6 1 / 0 / l o / 3
Z M L U V A č. 05 - PZS / 2013
uzatvorená podľa § 269 zákona 513/1991 Obchodného zákonníka
a podľa zákonov o poskytovaní komplexných zdravotných služieb
č. 124/2006 Z.z. o BOZP a 309/2007 Z.z., zákona č. 355/2007 Z.z., č. 140/2008 Z:z. a č. 132/2010
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.
135/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach, o rozsahu
a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú
a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
zápis v OR:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
Ing. Peter Rendek, riaditeľ NsP
00610411
2020705038
SK2020705038
ČSOB, a.s.
Poskytovateľ:
Sídlo:
Miesto výkonu:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
zápis v OR:
BIO-FIT, s.r.o.
SNP č. 36, 914 51 Trenčianske Teplice
Poliklinika JUH, Halalovka 63, 911 08 Trenčín
MUDr. Tibor Guštafík - konateľ spoločnosti
36 307 840
2020176477
SK2020176477
Slovenská sporiteľňa,a.s., pobočka Trenčín
zriadená zriaďovacou listinou
Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne
Oddiel: Sro, vložka č. 11471/R
Oprávnenie na výkon PZS č. OPPL-5722/2006-Qj vydané 21.09.2006
I: Účel zmluvy
Účelom zmluvy je zabezpečiť komplexnú pracovnú zdravotnú službu (PZS) v zmysle zákona
č. 124/2006 Z.z. o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a č. 309/2007 Z.z. (ktoiým sa mení a dopĺňa
zákon č. 124/2006 ) v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z.z., č. 140/2008 Z.z. a č.
132/2010 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v súlade s vyhláškou MZ SR č.
135/2010 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach,
o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju
vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.
o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii práce
z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórii, VestníkOdborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 10525/2010-OL o jednotnom postupe lekárov
pri výkone lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a pri posudzovaní zdravotnej
spôsobilosti.
Poskytovateľ v zmysle rozsahu a predmetu zmluvy počas jej plnenia preberá na seba povinnosti
ustanovené predpismi Nariadení vlády SR vo vzťahu k zákonom o pracovnej zdravotnej službe.
/lux
/í ^ I o ^ j
:
t O. / i) , hj
- L ?
S
H. Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať v rozsahu určenom touto zmluvou a všeobecne záväznými
právnymi predpismi PZS kontrolnú a zdravotnú starostlivosť podľa dohodnutého objemu prác, ktorý
je podrobne vyšpecifikovaný v Prílohe č. 1 - Rozsah výkonov pracovnej zdravotnej služby s
komentárom a tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy .
IĎ. Povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.
4.
5.
Objednávateľ vytvorí všetky podmienky na zabezpečenie a výkon kontrolnej činnosti PZS vo
všetkých svojich priestoroch vrátane prístupu k potrebným informáciám a vstupu do priestorov.
Výkon PZS a dohľad nad zdravím pracovníkov vo vzťahu k práci a plnenie všetkých právnych,
technických a bezpečnostných noriem sa vykonáva priebežne.
Objednávateľ a j e h o zamestnanci poskytnú poskytovateľovi všetky potrebné doklady
k vystaveniu posudkov zdravotnej spôsobilosti klientov, ktoré sú nutné na plnenie úloh
vyplývajúcich z dohodnutého predmetu zmluvy.
Miesto výkonu PZS pre objednávateľa je v ambulanciách Nemocnice s poliklinikou v Považskej
Bystrici.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy neuzatvorí žiaden ďalší zmluvný
vzťah s iným poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby.
IV. Povinnosti poskytovateľa a kontroly PZS
1. Poskytovateľ PZS plní svoje funkcie v spolupráci s ostatnými službami v zmysle zákonov a
nariadení vlády SR uvedených v bode I. tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov
č. 428/2002 Zb., v znení dodatkov.
3. Poskytovateľ zodpovedá za to, že spĺňa a bude dodržiavať všetky platné právne predpisy
a nariadenia súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v dobe realizácie zdravotných
výkonov je držiteľom platného certifikátu a rozhodnutia UVZ SR na výkon pracovnej zdravotnej
služby.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že akékoľvek informácie obchodného, technického a organizačného
charakteru o činnosti objednávateľa, ku ktorým jeho pracovníci alebo ním poverené osoby môžu,
i náhodne získať prístup počas výkonu svojej služby, nebudú použité v jeho obchodnom styku
a ani nebudú poskytnuté tretím stranám.
V. Cenové a platobné podmienky
1. Rozsah predmetu zmluvy - PZS a cenová kalkulácia sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Náklady výkonu PZS sú nákladmi objednávateľa.
2. Realizované úkony bude poskytovateľ vyúčtovávať objednávateľovi na riadne vystavených
daňových dokladoch - faktúrach. Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi v zmysle tejto
zmluvy a jej dodatku, resp. dodatkov nasledovným spôsobom :
a) za jednotlivé realizované
výkony (kontrolné - audit a posudky) vo vzťahu k práci
uskutočnené na základe objednávky Objednávateľa bude vystavená faktúra po vykonaných
vyšetreniach vždy do 14 dňa nasledujúceho mesiaca so splatnosťou 30 dní. K faktúre bude
priložený zoznam osôb a realizovaných výkonov.
3. Na základe doporučení z hygieny, pri potrebe zabezpečiť špeciálne merania na rizikových
pracoviskách (hluk, prach, chemikálie, ....atď.) od odbornej firmy, budú tieto výkony objednané až
po odsúhlasení objednávateľom. Následne budú tieto objednané výkony a s tým spojené náklady
za vykonané služby prefakturované objednávateľovi.
4.
Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti. V prípade omeškania s úhradou
faktúry môže poskytovateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
5. Každá zmena ceny musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve a musí byť
podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
VI. Záverečné ustanovenia
1
2.
Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.05.2014.
Zmluvu možno meniť len po dohode oboch zmluvných strán formou písomného dodatku, pričom
každý dodatok a zmena tejto zmluvy musí byť očíslovaná.
3 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy je možné skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou
Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek so zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná
lehota je 3 ( tri ) mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.6.2013.
5 Táto zmluva bude podliehať aktualizácii v prípade vydania záväzného predpisu nových
podmienok výkonu PZS v SR.
6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.
7. Zástupcovia zmluvných strán sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu podpisujú.
V Považskej Bystrici dňa
3 1 0 . 6 .
a v j
V Trenčíne dňa l ô ) • b - - U ) 12)
P R Í L O H A č. 1 k Z m l u v e č. 0 5 - P Z S /
ss m m n
W&M
2013
: : : : : : : : : : : : POLIKLINIKA JUH TREMČÍN
äii %
v. m m %
P r a c o v n á z d r a v o t n á služba - c e n t r u m d i a g n o s t i k y a p r e v e n c i e
Rozsah výkonov pracovnej zdravotnej služby
k zmluve o poskytovaní komplexných pracovných zdravotných
služieb
P r e ( o b j e d n á v a t e ľ ): N e m o c n i c a P o v a ž s k á B y s t r i c a
Počet zamestnancov : 771
kategória rizika: L e k á r : 42, sestra:39, pôr.asistentka:3, zdrav.laborant: 10, z d r a v o t . a s i s t e n t : 17, sanitár: 15,
robotník: 5.
ROZPIS JEDNOTLIVÝCH
VÝKONOV:
A : Základný - vstupný zdravotno hygienický audit / služby za 1 rok :
Cena bez D P H
1 x do roka
Kontrola pracovného prostredia, priebežný zdravotno hygienický audit, konzultačná
činnosť vo vzťahu k navrhnutým opatreniam
dohľad nad zdravím zamestnancov - sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu
stanovenie plánov rizika a odporúčania na zníženie možných dopadov na zdravie
~
spolupráca pri programoch ochrany a podpory zdravia zamestnancov
vedenie evidencie zrealizovaných preventívnych lekárskych préhliadok vo
vzťahu k práci
konzultačná činnosť k vypracovaným prevádzkovým poriadkom
Kritéria zaradenia prác do kategórií v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z.z.
o podrobnostiach, o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategórií
prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do
kategórií.
Spracovanie a predkladanie každoročných podkladov na RÚVZ na vyhlásenie rizikových
prác
Servisná kontrola lekárničiek. Manuál vybavenia lekárničky na jednotlivých
pracoviskách.
Poradenstvo pre podnikovú BOZP, konzultácie zdravotno - hygienické. Kontrolná
a konzultačná činnosť vo vzťahu k navrhnutým opatreniam. Vykonávanie spoločných
previerok v spolupráci s BOZP technikom.
Vypracovanie a realizácia programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, vplyv
práce, pracovných podmienok a prostredia. Predkladanie podkladov na príslušný RÚVZ.
Cena za 1 z a m e s t n a n c a =
2,00 € / 1 osoba
Cena za aktuálny počet zamestnancov k poslednému dňu v mesiaci
1542,00 € + DPH
Prepočet: 2,00 € x 771 osôb
1542,00 € (suma za rok)
U v e d e n á s u m a b u d e v y f a k t ú r o v a n á n á s l e d n e p o v y k o n a n í auditu
u objednávateľa.
kontroly pracovného
-11
B O - R T , S.r.O., prevádzka: Halalovka 63, 911 08Trenčin
IČO: 36 307 840
^ ^ ^ ^ B a n k o v ^ p o j e n i e : Slovenská sporiteľňa Trenčín
IČ DPH: SK2020176477
číslo účtu:1
USál
820
[email protected]»-fätsk
http://www.Wo-flt.»k
2
Podľa plánovanej objednávky :
Doplatok za špecializované vyšetrenie vo vzťahu k práci sa bude fakturovať mesačne za konkrétny počet
vyšetrených zamestnancov.
K faktúre bude priložený zoznam vyšetrených zamestnancov a konkrétne zdravotné výkony vo vzťahu
k práci.
B: Rozsah zabezpečenia základnej lekárskej prehliadky, spracovanie harmonogramu Lekárska preventívna prehliadka základná vo vzťahu k práci v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z.
§ 30 - Zdravie pri práci, zákona č. 132/2010 Z.z. a VESTNIKA-Odborného usmernenia Ministerstva
zdravotníctva SR (platné od 1. marca 2010).
>
Vyhodnotenie lekárskej prehliadky a vystavenie posudku zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
Základná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci
BI: Základná lekárska prehliadka vo vzťahu k práci - vyšetruje sa cievny
a pohybový aparát, dolné končatiny, povrch tela - kože celotelovo, lymfatický
systém - uzliny, orientačný neurologický a psychický stav,
základné antropometrické parametre (výška, váha, tlak), moč chemicky
EKG s popisom
B2: Záver, vyhodnotenie a vystavenie posudku zdravotnej spôsobilosti na
výkon práce
Cena /I osoba
Zdravotný výkon
bude vykonaný v NsP
v Považskej Bystrici
5,00 € + DPH
Základná lekárska prehliadka a všetky odborné vyšetrenia budú vykonané v ambulanciách
odborných lekárov v Nemocnici Považská Bystrica.
Záver, vyhodnotenie a vystavenie posudku bude zabezpečené prostreníctvom poskytovateľa - BIOFIT, s.r.o., Poliklinika JUH Trenčín.
V zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci (platné od 1. marca 2010 ) sa vykonajú ďalšie odborné vyšetrenia vo vzťahu
k práci.
Hematologický a biochemický rozbor krvi (základná biochémia) :
KO, FW, kreatinín, ALT, glykémia
ORL vyšetrenie, audiometria
Spirometria - vyšetrenie pľúc
Odborné očné vyšetrenie : vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie predného
segmentu oka, farbocitu, zmeranie očného tlaku, vyšetrenie očného pozadia.
{vyšetrenie pri práci s PC, u vodičov motorových vozidiel, práca vo výškach )
Statická perimetria, vyšetrenie počítačovým perimetrom
( u vodičov motorových vozidiel, práca vo výškach )
USG - sonografia vnútorných orgánov, krku a štítnej žľazy
Iné vyšetrenia vo vzťahu k prácu
Zdravorné výkony
budú vykonané
v NsP Považská
Bystrica
lei.: «32 / U 00010, »1i
mt>M: Í » S ©Ď6 §82
ESO-RT, s.r.o., prevádzka: Halalovka63, 911 08 Trenčín
IČO: 36 307 840
IČ DPH: SK2020176477
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trenčín
číslo účtu:\
fax: 03216868 020
s-mail: M©4it!f§bro»flt,sik
Download

PDF text - Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica