Inštrukcia na službu
Stavový výpis – k spätnému dátumu
Fyzická osoba
Charakteristika klienta
Meno a priezvisko:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Adresa trvalého bydliska:
Adresa na doručovanie:
Registračné číslo podúčtu:
Cenný papier 1
Názov CP
Druh CP
Sídlo emitenta
ISIN
Počet kusov
Dátum, ku ktorému stavový výpis klient požaduje
Spôsob doručenia výpisu 2
Osobne
Poštou na adresu trvalého bydliska/ doporučene
Poštou na adresu na doručovania/ doporučene
Poštou na adresu trvalého bydliska/ obyčajne
Poštou na adresu na doručovania/ obyčajne
Faxom
..............................................................
dátum podania
............................................................
meno oprávnenej osoby
.................................................................
podpis oprávnenej osoby
.................................................................
podpis oprávnenej osoby za
SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
1
v prípade, že výpis má obsahovať všetky cenné papiere na účte, nevyplňujte
2
zvolený spôsob označte krížikom
SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 313 95 554
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BAI, oddiel Sa, vložka 837/B, člen Centrálneho Depozitára
slavia@.slaviacapital.com
www.slaviacapital.com
kontakt: +421 2 59317 110
Download

Inštrukcia na službu Stavový výpis – k spätnému