„NIECH POLSKIE KNIEJE SZUMIĄ KU ICH PAMIĘCI”
Leśnicy, którzy ponieśli śmierć
w latach wojny i prześladowań w okresie 1938-1949 na terenie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny
Lp.
Nazwisko i imię,
wiek lub rok urodzenia
Stanowisko
Przydział służbowy lub
pracy - funkcja
miejsce pobytu
Data śmierci
lub zaginięcia
Adamczyk Michał
gajowy
Powiat Podhajce
1940
Agopsowicz Kazimierz
inż. leśnik
1940
Aleksandrowicz Feliks
leśniczy
(lub gajowy)
Andrychowicz Antoni Donat
„leśnik”
Majątek leśny Tułuków
Powiat Śniatyń
Łanki Małe
Powiat Bóbrka
Lasy na terenie
Województwa
Stanisławów
Ansion Mieczysław
ur. 1907 r.
pracow. nadzoru
(inż. leśnik)
Inspekcja Leśna
Sanok
15 VI 1942
Augustynowicz Henryk
leśniczy
Niwiska
N Kolbuszowa
Powiat Kolbuszowa
8.
Bagiński Zygmunt
Kazimierz
Bajak Karol (Stanisław?)
ur.1899 r.
student
leśnictwa
prac. tartaczny
(brakarz)
gajowy
9.
Banaś Konstanty
ur. 1899 r.
Bandura Jan
„leśnik”
1.
2.
3.
4.
5.
?
1940
brak danych
6.
7.
10.
Wydz. Rolno-Lasowy
Politechnika Lwowska
Nisko
Powiat Nisko
Ruda Różaniecka
N Narol
Powiat Lubaczów
Podhajce
Powiat Podhajce
1940
1943
Udział w wojnie i konspiracji,
okoliczności śmierci lub zaginięcia
zmobilizowany do służby pomocniczej PP,
więzień obozu w Ostaszkowie, zamordowany
w trybie katyńskim przez NKWD
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
mordu katyńskiego, umieszczony na liście
obozów z Ukrainy (Kijów-Tarnopol)
deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez
Sowietów na Sybir, dalszych informacji bark
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
inst.. ZHP, więzień obozu w Starobielsku,
ofiara mordu katyńskiego
żołnierz września 1939 r., aresztowany i
wzięty do niewoli przez Niemców, Oflag II B
ARNSWALDE, zamordowany w Oświęcimiu
członek AK ps. „Rafał”, uczestnik akcji
wywiadowczej, dotyczącej zbierania
informacji o pociskach rakietowych V-2,
aresztowany przez Niemców, osadzony w
obozie Sachsenhausen, gdzie zginął
pochodzący z woj. stanisławowskiego, ppor.
art. rez. WP, żołnierz września 1939 r., ofiara
mordu katyńskiego z listy kijowskiej
rozstrzelany przez Niemców
18 VI 1944
1940
zabity przez Niemców podczas akcji zbrojnej
zmobilizowany do służby pomoc. PP, ujęty
przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego, z
listy obozu w Ostaszkowie
1
11.
Baran Franciszek
gajowy
N Brzozów
3 X 1944
Baran Kazimierz Leon
ur. 1902 r.
v-ce dyrektor
(inż. leśnik)
Dyrekcja Lasów
Państwowych – Lwów
12 V 1940
Baraniuk Bronisław
gajowy
Barański Eustachy
Barański Włodzimierz
Walery Tadeusz
inż. leśnik
Horodnica
Powiat Kopyczńce
Majątek leśny
Łukawica Niżnia
Powiat Stryj
Maj. leśny Siemiginów
Powiat Stryj
Baras Dawid Leon
Bartnicki Jan
lat 40
„leśnik”
12.
13.
14.
15.
16.
inż. leśnik
?
1940
1940
gajowy
Tarnopol
Bolanowice
Gmina Husaków
22 XII 1944
N. N.
Bassara ? (imię nieznane)
gajowy
Wybranówka
Powiat Bóbrka
1944
Basznia Jan
leśniczy
Płużniki
Powiat Buczacz
13 II 1944
Batorczak Władysław
„leśnik”
Podwołoczyska
Powiat Skałat
1940
Bąk Antoni Tadeusz
„leśnik”
1940
gajowy
23.
Bełz Franciszek
Bender (Bauder ?) Marian
ur. 1925 r.
24.
Berda Wojciech
ur. 1892 r.
Przybyszówka
Powiat Rzeszów
N Mazury
Powiat Kolbuszowa
Lubaczów
Powiat Lubaczów
L Bystre
N Baligród
Powiat Lesko
17.
1940
18.
19.
20.
21.
22.
robotnik leśny
leśniczy
prawdopodobnie zamordowany przez UPA
pochodzący z Przemyśla, aresztowany 11 I
1940 r. przez NKWD, wywieziony 23 III 1940
do Kijowa, gdzie został zamordowany, ofiara
zbrodni katyńskiej
aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony wraz z rodziną na Sybir, dalszych
informacji brak
ziemianin, aresztowany przez NKWD, ofiara
mordu katyńskiego z listy kijowskiej
ziemianin, aresztowany przez NKWD, ofiara
mordu katyńskiego z listy kijowskiej
aresztowany przez NKWD, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
zamordowany z rodziną przez UPA
żołnierz AK, zagrożony ze strony UPA opuścił
Kresy Wsch. i wrócił z rodziną w lutym 1944 r
do rodzinnej Dąbrowy k/Rzeszowa, gdzie był
prześladowany i zamordowany przez NKWD
zamordowany w czasie rzezi Polaków we wsi
dokonanej przez banderowców
zmobilizowany do służb SG, aresztowany
przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z
listy kijowskiej
zmobilizowany do służby w SG, aresztowany
przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z
listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
10 VI 1944
zamordowany przez Niemców
9 X 1945
zamordowany przez UPA
6 VIII 1944
zamordowany w czasie zbiorowego mordu
dokonanego przez UPA w Baligrodzie
2
Bedryjowski Jan
„leśnik”
Bereźnik Stefan
Bezucha Zygmunt August
1940
sekretarz n-ctwa
L Strusów
Powiat Trembowla
N Biecz
Powiat Jasło
Sanok
Powiat Sanok
Broszniów-Osada
k/Doliny
1940
Białokryta Maria
„leśnik”
(tech. leśnictwa)
telefonistka
biura n-ctwa
Białowąs Józef (Michał?)
lat 37
gajowy
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Biderian Jan
31.
Bielec Alfred
ur. 1903 r.
32.
Bieliński Rafał Witold
leśniczy
wykładowca
szkoły leśnej
(inż. leśnik)
urzędnik leśny
(inż. leśnik)
Bienieski (imię nieznane)
leśniczy
34.
