SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Komisia bezmotorového lietania
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariát SNA , Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina tel/fax: 041/7232204 E-mail: [email protected], IČO : 00677604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zasadnutie bezmotorovej komisie SNA v Žiline dňa 07. 11. 2014
Prítomní:
Neprítomný:
Hostia:
B. Jesenský, J. Kovalčík, D. Jančík, M. Divok, J. Hrnčírik, M. Szabo
T. Bobok
Z. Hrnčíriková, Martin Jurovic
Program:
1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
2. Kontrola rozpočtu pre rok 2014
3. Reprezentácia SR pre rok 2015
4. Komisia pre vzdušný priestor SR
5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 01. 11.2014
6. Slovenský pohár 2014 – výsledky
7. Slovenský pohár 2015 a Celoslovenská plachtárska súťaž 2015
8. Kalendár športových akcií pre rok 2015 + PMSR a PMSRj – výberové konanie
9. Odznaky FAI
10. Rôzne
1. Kontrola plnenia úloh z posledného zasadnutia
- Oprava OM-5555 – komisia poverila M. Divoka spracovaním krátkeho manuálu ako konať
v prípade poistnej udalosti - trvá
Zodpovedný: M. Divok
Termín: 31. 12. 2014
- Doklady ASW19 – p. Tibor Noga súhlasí s návrhom, že po prevzatí dokladov, poskytne 100
letových hod. pre potreby komisie na akokoľvek reprezentačné účely (juniori, využitie
lietadla na medzinárodné súťaže..).
2. Kontrola rozpočtu pre rok 2014
Prebehla kontrola financií pre bezmotorovú komisiu z rozpočtu SNA. Na základe
predloženého materiálu komisia sa dohodla na úhrade štartovného poplatku a 8 aerovlekov
pre každého nominovaného pilota/posádku, ktorý sa zúčastnili majstrovstiev sveta 2014.
Stav financií je 1 194.54 EUR. Celkový prehľad financií tvorí prílohu č.1 tohto dokumentu.
Správcovia lietadiel pripraviť vyúčtovanie využitia reprezentačných lietadiel SNA za rok 2014.
Zodpovedný: M. Divok, B. Jesenský, D. Jančík
Termín: 31. 12. 2014
3. Reprezentácia SR pre rok 2015
p. J. Hrnčírik predniesol návrh zloženia reprezentácie pre rok 2015 podľa platných
nominačných kritérií (príloha č. 2).
1/13
Zasadnutie bezmotorovej komisie
07.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KBO SNA po diskusii určila reprezentačné družstvo SR v bezmotorovom lietaní na rok 2015
nasledovne:
Mužská reprezentácia
- Klubová trieda
Jozef Kožár (AK Martin) a Roman Petro (AK Nitra)
- 13,5m trieda
Karol Benedikovič (Air Sympatia) a Ľubík Jakubčák (AK Poprad)
- 15m trieda
Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)
- Štandardná trieda
Dominik Jančík (AK Nitra) a Samuel Pollák (AK Nitra)
- 18m trieda
Drahoš Sitár (AK Prievidza) a Gabriela Beláková (AK Prievidza)
- Voľná trieda
Ján Divok (AK Spišská Nová Ves) a Peter Jánoška (AK Nitra)
- Viacsedadlová 20m trieda
Branislav Jesenský a Ján Kovalčík (SGC Martin/AK Bratislava)
Náhradníci: Martin Fürješ a Zuzana Hrnčíriková (SGC Martin/AK Trnava)
Juniorská reprezentácia
Filip Pecháč (AK Nitra) a Martin Jurovic (AK Bratislava)
Náhradníci: Jakub Dudáš (AK Prievidza), Jozef Dúc (AK Nitra) a Adam Kacvinský (AK Poprad)
Ženská reprezentácia
Drahuša Divoková (AK Spišská Nová Ves) a Gabriela Beláková (AK Prievidza)
4. Komisia pre vzdušný priestor SR
Zástupca komisie oslovil LPS SR, š. p. s požiadavkou zníženia predajnej ceny mapy ICAO, postoj
je momentálne bohužiaľ negatívny.
