ZPSP
2010/2011
LP/OSSP/PSP
październik 2010
O
LSP
www.plastykzpsp.com
PLSP
wydanie jubileuszowe
nauczycielach
plastykach
Obsługa
KADRA
ABSOLWENTÓW
W SŁUŻBIE
Bufet
OJCZYZNY
Bufet prowadziła
„Wspaniałe osobowości, z ogromną wiedzą i umiejętnościami. Pomocni przy rozwiązywaniu problemów plastycznych,
rozwijający naszą wrażliwość na piękno,
sztukę, kształtujący nasze umiejętności.
To prof. Zuzanna Jackowska, prof. Michał
Olczak i Bogdan Ozdobiński, Mieczysław
Wiśniewski, Włodzimierz Parys. Umiejętności, które zdobyłam na lekcjach i na
kółku fotograficznym przydają mi się do
dziś.
Malarstwo, które uwielbiałam, prowadził
początkowo Władysław Jagoda. Do dziś
pamiętam Jego słowa „nie przebielać i
nie brudzić”. Potem prof., Andrzej Gieraga
nauczył mnie patrzeć na światło i cień i
nie bać się kontrastów.
Czy chcemy, czy nie, nasi Nauczyciele żyją
w nas poprzez przekazaną nam wiedzę,
w naszej rozbudzonej wyobraźni, wrażliwości na piękno i sztukę. Jest w tym coś
boskiego, bo twórczego”.
Zofia Walczak
65lat
www.plastyklodz.pl
DYREKTOR
Bernard Andrys
Wieloletni dyrektor Szkoły.. Prowadził rządy „żelazną ręką”, uczył Podstaw Nauk o
Społeczeństwie. Fascynował się Ameryką i dawał się wciągać w dyskusje, inicjowane przez uczniów, na tematy amerykańskie.
pani Waluszczykowa, nazywana przez
wszystkich
„panią
Piętką”.
Uczniowie wspominają do dziś
jej kanapki: „pół bułki cudownie świeżutkiej i na masełko
pokrojone dość grubo plasterki
truskawek, chyba posypane cukrem”
Małgorzata Cichecka
Dwa
składane
kajaki…
„Caryca”
Szatniarka o pseudonimie „Caryca”
Na Próchnika, przy samym
wejściu do bramy, była szatnia. Tu sprawdzane były tarcze na rękawach, zapisywani
winowajcy, noszący tarcze na
agrafkach, szpilkę, na klej itp.
W szatni królowała „Caryca”, w
istocie skromna kobieta, której winą była fryzura – blond
ondulacja, przypominająca peruki XVIII wiecznej arystokracji i władców np. Katarzyny II.
„Caryca” niejednemu uratowała skórę, w porę przyszywając
tarczę.
Dyrektor Szkoły. Brat bliźniak prof. Mariana Tyrowicza, jednego z najwybitniejszych
historyków w Krakowie. Bliźniacy urodzili się 15 VII 1901 r. Ich ojciec był znanym we
Lwowie artystą kamieniarzem m. in. autorem nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim. Ludwik Tyrowicz był kochany przez uczniów m. in. za łagodność i ogromną sympatię dla innych.
Ludwik Tyrowicz
Janina
Dębow-
ska
Uczyła malarstwa. W Szkole pracowała do 1966 r. ,
potem w Departamencie
Szkolnictwa Artystycznego.
Wzbudzała zachwyt swoim
wyglądem, zawsze wymalowana, jak na scenę, ubrana w czerwienie lub fiolety.
Kiedy nie była zadowolona z
pracy uczniów, zdejmowała
z nogi piękną, czerwoną
szpilkę, waliła nią po biurku mówiąc: „kochani, to nie
u nas, to tam naprzeciwko
jest dla was miejsce” – a
LP
SZKOŁA
Czasom szkolnym zawdzięczam najpiękniejsze
wspomnienidzięki temu, że miejsce było inspirujące, ludzie przyjaźni, a czas toczył się wolniej
i nigdy go nie brakowało ani na ciężką pracę, ani
na spotkania z przyjaciółmi, na wymianę myśli,
na zabawę. Wiek burzy i naporu udało nam się
przeżyć pod kloszem, dzięki dobrym relacjom z
nauczycielami i ich mądrości i doświadczeniu.
Spotykając się z nimi teraz mamy kontakty partnerskie, co świadczy o tym, że nigdy pomiędzy
nami nie było dystansu, a mądra nie pozbawiona
ciepła relacja mistrz-uczeń. Dziękuję za te lata.”
Anna Frąckowicz
PSPA
J
ubileusz
„Liceum Plastyczne w Łodzi”
Kiedy idziesz ulicą w Łodzi -
Ma ona barwę dojrzałego lata,
które przypominają ci jabłka.
Stoisz i patrzysz, i wydaje ci się,
Przez nikogo nie przymuszany.
A czego tu nie ma!
A kogo - tu nie ma!
która zawsze podchodzi do ciebie
Więc ty jej mówisz, że jest niemożliwa...
W okienku na wieży
Albo wypowiadamy słowa,
piątka, grzech, klasówka, spóźnienie,
kocham cię...
matura
którzy w przeciwieństwie do nas
też udają ważnych, i takich mądrych,
i oni dalej udają, że są ważni,
A my udajemy, że ich słuchamy.
naszego
młodego
Wierzymy bardzo,
że stanie się coś...
2010-2010
Czesław Michałowski
lata
www.plastyklodz.pl
Sztuk Plastycznych (PLSP), w nim dwa typy szkół: Liceum reformy szkolnictwa.
Zespół
Sztuk Plastycznych i Liceum Technik Plastycznych. PierwNa mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
sza z nich miała kształcić nauczycieli rysunku w szkołach Narodowego Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przePaństwowych Szkół
podstawowych, a druga specjalistów-techników w przemy- mianowano na Zespół Szkół Plastycznych imienia Tadeusza
śle włókienniczym. Jednak po reorganizacji w 1960 r. funk- Makowskiego. Nie prowadzono już naboru kandydatów do
Plastycznych
cjonowało tylko Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. PLSP. Ostatni absolwenci ukończyli je w 2005 r. (jedyny
Dyrektorką została wtedy Zofia Machejkowa. Na swym sta- namacalny ślad po tej szkole to sztandar używany do dziś
im. Tadeusza Makowskiego w nowisku pozostała do 1967 r. W tym też roku szkoła wpro- podczas ważnych uroczystości) Rekrutowano natomiast
wadziła dopiero zasady reformy szkolnictwa powszechnego chętnych do nowo utworzonych: Liceum Plastycznego z
Łodzi
z 1954 r., określające m.in., że szkoły plastyczne na szcze- czteroletnim cyklem kształcenia (szkoła ponadgimnazjalna)
blu licealnym są pięcioletnie. Kilka lat wcześniej, bo od roku i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z sześcioletnim
– 65 lat historii w zarysie
szkolnego 1957/1958 liceum zmieniło swoją siedzibę. Nowy cyklem kształcenia – trzy lata gimnazjum a następnie trzy
gmach zyskało przy ulicy Adama Próchnika 43. Kamienica, lata na poziomie ponadgimnazjalnym. Uczniowie kształcą
gdzie ulokowano szkołę, była znacznie większa i bardziej się na kilku specjalnościach: reklama wizualna, formy użytKorzenie Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych przysposobiona, niż siedziba przy ul. G. Narutowicza 77. kowe-wyroby unikatowe, techniki graficzne, formy użytkoim. T. Makowskiego sięgają czasów końca II wojny Świato- Uczniowie mogli korzystać z hali gimnastycznej. Niestety, we-dekoracja wnętrz. Zarówno uczniowie LP i OSSP kończą
wej. Ważnym zadaniem władz odradzającej się Polski była długo nie cieszono się z samodzielnego zajmowania budynorganizacja sieci szkolnictwa różnego typu i na wszystkich ku. Organ prowadzący szkołę umieścił przy ul. A. Próchnika
poziomach (podstawowym, średnim i wyższym). Odbywało Państwową Szkołę Baletową.
się to przy wielkim wysiłku nauczycieli i pedagogów, którzy
Łódź dostała w 1945 r. duży impuls do rozwoju i to
przeżyli okupację hitlerowską bądź sowiecką. Gdyby nie za- nie tylko przemysłowego, ale również naukowego. Oprócz
pał tej rzeszy ludzi, to wiele dekretów stanowiących szkoły, wielu szkół Średnich, zawodowych, powsta∏ w tym samym
pozostałoby pustym aktem. Może to i truizm, ale szkołę roku, co liceum plastyczne Uniwersytet Łódzki, Politechnistanowią przede wszystkim ludzie – pedagodzy i ucznio- ka Łódzka, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
wie. Sytuacja Łodzi w 1945 r. była nadzwyczajna. Miasto, (późniejsza Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi). Wszystkie
jak wiadomo, położone w samym centrum Polski stanowiło wymienione placówki tworzą środowisko naukowe, co z kodla ówczesnych władz komunistycznych zaplecze administr lei przyciąga wiele innych instytucji i czyni z samego miasta
cyjne. To w Łodzi przez pewien czas znajdowały się siedziby atrakcyjne miejsce. Nie można zapomnieć w tym miejscu o
organów administracji centralnej – resorty, departamenty i Łódzkiej „Filmówce” (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
inne komórki organizacyjne. Zburzona w powstaniu War-Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi). Z dziaszawa nie posiadała potrzebnej bazy lokalowej. Być może łalnością i wielkimi sukcesami Łódzkiej „Filmówki” należy
rola, jaką Łódź odegrała w tym okresie, wpłynęła na decy- łączyć utworzenie 18 sierpnia 1976 r. Państwowego Stuzję rządzących.
dium Techniki Teatralno-Filmowego w Łodzi przy PaństwoDość dynamiczny rozwój szkolnictwa po II wojnie świa- wym Liceum Sztuk Plastycznych. Studium było jedyną tego
towej, w tym powstanie wielu szkół o profilu plastycznym, typu szkołą w Polsce i kształciło kadry techniczne dla filmu
wpisywało się w szeroki plan odbudowy Polski oraz plan i produkcji telewizyjnych na specjalnościach perukarstwo i
udostępniania szkół przede wszystkim najniżej położonym charakteryzacja oraz modelatorstwo. Kierownikami stuwarstwom społecznym. Istniało więc zapotrzebowanie dium byli: Kazimierz Mróz, Władysław Kowalczyk, Grzegorz
społeczne na placówki edukacyjne. Niewątpliwie owe pla- Durajski, Witold Justyna, Paweł Nowakowski i Jacek Vogel.
ny miały też stanowić ważny atut w rękach „nowej władzy”, Szkoła współpracowała z Wytwórnią Filmów Fabularnych,
która potrzebowała legitymizacji i poparcia. Z tymi oto Telewizją Polską, Teatrem Wielkim w Łodzi i wieloma innyczynnikami należy łączyć powstanie a następnie oficjalne mi scenami łódzkimi. Słuchacze mogli zdobywać cenne doutworzenie Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego świadczenie, a i wielu z nich znalazło potem zatrudnienie w
Stopnia Licealnego. Działo się to niemal równolegle z wy- wymienionych instytucjach.
swą edukację dyplomem oraz mogą zdawać egzamin matuzwoleniem Łodzi w styczniu 1945 r. To właśnie od tej szkoły
Zmiany ustrojowe z przełomu lat 80. i 90. nie przy- ralny. W zespole istnieje też Policealne Studium Plastyczne
należy wywodzić historię obecnego zespołu szkół. Sama jej niosły zasadniczych zmian organizacyjnych, ale szkoła z o dwóch specjalnościach: techniki scenograficzne i modenazwa sugeruje, że przyszli absolwenci
rokiem szkolnym 1990/1991 po raz trzeci zmieniła swoją latorstwo, dekoratorstwo. Studium powstało po zlikwidomieli zasilią kadry wielu łódzkich zakłdów przemysłu włó- siedzibę. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i Police- wanym Policealnym Studium Techniki Teatralno-Filmowej.
kienniczego, jako projektanci i specjaliści od design'u (choć alne Studium Techniki Teatralno-Filmowej przeniesiono na żeby zmian nazw szkół nie było dośĉ, od września 2009 r.
to słowo nie było wówczas znane). Nabór do liceum ogło- ulicę Lipową 47/49. Dyrektorem był wówczas Jacek Szkurłat. zmieniała swą nazwę na Zespół Państwowych Szkół Plaszono od 1 września 1945 r. Dyrektorem został mianowa- Widać, że szkoła wędrowała ze ścisłego centrum miasta na stycznych im. Tadeusza Makowskiego. Powrócono więc do
ny Ludwik Tyrowicz – osoba bardzo znana i zasłużona w jego zachodnią część, żeby znaleźć się (w 2002 r.) w dzielnicy przymiotnika „państwowy”. Chodziło o podkreślenie długiej
środowisku artystów, jeszcze przed 1939 r. Poczàtki jak Żubardź przy ulicy Mahatmy Gandhiego 14. Placówka zaję- tradycji szkoły i jej niepowtarzalności w regionie łódzkim. W
zwykle były trudne. Uczniowie kształcili się w gmachu przy ła budynek po likwidowanym Zespole Szkół Handlowych im. roku szkolnym 2009/2010 reaktywowano po kilku latach
ulicy Gabriela Narutowicza 77, dzieląc miejsce z innymi Oskara Langego w Łodzi. W ogóle początek nowego tysiąc- przerwy nabór do I klasy Ogólnokształcàcej Szkoły Sztuk
szkołami.
lecia i nowego wieku były dla „Plastyka” rewolucyjne. Mia- Pięknych.
Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego Stopnia nowicie, w rok przed przeprowadzką szkoła zmieniła swoLicealnego przetrwała do 1947 r., kiedy z 1 września Mini- ją nazwę, otrzymała patrona i dostosowała typy szkół do
ster Kultury i Sztuki przekształcił ją w Państwowe Liceum przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
Miejsca
Ul Narutowicza 77
Na dużej przerwie rozbrzmiewała z megafonów głośna muzyka, mod- tor i filmy rysunkowe Walta Disneya takie, jak: „Śpiąca królewna”, „Przyny w tym czasie jazz. Wspólnie ze studentami rozgrywaliśmy mecze gody Guliwera”. Wtedy po raz pierwszy poznaliśmy takie postaci rysunsiatkówki i ping ponga.
kowe, jak: pies Pluto, myszka Micki. Byliśmy zachwyceni tymi filmami
i filmowymi opowieściami Profesora. Jemu zawdzięczam mój jedyny
zawód, jaki uprawiałem – zostałem animatorem filmów rysunkowych
„W 1951 roku, kiedy rozpoczynałem naukę w nowej szkole, zmieniono
jej program i nazwę na Państwowe Liceum Technik Plastycznych oraz
otwarto 2 klasy – klasę Ia o specjalizacji Desygnatorsko Tkackiej i klasę
Ib (do której chodziłem) o specjalizacji Grafika Filmowa. Ta klasa była
wyjątkowo liczna – liczyła 42 uczniów różniących się znacznie wiekowo (roczniki od 1923 r. do 1938 r.). Szkoła mieściła się w budynku na
Narutowicza 77. I piętro było nasze, Piętro II należało o Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych. W związku z tym panowała niezwykła atmosfera. technologiczny powstawania filmu. To on sprowadził do szkoły projek-
j Gromek,
IV grafiki filmowej.
Załęcki, Igor Noibauer, Andrze
Rok 1955. Grupa kolegów kl.
lewi: Franek Antczak, Adam
od
ją
Sto
g.
Ber
k
Ede
i,
leck
Kucają od lewej: Andrzej Wa
olewski, Wiesiek Zielonow
Tade Kołodziejczak, Jerzy Sob
Andrzej Gromek
PSPA
440/50
0/50
Zygmunt
Nirstein
(1894 - 1969)
NAUCZYCIELE
Malarz, grafik. Studiował w
Warszawie, w Szkole Sztuk
a potem w Rzymie . Był
służył w Wojsku Polskim do
1921 r. Prawie cały Jego doczeniu w czasie Powstania
Warszawskiego. Do Łodzi
1950 - 51 uczył rysunku na
Wydziale Grafiki PWSSP
oraz w ówczesnej średniej
szkole plastycznej.
Rok 1955 -1956.
Bursa Szkół Artystycznych.
Koleżanki i koledzy ze Szkół Artystycznych
.(zdjęcie zrobione przed Bursą)
„madame
Bucewicz”
Ludwik Tyrowicz
Dyrektor Szkoły. Brat bliźniak prof. Mariana Tyrowicza, jednego z najwybitniejszych historyków w Krakowie. Bliźniacy
urodzili się 15 VII 1901r. Ich ojciec był znanym we Lwowie
artystą kamieniarzem m. in. autorem nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim. Ludwik Tyrowicz był kochany przez
uczniów m. in. za łagodność i ogromną sympatię dla innych.
Uczyła języka francuskiego w
latach 50 tych. Drobna osóbka,
barwna postać, nie przywiązująca
wagi do ubioru:
„W tamtych czasach (połowa lat
50 tych) modne były kalosze na
obcasach, ubierane na buty na
obcasach. Madame najczęściej
wkładała je na płaskie buty. To
powodowało, że obcasy klapały,
składały się, wywołując tym wielki
entuzjazm u uczniów”
Wanda Wyrzykowska
– Wierzbowska
Rok 1955 grafika filmowa
Rok 1955 -1956.
Bursa Szkół Artystycznych.
Koleżanki i koledzy ze Szkół Artystycznych
.(zdjęcie zrobione przed Bursą)
absolwenci
lata40
lata4
lata
40
1948
Bartoszewska Zofia
Białek Jan
Borowicz Janina
Buczkowski Janusz
Dobrzelewski Ryszard
Hoffman Ewa
Jungowska Teresa
www.plastyklodz.pl
www.p
www.
plastyk
styklo
lodz
dz.pl
.pl
Kosiński Jan
Kozłowska Sabina
Kurkowski Andrzej
Lesser-Powysocka Krystyna
Łasińska Alicja
Nawrocka Zofia
Nicht Cyryla
Pastuszyńska Barbara
Romanowska Teresa
Schiele Katarzyna
Sieciński Wojciech
Skupiński Stefan
Topolski Zdzisław
Zabłocki Jerzy
1949
Baronówna Janina
Bartczak Zofia
Bącała Seweryn
Biłgorajska Filomena
Borys Włodzimierz
Bracka Irena
Brodeski Stanisław
Byczkowska Elżbieta
Ciszewska Daniela
Czaykowska Halina
Depczyk Henryk
Fedak Wacław
Felez Danuta
Fiedleż Zofia
Garlicki Włodzimierz
Grzęda Wacław
Hancer Jerzy
Jóźwiak Henryk
Kamieńska Anna
Karońska Danuta
Kawecka Zofia
Kowalczyk Barbara
Kowalska Irena
Kubik Henryk
Łapińska Maria
Łukaszewska Laura
Morga Jerzy
Mroziewicz Stanisław
Piotrowski Leon
Rędzikowska Halina
Rykowski Kazimierz
Scholz Jerzy
Staszewska Sylwia
Tomaszewski Eugeniusz
Walter Andrzej
Wencel Anna
Wencel Tadeusz
Wieżan Tadeusz
Żochowska Halina
PSPA
440/50
0/50
MATURA
1953
Rok 1955 - 1956. Bursa Szkół Artystycznych.
Kole˝anki i koledzy ze szkół plastycznyczej i muzycznej
(zdj´cie zrobione w ogrodzie bursy)
Bursa na Kościuszki
Chciałabym przypomnie
Liceum Technik Plastycznych, ponieważ większość była sierotami i bursa była dla nas domem.
Bursa mieściła si
Była jednym z d�
małżeństwo Waleri�
wspaniały�
swoimi, jak własne dzieci�
nymi, Andrzej Łapicki (uczył się u Aleksandra Zelwerowicza) i Stanisław Jasiukiewicz .
�
W Bursie Sz�
Technik Plasty�
wspominam z wdz�
pomocą, kiedy�
watnym albumie�
myślami do tych �
że jest to jeszcze możliwe.
�
�
Ta bursa istniała też za moich czasów. Mieszkało w niej kilkanaście procent uczniów LSP. Niestety, nigdy nie miałem
okazji tam być .Z czasów studenckich pamiętam, że serce danej grupy, danego „roku” biło nie na uczelni, ale w akademiku. Różne dyskusje, inicjatywy, akcje, pomysły.
�
„Do Szkoły chodziłem w latach 1953 - 58. Byłem uczniem klasy graficzno - filmowej. Z nauczycieli wspominam:
Zuzannę Jackowską (moją wychowawczynię), Józefa Osińskiego, „Ciocię“ Gilowską, Edwarda Musiałowicza. Pamiętam, że najbardziej lubiłem przebywać w pracowni malarskiej oraz w pracowni animacji filmowej. Do dziś wspominam koleżanki i kolegów, z którymi dotrwałem do matury. Nauka w Liceum Technik Plastycznych (taka była wtedy
nazwa szkoły), to dla mnie wspaniały czas młodości, gdy w pełni oddawałem sie swoim zainteresowaniom. To czas
młodzieńczych przyjaźni, wycieczek, dyskusji na temat literatury i sztuki. Po raz pierwszy zetknąłem się z „Teorią
widzenia“ Władysława Strzemińskiego, oglądałem wszystkie wystawy w Galerii w Parku Sienkiewicza, aktualne filmy
„nowej fali“. Najwspanialszym okresem był czas, gdy uczyliśmy się w budynku Panstwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych na ul. Narutowicza 77, na III piętrze. Chłonęliśmy wtedy naprawdę atmosferę sztuki dużego formatu.
Czasem udało nam się podejrzeć nagą modelkę a tego w liceum nie mieliśmy. Praktyki odbywaliśmy w Warszawie, w
Wytwórni Filmów Animowanych. Był to rok 1955, obejrzałem wtedy słynny „Arsenał“ w Zachęcie“
ndrzej Nawrot
absolwenci
1950
Ciesielski Kazimierz
Gruszczyńska Krystyna
Maciejewska Alicja
Dembinmska Elżbieta
Jasiński Krzysztof
Marchwicka Ewa
Dudzińska Maria
Jeżowski Jan
Matysiak Anna
Ekert Jadwiga
Kaniewska Wanda
Michalak Izabella
lata50
Gardoń Lucyna
Kiełbaszczak Marian
Mierzyński Jan
Kleczewska Wanda
Gronert Teresa
Kiermasz Maria
Milczarek Halina
Kołodziejczyk Henryk
Grzegowska Alicja
Kikoła Zofia
Morawska Maria
Krogulska Barbara
Horaczuk Helena
Klink Teresa
Mozolewski Kazimierz
Krygoer Waldemar
Jańczak Józef
Kosowsska Magdalena
Mrowiec Włodzimierz
Kubiak Helena
Kalinowski Piotr
Krukowski Wiesław
Neubauer Igor
Leśniak Irena
Klima Stefania
Ladok Halina
Niewczas Daniel
Lewicka Maria
Kozioł Tadeusz
Leszman Zofia
Nowak Henryka
Majewska Zofia
Kubicka Halina
Łabęcki Stanisław
Ogińska Łucja
Marzec Teresa
Lesiak Mieczysław
Maćkowiak Lucyna
Ozimowicz Danuta
1958
Merłens Zofia
Leszczyńska Elżbieta
Marszałkowska Helena
Pach Marian
Dunalewicz Aleksandra
Nowicka Janina
Liszewski Zbigniew
Ochocki Marek
Pawlicka Urszula
Jeske Irma
Oraczewska Zofia
Majewska Hanna
Olbromska Maria
Pebanek Krystyna
Jędrzejczak Jerzy
Orłowski Mieczysław
Maldzis Eugeniusz
Olszówka Henryka
Polkowska Urszula
Kaczorkiewicz Maria
Rajch Waldemar
Marciniak Tadeusz
Opieczyńska Genowefa
Popówna Maria
Karczewska Barbara
Rozpędzik Zofia
Mendak Krystyna
Oziatas Irena
Pąkowski Marian
Karśnicka Krystyna
Sakowski Ryszard
Olszewski Ireneusz
Papiernik Jolanta
Prut Elżbieta
Kłakowicz Maria
Seroczyński Jerzy
Owczarczak Jadwiga
Politowska Danuta
Puzder Halina
Kopryk Janina
Skibniewska Janina
Pietruszewska Zofia
Rosionek Janina
Rabejz Halina
Kotaszewicz Teresa
Skórzewski Edward
Płażewski Wit
Steczniewska Anna
Rozińska Henryka
Kowalska Emilia
Smodzewska Zofia
Pogracki Bogusław
Szkudlarek Irena
Salska Janina
Krajewska Halina
Suchomska Stefania
Puchowska Teresa
Szpulecki Jan
Sampolska Maria
Krysiak Barbara
Szałek Józefa
Reszel Marian
Szymczak Czesław
Siewierski Tadeusz
Krzywański Janusz
Tomaszkiewicz BolesławRogalska Daniela
Śliskowski Stanislaw
Sobierajska Grażyna
Lalek Teresa
Trawińska Maria
Rózga Longina
Wiśniak Henryk
Sobolewski Jerzy
Lindner Otylia
Troczyńska Alicja
Sienkiewicz Krystyna
Wojciechowska Iwona
Stasiak Julia
Machan Maria
Sieprowski Mieczysław
Wołowiec Helena
Stypińska Krystyna
Maciejewska Maria
Sikora Sabina
Wyżykowska Aniela
Szczepaniak Urszula
Nawrot Andrzej
Babrysiewicz Barbara
Skomiał Stanisław
Zapyło Zofia
Szewczyk Elżbieta
Nowak Zbigniew
Bigoszewska Ludmiła
Stankowski Stanisław
Zdanowicz Regina
Szkałuba Maria
Plisiecki Mirosław
Budzyński Zbigniew
Stasiak Józef
Przymus Aleksandra
Demczuk Michał
Synowiecki Józef
1955
Szukiełowicz Julian
Szymczak Eugeniusz
Sierka Władysław
Dobrzański Jerzy
Szybilski Roman
Tosiek Jadwiga
Śladecka Anna
Smolarek Jan
Dudek Jadwiga
Szymański Bernard
Wawrzonek Anna
Tyszkiewicz Teresa
Sochadzka Zofia
Winiecki Marian
Wawrzyn Teresa
Starzyńska Kazimiera
Wienecka Alina
Weszka Maria
Szymańska Agnieszka
1951
Dworak Ryszard
www.plastyklodz.pl
Dzięgielewski Andrzej
1953
Gakczak Bożenna
Barańska Teresa
Wiśniewski Janusz
Wietrzyk Wanda
Walkowski Józef
Głąb Sława
Cielecka Janina
Ziemka Zygmunt
Wilczarek Teresa
Wiktorowski Janusz
Gogolewski Piotr
Cyran Józef
Wilczyński Eugeniusz
Jabłoński Mieczysław
Czapski Wiesław
1956
Włosiak Maria
Wyszykowska Wanda
Woźniakowski Ryszard
Jankowska Teresa
Dąbrowska Maria
Antczak Franciszek
Zawadzki Henryk
Wróblewska Barbara
Janowska Barbara
Groblewska Eugenia-AnnaBartosiak Tadeusz
Zielenow Wiesław
Zakrzewski Jerzy
Janus Jadwiga
Grzesiak Zofia-Halina
Bauer Daniel
Zieleźnicki Leszek
Zawilska Krystyna
Jaśkiewicz Tomasz
Gwoździński Ryszard
Berg Edward
Żychlińska Danuta
Żuk Kazimierz
Kalinowski Piotr
Hummel Lucja
Biesiadecka Krystyna
Kazimierczak Lidwina
Kocińska Maria
Bikunt Barbara
Kębłowska Maria
Kozielewska Jadwiga
Born Jerzy
1957
Klima Stefania
Kulczycka Henryka
Brzeziński Tadeusz
Adamczyk Maria
Bogacka Renata
Klotowska Jadwiga
Lange Anna
Buciewicz Zofia
Bakes Danuta
Butta Anna
Knorowski Jerzy
Liszkowska Jadwiga
Chmielewski Adam
Baś Elżbieta
Chudzyński Bogdan
Korzeniewska Lilianna Maciek Barbara
Cieciura Janina
Bazylewicz Alina
Dziewiecka Krystyna
Korzeniewska Wanda
Micielska Zofia
Czarnecka Stefania
Beśka Henryk
Frejsler Julitta
Koziełło Lena
Mirota Jadwiga
Czerwińska Teresa
Bogusławska Zenona
Gąsiorkiewicz Bogumił
Krawczenko Wincenta
Muniak Zenon
Dobrowolska Ewa
Chałubińska Cecylia
Jungowska Bożena
Kudrzycki Bolesław
Okoniewski Bolesław
Domańska Bogna
Chłopicka Maria
Korwacki Janusz
Kuklewska Wisława
Pietrzak Zdzisław
Fijałkowski Zdzisław
Chodakowska Maria
Kozanecki Maciej
Lesser Zbigniew
Rajpold Maria
Furmańczyk Marianna
Chrzanowska Barbara
Krotowski Sławomir
Lewandowska Albina
Russ Arnold
Garons Marian
Cieślikowska Stefania
Kurczycka Teresa
Mendak Krystyna
Rządkowski Stanisław
Glapa Józef
Dąbrowska Elżbieta
Lenartowicz Stanisław
Ornat Krystyna
Seroka Zygmunt
Gromek Andrzej
Dębowska Maria
Makuliński Stanisław
Osadczyk Ryszard
Szynańska Zdzisława
Filipczenko Janina
Drapała Anna
Miszczak Emilia
Piechota Mirosław
Tarnowska Teresa
Hursztyn Władysław
Drewniak Barbara
Osińska Barbara
Płoszajska Anna
Trojanowska Anna
Iwaszkiewicz Irena
Dudek Teresa
Palusiński Andrzej
Prądziński Bohdan
Tylman Iwona
Jankowska Barbara
Dychto Janina
Pawłowska Aleksandra
Rusukiewicz Marian
Urbański Ryszard
Jasińska Maria
Fijałkowska Emilia
Perepłyś Piotr
Ruszewska Monika
Usielska Alina
Kabowa Teresa
Grodkiewicz Barbara
Przewłodzki Julian
Stefanowska Czesława Waltratus Maria
Kacprzyk Albina
Jaworska Bogumiła
Sesiak Zygmunt
Strzyż Helena
Warszawska Cyryla
Kaczmarek Przemysław
Kołodziejczak Tadeusz
Staniewski Stanisław
Studziński Antoni
Wąsala Jerzy
Karolewski Sławomir
Komorowski Leszek
Stasiak Teresa
Kazimierczak Maria
Kulczycka Krystyna
Szymczak Ryszard
Ludziejewska Halina
Treliński Jerzy
Zdyb Anna
Szwedowicz Stanisław Witczak Beata
Szymański Bernard
Wyszogradzki Bogusław Kaźmierczak Cecylia
Szymański Mieczysław Zaborski Jerzy
Kiełbasa Krystyna
Męcińska Ewa
Trzcinka Maria
Kmieć Witold
Mosakowski Sylwester
Wiśniewska Jadwiga
Żałobny Stanisław
Komorowska Jolanta
Panek Helena
Krzyżański Władysław
Przybył Bogdan
Włodarczyk Wacław
1954
Wolański Tadeusz
Cieszewska Teresa
Kubiak Gabriel
Rusek Kazimierz
Czubówna Krystyna
Kupisz Piotr
Surmacz Maria
Banaszyk Maria
Dojonisiak Maria
Kwapiszewska Irena
Szlif Margita
Burzyński Henryk
Dykszłejn Dorota
Kyc Bronisława
Załęcki Adam
Chęciński Lucjan
Fitman Grażyna
Lipińska Danuta
Zawierucha Janina
Chmielinska Maria
Górecka Teresa
Kluba Antoni
1952
1959
Adamkiewicz Barbara
Zuzanna Jackowska
Postać na trwałe wpisana w historię
Szkoły.. Uczyła liternictwa i Głównego
Przedmiotu Zawodowego. „Cięty język”
i „kosa” z liternictwa. Jej uczniowie bez
kłopotu radzili sobie w pracy i na studiach
.
Maria Gilowska
na
Zuzan ska
Jackow
550
0
Maria Gilowska
Z domu Giedrojć, rodzona siostra Jerzego Giedroyća, szefa „Paryskiej Kultury”,
uczennica Noakowskiego. Była historykiem, pracowała też w szkolnej bibliotece. Zawsze mówiła, że kocha całe życie jednego mężczyznę. Był nim Stanisław
Poniatowski, którego portrety wisiały nad jej łóżkiem. Uczniowie wspominają
ja, jako świetną turystkę. Pani Maria organizowała długie wycieczki rowerowe
- „weźcie chlebak, stary grat rower i już...”
Matura
zajęcia w pracowni malarskiej
Obozy wędrowne
i plenery
Obozy miały duże powodzenie. Były stosunkowo tanie
a młodzież biedna. W każde wakacje z PLSP ruszały 3, 4
grupy po 20 uczestników. Na obozach wspaniała przyroda,
zabytki, szkicowniki otwierały się same. Poza tym ogniska,
wygłupy, kąpiele, ciche sympatie.
obóz wedrowny
„.Jak przygotowywaliśmy się do matury - oj jak się przygotowywaliśmy. I moją pracę dyplomową - wystawę z artykułami gospodarstwa domowego, ileż było problemów do
rozwiązania a potem zadowolenie z efektu końcowego .No i
studniówka-zgubiona bluzka w tramwaju i łzy, łzy bo studniówka w swetrze A na maturze ustnej Norwid i łzy, łzy bo
nie mogłam wymówić „internacjonalizm”. Na pisemną z
matematyki poszłam w nowych butach.
Rozdano ostemplowane papiery i treść zadań, zaczynamy rozwiązywać zadania i słyszę z boku szept: Agnieszka,
Agnieszka, ile? - Co ile? nawet nie zdążyłam jeszcze dokładnie przeczytać zadań a Teresa na to: buty. ile kosztowały?”
Maria Agnieszka Arkuszewska
„ARSENAŁ”
wycieczka do zachęty
Ewa Weight,
Irmina Aksamitowska
Bozena Wegneris
Jacek Bigoszewski, Basia Kurzawa.
Jacek Bigoszewski (1963)
Uniwersytetu Śląskiego.
Jan Maria Grabski / historia
Jan Maria Grabski
Historyk.
„Profesor na każdej lekcji prosił któregoś z uczniów o przyniesienie herbaty. Któregoś dnia wymyśliliśmy, że profesor dostanie zamiast herbaty, wino. Udało się, profesor bez żadnej miny wypił
wino i zakończył lekcję bez uwag. Nie zrobił afery, która mogła zakończyć się dla nas nieprzyjemnościami. Tak pokazał swoją klasę a nam było łyso:
Jadwiga Ziółkowska
absolwenci
lata60
1960
Baver Jerzy
Gumienny Zenon
Manius Barbara
Wiśniewska Ewa
Brodecki Jerzy
Hes Krystyna
Michalska Maria
Zabłocki Zdzisław
Brylska Barbara
Jęsiak Zbigniew
Michalski Zbigniew
Żebrowski Andrzej
Brzozowska Sławomira
Karolak Alina
Mikołajczyk Andrzej
Żerkowska Elżbieta
Cichor Tadeusz
Kosowska Halina
Mrówka Elżbieta
Czajkowski Jerzy
Krywsza Elżbieta
Nowak Aleksandra
1968
Czesny Ireneusz
Kurzawa Barbara
Nowak Zbigniew
Bartnicka Jadwiga
Gawryszewska Jadwiga
Misiak Jerzy
Olszewski Wojciech
Beta Sabina
Glińska Alfreda
Młudzik Sławomira
Piekielna Urszula
Brylska Anita
Gudrian Małgorzata
Nowak Jadwiga
Potapel Jadwiga
Byczkowska Iwona
Janikowska Liliana
Ostrowska Anna
Prochaska Krzysztof
Chojnacki Ludwik
Jeropulas Statis
Pacanowski Anatol
Pupławska Barbara
Ciesielczyk Barbara
Karasiński Wojciech
Piętowska Regina
Sekunda Henryk
Czerkański Jacek
Kopydłowska Ewa
Kiełpisz Dalia
Piotrowski Jan
Sikora Elżbieta
Czyżnikowska Renata
Kubyszek Aldona
Leszczyńska Jolanta
Radochowska Krystyna
Stasiak Leszek
Fall Wiesław
Kuchciak Romuald
Mencel Mirosław
Skipor Angelika
Stefaniak Ewa
Fronczak Mirosława
Kupś Alicja
Milopulas Dimos
Szymańska Stanisława
Stępień Wiesław
Gajda Krzysztof
Ławeczko Katarzyna
Mirowska Alicja
Wegneris Bożena
Strzelecka Elżbieta
Gajdzicka Elżbieta
Łęgowski Janusz
Nowicka Bożena
Weigt Ewa
Perlińska Janina
www.plastyklodz.pl
Szadowski Andrzej
Galand Krzysztof
Łukawski Mariusz
Szinoga Krystyna
Gienieczko Henryka
Majzner Leonarda
Przewoźny Ryszard
1964
Szymor Barbara
Grodek Krzysztof
Matusiak Krystyna
Sępień Jerzy
Bachmat Małgorzata
Śmiałek Anna
Kapania Halina
Michalak Piotr
Smoktunowicz
Białecka Garżyna
Tylczyński Andrzej
Karolak Wiesław
Mirońska Alicja
Stanisława
Biesiekierska Zofia
Wałęska Andrzej
Klukowska Wiesława
Mizgalska Elżbieta
Stefańska Czesława
Błaszyk Jadwiga
Widaj Bożena
Konicka Elżbieta
Nowak Maria
Torocińska Bogumiła
Brzezińska Anna
Widuch Maria
Korzeniowska Krystyna Olechnowicz Czesław
Żarkadas Jorgos
Buduk Janusz
Wiśniewska Bożena
Kozłowska Anna
Orlik Barbara
Żuk Jerzy
Bystry Jerzy
Wiśniewska Irena
Krajewska Jadwiga
Pawłowska Marietta
Frąckiewicz Zbigniew
Witowski Jerzy
Latkowska Ewa
Pietrzak Kalina
Golza Bogusława
Wojciechowska Maria
Lewandowska Janina
Pietrzak Marian
1961
Berettsznajder Tomasz
Hejn Grażyna
Woźniak Józef
Madej Bogdan
Piórkowska Małgorzata
Bykowska Bożena
Hilczer Krystyna
Zdun Jarosław
Markowska Małgorzata
Raczyński Krzysztof
Doda Halina
Homaniuk Jadwiga
Dzikowska Janina
Hornik Anna
Fryczka Zdzisław
Jach Paweł
Glimkowska Bronisława Janik Katarzyna
Gogolewska Janina
1967
Minczewska Nelli
Rodak Krystyna
Niedbajuk Wiesława
Rotapel Henryka
Andrysiak Elrzbieta
Nitek Zbigniew
Sarnecka Gabriela
Bator Andrzej
Ochencki Grzegorz
Siwińska Jadwiga
Bernat Ewa
Owczarska Bożena
Siwińska Krystyna
Buszka Andrzej
Pasicka Mirosława
Stępień Małgorzata
Andrzejewski Andrzej
Daroch Wiesław
Paszkowska Helena
Strzedzińska Anna
Kaliski Władysław
Drabik Elżbieta
Peczkowska Krystyna
Szczepaniak Halina
Kowalska Teresa
Drewniak Paweł
Pelikan Krystyna
Szewczyk Grażyna
Krajewska Jolanta
Droszcz Henryk
Piasecka Mirosława
Sznajdler Maria
Kulazińska Krystyna
Feder Teresa
Piątkowski Ryszard
Szyc Maria
Lembrecht Małgorzata
Furgo Wanda
Piechura Tadeusz
Wejman Janusz
Lewańczyk Maria
Godzińska Wanda
Porębski Ryszard
Węgrzyn Elżbieta
Łudnik Zofia
Grabowska Lucyna
Przyborek Grzegorz
Zając Irena
Majda Tadeusz
Jackowska Anna
Siemiński Bogdan
Żuchowska Anna
Mielczarek Andrzej
Kaniewska Elżbieta
Sklepik Mariusz
Nowak Zygmunt
Kapela Jolanta
Stall Andrzej
Pańkowska Barbara
Karjewska Halina
Stefańczyk Mirosława
Szpinger Włodzimierz
Pietranek Maria
Kondruciewicz Jerzy
Stępień Bolesław
Świderek Janina
Pizińska Wiesława
Król Jerzy
Szadkowska Maria
Zielińska Agata
Porzycki Paweł
Król Jolanta
Szymankiewicz Izabela
Zomerfeld Kazimierz
Presler Krystyna
Krzyżanowski Andrzej
Targos Lucyna
Sier Władysław
urzawa Mirosław
Tominikowska Ewa
Stasińska Maria
Liszko Urszula
Trojan Jan
Aksamitowska Krystyna Suwalska Maria
Łegowski Marek
Urbański Paweł
Błoch Jadwiga
Szulc Andrzej
Maguńska Danuta
Wojciechowski Czesław
Bogdańska Lucyna
Tomalak Leon
Marciniak Irena
Wróbel Wiesława
Cholkc Jolanta
Walter Krystyna
Marconi Anna
Zalasa Wanda
Danecka Barbara
Wichlińska Elżbieta
Nawrodzka Elżbieta
Zwikiewicz Regina
Fidelus Jadwiga
Wójcik Irena
Obała Alina
Funek Kazimierz
Zieliński Jan
Klotz Urszula
1965
Kotkowski Włodzimierz
Kozłowski Lechosław
Łuczak Ewa
Łukaszewski Bogdan
Motylewicz Czesława
Pałuszyński Bogdan
Poreda Stanisław
Różycka Teresa
Rudnicki Włodzimierz
Skierski Samuel
Słowianek Barbrara
Szczepaniak Jadwiga
1962
Gąsiorowski Józef
Olejniczak Andrzej
1969
Orłowska Maria
Bartosińska Teresa
Grochulska Elżbieta
1966
Oster Paweł
Bednarek Danuta
Kamieńska Iwona
Andrzejewski Andrzej
Pałka Halina
Bilichowska Iwona
Klat Jerzy
Bocheński Paweł
Parnel Maria
Bochno Elżbieta
Kondratiuk Janusz
Bogudzka Grażyna
Pikora Bernardyn
Bursze Izabela
Kuśnierz Adam
Dubel Urszula
Piotrowicz Krystyna
Czajkowski Marek
Kuźmiński Jerzy
Fotymach Anna
Pleszko Anrzdej
Dawidowska Ewa
Marczak Mirosław
Goździcka Emilia
Rabiega Barbara
Drenkowska Krystyna
Ostrowska Janina
Iwanowska Grażyna
Rajpold Krzysztof
Fiałkowska Ewa
Rybicka Jadwiga
Jańczyk Bożena
Romanowicz Elżbieta
Gelbert Wiktor
Sibilska Bożena
Kamieniak Henryk
Roźniata Marek
Gołębiak Grażyna
Sobczyk Bronisława
Kania Elżbieta
Rybicka Joanna
Horbań Wiesława
Sobolewski Zdzisław
Kaźmierczak Aleksandra Rymanowska Alicja
Ignatowicz Maria
Szerypo Barbara
Klatka Maria
Skrzydłowski Janusz
Jagodziński Marian
Szumowska Jolanta
Kochańska Renata
Skrzypczyk Witold
Janiszczak Małgorzata
Ścieżko Stanisław
Kolebska Elżbieta
Stachura Zygmunt
Jankowska Grażyna
Konarowska Wanda
Stacira Jolanta
Jemzal Elżbieta
Kotulski Ryszard
Stazińska Małgorzata
Kautc Krystyna
Abraszewska Jolanta
Lipińska Maria
Sybilski Wiesław
Kazimierczak Elżbieta
Bigoszewski Jacek
Ludzicka Jolanta
Sziterski Grzegorz
Kochanowska Teresa
Duczek Halina
Łonicka Ewa
Szulecka Urszula
Konopacki Wiesław
Dybała Celina
Mancel Włodzimierz
Więcławski Grzegorz
Koprowski Szymon
1963
6600
Mieczysław Wiśniewski
Prowadził technologię. Był powszechnie lubiany, pracował
też jako scenograf teatralny.
malarstwo u prof. Kulejowskiej
Konkurs Plastyczny
z okazji V Zjazdu PZPR
Józef Osiński
Artysta malarz. Bardzo skromny człowiek, o gołębim sercu ale
uczniowie bali się go okrutnie, bo w ocenach był surowy – ocena 3+ znaczyła „będą z ciebie ludzie”
W szkole chodził w kitlu i z tym związana jest autentyczna
historia, powtarzana dziś jako anegdota: przyszedł kiedyś na
korektę przed egzaminem młody człowiek. Akurat korytarzem
przechodził Osiński. Kandydat na artystę zwrócił się do niego
słowami: „przepraszam panie woźny, gdzie znajdę prof. Osińskiego?” Nie trzeba dodawać, co czuł chłopak, gdy okazało się,
że stoi przed Profesorem.
Wspominane są też korekty profesora dawane kandydatom do
szkoły:
„Kandydat przychodził z teczką, profesor rozkładał wszystkie
prace i po kolei je eliminował – „to odrysowałeś z widokówki,
to ze zdjęcia” mówił, odkładając je na bok. Delikwent miał łzy w
oczach, gdy zostały 2, 3 prace. A Profesor mówił: „teraz przyjdziesz synku za miesiąc i pokażesz mi narysowaną scenkę z
ulicy, konika w ruchu, człowieka”
Gerard Pielczyk
Geza Rozmus
Artysta malarz. Naturalizowany Węgier, wielbiciel pięknych kobiet, przyjaciel Ludwika Turowicza. Urodził się w Budapeszcie
ale dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie i Galicji Wschodniej. Podczas I wojny światowej służył w Legionach Polskich a
w latach 1918 – 21 w Wojsku Polskim. Odznaczony Medalem
Niepodległości i Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918 – 21. Ul. Próchnika 43
Do Łodzi trafił w latach 50 tych. Zm. W 1980 r, w wieku 82 lat.
Pochowany na Cmentarzu Prawosławnym przy ul. Ogrodowej „Miejsce miało niezwykły charakter. Pracownie malarskie i fow Łodzi.
tograficzne na strychu, rzeźby – w piwnicy. Trzeszczące podłogi, ciasne korytarze a do tego, mimo kryzysu, świetnie ubrane
dziewczyny.”
Anna Czekay
prywatka.
1959
J. Bigoszewski - impreza
w muz. etnogr
Andrzej Gieraga w
„Kółko teatralne bardzo nas pochłaniało. Spędzaliśmy dużo czasu razem,
poza lekcjami ponieważ przygotowania i aranżacje wymagały tego. Były to
mniej lub bardziej oficjalne spotkania
towarzyskie. Uczyliśmy się ról i wcielaliśmy w różne postacie. Ja miałam
szczęście do ról charakterystycznych.
„W latach 1965 – 69 istniał w szkole te- Grałam węża , czarownicę oraz japonatr zorganizowany przez Zofię Machej- kę. Królów i królewiczów najczęściej
kową. Teatr wystawiał bajki dla dzieci grali Władek Kaliski , Leszek Kozłowski
w Teatrze Muzycznym – po 2 bajki w i Janusz Kondratiuk .Pamiętam też że
każdą niedzielę. Młodzi aktorzy mieli udaną aktorką była moja bliska kodo dyspozycji teatralne kostiumy a na- leżanka Zofia Szczupałkiewicz. Kółko
wet charakteryzatorki. Mamy uczniów organizowało społeczność uczniowską
przygotowywały ciepłe posiłki: kotlety, w niecodzienny sposób. Równie barwogórki kiszone, pączki, ciastka. Pienią- nie odgrywał swoje role Jurek Bystry.
dze uzyskane ze sprzedaży biletów Udane role miały wpływ na akceptację
przeznaczane były na obozy, plenery, w klasowej społeczności, bo jakoś tak
wycieczki szkolne. Ja zawsze grałam było, że byli to ludzie towarzysko barkrólową. Teatr ten dał mi pierwsze szli- dzo atrakcyjni , skłonni do wygłupów i
fy aktorskie”
kreatywnych dowcipów.
Realizacja spektakli odbywała się w
Gabriela Sarnecka
łódzkiej operetce. Graliśmy bajki dla
Teatr szkolny
dzieci. Przedstawienia odbywały się w
niedzielę .Widownia była pełna i bardzo wdzięczna. Wyjeżdżając na obozy
letnie (plenery) również zabieraliśmy ze
sobą teatr i graliśmy przedstawienia dla
okolicznej ludności. Bardzo nas to jednoczyło. Ja, gając czarownicę i węża poznałam przyszłego męża .Mój mąż grał
na fortepianie przygrywając do scen,
które wymagały muzycznego wsparcia.
Był wtedy uczniem Liceum Muzycznego. Jesteśmy szczęśliwą parą do dnia
dzisiejszego a to już 49 lat minęło. Wystawiane bajki cieszyły się ogromną popularnością a my, jako aktorzy czuliśmy
się bardzo dowartościowani
Tradycją była przyjaźń między artystycznymi szkołami i również wspólne
wyjazdy na wakacyjne obozy. Wszystko to sprzyjało integracji i do dziś wspomnienia z tamtych czasów należą do
bardzo radosnych mimo, że historia
ocenia te czasy jako trudne”
Jolanta Latkowska –Romaniuk
prace społeczne
Zofia Machejkowa
Dyrektorka Szkoły.
Uczyła języka rosyjskiego,
była pomysłodawcą i organizatorem słynnego w
mieście kółka teatralnego,
które wystawiało spektakle
w Teatrze Muzycznym.
Wycieczka Czorsztyn – Tadeusz Hibner i uczniowie na spływie Dunajca
Zuzanna Jackowska /matura – częśc praktyczna w
wycieczka w Warszawie
Elżbieta Izdebska
Polonistka,
Wiele lat uczyła w PLSP, piękna kobieta i nietuzinkowa osobowość.
Wspomnienia uczniów:
„Była dla mnie wzorem Nauczyciela, starała się wykrzesać z nas wszystko, co najlepsze. Przynosiła na lekcje stosy płyt, książek. Uczyła wrażliwości. Pamiętam przegadane lekcje, dyskusje.
Człowiek mógł wyrzucić z siebie wszystko, co w nim się kotłowało”
Jadwiga Ziółkowska
Trójca Klasowa
Ula Szulecka
Maria P
Parnel
arnel
Anka Markoni
słup ogłoszeniowy
1965
autobus
i
Jadzia Rotapel
Andrzej Szymański
Grażyna Bogacka
Wiesiek Daroch
Paweł Bocheński
Zygmunt Stachura
radio SELIGA - tranzystor
LOVE is …
Ula Szulecka i Krzyśiek Widacki
Dyrektor Władysław Jagoda w latach 1968/71
Nauczyciel w III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, potem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych.. Był świetnym pedagogiem i plastykiem. Jego pasją
była metaloplastyka. Sporo wystawiał. W szkole preferował imprezy na styku
zabawy, plastyki i eksperymentu. Gdy któryś z uczniów odpadł ze szkoły mawiał,
że „za mało kochał sztukę”
absolwenci
1970
1972
lata70
Wajnkajm Anna
Kuligowska Barbara
Baraniecka Elżbieta
Barburska Lidia
Walczak Zofia
Latoszewska Alina
Barska Anna
Białkowski Grzegorz
Wieczorek Andzrej
Ledwosiński Mirosław
Bernadowska Dorota
Boron Aleksandra
Włazińska Mirosława
Małchowski Włodzimierz
Bielecki Tadeusz
Brzozowska Maria
Żak Jadwiga
Marlak Izabella
Buda Julita
Bujnowicz Urszula
Budziejewski Wiesław
Cetner Ewa
Chętko Andrzej
Ciećko Barbara
Asłanowicz Jolanta
Mrozewicz Jacek
Chojnacki Tomasz
Dyrewska Halina
Badniak Elżbieta
Nowakowski Paweł
Cielewicz Jan
Dziuba Zbigniew
Bagińska Mirosława
Paprocka Małgorzata
Ciszewska Elżbieta
Frycze Andrzej
Bąbaka Ewa
Politański Paweł
Dałek Janina
Garbowski Leonard
Bielecka Lidia
Puławska Barbara
Doda Elżbieta
Gawod Elżbieta
Błachowicz Bożena
Purczyński Zbigniew
Dymowska Teresa
Golińska Wanda
Bobrukiewicz Maria
Raszyńska Aleksandra
Frydrych Maria
Hamczyk Czesław
Bondarow Anna
Rolińska Teresa
Gajewska Anna
Hładyńska Elżbieta
Buda Wiesława
Sękoski Janusz
Zdowo Krystyna
Panfil Józef
Guzek Krzysztof
Graczykowski Andrzej
Ignatczenko Jolanta
Chłoda Elżbieta
Strugińska Marta
Zrobek Halina
Rachańska Irena
Jabłoński Jerzy
Grzejszczak Zofia
Janecka Anna
Chojnacka Iwona
Wieloch Krystyna
Żylis Krzysztof
Stępień Małgorzata
Januszkiewicz Józef
Hofftstein Monika
Janowska Daniela
Chojnacki Andrzej
Klitończyk Krystyna
Chruściana Ewa
1977
Kalinowski Andrzej
Iwaszkiewicz Zbigniew
1976
Skotnicka Urszula
Szcześniak Jacek
Kozłowska Aleksandra
Jabłońska Barbara
Kotasiewicz Grzegorz
Dobrzosz Wiesław
Aleksiun Jolanta
Adamiak Grzegorz
Tarnowska Barbara
Kucinska Anna
Jachowicz Krystyna
Kotecki Zbigniew
Drobato Maria
Bartosik Mirosław
Adamczewska Anna
Bajerski Marek
Kwiatkowska Bożena
Jagielska Jolanta
Michalak Maria
Dziółko Barbara
Białawnowicz Bożena
Andrysiak Barbara
Batorowicz Joanna
Madej Alina
Jakobs Ewa
Mielczarek Krystyna
Goetzen Aleksandra
Białkowski Andrzej
Cygal Maria
Balcerek Sławomir
Mikołajczyk Dariusz
Janus Lena
Mikołajczyk Anna
Grzejszczak Barbara
Bocianowski Marian
Dudek Zbigniew
Chmielewska Alicja
Nimcewicz Piotr
Jańczyk Grażyna
Mikulska Izabela
Kalińskai Marek
Cichocka Małgorzata
Gnieździńska Barbara
Czekay Anna
Pawlak Zdzisław
Kasper Halina
Nowicka Zofia
Kapitułka Waldemar
Ciszewska Anna
Breszko Maria
Dądzik Włodzimierz
Piątkowski Grzegorz
Knop Maria
Pełka Aleksandra
Kowalski Marek
Dynowska Aleksandra
Jóźwiak Włodzimierz
Drobowczyk Jolanta
Podracka Małgorzata
Koleziński Leszek
Pietruszka Włodzimierz
Krepsztul Halina
Filipek Zdzisław
Jakiel Bożena
Dunajczyk Stanisław
Siuto Krzysztof
Kostzrewa Teresa
Pietrzak Mariusz
Kwiadkowska Ryszarda Fornalczyk Janina
Kalinowska Jolanta
Frydrychiewicz MałgorzataSłoma Maria
Kowalski Krzysztof
Pułko Zbigniew
Leczkowska Grażyna
Gierowska Wanda
Kaźmierczak Małgorzata Foszpańczyk Grażyna
Smela Izabela
Kowalski Tadeusz
Radek Ewa
Lipowski Marek
Górecka Genowefa
Marciniak Elżbieta
Godolewski Wiesław
Sodol Grażyna
Krawczyk Krystyna
Reszka Janusz
Malarski Andrzej
Jaśkiewicz Krzysztof
Mętrkiewicz Jolanta
Gajda Zbigniew
Szczechura Ewa
Krzyżanowski Piotr
Rudzka Urszula
Marciniak Elżbieta
Józefiak Edward
Sas Iwona
Jasnow Zofia
Szczotarska Bożena
Kużniewicz Wojciech
Sobieszek Grażyna
Markiewicz Anna
Jundraszkiewicz Eliza
Sobczyk Ewa
Królikowska Małgorzata Trzeciak Wiktor
Łuczak Anna
Staniszewska Anna
Nowak Urszula
Kędzikowska Lidia
Stasiak Danuta
Kieliszek Izabella
Urlik Mariola
Marczak Maria
Steckiewicz Urszula
Nowicka Elżbieta
Kępa Barbara
Solski Roman
Kochanowska Zofia
Wiśniewska Magdalena
Markowska Halina
Szejak Henryka
Olejniczak Marzenna
Kieszkowski Piotr
Spruch Elżbieta
Lalek Małgorzata
Wojtkiewicz Dorota
Michalska Elżbieta
Urban Hanna
Olejnik Daniela
Kochanowska Urszula
Szukalska Elżbieta
Lesser Piotr
Wołodkiewicz Wiktor
Milczarek Mirosława
Urban Maria
Piechowska Barbara
Kotasiewicz Gabriela
Ubysz Marek
Morowski Tadeusz
Zarzycka Bogumiła
Moder Anna
Wolińska Elżbieta
Pietrus Borzena
Kotowska Małgorzata
Witkosz Halina
Nowicki Andrzej
Zakrzewski Arkadiusz
Motyl Bożena
Żebrowski Jacek
Piotrowska Elżbieta
Kowalski Krzysztof
Wiśniewski Krzysztof
Piasecki Bogusław
Pytka Mirosława
Pogowski Wojciech
Kubera Elżbieta
Zalas Małgorzata
Przybylska Ewa
Grodnicka Teresa
Ryczko Bogusław
Kubicki Krzysztof
Zero Jarosław
Pietrzak Lech
Neubart Ewa
1974
Monka Mirosława
Mrot Marek
www.plastyklodz.pl
Olczak Małgorzata
1973
Ostrowska Irena
Arkuszewska Maria
Sierszeń Janusz
Leopolska Grażyna
Zachowska Jolanta
Szwede Beata
Petka Halina
Arntt Wiesław
Siewierski Andrzej
Lesz Barbara
Biernat Marek
Szymankiewicz Witold
Przyborek Zofia
Bator Ewa
Smolec Halina
Mendakiewicz Hanna
Grochowska Dorota
Woźniak Katarzyna
Skurska Barbara
Bełdycki Maciej
Sobczak Elżbieta
Milczarek Maria
Gwiazda Jolanta
Wasińska Elżbieta
Słaba Katarzyna
Białas Zenobia
Sobczak Ewa
Miliński Andrzej
Górna Małgorzata
Zarzycka Barbara
Stankiewicz Elżbieta
Bojarska Marlena
Sowa Anna
Miłoszewski Krzysztof
Kucharska Elżbieta
Zientalski Sławomir
Starzyńska Małgorzata
