(February 1, 2014, Saturday)
ITCO 2014
ISHIK UNIVERSITY TEST COMPETITION
IN
MINISTRY EXAM SUBJECTS
SCIENTIFIC TURKISH BOOKLET
Açıklamalar
 Bu kitapçıkta 105 soru bulunmaktadır.
 Cevaplarınızı yumuşak uçlu bir kurşun kalemle size verilen
Optik Form üzerinde işaretleyiniz.
 Kitapçığın boş kısımlarını soru çözmek için kullanabilirsiniz.
 Cep telefonlarınızı sınav gözetmenine teslim etmelisiniz.
 Üç yanlış cevabınız bir doğru cevabınızı iptal ettirecektir.
 Toplam sınav süresi 150 dakikadır.
 Sonuçlar bir hafta sonra www.iu.edu.iq sitesinde ilan
edilecektir.
Başarılar dileriz…
‫‪KURDISH‬‬
‫‪ .1‬لة رستةى (بؤ ئاهةنطةكة بانطم كرد)‬
‫‪ .5‬لة رستةى (طةالَى دارةكان لةثايزدا هةلَدةوةريَنن)‬
‫جيَناوى لكاوى بةركار بؤ كةسى ضةندةمة؟‬
‫كارى ) هةلَدةوةريَنن ( ضيية؟‬
‫‪ .A‬رابردووى بةردةوامى تيَثةر‬
‫‪ .A‬يةكةم تاك‬
‫‪ .B‬رانةبردووى تيَثةر‬
‫‪ .B‬دووةم تاك‬
‫‪ .C‬رابردووى بةردةوامى تيَنثةر‬
‫‪ .C‬سيَيةم تاك‬
‫‪ .D‬رانةبردووى تيَنثةر‬
‫‪ .D‬يةكةم كؤ‬
‫‪ .6‬لة رِستةى (بايى هةنديَك بةهيَز هةلَي كردووة )‪.‬‬
‫‪ .2‬يةك لةم هاوةلَناوة دارِذاوانة لةهاوةلَناوى سادة و ثاشطر‬
‫ثيَكهاتووة‪.‬‬
‫ئةركى (هةنديَك ) ضيية؟‬
‫‪ .A‬رَادةى هاوةلكار‬
‫‪ .A‬ترساو‬
‫‪ .B‬ديارخةرى ناو‬
‫‪ .D‬تةواو كةرى كار‬
‫‪ .7‬وتارى (شةومنى بةرى بةيان) لة طؤظارى‬
‫‪..............‬بالوكراوةتةوة‪.‬‬
‫‪I S H I K U N I V E R S I T Y‬‬
‫‪ .C‬رِادةى هاوةلَناو‬
‫‪ .B‬هيَمنانة‬
‫‪ .C‬ترسنؤك‬
‫‪ .D‬بة هيَمنى‬
‫‪ .3‬لة رستةى (نةخؤشةكة ببةنة نةخؤشخانة) ‪.‬‬
‫(ة) لة دواى ( ببةن ) ضيية؟‬
‫‪ .A‬دةنطى طيَتى تازة‬
‫‪ .B‬برايى‬
‫‪ .A‬جيَناوى لكاو‬
‫‪ .C‬شةفةق‬
‫‪ .B‬ئامرازى ثةيوةندى‬
‫‪ .D‬برايةتى‬
‫‪ .C‬كارى ناتةواو‬
‫‪ .D‬ئامرازى ليَكدةرة‬
‫‪ .4‬يةك لةم كارانة رِانةبردووى داناني نةريَية؟‬
‫‪ .8‬كامة شاعري باسى سةرضاوةى ئاوى (زةمل ) دةكات ؟‬
‫‪ .A‬هةلنىَ‬
‫‪ .A‬ديالن‬
‫‪ .B‬هةلناييَيت‬
‫‪ .B‬مةولةوى‬
‫‪ .C‬هةملىَ‬
‫‪ .C‬حةمدى‬
‫‪ .D‬هةلنيَيت‬
‫‪ .D‬ثرتةوى هةكارى‬
‫‪ITCO 2014‬‬
‫‪2‬‬
‫‪SCIENTIFIC SECTION‬‬
‫‪KURDISH‬‬
‫‪ ( .9‬هيَما و نيشانة ) لةكامة قؤناغى شيعرى كوردى بة كار هات ؟‬
‫‪ .13‬دةميَك بوو ضاوةريَى بةفريَكى وابووم مذدةبىَ بارى‬
‫سةرم بةفرة كةضى هيَشتا شةرِة تؤثةملَة بؤ يارى‬
‫‪)1961-1958( .A‬‬
‫‪)1971-1961( .B‬‬
‫لةم ديَرة بابةتى ليَكضواندن هةية بة ضةند بنةرت دروست بووة؟‬
‫‪)1975-1971( .C‬‬
‫‪)1991 -1975( .D‬‬
‫‪ .A‬يةك‬
‫‪ .B‬دوو‬
‫‪ .C‬سىَ‬
‫‪ .D‬ضوار‬
‫‪................... .11‬شانازى بة خؤ ى وشاعريانى هاوريَى دةكات لة‬
‫بة كار هيَنانى رةوانبيَذى عةرةبيدا‪.‬‬
‫‪ .A‬ناىل‬
‫‪ .A‬ليَجوو‬
‫‪ .B‬لةو جوو‬
‫‪ .C‬ئةوزار‬
‫‪ .D‬رووى ليَكضواندن‬
‫‪I S H I K U N I V E R S I T Y‬‬
‫‪ .14‬خواستى دركاو ئةوةية كة تةنيا يةك لةم بنةرتانة هاتبيَت‪.‬‬
‫‪ .B‬مةالى جزيرى‬
‫‪ .C‬حاجى قادرى كؤيى‬
‫‪ .D‬سامل‬
‫‪ .11‬ضريؤك لةسةر زمانى طيانداران لةطؤظارى‪..............‬‬
‫بالو دةكرايةوة‪.‬‬
‫‪ .A‬رؤذانوو‬
‫‪ .B‬بريى نوىَ‬
‫‪ .15‬لةم ديَرة ضةند بابةتى رةوانبيَذى هةية ؟‬
‫‪ .C‬هاوار‬
‫‪ .D‬هاوكارى‬
‫مةرط و ذين مسلى سيَبةر وتاوة‬
‫ئةوى باقى مبيَنىَ هةر ناوة‬
‫‪........... .12‬لة هؤنراوةى (ريَطاى خةبات ) كةى شيعرى كوردى‬
‫‪ .A‬يةك‬
‫بةرةو قالبيَكى ئازاد دةبات‪.‬‬
‫‪ .B‬دوو‬
‫‪ .C‬سىَ‬
‫‪ .A‬كامةران موكرى‬
‫‪ .D‬ضوار‬
‫‪ .B‬ديالن‬
‫‪ .C‬قةدرى جان‬
‫‪ .D‬طؤران‬
‫‪SCIENTIFIC SECTION‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ITCO 2014‬‬
‫‪ARABIC‬‬
‫‪ .16‬تعبري وابداع كالرسم والنحت واملوسيقى ‪.‬‬
‫‪ .20‬نوع من الشعر ال حتس مبشاعر ناظمه ‪.‬‬
‫‪ .A‬الغنائي‬
‫‪ .A‬الشكل‬
‫‪ .B‬املسرحي‬
‫‪ .B‬االدب‬
‫‪ .C‬التعليمي‬
‫‪ .C‬االدب االنشائي‬
‫‪ .D‬امللحمي‬
‫‪ .D‬القافية‬
‫‪ .21‬ال ختتفي شخصية الشاعر يف الشعر ‪.......‬‬
‫‪ .17‬الشعر تعبري عن الوجدان ‪.‬‬
‫هذه مسة من مسات ‪:‬‬
‫‪ .A‬الوجداني‬
‫‪ .A‬مدرسة اإلحياء‬
‫‪ .B‬امللحمي‬
‫‪ .B‬مدرسة احملافظني‬
‫‪ .C‬التعليمي‬
‫‪ .22‬ترد االسناد دائماً يف صياغة فعل االمر لـ ‪.......‬‬
‫‪I S H I K U N I V E R S I T Y‬‬
‫‪ .D‬املسرحي‬
‫‪ .C‬مجاعة الديوان‬
‫‪ .A‬املخاطب‬
‫‪ .18‬البؤساء رواية مرتمجة من قِبَل ‪......‬‬
‫‪ .A‬حافظ ابراهيم‬
‫‪ .B‬املتكلم‬
‫‪ .B‬البارودي‬
‫‪ .C‬الغائب‬
‫‪ .C‬السياب‬
