SFERA
MENEDŻERA
SFERA
Drodzy Czytelnicy!
MENEDŻERA
Przyszła pora na drugi już numer magazynu popularno-
Redakcja
naukowego Sfera Menedżera.
Redaktor Naczelny
Z racji tego, że nie jesteśmy już początkujący, pragniemy
Rajmund Walas
zaprezentować Wam w całkowicie odświeżonej formie graficznej i
[email protected]
merytorycznej dwa interesujące artykuły: pierwszy traktujący o
Dyrektor Zarządzający
internetowych sklepach, których znajdujemy w sieci pełno. Może
Rajmund Walas
warto pomyśleć, aby i Twoja firma trafia ła do licznego grona klientów
Skład i oprawa graficzna
właśnie poprzez taki sklep. Drugi artykuł przedstawia zadziwiające
Janusz Bugajski
historie naprawdę m łodych ludzi, którzy realizują swoje marzenia
[email protected]
biznesowe. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych - czego również i
Wam życzę. Może początek biznesu leży u podstaw założenia sklepu
Recenzent
internetowego?
Dr Krzysztof Woźniak
Nie zabraknie również ekskluzywnego wywiadu z jednym z
[email protected]
Korekta
menedżerów tak znamienitej i rozpoznawalnej na rynku firmy jaką jest
Iga Orzechowska
Tesco.
[email protected]
Edycja
Nie pozostaje mi już nic innego jak życzyć Wam Wszystkim
miłej lektury!
Wioletta Majewska
Rajmund Walas
[email protected]
Promocja
Mateusz Kumański
[email protected]
Wszystkie materiały chronione są prawem autorskim. Przedruk
lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i języku bez
pisemnej zgody redakcji jest zabronione.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
Zapisz się do biuletynu Sfery Menedżera, razem napiszemy artykuł!
www.knpz.uek.krakow.pl/projekty/sferamenedzera.php
[email protected]
www.facebook.pl/KNPZUEK
W drugim numerze
W
Y
W
I
A
D
Wywiad z Joanną Matuszak - Menedżer w firmie Tesco
s. 6
W
N
Y
O
W
OI
A
C
D
Z
E
S
N
Y
E-commerce in Poland
s. 10
E
K
W
F
O
Y
E
M
W
KI
U
T
N
A
YI
D
W
K
N
A
Y
T
W
Młodzi milionerzy
s. 15
Informacje o autorach i bibliografia
Wywiad
rozmawia: Katarzyna Kosela
z Panią Joanną Matuszak
Menedżer Zespołu Clubcard
E-commerce in Poland
Młodzi milionerzy
mgr Agnieszka Leśniewska
Volha Matskevich
Independent Researcher & Entrepreneur
Studentka Zarządzania, I rok SUM, SGH
Founder of KNPZ
Członkini Koła Naukowego Procesu Zarządzania
[email protected]
[email protected]
Bibliografia
Bibliografia
1. Dębowska B., Prognozy dla rynku e-
1. „Бизнес. Образование. Право.”
2. www.forbes.com
3. www.people.com
commerce na lata 2012-2016. Polska –
Europa – Świat,
http://www.ekomercyjnie.pl/prognozy-dlarynku-e-commerce-na-lata-2012-2016polska-europa-swiat/, 2012
2. E-Commerce, Interaktywnie.com, 2012
3. eCommerce 2012, Internet Standard, 2012
4. e-Commerce w Polsce w 2012 oczami
internautów, Interaktywny instytut Badań
Rynkowych oraz Gemius dla e-COMMERCE
POLSKA, 2013
5. Raport E-commerce 2012. Rynek w Polsce,
pod red. J. Skorupskiej, FACT-Finder
Partner Polska dla e-COMMERCE POLSKA,
2012
6. Rdzeń K., Obroty Commerce Polska 2012 i
wielkość serwisu Allegro,
http://mensis.pl/aktualnosci/obrotyecommerce-polska-2012-i-wielkoscserwisu-allegro/, 2012
7. Sprzedaż internetowa w Europie w 2012,
Trusted Shops, 2012
4. Молодые миллионеры,
разбогатевшие до 30 лет,
http://businessblogger.ru/molodyemillionery.html, 2013
5. http://pammtoday.com/uspexi-molodyxmillionerov.html
6. Zenhex.com,
http://zenhex.com/quizzes.php, 2013
Wywiad
z Joanną Matuszak
Menedżer działu Clubcard w firmie Tesco
W
ywiad przeprowadziła Katarzyna Kosela, Prezes Koła
Naukowego Procesu Zarządzania. Pani Joanna Matuszak
opowiada zarówno o początkach swojej kariery w firmie Tesco,
jak i kolejnych jej etapach. Zdradza czytelnikom, jaki jest jej klucz
do sukcesu i podaje kilka metod na przezwyciężenie stresu.
6
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
Wywiad - Joanna Matuszak - Menedżer w firmie Tesco
www.knpz.uek.krakow.pl
Katarzyna Kosela (K.K.): Jak długo
Programie Clubcard. Ponadto zdobyłam
pracuje
doświadczenie
Pani
w
firmie
Tesco?
Dlaczego wybrała Pani akurat to
w
dziale zakupów
oraz
w dziale komunikacji wewnętrznej. Programem Clubcard zajmuję się od roku. Każda
miejsce pracy?
W
Y
W
I
A
D
zmiana to nowe, bezcenne doświadczenia,
Joanna Matuszak (J.M.): Pracę w Tesco
którymi
rozpoczęłam 16 lat temu. Wtedy nie można
by zwiększać efektywność naszej wspólnej
było
pracy.
jeszcze
znaleźć
naszych
sklepów
można
się
dzielić
z
innymi,
w Polsce – firma dopiero rozpoczynała
inwestycje,
ketów
przejmując
SAVIA
i
sieci
MAMA.
Był
supermar-
K.K.: Który etap w Pani karierze
to
był największym wyzwaniem?
okres
rozpoznawania rynku i tworzenia planu
rozwoju. Tesco zna łam natomiast z moich
wizyt w Wielkiej Brytanii w latach 90-tych
oraz z renomy, jak ą osiągnęło w zakresie
marketingu. Rekrutacja na program Excel
Trainee – odpowiednik naszego obecnego
programu menedżerskiego Ekstraklasa –
trwała przez pół roku. Spośród 400 osób
tylko 10 przeszło pomyślnie wszystkie
etapy
rekrutacji.
Miałam
przyjemność
znaleźć się w śród nich. Tak rozpocz ęłam
J.M.: Każda nowa rola jest swoistym
wyzwaniem – wynika to z innej specyfiki
pracy poszczególnych działów. Firma Tesco
przez większość ludzi postrzegana jest jako
firma handlowa, która skupia się na handlu
w różnych formatach sklepów. Oczywiście
takie
postrzeganie
błędne.
Trzeba
że działalność
jest
do
jednak
handlowa
końca
pami ętać,
jest
efektem
końcowym istnienia wielu różnorodnych
kompetencji
moją przygodę z Tesco.
nie
ściśle
ze
sobą
współpra-
cujących ludzi. Tak więc: specjaliści od IT
K.K.: Jak wyglądała Pani droga na
dbają o systemy kasowe i bazodanowe;
analitycy odpowiadają za analizę danych
obecne stanowisko?
transakcyjnych i przewidywanie trendów,
J.M.: Przez lata pracy w firmie miałam
prowadzą
okazję
do których angażują socjologów; specjaliści
w różnych
szkolenia
rozwijać
wiele
dziedzinach,
w
umiejętności
począwszy
hipermarkecie
od
logistyki
i
konsumenckie,
dystrybucji
zapewniają
dziale
właściwe planowanie dostaw i efektywne
marketingu w Wielkiej Brytanii, po pracę
zarządzanie flotą; inżynierowie odpowia-
w Biurze
dają za budowę sklepów i magazynów;
Głównym
w
oraz
od
badania
Polsce
w
kilku
obszarach działu marketingu: komunikacja
kupcy
zewnętrzna, zarządzanie cenami, a obecnie
Trudno
zaś
nie
za
asortyment
wspomnieć
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
produktów.
o kierownikach
7
Wywiad - Joanna Matuszak - Menedżer w firmie Tesco
W
Y
W
I
A
D
sklepów
oraz
niezastąpionej
załodze
J.M.:
www.knpz.uek.krakow.pl
Stres
to
taki
nasz
nieodłączny
pracowników mających bezpośredni kon-
dodatek do życia. W trudnych chwilach
takt z naszymi klientami w sklepach Tesco
zawsze pomagała mi joga, sport, spacery,
każdego
górskie
dnia.
Za
pozornie
prostym
wyprawy,
muzyka.
Kontakt
systemem detalicznej sprzedaży kryje się
z przyrodą szczególnie w takich miejscach,
zatem
gdzie
ogromny
zasób
wiedzy,
którą
człowiek
nie
zdążył
jej
jeszcze
staramy się wykorzystywać do umiejętnego
zdominować,
budowania i zarządzania firmą – a to
perspektywę i sporą dawkę energii –
największe wyzwanie, przed którym stoi
polecam
każdy nasz pracownik.