Burdal Henryka
Szumiela Halina
Misztela Bogusław
Kazimierski Jacek
Zgondek Bogumiła
Strzelecka Grażyna
Cegiełko Jan
Świerczewska Ewa
Pawlak Zuzanna
Kołata Gabriel
Wołejko Ewa
Sztuk Grzegorz
Chelicka Teresa
Tomporek Ewa
Perka Anna
Kałużna Małgorzata
Brzeźicka Jolanta
Szymański Janusz
Cygan Włodzimierz
Wawrzyniak Krzysztof
Poranek Jacek
Kozłowska Elżbieta
Piotrowska Małgorzata
Ziomka Anna
Czapliński Andrzej
Wdowicki Krzysztof
Sińczakj Marek
Jangiewicz Jolanta
Kornacka Anna
Złotnicka Ewa
Czechowicz Iwona
Wejman Danuta
Sobczak Irena
Lewczak Magdalena
Dorabialska Maria
Wodziński Tadeusz
Sobczak Jadwiga
Łazińska Sylwia
1979
Dorosz Grażyna
Woźnica Krystyna
Sokoliński Zbigniew
Łacwik Czesław
Batory Michał
Adamski Adam
Dubrownik Grażyna
Zalepa Gażyna
Stępińska Barbara
Przytulska Anna
Bereda Bożena
Cieniak Wiesława
Fidyk Waldema
Stępińska Danuta
Ryzlak Grażyna
Błaszyk Donata
Englerd Danuta
Fojtowicz Teresa
Swarabowicz Henryk
Sikorska Barbara
Budnik Zuzana
Generowicz Iwona
Gniewaszewska Elżbieta Amer Mariusz
Szereda Sławomir
Tomczak Jolanta
Chojecka Barbara
Janszkiewicz Elżbieta
Godoń Janusz
Binder Małgorzata
Szewczyk Janusz
Wasiak Alina
Chrzanowski Marek
Jaruga Jerzy
Gust Anna
Błaszczyk Wojciech
Szymaniak Małgorzata
Warcholiński Ryszard
Gawłowski Piotr
Krupa Teresa
Janiak Jolanta
Bohuszewicz Elżbieta
Szymańska Alicja
Ziemniewicz Grzegorz
Garnys Genowefa
Krzywańska Janina
Kamiński Włodzimierz
Buda Jolanta
Świątczak Marek
Żurańska Anna
Jędrzejczak Grzegorz
Kubiak Ewa
Kawczyński Grzegorz
Cebula Czesława
Tadeusiak Andrzej
Laskowski Zygmut
Kubiak Mirosława
Cwalińska Grażyna
Tobiański Ryszard
Majeron Anna
Macinkiewicz Lilianna
Dąbrowska Grażyna
Tyralska Bogusława
Blesińska Sylwia
Kulik Barbara
Michałowska Elżbieta
Mamełka Teresa
Dominiak Włodzimierz
Uzmiecka Wanda
Błazik Ewa
Lewndowski Janusz
Osojca Anna
Markowski Ryszard
Dubicki Zbigniew
Wacłowski Marian
Bort Artur
Mikołajewski Marek
Pawlicki Piotr
Mielchinkiewicz Elżbieta Duraj Paweł
Wajberg Bogdan
Bulzacka Mariola
Maćkowiak Grażyna
Raducka Maria
Mientus Marek
Ekiert Jolanta
Wawrzonek Andrzej
Busztyński Mirosław
Mieszalski Jerzy
Rogalski Marek
Miśkiewicz Lesław
Filipowicz Barbara
Wawrzyniak Andrzej
Broncher Ewa
Osiecka Beata
Rynkiewicz Krzysztof
Myślińska Elżbieta
Franciszkowska Iwona
Wencel Maria
Dziadczyk Krzysztof
Plichta Iwona
Słowik Jadwiga
Niewiadomska Mari
Fudała Grzegorz
Wich Małgorzata
Gliczewska Grażyna
Piaskowski Ryszard
Stegliński Józef
Panek Elżbieta
Gajda Zofia Głowacka
Wiecław Urszula
Gospodarek Bożena
Różycka Beata
Szewczyk Grażyna
Parzoch Lucyna
Anna
Wieczorkiewicz Tomasz
Jakubowska Krystyna
Rochala Zbigniew
Sznalski Mirosław
Pokrzywiecka Ewa
Gótrecka Jolanta
Więckowska Anna
Kaśniewski Mirosław
Smagur Henryka
Świtalska Barbara
Ptycia Mirosław
Grabarczyk Elżbieta
Włodarz Wojciech
Kralkowski Krzysztof
Szreszewska Sylwia
Wasiak Stanisław
Puciennik Barbara
Grzegorski Jerzy
Wójcik Zbigniew
Kurek Leszek
Szymańska Maria
Wolniewicz Stefania
Skrzydłowska Ewa
Hofman Daniel
Wróblewska Teresa
Leśniewski Marek
Torzewska Iwona
Zawadowska Danuta
Stachura Stanisław
Jańska Elżbieta
Wrzesińska Alicja
Niedzielski Konrad
Trzeciak Grzegorz
Zawierucha Małgorzata
Stupak Małgorzata
Kaczmarkiewicz
Zakrzewska Ewa
Olejniczak Zdzisław
Zawodziński Waldemar
Szpak Elżbieta
Krzysztof
Zaława Maciej
Paszkowska Aldona
Aleksandrowicz Waldemar
Śliwińska Teresa
Kowalis Janina
Zarębski Piotr
Przybylska Grażyna
Bocian Ryszard
1971
1975
1978
Kaczmarek Ewa
Koperkiewicz Sylweriusz
O uczniach
Zofia Walczak
Gerard Pielczyk
Historyk.
Nauczyciel PLSP w latach 1967 – 72.
Wprost uwielbiany przez uczniów. Pochodził ze Śląska i tam powrócił. Ukończył historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet
Pedagogiczny). Po powrocie na Śląsk był
nauczycielem w Jastrzębiu Zdroju, radnym i członkiem Zarządu Miasta. Pobyt
w naszej szkole wspomina z ogromnym
entuzjazmem – „ Próchnika 43, to moja
szkoła. Tu się ukształtowałem jako nauczyciel, tu zostawiłem kawał serca. To
dla mnie młodość – chmurna, durna ale
piękna”
Profesor wspomina:
„Prawie każdy belfer obdarzony jest
przez uczniów jakimś przezwiskiem. Do
mnie, z racji popularnego na przełomie
lat 60 tych i 70 tych serialu, przylgnął
przydomek „Święty”. Musiało istnieć
podobieństwo do znanego aktora, bo
przydomek wlókł się za mną niezależnie od miejsca pracy. Logo „Świętego”
(ludzik z kresek z aureolą nad głową),
narysowane na kartkach, wsadzano
mi do teczki, wołano za mną „Simone,
gdzie masz samochód?” Gdy kiedyś nieopatrznie zostawiłem w klasie dziennik
lekcyjny i uczniowie dorwali się do niego,
by zobaczyć, lub dopisać oceny, to na tej
stronie zostawiali na pamiątkę kartkę z
logo „Świętego”. Tak się przyzwyczaiłem do przezwiska, że podpisywałem
się nim na kartkówkach.”
„Uczniowie jednej z klas, przed lekcją, napisali na tablicy dużymi literami
„Profesorze, dziewczyny się w Panu
kochają”. Wobec takiego wyznania nie
mogłem wtedy, tak po prostu, wytrzeć
tablicy, dopisałem więc w rogu „z wzajemnością” i, oczywiście, zarumieniłem
się. Otrzymałem wtedy owacje na stojąco.”
Uczniowie wspominają
„Pasjonat, ciekawie przekazujący wiedzę, refleksyjny. Bardzo bezpośredni,
przyjazny uczniom, nie bał się mówić
o rzeczach trudnych. Od niego dowiedziałam się o Katyniu i o tym, że, prędzej, czy później, runie mur berliński
Zofia Walczak
7770
00
Elźbieta Izdebska i Piotr Ciesielski
Franciszek Cybulski
„Stary kawaler” ale zdążył się
późno ożenić. Uczył PO i trochę
matematyki
„Spora grupa uczniów uprawiała sport np.
pływanie (Krzysztof Rynkiewicz), łucznictwo (Halina Kopania, Anna Osaojca, która
wygrała krajową spartakiadę młodzieży),
strzelanie z kbks (Krysia Klitończyk, zwyciężczyni spartakiady młodzieży), były flo-
Ze wspomnień Gerarda Pielczyka
pracownia malarstwa na strychu szkolnym
O nauczycielach plastykach
„.Prof. Barbara Osińska
„Wspaniałe osobowości, z ogromną była niesamowicie skromną osobą a wiewiedzą i umiejętnościami. Pomocni dza jej przekraczała
przy rozwiązywaniu problemów pla- wiedzę na pewno wielu nauczycieli akastycznych, rozwijający naszą wrażli- demickich. Ukończyła ASP w Krakowie,
wość na piękno, sztukę, kształtujący malowała i uważam, że genialnie uczynasze umiejętności. To prof. Zuzanna ła Wiedzy o Sztuce. Była niesamowicie
Jackowska, prof. Michał Olczak i Bog- wrażliwa, romantyczna i starała się to
dan Ozdobiński, Mieczysław Wiśniew- przekazać uczniom. Na dziewczyny miaski, Włodzimierz Parys. Umiejętności, ła większy wpływ, z chłopakami było
które zdobyłam na lekcjach i na kółku różnie. Po lekcjach w pracowni Wiedzy o
fotograficznym przydają mi się do dziś. Sztuce, raz w tygodniu zostawała z nami
Malarstwo, które uwielbiałam, prowa- na, założonym. przez nas wspólnie, „Kole
dził początkowo Władysław Jagoda. Do Zjadaczy Chleba”. Nazwa wywodziła się z
dziś pamiętam jego słowa „nie przebie- faktu, że po lekcjach byliśmy tak głodni,
lać i nie brudzić”. Potem prof., Andrzej że na dole, w sklepiku , kupowaliśmy najGieraga nauczył mnie patrzeć na świa- większy bochenek świeżego chleba i zjatło i cień i nie bać się kontrastów.
daliśmy go w czasie trwania Koła. DysCzy chcemy, czy nie, nasi Nauczyciele kutowaliśmy na różne tematy, nie tylko
żyją w nas poprzez przekazaną nam z historii sztuki. .Tematy podsuwaliśmy
wiedzę, w naszej rozbudzonej wy- sami Pani Prof. uczestniczyła w tych
obraźni, wrażliwości na piękno i sztukę. dyskusjach. Myślę, że po prostu uczyła
Jest w tym coś boskiego, bo twórcze- nas szeroko pojętej kultury .Chwała Jej
go”.
za to”.
Zofia Walczak
Małgorzata Cichecka-Tadeusiak
Tematem studniówki
w 1979 r. była Ameryka.
Barbara Osińska
Córka profesora J. Osińskiego. Najdłużej związana z PLSP, bo jako uczennica i jako
Skąd taki pomysł?
pedagog. Uczyła historii sztuki. Pisała książki, podręczniki do wiedzy o sztuce
„Nasz dyrektor był zafascynowany Ame- („Sztuka i czas”), była metodykiem. Osoba bardzo wrażliwa jako plastyk i jako człoryką (miał tam rodzinę, którą odwiedził, wiek, bardzo lojalna i wierna w przyjaźni.
wiedząc o tym, i w czasie lekcji historii i „Barbara Osińska była nauczycielem o ogromnej wiedzy, niezwykle zaangażowapolityki, zawsze udawało nam się skiero- nym w swoją pracę, o wspaniałych umiejętnościach i pasji przekazywania wiedzy.
wać dyskusje na temat tej podróży).
Zawsze bardzo precyzyjnie i jasno określała swoje wymagania i podejmowała dziaDekoracja przedstawiała widok na Man- łania ułatwiające nam przyswajanie wiedzy. Zawsze świetnie przygotowana do lekhattan nocą. Waldek Zawodziński napi- cji, potrafiła zainteresować i „zarazić” swoją pasją. Była przy tym bardzo wymagająsał wtedy piękny musical na temat ludzi cym nauczycielem a dla mnie ogromnym autorytetem”
z naszej szkoły a akcję umieścił właśnie
Zofia Walczk
w Ameryce.
Z mojej roli pamiętam, ze byłam przewodniczącą kółka wiejskich gospodyń i śpiewałam coś w rodzaju „o dajcie mi dolara,
„W szkole odbywały się bale ale nie były to zwykłe bale.
bo jestem juz stara”... i miałam białą sukWszystko musiało mieć sens wychowawczy. Bale miały
nię i góralską chustę”
swój styl i takie też musiały być stroje, scenografia, konDorota Wojtkiewicz
kursy. Bal organizowała wybrana klasa i był to dla niej duży
wysiłek organizacyjny, koncepcyjny, sprawdzian spoistości
klasy a więc wielki egzamin. Pamiętam bal w stylu romantycznym, pod kierunkiem Jerzego Jarugi, oraz bal, który
nazwałem cyganeryjno – gałganiarskim, połączony z happeningiem. Gwoździem tego balu była scenografia przygotowana przez najbardziej niepokornych uczniów. Tworzyły
ją zwykłe miotły do zamiatania, których ogromną ilość ktoś
czasowo magazynował na szkolnym podwórku, między
bramą a salą gimnastyczną. Chłopcy wpadli na pomysł, by
zawiesić miotły u sufitu Sali, jako niebo. Samo zawieszenie
było majstersztykiem, bo dyrektor Jagoda urwałby głowę za
wbicie w ścianę choć 1 gwoździa. Scenografia była kapitalna,
zachwycał się nią nawet, bardzo wymagający, prof. Osiński.”
