Znalec: Ing. Miroslav Hric, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom, ev.č. 911192
telefón: 0905 408 306, e-mail: [email protected]
Zadávateľ: AUKTION, s.r.o Lovčica č. 40, 966 23 Lovčica - Trubín
Číslo spisu (objednávky): písomná objednávka zo dňa 21.10.2011
ZNALECKÝ POSUDOK
číslo 201/2011
Vo veci: Ohodnotenia bytu, vchod číslo 1, byt č. 5 na II. poschodí v bytovom dome č.s. 404 na p.č. KN 650 v k.ú. Žiar
nad Hronom, okres Žiar nad Hronom.
Počet strán posudku (z toho príloh): 19 ( z toho príloh 10)
Počet odovzdaných vyhotovení
: 4
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
I. ÚVOD POSUDKU
1. Úloha znalca:
 Stanoviť všeobecnú hodnotu bytu číslo 5, vchod číslo 1 na II. poschodí v bytovom dome č.s. 404 na p.č. KN 650 v
k.ú. Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom.
2. Dátum vyžiadania znaleckého posudku: 21.10.2011
3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok( rozhodujúci pre zistenie stavebno – technick. stavu ):
31.10.2011
4. Dátum ohodnotenia nehnuteľnosti: 31.10.2011
5. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku:
5.1 Dodané objednávateľom:
 Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 1258- , k.ú. Žiar nad Hronom, vydaný GKÚ BA zo dňa
12.10.2011
 Kópia z katastrálnej mapy, mapový list ZH,
 Potvrdenie o veku stavby vydané Bytové spoločenstvo domu č.s. 404, Žiar nad Hronom
5.2 Obstarané znalcom:
 zameranie a zakreslenie skutkového stavu domu
 fotodokumentácia
 konzultácie s objednávateľom pre upresnenie časovo - technických údajov o nehnuteľnostiach
6. Použitý právny predpis:
 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 z 23.8.2004 o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra:
 Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Vyhláška MS SR č. 33/2009 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 490/2004 , ktorou sa vykonáva zákon
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov
 Vyhláška MS SR č. 34/2009 Z.z. ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
 List MS SR číslo 9627/01-511/182-Z zo dňa 16.10.2001 zaslaný JUDr. Gabrielou Sobolovskou generálnou
riaditeľkou sekcie civilného práva MS SR vrátane Usmernenia v zmysle zákona č. 100/1998 Zb. § 4, písmeno c,
ktoré je prílohou tohoto listu
 STN 7340 55 - Výpočet obostavaného priestoru pozemných stavebných objektov.
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
 Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
 Opatrenie č. 128/2000 Štatistického úradu SR z 3.4.2000, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
 Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ II. štvrťrok 2004 spracované pomocou pomeru
indexov cien stavebných prác ŠÚ SR podľa klasifikácie stavieb
8. Osobitné požiadavky zadávateľa:
 neboli vznesené
9. Účel znaleckého posudku:
 dobrovoľná dražba
Strana
2
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
II. POSUDOK
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1. Všeobecné údaje:
a) Výber použitej metodiky:
Použitá je metóda polohovej diferenciácie.
Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, vydanej ÚSI ŽU v Žiline v roku 2001, ISBN 80-7100-827-3 s použitím
programového vybavenia HYPO verzia 9.50 firmy Kros Žilina. Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných
známych štatistických údajov vydaných ŠU SR platných pre I. štvrťrok 2011 za stavebníctvo ako celok vo výške 2,191
b, Vlastnícke a evidenčné údaje:
List vlastníctva číslo: 1258 - čiastočný
List vlastníctva vydaný: GKÚ BA zo dňa 31.10.2011
A. Majetková podstata:
Stavby na pozemkoch - bytový dom č.s. 436, p.č. 450
B. Vlastníci:
 vchod číslo 1, na II. poschodí, byt číslo 5
15, Hanus Slavomír r. Hanus, Alexandra Dubčeka 43/25, 965 01 Žiar nad Hronom
nar. 15.09.1981
spoluvlastnícky podiel 1/1
C. Ťarchy:
 viď LV
Iné údaje:
 viď LV
c, Údaje o obhliadke predmetu posúdenia najmä dátumu vykonania obhliadky, zamerania a fotodokumentácia:
 miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 31.10.2011 za účasti vlastníka
 zameranie nehnuteľnosti vykonané dňa 31.10.2011
 fotodokumentácia súčasného stavu nehnuteľnosti vyhotovená znalcom dňa 31.10.2011
d) Porovnanie právnej a technickej dokumentácie stavieb a nehnuteľností so skutkovým stavom:
Technická dokumentácia bola poskytnutá. Skutkový stav bol zistený meraním a je zakreslený v prílohe znaleckého
posudku. Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom.
e) Údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra
nehnuteľnosti so zisteným skutočným stavom:
Údaje z katastra nehnuteľnosti sú v súlade so skutkovým stavom.
Stavby na pozemkoch - bytový dom č.s. 404, p.č. 650 - byt číslo 5 na II. poschodí
d) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia:
 neboli zistené
2. STANOVENIE TECHNICKEJ HODNOTY
2.1 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY
2.1.1 Byt č. 5na II. poschodí, vchod č. 1
Popis domu: Obytný dom súp.č. 404 je postavený na nám. Matice Slovenskej v Žiari nad Hronom, na parc.č.
650 v k.ú. Žiar nad Hronom. Obytný dom má štyri nadzemné podlažia. 1. NP je využívané pre obchody a služby.
Obvodové steny ako aj deliace konštrukcie sú panelové. Ide panelový bytový dom. Na 1.N.P. je technické podlažie, kde
sú spoločné priestory, ktorými sú priestor na odkladanie bicyklov, sušiareň, žehliareň, chodby a pivnice jednotlivých
bytov. Schodisko je prefabrikované s povrchom PVC. Strecha domu je plochá s mäkkou krytinou. Dom je napojený na
Strana
3
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
všetky inžinierske siete. Dom je vybavený rozvodom káblovej televízie, domovým vrátnikom a telefónnymi
rozvodmi. Údaje o veku sa nezachovali a podľa získaných informácií bol obytný dom daný do užívania v roku 1969, čo
zodpovedá aj veku ostatných obytných domov v lokalite.
Popis bytu: Ide o dvojizbový byt umiestnený na II. poschodí obytného domu bez výťahu, má ústredné
vykurovanie a centrálnu prípravu TÚV z centrálnej kotolne. V čase miestnej obhliadky sa uskutočňovala rozsiahla
rekonštrukcia na ktorú nebolo predložené žiadne príslušné rozhodnutie stavebného úradu, ktorá podľa prehlásenia
účastníkov konania už trvá viac ako 2 roky.
Byt č.5 pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, chodba,
predsieň, kúpeľňa, WC. Celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom je v kúpnej zmluve uvedená 54,95
m2.
Vnútorné omietky sú vápenné stavebne neukončené rozostavené. Okná v byte sú plastové s izolačným
dvojsklom a so žalúziami. Podlahy v byte sú navrhnuté drevené v čase obhliadky stavebne neukončené - len betónové v
časti štrkové. Byt je vykurovaný cez liatinové radiátory. Dvere v byte v čase obhliadky boli osadené len vstupné v
kovovej zárubni. Rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie v čase obhliadky neboli funkčné. Ich rozostavanosť resp.
nedokončenosť uvádzam v tabuľke. Kúpeľňa, WC sú dementované stavebne rozostavané – nefunkčné.
V kuchyni nie je zabudované kuchynská linka, sporák ani obklad stien.
Byt má samostatné meranie spotreby elektriny (na vonkajšej chodbe), zemného plynu, teplej a studenej vody.
V byte je zavedená spoločná televízna anténa, rozvody káblovej televízie. Byt je vykurovaný diaľkovo cez liatinové
radiátory.
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu je vo veľkosti 5495/247813.
ZATRIEDENIE STAVBY
803 1 Domy obytné typové s celoštátne neunifikovanými konštrukč. sústavami (mimo sústav to )
112 2 Trojbytové a viacbytové budovy
JKSO:
KS:
PODLAHOVÁ PLOCHA
Názov miestnosti a výpočet
Podlahová plocha [m2]
izba 3,5*5,2
18,20
izba 3,5*3,75
13,13
kuchyňa 2,2*3,5+3,61
11,31
predsieň 1,5*5,2
7,80
WC 1*0,86
0,86
kúpeľňa 1,6*1,6
2,56
pivnica 1,09*1
1,09
Vypočítaná podlahová plocha
54,95
STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU
RU = 9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/m2
kK = 1,132 (monolitická betónová plošná)
kCU = 2,191
kM = 1,02
2
Rozpočtový ukazovateľ:
Koeficient konštrukcie:
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:
Počet izieb:
Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu
Číslo
Názov
Cenový
podiel
[%] cpi
Úprava
Koef.
RU
podielu
štand. ksi
cpi * ksi
Cenový
podiel
hodnotenej
stavby [%]
Výsledný
podiel prvku
Dokonč. [%]
na
dokonč.
[%]
Spoločné priestory
1
Základy vrát. zemných prác
5,00
1,00
5,00
4,51
100
4,51
2
Zvislé konštrukcie
18,00
1,00
18,00
16,25
100
16,25
3
Stropy
8,00
1,00
8,00
7,22
100
7,22
4
Schody
3,00
1,00
3,00
2,71
100
2,71
Strana
4
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
5
Zastrešenie bez krytiny
5,00
1,00
5,00
4,51
100
4,51
6
Krytina strechy
2,00
1,00
2,00
1,81
100
1,81
7
Klampiarske konštrukcie
1,00
1,00
1,00
0,90
100
0,90
8
Úpravy vonk. povrchov
3,00
1,00
3,00
2,71
100
2,71
9
Úpravy vnút. povrchov
2,00
1,00
2,00
1,81
100
1,81
10
Vnútorné ker. obklady
0,50
1,00
0,50
0,45
100
0,45
11
Dvere
0,50
1,00
0,50
0,45
100
0,45
12
Okná
5,00
2,00
10,00
9,03
100
9,03
13
Povrchy podláh
0,50
1,00
0,50
0,45
100
0,45
14
Vykurovanie
2,50
1,00
2,50
2,26
100
2,26
15
Elektroinštalácia
2,00
1,00
2,00
1,81
100
1,81
16
Bleskozvod
1,00
1,00
1,00
0,90
100
0,90
17
Vnútorný vodovod
2,00
1,00
2,00
1,81
100
1,81
18
Vnútorná kanalizácia
2,00
1,00
2,00
1,81
100
1,81
19
Vnútorný plynovod
1,00
1,00
1,00
0,90
100
0,90
20
Výťahy
2,00
1,00
2,00
1,81
100
1,81
21
Ostatné
2,00
1,00
2,00
1,81
100
1,81
Zariadenie bytu
22
Úpravy vnút. povrchov
4,00
1,20
4,80
4,33
40
1,73
23
Vnútorné ker. obklady
1,00
1,20
1,20
1,08
0
0,00
24
Dvere
2,00
1,20
2,40
2,17
20
0,43
25
Povrchy podláh
2,50
1,10
2,75
2,48
40
0,99
26
Vykurovanie
2,50
1,00
2,50
2,26
100
2,26
27
Elektroinštalácia
3,00
1,20
3,60
3,25
0
0,00
28
Vnútorný vodovod
1,00
1,20
1,20
1,08
10
0,11
29
Vnútorná kanalizácia
1,00
1,00
1,00
0,90
20
0,18
30
Vnútorný plynovod
0,50
1,00
0,50
0,45
50
0,23
31
Ohrev teplej vody
2,00
1,00
2,00
1,81
20
0,36
32
Vybavenie kuchýň
2,00
1,00
2,00
1,81
0
0,00
33
Vnút.hyg.zariad.vrátane WC
4,00
1,20
4,80
4,33
0
0,00
34
Bytové jadro bez rozvodov
4,00
1,50
6,00
5,42
0
0,00
35
Ostatné
2,50
1,20
3,00
2,71
30
0,81
Spolu
100,00
110,75
100,00
Koeficient vplyvu vybavenosti:
Východisková hodnota na MJ:
73,03
kV = 110,75 / 100 = 1,1075
VH = RU * kCU * kK * kV * kM [EUR/m2]
VH = 325,30 EUR/m2 * 2,191 * 1,132 * 1,1075 * 1,02
VH = 911,42 EUR/m2
73,03 %
26,97 %
Rozostavanosť bytu:
Nedokončenosť bytu:
TECHNICKÝ STAV
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom
Názov
Začiatok užívania
Byt č. 5na II. poschodí, vchod
1969
č. 1
V [rok]
T [rok]
Z [rok]
O [%]
TS [%]
42
58
100
42,00
58,00
VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA
Názov
Východisková
dokončeného bytu
Nedokončenosť
Výpočet
hodnota
Hodnota [EUR]