Biernakiewicz Tadeusz
„leśnik”
35.
Biernakiewicz Zdzisław
„leśnik”
36.
Biesiadecki Jan
ur. 1898 r.
leśniczy
(inż. leśnik)
37.
Biliński-Słotyłło Bogdan
Dobrosław
urzędnik
leśny
Biłas Paweł
ur. 1906 r.
leśniczy
38.
33.
Krowica - Lubaczów
(leśnictwo Kamieńsk?)
Powiat Lubaczów
L Łopuszna
Powiat Bóbrka
Szkoła Leśna w
Bolechowie
Powiat Dolina
Starostwo Zbaraż
Powiat Zbaraż
Świrz
Powiat Przemyślany
L Gródek Jagielloński
Powiat Gródek Jagiell.
L Gródek Jagielloński
Powiat Gródek Jagiell.
?
X 1943
30 XII 1944
22/23 II 1944
wiosna 1940
1940
?
1940
1940
Hanaczówka
Powiat Przemyślany
Ożomla
Powiat Jaworów
Dyr. Lasów Pań.-Lwów
1940
(IX 1939 ?)
L Stebnik
Powiat Drohobycz
1940
1940
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej (Kijów +
Tarnopol)
oficer AK, ppor. rez., poległ w czasie akcji
zbrojnej pod Tuchowem
zmobilizowany do służby w SG w Sanoku,
aspirant SG, aresztowany przez NKWD, ofiara
mordu katyńskiego z listy kozielskiej
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie, dokonany przez UPA
zamordowany strzałem w głowę przez UPA w
Skolinie-Czaplakach, zwłoki znaleziono12 III
1945 r. przy czyszczeniu studni. Pochowany w
Wielkich Oczach.
zamordowany przez UPA razem z 8 osobami
przebywającymi w Leśnictwie Łopuszna
żołnierz września 1939 r., ppor. rez. WP,
wzięty do niewoli sowieckiej zamordowany
przez NKWD w Charkowie
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
uciekinier ze Lwowa, aresztowany 11 XI 1940
r. i wywieziony z rodziną przez Sowietów na
Sybir, dalszych informacji brak
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
żołnierz września 1939 r. por. rez. WP, wzięty
do niewoli, zamordowany przez NKWD w
Charkowie (SŚ -17/14)
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
aresztowany i wywieziony przez Sowietów w
głąb ZSRR, gdzie ślad po nim zaginął
3
Bisikiewicz Józef
„leśnik”
Delatyń
Powiat Nadwórna
1940
Błażejewicz lub Błażejewski
nadleśniczy
Niżborg Szlachecki
Powiat Husiatyn
?
39.
40.
(imię nieznane)
Błoński Wawrzyniec
ur. 1864 r.
leśniczy
Hołobutów
Powiat Stryj
1943
nadleśniczy
(inż. leśnik)
N Jaremcze
Powiat Nadwórna
?
inż. leśnik
Lwów
Żuków k/Buszcza
Powiat Brzeżany
Majątek leśny
Kalnica k/Cisnej
Powiat Lesko
Kalnica k/ Wetliny
N Wetlina
Powiat Lesko
Uhrynów k/Nowicy
Powiat Kałusz
Dobra rawskie księcia
Sapiehy w Siedliskach
Powiat Rawa Ruska
Majątek Torhanowice
Powiat Sambor
N Rafajłowa
Powiat Nadwórna
Czenielisa
Powiat Sokal
Okno k/Czerniatyna
Powiat Horodenka
Glinka n/Dniestrem
Powiat Buczacz
Turka n/Stryjem
Powiat Turka
41.
42.
43.
Bochdanek Zygmunt
Bogdanowicz Karol Feliks
(hrabia)
44.
Borek (imię nieznane)
gajowy
45.
Borek-Prek Lucjan
ur. 1872 r.
zarządca
majątku leśnego
Borek–Prek Zygmunt
ur. 1915 r.
adiunkt leśny
46.
47.
Borkowski (imię nieznane)
zarządca
majątku leśnego
Borkowy Jan
gajowy
48.
49.
Borowiec Łukasz Józef
50.
Bott Stefan
„leśnik”
(tech. agr.-leśn.)
manipulant
leśny
51.
Borzemski Zenon
leśniczy
52.
Bożemski (imię nieznane)
„leśnik”
53.
Braszynowicz Kazimierz
54.
Brenes Nachman
leśniczy
właścic. tartaku
(techn. leśnik)
1940
VI 1938
?
strażnik SG, zmobilizowany do służby w SG,
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
pasjonat koni, deportowany z rodziną 10 II
1940 r. przez NKWD w głąb ZSRR, dalszych
informacji brak
pochodzący z Harty, deportowany w 1940 r.
przez Sowietów na Syberię do miejscowości
Kamieniuszka, gdzie zmarł z głodu i
wycieńczenia
zamordowany przez Sowietów
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
mordu katyńskiego z listy kijowskiej
zamordowany w lesie przez miejscowych
bojówkarzy OUN
aresztowany przez gestapo w dniu 5 IV 1940r.,
za ułatwianie przechodz. granicy, po krótkim
śledztwie 22 V 1940 r. odesłany do Dachau
6 VIII 1944
zamordowany w czasie zbiorowego mordu
dokonanego przez UPA w Baligrodzie
23 II 1944
zamordowany przez UPA
aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony z rodziną na Sybir, dalszych
informacji brak
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
?
1940
27 VIII 1943
zamordowany z rodziną przez UPA
zamordowany z innymi osobami przez
bojówkę OUN
VII 1943
zamordowany wraz z rodziną przez UPA
15 VIII 1943
zastrzelony przez banderowca
kupiec drewna, aresztowany przez Sowietów,
ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
1944
1940
4
Kobylica Ruska
k/Wielkich Oczu
N Krowica (Lubaczów)
N Podbuż
Lasy „Godulla” S.A. w
Bieszczadach k/Turki
Bronhardt (Brunhardt) Filip
ur. 1912 r.
gajowy
Brudny Zygmunt
gajowy
Bruno (imię nieznane)
leśniczy
Brynkus Andrzej
lat 29
gajowy
58.
Brzęk (Bryk ?) Kazimierz
ur. 1916 r.
gajowy
59.
Brzozowski Józef
ur. 1913 r.
leśniczy
Lasy na Kresach
Wschodnich
1942
60.
Brzozowski Józef
urzędnik leśny
(inż. geodeta)
1940
gajowy
(leśniczy?)
64.
Buczek Marian
lat 35
Buczek Stanisław
ur. 1906 r.
Budka Stanisław
ur. 1899 r.
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
(Wola Maćkowa)
N Hołubla
Powiat Przemyśl
Wola Maćkowska
N Przemyśl
strażnik leśny
65.
Budziński Wilhelm
gajowy
66.
Budzyński (imię nieznane)
leśniczy
67.
Bukowski Stanisław
„leśnik”
68.
Bulski (imię nieznane)
„leśnik”
Lasy na Kresach Wsch.
N Sieniawa
Powiat Przeworsk
Czerwona Buda-Miłków
Gmina Stary Dzików
Kołomyja
Powiat Kołomyja
Lasy na Kresach
Wschodnich
Bułhak Edward
„leśnik”
Lwów
55.
56.
57.
61.
62.
63.
69.
gajowy
Horodnica
Powiat Kopyczyńce
L-ctwo Jawornik Polski
N Hadle Szklarskie
Powiat Przeworsk
Smerek
NP Wetlina
Powiat Lesko
15 V 1945
?
?
uprowadzony w IV 1945 r. i zamordowany
przez UPA, pochowany na cmentarzu w
Wielkich Oczach
deportowany 10 II 1940 r. z rodziną na Sybir,
wstąpił do I Dyw. Piech. LWP, dalszy ślad po
nim zaginął, rodzina wróciła po wojnie
aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony wraz z rodziną na Sybir, dalszych
informacji brak
1945
zamordowany przez bandy
10 I 1945
zamordowany przez UPA na drodze ze Smreka
do Wetliny
żołnierz września 1939 r., wywieziony przez
Sowietów w głąb ZSRR, gdzie zmarł z głodu i
wycieńczenia
por. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy starobielskiej
1945
zamordowany przez UPA
2 III 1945
1940
IX 1941
1944
1940
?
1940
zamordowany w przez UPA
aresztowany przez NKWD, ofiara mordu
katyńskiego, zamordowany w Miednoje
nieznane
aresztowany przez policję ukraińską 1943 r. i
przekazany na gestapo, stracony w Oświęcimiu
strażnik SG, aresztowany przez Sowietów,
ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
aresztowany i wywieziony w 1940 r. przez
Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
zmobilizowany do służby pomocniczej PP,
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy obozu w Ostaszkowie
5
N Ruda Różaniecka
Powiat Lubaczów
Bundyra Jan
robotnik leśny
Buzyn Jan
„leśnik”
Gródek Jagielloński
Powiat Gródek Jagiel.
1940
Celiński – pseudonim
leśniczy
powiat jarosławski
1946
73.
Chciuk Kazimierz
„leśnik”
(techn. melior.)
74.
Chlan (imię nieznane)
gajowy
75.
Chlebka (imię nieznane)
gajowy
76.
Chmiel (imię nieznane)
gajowy
Chmyś (imię nieznane)
gajowy
leśniczy
78.
Chrzanowski Adam
ur. 1910 r.
79.
Chuchla Józef
lat 42
gajowy
Chuderski Tadeusz
inż. leśnik
Chudzik (imię nieznane)
gajowy
Chwostyk Mikołaj
leśniczy
Urząd Wodno-Leśny
Starostwo Sambor
Podemszczyzna
Powiat Lubaczów
N Oleszyce
Powiat Lubaczów
Komarów k/ Tartaków
Miasto (Powiat Sokal)
Dalnicz k/Kłodna
Wielkiego
Powiat Żółkiew
L Wisłok Wielki
N Komańcza
Powiat Sanok
L Sołonka
N Błażowa
Powiat Rzeszów
Placówka Gran. KOP
Zaleszczyki
Powiat Zaleszczyki
Nakwasza
k/Podkarmienia
Powiat Brody
L Krzeczkowa
N Krasiczyn
Powiat Przemyśl
70.
71.
25 VI 1944
nieznana
zamordowany przez Niemców
zmobilizowany do służby pomocniczej PP,
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy białoruskiej (Berezwecz)
żołnierz AK, zamordowany w lesie
bachorskim przez bojówkę UPA w składzie
Leon Krzywonos, Michał Horajski
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
po aresztowaniu przez Sowietów, wywieziony
na Sybir, gdzie zmarł
nieznana
uprowadzony przez UPA, przepadł bez wieści
11 IV 1944
zamordowany przez UPA
zamordowany z żoną przez UPA (miejscowi
chłopi), zmasakrowana i ciężko ranna córka
przeżyła
przed wojną leśniczy w L-ctwie Jełowe,
Nadleśnictwo Słotwina Mizuńska
zamordowany wraz ze służącą przez UPA
72.
77.
80.
81.
82.
Ciechanowicz Witold
lat 32
83.
leśniczy
(inż. leśnik)
N Nowy Żmigród
Powiat Jasło
1940
27 I 1944
22-24 VII 1944
1945
1940
XI 1942
zamordowany w lesie przez nieznanych
sprawców
kpt. żnad. sł. st. aresztowany przez Sowietów,
ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
(Kijów + Tarnopol)
zamordowany przez bojówkę ukraińską OUN,
jesienią 1945 r. podobny los spotkał syna
4 XII 1944
26 VIII 1944
zamordowany przez UPA
aresztowany i zamordowany w więzieniu przez
Gestapo, po rewizji przeprow. w lipcu 1944 r.
w domu Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu
listy zakonspirowanych członków AK
6
Ciernik Ludwik
leśniczy
Lwów
1940
85.
Cieślik Piotr
„leśnik”
Wołowe
Powiat Bóbrka
1940
Cisiński Wacław
ur. 1914 r.
„leśnik”
86.
87.
Cybulski Kazimierz
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Cymbał Józef
„leśnik”
Cyranowicz (imię nieznane)
leśniczy
Cywnyr Jan
gajowy
91.
Czacki Mieczysław
92.
Czajkowski Zachariasz
adiunkt leśny
urzędnik n-ctwa
(płatnik)
93.
Czapor Michał
leśniczy
94.
Czarnecki Tomasz
gajowy
95.
Czarny Franciszek
leśniczy
96.
Czarny Stefan
gajowy
97.
Czekotowski Eugeniusz
„leśnik”
Czerny Henryk
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Czuba Franciszek
gajowy
84.
88.
89.
90.
98.
99.
Jaryczów
Powiat Lwów
N Szeparowce
Powiat Kołomyja
Nowa Uszyca
Obwód Chmielnicki
(Podole)
Biłka Szlachecka
Powiat Lwów
N Nadwórna
Powiat Nadwórna
(Gorgany)
N Szewsko
Powiat Jarosław
Broszniów-Osada
k/Doliny
Połowce
Powiat Czortów
Jasionów k/Podhorców
Powiat Brody
N Dukla
Powiat Krosno
Leśnictwo Werchrata
k/Horyńca
Stawczany
Powiat Gródek Jagiel.