Konferencia „Vzdušný priestor pre všetkých 2014“ sa konala 04. 11. 2014 tentokrát v Žiline,
kde zástupca komisie SNA pre vzdušný priestor mal taktiež prezentáciu o športovom lietaní
na Slovensku. Pripravuje sa ďalšia úprava VP pri ktorej sa budeme snažiť presadiť záujmy
plachtárov vo VP SR. Prezentácie z konferencie sa dajú pozrieť tu.
Nové smernice podmienky využívania AMC spravovaných priestorov umožňujú ich rezerváciu
a využitie aj ostatným oprávneným používateľom, nie len MIL, napríklad SNA. Tak ako
používame LZR04 na súťaže, môžeme používať aj napr. LZR07Y, pre výškové lety. Postup
rezervácie je rovnaký ako pre iné AMC spravované priestory:
- Na koordinačnej porade mesiac vopred treba predniesť požiadavku na rezerváciu
priestoru.
- Ak bude na KP rezervácia schválená, treba deň vopred, do 0900LT rezerváciu s AMC
potvrdiť.
- V daný deň treba potom znovu do 0900LT rezerváciu potvrdiť, aj s konkrétnymi časmi
použitia.
- V prípade nepriaznivého počasia a pod., treba rezerváciu s AMC ihneď zrušiť.
- Pre výškové lety treba stanoviť hornú hranicu využitia a aktivitu skoordinovať a s ACC
Bratislava, pretože pre daný priestor vedú tri letové cesty. V závislosti od skutočne
2/13
Zasadnutie bezmotorovej komisie
07.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
-
požadovanej výšky a plánovanej IFR prevádzky na týchto tratiach, ACC stanoví podmienky
použitia priestoru.
V čase kedy je priestor TRA pre nás pridelený, je to priestor len pre oprávneného
používateľa, iná prevádzka doň nesmie vstupovať a tento VP nemá definovanú triedu –
klasifikáciu VP. Preto z pohľadu riadenia letovej prevádzky by sa nemali vyžadovať žiadne
iné podmienky pre prevádzku. Isteže je ale vhodné mať a používať aspoň odpovedač.
Tu uvedené podmienky použitia TRA07Y sa vzťahujú len na samotný VP SR, nie na iné
obmedzenia ktoré môžu vyplývať z iných predpisov (oprávnenia pilota, lietadla, P1
a pod.).
Ak je záujem o usporiadanie vlnového sústredenia, kontaktujte Lukáša Benedikta aspoň
40 dní vopred, pre nahlásenie záujmu na koordinačnej porade pre daný mesiac.
Komisia pre VP zašle navigačnú výstrahu do ČR a PL a žiadosť o vyčlenenie VP v Maďarsku pre
všetky súťaže v kalendári v roku 2015.
5. Rekordy v bezmotorovom lietaní k 01. 11. 2014
J. Hrnčírik predložil mailom členom komisie bezmotorového lietania podklady k novým
ustanoveným slovenským rekordom a prehľad rekordov k 01. 11. 2014. Pilotom gratulujeme!
Vo voľnej triede (D-O) v kategórií D1 - 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body - absolútny
772,7 km, Maroš Divok, Ventus 2, 18. 06. 2014, Slovensko
V 15m triede (D-15) v kategórií D1 - 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body - absolútny
772,7 km, Maroš Divok, Ventus 2, 18. 06. 2014, Slovensko
Vo voľnej triede (D-O) v kategórií D1 - 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body - ženy
504,7 km, Drahuša Divoková, Discus, 01. 05. 2014, Slovensko
V 15 m triede (D-15) v kategórií D1 - 3.1.4.f Vzdialenosť cez 3 otočné body - ženy
504,7 km, Drahuša Divoková, Discus, 01. 05. 2014, Slovensko
Úloha: Vypublikovanie prehľadu rekordov na sna.sk
Zodpovedný: J. Hrnčírik
6. Slovenský pohár 2014 – výsledky
p. J. Hrnčírik predložil výsledky Slovenského pohára za rok 2014, ktoré komisia schválila.
Výsledky SP 2014 tvoria prílohu č. 3 tohto dokumentu a taktiež sa objavia na www.sna.sk.
Zodpovedný: J. Hrnčírik
7. Slovenský pohár 2015 a Celoslovenská plachtárska súťaž 2015
Komisia odsúhlasila podmienky a vyhlasuje súťaž Slovenský pohár 2015 a Celoslovenská
plachtárska súťaž CPS pre rok 2015.
V Slovenskom pohári pre rok 2015 nastala zmena, kedy sa do vyhodnotenia budú brať
maximálne dve súťaže konané na území SR namiesto troch. Podmienky sú v prílohe č. 4 a 5.
Úloha: Vypublikovanie daných podmienok na www.sna.sk
3/13
Zodpovedný: J. Hrnčírik
Zasadnutie bezmotorovej komisie
07.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Predbežný kalendár športových akcií pre rok 2015
Pribina Cup 2015
02. 04. – 11. 04. 2015
Nitra
FCC Gliding 2015
12. 04. – 23. 04. 2015
Prievidza
Glide Challenge Cup Prievidza 2015
30. 04. - 09. 05. 2015
Prievidza
Fatraglide 2015
01. 05 – 09. 05. 2015
Martin
Majstrovstvá SR 2015
24. 05. – 07. 06. 2015
Zatiaľ neurčené
Memoriál A. Makarenka 2015
28. 06. – 12. 07. 2015
Partizánske
Junior Camp
18. 07. – 25. 07. 2015
Nitra
Majstrovstvá SR juniorov 2015
Zatiaľ neurčené
Zatiaľ neurčené
- PMSR 2015 v termíne 23. 05. – 07. 06. 2015
Bezmotorová komisia vyhlasuje výberové konanie na organizáciu Majstrovstiev Slovenska SR
v bezmotorovom lietaní 2015 vypublikovaním výzvy na www.sna.sk.
Termín na podanie prihlášky: 6. 12. 2014
Zodpovedná: Z. Hrnčíriková
- PMSR juniorov 2015
Bezmotorová komisia vyhlasuje výberové konanie na organizáciu Majstrovstiev Slovenska SR
juniorov v bezmotorovom lietaní 2015 vypublikovaním výzvy na www.sna.sk.
Termín na podanie prihlášky: 6. 12. 2014
Zodpovedná: Z. Hrnčíriková
9. Odznaky FAI
M. Divok predložil komisii podklady k odznakom FAI za rok 2013 - 2014. Komisia odsúhlasila
udelenie odznakov. Zoznam držiteľov je v prílohe č. 6.
Taktiež cez generálneho sekretára FAI bude na centrálny register FAI prihlásený odznak
1000km.
Úloha: Vypublikovanie zoznamu na www.sna.sk
Zodpovedná: Z. Hrnčíriková
Komisia vyzýva pilotov, ktorí sa chcú zúčastniť na súťaži od úrovne národných
pretekov, aby sa stali držiteľmi strieborného C. Je to jednou z podmienok pre
udelenie športovej licencie.
10. Rôzne
- Komisia odsúhlasuje správcovstvo pre vetroň Discus 2b z SGC Martin, správca B. Jesenský
od 01. 01. 2015 pre AK Bratislava, zodpovedný Ján Kovalčík.
4/13
Zasadnutie bezmotorovej komisie
07.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
komisia zobrala od p. Gábora na vedomie informáciu o pripravovanom výcviku pre
získanie kvalifikácie FI(GLD), predbežne sa začne teoretická príprava v mesiaci marec 2015
v Prievidzi.
-
Komisia potvrdzuje konečné výsledky PMSR 2014 v Prievidzi a upravuje poradie členov
SNA v kombinovanej triede PMSR 2014, nasledovne:
1.
2.
3.