Afryki. Od kiedy jestem mamą, przeby-
daje
mi
szczególnie
wspaniałą
dzikie
zakątki
wanie z moimi dziećmi, wspólne zabawy,
K.K.: Co jest według Pani kluczem
obserwowanie jak same uczą się nowych
do sukcesu?
umiejętności (m.in. sportowych) jest dla
mnie
J.M.: Moim zdaniem kluczem do sukcesu
również
bardzo
odprężające
i inspirujące.
jest konsekwencja w osiąganiu ustalonych
celów. Dla niektórych droga sama w sobie
jest celem, a dla innych cel to osiąganie
K.K.: Co jest najważniejsze przy
pracy na tak wysokim stanowisku?
wyników wyznaczoną drogą. Ja jestem
zwolennikiem złotego środka – ważne jest
J.M.: Współpraca, współpraca i jeszcze raz
osiąganie celów, dzięki temu nasza podróż
współpraca.
przez
wymagają
życie
jest
bardzo
świadoma
Stanowiska
menedżerskie
umiejętności
organizowania
i zaplanowana (oczywiście na tyle, na ile
współpracy, pobudzania jej tam, gdzie jej
jest to możliwe). Droga dochodzenia do
nie ma, angażowania zespołów, by osiągać
celu powinna być jednak spójna z naszymi
uzgodnione cele, wsparcia w zażegnywaniu
wartościami, których nie można pogubić
konfliktów.
Druga
czy zatracić. Gdy to się uda, można
umiejętność
to
świętować
myślenie o tym, jak będzie zmieniał się
sukces
podwójnie.
równie
innowacyjność,
ważna
czyli
Konsekwencja w połączeniu z wiernością
rynek,
wobec własnych wartości dają ogromną
kwestionujących status quo i szukanie
satysfakcję.
odpowiedzi, które pomogą firmie dostrzec
zadawanie
prostych
pytań
nowe możliwości rozwoju.
K.K.:
8
Każdego
dnia
musi
Pani
zmierzyć się z ogromną dawką
K.K.: Jak udaje się Pani pogodzić
stresu. Jak sobie Pani z nim radzi?
życie rodzinne z pracą zawodową?
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
Wywiad - Joanna Matuszak - Menedżer w firmie Tesco
www.knpz.uek.krakow.pl
J.M.: Na pewno zawsze może być lepiej
K.K.: Czy może Pani udzielić kilku
w godzeniu takich obowiązków. Odczuwam
rad studentom, które pomogą im
pewien niedosyt i ciągle pracuję nad sobą,
w życiu zawodowym?
aby
organizacja
życia
na
płaszczyźnie
prywatnej – rodzinnej oraz zawodowej –
J.M.: Tym, którzy już przed podjęciem
w firmie Tesco była jeszcze lepsza oraz
studiów
pozwalała jednocześnie realizować moje
życiowych
własne pasje.
i wytrwałości w realizacji swoich zamierzeń
mieli
jasność,
celów,
co
życzę
do
W
Y
W
I
A
D
swoich
konsekwencji
oraz marzeń. Tym, którzy wciąż wahają się
K.K.: Co sądzi Pani o praktykach
jak ukierunkować swoje plany po studiach,
dla
organizowanych
polecam zdobywanie nowych doświadczeń,
przez Tesco? Czy to dobry start dla
czy to przez angażowanie się w różnego
studentów,
osób,
które
stawiają
pierwsze
kroki na swojej ścieżce kariery
Praktyki
zagraniczne,
projekty,
szkolenia,
aby
doświadczyć różnych sytuacji, poznać inne
zawodowej?
J.M.:
typu praktyki, staże, czy też wyjazdy
realia i światy. Pozwala to przetestowa ć
to
doskonała
okazja
swoje
wyobrażenia
w
prawdziwym
oczekiwań
środowisku i czerpać z tego jeszcze więcej
w środowisku otwartym i w pewnym sensie
wiedzy o samym sobie. Zapewniam, ta
bez zobowiązań. Cieszę się, że organi-
wiedza
zujemy tego typu przedsięwzięcia w Tesco.
Świadome wybory są najlepsze.
testowania
własnych
zaprocentuje
w
przyszłości.
Możemy dzielić się naszym doświadczeniem
oraz, mam nadzieję, pomagać przez to
młodym ludziom w dokonywaniu lepszych
wyborów zawodowych na ich osobistej
ścieżce
kariery.
Oczywiście
z Panią Joanną Matuszak
rozmawiała Katarzyna Kosela
wymiana
doświadczeń może być obustronna. Tesco
oraz każda inna firma organizująca praktyki
również może zrozumieć lepiej nowe trendy
wśród młodych konsumentów i zyskać
dzięki
temu
innowacyjne,
świeże
spojrzenie.
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
9
E-commerce in Poland
The e-shop story in a nutshell
Źródło: gemiusReport 2012/2013
D
id you realize that Polish e-commerce market is the most
dynamically growing market in Europe? Yes, it is and will
probably be also in 2013. Who are Polish e-consumers? They are
rather a diversified group, if the metrics are concerned. Who
serves them? Individual entrepreneurs and a couple of bigger
players. Is further growth possible?