NP Nadwórna
Powiat Nadwórna
Chatowa
Powiat Pilzno
27 II 1944
1940
?
?
?
8 XII 1941
7 X 1943
16/17 I 1945
?
IX 1943
III 1945
1940
?
1943
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy starobielskiej
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy kijowskiej
urzędnik leśny nadleśnictwa lub DLP we
Lwowie, zamordowany przez UPA w czasie
pogromu koło wsi Cepuchy
zamordowany przez grupę nacjonalistów
ukraińskich
Polak żyjący na Ukrainie Radzieckiej przy
granicy z Polską, zmarł z głodu i wycieńczenia
pod koniec „Wielkiego Głodu” na Ukrainie,
spowodowanego represjami stalinowskimi
wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. przez
Sowietów na Sybir, gdzie ślad po nim zaginął
wywieziony z matką na Syberię, wstąpił do I
Dyw. Kościuszkowskiej LWP, dalszych
informacji brak
zamordowany przez Gestapo
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
zamordowany z rodziną i innymi osobami (32)
po uprowadzeniu przez UPA
zamordowany na Gajach Roztockich przez
UPA
członek AK, rozstrzelany przez Niemców w
Jaśle
zamordowany wraz z rodziną przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy białoruskiej (Berezwecz)
mieszkał w Zielonej, deportowany (?) wraz z
żoną nauczycielką przez NKWD w 1940 r. w
głąb ZSRR, dalszych informacji brak
żołnierz AK na placówce Pilzno, zginął w
akcji partyzanckiej
7
Mościska k/Przemyśla
Powiat Mościska
100.
Czyż (imię nieznane)
gajowy
Czyż Aleksander
ur. 1905 r
leśniczy
Święcany
Powiat Jasło
?
101.
Dancewicz Stanisław
leśniczy
L Zaleszczyki
Powiat Zaleszczyki
1940
Daraż Michał
ur. 1893 r.
leśniczy
N Kańczuga
L Śliwnika
Daszyński Jan
adiunkt leśny
(inż. leśnik)
N Mikuliczyn
Powiat Nadwórna
X 1939
Dąbrowski Mieczysław
inż. leśnik
1940
Dec (imię nieznane)
leśniczy
L Janówka Słone
Powiat Borszczów
(Hadle Szklarskie ?)
Powiat Przeworsk
Demarko (imię nieznane)
pracownik
tartaczny
Demczuk (imię nieznane)
gajowy
Demus Stanisław
gajowy
110.
Diakiewicz Stanisław
ur. 1914 r.
leśniczy
(inż. leśnik)
111.
Dierga (imię nieznane)
Dobosz Jan
102.
IV 1944
7 VI 1947
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Tartak na „Beskidzie”
w Smereku k/Cisnej
Powiat Lesko
Skorodyńce
Powiat Czortków
XII 1942
I 1945
4/5 XI 1943
24 VII 1942
gajowy
L Sieniawka
Powiat Lubaczów
N Leżajsk
Powiat Leżajsk
L Zmysłówka
N Łańcut
inż. leśnik
Tarnopol
1940
praktykant leśny
N Oleszyce
Powiat Lubaczów
15 VII 1942
109.
25 III 1945
nieznana
112.
113.
Dobrowolski Lesław
zamordowany przez bojówkę UPA
aresztowany we wrześniu 1939 r. przez
Sowietów i zesłany do Kotłasu (Sybir),
dalszych informacji brak
zmobiliz. do służby pomoc. PP, aresztowany
przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z
listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
członek ruchu oporu i przewodnik oddziału
partyzan., po dostaniu się do niewoli UPA
zamordowany w czasie zbiorowego zabójstwa,
jego imię nosi Szkoła Podstawowa w Śliwnicy
syn Ignacego Daszyńskiego, przewodnik
ułatwiający przejścia graniczne przez Karpaty,
po powrocie z trasy zapadł na gruźlicę i zmarł
por. bron. panc. rez. WP, żołnierz września
1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara
mordu katyńskiego z listy starobielskiej
zamordowany przez Niemców
potomek włoskiego kamieniarza budującego
przed laty kolejkę leśną w Bieszczadach,
zamordowany z synem przez UPA na tzw.
„Beskidzie”, przynależnym do wsi Smerek
zastrzelony w mieszkaniu przez grupę UPA
deportowany przez Sowietów na Syberię;
zmarł z wycieńczenia w Guzarze (Uzbekistan),
gdzie tworzona była Armia Andersa
oficer AK, zamordowany przez NKWD w
Brzyskiej Woli, pochowany w Tarnowcu
zamordowany przez Gestapo za
przechowywanie zbiegłych jeńców radzieckich
por. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu
katyńskiego z listy starobielskiej
zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich
8
114.
Domagalski Władysław
Piotr
technolog drew.
(inż. chemik)
115.
Domański St.
leśniczy
116.
Domaszewski Adam
inż. leśnik
117.
Dominikiewicz Andrzej
118.
Dorecki (imię nieznane)
„leśnik”
nadleśniczy
(inż. leśnik)
119.
Drwota Tadeusz
leśniczy
120.
Dubiński Jakub
„leśnik”
Duda Aleksander
urzędnik leśny
Duda Antoni
gajowy
Duda Jan
„leśnik”
Duda Jan
gajowy
Dudka Leon
gajowy
Dudrak Stanisław
ur. 1911 r.
inż. leśnik
126.
127.
Dunin-Markiewicz Jan
dyrektor
(inż. leśnik)
Dunin-Szpot Bogdan
inż. leśnik
Durnota (imię nieznane)
gajowy
121.
122.
123.
124.
125.
128.
129.
Fabryka Papieru
„Klucze” – Lwów
Lasy na Kresach
Wschodnich
Majątek leśny Seredne
Powiat Kałusz
N Kałusz
Powiat Kałusz
N Wetlina
Powiat Lesko
Kuty
Powiat Kosów Huculski
Wola Artemowska
k/Mościsk
1940
1941
1940
1940
1944
27/28 III 1944
1940
Urząd Ochrony Lasów
Sanok
N Rafajłowa
Powiat Nadwórna
1940
Sanok
Powiat Sanok
Broszniów-Osada
k/Doliny
N Podbuż
Lasy „Godulla” S. A. w
Bieszczadach k/Turki
1940
N Śniatyn
Powiat Śniatyn
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
Maj. leśny Komarówka
Powiat Buczacz
1944
X 1943
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy starobielskiej
wywieziony w 1940 r. do Archangielska przez
Sowietów, gdzie zmarł wycieńczony pracą
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy kijowskiej
zabity pod Dynowem krótko po przejściu
frontu wojny
zamordowany przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy kijowskiej
ppor. piech. rez. WP, zmobil. Do służb pomoc.
PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy Ostaszkowa
zamordowany wraz z żoną przez UPA
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
białoruskiej (Berezwecz)
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
wywieziony z rodziną w 1940 r. na Sybir, żołn.
I Dyw. Piech. LWP, nie wrócił z wojny
aresztowany 6-14 XI 1942 r. przez gestapo na
19 III 1943
skutek donosu policji ukraińskiej, zginął w
obozie na Majdanku k/Lublina
aresztowany przez Sowietów i wywieziony w
1940 r.
głąb ZSRR i wszelki ślad po nim zaginął
kpt. piech. st. sp. WP, ziemianin, aresztowany
1940
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z
listy kijowskiej
Ukrainiec, wyprowadzony w las i zabity przez
zima 1943/1944 banderowców po obławie na jego dom i próbie
ucieczki
?
9
130.
Duszyński Paweł
ur. 1890 r.
nadleśniczy
Dwernicki Józef
inż. leśnik
131.
132.
133.
Dworak Adam
lat 45
Dydziak Wawrzyniec
ur. 1894 r.
leśniczy
Dygdalewicz Julian
leśniczy
Dynowski (Roman ?-imię
leśniczy
gajowy
134.
135.
nieznane)
136.
Dzidek (imię nieznane)
137.
Dzidek Władysław
138.
140.
Dziendziński Roman
Dzierga Władysław
lat 50
Dziewoński Tadeusz
ur. 1909 r.
141.
Dzik (imię nieznane)
142.
Dziuk Józef
ur. 1892 r.
139.
Dziura Józef
143.
144.
Dziurzyński Władysław
145.
Dziwota Ignacy
Lasy księcia Sapiehy
k/Rawy Ruskiej
Majątki:
1) Obarzyn k/Brzozowa
2) Równia k/Ustrzyk D.
N Głogów Młp.
Powiat Rzeszów
Rychcice
Powiat Drohobycz
L Sieniawka
Huta Kryształowa
k/Horyńca Zdroju
Lasy na Kresach
Wschodnich
nadleśniczy
N Suchodół
(inż. leśnik)
Powiat Dolina
(płatnik)
Broszniów-Osada
faktor drzewny
k/Doliny
pracownik
L Czeremosznia
leśnictwa
Powiat Zborów
N Dąbrówki
Powiat Łańcut
gajowy
nadleśniczy
Lasy na Kresach
(inż. leśnik)
Wschodnich
Lasy w Karpatach
Wschodnich
inż. leśnik
N Podbuż
pracownik
Zubrzyca k/Zawadki
leśnictwa
Powiat Turka
L Budy Łańcuckie
gajowy
N Dąbrówki
Powiat Łańcut
Wygoda-Kolonia
k/Doliny
leśniczy
budow. tartaków Urząd Dyrekcji Lasów (mgr archit.)
Leżajsk
?
1940
7 XI 1943
?
1939
(1919 ?)
?
19/20 X 1943
X 1943
15 IX 1943
1945
1942
19 X 1943
29 IX 1943
1944
26 VI 1944
1940
w 1940 r. wywieziony przez Sowietów do
łagru na Syberię (Irkuck), gdzie pracował przy
wyrębie lasu i zmarł z głodu i wycieńczenia
ppor. kaw. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej
sprawcy nieznani
w 1940 r. wywieziony w głąb ZSRR przez
Sowietów, gdzie ślad po nim zaginął
zabity w lesie koło osady Tymosze podczas II
wojny światowej
ppor. rez. WP, aresztowany przez Sowietów w
1940 r. i wywieziony w głąb ZSRR, dalszych
informacji brak
po splądrowaniu biura nadleśnictwa
uprowadzony przez UPA, zaginął bez wieści
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
zamordowany przez UPA w czasie napadu na
siedzibę leśnictwa
zamordowany przez nieznanych sprawców
deportowany na Wschód przez Sowietów w
1940 r., gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
zamordowany przez UPA
spalony żywcem z innymi osobami w
leśniczówce w czasie napadu dokonanego
przez UPA
żołnierz AK placówki nr 5 obwodu Łańcut,
aresztowany przez NKWD i wywieziony na
Syberię, gdzie ślad po nim zaginął
uprowadzony i zamordowany w lesie przez
UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy kijowskiej
10
146.
Dżawała Józef
leśniczy
Przemyślany
Powiat Przemyślany
?
Eminowicz Juliusz
nadleśniczy
(inż. leśnik)
N Michowa
Powiat Dobromil
1942
147.
148.
149.
Fedkowicz Michał
ur. 1889 r.
Fedkowicz Teodor
ur. 1892 r.
gajowy
gajowy
Fedorowicz Andrzej „Druś”
ur. 1905 r.
leśniczy
(inż. leśnik)
Ferliński Stanisław
kierownik
tartaku
Fesio (Fesiów ?) Grzegorz
gajowy
Filar Władysław
ur. 1911 r.
Flisak Jan
lat 65
student
leśnictwa
150.
151.
Borysławka
N Nowe Sady
Borysławka
N Nowe Sady
Lasy majątku leśnego
Antoniego Kraińskiego
w Maniowie
Gmina Wola Michowa
Powiat Lesko
Huwniki
Powiat Dobromil
Szczerbanówka
Gmina Wola Michowa
Powiat Sanok
IV 1945
26 II 1945
4 IX 1942
1947
?
152.
153.
154.
Fuliński Benedykt
ur. 1881 r.
155.
gajowy
Wydział Lasowy
Politechnika Lwowska ?
