rtr/o/u/z,
Kúpna zmluva č. 12 - 004
Strana č. 1
KÚPNA ZMLUVA č. 12 - 004
uzavretá v súlade § 91 a ďalších ustanovení zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 409 a ďalších ustanovení
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
Predávajúci
so sídlom
Zastúpený
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
TRANSK01MTAKT spol. s r.o.
Detvianska 6
Ing. Roman Zizič, konateľ spoločnosti
17309182
2020311942
SK2020311942
Tatra Banka, a.s., Bratislava
2924851664/1100
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 555/B.
Kupujúci
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
so sídlom
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Ing.Peter Rendek, riaditeľ NsP
00610411
2020705038
SK2020705038
ČSOB a.s., Považská Bystrica
Bankové spojenie
Číslo účtu
4014861555/7500
Organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991 -A/V-l zo dňa 14.6.1991 v znení
platných zmien - dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine NsP Považská Bystrica so sídlom v Považskej
Bystrici zo dňa 2.1. 2003, vydanom TSK Trenčín a delimitačným protokolom zo dňa 17.12.2003 +
dodatkom č. 1 k delimitačnému protokolu zo dňa 29.9.2005 došlo k presunu majetku na
a zriaďovateľskej pôsobnosti na Trenčiansky samosprávny kraj.
Článok II.
Predmet zmluvy
1.
Predmetom zmluvy je dodávka EKG PRÍSTROJOV v celkovom počte 2 ks v rozsahu dodávky
podľa špecifikácie / cenovej ponuky (príloha č. 1), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
kúpnej zmluvy.
2.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nový tovar v súlade s bodom 1. vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zmluvne
dohodnutú cenu.
3.
Dodanie prístrojového vybavenia zahŕňa dodanie prístrojového vybavenia do miesta plnenia
(dopravu), jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov
kupujúceho s obsluhou, údržbou a ošetrovaním prístrojového vybavenia, podmienkami
sterilizácie, ak to prístrojové vybavenie alebo niektorého jeho časti vyžadujú, predloženie
príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to:
Kúpna zmluva č. 12 - 004
Strana č. 2
a)
Návod na obsluhu v slovenskom jazyku,
b)
ES vyhlásenie o zhode,
c)
d)
potvrdenie Štátneho ústavu na kontrolu liečiv o pridelení evidenčného kódu,
vypracovanie
a predloženie
Preberacieho
protokolu / protokolu
zamestnancov kupujúceho.
o zaškolení
Článok III.
Cena a platobné podmienky
1.
Cena za predmet zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v eurách.
2.
Cena predmetu zmluvy podľa čl.ll. tejto zmluvy je:
4.390,00 € bez DPH, slovom -štyritisíc-tristodeväťdesiat+00/100^ Euro bez DPH;
5.268,00 € vrátane DPH, slovom -päťtisíc-dvestošesťdesiatosem+00/100^ Euro vrátane DPH.
3.
Cena uvedená v kúpnej zmluve obsahuje cenu za kompletné nové, funkčne bezchybné
prístroje vrátane všetkých špecifikovaných prídavných a pomocných zariadení. V cene sú
započítané všetky položky ako je clo, dovozná prirážka, doprava na miesto určenia, poistenie
prepravy, uvedenie zariadenia do prevádzky a zaškolenie zamestnancov kupujúceho
4.
Cena dohodnutá v tejto zmluve je cenou maximálnou a záväznou pre tento obchodný prípad.
5.
Cenu za predmetu zmluvy kupujúci uhradí po splnení záväzku podľa čl. IV bod 3. na základe
faktúry, ktorú predávajúci vystavia odošle kupujúcemu.
6.
Faktúra - daňový doklad bude vyhotovená predávajúcim na celú zmluvnú cenu.
7.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.
8.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry môže
predávajúci fakturovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške max. 0,01% za každý deň
omeškania.
9.
Ak predávajúci dodá predmet zmluvy po termíne uvedenom v čl. IV bod 2. môže kupujúci
fakturovať predávajúcemu úroky z omeškania vo výške max. 0,01% za každý deň omeškania.
10. Zmluvní partneri budú od svojej zodpovednosti za oneskorené splnenie záväzku vyplývajúce
z tejto zmluvy oslobodení, pokiaľ pri ich plnení vznikla prekážka účinkom vyššej moci. Pre
účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu
ovplyvniť zmluvné strany.
Článok IV.
Termín a miesto dodania
1.
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do NsP Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26
Považská Bystrica.
2.
Predmet zmluvy uvedený v čl. I bod 1. bude dodaný do 2 týždňov od nadobudnutia platnosti
a účinnosti tejto kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva č. 12 - 004
Strana č. 3
3.
Predávajúci splní svoj záväzok dodaním predmetu plnenia kupujúcemu, uvedením do riadnej
prevádzky a zaškolením obsluhy, pokiaľ pri prevzatí neboli uplatnené vady tovaru.
4.
Predávajúci je povinný oznámiť kupujúceho (písomne, telefonicky alebo e-mailom) termín
dodávky predmetu zmluvy najneskoršie 5 pracovných dní vopred.
Článok V.
Spôsob prevzatia a odovzdanie predmetu zmluvy
1.
Predávajúci dodá predmet zmluvy v súlade so všeobecne záväznými predpismi, technickými
normami a podmienkami tejto zmluvy.
2.
Odovzdanie
a
prevzatia
predmetu
zmluvy
bude
vykonané
poverenými
zástupcami
kupujúceho a predávajúceho v mieste plnenia podľa či. IV bod 1.
3.
Dokladom o odovzdaní prístroja do prevádzky je predávajúcim a kupujúcim podpísaný
protokol o uvedení do trvalej prevádzky. Protokol bude odovzdaný kupujúcemu po dodaní,
nainštalovaní, odovzdaní do trvalej prevádzky a zaškolení personálu.
4.
V preberacom protokole / protokole o zaškolení zamestnancov kupujúceho bude uvedený
typ prístroja, výrobné číslo prístroja, menný zoznam zaškolených pracovníkov,
miesto
a dátum zaškolenia + meno a podpis osoby zodpovednej za zaškolenie a vymenovaná
odovzdaná dokumentácia podľa či. II bod. 3.
5.
Kupujúci môže odmietnuť dodávku ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú
technickým parametrom uvedeným v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, resp. ak
sa počas záručnej doby vyskytnú opakovane závažné nedostatky v kvalite dodávky, prípadne
sa zistí, že kvalita nezodpovedá predloženej ponuke.
6.
Kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy dňom zaplatenia kúpnej ceny.
Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady, pozáručný servis
1.
Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto
zmluvou. Z tohto dôvodu je kupujúci v súčinnosti s predávajúcim povinný pri prevzatí
dodávky zistiť jej komplexnosť a kvalitu a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní
od dátumu dodania predmetu zmluvy reklamovať prípadné rozdiely v dodanom množstve a
sortimente a zrejmé vady tovaru. Za vady zrejmé už pri odbere tovaru sa považujú vady,
ktoré od začiatku robia tovar neupotrebiteľný.
2.
Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu zmluvy počas záručnej doby, ktorá bola stanovená na
24 mesiacov; táto doba je platná odo dňa podpísania preberacieho protokolu, kedy je
predmet plnenia uvedený do trvalej prevádzky.
3.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia počas záručnej doby, má
kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť záručné vady, vrátane
všetkých prác spojených s opravami predmetu plnenia, vrátane dodávky náhradných dielov
nutných
k bezchybnému
prevádzkovaniu
predmetu
plnenia, vrátane
poradenskej
Kúpna zmluva č. 12 - 004
Strana č. 4
starostlivosti o inštalovaný predmet plnenia, vrátane dodávky funkčného
príslušenstva
predmetu plnenia, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená kupujúcim.
4.
Uvedené záruky platia za predpokladu, že kupujúci zariadenie používa a obsluhuje
s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej
dokumentácii. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a nesprávnou
obsluhou pracovníkmi kupujúceho. Posúdenie, či zmluvné zariadenie bolo, alebo nebolo v
okamihu poruchy správne používané náleží odborníkom oboch zmluvných partnerov.
5.
Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) predmetu plnenia uplatní bezodkladne
po ich zistení.
6.
Ohlásenie vady a havarijného stavu za kupujúceho oznámi predávajúcemu zodpovedná
osoba kupujúceho na tel. číslo: +421 2 44882453, alebo na e-mail: [email protected]
7.
Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov počas 8 rokov od ukončenia výroby typu
prístroja tvoriaceho predmet plnenia.
8.