10
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
E-commerce in Poland
www.knpz.uek.krakow.pl
A POLISH 'GOLD MINE'
THE ‘BIG E-FISH’ DIFFERENTIATE
The Polish e-commerce market is said to be
Widely discussed new outlook of allegro.pl,
the fastest growing EU markets [21/09/12
They
B. Skórzewska, eKopercyjnie.pl]. Trusted
services,
Shops quotes in their report on the internet
statystyki.allegro.pl
sales in Europe a growth of 24% in 2012.
which are just a few of the specialized
At the beginning of 2013 the press was full
projects improving the quality of the
of
service
the
positive
e-market
predictions.
also
run
such
new
as
associated
ebook.allegro.pl,
or
to
the
ms.allegro.pl,
end
users.
But such dynamic growth brings about
The Allegro Group diversifies their portfolio
more competition, what also makes the
also into directions other than auctions:
e-commerce a more differentiated market
ceneo.pl
(shopping
than it used to be.
istore.pl
(e-shop
Many specialists warn
comparison
platform),
citeam.pl
(collective
electronic store. These days you need to
allegro.pl (domain registration and sales).
have an original idea how to run it,
As a big player, they play a crucial
to be successful.
educational role, where they teach the
about
site)
site),
that it is no longer enough to just open an
market
buying
or
domeny.
innovations and new
You need to have an original idea how
solutions. Among other factors, thanks to
to run it, to be successful.
education
accesible
the
to
W
N
Y
O
W
OI
A
C
D
Z
E
S
N
Y
market
wider
becomes
audience
more
of
both
customers and entrepreneurs.
FOLLOW THE LEADER
Who do you think of when you hear
“shopping online”? Most probably, as well
as almost every fifth Polish Internet user,
you name allegro.pl at first. This fourteen
years
old
company
is
a
senior
and
an absolute leader in Polish e-commerce.
Its market share
reaches about 46%
(mensis.pl) . There are more than 12 mln
users of the auction site and its top
position seems unbeatable. Still, as any
other company they must keep up with the
market.
OTHERS ALSO WANT TO PLAY
According to the results presented in the
report
“e-Commerce
The
user
and
Poland
perspective.”
empik.com
spontaneously
in
are
the
2012.
Merlin.pl
most
mentioned
often
e-shops,
excluding allegro.pl which is being named
more
often,
even
though
it
is
not
literally an 'e-shop'. Agito.pl, alma24.pl,
bonprix.pl, komputronik.pl, amazon.com,
rockmetalshop.pl follow the lead.
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
11
E-commerce in Poland
W
N
Y
O
W
OI
A
C
D
Z
E
S
N
Y
www.knpz.uek.krakow.pl
CUSTOMERS MAKE NO DIFFE-
the e-stores tend to offer a specialized
RENCE?
product selection. According to the Report
“Internet Standard e-Commerce 2012”,
The interesting fact is that many customers
more than 53% of e-stores offer less than
asked about the e-shops, name the auction
500 items. But it makes a lot of sense with
sites as allegro.pl and e-bay.pl, or the
only 5% of e-clients saying that wider
shopping comparison sites, like ceneo.pl
product selection would encourage them to
and nokaut.pl. It could seem that people –
buy online more often.
in general - do not differentiate between
shopping in the e-store or at the auction
site. In fact, 58% of e-clients shop in both
the e-shops and auctions. 24% of them
shop exclusively in the e-shops, while 19%
only in the auction platforms.
WHAT DO CUSTOMERS WANT?
72% of the internet users declared that
they do shop online [Report “e-Commerce
in Poland 2012. The user perspective.”].
What attracts the e-customers to online
NEED TO SELL THROUGH BOTH?
shopping is a lower price (80%), the fact
that it takes less time (71%) thus being
It is thus understandable, that about 65%
convenient
of
an
Among e-shoppers, 44% declare to make
additional channel. Interestingly, 12% sells
online purchases a couple of times a year
exclusively through their e-store. Finally,
and another 40% does it once a month
41% distribute through traditional stores.
or more often. Still, only 4% does it
As long as the e-commerce accounts for
once a week.
the
e-shops
use
auctions
as
and
free
delivery
(34%).
less than 4% of the whole retail market, it
seems reasonable to eventually engage
5% of e-clients saying that wider
into traditional sales.
product
selection
would
encourage
them to buy online more often.
SMALL MUST SPECIALIZE?
An
interesting
characteristic
of
Polish
e-shops is that more than half of them are
HOW TO MAKE THEM BUY MORE?
run by one or two people – 55% [Report
Among factors which would increase the
“E-commerce
frequency of online shopping the clients
Thus,
the
2012.
Polish
Polish
market.”].
e-commerce
market
name better financial condition (23%),
is extremely fragmented. What is more,
12
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
E-commerce in Poland
www.knpz.uek.krakow.pl
even lower prices (20%), lower delivery
costs (19%).