Świrz
Powiat Przemyślany
kierownik
Katedra Zoologii
katedry,
i Anatomii Zwierząt,
wykładowca,
prof. dr zoologii Wydz. Rolniczo-Lasowy
Politechnika Lwowska
i anatomii
we Lwowie
zwierząt
1940
15 IV 1944
2 III 1942
zamordowany przez bojówkę UPA
pochodzenia ormiańskiego, ur. w Krakowie,
absolwent Wydz. Leśnego (1923 r.) SGGW,
długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Michowa
k/Chyrowa, krótko przed wojną przeniesiony
do Nadleśnictwa Stary Sącz, więzień obozu
zagłady w Oświęcimiu, tam zamordowany
starszy brat Teodora, zamordowany przez UPA
brat Michała, zamordowany we własnym
domu przez UPA, pochowany w Borysławce
współpracownik AK, odnalezione zwłoki z
głową w potoku i ich ułożenie wskazywały na
mord z zaskoczenia po próbie obrony ze strony
ofiary, wg podejrzeń mieszkańców wsi mord
dokonany skrytobójczo przez bojówkę
ukraińską, pochowany w Maniowie
uprowadzony do wsi Koniusza przez UPA;
zaginął
z pochodzenia Rusin, zaangażowany w
działalność ruchu oporu, dotyczącą przerzutów
granicznych i przeprowadzania uciekinierów
przez granicę karpacką na Węgry, w latach
wojny zaginął w nieznanych okolicznościach
urodzony w Winnicy (dziś Ukraina Środkowa),
ppor. piech. rez. WP, wzięty do niewoli przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
zamordowany przez UPA
członek Polskiego Towarzystwa Leśnego,
naukowiec wykładowca zoologii i entymologii
na Politechnice Lwowskiej i Uniwersytecie
Jana Kazimierza, miał też wykłady ze
studentami leśnictwa, w okresie okupacji
niemieckiej brał udział w tajnym nauczaniu,
będący pod obserwacją zmarł po silnej depresji
wywołanej warunkami okupacji i konspiracji
11
156.
Frankiewicz Stefan
lat 42
157.
Frichtel Zofia
nadleśniczy
sekretarka
leśnictwa
158.
Friedel Józef
leśniczy
Fross Jan
„leśnik”
Furschmidt Konrad
ur. 1915 r.
leśniczy
159.
160.
Gabcych (imię nieznane)
sekretarz
nadleśnictwa
Gaj Jan
gajowy
163.
Gajewski (imię nieznane)
leśniczy
164.
Gal (imię nieznane)
gajowy
Galasiewicz (imię nieznane)
leśniczy
N Mosty Wielkie
Powiat Żółkiew
Borynia
Powiat Turka
Trembowla
Powiat Trembowla
Podwołoczyska
Powiat Skałat
Leśnictwo Ilemnia
Broszniów-Osada
k/Doliny
N Sokoliki Górskie
Powiat Turka
27 I 1944
28/29 IX 1943
1945
1940
X 1943
16 VIII 1944
161.
162.
165.
leśniczy
167.
Gałęzowski (imię nieznane)
Gawlicki Michał
lat 62
168.
Gawliński Mieczysław
urzędnik leśny
169.
Gawron (imię nieznane)
gajowy
170.
Gawryluk Kazimierz
gajowy
Gendźwiłł Stanisław
inż. leśnik
166.
171.
gajowy
L Góra
N Zawadówka k/ Bełza
Powiat Sokal
Bucniów
Powiat Tarnopol
Krowinka k/Strusowa
Powiat Trembowla
Wólka Mazowiecka
Gmina Hulcze
Powiat Rawa Ruska
Stara Huta
Powiat Złoczów
Majdan Stary
Powiat Radziechów
L Berezów k/Kołomyji
Obertyn k/Horodecki
Budyłówka-Kuropatniki
Powiat Brzeżany
Bużek k/Białego Kamienia
Powiat Zborów
Brzeżany
Powiat Brzeżany
zamordowany w żoną przez UPA, dzieci mimo
torturowania i ciężkiego okaleczenia przeżyły
zamordowana w czasie nocnego napadu przez
UPA
zamordowany w nieustalonych
okolicznościach przez Ukraińców
st. sierż. sł. st. KOP, żołnierz września 1939 r,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy kijowskiej
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
wraz z żoną i dwiema córkami ukrywał się w
okresie przechodzenia frontu w leśniczówce u
leśniczego Franciszka Króla. Wraz z 17 osobami
zamordowany w debrach Mucznego przez UPA w
lipcu lub sierpniu 1944 r.
II 1944
członek AK, rozstrzelany przez Niemców na
targowicy w Chełmie Lubelskim
1/2 IX 1943
pobity i zamordowany przez bojówkę ukraińską
aresztowany 10 II 1940 r. i zesłany wraz z rodziną
przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
?
I 1944
?
zamordowany z żoną przez UPA
aresztowany 10 II 1940 r. i zesłany przez NKWD
na Sybir, dalszych informacji brak
23 IX 1944
zamordowany przez UPA
1940
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy kijowskiej
?
deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r. przez
Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
5 II 1943
zamordowany przez UPA
ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
1940
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy kozielskiej
12
Wydział Rolno-Lasowy
Urząd Wojewódzki
w Tarnopolu
Wydział Lasowy
Politechnika Lwowska
Dynów
Powiat Rzeszów
Gergowicz Bogumił
naczelnik wydział
(urzędnik leśny)
173.
Geritz Bohdan Antoni
student leśnictwa
174.
Gierula Władysław
„leśnik”
175.
Gilowski (imię nieznane)
leśniczy
176.
Glajcher (imię nieznane)
leśniczy
Mościska k/Przemyśla
Lasy w Bieszczadach w
okolicach Turki
177.
Goleń Kazimierz
lat 45
leśniczy
Pniatyń
Powiat Przemyślany
178.
Goliński Stanisław Wiktor
inż. leśnik
179.
Goliszewski (imię nieznane)
gajowy
leśniczy
180.
Gołębiowski Kazimierz
ur. 1923 r.
Leśnictwo Cisowa
N Krasiczyn
Powiat Przemyśl
181.
Gonet Stanisław
ur. 1891 r.
zarządca lasów
(inż. leśnik)
Lasy Potockich
Wypyski k/Przemyślan
Górecki Sławomir
(zatrudnienie dla
potrzeb ruchu
oporu)
Górski (imię nieznane)
gajowy
Horodnica
Powiat Kopyczyńce
?
Górski Wiesław
urzędnik leśny
1940
185.
Greiner Julian
ur. 1887 r.
gajowy
186.
Grochal Bronisław
leśniczy
Starostwo -Wydz. Leśny
Powiat Bóbrka
N Mikuliczyn
Powiat Nadwórna
Korczmin
Powiat Rawa Ruska
172.
gajowy
Lwów
Biłka Szlachecka
Powiat Lwów
L Sokole k/Blizny
N Tuszyma
Powiat Mielec
1940
1940
1940
IV 1944
?
1941
1940
?
28 IX 1944
1942
?
182.
183.
184.