‫‪ .D‬املتكلمني‬
‫‪ .D‬عبدالقادر رشيد الناصري‬
‫‪ " .23‬مكانك " اسم فعل أمر يأتي مبعنى ‪.......‬‬
‫‪ .19‬أسبق املدارس الشعرية يف التجديد هي مدرسة ‪.....‬‬
‫‪ .A‬قل‬
‫‪ .A‬احملافظني‬
‫‪ .B‬قف‬
‫‪ .B‬الشعر احلر‬
‫‪ .C‬قم‬
‫‪ .C‬أبولو‬
‫‪ .D‬أمهل‬
‫‪ITCO 2014‬‬
‫‪ .D‬مدرسة ابولو‬
‫‪ .D‬املهجر‬
‫‪4‬‬
‫‪SCIENTIFIC SECTION‬‬
‫‪ARABIC‬‬
‫‪ .27‬أال كلُّ شيءٍ ‪ -‬ماخال اهلل – باطلٌ‬
‫وكلّ نعيمٍ – الحمالةَ – زائلٌ‬
‫‪ .24‬فإن مل يستطع كتمان سره‬
‫لو قال الشاعر "كل شيء باطل إال اهلل " فماذا يكون حكم املستثنى ؟‬
‫فليس له شيء سوى املوت أنفع‬
‫يف اعراب املستثنى نقول ‪:‬‬
‫‪ .A‬واجب النصب‬
‫‪ .A‬خرب ليس منصوب‬
‫‪ .B‬جواز النصب واجلر‬
‫‪ .B‬بدل من املستثنى منه منصوب‬
‫‪ .C‬اعراب حسب املوقع‬
‫‪ .C‬مستثنى منصوب وجوباً‬
‫‪ .D‬مفعول به منصوب‬
‫‪ .D‬مفعول به منصوب‬
‫‪ .28‬أين جتد معمولي "ال" النافية للجنس يف البيت السابق ؟‬
‫‪ .25‬تكون " ما " غري عاملة اذا دخلت على ‪......‬‬
‫‪ .A‬امسها ( حمالة ) و خربها ( زائل ) ‪.‬‬
‫‪ .C‬امسها حمذوف و خربها ( زائل ) ‪.‬‬
‫‪ .D‬امسها وخربها حمذوفان وجوباً ‪.‬‬
‫‪ .29‬وليس مبغنٍ يف املودة شافع ٌ‬
‫اذا مل يكن بني الضلوع شفيع ٌ‬
‫ما الداللة الزمنية للنفي الوارد يف عجز البيت ؟‬
‫‪I S H I K U N I V E R S I T Y‬‬
‫‪ .B‬امسها ( حمالة ) و خربها حمذوف جوازاً تقديره ( موجود ) ‪.‬‬
‫‪ .A‬املاضي املتصل باحلاضر‬
‫‪ .A‬االسم‬
‫‪ .B‬الفعل‬
‫‪ .C‬الضمري‬
‫‪ .D‬شبه اجلملة‬
‫‪ .26‬غيّرت عن خلقٍ قد الن َ لي زمناً‬
‫‪ .B‬املاضي املنقطع عن احلاضر‬
‫‪ .C‬املستقبل‬
‫لني النسيم فلمّا لذّ لي عصفا‬
‫‪ .D‬احلاضر‬
‫لو أردنا أن نصوغ طلباً يفيد ترك إحداث الفعل مما حتته خط يف البيت‬
‫األول نقول ‪:‬‬
‫‪ .30‬خرب االداة الناسخة يف البيت السابق ‪ ،‬هو ‪....‬‬
‫‪ .A‬ال تلني‬
‫‪ .A‬مبغنٍ‬
‫‪ .B‬ال تلَن‬
‫‪ .B‬يف املودة‬
‫‪ .C‬ال تلُن‬
‫‪ .C‬بني الضلوع‬
‫‪ .D‬ال تلِن‬
‫‪ .D‬حمذوف تقديره موجود‬
‫‪SCIENTIFIC SECTION‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ITCO 2014‬‬
ENGLISH
31. When did British took over and renamed
34. Choose the correct answer to complete
the village New York?
the gap.