V rámci záruky na predmet plnenia sa servisný technik dostaví na opravu predmetu plnenia
do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná
návšteva technika na pracovisku, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa
nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu predmetu plnenia v
rámci garancie, čiže jeho plné sfunkčnenie maximálne do piatich pracovných dní od
nahlásenia poruchy. Pri nedodržaní tohto časového intervalu je predávajúci povinný
zabezpečiť iné náhradné zariadenie za nefunkčný predmet plnenia.
9.
Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy
pozáručných služieb servisu. Táto dohoda môže byť v dvoch formách:
a)
b)
Objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky.
Zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej
platby podľa vzájomne dohodnutého cenníka.
10. Aktuálna cena servisnej hodiny predávajúceho, pre EKG prístroje, je 45,- € bez DPH je, cena
servisnej hodiny vrátane 20% DPH je 54,- €. Uvedené ceny sa týkajú pozáručného servisu
a môžu podliehať zmenám.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1.
Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu účastníci meniť na
základe obojstrannej písomnej dohody.
2.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov.
3.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne bez písomného súhlasu postúpiť
svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej strane.
4.
V prípade, že jedna zo zmluvných strán spôsobí škodu druhej zmluvnej strane, bude sa pri
náhrade škody postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
v
Kúpna zmluva č. 1 2 - 0 0 4
Strana č. 5
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie všetkých sporov, ktoré sa nevyriešia mimosúdnou
cestou bude príslušný Okresný súd v Považskej Bystrici.
6.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.
7.
Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.
V Bratislave, 18. decembra 2012
V Považskej Bystrici
Za predávajúceho:
TRANSKONTAKT spol. s.r.o.
Za kupujúceho:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Ing. Roman Zizič, konateľ spoločnosti
Ing.Peter Rendek, riaditeľ NsP
Kúpna zmluva č. 12 - 004
Strana č. 6
Príloha č. 1 - Špecifikácia / cenová ponuka
spoločnosti TRANSKONTAKT spol. s r.o.
pre
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
Prenosný elektrokardíograf výrobcu et medical devices SpA
Digitálny prenosný 12-kanálový elektrokardíograf s príslušenstvom Cardioline ar 1200 view
•
12-kanálový prenosný elektrokardíograf určený pre simultánne snímanie, digitalizáciu
štandardných EKG zvodov,
•
integrovaný LCD monitor pre vizuálne real time zobrazenie 1,3,6 EKG zvodov,
•
alfanumerická tastatúra,
•
termotlačiareň s vysokým rozlíšením s možnosťou záznamu na termopapier,
•
vozík pre EKG prístroj,
•
možnosť automatického premerania.
Všeobecný technický popis zariadenia:
Cardioline ar 1200 view je prenosný digitálny 12-kanálový elektrokardíograf, vyvinutý pre simultánnu
akvizíciu 12-tich a súčasný zápis max 6-tich štandartných EKG-zvodov na šírku papiera 1200 mm, ako
aj optické zobrazenie v reálnom čase na zabudovanom LCD displeji.
Cardioline ar 1200 view je schopný EKG krivky automaticky premerať (opcia) a tým EKG vyšetrenia
pripraviť pre interpretáciu výsledkov. Hlavnými vlastnosťami systému sú vysoká kvalita signálu, rôzny
layout tlače, priateľské užívateľské rozhranie a komunikačná a sieťová kapacita.
Hlavné technické parametre systému sú:
•
EKG signál je získaný podľa ANSI-AAMI predpisov a následne digitalizovaný,
•
digitálne filtre (sieťový, antidrift a svalový tonus) sú všetky implementované ako fázovolineárne FIR filtre, z čoho vyplýva minimálne skreslenie morfológie signálu,
vysoké rozlíšenie termotlačiarne (8 pixel/mm) garantuje rýchle a presné záznamy na 1200
mm široký skladaný termopapier, zobrazujúce všetky relevantné údaje EKG vyšetrení,
integrovaný LCD monitor s podsvietením pozadia, s rozlíšením 240 x 320) so zobrazením 3
alebo 6 zvodov - takisto sú zobrazené tepová frekvencia, pacientske dáta, alarmy
a prevádzkové hlásenia,
•
•
•
•
•
•
plocha pre obsluhu je užívateľsky príjemná - pomocou LCD displeja a funkčných tlačítok
môžeme všetky dôležité módy jednoducho a rýchlo nastaviť, tlačítko štart je vždy pripravené
spustiť snímanie, zobrazenie a záznam požadovaného EKG vyšetrenia,
integrovaný AC/DC zdroj napätia,
integrovaná nabíjateľná batéria pre 2 hodinovú prevádzku (300 automatických EKGvyšetrení)
možnosť manuálnej tlače v reálnom čase a automatickej tlače s rôznymi voliteľnými layout.