2
2
911,42 EUR/m * 54,95m
50 082,53
-26,97% z 50 082,53 EUR
-13 507,26
Východisková hodnota
Technická hodnota
36 575,27
58,00% z 36 575,27 EUR
21 213,66
Strana
5
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY
a) Analýza polohy nehnuteľností:
Nehnuteľnosť sa nachádza v centre okresného mesta Žiar nad Hronom. V okresnom meste je vybudovaná kompletná
občianska vybavenosť, zdravotné stredisko, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely banky a občianska
vybavenosť (úrady) okresného mesta.
b) Analýza využitia nehnuteľností:
Nehnuteľnosťje využívaná na projektovaný účel - byt
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: neboli zistené
3.1 STAVBY
3.1.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
3.1.1.1 BYTY
Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie:
Na realitnom trhu je po nehnuteľnostiach podobného typu v danej lokalite dopyt v rovnováhe s ponukou.
Nehnuteľnosť je umiestnená v obytnej časti mesta Žiar nad Hronom v centrálnej mestskej zóne. Pracovné možnosti v
mieste sú obmedzené, priemerná nezamestnanosť je do 15%. Dopravné napojenie je s centrom okresného mesta Žiar
nad Hronom je veľmi dobré a to peši do 2 min V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.
Vzhľadom na polohu nehnuteľnosti, okolité životné prostredie, typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých stavebných
materiálov , dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom
predajnosti vo výške 0,55
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,55
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy:
Trieda
Výpočet
Hodnota
I. trieda
III. trieda + 200 % = (0,550 + 1,100)
1,650
II. trieda
Aritmetický priemer I. a III. triedy
1,100
III. trieda
Priemerný koeficient
0,550
IV. trieda
Aritmetický priemer V. a III. triedy
0,303
V. trieda
III. trieda - 90 % = (0,550 - 0,495)
0,055
Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie:
Číslo Popis
Trieda
1
Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku
2
Poloha byt. domu v danej obci - vzťah k centru obce
obchodné centrá hlavné ulice a najlepšie polohy vo vybraných
I.
sídliskách
Súčasný technický stav bytu a bytového domu
dopyt v porovnaní s ponukouje v rovnováhe
3
III.
nehnuteľnosť vyžaduje rozsiahlu opravu, rekonštrukciu
4
5
6
7
IV.
Prevládajúca zástavbav bezprostr. okolíbyt. domu
objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia
II.
(ihriská, parkoviská a pod.)
Príslušenstvo bytového domu
práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, vlastná
kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah obchody v prízemnej II.
časti
Vybavenosť a príslušenstvo bytu
byt (nebyt. priestor) bez vykonaných rekonštrukcií s
IV.
typovýmvybavením
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti
Strana
kPDI
Váha
vI
Výsledok
kPDI*vI
0,550
10
5,5000
1,650
30
49,5000
0,303
7
2,1210
1,100
5
5,5000
1,100
6
6,6000
0,303
10
3,0300
6
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 %
8
9
10
11
12
III.
0,550
8
4,4000
II.
1,100
6
6,6000
III.
0,550
5
2,7500
II.
1,100
9
9,9000
III.
0,550
7
3,8500
II.
1,100
7
7,7000
Občianska vybavenosť v okolí bytového domu
pošta, škola, poliklinika, kultúrne zariadenia, kompletná sieť
II.
obchodov a základné služby
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového domu
1,100
6
6,6000
IV.
0,303
4
1,2120
II.
1,100
5
5,5000
II.
1,100
20
22,0000
145
142,76
Skladba obyvateľstva v obytnom dome - sídlisku
priemerná hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do20
bytov
Orientácia obytných miestností k svetovým stranám
orientácia obytných miestností čiastočne vhodná a čiastočne
nevhodná
Umiestnenie bytu v bytovom dome
byt v krajnej sekcii na 2-6 NP, nebytový priestor v 2-3. NP
samostatne prístupný z verejného priestranstva
Počet bytov vo vchode - v bloku
Byt > Počet bytov vo vchode: do 20 bytov, charakteristika
nebytového priestoru: obchodné priestory
Doprava v okolí bytového domu
železnica, autobus a miestna doprava - v dosahu do 10 minút
13
14
les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m
15
Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu
bežný hluk a prašnosť od dopravy
16
Názor znalca
dobrý byt
Spolu
VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV
Názov
Výpočet
Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie
kPD = 142,76/ 145
0,985
Všeobecná hodnota
VŠHB = TH * kPD = 21 213,66 EUR * 0,985
Strana
20 895,46 EUR
7
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
III. ZÁVER
VŠEOBECNÁ HODNOTA
Všeobecnú hodnotu som vypočítal metódou polohovej diferenciácie.
Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním som nemohol uskutočniť, pretože som nemal k dispozícií podklady pre
porovnanie.
Výpočet východiskovej a technickej hodnoty som urobil podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku. Rozpočtové ukazovatele jednotlivých stavieb sú vytvorené na m 2 zastavanej plochy podľa
príloh č. 1 a č. 3 "Metodiky výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej USI ŽU v Žiline, ktoré
vychádzajú z priemerných rozpočtových ukazoveteľov URS Praha, prepočítaných na cenovú úroveň IV. štvrťrok 1996.
Pri výpočte východiskovej hodnoty sú použité koeficienty nárastu cien stavebných prác, vydané pre IV. štvrťrok 2004.
Koeficienty zastavanej plochy, vybavenia, konštrukčno - materiálovej charakteristiky, sú zohľadnené pri tvorbe
jednotlivých rozpočtových ukazovateľov.
Rekapitulácia:
Stavby:
Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou (byty a nebyt. priestory):
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie
20 895,46 EUR
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY
Názov
Všeobecná hodnota [EUR]
Stavby
Byt č. 5na II. poschodí, vchod č. 1
20 895,46
Spolu VŠH
20 895,46
Zaokrúhlená VŠH spolu
20 900,00
629 633,40
SKK
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 20 900,00 EUR
Slovom: Dvadsaťtisícdeväťsto EUR
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
V Slaskej dňa 4.11.2011
Ing. Miroslav Hric
Strana
8
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
IV. PRÍLOHY






Výpis z katastra nehnuteľností
Kópia z katastrálnej mapy
Objednávka znaleckého posudku
Potvrdenie o veku stavby
Nákres
Fotodokumentácia
Kópie dokladov v prílohách potvrdené podpisom znalca a odtlačkom hranatej pečiatky s menom a adresou znalca boli
vkladané do posudku podľa originálov, ktoré sú založené u znalca. Ostatné kópie dokladov v prílohovej časti boli
predložené len v kópiách.
Strana
9
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
10
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
11
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
12
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
13
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
14
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
15
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
16
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Pohľad na bytový dom č.s. 404 a byt číslo 5 na II. poschodí v bytovom dome p.č. C KN 650 Žiar nad Hronom
Strana
17
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
Strana
18
Znalec: Ing. Miroslav Hric
číslo posudku: 201/2011
V. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre základný odbor Stavebníctvo a odvetvia Pozemné
stavby, Oceňovanie nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911192.
Znalecký úkon je zapísaný pod por. číslom 201/2011 znaleckého denníka č.13.
Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu číslo 201/2011.
Ing. Miroslav Hric
Strana
19
Download

Znalec: Ing - TOP Reality