Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Pokyn dekana FŠI ŽU
č. 7 zo dňa 21. 5. 2014
Zabezpečenie prijímacieho konania
s uchádzačmi o štúdium v akademickom roku 2014/2015
Podľa „Akademického kalendára roka 2013/2014“ bude vykonané prijímacie konanie
s uchádzačmi o štúdium na Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline v bakalárskom
a inžinierskom stupni štúdia pre akreditované študijné programy bezpečnostný manažment,
bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, krízový manažment a záchranné služby v dennej aj
externej forme štúdia.
PRIJÍMACIE KONANIE DO BAKALÁRSKEHO STUPŇA ŠTÚDIA
1. DENNÉ ŠTÚDIUM
Termín:
Miesto :
16.06.2014 od 09.00 h
učebne ŽU NR01, NR02
Priebeh:
1. Kontrola a doplnenie prihlášok na štúdium
2. Poučenie uchádzačov o priebehu prijímacej skúšky
3. Test z predmetov prijímacej skúšky
Zloženie pracovných komisií:
D-01 predseda: Ing. Lucia FIGULI, PhD.
miestnosť: NR 01
D-02 predseda: Ing. Jaroslav FLACHBART, PhD.
miestnosť: NR 02
09.00 – 10.15 h
10.15 – 10.45 h
10.45 – 12.45 h
člen:
Ing. Silvia Čičmancová
Ing. Lucia Ďuranová
člen:
Ing. Adelaida Fanfarová
Ing. Ľubica Vráblová
Na učebniach riadia činnosť výlučne predsedovia pracovných komisií. Členovia komisií
zabezpečujú kontrolu a doplnenie prihlášok a vyplnenie protokolu o prijímacej skúške.
Počet uchádzačov prijímaných na štúdium:
- pre študijný program „bezpečnostný manažment“
- pre študijný program „bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry“
- pre študijný program „krízový manažment“
- pre študijný program „záchranné služby“
90 študentov,
20 študentov
60 študentov
60 študentov
2. EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Termín:
Miesto :
17.06.2014 od 09.00 h
učebňa FŠI ŽU 205/B
Priebeh:
1. Kontrola a doplnenie prihlášok na štúdium
2. Poučenie uchádzačov o priebehu prijímacej skúšky
3. Test z predmetov prijímacej skúšky
09.00 – 09.45 h
09.45 – 10.15 h
10.15 – 12.15 h
Zloženie pracovnej komisie:
E-01
predseda: Ing. Zdeněk JADRNÝ, PhD.
miestnosť: 205/B
člen:
Ing. Zuzana Ligasová
Ing. Martin Ďurovec
Na učebni riadi činnosť výlučne predseda pracovnej komisie. Členovia komisie zabezpečujú
kontrolu a doplnenie prihlášok a vyplnenie protokolov o prijímacej skúške.
Počet uchádzačov prijímaných na štúdium:
- pre študijný program „bezpečnostný manažment“
- pre študijný program „krízový manažment“
- pre študijný program „záchranné služby“
20 študentov,
20 študentov
20 študentov
3. NÁHRADNÉ PRIJÍMACIE KONANIE
Na základe požiadaviek uchádzačov o štúdium nariaďujem vykonať prijímacie konanie
v náhradnom termíne dňa 18.06.2014 od 09.00 h na učebni FŠI ŽU 123/A.
Zloženie pracovnej komisie:
predseda:
Mgr. Lucia LITVOVÁ, PhD.
člen:
Ing. Jana Adamíková
Ing. Helena Ondrušková
4. PRIJÍMACIA KOMISIA
Na posúdenie výsledkov a spracovanie celkového návrhu na prijatie stanovujem prijímaciu
komisiu v zložení:
predseda:
doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
členovia :
Ing. Lucia FIGULI, PhD.
Ing. Jaroslav FLACHBART, PhD.
Mgr. Lucia LITVOVÁ, PhD.
Ing. Zdeněk JADRNÝ, PhD.
Administratívne zabezpečenie prijímacieho konania:
Mgr. Anna KOŠÚTOVÁ
Gabriela ĎUGELOVÁ
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Prijímacia komisia:
- riadiť priebeh prijímacieho konania v súlade s týmto plánom,
- posúdiť výsledky prijímacích skúšok a predložiť návrhy na prijatie na štúdium v dennom aj
v externom štúdiu dňa 19.06.2014,
- zabezpečiť spracovanie a rozmnoženie skúšobných testov a hárkov na odpovede.