1 X 1943
po 22 II 1944
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy kijowskiej
pchor. rez. WP, aresztowany przez Sowietów,
ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej
kpr. rez. WP, aresztowany przez Sowietów,
ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej
zamordowany przez bojówkę UPA
w 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię,
skąd nie wrócił
deportowany z rodziną II 1940 r. przez Rosjan na
Sybir, zmarł z wycieńczenia tuż po przyjeździe do
Teheranu, miejsca stacjonowania I Korpusu WP
kpt. br. panc. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
ofiara zbrodni katyńskiej z obozu Starobielsk
wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. przez
Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
zamordowany przez UPA w czasie powrotu z
Olszan do miejscowości Brylińce, ciała nigdy
nie odnaleziono, symboliczny grób w Zawadce
aresztowany w Hanaczówce, deportowany z
rodziną 10 II 1940 r. w głąb ZSRR (Irkuck),
zmarł z głodu i wyczerpania w Kazachstanie
przybyły z Warszawy, na rozkaz dowództwa
AK prowadził intensywną działalność
wywiadowczą dotyczącą prób z rakietami V-2,
po wojnie niespodziewanie wyjechał na
Ziemie Odzyskane, gdzie w tajemniczych
okolicznościach został zamordowany
aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony wraz z rodziną na Sybir, dalszych
informacji brak
plut. pchor. rez. WP, zmobil. do służb pomoc.
PP, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na
Ukrainie (Kijów-Tarnopol)
zamordowany bestialsko z rodziną przez UPA
zamordowany przez UPA, pochowany w
Korczminie
13
nieznane)
komisarz
ochrony lasów
(inż. leśnik)
Grodziński Wojciech
ur. 1902 r.
leśniczy
(inż. leśnik)
Artur Groetschel
Grotowski Marian
ur. 1898 r.
nadleśniczy
Gregorczyk Adam
Gruczkan Władysław
lat ok.. 35
gajowy
Grochowski (Wincenty ?-imię
187.
Inspekcja Leśna
Sambor
Lasy Przemyskiego
Biskupstwa Rzym.-Kat.
k/Jaślisk
Powiat Krosno
1942
1942
188.
189.
190.
191.
192.
Gruszczyński Jan
193.
inż. leśnik
leśnik
pracownik adm.
leśnej firmy
„Forstamt”
194.
Grygiel Józef
195.
Grygorski-Polo Leopold
gajowy
manipulant
leśny
Grygurz Franciszek
„leśnik”
Gryko Piotr
leśniczy
Gryniewicz (imię nieznane)
leśniczy
Grzaśko Franciszek
Grzeszczuk Leon
200.
Wola Osiecka
Powiat Mielec
N Kołaczyce
Powiat Jasło
N Rafajłowa
Powiat Nadwórna
przepadł bez wieści
1940
zamordowany przez grupę Ukraińców
1943
zamordowany przez UPA
3 XI 1943
zamordowany przez UPA
śpiewak operowy, w okresie okupacji
zatrudniony w branży leśnej, żołnierz AK,
zmarł na skutek nabytej ciężkiej choroby
1944
5 IX 1944
zastrzelony przez Niemców
1944
zamordowany przez UPA
zmobilizowany do służb pomocniczych PP,
ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na
Ukrainie (Kijów, Tarnopol)
aresztowany i wywieziony w 1940 r. przez
Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
aresztowany i wywieziony z rodziną w 1940 r.
przez Sowietów na Syberię, dalszych
informacji brak
1940
?
gajowy
Wielkie Oczy
k/Lubaczowa
N Leżajsk
Powiat Leżajsk
1 IV 1945
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Olejów
Powiat Zborów
4 III 1944
198.
199.
Radziechów
Tuchla k/Sławska
Powiat Stryj
?
Sambor
Powiat Sambor
Lasy na Kresach
Wschodnich
196.
197.
Rachiń
Powiat Dolina
Lasy prywatne na
Kresach Wschodnich
zakatowany w Chyrowie na śmierć przez
Niemców za przynależność do AK
żołnierz września 1939 r., uciekł z niewoli
niemieckiej, ułatwiał przechodzenie granicy na
trasie kurierskiej przez Przeł. Beskid nad
Czeremchą, aresztowany powtórnie przez
Niemców za działalność konspiracyjną; zmarł
w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu
?
sprawcy nieznani
komendant placówki AK w Olejowie,
uprowadzony z domu razem z innymi osobami
i bestialsko zamordowani przez UPA w lesie
pod Manajowem, ciał nie odnaleziono
14
Grzybowski Adam
inż. leśnik
202.
Grzywacz Wojciech
gajowy
203.
Guzik (imię nieznane)
leśniczy
Hadyński Izydor
ur. 1904 r.
leśniczy
Hagel (Nagel) Kalikat
leśniczy
Hahn Antoni
inż. leśnik
Haiman (Hajman ?) Jan
ur. 1913 r.
inż. leśnik
(urzędnik
tartaczny)
201.
N Wały Małe
Powiat Brody
N Głogów Małopolski
Powiat Rzeszów
N Mosty Wielkie
Powiat Żółkiew
1940
23 IX 1943
III 1944
N Nowy Żmigród
Powiat Jasło
26 VIII 1944
Kadobna k/Wierzchni
Powiat Kałusz
Majątek leśny
Brzuchowice
Powiat Przemyślany
23 I 1944
(IV 1944 ?)
204.
205.
206.
Wisła
Powiat Cieszyn
1940
1940
207.
208.
209.
Haleczek Franciszek
ur. 1910 r.
Hanas Jan
lat 35
Hawranek Wiktor (Witold ?)
210.
ur. 1906 r.
211.
Hawnanek (imię nieznane)
212.
Heler (imię nieznane)
Heppe Adam Karol Tadeusz
213.
Mikuliczyn
sekretarz tartaku
Powiat Nadwórna
N Kańczuga
gajowy
Powiat Przeworsk
„Godulla”S.A z Chebzia
leśniczy
N Podbuż
(inż. leśnik)
L Zubrzyca k/ Turki
Kropiwnik k/Hołynia
Powiat Kałusz
leśniczy
Lasy na Kresach
„leśnik”
Wschodnich
inż. leśnik
Stanisławów
kpt. piech. posp. rusz. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
sprawcy nieznani
zamordowany z żoną przez UPA, córkę i syna
zamordowano wcześniej (styczeń 1944 r.)
wysiedlony z Wielkopolski, aresztowany i
zamordowany w więzieniu przez Gestapo, po
rewizji przeprow. w lipcu 1944 r. w domu
Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu listy
zakonspirowanych członków AK
porwany i zamordowany przez banderowców
UPA
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
ppor. art. rez. WP, 7 pac., pochodzący z
Grybowa k/Gorlic, absolwent Wydz. Leśnego
UP, tuż przed wojną urzędnik tartaku w Wiśle,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej (Charków), w 2010 roku ku pamięci
posadzono mu „Dąb Pamięci” w Grybowie
1944
zamordowany przez UPA
1944
zamordowany przez Gestapo
30 IX 1943
(29 IX 1943 ?)
spalony żywcem wraz z rodziną w leśniczówce
przez UPA
?
zamordowany przez UPA
aresztowany i wywieziony przez Sowietów w
1940 r. w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
?