B2B SUPPORT IN DEMAND
Interestingly, only 4%
mention that promotions and special offers
This perspective opens much space for the
would make them buy more often, which is
development
a relevant decrease compared with 7%
services. To decrease the costs and thus
in 2011, 10% in 2010 or 8% in 2008.
prices,
the
of
the
e-shops
B2B
should
supporting
negotiate
W
N
Y
O
W
OI
A
C
D
Z
E
S
N
Y
with current providers or employ new ones.
The latter should offer new or more flexible
INTERACTION MEANS GROWTH
If the clients receive what they demand,
the e-shops could increase their turnover.
The
credibility
of
the
e-shops
keeps
increasing. Already 58% of the e-clients
say that online shopping is not risky
and
79%
of
shoppers
trust
online
opinions about e-stores. Hopefully this
trend
will
open
the
market
to
solutions. In delivery and postage services,
we observe not only legal improvements,
but also new services being introduced, for
example
Paczkomaty.
With
increasing
number of e-shopping platform providers,
and the popularisation of SaaS (Software
as a Service) solutions, e-shops may
decrease their fixed costs.
new
consumers.
NOT ONLY PRICE MATTERS
It would be most difficult to lower the price
MORE CASH, MORE SHOPPING
What is more, current e-clients say what
could make them shop online more often.
The e-commerce firms may not do much
about the intrinsic factors, as financial
situation, but then can influence the
extrinsic ones, as delivery costs or prices.
lower delivery costs and prices.
of products, especially that many e-shops
are just re-sellers. Still, there is a large
group of consumers who value more
the quality of service (20%) and time
saving (20%), not just the price. For those
who want to learn more about e-commerce
sector in Poland, I recommend to follow
the activities of the eCommerce Polska
Foundation, at www.ecommercepolska.pl.
SaaS (Software as a Service) solutions
help e-shops to decrease fixed costs.
mgr Agnieszka Leśniewska
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
13
Młodzi milionerzy
Biznesy dla tych, którzy mają energię, chęci i pomysły
fot. wyk. Volha Matskevich, kolaż ze zdjęć: www.google.com/imghp?hl=ru
N
iektórzy ludzie w ciągu kilku lat starają się stworzyć nowe
pomysły na biznes, ale nie mają odwagi do ich realizacji. Inni
natomiast już od dzieciństwa wykazują przedsiębiorczy charakter
i w krótkim czasie stają się milionerami. W tym artykule
przedstawione zostały sukcesy młodych przedsiębiorców, którzy
są w stanie udowodnić, że wiek nie jest ważny dla tworzenia
własnego biznesu.
14
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
Młodzi milionerzy
www.knpz.uek.krakow.pl
właścicielem
NAJMŁODSZY MILIARDER
dwóch
drużyn
National
Hockey League.
Ryan
Ross
to
najmłodszy
miliarder
na świecie. Życie kanadyjskiego chłopca
przypomina
N
Y
fabułę
dowolnego
filmu
opartego na historii sukcesu. Ale co jest
interesujące?
Historia
małoletniego
sukcesu
biznesmena
tego
zaczyna
się,
gdy miał mniej niż trzy lata! Pierwszy
pomysł na biznes, który z powodzeniem
realizował
Ryan,
znajdująca
się
to
w
farma
podwórku
ROZWIJAJĄCY SIĘ BIZNES
Harley Jordan to niezwykły ośmioletni
E
K
W
F
O
Y
E
M
W
KI
U
T
N
A
YI
D
W
K
N
A
Y
T
W
chłopiec, który otworzył swoją działalność
dwa lata temu. Podczas gdy jego koledzy
grają w gry komputerowe, on prowadzi
drobiu
Historia
domu
sukcesu
tego
małoletniego
biznesmena zaczyna się, gdy miał
rodzinnego.
mniej niż trzy lata.
negocjacje
PIERWSZA INWESTYCJA
Ryan zainwestował w następną rzecz usług
koszenia
trawników.
U młodego biznesmena pojawili się pierwsi
pracownicy,
którzy
wykonywali
całą
zamiast
"brudną
dostawcami,
zajmuje
się
zakupem towarów i zleceń procesowych,
Otrzymane z pierwszego biznesu pieniądze,
świadczenia
z
niego
które są przyjmowane na adres jego
sklepu
internetowego.
przedsiębiorca, z
nabywców, musiał
Młody
powodu
brytyjski
dużej
liczby
zatrudni ć matkę i
dwóch starszych braci.
robotę".
Pła c i ł i m z a t o 7 5 % d o c h o d ó w .
BIZNESOWE IMPERIUM
Następnie chłopak zaczął prowadzić jeszcze
które
Roczne zyski sklepu MarbleKing wynoszą
przyniosło mu 100 $ (50%) od każdego
tysiące funtów. Firma już dawno uzyskała
klienta. 80% zysków Ryan zainwestował w
uznanie na arenie międzynarodowej. Swoje
rozwój biznesu.
biznesowe imperium młody przedsiębiorca
jeden
biznes
-
podlewanie,
Jordan
rozwinął
marmurowych
TO TYLKO POCZĄTEK
W
wieku
8
lat
młody
które
przedsiębiorca
posiadał sześć budynków, a jego stan
majątkowy został oceniony na 900 tysięcy
w
-
na
sprzedaży
od
kulek
najzwyklejszych,
najczęściej
są
opakowaniach
po
sprzedawane
kilka
sztuk,
do kolekcjonerskich o wartości kilkuset
funtów za sztukę.
dolarów. W przyszłości Ryan chce zostać
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
15
Młodzi milionerzy
E
K
W
F
O
Y
E
M
W
KI
U
T
N
A
YI
D
W
K
N
A
T
NY
Y
W
www.knpz.uek.krakow.pl
MARBLES
…cały swój dochód zainwestował w
Owe
marmurowe
kule
są u
żywane
rozszerzenie produkcji…
w popularnej grze dla dzieci Marbles, której
celem jest wyeliminowanie rywalom jak
największej liczby piłek. Obecnie Marbles
są
wytwarzane
nie
z
marmuru,
lecz ze szkła z dodatkiem farbowanych
pigmentów
nadających
kulkom
różne
kolory i odcienie.
KRÓL DŻEMU
Fraser Doherty - "król dżemu". Nie mniej
interesująca jest historia czternastoletniego
biznesmena ze Szkocji, który stworzył
własną
produkcję
różnych
rodzajów
dżemu.
Wszystko
zaczęło
się
od
eksperymentów nad babcinymi przepisami
UDANA PRÓBA
przeprowadzanymi w kuchni rodzinnego
Jordan wymieniał te kulki z kolegami
na
placu
zabaw.
Pewnego
dnia
wszystkie zostały mu skradzione. Chłopiec
zwrócił się wtedy do matki, prosząc j ą,
aby ta kupiła mu Marbles przez Internet.
Po kilku nieudanych próbach znalezienia
ulubionej zabawki w przeróżnych sklepach
internetowych, Harley zaczął prosić mamę,
żeby
pozwoliła
mu
domu.
otworzyć w łasną
witrynę. Kilka miesięcy po uruchomieniu
strony internetowej liczba klientów wzrosła
OWOCOWY EKSPERYMENT
Pewnego razu Fraser zamknął się w kuchni
i używając starego przepisu babci, zaczął
przeprowadzać
wszystkich
lodówce.
mentów
eksperymenty
owocach
Powstały
dostępnych
w
produkt
na
trakcie
był
w
eksperyskutecznie
sprzedawany wśród sąsiadów.
dwukrotnie i tym samym przewyższyła
oczekiwania wszystkich.
INWESTYCJE I WSPÓŁPRACA
PRZYSZŁOŚĆ KULEK
Fraser cały swój dochód zainwestował
w rozszerzenie produkcji i wynajął na kilka
W przyszłości młody przedsiębiorca chce
zorganizować masową produkcję szklanych
kulek
w
Chinach
pod
własną
marką
i utworzyć sieć specjalistycznych sklepów jedną z największych na świecie, która
dni lokal w fabryce wytwarzania dżemu.
Od momentu stworzenia marki Superjam
biznes nabrał rozpędu. W 2007 roku
Fraserowi
udało
się
dotyczącą
współpracy
zawrzeć
z
będzie sprzedawać wszystkie rodzaje kulek.
16
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
siecią
umowę
super-
Młodzi milionerzy
www.knpz.uek.krakow.pl
marketów Waitrose na wyłączną dostawę
PIERWSZA STRONA
różne
E
K
W
F
O
Y
E
M
W
KI
U
T
N
A
YI
D
W
K
N
A
Y
T
szablony projektowe dla MySpace. W 2007
W
swojego dżemu.
Ashley nabyła domenę Whateverlife.com
i stworzyła na niej swoją pierwszą stronę -
ŻNIWA
wizytówkę,
N
Y
W
tym
samym
roku
obrót
Superjam
wyniósł około 750 000 dolarów, a w 2009
roku
zyski spółki
przekroczyły
okrągły
milion.
gdzie
opublikowała
roku frekwencja jej strony internetowej
zwiększyła się do miliona wejść dziennie,
a przychody ze sprzedaży reklamy wyniosły
1 milion dolarów.
… obserwacja przyjaciół (…) pozwoliła
jej
zidentyfikować
jedną
istotną
potrzebę…
RÓŻNORODNOŚĆ BIZNESOWA
Cameron
Johns
zarobił
swój
pierwszy
milion dzięki otworzeniu kilku komercyjnych
MILION Z OŚMIU DOLARÓW
przedsiębiorstw.
Jego
pierwszy
biznes
„Cheers and Tears” zaczął w wieku 9 lat.