2
Pracovné komisie:
- pri prezentácii zabezpečiť kontrolu a doplnenie prihlášok na štúdium, vrátane spresnenia
poradia podľa študijného programu a požiadavky na internátne ubytovanie,
- vykonať skúšku zo stanovených predmetov písomnými testami,
- vyplniť protokoly o prijímacej skúške vrátane spracovania návrhu na prijatie, resp. neprijatie
(predsedovia),
- v prípade uchádzačov o štúdium splňujúcich podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
rozhodnúť o prijatí (predsedovia).
Referát pre vzdelávanie:
- pripraviť predpísanú dokumentáciu na vykonanie prijímacích skúšok,
- v súčinnosti s predsedami pracovných komisií a podľa pokynov predsedu prijímacej komisie
organizovať priebeh prijímacích skúšok,
- v súčinnosti s Ing. Vladislavom Kašparom, PhD. zabezpečiť strojové vyhodnotenie
prijímacích skúšok,
- do siedmich dní po rozhodnutí o prijatí odoslať listy uchádzačom o štúdium,
- podľa pokynov predsedu prijímacej komisie zabezpečiť odvolacie konanie.
Dňa 06.06.2014 o 11.00 h vykonať poradu pracovných komisií a prijímacej komisie
v miestnosti č. 110/A. Účasť všetkých povinná.
PRIJÍMACIE KONANIE DO INŽINIERSKEHO STUPŇA ŠTÚDIA
1. DENNÉ A EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Termín:
Miesto :
03.07.2014 od 09.30 h
učebne FŠI ŽU
Krízový manažment
Záchranné služby
Bezpečnostný manažment
Priebeh:
1. Kontrola a doplnenie prihlášok na štúdium
2. Poučenie uchádzačov o priebehu prijímacej skúšky
3. Test z predmetov prijímacej skúšky
4. Vyhodnotenie prijímacej skúšky
111/A
123/A
115/A
09.30 – 10.00 h
10.00 – 10.15 h
10.15 – 11.45 h
13.00 – 13.30 h
(A/123)
Zloženie pracovných komisií:
I-01 predseda: Ing. Vlastimil MACH, PhD.
miestnosť: 115/A
člen:
Ing. Marián Magdolen
I-02
predseda: Ing. Miloš ONDRUŠEK, PhD.
miestnosť: 111/A
člen:
Ing. Ján Dvorský
I-03
predseda: Ing. Miroslava VANDLÍČKOVÁ, PhD.
miestnosť: 123/A
člen:
Ing. Patrik Mitrenga
Na učebniach riadia činnosť výlučne predsedovia pracovných komisií. Členovia komisií
zabezpečujú kontrolu a doplnenie prihlášok a vyplnenie protokolu o prijímacej skúške.
3
2. PRIJÍMACIA KOMISIA
Na posúdenie výsledkov a spracovanie celkového návrhu na prijatie stanovujem prijímaciu
komisiu v zložení:
predseda:
doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
členovia :
Ing. Miloš ONDRUŠEK, PhD.
Ing. Vlastimil MACH, PhD.
Ing. Miroslava VANDLÍČKOVÁ, PhD.
Administratívne zabezpečenie prijímacieho konania:
Mgr. Anna KOŠÚTOVÁ
Gabriela ĎUGELOVÁ
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Prijímacia komisia:
- riadiť priebeh prijímacieho konania v súlade s týmto plánom,
- posúdiť výsledky prijímacích skúšok a predložiť návrhy na prijatie na štúdium v dennom aj
v externom štúdiu dňa 03.07.2014,
- zabezpečiť spracovanie a rozmnoženie skúšobných testov a hárkov na odpovede.
Pracovné komisie:
- pri prezentácii zabezpečiť kontrolu a doplnenie prihlášok na štúdium, vrátane spresnenia
poradia podľa študijného programu a požiadavky na internátne ubytovanie,
- zabezpečiť vykonanie skúšky zo stanovených predmetov písomnými testami,
- vyplniť protokoly o prijímacej skúške vrátane spracovania návrhu na prijatie, resp. neprijatie
(predsedovia),
- v prípade uchádzačov o štúdium splňujúcich podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
rozhodnúť o prijatí (predsedovia).
Referát pre vzdelávanie:
- pripraviť predpísanú dokumentáciu na vykonanie prijímacích skúšok,
- do siedmich dní po rozhodnutí o prijatí odoslať listy uchádzačom o štúdium,
- podľa pokynov predsedu prijímacej komisie zabezpečiť odvolacie konanie.
V Žiline 21. mája 2014
prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD. v. r.
dekan
4
Download

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného inžinierstva