Maroš Divok (AK Spišská Nová Ves)
B. Jesenský/J. Kovalčík (SGC Martin/AK Bratislava)
Dominik Jančík (AK Nitra)
Chyba bola spôsobená nesprávnou aplikáciou dokumentu „Súťažný poriadok a
nominačné kritériá bezmotorového lietania SNA“, bod 5 Platnosť jednotlivých
majstrovstiev pri určovaní majstra, vicemajstra a druhého vicemajstra Slovenska.
-
Komisia sa dohodla, že pre MSR BL alebo MSR BLj musia byť finálne výsledky pred
vyhlásením výsledkov odsúhlasené športovou komisiou SR.
-
Komisia súhlasí z odovzdaním strieborného odznaku v hodnote 8,- EUR Nikole Jančíkovej
za výborné vykonanie funkcie tím kapitán počas WGC 2014 vo Fínsku.
-
Komisia zobrala na vedomie správu pre prezídium SNA o zhodnotení súťaží v roku 2014.
Správa sa nachádza v prílohe č. 7.
-
Komisia by touto cestou opätovne a aj touto cestou rada poďakovala p. Vittekovi za jeho
nezištnú podporu slovenskej reprezentácie v uplynulom roku 2014.
V Žiline, 07. 11. 2014
Zapísala:
Overil:
Z. Hrnčíriková
B. Jesenský
5/13
Príloha č. 1
KOMISIA BL SNA 2014
dotácia na rok 2014
6 000,00
predpoklad
zostatok 2013
5 238,00
CELKOM
11 238,00
11 238,00
Dátum
text
za 2013
Foltín IGC 2013
25.02.14
vklad z AIR Sympozium
26.02.14
náklady
Zostatok
-474,80
10 763,20
273,00
11 036,20
SGC let hodiny
1 650,00
12 686,20
27.02.14
SGC dar
4 000,00
16 686,20
20.02.14
vklady Fínsko
-4 500,00
12 186,20
17.03.14
kasko BL
-2 310,00
9 876,20
07.04.14
vklady Polsko
-3 200,00
6 676,20
21.05.14
vleky Fínsko
-2 400,00
4 276,20
12.4.2014
VI lety 2013
1 080,00
5 356,20
30.05.14
Foltín IGC 2014
-596,00
4 760,20
17.06.14
BL repre tričká
-285,00
4 475,20
12.07.14
PMSRJ vleč.lietadlo
-300,00
4 175,20
12.07.14
PMSRJ vleč.lietadlo
-200,00
3 975,20
29.07.14
PMSR juniori BL vklady
-480,00
3 495,20
22.08.14
sústredenie juniorov
-422,56
3 072,64
30.08.14
PMSR PD - vleky Pavlinsky
-162,00
2 910,64
30.08.14
kábel BL - Jančík
-36,00
2 874,64
30.08.14
PPJ 2014
-407,10
2 467,54
15.10.14
údržba TV jančík
-73,00
2 394,54
07.11.14
vleky Poľsko
-1200,00
1 194,54
1 194,54
6/13
Príloha č. 2
7/13
Príloha č. 2
8/13
Príloha č. 3 - Slovenský pohár 2014
Por.
Pilot
Korigované body
Por.
Pilot
Korigované body
1. Benedikovič Karol
25 266
46. Kromka Janko
6 991
2. Sitár Drahoš
21 659
47. Šnirc Martin
6 973
3. Jakubcak Lubik
20 972
48. Matula Miloslav
6 909
4. Belakova Gabika
20 150
49. Šimončič Miloš
6 763
5. Ťapuška Miroslav
20 111
50. Kollár Michal
6 571
6. Divok Maroš
19 013
51. Snirc Jozko
6 382
7. Schuller Edmund
18 844
52. Toman Martin
6 224
8. Kovalčík Ján
17 482
53. Šamaj Peter
6 212
9. Sobek František
17 010
54. Pavlinský Jozef
6 196
10. Divok Ján
16 806
55. Fürješ Martin
6 142
11. Divoková Drahomíra
56. Chabada Ivan
6 086
12. Fürjes Martin
14 395
13 166
57. Jagos Jan
6 042
13. Maroš Alojz
12 868
58. Chupáň Stanislav
6 022
14. Pokorny Peter
12 713
59. Zabka Jozef
5 772
15. Pollak Samuel
12 112
60. Mlynárik Miroslav
5 692
16. Jurovic Martin
12 019
61. Klepac Peter
5 626
17. Noga Tibor
11 718
62. Kubovcik Viliam
4 950
18. Sidor Juraj
11 118
63. Puk Ján
4 844
19. Čagala Radoslav
10 962
64. Pechac Filip
4 800
20. Dudáš Jakub
10 881
65. Marcin Juraj
4 750
21. Straka Marek
10 868
66. Somol Ludek
4 664
22. Keher Jan
10 355
67. Szabo Marian
4 443
23. Hnáta Viktor
10 238
68. Benedikt Hugo
4 325
24. Hlinka Ján
10 237
69. Španiel Oldřich
4 310
25. Szabo Marian ml.
10 059
70. Puk Jan
4 277
26. Kožár Jozef
10 000
71. Peško Jozef
4 272
27. Šabľa Martin
9 830
72. Niko Eduard
4 238
28. Petro Roman
9 703
73. Homola Dušan
4 230
29. Zubák Ján
9 470
74. Mikula Elígius
4 035
30. Laho Benedikt
9 141
75. Sulírová Tonička
4 025
31. Jančik Dominik
9 050
76. Zelenaj Anton
4 021
32. Benedikt Lukas
8 930
77. Dúc Jozef
3 869
33. Bobok Tomas
8 879
78. Zubak Dusan
3 824
34. Kuvik Lubor
8 717
79. Ušiak Eugen
3 753
35. Jánoška Peter
8 085
80. Matula Vojtech
3 502
36. Vaňo Ľubomír
8 015
81. Krak Rastislav
3 471
37. Šnirc Jozef
7 944
82. Kacvinský Adam
3 323
38. Liška Štefan
7 886
83. Mikuláš Erik
3 247
39. Foltín Vladimír
7 815
84. Abonyi Peter
2 209
40. Vašek Bohumil
7 732
85. Sovakova Petra
1 952
41. Fratrik Tibor
7 700
86. Mach Miloš
1 711
42. Smolka Daniel
7 368
87. Hrnčírik Ján
1 531
43. Kronek Daniel
7 336
88. Michalik František
1 352
44. Šrank Miloš
7 200
89. Hacaj Michal
1 322
45. Sopirjak Jozef
7 194
90. Ulbricht Rudolf
1 170
91. Kriz Roman
92. Macek Vladimír
9/13
893
0
Príloha č. 4
10/13
Príloha č. 4
11/13
Príloha č. 5
12/13
Príloha č. 6 – Odznaky FAI
Strieborný odznak FAI
ČÍSLO
6300
6301
6302
6303
6404
6305
6306
6307
6308
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
MENO
Studený Peter
Kacvinský Adam
Bobok Tomáš
Pavlinský Jozef
Dudáš Jakub
Schuller Edmund
Valjašek Milan
Ille Peter
Hnáta Viktor
Sedlák Andrej
Jurovic Martin
Jančíková Nikola
Královenský Vladimír
Pollák Samuel
Niko Andrej
Hupka Peter
Šiška Miroslav
Melzer Vladimír
AEROKLUB
Žilina
Poprad
Prievidza
Prešov
Prievidza
Lučenec
Žilina
Žilina
Holíč
Nitra
Bratislava
Nitra
Nitra
Nitra
Trenčín
Nitra
SGC Martin
Žilina
Zlatý odznak FAI
640
Straka Marek
Trenčín
ROK VYDANIA
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Zlato s troma diamantami
79
Benedikt Lukáš
Trnava
2014
Odznak 750 km
2
Divok Maroš
3
Beláková Gabriela
Spišská Nová Ves
Prievidza
2014
2014
Odznak 1000km
2
Benedikt Lukáš
Trnava
2014
13/13
Download

Zápis zo zasadnutia bezmotorovej komisie v Žiline zo dňa 7.11.2014