Systém môže pracovať v nasledovných módoch:
MANUAL Modus
Pri tomto móde je dĺžka snímania a záznamu určená užívateľom pomocou start/stop klávesy.
Kúpna zmluva č. 12 - 004
Strana č. 7
Možnosť voľby formátov tlače - 6 zvodov, skupiny po 6 zvodov (periférne, prekordiálne ,
alebo voľne voliteľné kombinácie zvodov). Výtlačky obsahujú vždy dáta o pacientovi,
parametre záznamu a hlavičku
AUTO Modus
Zariadenie sníma simultánne 12 zvodov EKG počas 10-tich sekúnd a tlačí v nasledovných
formátoch:
3
zvody,
3
zvody a rytmus,
6
zvodov - dve skupiny so 6 zvodmi na jednu, alebo dve strany,
Výtlačky obsahujú vždy dáta o pacientovi, parametre záznamu.
Príslušenstvo obsiahnuté v základnej zostave:
•
•
•
•
•
Sieťový kábel,
4 ks končatinové elektródy,
6 ks hrudné prísavné elektródy,
EKG kábel pre pripojenie pacienta 10 žilový,
EKG papier rolka, 120 x 100 mm, 200 strán,
EKG papier skladaný, 120 x 100 mm, 300 strán,
•
•
vozík pre EKG-prístroj,
EKG pravítko.
Základné technické parametre elektrokardiografu ar 1200 view:
I EKG zvody
12 štandartných zvodov, simultánne, kontinuálne
1 Kanály tlače
6
j Formáty tlače
3, 3+R, 6
| LCD Displej
j LCD displej s vysokým rozlíšením - 320 x 240 pixlov (4.7 inch),
zobrazenie 3 , 6 EKG zvodov súčasne, dát o pacientovi, dátumu
a módu snímania
1 Klávesnica
membránová klávesnica s funkčnými a alfanumerickými klávesami
; Záznamové zariadenie
Termotlačiareň s rozlíšením 8 pixlov/mm, záznam na skladaný
termopapier 120 mm široký
j Rýchlosť záznamu
i
i
j Citlivosť záznamu
| 5, 10, 20 mm/mV na monitore a tlačiarni
5, 25 a 50 mm/s na tlačiarni,
12.5, 25 a 50 mm/s na disleji
j Digitálne filtre
AC f i l t e r , Drift filter a svalový filter
| Rozhrania
infračervené
| Frekvenčné rozhranie
| 0 . 0 5 - 1 5 0 Hz
j Vstupná impedancia
I > 100 M Q
j Napájenie
| 230 V +/-10%, 50 Hz
| Batérie
| zabudovaný balík akumulátorov NiMH 10 x 1.2 V s automatickým
| nabíjaním
j Kapacita batérií
j 2h, cca 300 EKG vyšetrení v automatickom móde
| Príkon
| max. 60 VA
] Rozmery
| 320 x 240 x 72 mm
j Hmotnosť
| 2.15 kg
j Módy registrácie
j manuálny, automatický, automatický s meraním a analýzou EKG
Kúpna zmluva č. 12 - 004
Strana č. 8
Cena zariadenia Cardioline ar 1200 view bez DPH
2.195,- €
Cena zariadenia Cardioline ar 1200 view vrátane 20% DPH
2.63 4,- €
Záruka 2 roky.
V cene je zahrnutá inštalácia a zaškolenie personálu, návod na použitie v slovenskom jazyku.
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAZSKA BYSTRICA [IIP
NsP
:osc
\
Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
9001
TRANSKONTAKT spol. s.r.o.
Detvianska 6
Ing. Roman Zizič
konateľ spoločnosti
831 06 Bratislava 35
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
ArV
hm
Považská Bystrica
27.12.2012 '
Vybavuje/Linka
Sekretariát/200
/2012
Vec : Kúpna zmluva č. 12 - 004 - zaslanie
Zasielame Vám podpísanú a potvrdenú Kúpnu zmluvu č. 12 - 004 v dvoch vyhotoveniach.
f
S pozdravom
Ing. Peter Rendek
riaditeľ NsP
Telefón
Fax
++421 42 432 6914
++421 42 432 6247
E-mail
[email protected]
Internet
vv-vvvv.nsppb.sk
ICO
00610411
Download

PDF text - Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica