Regulamin Programu Navigator
I
Słownik użytych definicji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Program Navigator – program konsumencki, zwany dalej w skrócie „Programem”, którego zasady określa niniejszy
Regulamin.
Edycja – określony okres czasu w ramach trwania Programu, w którym Uczestnik gromadzi Punkty.
Organizator – LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80 – 718) przy ul. Elbląskiej 135, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006312, NIP 583 10 23 182, REGON 190966301, o kapitale
zakładowym i wpłaconym 114.706.000,00 zł, oficjalny organizator Programu.
Partner – podmiot, z którym Organizator zawarł odrębną umowę uprawniającą taki podmiot do naliczania Punktów
Uczestnikom Programu za zakupione Produkty lub Usługi oraz do sprzedaży na własny rachunek Nagród, których
Cena ustalana jest w oparciu o ilość Punktów zgromadzonych przez Uczestników.
Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Programie.
Punkt Sprzedaży – lokalizacja, w której Uczestnik Programu, zakupując Produkt lub Usługę, ma prawo do
otrzymania Punktów lub realizacji Nagrody. Aktualna lista Punktów Sprzedaży jest dostępna na Stronie internetowej
Programu. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian na liście Punktów Sprzedaży w trakcie trwania
Programu, w szczególności wprowadzania nowych Punktów Sprzedaży bądź trwałego lub czasowego wyłączania
Punktów Sprzedaży z Programu.
Multipartner – podmiot uczestniczący w Programie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Organizatorem,
uprawniającej taki podmiot do naliczania Punktów Uczestnikom Programu za zakupione Produkty lub Usługi, do
sprzedaży na własny rachunek Nagród, których Cena ustalana jest w oparciu o ilość Punktów zgromadzonych przez
Uczestników, oraz/lub który przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie udzielonej przez nich zgody.
Strona internetowa Programu – strona www.lotosnavigator.pl, serwis internetowy służący między innymi do
publikacji komunikatów dotyczących Programu, Katalogu oraz Regulaminu Programu.
Nagrody – określone w Katalogu i na Stronie internetowej Programu towary, które Uczestnicy nabywają za określoną
kwotę pieniężną (Cena) przy jednoczesnym wykorzystaniu określonej ilości Punktów zgromadzonych na Koncie.
Wszystkie Nagrody dostępne są w Punktach Sprzedaży w terminie określonym w Katalogu i na Stronie internetowej
Programu lub do wyczerpania ich zapasów.
Katalog – wykaz Nagród oferowanych Uczestnikom przez Organizatora i Partnerów w ramach Programu. Katalog
zawiera również zestawienie wartości zakupów Produktów i Usług określonych w ofercie handlowej Organizatora i
Partnerów oraz ilości Punktów, które można za zakup uzyskać. W Katalogu określony jest także termin dostępności
Nagród oferowanych w Programie. W ramach jednej Edycji Programu Katalog może mieć kilka wydań. Każde kolejne
wydanie Katalogu jest oznaczone datą. Nowe wydanie Katalogu zastępuje wcześniejsze wydanie Katalogu. W
przypadku, gdy zmiana Katalogu polega na zastąpieniu jednej Nagrody inną lub wycofaniu Nagrody z Programu bądź
ewentualnym wprowadzeniu jakichś zmian niekorzystnych dla Uczestników, Uczestnicy powinni zostać
poinformowani o nowym wydaniu Katalogu stosownym komunikatem zamieszczonym na Stronie internetowej
Programu z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem.
Karta – wszystkie rodzaje Kart wydawanych Uczestnikom wyłącznie w Punktach Sprzedaży w ramach Programu
Navigator, w tym Karta Navigator, Główna Karta Navigator Rodzinna oraz Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne.
Karta Navigator – karta magnetyczna przypisana do Uczestnika, oznaczona indywidualnym numerem, przypisana do
indywidualnego Konta, na którym Uczestnik gromadzi Punkty oraz wymienia je na Nagrody.
Główna Karta Navigator Rodzinna – karta magnetyczna przypisana do Uczestnika, oznaczona indywidualnym
numerem, przypisana do indywidualnego Konta, na którym Uczestnik, wraz z rodziną lub osobami przez niego
wskazanymi, gromadzi Punkty oraz wymienia je na Nagrody.
Dodatkowa Karta Navigator Rodzinna – karta przypisana do Uczestnika oznaczona tym samym numerem co
Główna Karta Navigator Rodzinna, służąca gromadzeniu Punktów przez rodzinę lub osobę wskazaną przez
Uczestnika na jedno Konto.
Konto – miejsce w komputerowym systemie obsługującym Program, gdzie są gromadzone Punkty przez jego
Uczestników. Każde Konto posiada swój indywidualny numer. Do każdego Konta przypisany jest indywidualny numer
Karty. Dostęp do Konta uzyskuje się poprzez Stronę internetową Programu po wprowadzeniu numeru Karty oraz
Hasła. Stan Konta jest również dostępny bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży na terminalu dedykowanym do odczytu
Karty.
Hasło – ciąg alfanumeryczny, który umożliwia dostęp do Konta.
Produkt – określony na Stronie internetowej Programu, stanowiący własność Organizatora lub Partnera, w związku z
nabyciem którego przyznawane są Punkty.
Usługa – określona na Stronie internetowej Programu, oferowana przez Organizatora lub Partnera, w związku z
nabyciem której przyznawane są Punkty.
Formularz Zgłoszeniowy – Formularz, który jest wypełniany przez Uczestnika jako element przystąpienia do
Programu. Formularz można wypełnić w Punkcie Sprzedaży przekazując Organizatorowi przez Sprzedawcę lub na
Stronie internetowej Programu.
Sprzedawca – osoba obsługująca Punkt Sprzedaży, upoważniona przez Partnera do wydawania Kart, weryfikacji
Formularzy i przydzielania Punktów w imieniu Organizatora lub Partnera, obsługująca pod względem handlowym
Uczestnika.
Próg Minimalny – wartość zakupów Produktów i Usług określona w Katalogu, po przekroczeniu której może zostać
wydana Karta oraz otwarte Konto.
Punkty – jednostki naliczane przez Organizatora lub Partnera według zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
potwierdzające dokonane zakupy Produktów i Usług, rejestrowane na Koncie.
Cena – określona kwota pieniężna, której uiszczenie (przy wykorzystaniu odpowiedniej ilości Punktów) uprawnia
Uczestnika do odbioru Nagrody.
II
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie.
Regulamin wraz z Katalogiem zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje
poprzez pobranie Karty i pierwszych Punktów.
2. Program podzielony jest na Edycje. W ramach danej Edycji Uczestnik gromadzi Punkty, które może wykorzystać na
pobranie Nagród z danej Edycji lub z Edycji poprzednich pod warunkiem ich dostępności.
3. I Edycja Programu obejmowała okres 01.02.2008 r. – 28.02.2009 r.
4. II Edycja Programu obejmowała okres 01.03.2009 r. – 28.02.2010 r.
5. III Edycja Programu obejmowała okres 01.03.2010 r. – 31.05.2012 r.
6. IV Edycja Programu obejmuje okres 01.06.2012 r. – 31.05.2014 r.
7. W trakcie Programu Uczestnik może gromadzić Punkty związane z nabyciem Produktów i Usług objętych Programem
w Punktach Sprzedaży.
8. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z Karty przez Uczestnika w sposób niezgodny z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Partnerzy nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany, do reprezentowania Organizatora lub do
składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub zaciągania zobowiązań, z wyłączeniem
wydawania Formularzy, Katalogów, Kart, Punktów i Nagród Programu oraz przyjmowania wypełnionych i
podpisanych przez Uczestników Formularzy, a także przyjmowania Cen.
11. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez korzystanie z Karty w
sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, może skutkować cofnięciem przez Organizatora
części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie uprawnień, w tym utratą części lub
wszystkich Punktów, odmową wydania Nagrody bądź wykluczeniem z udziału w Programie, przy czym zastosowany
przez Organizatora środek będzie proporcjonalny do stopnia i skutków naruszenia przez Uczestnika postanowień
Regulaminu.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie za uprzednim co najmniej 30 –
dniowym powiadomieniem Uczestników. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na Stronie internetowej
Programu. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu Uczestnik jest uprawniony do realizacji
wszystkich zgromadzonych Punktów i natychmiastowej rezygnacji z udziału w Programie.
1.
III
Warunki przystąpienia do Programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV
W Programie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
osobiście dokonuje zakupów Produktów lub Usług w Punktach Sprzedaży uprawnionych do prowadzenia Programu.
Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie przez osobę fizyczną zakupu Produktów lub Usług w Punktach
Sprzedaży o wysokości co najmniej równej wartości Progu Minimalnego oraz akceptacja Regulaminu Programu.
Akceptacja następuje poprzez pobranie Karty i pierwszych Punktów. W ramach przystąpienia do Programu Uczestnik
bezwzględnie musi wypełnić dostępny w Punkcie Sprzedaży Formularz Zgłoszeniowy, podpisując go i przekazując
Sprzedawcy lub wypełnić go na Stronie internetowej Programu.
Termin przypisania danych z Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego i pozostawionego w Punkcie Sprzedaży, do
Konta i Karty Organizator określa na 21 dni.
Termin przypisania danych z Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego na Stronie internetowej Programu, do Konta i
Karty Organizator określa na około 24 godziny.
Przyznanie Karty i otwarcie Konta przez Organizatora następuje w Punkcie Sprzedaży na wniosek Klienta po
przekroczeniu Progu Minimalnego i spełnieniu innych warunków uczestnictwa w Programie.
W Programie obowiązuje zasada, że dla jednego Uczestnika wydawana jest jedna Karta Navigator albo Główna Karta
Navigator Rodzinna wraz z trzema Dodatkowymi Kartami Navigator.
Dane osobowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z
siedzibą: 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu realizacji Programu oraz w celach
marketingowych. Dane będą udostępniane w celach marketingowych obecnym i przyszłym Partnerom i
Multipartnerom Programu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe podaje się poprzez wypełnienie wszystkich pól Formularza Zgłoszeniowego.
Dostęp do treści podanych danych jest możliwy przez Stronę internetową Programu lub w Punkcie Sprzedaży.
Uczestnik podając swoje dane musi wyrazić jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu oraz
w celach marketingowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz na ich udostępnianie w celach marketingowych
obecnym i przyszłym Partnerom i Multipartnerom Programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
w wymienionych celach jest warunkiem uczestnictwa w Programie.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny oraz
Formularzy Zgłoszeniowych nie podpisanych. Dotyczy to Formularzy Zgłoszeniowych złożonych w Punkcie
Sprzedaży.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie uwzględnia także Formularzy Zgłoszeniowych zawierających niepełne lub nieprawidłowe
dane, wypełnionych na Stronie internetowej Programu.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają
jego identyfikację w Programie.
W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji
na podstawie Formularza Zmiany Danych, który jest dostępny w Punkcie Sprzedaży. Wypełniony i podpisany
Formularz Zmiany Danych Uczestnik składa w Punkcie Sprzedaży.
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokona zmiany/uzupełnienia/ danych osobowych Uczestnika w terminie 14 dni od daty
złożenia Formularza Zmiany Danych w Punkcie Sprzedaży.
10. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi zmiany/uzupełnienia danych osobowych, LOTOS Paliwa Sp. z o.o. może
odmówić wymiany Punktów na Nagrody. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
jakiekolwiek skutki niezgłoszenia zmiany/uzupełnienia danych osobowych przez Uczestnika.
11. Uczestnik ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz na udostępnianie ich obecnym i przyszłym Partnerom i Multipartnerom Programu.
Wycofanie zgody wymaga pisemnego wypełnienia Formularza Zarządzania Danymi Osobowymi, dostępnego
w Punkcie Sprzedaży i złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza w Punkcie Sprzedaży. Wycofanie zgody jest
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
9.
V
Gromadzenie Punktów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
W chwili przystąpienia do Programu w danym Punkcie Sprzedaży Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym
numerem Kartę Navigator albo Główną Kartę Navigator Rodzinną wraz z trzema Dodatkowymi Kartami Navigator
Rodzinnymi. Numer wskazany na Karcie jest identyfikatorem przypisanym do Konta. Dodatkowe Karty Navigator
Rodzinne mają ten sam numer i umożliwiają zbieranie Punktów na jedno Konto. Na Koncie w momencie jego
otwarcia znajdują się Punkty odpowiadające zakupom, dzięki którym został osiągnięty Próg Minimalny.
Uczestnik posiada możliwość wglądu do salda zgromadzonych Punktów poprzez zalogowanie się do własnego Konta
na Stronie internetowej Programu.
Zarówno Karta Navigator, jak i Główna Karta Navigator Rodzinna, są własnością Organizatora. Może się nimi
posługiwać tylko Uczestnik. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie na
inne podmioty. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i Katalogu.
Karta Navigator, Główna Karta Navigator Rodzinna i Dodatkowe Karty Rodzinne nie mają innych zastosowań niż
określone w niniejszym Regulaminie (m. in. nie są kartami kredytowymi, bankomatowymi ani płatniczymi) i mogą być
wykorzystywane jedynie w sposób i w zakresie określonym przez Regulamin.
Na Koncie Uczestnik gromadzi Punkty związane z nabywaniem Produktów lub Usług na zasadach określonych dla
danej Edycji.
Karta Navigator oraz Główna Karta Navigator Rodzinna służą do zbierania Punktów przez Uczestnika na Konto
główne oraz wymiany w/w Punktów na Nagrody. Karta i Konto są przypisane do Uczestnika i tylko on jest
dysponentem gromadzonych Punktów.
Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne służą tylko i wyłącznie do zbierania Punktów na Konto główne.
W przypadku, gdy Uczestnik nie może kontynuować osobistego Uczestnictwa w Programie, powinien zrealizować
zgromadzone Punkty.
Punkty zgromadzone na jednym Koncie i przypisane do Uczestnika nie mogą być przekazane w żaden sposób
innemu Uczestnikowi Programu.
W Programie nie ma możliwości łączenia kilku Kart Navigator i Głównych Kart Navigator Rodzinnych i tym samym
sumowania Punktów na nich zgromadzonych.
Dokonując zakupów, Uczestnik musi okazać opatrzoną indywidualnym numerem Kartę i tylko w ten sposób możliwe
jest otrzymanie Punktów wg zasad określonych w Katalogu dla danej Edycji. W przypadku, gdy Uczestnik nie okaże
Karty, a jedynie poda jej numer, Punkty nie zostaną przydzielone.
W przypadku wszystkich Kart Punkty są przydzielane przez Sprzedawcę w Punkcie Sprzedaży Organizatora lub
Partnera za nabyte Produkty i Usługi.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem lub w innych
uzasadnionych sytuacjach Punktów danemu Uczestnikowi na zasadach innych niż obowiązujące w danym
momencie.
Karta Navigator, Główna Karta Navigator Rodzinna wraz z Kartami Dodatkowymi i związane z nimi Konto jest ważne
przez okres trwania Programu.
Na IV Edycję Programu przechodzą niewykorzystane na odbiór Nagród Punkty zgromadzone w dwóch ostatnich
miesiącach III Edycji Programu. Do Punktów tych zastosowanie mają postanowienia punktu V.17 niniejszego
Regulaminu.
Punkty zgromadzone w III Edycji Programu we wcześniejszym okresie, niż wskazany w punkcie V.15 niniejszego
Regulaminu, nie przechodzą na IV Edycję Programu. Punkty te należy wykorzystać na odbiór Nagród w terminie do
końca trzeciego miesiąca IV Edycji Programu. Punkty te można wykorzystać na odbiór Nagród z IV Edycji, III Edycji
lub wcześniejszych Edycji pod warunkiem dostępności Nagród. W przypadku niewykorzystania tych Punktów we
wskazanym terminie ulegną one wygaszeniu. Do Punktów tych nie mają zastosowania postanowienia punktu V.17
niniejszego Regulaminu.
Poszczególne Punkty zgromadzone w IV Edycji Programu ulegają wygaszeniu, jeśli nie zostaną wymienione na
Nagrody w terminie 18 miesięcy od upływu miesiąca, w którym Punkty te zostały przyznane Uczestnikowi. Dodatkowo
Organizator zastrzega sobie prawo do wygaszenia wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów, jeżeli
Uczestnik w okresie 9 kolejnych miesięcy nie dokona żadnej czynności skutkującej przyznaniem nowych Punktów.
Wygaszenie Punktów polega na odjęciu z Konta Uczestnika wygaszanych Punktów, wskutek czego Punkty te nie
będą mogły być wymienione na Nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu ważności Punktów bez wprowadzania zmian
zapisów w niniejszym Regulaminie.
Programem objęte są zakupy dokonane od początku Programu do jego zakończenia.
Podstawą przyznania Punktów jest dokonanie zakupu Produktów lub Usług premiowanych w Punkcie Sprzedaży.
Organizator zastrzega, iż dla danego Uczestnika w jednym Punkcie Sprzedaży w ciągu jednej doby Punkty będą
przyznawane jedynie za pierwsze trzy transakcje zawierające Produkty lub Usługi premiowane Punktami.
Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających zakup w celu weryfikacji, że podstawą
zdobytych Punktów były rzeczywiście dokonane zakupy.
Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami mogą być rozpatrywane tylko po złożeniu pisemnego
wniosku do siedziby Organizatora wraz z kopią dokumentu poświadczającego dokonanie zakupu Produktu lub Usługi.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania.
VI
Wymiana Punktów na Nagrody
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
VII
Nieprzepisowo zdobyte Punkty i Karty
1.
2.
3.
VIII
Odbiór Nagrody w Programie możliwy jest tylko poprzez uiszczenie Ceny w odpowiedniej wysokości i wykorzystanie
Punktów zgromadzonych na Koncie. Nie istnieje możliwość wymiany Punktów na gotówkę ani na inne towary lub
usługi nieokreślone przez Organizatora jako Nagrody w Programie.
Warunkiem nabycia prawa do odbioru Nagrody jest wcześniejsze złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza
Zgłoszeniowego w Punkcie Sprzedaży lub jego wypełnienie na Stronie internetowej Programu. W przypadku Karty
niezarejestrowanej nie ma możliwości odbioru Nagrody.
Nagrody Uczestnik odbiera wyłącznie w Punktach Sprzedaży biorących udział w Programie.
Przedstawiony w Katalogu asortyment Nagród może ulegać zmianom, także w trakcie trwania Edycji, na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator może w każdym czasie rozszerzyć asortyment Nagród
dostępnych w Programie. W Katalogu i na Stronie internetowej Programu określony jest termin dostępności Nagród w
Programie. Nagrody mogą być niedostępne w Programie wskutek upływu określonego terminu lub wskutek
wyczerpania się zapasów Nagród. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia danej Nagrody inną
podobną lub wycofania poszczególnych Nagród z Katalogu. W przypadku zastąpienia lub wycofania Nagrody z
Katalogu bądź wyczerpania się zapasów Nagrody Uczestnik ma prawo do wyboru innej Nagrody lub do
kontynuowania zbierania Punktów. O zastąpieniu lub wycofaniu danej Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani
stosownym komunikatem zamieszczonym na Stronie internetowej Programu z co najmniej 30 - dniowym
wyprzedzeniem.
Organizator może zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów na Nagrodę nie znajdującą się w Katalogu.
Organizator może podjąć współpracę z innymi podmiotami w celu wspólnego oferowania Nagród Uczestnikom.
W momencie wymiany Punktów na Nagrody upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić Uczestnika o
wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości poprzez okazanie dowodu tożsamości, którym może być: dowód osobisty,
dokument paszportowy, legitymacja studencka. Tylko zgodność danych na Karcie z danymi Uczestnika upoważnia
Uczestnika do wymiany Punktów na Nagrody. Organizator i jego przedstawiciele mogą jednak domniemywać, że
osoba dysponująca którąkolwiek z kart określonych w niniejszym Regulaminie jest osobą upoważnioną do
korzystania z tej karty.
Do wymiany Punktów na Nagrodę niezbędne jest okazanie Karty Navigator bądź Głównej Karty Navigator Rodzinnej,
z której mają być odjęte Punkty. Uczestnik chcący odebrać Nagrodę w oparciu o zgromadzone Punkty zgłasza swoją
wolę Sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży. Jednocześnie przy odbiorze Nagrody Uczestnik w Punkcie Sprzedaży
dokonuje uiszczenia Ceny w PLN w wysokości określonej w Katalogu Nagród dla danej Nagrody. Forma uiszczenia
Ceny to do wyboru przez Uczestnika: gotówka, karta płatnicza, akceptowany przez Punkt Sprzedaży bon pieniężny.
Nie ma możliwości uiszczenia Ceny Kartą LOTOS Biznes lub inną kartą paliwową.
Uczestnik odbiór Nagrody potwierdza na „Potwierdzeniu Wydania Nagrody”. Z chwilą akceptacji przez Uczestnika
odbioru Nagrody z Konta Uczestnika jest odejmowana liczba Punktów określona w Katalogu dla danej Nagrody, co
poprzedza uiszczenie Ceny we właściwej wysokości. Uczestnik wraz z Nagrodą otrzymuje jedną kopię „Potwierdzenia
Wydania Nagrody”.
Warunkiem odbioru Nagrody jest jej dostępność w Punkcie Sprzedaży. W przypadku braku w Punkcie Sprzedaży
wybranej Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o statusie i terminie jej dostępności.
Podstawą do realizacji zamówienia oraz odbioru Nagrody jest uregulowanie zobowiązań Uczestnika wobec
Organizatora i Partnerów.
Nagroda odebrana przez Uczestnika nie podlega, z zastrzeżeniem punktu X niniejszego Regulaminu, zwrotowi czy
też wymianie, nie ma też możliwości zwrotu przez Organizatora odjętych z Konta Punktów oraz uiszczonej Ceny.
Ewentualna wymiana Nagrody na inną jest tylko dobrą wolą Sprzedawcy.
Ewentualny podatek lub inne opłaty o charakterze publicznoprawnym związane z uzyskaniem Nagrody ciążą na
Uczestniku.
Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie Formularza Zgłoszeniowego
zawierającego nieprawdziwe dane lub w jakikolwiek sposób sfałszowanego. Kartę taką uznaje się za nieważną i
Uczestnik jest zobowiązany do jej natychmiastowego zwrotu. Punkty zgromadzone na takiej Karcie ulegają
przepadkowi. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek w Formularzu Zgłoszeniowym.
Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są te Punkty, które uzyskano w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,
np. nie posiadają odzwierciedlenia w zarejestrowanych transakcjach zakupu towarów i usług w Punktach Sprzedaży.
W przypadku, gdy przy wymianie Punktów zaistnieje podejrzenie, że podstawą zdobycia Punktów nie były
rzeczywiste zakupy Uczestnika, Organizator ma prawo zatrzymać Kartę i wstrzymać realizację Nagrody do czasu
wyjaśnienia sprawy.
Jeżeli Uczestnik do operacji wymiany Punktów zamierza użyć nieprzepisowo zdobytej Karty (np. wystawionej na inną
osobę), to czyn ten kwalifikuje się jako istotne naruszenie niniejszego Regulaminu i w takim przypadku Karta i Konto
są blokowane do czasu wyjaśnienia sprawy. Wymiana Punktów z Karty zablokowanej jest niemożliwa.
Katalog
1.
2.
3.
Organizator przy przygotowaniu Katalogu, doborze Nagród oraz ich opisie kieruje się największą troską o pełną
satysfakcję Uczestnika.
Opis Nagród znajduje się na Stronie internetowej Programu lub na stronie producenta Nagrody. Nagrody są
dostarczane w standardzie i jakości oferowanych przez ich producenta. Nagrody umieszczone w Katalogu są do
dyspozycji Uczestnika w Punktach Sprzedaży na miarę posiadanych zasobów.
Uczestnik może odebrać w Punkcie Sprzedaży zarówno Nagrody znajdujące się w obowiązującym w danym okresie
Katalogu, jak i Nagrody z poprzednich Edycji, pod warunkiem ich dostępności. Oferta Nagród z poprzednich Edycji
może zostać przedłużona na kolejną Edycję.
IX
Utrata, wymiana Karty
Ryzyko związane z utratą Karty i związana z tym utrata Punktów nie obciąża Organizatora, jeżeli Uczestnik nie
dokonał zgłoszenia utraty Karty w trybie określonym w pkt IX.2 niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik fakt utraty Karty Navigator bądź Głównej Karty Navigator Rodzinnej zobowiązany jest najpóźniej w terminie
48h od chwili utraty Karty zgłosić telefonicznie na infolinię LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (z tel. stacjonarnych 0801
345 678, z tel. komórkowych i z zagranicy +48 58 326 43 00) lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres
[email protected]
3. Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne w przypadku ich utraty bądź też zniszczenia nie podlegają wymianie na nowe.
Wymiana Karty na nową obowiązuje tylko w przypadku utraty bądź zniszczenia Karty Navigator lub Głównej Karty
Navigator Rodzinnej. W przypadku wymiany Głównej Karty Navigator Rodzinnej na nową wraz z nią otrzymuje się
nowe Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne.
4. W przypadku uszkodzenia Karty, za wyjątkiem Dodatkowych Kart Navigator Rodzinnych, Uczestnik zobowiązany jest
zgłosić ten fakt w formie pisemnej na Formularzu Wymiany Karty w Punkcie Sprzedaży.
5. Zastrzeżenie Karty Navigator bądź Głównej Karty Navigator Rodzinnej i blokada jej Konta następuje najpóźniej w
terminie 24 godzin od chwili złożenia przez Uczestnika zgłoszenia jej utraty. Blokada Karty i jej Konta skutkuje
brakiem możliwości wymiany zgromadzonych na nim Punktów na Nagrody.
6. Zablokowana Karta umożliwia jedynie gromadzenie Punktów bez prawa do odbioru Nagród.
7. Z chwilą złożenia przez Uczestnika Formularza Wymiany Karty Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę Navigator
albo nową Główną Kartę Navigator Rodzinną wraz z trzema dodatkowymi Kartami z przypisanym do nich nowym
Kontem.
8. W przypadku, gdy na Koncie zgłoszonej Karty są zapisane Punkty (zgromadzone od chwili wydania starej Karty do
daty zgłoszenia jej utraty lub uszkodzenia), zostaną one automatycznie przelane na nową Kartę w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia.
9. W momencie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić
Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości. W przypadku braku zgodności podanych danych z danymi
przypisanymi do zgłoszonej Karty, Organizator może odmówić jej blokady, wymiany na nową, przepisania Punktów.
10. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika utraty lub uszkodzenia Karty Organizator nie odpowiada za żadne
nieuprawnione jej użycie, a w szczególności za wymianę Punktów na Nagrody.
1.
X
Reklamacje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XI
Nagrody posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w Punktach Sprzedaży lub w punktach
serwisowych danego producenta podanych w karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji i sposób realizacji
reklamacji/naprawy podany jest w karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji zaczyna się z dniem przekazania Nagrody
Uczestnikowi w Punkcie Sprzedaży.
Nagrody nie posiadające kart gwarancyjnych producenta powinny być reklamowane w Punktach Sprzedaży.
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dla Nagród nie posiadających karty gwarancyjnej producenta jest dostarczenie
kopii „Potwierdzenia Wydania Nagrody”, paragonu fiskalnego bądź innego dowodu zakupu i samej Nagrody do
Punktu Sprzedaży.
Reklamacje Nagród nie posiadających kart gwarancyjnych producenta będą rozpatrywane przez Organizatora w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji.
Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Uczestnika wynikających z
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176, z późniejszymi zmianami).
Uczestnik ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje i uwagi dotyczące Programu na adres Organizatora lub na Stronie
internetowej Programu.
Reklamacje i uwagi dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania.
Wszelkie spory dotyczące Programu będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z kodeksem
postępowania cywilnego.
Zakończenie Programu
1.
2.
3.
4.
Organizator określił termin zakończenia IV Edycji Programu na dzień 31 maja 2014 r.
Informacja o zakończeniu lub przedłużeniu Programu o kolejną Edycję zostanie opublikowana na Stronie internetowej
Programu oraz umieszczona w Punktach Sprzedaży z wyprzedzeniem 30 dni.
W przypadku zakończenia Programu informacja musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę upływu terminu
wymiany Punktów.
Punkty nie mogą być gromadzone po upływie 30 dni od daty opublikowania informacji o zakończeniu Programu.
Download

Regulamin Programu Navigator