Ashley Kvols – czternastoletnia dziewczyna
Siedząc u siebie w domu, Johnson zaczął
była w stanie znaleźć niszę w czasach, gdy
robić, przy pomocy programu Photoshop,
„boom” na sieci społeczne dopiero się
zaproszenia na imprezy swoich rodziców.
pojawiał.
Efektem
Obserwacja
przyjaciół,
którzy
tego
były
liczne
zlecenia
komunikowali się na MySpace, pozwoli ła jej
otrzymywane od znajomych i przyjaciół.
zidentyfikować jedną istotną potrzebę.
Kilka lat później Johnson, z zarobionych
pieniędzy,
zaczął
kupować
zabawki
po hurtowych cenach. Na ich odsprzedaży
JAK SIĘ WYRÓŻNIĆ?
na
eBay
oraz
na
jego
stronie
Prawie każdy użytkownik chciał wyróżnić
„Cheers and Tears” zarobił ponad 50
swoją
tysięcy dolarów.
Ashley
stronę
lubiła
spośród
grafikę
tysięcy
i
innych.
malarstwo,
co ułatwiło jej narysowanie jaskrawego
i niezapomnianego
tła
dla
MySpace.
MAILOWY BIZNES
Wtedy to nastolatka poprosiła swoją matkę
Kiedy Johns miał 13 lat, wymyślił „My EZ
o 8 dolarów, a otrzymane pieniądze stały
Mail” - serwis, który przekazuje wiadomości
się pierwszą i prawdopodobnie ostatnią
e-mail na określony adres, bez ujawniania
inwestycją w ten biznes.
danych
osobowych
odbiorcy. Cameron,
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
17
Młodzi milionerzy
E
K
W
F
O
Y
E
M
W
KI
U
T
N
A
YI
D
W
K
N
A
Y
T
www.knpz.uek.krakow.pl
aby wcielić swój pomysł w życie, wynajął
BIZNES ZE SZKOŁY
programistę. W ciągu dwóch lat „My EZ
Mail”
zarabiał
około
3000
dolarów
W 2005 roku 15-letnia Kathryn Cook i jej
17-letni brat Dave, przewracając strony
miesięcznie.
swojego rocznego albumu ze szkoły, wpadli
na pomysł utworzenia go w darmowej
W
LICZY SIĘ WSPÓŁPRACA
W
1997
roku
Johnson
wersji online. W taki sposób powstał
współpracował
z dwoma młodymi przedsiębiorcami po to,
by stworzyć kampanię reklamową. Johnson
zaczął
i
współpracę
z
Advertising.com,
DoubleClick,
którzy
L90
brali
30%
przychodów. "Miałem 15 lat, a co miesiąc
otrzymywałem czeki na 300 i 400 tysięcy
dolarów"
-
powiedział
Johnson
MyYearbook.com. Chwilę później połączyli
swoją sieć społeczną z Zenhex.com, na
której użytkownicy publikują samodzielne
testy
(przykładowe
tematy:
„Which
American City are you?” lub „What religion
best suits you?”), tym samym podwajając
liczbę odwiedzin na swojej stronie.
w
magazynie biznesowym Forbes w 2008
PRZYJEMNY SKUTEK
roku.
W 2006 MyYearbook.com przyniósł 4,1 mln
dolarów z fundacji amerykańskich Venture
DOCHODOWY PROJEKT
Richard
to
Maso
studenci
i
Partners
Keith
Tambaritam
technologii
Queensland
University of Technology. Jako projekt
dyplomowy wybrali napisanie programu
komputerowego.
technologię
radiowych.
dla
Ich
Stworzyli
innowacyjną
monitoringu
stacji
opracowaniem
były
zainteresowane firmy fonograficzne, które
chciały śledzić to, jak często stacje radiowe
kręcą
ich
nagrania.
Richard
i
i
First
Capital,
W
przyszłości
Disney
i
ABC.
"Liczba
uczestników
osiągnęła 3 miliony na całym świecie, a
sprzedaż
roczna
sięgnęła
liczb
siedmiocyfrowych" – powiedzieli Kathryn i
Dave magazynowi Forbes w 2008 roku.
Miał e m 1 5 l a t , a c o m i e s iąc
otrzymywałem czeki na 300 i 400
tysięcy dolarów.
Keith
przewidują
zwiększenie swoich dochodów.
18
i
reklamodawców takich jak Neutrogena,
otrzymali wiele wniosków na zakup swojej
produkcji.
jak
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
Młodzi milionerzy
www.knpz.uek.krakow.pl
patentowanie
UNIKATOWY WYNALAZEK
Phillips
-
dziewczyna
nie
spodziewała się sukcesu, ale mimo to
odniosła
go.
Firmę
Lindsay
4
lata,
jednakże
Lindsay nie traciła czasu, i równolegle
z
Lindsay
trwało
patentowaniem,
szukała
sponsorów
zainteresowanych nowym produktem oraz
możliwościami rozszerzenia rynków zbytu.
Phillips
stworzyła w 2007 roku, a teraz ma w
swoim zespole około 35 osób. Co roku
E
K
W
F
O
Y
E
M
W
KI
U
T
N
A
YI
D
W
K
N
A
Y
T
W
CZAS NA NAUKĘ
przedsiębiorstwo zarabia 30 mln złotych,
pomimo, że jego produkty są stosunkowo
tanie. Jedna para klapek modelu „Switch
Flops” kosztuje 35 dolarów, a paski na
W
tym
czasie
Lindsay
kontynuowała naukę - najpierw w szkole,
a następnie – w Rollins College. W trakcie
urlopu
wymianę - 12.
samym
staż
Phillips
u
udało
Ralpha
się
Laurena,
odbyć
znanego
amerykańskiego projektanta mody. Przez
SWITCH FLOPS
jakiś czas Lindsay podróżowała po świecie
ucząc się różnych technik projektowania
Podstawę idei wynalazku Phillips można
określić
bardzo
prosto:
„Dlaczego
nie
i produkcji obuwia. Gdy wróciła do domu
od razu zaczęła pracować.
produkować klapek z odpinanym paskami?
Jedna para podeszew i 10 par wymiennych
pasków będą kosztować dużo mniej niż
10 par klapek, a ponadto będą zajmowały
…nie
myślała,
prostego
że
pomysłu
na
podstawie
stworzy
własny
biznes…
niewiele miejsca”. Lindsay nie my ślała,
że na podstawie prostego pomysłu stworzy
własny biznes, gdyż początkowo robiła je
tylko
i
wyłącznie
dla
przyjaciół
oraz
znajomych. Widząc sukces Lindsay, rodzice
chcieli opatentować pomysł córki.
WŁASNA KOLEKCJA
Pierwsze
klapki
„SwitchFlops”
zostały
zaprezentowane w 2007 roku na wystawie
„Surf Expo Trade Show". Do pierwszych
butów
paski
(obecnie
NIE TRACIĆ CZASU
były
stosuje
zapinane
się
rzepy
na
guziki
VELCRO).
Po takim sukcesie Philips wydała własną
Dziewczyna w ogóle nie spodziewała się
kolekcję
sukcesu na tak dużą skalę. Oczywiście
szalików.
Philips
nie
uzyskała
takich
baletek,
butów,
torebek
oraz
dochodów
od razu (co rok 30 mln złotych). Samo
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
19
Młodzi milionerzy
E
K
W
F
O
Y
E
M
W
KI
U
T
N
A
YI
D
W
K
N
A
Y
T
W
www.knpz.uek.krakow.pl
NOWOCZESNY BIZNES
NAJWAŻNIEJSZE TO ZACZĄĆ
Nowoczesny biznes jest nastawiony na
Na
oczekiwania
możemy
potencjalnych
Projektanci
starają
nabywców.
się d ążyć
młodych
stwierdzić,
że
biznesmenów
bez
względu
do
na wiek czy dost ępność kapitału, można
zaspokojenia potrzeb, ale do przekonania,
wpaść na innowacyjny pomysł, który uczyni
że tego potrzebują. Lindsay Phillips udało
każdego
się stworzyć nie tylko użyteczny, ale także
skutecznym i niezależnym finansowo, a co
praktyczny
za tym idzie - szczęśliwym. Najważniejsze
produkt,
dlatego
nie
przykładzie
osiągnęła
sukces.
to
początkującego
zacząć
konsekwentnie
…udało
się
użyteczny,
stworzyć
ale
nie
także
tylko
coś
przy
menedżera
robić.
A
tym
trwać
potem
i
nie
poddawać się.
praktyczny
produkt….
Volha Matskevich
BIZNES Z OKULARAMI
Kiedy 21-letni student Jamie Murray Wells
w
2004
roku
próbował
kupić
parę
okularów, w jego głowie powstał nowy
pomysł
na
biznes.
Zaskoczony
ceną
okularów, Wells postanowił zainwestować
swój
kredyt
studencki
w
firmę
internetową. Nazwał j ą Glasses Direct,
specjalizującą
się
detaliczną
sprzedażą
okólarów po znacznie niższej cenie niż w
zwykłych sklepach. W ciągu pierwszego
roku dochody firmy przekroczyły 2 miliony
dolarów. W 2010 roku przychody osiągnęły
5 milionów, a liczba pracowników – 70.
20
Sfera Menedżera / Numer 2 / Październik - Grudzień 2013
W następnym numerze między innymi*:
Kariera w controllingu
Zaraźliwa motywacja
nie zabraknie także Ekskluzywnego Wywiadu
*redakcja zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian
SFERA
MENEDŻERA
Dołącz do nas! Stań się współtwórcą Sfery Menedżera
i przeczytaj własny artykuł na łamach naszego czasopisma.
Kontakt i szczegółowe informacje
pod adresem mailowym:
[email protected]
Download

tutaj