Gerard Pielczyk
Bale
Studniówki
Studniówki, podobnie jak bale, były tematyczne. Uczniowie
sami robili dekoracje, zaproszenia, posiłki przygotowywały
mamy.
Tematem studniówki w 1975 r. był Dziki Zachód: „W oknach
wisiały ogromne karty do gry, namalowane na białej kalce,
wszędzie stały worki z dolarami. W pewnym momencie
przyszedł na salę prof. W. Ciesielski, rozejrzał się, złapał jakiś
patyk i zaczął robić dziury we wszystkich dekoracjach. Przestraszyliśmy się ale okazało się, że to dziury od……strzałów
z rewolwerów (bo jaki to Dziki Zachód bez podziurawionych
ścian i sprzętów?). Sam profesor przybył na bal w butach do
jazdy konnej, w kowbojskim kapeluszu, skórzanej kamizelce
i z …prawdziwym siodłem. Owacjom nie było końca”
Małgorzata Hofman
„Czym byłoby życie bez sztuki ???
Życie daje w kość, miłość zawodzi,
zdrowie wysiada, dzieci dorośleją i wylatują w świat. Człowiek zostaje sam
ze sobą. I kim jest? Tym , co umie stworzyć”...
Magda Jędrzejczyk
Władysław Kowalczyk
Artysta rzeźbiarz.
Najlepszą (według mnie) pracę plastyczną w Szkole wykonałam w pracowni rzeźby profesora Władysława
Kowalczyka. Jednym z najtrudniejszych realizowanych u niego ćwiczeń
był portret. Taki opis wydarzeń znalazłam w swoim notatniku: „Portretujemy siebie nawzajem. Najpierw
robimy szkice. Potem stajemy naprzeciw siebie i z niepewnością przystępujemy do pracy. Między kawaletami krążący niestrudzenie Profesor.
Z pasją odnajdujący zalety i błędy
naszych „dzieł”. Kiedy widzi jakąś
ciekawą formę, iskra zapala się w
jego oku. Rzeźbię portret koleżanki,
Gosi Lachman. Ciekawa bryła długich
włosów zakrywa część twarzy. Jej
kształt charakterystyczny, nie mam
z nim problemów. Przychodzi czas
na oczy. Tu całkowita porażka. Nie
wiem, jak mam je wyrzeźbić. Podchodzi Profesor, widzi moje daremne
wysiłki. Bierze dłuto i wykonuje kilka
ruchów. Rzeźbi oczy, które patrzą,
spod lekko przymkniętych powiek.
Tylko kilka ruchów dłutem sprawiło,
że moja rzeźba ożyła. To pierwsza
wielka lekcja rzeźby, którą po prawie
25 latach wspominam ze wzruszeniem.”
Anna
STUDIUM
Nie można zapomnieć w tym miejscu o łódzkiej „Filmówce”(Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Łodzi). Z działalnością
i wielkimi sukcesami łódzkiej „Filmówki” należy łączyć utworzenie
18 sierpnia 1976 r. Państwowego
Studium Techniki Teatralno-Filmowego w Łodzi przy Państwowym
Liceum Sztuk Plastycznych. Studium było jedyną tego typu szkołą w
Polsce i kształciło kadry techniczne
dla filmu i produkcji telewizyjnych
na specjalnościach perukarstwo i
charakteryzacja oraz modelatorstwo. Kierownikami studium byli:
Kazimierz Mróz, Władysław Kowalczyk, Grzegorz Durajski, Witold
Justyna, Paweł Nowakowski i Jacek
Vogel. Szkoła współpracować a z
Wytwórnią Filmów Fabularnych,
Telewizją Polską, Teatrem Wielkim
w Łodzi i wieloma innymi scenami
łódzkimi. Słuchacze mogli zdobywać cenne doúwiadczenie, a i wielu
z nich znalazło potem zatrudnienie
w wymienionych instytucjach.
880
0
lekcja technologii
Matura
GPZ
zdjęcie klasowe klasa A
APEL
Stefan Izdebski
Polonista.
„Do dziś pamiętam i wspominam
z czasów szkolnych lekcje języka
polskiego prowadzone przez profesora Stefana Izdebskiego. Każda
z nich była majstersztykiem dramatycznym, komediowym, a nawet
baletowym. Nie pamiętam już ani
omawianej epoki, ani nawet tematu
lekcji, na której Profesor perfekcyjnie wykonał hołupca. Wiedział dokładnie, co zrobić, żeby przyciągnąć
naszą uwagę i robił to z niebywałym
poświęceniem no i wdziękiem rzecz
jasna. A wszystko po to, żebyśmy
tak jak On pokochali język polski.”
Anna Frąckowicz
Bernard Andrys
Wieloletni dyrektor Szkoły
ciało pegagogiczne prawdopodobnie 1985
„Profesor ustawił mi mózg na następne 20 lat mojego życia”
Piotr Ziętek
bal karnawałowy
Pani Profesor wspomina
„Gdy jako 21 letnia absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczynałam pracę w Liceum Plastycznym, bałam się. Bałam się, że się pomylę, powiem coś nie tak a, przede wszystkim, bałam się uczniów. Mówiono: jaka tu dziwna młodzież,
jak dziwacznie się ubiera....
Jakże się pomyliłam. Uczniowie byli wspaniali, czasem były spory, dyskusje, potem wycieczki, obozy wędrowne. Pamiętam obóz wędrowny brzegiem morza, kiedy to Marek Włodarz budził wszystkich biciem w miskę, za co reszta chciała
go utopić w morzu, lub biegał z czerwonymi lub białymi majtkami na kiju, co oznaczało zezwolenie na kąpiel. Pamiętam
wspólne wypady nad morze po północy. Pamiętam.....
Niektórzy uczniowie zapisali się w pamięci szczególnie, np. Marek Herbik, który na konkursie maskaradowym, przebrany
za diabła, poszedł do dyrektora z kartką i powiedział: ja nic, ja tylko cyrograf, duszyczkę poproszę”.
Szkoła, to ludzie: uczniowie, nauczyciele ale i pracownicy administracyjni. To Oni tworzą atmosferę, klimat, który wspominamy po latach. To pani Marysia Stanisz, którą pamiętam chyba od początku mojej bytności w szkole, to inne panie,
które pomagały mi w chwilach słabości a dla uczniów stanowiły swego rodzaju „konfesjonał”.
Trwaj chwilo! Trwaj Szkoło!
Jadwiga Szczygielska
Jan Karski
Historia i legenda sportu PLSP i PWSSP prof. Karski....znienawidzone przez
uczniów ćwiczenia na przyrządach były „konikiem „p. Karskiego. Kiedyś umówiliśmy się ze na hasło „rozstawić przyrządy”, że bez szemrania zabierzemy się do
pracy tzn. zrobimy zadymę i będziemy bez przerwy w ruchu. .Biegaliśmy z drążkiem , kozłem i koniem po sali, ale nic się nie działo. Karski widział ruch i dopiero
po kilku minutach zwietrzył podstęp. Podchodzi do nas i pyta „dlaczego ten koń
tak leży” ? „Bo się przewrócił i nie może się podnieść” - wypalił bez namysłu chyba
„Siniol”.( Marek M.)
Prof. Karski był dobrym nauczycielem WF. Miał naturalnie swoje słabości. Popisywał się przed nami umiejętnością grania w badmintona. Zaproponował ze jeśli
ktoś z nim wygra ,to będzie miał 5 do końca szkoły”.
Jacek Mrozewicz
plener w Spale 1985
Kiedyś, przechodząc koło Próchnika, weszłam tam. Pomieszczenia były puste, zaczynał się jakiś remont. Pogadałam z ekipą remontowa i wpuścili mnie. Przede wszystkim poszłam na górę, do pracowni malarskich. Było pełno kurzu, walały się jakieś papiery
... Między jakimiś śmieciami znalazłam małą wyschniętą tubeczkę farby. Jezu, stałam tam i myślałam, że zacznę ryczeć. Nigdy nie
przypuszczałam, że ta szkoła tak siedzi we mnie.
Halszka
Zmiany ustrojowe z przełomu lat 80. i 90. nie przyniosły zasadniczych zmian organizacyjnych, ale
szkoła z rokiem szkolnym 1990/1991 po raz trzeci
zmieniła swoją siedzibę. Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych i Policealne Studium Techniki Teatralno-Filmowej przeniesiono na ulicę Lipową 47/49.
Dyrektorem był wówczas Jacek Szkurłat
absolwenci
11980
Sadowska Grażyna
Pokorska Irena
Więckowski Tomasz
Wężykowski Dariusz
Rychliński Grzegorz
Wawianka Izabela
Zygmunt Sławomir
Salwa Ewa
Wywigacz Jolanta
Wielganowicz Dariusz
Sienkiewicz Beata
Ziełbicki Robert
lata80
lata8
lata
80
Augustyniak Mariola
Żebrowski Andrzej
Suski Maciej
Adamiak Małgorzata
Biliński Sławomir
Żmudzińska Krystyna
Świderek Ewa
Bogdan Dorota
Jańczyk Dorota
Art Izabella
Kaluga Bożena
Ciesielska Izabella
1983
Kaźmierczak Krzysztof
Cieślak Dariusz
Adler Rafał
Gajkowska Dorota
Komorowska Bożena
Chrzęst Małgorzata
Antoniak Anna Teresa
Iszczak Małgorzata
Kozioł Alicja
Dauksza Maciej
Bień Piotr
Janik Piotr
Kuczyńska Bożena
Dabski Ryszard
Czajka Witold
Kazimierczak Iwona
Lewik Maciej
Filinski Paweł
Dąbrowska Małgorzata
Kaźmierczak Zygmunt
Romanowska Małgorzata Głarzewska Julita
Waga Robert
Lorent Danuta
Jacoń Włodzimierz
Dobrzyniecka Barbara
Krajewska Monika
Samsonowska
Grzelak Mirosława
Wentland Piotr
Maciejewska
Klimek Krzysztof
Małgorzata Joanna
Kołodziejczak Piotr
Małgorzata
Hańcel Paweł
Wolska Magdalena
Małgorzata
Kowalczyk Tomasz
Deredas Andrzej
Kowalewska Aneta
Tarczyńska Joanna
Hidner Danuta
Wojciechowska Mag-
Makowska Katarzyna
Kowalski Jacek
Fryczka Katarzyna
Nowakowska Dorota
Wilczyński Marek
Inglik Agnieszka
dalena
Pakuła Zbigniew
Mankowski Elidiusz
Fandrych Agnieszka
Nykiel Mariola
Kubera Aleksandra
Jaksa Ewa
Wysocka Agnieszka
Pawlaczyk Magdalena
Matuszewski Jacek
Kieraga Hanna
Olczak Dorota
Wysocka Agnieszka
Pichowicz Janina
Olejnik Grażyna
Gacińska Monika
Rochala Piotr
1986
Kabacinska Anna
Plucińska Aldona
Pawlikowska Halina
Hochman Aleksandra
Stolarska Beata
Sarba Wojciech
Peliks Dagmara
Kolodziejczyk Helena
Składowska Maria
Ratajczyk Mirosław
Judzińska Wioleta
Sobczyk Wiesława
Sikorska Małgorzata
Kaczmarski Andrzej
Sumera Włodzimierz
Słowikowska Urszula
Ślusarz Witold
www.plastyklodz.pl
www.p
www.
plastyk
styklo
lodz
dz.pl
.pl
Dziki Elżbieta
Fiałkowska Katarzyna
Kaja Ewa
Wzgarda Iwona
Adamiak Dariusz
Kalinowska Grażyna
Zawartka Beata
Stępniak Marzena
Antosik Aneta
Klich Arkadiusz
Adamiak Małgorzata
Targosz Paweł
Baranowska Jolanta
Klepińska Dorota
Antczak Ewa
Szadkowski Dariusz
Bodetko Beata
Kopania Agnieszka
Baniewska Agnieszka
Kłos Maria
Zawierucha Agnieszka
Bursztyniwicz Jacek
Kucharska Dorota
Dąbrowska Izabella
Świerak Mariola
Kalinka Sławomir
Zawilska Anna
Budkiewicz Piotr
Kwaśniewska Joanna
Gaca Aleksandra
Świątczak Mariusz
Szczepaniak Urszula
Knapieński Krzysztof
Janowski Piotr
Ciechanowski Tomasz
Kwil Małgorzata
Głąbicki Krzysztof
Urbaniak Jerzy
Szymańska Grażyna
Krajewski Sławomir
Szczęsna Janina
Chrapowicka Halina
Lipczyk Monika
Górska Tatiana
Witkowski Sławomir
Urbańska Małgorzata
Krawczyk Katarzyna
Przygocki Jarosław
Dąbrowski Rafał
Makiewicz Jacek
Hejduk Iwona
Wittstock Andrzej
Walczak Anna
Małowiecka Iwona
Jakowicz Jerzy
Fiedorowicz Paweł
Małek Joanna
Jantczak Katarzyna
Woszczyńska
Mikołajwska Anita
Masłocha Katarzyna
Jaśman Grażyna
Frydzińska Lidia
Mentcel Monika
Jaworowska Agnieszka
Grabarczyk Darusz
Nowacka Tamara
Kalinowska Marzena
Góral Anna
Obtułowicz Monika
Małgorzata
Antczak Dorota
Michalak Marzena
Zasada Mariusz
Adamus Alicja
Mikulska Dorota
Zawierski Krzysztof
Banasiak Ryszard
Nowogórska Barbara
Mielewska Anita
Góral Sławomir
Olczyk Piotr
1989
Żebrowski Jarosław
Berył Anna
Oszczyk Marzenna
Podakowska Małgorzata Herczak Daniel
Pachnieiwcz
Kociszewska Iwona
Adamczewska Liliana
Gieblewicz Joanna
Pawlak Elżbieta
Dębska Beata
Izydorczyk Piotr
Przemysław
Kowalska Bożena
Chociłowska Zuzanna
Grzędowski Sławomir
Pałyga Małgorzata
Górnicka Jolanta
Jach Paweł
Pietrzak Joanna
Konarska Gabriela
Leszcz Paul
Habdas Żaneta
Jastowski Zbigniew
Skotarski Marek
Kosiorek Beata
Dąbrowska Mirosława
1985
Duś Janusz
1982
Pielo Sławomir
Jezierska Elżbieta
Jeż Agata
Stępień Filip
Krajewski Krzysztof
Filipowicz Paweł
Jageła Halina
Piertasik Jolanta
Kępka Małgorzata
Jóźwiak Beata
Skierski Paweł
Kurman Mariusz
Foltyński Henryk
Kaczmarek Jolanta
Rejman Piotr
Kostulski Grzegorz
Kasjanski Arkadiusz
Sadzewicz Tomasz
Liszewski Grzegorz
Gawroński Marek
Kalinowski Grzegorz
Sacharz Mariusz
Kozłowska Liliana
Krzywańska Dorota
Szymczak Monika
Madalińska Edyta
Gielzak Julita
Karasek Bogusław
Stachlewski Piotr
Krajewski Krzysztof
Kucharski Janusz
Szyszow Małgorzata
Milczarek Agnieszka
Grzelak Mirosław
Kowalewska Wioleta
Stepien Beata
Królicka Jolanta
Lachman Małgorzata
Ślebocka Beata
Nawrot Łukasz
Haberska Małgorzata
Kuśmider Katarzyna
Stolarek Ireneusz
Królikowska Aldona
Liszewski Dariusz
Świderek Anna
Nowakowski Maciej
Jakubowska Maria
Lasek Robert
Szmajda Jarosław
Kuraś Wioletta
Łyszkowicz Piotr
Świderek Małgorzata
Nowiński Robert
Szumigaj Anna
Kwapiński Piotr
Macherowska Krystyna
Wojtyniak Ewa
Pastusiak Agnieszka
Janiszewski Piotr
Kaczmarek Małgorzata
1980
Szczepaniak Paweł
Łaska Jolanta
Matusiak Anna
Zadros Anna
Pawłowski Paweł
Kubis Danuta
Leś Teresa
Tomasik Katarzyna
Majerowski Janusz
Młynarska Barbara
Zambrzycka Jadwiga
Pawlik Agnieszka
Kroszczyńska Elżbieta
Małocha Gabriela
Tomaszewska Jolanta
Matysiak Dorota
Nogalski Piotr
Zaorska Joanna
Palma Izabela
Kotlicki Marek
Mirowska Beata
Walszczyk Małgorzata
Napieralska Iwona
Oberle Marta
Zarębska Klaudia
Pietrzak Beata
Kołsut Tomasz
Młudzik Krzysztof
Wieczorek Danuta
Olszewska Elżbieta
Paliwoda Paweł
Zdulska Agnieszka
Pieczyńska Beata
Kowalewska Renata
Masakowski Wojciech
Wojtyniak Magdalena
Pietrzyk Krzysztof
Perner Katarzyna
Żubrowska Urszula
Piesiak Piotr
Kwaśniewska Katar-
Ołubek Mirosław
Wojtysiak Zbigniew
Puciennik Sławomir
Pietrzak Krzysztof
zyna
Pijanowski Sławomir
Wypych Mariusz
Proce Dariusz
Piwecki Mariusz
1988
Mikinka Tomasz
Pluta Elżbieta
Zagórska Małgorzata
Reske Maciej
Paliński Robert
Barska Joanna
Paszkowski Krzysztof
Pokorska Dorota
Zajdel Anna
Skowron Arkadiusz
Popławska Anna
Cieszewski Jacek
Rosel Monika
Sakowska Elżbieta
Rutkowski Witold
Żeszowska Bożena
Sobczyńska Katarzyna
Raczyńska Katarzyna
Domański Witold
Staniszewski Andrzej
Szczecińska Anna
Stańczyk Sławomir
Urbaniak Piotr
Tuczek Iwona
Rycaj Małogorzata
Dryzek Agata
Sienkiewicz Agnieszka
Szczepaniak Mirosław
Stronias Izabella
Jakubiak Katarzyna
Władyka Zofia
Skrzypińska Anna
Grubska Renata
Stachera Teresa
Trojanowska Anna
Suderowicz Grzegorz
Jasińska Marzena
Węcel Jarosław
Stawińska Katarzyna
Gambrych Beata
Stańczyk Elżbieta
Zaręba Gogusława
Tomczyk Jolanta
Śledzicka Joanna
Glapińska Agnieszka
Strzemieczny
Zalewska Elżbieta
Turnak Stanisław
1984
Zaręba Agnieszka
Bartłomiejczyk Elżbieta
Światła Małgorzata
Gruber Piotr
Wawrzyniec
Kukulski Jacek
Wencel Tomasz
Cichowska Beata
Boruszczak Wojciech
Szadkowski Tomasz
Grabowska Lidia
Sobaniec Beata
Zieleińska Stella
Chojnacka Dorota
Dubiec Joanna
Tomaczak Joanna
Hencz Katarzyna
Stępień Agata
Andryszczak Ewa
Czaplińska Anna
Duda Przemysław
Trojańczyk Piotr
Kabulak Piotr
Stawiński Paweł
Cyganek Jacek
Brzeziński Piotr
Doniak Joanna
Dziamarska Barbara
Trzeciak Elżbieta
Kaczmarek Tomasz
Szuszczewicz Dariusz
Chabiera Urszula
Czumaczenko Janusz
Dunajczyk Piotr
Ferens Renata
Wertos Monika
Karolewska Anna
Trocka Daria
1981
Piechota Urszula
Przesmycka Eliza
Rochubińska Agnieszka
Dynowska Anna
Dalewska Bogusława
Golanek Jarosław
Grzegorowicz Katarzyna Winciarek Danuta
Kociubiński Marcin
Wdzięczak Agnieszka
Gogól Barbara
Jasińska Aleksandra
Herbit Marek
Jakubowski Jakub
Wódarska Elżbieta
Krzywański Piotr
Wojtys Małgorzata
Han Małgorzata
Karolcak Cezary
Kamińska Wioleta
Kaja Katarzyna
Wyderka Dorota
Kruszyna Agnieszka
Wolny Robert
Hofman Małgorzata
Komorowska Małgorzata Karbowska Małgorzata
Kolibabska Magdalena
Ziętek Piotr
Krzeszewska Anna
Zieliński Przemysław
Kaczała Beata
Kozłowska Elżbieta
Kaźmierczak Ewa
Koper Krzysztof
Zjawiona Iwona
Kozicki Paweł
Lasota Hanna
Krawczyk Dariusz
1987
Lin Su Su Dorota
Komenda Jarosław
Kostrzewa Teresa
Krakowiak Liliana
Laszak Andrzej
Kuziw Daria
Adamczewska Bogumiła Niewolańska Monika
Kraska Tadeusz
Kuś Grażyna
Majewska Boguslawa
Lenartowicz Joanna
Adryańczyk Dariusz
Pawłowska Katarzyna
Kruszczyńska
Lisowska Jolanta
Malinowska Monika
Ławicka Katarzyna
Aszaw Beata
Pietrzyk Beata
Małgorzata
Łysiak Tomasz
Marczak Aleksandra
Myszwski Jacek
Binasiak Magdalena
Piorunowski Tomasz
Lipińska Anna
Mikołajczyk Elżbieta
Michalska Dorota
Niewiedomska Mariola
Budynek Marcin
Ruszkiewicz Aleksandra
Majewska Małgorzata
Morawski Marek
Motylewska Grażyna
Obłąk Joanna
Chmielecki Marcin
Szutkowska Dorota
Markowska Małgorzata
Niewieadomy Józef
Nowakowski Dariusz
Olsztyński Tomasz
Krościelewski Krzysztof Szumińska Monika
Mierzwa Dorota
Nojek Mirosława
Połeć Mariola
Piotrowska Małogorzata Cybulska Barbara
Pokorski Armand
Papiernik Krzysztof
Sołtysik Mariusz
Pijanowska Beata
Dębiński Piotr
Trojanowski Artur
Pluskota Małgorzata
Pluto Wioleta
Staszewski Tomasz
Pruska Tamara
Dunikowski Adam
Turała Agnieszka
Rybarczyk Danuta
Przygorski Jarosław
Szczechowicz Tomasz
Prysak Jarosław
Grzebieluch Roman
Tomaszewski Tomasz
Milanowska Agnieszka
Ścieszko Stanisław
Nie bójcie się wszelkich tajemnic. Życie malarza jest życiem
męczącym. Nie oczekujcie lekkich przyjemności. Poświęćcie
wasze życie. Tam gdzie nie sięga wiedza innych – tam malarz
staje się twórcą.
Pociągają mnie drogi nieznane
Tadeusz Makowski,
Pamiętnik, 1913
990
0
90
Ul. Lipowa
Uczniowie pamiętają koszmarny napis na
głównej ścianie budynku: „Wszyscy zdobywamy wzorową odznakę sportowca milicjanta”.
szkoła z rokiem szkolnym 1990/
1991 po raz trzeci zmieniła swoją
siedzibę. Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych i Policealne Studium
Techniki Teatralno-Filmowej przeniesiono na ulicę Lipową 47/49.
zdjęcie klasowe klasa A
zdjęcie klasowe przed praeprowadzką na ul. Lipową
makusie
0
absolwenci
Just Joanna
Plich Małgorzata
Klaus Beata
Kamińska Ewa
Podkówka Agnieszka
Koriat Małgozarta
Kacprzyk Małgorzata
Polańczyk Agnieszka
Kowalczyk Katarzyna
Kaźmierczak Ewa
Przyłęcka Iwona
Kowalczuk Joanna
Kmin Agnieszka
Ratajczyk Zbigniew
Kretek Agnieszka
Kondej Joanna
Serafin Marcin
Kuźma Inga
Kopalak Bogumiła
Shawket Julia
Kwiatkowski Ireneusz
Korczak Anna
Szewczyk Agnieszka
Liśkiewicz Joanna
Kubala Sławomir
Tomala Maciej
Łaszyk Mariusz
Kubś Agnieszka
Tomaszewska Joanna
Łatocka Agnieszka
Kulak Magdalena
Wachaczyk Anna
Madaj Agnieszka
Kuśmierz Maria
Wandowska Katarzyna Matczuk Małogorzata
lata90
www.plastyklodz.pl
Kwiatkowska Marzena
Wasiak Anna
Mielczarek Ewelina
Lech Aneta
Wolańska Małgorzata
Milewska Małgorzata
Nożownik Maria
Wysocka Kinga
Golczewski Dominik
Janisiak Paweł
Baranowska Katarzyna
Lewandowska Dorota
Włodarczyk Michał
Morgoś Małgorzata
Ogrodowicz Szymon
Zielińska Kamila
Gołębiowska Marta
Jaworska Ewa
Benoit Anna
Łozinski Piotr
Zaborski Marcin
Narolewska Agata
Oleksiejuk Joanna
Bocianowski Piotr
Łukaszewska Sonia
Zakrzewicz Agnieszka
Niemczynowiecz
Piera Agnieszka
Boniusiak Aleksandra
Majcherek Magdalena
Zaremba Jolanta
Małgorzata
Pijanka Adam
Augustyniak Arkadiusz
Jadczak Agnieszka
Kamińska Anna
Bryszewski Rafał
Matusiak Paulina
Ząbek Dorota
Okła Marzena
Płotka Radosław
Bachmał Karolina
Janisiak Bogdan
Kamińska Sylwia
Chmielecka Agnieszka
Miazek Monika
Zegadło Agata
Otomańska Daniela
Przybysiak Sylwia
Błaszczyk Aneta
Jasińska Dorota
Kobacka Agnieszka
Cyranowska Dorota
Michałkiewicz Joanna
Zeler Żaneta
Papież Maciej
Sadkiewicz Anita
Bublewicz Łukasz
Jaskulski Jacek
Kołodziejska Agnieszka
Długołęcka Monika
Moraczyński Jakub
Pirkasz Dorota
Sielska Dominika
Chachuła Marcin
Kaźmierczak Inga
Kopczyńska Dorota
Durajski Marek
Muchowicz Zdzisław
Pułciennik Tomasz
Sobolak Anna
Czeremuszkim Mag-
Kielanowski Marcin
Kosiewicz Mariusz
Fotyga Natasza
Moser Anna
Aleksandrowicz Katar- Rzeźnicka Małgorzata
Walczak Izabela
dalena
Kociubińska Anna
Kotlicka Cecylia
Fijałkowski Sławomir
Niekraszewicz Joanna
zyna
Sobczak Marcin
Wesołowski Adam
Demska Dagmara
Kopczyński Jerzy
Leszczyńska Katarzyna
Frankiewicz Rafał
Orszańska Halina
Balicki Jakub
Szczepaniak Marcin
Widera Żaneta
Dwornik Sylwia
Kozłowska Małgorzata
Łuczyńska-Zalepa
Gorzelak Artur
Owczarek Joanna
Bednarek Wojciech
Szydlik Julita
Wierzbicka Agata
Frąś Jacek
Kubańska Eliza
Magdalena
Grącka Joanna
Pokulska Ewa
Borowinski Marek
Śrutka Katarzyna
Zając Agnieszka
Frątczak Katarzyna
Kubiak Jakub
Mankindorf Anna
Goś Małgorzata
Pasierbińska Dorota
Brzeska Dorota
Tomczyk Kamila
Zambrzycka Hanna
Górska Elżbieta
Kujawa Magdalena
Mikołajczyk Agnieszka
Górska Hanna
Pilasz Aneta
Cieśla Renata
Tropisz Aleksandra
Żmuda Agnieszka
Gajewska Iwona
Pyrkowska Karolina
Chęć Joanna
Turzeniecka Małgorzata
Ignaczak Agata
Rudalski Robert
Chrustowska Iwona
Walczak Magdalena
Jurga Jarosław
Radon Adam
Czajkowski Piotr
Wękiełek Małgorzata
Jarończyk Ilona
Ręcikowska Agata
Gertner Katarzyna
Wojtania Anna
Kaliska Magdalena
Stępień Arkadiusz
Głusińska Agnieszka
Woszczyk Cezary
Kapica Sylwester
Stumiło Grażyna
Gonera Magdalena
Zając Monika
Kwiecień Joanna
Sukiennik Anna
Gramowska Monika
Zawadzka Agnieszka
Kińska Iwona
Sujecki Dariusz
Grzegorczyk Adam
Zduniewski Maciej
Korzeniowska Monika
Swoboda Anna
Grzelak Joanna
Zielińska Milena
Kędzia Monika
Świta Grażyna
Guderska Liliana
Złotowska Monika
Kołodziejski Radoslaw
Teperowska Aneta
Hertel Joanna
Małecka Izabela
Wlczynska Agnieszka
Horab Dagmara
1995
Matysiak Jacek
Warwas Monika
Iwanowska Agnieszka
Adam Irena
Małowiejski Grzegorz
Wilczak Agata
Jankowska Blanka
Andrzejewski Marek
Michalak Rafał
Witek Iwona
Jastrzębska Marta
Bajer Agnieszka
Najbert Katarzyna
Wojcieszk Agata
1990
Nowak Sylwia
1993
1997
Gruszka Sylwia
Jędrzejczak Agnieszka
Grzelak Monika
Kacała Izabela
Gruszczyński Jakub
Kuraszewska Joanna
Olczak Anna
1996
Grzegorczyk Bartosz
Kurc Bartosz
Ostrowska Katarzyna
Guźdź Monika
Kuśmierska Ewa
Płusa Aneta
Biegański Maciej
Hetmańska Katarzyna
Lisowska Adrianna
Pokszan Katarzyna
Broniecka Małgorzata
Izydorczyk Anna
Łęgocka Ilona
Polewska Gabriela
Bubas Agata
Jackowska Olga
Machała Bartosz
Porębna Małgorzata
Czarnecka Partycja
Jaskólska Renata
Maciejewska Monika
Pułaczewski Michał
Grabowska Magdalena
Kalemba Jolanta
Magiera Magdalena
Rutkowska Anna
Jabłoński Robert
Kleczko Emilia
Małek Paulina
Smoktunowicz Angelika
Janas Piotr
Kowalski Jakub
Mazerant Maciej
Solchenhof Maja
Janisiak Adam
Kubat Anna
Michalecka Agnieszka
Stępień Joanna
Jasińska Kinga
Kujawski Jarosław
Michalik Magdalena
Suchara Magdalena
Kaja Bartłomiej
Lejman Rafał
Mirowksa Katarzyna
Szczerbicka Agata
Kapusta Magdalena
Leszczak Lidia
Narolweska Paulina
Skup Milena
Kleczyńska Weronika
Łągera Marcin
Nazdrowicz Bartłomiej
Śmigielska Olga
Lesz Radosław
Madej Adrian
Nowakaowska Bogna
Śliwinska Marzena
Jaros Radosław
Bednarek Grzegorz
Patelska Magdalena
Malinowska Marta
Pankiewicz Lidia
Tyra Marta
Kapuściński Tomasz
Bilecka Marta
Pfeifer Magdalena
Mankiewicz Renata
Pawlicka Agnieszka
Wach Piotr
Nowak Jacek
1992
Konka Izabela
Drewińska Alicja
Pietrzak Aleksandra
Matczak Tomasz
Piekarska Dagmara
Wyderko Iwona
Nowak Tomasz
Bartoszak Dominika
Kowalewska Aneta
Buszka Łukasz
Promińska Aleskandra
Michalak Katarzyna
Kiliczewska Krystyna
Zborowska Ewelina
Patis Agnieszka
Brzozowska Beata
Kozłowska Katarzyna
Chmielewski Łukasz
Przybylska Marta
Mielczarek Piotr
Przybysiak Aleksandra
Żakieta Aleksandra
Piór Hanna
Bok Izabela
Krason Selena
Chydzik Anna
Przybyłek Katarzyna
Olczak Szymon
Rubajczyk Magdalena
Rękawiecka Izabela
Cieniak Ewa
Lorynowicz Joanna
Cywińska Monika
Sadowska Małgorzata
Olczak Magdalena
Ruszkowska Maja
Rosiak Agnieszka
Cisek Konrad
Majewska Agnieszka
Czapla Urszula
Sachaman Iwona
Pluskota Marta
Skowronski Adam
Rosiński Paweł
Dąbrowska Izabela
Malanowska Anna
Dodas Joanna
Stankiewicz Paweł
Rajek Katarzyna
Soliwoda Tomasz
Ruszkiewicz Agnieszka
Daszkiewicz Małgorzata Marcinkowska Izabela
Dymitrow Konrad
Stępień Anna
Rosół Szymon
Stroiński Przemysław
Sitaż Anna
Dudka Arkadiusz
Marusik Michał
Dziubiński Marcin
Trafalska Magdalena
Smolarek Rafał
Szafaryn Jarosław
Skoneczny Mirosław
Dziękielewska Ewa
Mirecka Izabela
Ejsmond Ilona
Trzeciak Katarzyna
Solarek Jowita
Szwaradzka Joanna
Smyka Michał
Frączkowska Monika
Mizerska Monika
Gańsko Kartarzyna
Turniak Małgorzata
Stęborowski Łukasz
Szymczak Agata
Suska Katarzyna
Gabrych Izabela
Nidźwiedź Anna
Gilewska Magdalena
Walczyńska Dorota
Strzelbicka Magdalena
Śliwinska Aleksandra
Szulc Sławomir
Głogowska Izabela
Nowak Artur
Grodek Monika
Węglewska Magdalena
Surowiec Joanna
Śliwińska Magdalena
Szymański Piotr
Grzywacz Kamila
Olejniczak Joanna
Grobelna Monika
Bawabasz Mariola
Szambelan Piotr
Targowska Agnieszka
Tokarska Edyta
Janiszewska Katarzyna
Ostaszewski Tomasz
Gulińska Honorata
Wistrońska Monika
Szczęsny Konrad
Wasiak Agnieszka
Truściński Przemysław
Janiszewsaka Monika
Pacholewicz Joanna
Hanke Agnieszka
Czarnecka Dagmara
Szymański Paweł
Zarzycka Agnieszka
Wajnkajn Tomasz
Jeske Małgorzata
Rosół Izabela
Horodecki Michał
Fratczak Monika
Tomczyk Beata
Wasiak Anna
Kania Piotr
Isapińska Dorota
Jankowski Andrzej
Fryczka Sebastian
Tośka Katarzyna
1999
Witczak Paweł
Kaprot Magdalena
Głogowska Urszula
Trościnkowska Alek-
Adamowksa Katarzyna
Wojcieszek Wioleta
Kępa Mariola
1994
Jamoliński Bartłomiej
Koca Marzena
Grzybowski Sebastian
sandra
Alia Al-Moayad
Wiśniewska Paulina
Kieszkowska Joanna
Biskup Beata
Kamiński Marcin
Kmieciak Magdalena
Wagner Tomasz
Andruszkiewicz Agnieszka
Zawieja Dorota
Knapińska Małgorzata
Całkiewicz Monika
Kania Izabela
Kołodziejczakl Magdalena Wojtas Aleksandra
Andrzejewski Wojciech
Zygmunt Piotr
Kopania Anna
Cendrowicz Damian
Karolczak Marta
Kwiatos Marlena
Woźniak Ewa
Antoszkiewicz Elżbieta
Kozak Małgorzata
Czerepinski Marek
Klimczewska Anna
Lerka Joanna
Zalewski Marcin
Bezat Magdalena
Kurzyk Marcin
Dylik Blanka
Kokoszko Anna
Lewandowska Cezaryna
Zawiślak Paweł
Bocianowska Joanna
Ambroziak Piotr
Legawiec Dagmara
Filipczak Boguslawa
Kjosiec Małgorzata
Łabędź Aleksanrdra
Grzęda Marcin
Bogdan Jarosław
Arkusiński Michał
Mamos Agnieszka
Filutowska Anna
Literacka Anna
Młudzowicza Anna
Butrym Joanna
Brodzki Adam
Basińska Joanna
Marzęta Agnieszka
Forusińska Katarzyna
Łukasik Katarzyna
Paczkowska Paulina
Czaj Bogusława
Chojanacka Agnieszak
Czajka Ilona
Materek Elżbieta
Cechowska Natalia
Michalski Robert
1998
Dębowska Aneta
Milińska Inga
Baraniecki Piotr
Figińska Magdalena
Miśkiewicz Katarzyna
Ferszty Elżbieta
Młoczek Małgorzata
Galewski Jacek
Musierowicz Aleksandra
Gorzelak Krzysztof
Myslek Piotr
Synowiec Gabriela
Ćwiklińska Emilia
Gralewska Joanna
Nowak Dorota
Szczęśniak Sylwia
Deknel Marta
Gruber Katarzyna
Ostrowska Anna
Gwiazda Monika
Pierścieniewska Anita
Hrk Joanna
Piesiak Rafał
1991
Bożek Mariusz
Dominiak Piotr
Durajski Wiktor
Wożniakowski Michał
Dziubinska Maria
studium
XXIw
Jacek Vogel
szkoła wędrowała ze ścisłego centrum miasta na jego zachodnią część, żeby znaleźć się (w 2002 r.) w dzielnicy
Żubardź przy ulicy Mahatmy Gandhiego 14. Placówka zajęła budynek po likwidowanym Zespole Szkół Handlowych im. Oskara Langego w Łodzi. W ogóle początek nowego tysiąclecia i nowego wieku były dla „Plastyka”
rewolucyjne. Mianowicie, w rok przed przeprowadzką szkoła zmieniła swoją nazwę, otrzymała patrona i dostosowała typy szkół do przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy szkolnictwa.
Na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przemianowano na Zespół Szkół Plastycznych imienia Tadeusza Makowskiego. Nie prowadzono już naboru kandydatów do PLSP. Ostatni absolwenci ukończyli je w 2005 r. (jedyny namacalny ślad po tej szkole to
sztandar używany do dziś podczas ważnych uroczystości) Rekrutowano natomiast chętnych do nowo utworzonych: Liceum Plastycznego z czteroletnim cyklem kształcenia (szkoła ponadgimnazjalna) i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych z sześcioletnim cyklem kształcenia – trzy lata gimnazjum a następnie trzy lata
na poziomie ponadgimnazjalnym. Uczniowie kształcą się na kilku specjalnościach: reklama wizualna, formy
użytkowe-wyroby unikatowe, techniki graficzne, formy użytkowe-dekoracja wnętrz. Zarówno uczniowie LP i
OSSP kończą swą edukację dyplomem oraz mogą zdawać egzamin maturalny. W zespole istnieje też Policealne Studium Plastyczne o dwóch specjalnościach: techniki scenograficzne i modelatorstwo, dekoratorstwo.
Studium powstało po zlikwidowanym Policealnym Studium Techniki Teatralno-Filmowej. żeby zmian nazw
szkół nie było dośĉ, od września 2009 r. zmieniała swą nazwę na Zespół Państwowych Szkół Plastycznych
im. Tadeusza Makowskiego. Powrócono więc do przymiotnika „państwowy”. Chodziło o podkreślenie długiej
tradycji szkoły i jej niepowtarzalności w regionie łódzkim. W roku szkolnym 2009/2010 reaktywowano po kilku
latach przerwy nabór do I klasy Ogólnokształcàcej Szkoły Sztuk Pięknych.
lata10/XXIw
lata1
lata
10/XXIw
absolwenci
www.plastyklodz.pl
www.p
www.
plastyk
styklo
lodz
dz.pl
.pl
2000
Doczekalska Agata
Budziejewski Grzegorz
Abardkiewicz Szymon
Frenzel Krzysztofa
Dondzik Agata
Fuks Marta
Gawryszczek Renata
Budziejewski Jan
Głowacka Aleksandra
Wojtylak Justyna
Zagdan Kacper
Zalewska Ewa
Łapczyńska Monika
2008
Ćwikliński Konrad
Bujała Aleksander
Chojnacka Aneta
Gralak Zofia
Szemiot Dagmara
Szczepański Jakub
Twardowska Emilia
Tybuś Marcin
Wainchold Magdalena
Wąsik Magdalena
Cyrulska Marta
Dębowska Alicja
Zalewska Paulina
Pitrowski Bartosz
Żywiecka Nina
Gepert Ewelina
Gonciarz Iwona
Synowiec Lucyna
Chrząst Bartłomiej
Szymańska Ilona
Gajda Adrianna
Hejchman Agata
Kubiak Ewelina
2001
9
Andryszak Paulina
Arwaj Olga
Matuszewska Ewa
Pawlak Mateusz
Grzegorek Aleksandra
Jabłońska Lidia
Jagóra Malwina
Kubiak Monika
Mizerska Klaudia
Pasińska Karolina
Świątkowska Paulina
Pietrzak Łukasz
Wilczek Małgorzata
dyrektor ZPSP:
mgr Marcin Walicki
v-ce dyrektor:
mgr Jacek Vogel
nauczyciele przedmiotów plastycznych:
rysunek /malarstwo:
mgr Małgorzata Górska
mgr Anna Czekay
mgr Grażyna Olczyk
mgr Marlena Szymczyk
mgr Wiesław Durajski
mgr Paweł Nowakowski
mgr Krzysztof Balcerski
specjalność artystyczna
(reklama wizualna /sztuka użytkowa):
mgr Jacek Vogel
mgr Tomasz Ciechanowski
mgr Wiesław Budziejewski
mgr Wiesław Sosnowski
mgr Piotr Izydorczyk
mgr Anna Czekay
podstawy projektowania:
mgr Halina Chrapowicka
mgr Jolanta Mastalerz
mgr Żaneta Widera-Kondraciuk
mgr Tomasz Ciechanowski
mgr Piotr Izydorczyk
mgr Jacek Vogel
mgr Anna Czekay
rzeźba:
mgr Joanna Kierzkowska-Kłys
mgr Emilia Kalkowska
podstawy fotografii i filmu:
mgr Paweł Maciak
historia sztuki:
mgr Agnieszka Sowińska
nauczyciele przedmiotów ogólnych:
język polski:
mgr Małgorzata Urbaniak
mgr Izabela Wolińska
język niemiecki:
mgr Urszula Korbaczyńska-Kowalska
język angielski:
mgr Aneta Salamonowicz
mgr Kamila Jensen
język francuski:
mgr Anna Perlińska
biologia:
mgr Elżbieta Ossowska
chemia:
mgr Anna Krysiak
geografia:
mgr Ewa Obuszko
fizyka:
mgr
historia:
mgr Marcin Walicki
mgr Małgorzata Deka
informatyka/ TI:
mgr Magdalena Modrzejewska
matematyka:
mgr Ewa Morawska
mgr Anna Papiernik-Zgórniak
muzyka:
mgr Dariusz Kossakowski
podstawy przedsiębiorczości:
WOS:
mgr Małgorzata Deka
mgr Marcin Walicki
W-F:
mgr Sławomir Ditrych
mgr Robert Szwarc
religia:
ks. Andrzej Graczyk-Wejman
mgr Artur Surma
etyka:
mgr Anna Miksa
pedagog szkolny:
mgr Anna Więckowska-Kowalska
bibliotekarz:
mgr Elżbieta Sójta
Download

czytaj - Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T