If the grassland had remained, ………….. .
A) 1664
B) 1644
A) dust storms would never have
C) 1625
happened
D) 1620
B) big disasters would happen
C) farmers can produce more food
D) dust storms wouldn`t returned back
32. Choose the correct answer to complete
35. Choose the correct answer to complete
the gap.
the gap.
When you revise for an exam, ………….
…………… going to school today?
B) finish the activity book first
C) try to organize complicated ideas and
information clearly.
D) write a daily `to do` list
I S H I K U N I V E R S I T Y
A) try to study one night before the exam
33. Choose the correct answer to complete
A) Didn`t you
B) Haven`t you
C) Don’t you
D) Aren`t you
36. Choose the correct answer to complete
the gap.
…………….. studying in a college this time
next year?
the gaps.
A) Wont you
Some of the most important developments
B) Will you be
in human history were made in this region
C) Have you been
by early civilizations like ………… and
D) Did you
………………
37. Choose the correct answer to complete
the gap.
A) living in houses – using horses
Yesterday was the …………… day of the
B) the start of farming – the invention of
year so far.
writing
A) coldest
C) the first times of using architecture –
B) colder
constructing techniques
C) most coldest
D) living in shelters – constructing
D) more colder
techniques
SCIENTIFIC SECTION
6
ITCO 2014
ENGLISH
38. Choose the correct answer to complete
42. Choose the correct answer to complete
the gaps.
the gaps.
You…………… if you ……….. too much
When I …… to school, the lessons ……. .
cold water.
A) had came / began
A) will get sick / drink
B) came / had began
B) would get sick / drank
C) came / will began
C) will get sick / drank
D) came / begin
D) would get sick / will drink
39. Choose the correct answer to complete
43. Which letter is silent `honest`.
the gap.
The examination ………… by the council
A) e
two days ago.
B) t
A) has been preparing
C) was prepared
D) had being prepared
40. Choose the correct answer to complete
the gap.
………………..you throw rubbish in the
C) o
I S H I K U N I V E R S I T Y
B) was being prepared
D) h
44. Which word has \ ᶾ \ sound?
A) museum
B) commission
C) measure
street, it will be clean.
D) sure
A) If
B) If not
C) Unless
D) Unless not
45. Which word has \ z \ sound?
A) revision
41. Choose the correct answer to complete
B) result
the gaps.
C) dimension
If he ……. harder for the exam he …….. .
D) consider
A) studied \ won
B) would studied \ would pass
C) will \ would had
D) had studied \ would have passed
ITCO 2014
7
SCIENTIFIC SECTION
MATHEMATICS
49. Grafiği verilen f fonksiyonu için
46. f(x)  4  x 2
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Verilen fonksiyonun tanım kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) , 2
B)  2, 
C) x  2
D)  2, 2
A) lim f(x) yoktur.
x 3
B) limf(x)  2
x 4
C) limf(x)  1
x 2
D) lim f(x)  
paraleldir?
1
x4
4
I. y  4x
II. y  
III. 4(y  6)  x  3
IV. 12x  3y  6
A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
I S H I K U N I V E R S I T Y
47. Denklemleri verilen doğrulardan hangi ikisi
x 0
50. f(x) 
x3  7
x
Verilen fonksiyonun ikinci türevi
aşağıdakilerden hangisidir?
2x  1
48. lim
x 2 x  3
Verilen limitinin sonucu aşağıdakilerden
A) f (x) 
2x 3  14
x3
B) f (x) 
2x 2  14
x2
C) f (x) 
2x 2  14
x2
D) f (x) 
2x 3  14
x3
hangisidir?
A) 3
B) 1
C) 0
D) limit yoktur.
SCIENTIFIC SECTION
8
ITCO 2014
MATHEMATICS
51. 13 adım uzunluğunda duvara yaslanmış
53. f(x) 
olan bir merdivenin alt ucu kayarak
x2  1
x 1
duvardan uzaklaşmaktadır. Merdivenin alt
Verilen fonksiyon için aşağıdakilerden
ucunun duvardan uzaklığı 12 adım olduğu
hangisi doğrudur?
andaki hızı saniyede 5 adımdır.
A) Fonksiyon x-in bütün değerlerinde
süreklidir.
B) Fonksiyon x  1 noktasında
süreksizdir ve bu süreksizlik
kaldırılabilir.
C) Fonksiyon x  1 noktasında süreksizdir
ve bu süreksizlik kaldırılamaz.
D) Fonksiyon x  1 noktasında süreksizdir
ve bu süreksizlik kaldırılabilir.
Aynı anda merdivenin üst kısmının aşağı
I S H I K U N I V E R S I T Y
düşme hızı kaçtır?
A) 18 adım/san
B) 15 adım/san
C) 12 adım/san
D) 10 adım/san
54. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin
grafiği y-eksenine gore simetriktir?
A) f(x) 
x
x 1
2
B) f(x)  x 2  x
C) f(x)  x 4  x  1
D) f(x)  x 3
52. f(x)  x 3  6x 2  12x fonksiyonu veriliyor.
lim
x 4
f(x)  f(4)
limitinin değeri kaçtır?
x4
A) 6
B) 12
C) 12
D) 6
2
c  x , x  1
55. f(x)   2
 x  2x, x  1
Verilen fonksiyon c-nin hangi değeri için
her zaman süreklidir?
ITCO 2014
9
A) 8
B) 4
C) 5
D) 6
SCIENTIFIC SECTION
MATHEMATICS
1
1

x

1
x
1
58. lim
x 0
x
56. Verilen grafik aşağıdaki fonksiyonlardan
hangisine aittir?
Verilen limitin değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) y  (x  3)2  5
57. f(x) 
C) 0
D) limit yoktur.
Fonksiyonuna x  1 noktasında yatay
I S H I K U N I V E R S I T Y
D) y  (x  3)2  5
B) 1
59. f(x)  mx 3  x 2  3x  2
B) y  (x  3)2  5
C) y  (x  3)2  5
A) 2
teğet çizilebildiğine göre, m sayısının
değeri kaçtır?
A)
2
3
B)
5
3
C)
1
5
D)
3
4
2x  4
x2  4
Verilen fonksiyon için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
60. Aşağıdakilerden hangisi x 2  y 2  4 kapalı
A) Fonksiyonun düşey asimptotu yoktur.
fonksiyonuna (1, 2) noktasında çizilen
B) Fonksiyonun x  2 noktasında yalnız
teğetin eğimidir?
bir düşey asimptotu vardır.
C) Fonksiyonun x  2 noktasında yalnız
A)
bir düşey asimptotu vardır.
D) Fonksiyonun x  2 ve x  2
C) 
noktalarında iki düşey asimptotu vardır.
SCIENTIFIC SECTION
1
10
B)
2
1
2
2
D)  2
ITCO 2014
BIOLOGY
61. Üreme organları, aşağıdakilerden
64. Diyafram ve kaburga kasları gevşediği
hangisinde yer almaktadır?
zaman:
A Göğüs (thoracic) boşluğu hacmi artar
A) Kafatası boşluğu
B) Nefes alma gerçekleşir
B) Leğen (pelvic) boşluğu
C) Nefes verme gerçekleşir
C) Göğüs boşluğu
D) Nefes alıp verme durur
D) Omurilik boşluğu
edebilir eklemlere örnektir?
A) Pivot eklem
B) Eyer (saddle) eklem
C) Menteşe eklem
D) Hiçbirisi
I S H I K U N I V E R S I T Y
62. Aşağıdakilerden hangisi yarı hareket
65. Aşağıdakilerden hangisi, özelleşmemiş
(nonspecific) bağışıklık sisteminin bir
parçası değildir?
A) Interleukin 1
B) Deri
C) Mukus (mucus) zarı
63. Yüksek konsantrasyonda karbondioksit
D) Gastrik asitler
(CO2) taşıyan atardamarlar,
aşağıdakilerden hangisinin bir parçasıdır?
A) Kalp ve dammar
sistemi(cardiovascular system)
B) Kan dolaşım sistemi
C) Kalp-akciğer dolaşım(pulmonary
circulation) sistemi
D) Yukardakilerin hepsi
ITCO 2014
11
SCIENTIFIC SECTION
BIOLOGY
66. Makrofajlar ve fagositler:
69. Nörotranzmiterler:
A) güçlü antibiyotikler üretirler
A) elektriksel sinyallerdir
B) patojenleri içlerine alır ve yok ederler
B) sinaptik boşlukta oluşturulurlar
C) interferon üretirler
C) sadece myeline edilmiş sinir
D) bağışıklık reaksiyonlarını engellerler
hücrelerinde bulunurlar
D) kaslar tarafından üretilirler
67. Omurilik soğanının (spinal cord) hangi
body) kısmlarını barındırmaz?
A) dorsal kök
B) ventral kök
C) gri madde
D) beyaz madde
I S H I K U N I V E R S I T Y
bölümü, sinir hücresi ana gövde (cell
70. Hedef (target) hücrelerde gen aktivitelerini
control eden madde, bir:
A) steroid hormondur
B) peptid hormondur
C) prostaglandindir
68. Otonomik sinir sistemi, aşağıdakilerden
D) ikincil mesajcı (second messenger)
hangisini control eder?
maddesidir
A) omurilik (spinal) refleksleri
B) istemsiz hareketler
C) sindirim
D) iç organların Istemsiz hareketleri
SCIENTIFIC SECTION
12
ITCO 2014
BIOLOGY
71. İncinmiş ve zarar görmüş dokularda
74. Zigotu, blastociste dönüştürmek için
biriken modifiye edilmiş yağlar
aşağıdakilerden hangisi gerekir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) implantasyon
B) zigotun haploid (N) kromozom
A) endorfinler
sayısına sahip olması
B) enkefalinler
C) bölünme (cleavage)
C) nörotranzmiterler
D) yukarıdakilerin hepsi
D) prostaglandinler
A) oxitosin - hipotalamus
B) tiroxin – hipofiz (pituitary) bezi
C) glukagon - pankreas
D) epinefrin - adrenal bezi
I S H I K U N I V E R S I T Y
72. Aşağıdaki eşlemelerden hangisi yanlıştır?
75. Lanugo embryoda :
A) ilk trimesterde oluşur
B) ikinci trimesterde oluşur
C) üçüncü trimester oluşur
D) doğumun hemen öncesinde oluşur
73. Sperm ve yumurta hücreleri:
A) hareket edebilirler
B) haploid(N) kromozom sayısına
sahiptirler
C) devamlı şekilde üretilirler
D) yukarıdakilerin hepsi
ITCO 2014
13
SCIENTIFIC SECTION
CHEMISTRY
76. Doymuş bir sodyum asetat çözeltisi için;
I.
Denge halindedir
II.
Eğer
asetat
fazladan
çözelti
78.
Çözünürlük
(gr/100 ml su)
80
kristal
içine
sodyum
50
eklenirse,
çökelme oluşur
III.
IV.
20
Eğer çözeltinin ısısı artırılırsa, aynı
40
Sıcak (°C)
şartlarda çözelti doymuş olur
Yukarıdaki
Eğer
sodyum
tablosuna göre. 40°C deki 50 g suyun
eklenirse, çözelti süper doymuş
içerisine kaç gram X tuzu eklenmelidir ki
hale gelir
çözelti doymuş olsun?
fazladan
kristal
X
tuzunun
çözünürlük
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) 10
B) 20
B) II, III ve IV
C) 40
C) I, II ve III
D) I, II, ve IV
77. 0,60 mol NO3- iyonları içeren sulandırılmış
alüminyum
nitrat
çözeltisinin
I S H I K U N I V E R S I T Y
A) I ve II
D) 80
79. Aşağıdaki hangi tuz çözeltisi en düşük
donma noktasına sahiptir?
A) 0.1 M Na3PO4
molü
nedir?
B) 0.1 M Na2SO4
C) 0.1 M NaOH
A) 0.10
D) 0.1 M C6H12O6
B) 0.20
C) 0.30
D) 1.20
80. Titrasyon sürecinde, bir litre 1.0 M NaOH
çözeltisini tamamıyla nütralize etmek için
bir litre içerisine aşağıdakilerden hangisi
seçilmelidir
A) 1.0 M H2SO4
B) 2.0 M H2SO4
C) 0.5 M H2SO4
D) 1.5 M H2SO4
SCIENTIFIC SECTION
14
ITCO 2014
CHEMISTRY
81. Bir sirke çözeltisinin molaritesini
84. Bir zayıf asit ve bir kuvvetli bazın
tirasyonla hesaplamak için
titrasyonunda aşağıdakilerden hangisi en
aşağıdakilerdan hangi biri hariç sirkeye
iyi indikatördür?
katılmalıdır:
A) metil orange-pH aralığı 3.2 to 4.4
B) bir indikatör
B) litmus-pH aralığı 5.5 to 8.0
C) bir asit çözeltisi
C) fenol kırmızısı-pH aralığı 6.6 to 8.0
D) bir baz çözeltisi
D) timolthalein-pH aralığı 9.4 to 10.6
82. Bronsted-Lowry asit-baz tanımına göre
amonyakın su ile tepkimesinde
A) su baz gibi davranır
B) amonyak proton verir
C) amonyak proton alır
D) amonyak ve su asit-baz çiftidir
I S H I K U N I V E R S I T Y
A) büret
85. 418 jül ısı enerjisi 273 K’deki 10 gram su
içerisine eklenirse, suyun son derecesi
ne olur?
(Cp su için=4.18 J/mol.K)
A) 10 0C
83. 0.036
gram
HCl
bir
litre
B) 30 0C
çözeltde
çözünürse, pOH değeri ne olur?
C) 40 0C
(M. ağırlık HCl için 36 g/mol)
D) 100 0C
A) 3
B) 3.6
C) 6
D) 11
ITCO 2014
15
SCIENTIFIC SECTION
CHEMISTRY
86. X + Y + ısı  Z
89. Aşağıdaki
tepkimesi için,
teorik
mekanizmaya
göre:
ürünün potansiyel enerjisini tepkimeye
B2  2 B
girenlerle karşılaştırıldığında
B + A  AB (hızlı basamak)
(yavaş basamak)
Genel tepkime nedir?
A) daha azdır ve tepkime ekzotermiktir
A) B2 + A  AB
B) daha azdır ve tepkime endotermiktir
B) B2 + 2 A  AB
C) daha çoktur ve tepkime endotermiktir
C) B2 + 2 A  2 AB
D) daha çoktur ve tepkime ekzotermiktir
D) B2 + A  2 AB
I S H I K U N I V E R S I T Y
87. Herhangi bir sıcaklıkta, ne zaman serbest
enerji değişimi eksidir?
A) H eksi ve S artı
B) her iki H ve S artı
C) H artı ve S eksi
D) her iki H ve S eksi
90. Aşağıdaki tepkime ikincil tepkimedir:
NO (g) + CO (g)  NO2 (g) + C (s)
Eğer CO miktarını sabitleyerek NO
miktarını ikiye karlarsak, tepkimenin hızı
dört katına çıkarsa.
Tepkimenin hız kanunu ne olur?
A) R=k [NO]1[CO]1
B) R=k [NO]2
C) R=k [CO]2
D) R=k [NO]2[CO]2
88. Verilen
termo-kimyasal
C(s) + O2(g)  CO2(g)
eşitlikte:
H = -393.7 kJ
24 gram karbon yandığında H değerini
hesap ediniz.
(C=12 g/mol)
A) –393.7 kJ
B) –787.4 kJ
C) –39.37 kJ
D) –78.74 kJ
SCIENTIFIC SECTION
16
ITCO 2014
PHYSICS
91. Aşağıda verilen hareket türlerinden hangisi
92. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
540° ye eşit değildir?
A) Bir kaldıracın destek etrafındaki
A)
1.5 tur
B)
3π rad
C)
6
tur
4
D)
3
rad
2
hareketi.
93. Aşağıda bazı cisimlerin yaptıkları dairesel
B) Bir vidanın kendi ekseni etrafındaki
hareket örnekleri ve bu dairesel hareketleri
hareketi
meydana getiren Merkezcil Kuvvetler
verilmiştir.
C) Bir kütlenin eğik düzlemdeki hareketi
I S H I K U N I V E R S I T Y
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Dairesel
Merkezcil Kuvvet
Hareket
A
Elektronların
çekirdek
Elektriksel Çekim
çevresindeki
Kuvveti
hareketleri
B
Lunapark
treninin rayların
Sürtünme Kuvveti
en tepesindeki
hareketi
C
Dünyanın
güneş
Yerçekimi Kuvveti
etrafındaki
hareketi
D) Bir çarkın ekseni etrafındaki hareketi
D
Bir aracın yatay
düzlemdeki
Sürtünme Kuvveti
dairesel
hareketi
ITCO 2014
17
SCIENTIFIC SECTION
PHYSICS
94. Bir çamaşır makinesinin kazanı durgun
96. Kütleleri eşit içleri dolu bir silindir ve bir
küre şekilde görüldüğü gibi bir eğik
düzlemin tepesinden serbest bırakılıyor.
Küre eğik düzlemin alt ucuna daha önce
ulaşıyor.
halden başlayarak 10 saniye içinde 20
rad/s’lik açısal hıza ulaşıyor.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
Kazanın bu hareket sırasında toplam devir
A) 10 tur
B) 50π tur
C) 50 tur
D) 100π tur
95. İki cisim bir çubuğa şekildeki gibi asılmıştır
I S H I K U N I V E R S I T Y
sayısı ne olur?
A) Eylemsizlik momentlerinin farklı olması
B) Yollarının farklı olması
C) Cisimlere etki eden kuvvetlerin farklı
olması
D) Başlangıçtaki potansiyel enerjilerinin
farklı olması
97. Bir adam şekilde görüldüğü gibi kendi
ekseni etrafında dönmektedir.
Bir adam kollarını vücuduna doğru
yaklaştırdığında aşağıdakilerden hangisi
Sistemin dengede kalabilmesi için destek
yanlış olur? (Sürtünmeler ihmal ediliyor)
hangi noktaya konmalıdır?
A) Açısal momentum korunur
A) D
B) Kendi ekseni etrafındaki dönme hızı
artar
B) E
C) F
C) Kendi ekseni etrafında dönme hızı azalır
D) G
D) Vücudunun sahip olduğu toplam enerji
miktarı değişmez
SCIENTIFIC SECTION
18
ITCO 2014
PHYSICS
98. Bir basit sarkaç 1 dakika içinde 120
101.
salınım yapmaktadır.
3 m uzunluğundaki bir tel şekildeki gibi
6.harmonikle titreşim yapmaktadır.
Buna göre teldeki dalga boyu ne olur?
Bu sarkacın frekansı nedir?
A) 0.5 m
B) 1 m
A) 1 Hz
C) 3 m
B) 2 Hz
D) 6 m
D) 120 Hz
99. Boyuna bir dalgada sıkıştırılmış kısımlar
aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
I S H I K U N I V E R S I T Y
C) 30 Hz
102.
Bir ses kaynağı şekildeki gibi
1.gözlemciye yaklaşırken 2.gözlemciden
uzaklaşmaktadır.
Buna gore bu kısımlara ne ad verilir?
A) Dalga Yüksekliği
B) Dalgaboyu
C) Genleşme
D) Sıkışma
Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
100.
Bir piyano telindeki temel frekans 440
A) 1.gözlemci ses kaynağının frekansını
Hz’dir.
daha fazla olarak duyar.
Buna göre 3.harmonik frekansı nedir?
B) 2.gözlemci ses kaynağının frekansını
A) 220 Hz
daha fazla olarak duyar.
B) 440 Hz
C) İki gözlemci de aynı frekansı duyarlar
C) 880 Hz
D) İki gözlemci de aynı dalgaboyunu
D) 1320 Hz
ITCO 2014
gözlemlerler
19
SCIENTIFIC SECTION
PHYSICS
103.
Bir çubuk mıknatıs ve bir kaç pusula
105.
şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
Bir elektron sabit bir manyetik alan içine
girmektedir.
Bu elektrona etki eden manyetik kuvvetin
yönü aşağıda verilen şekillerin hangisinde
doğu (sağ) yönündedir?
Buna göre yukarıda verilen pusulalardan
hangilerinin iğneleri manyetik alan
çizgilerini doğru olarak göstermektedir?
A)
B)
C)
D)
A) a-b
C) b-f
D) b-d
104.
Bir selenoidden geçen elektrik akımı
bobin sarımının içinde manyetik alan
oluşturur.
I S H I K U N I V E R S I T Y
B) a-e
Aşağıda verilenlerden hangisi bu
manyetik alanının büyüklüğünü etkilemez?
A) Sarım sayısı
B) Bobinin kesit alanı
C) Akım şiddeti
D) Selenoidin uzunluğu
SCIENTIFIC SECTION
20
ITCO 2014
Download

ISHIK UNIVERSITY TEST COMPETITION IN MINISTRY EXAM