1940
15
Heydel Franciszek
„leśnik”
Lwów
1940
214.
Tartak Lasów
Państwowych w
Mikuliczunie
Powiat Nadwórna
N Radomyśl n/Sanem
Powiat Tarnobrzeg
Broszniów-Osada
k/Doliny
L Jasienica
N Bircza
Powiat Dobromil
N Kołaczyce
Powiat Jasło
Hitoraj (imię nieznane)
dozorca tartaku
216.
Hłudnik (Hludnik ?) Jerzy
gajowy
217.
Hłuszko Hryń
gajowy
Hnacik (Hnatyk) Paweł
gajowy
Hőflich Bronisław
gajowy
Hołubasz Walerian
„leśnik”
N Mikuliczyn
Powiat Nadwórna
1940
Horodyński Kornel
„leśnik”
Trybuchowice
Powiat Buczacz
1940
Horodyński Zbigniew
Bogusław Wincenty Justyn
ur. 1888 r.
inż. leśnik
Zbydniów
Powiat Tarnobrzeg
24 VI 1943
Hryniak (imię nieznane)
leśniczy
Tarnawa Niżna
Powiat Turka
VIII 1944
215.
218.
219.
220.
221.
VIII 1943
1943
X 1943
jesień 1943
5 IX 1944
222.
223.
ziemianin - właściciel majątku leśnego pod
Lwowem, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Białorusi
(Berezwecz + Mińsk)
zamordowany z innymi osobami w czasie
napadu oddziału UPA na wieś Mikuliczyn
członek AK, zamordowany w akcji represyjnej
przez Niemców
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie, dokonany przez UPA
do wojny gajowy w dobrach hr. Tarnawskiej,
zamordowany w Uluczu przez sowiecka
partyzantkę, miejsce pochówku nieznane
zginął podczas walk frontowych
plut. sł. st. KOP, zmobilizowany do KOP-u,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
oficer austriacki i uczestnik walk I woj. świat.,
ziemianin, dziedzic majątków Zbydniowa i
Wiazynia (Powiat Wilejka) o dużym udziale
lasów, ukończył studia rolne na PL w
Dublanach i leśne na wiedeńskiej Akademii
Ziemiańskiej (Hochschule für Bodenkultur),
osobiście zarządzał tartakami i kierował swoją
służbą leśną, zabity podczas rzezi rodziny
dokonanej w trakcie uroczystości weselnej w
noc świętojańską przez grenadierów SS pod
dowództwem Haupsturmführera Ehlersa,
pochowany w zbiorowej mogile (19 osób)
obok dworu
zamordowany wraz z rodziną przez UPA, ciała
wrzucono do studni
16
Hubicki Stanisław
224.
kierownik
katedry,
prof. dr inż.
inżynierii leśnej
Huciński Adam
„leśnik”
Huciński Antoni
„leśnik”
227.
Huciński Zdzisław
praktykant leśny
228.
Huk Tadeusz
gajowy
Humaniecki (imię nieznane)
gajowy
Husiatyński (imię nieznane)
nadleśniczy
(inż. leśnik)
225.
226.
229.
230.
Katedra Inżynierii
Lasowej, Wydziału
Rolniczo-Lasowego,
Politechniki Lwowskiej
Leśnictwo Żółtańce
Gmina Kłodno Wielkie
Powiat Żółkiew
Leśnictwo Żółtańce
Gmina Kłodno Wielkie
Powiat Żółkiew
Butyny k/Żółkwi
Leśnictwo Cisowa
N Krasiczyn
L Koropiec
N Monasterzyska
Powiat Buczacz
N Kosów
Powiat Kosów Huculski
Hyrtner Marian
nadleśniczy
(inż. leśnik)
232.
Ierschmit (imię nieznane)
leśniczy
233.
Ilnicki M. M.
gajowy
234.
Isarewicz Bogdan
gajowy
Żółkiew
Powiat Żółkiew
Broszniów-Illeniów
Powiat Dolina
Radycz
Powiat Turka
L Czeremosznia
Powiat Złoczów
235.
Iwanyszyn (imię nieznane)
gajowy
L Smolna
Jacheć Stanisław
lat 30
sekretarz
nadleśnictwa
(inż. mechanik)
N Błażowa
Powiat Rzeszów
leśniczy
L Łaniawa
N Bolechów
231.
236.
237.
Jaksz Stefan
ur. 1913 r.
(1939-44 ?)
24 XII 1941
24 XII 1941
wykładowca i nauczyciel wielu roczników
absolwentów leśnictwa, poniósł śmierć w
czasie okupacji w nieznanych okolicznościach
zamordowany w Wigilię wraz z Antonim przez
zmówioną grupę miejscowych Ukraińców
zamordowany w Wigilię wraz z Adamem
przez zmówioną grupę miejscowych
Ukraińców
31 I 1944
zamordowany przez UPA
31 XII 1944
prawdopodobnie zamordowany przez UPA
po otoczeniu budynku nadleśnictwa
uprowadzony z narady i zamordowany przez
UPA
15 VIII 1943
zamordowany wraz z żoną przez UPA
kpt.piech. st.sp. WP, aresztowany przez
1940
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy
obozu w Sarobielsku
porwany z innymi osobami ze stacji kolejki
18 X 1943
leśnej i zabity przez UPA
deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną na
Sybir przez NKWD, dalszych informacji brak
?
uprowadzony i zamordowany przez UPA, ciała
12 X 1943
nie odnaleziono
zabity w Żeżacznej przez upowców razem z
zima 1943/1944 bratem, również pracownikiem biura leśnictwa
przed wojną asystent Katedry Maszyn
Kolejowych Politechniki Lwowskiej, oficer
28 VII 1944
oddziału AK p.s. „Jarosław”, ranny w walce w
obronie partyzanckiego szpitala na Wilczaku
pod Błażową, (zastrzelony przez Gestapo)
29/30 III 1943
1939
zamordowany przez bojówkę ukraińską
17
Jakubowski Stanisław
„leśnik”
Janczura (imię nieznane)
Janszczysyn Jan
lat 45
leśniczy
Janczyszyn Jan
lat 37
Janik Jan
lat 50
Janiszewski Władysław
ur. 1889 r.
gajowy
Iwonicz
Powiat Krosno
1940
238.
239.
240.
gajowy
Wołczuchy k/Rodatycz
Powiat Gródek Jagiell.
Las grabowicki
Powiat Borszczów
Janiszewski Wojciech
zw.”Funio” ps. „Czerny”
Jankowski (imię nieznane)
leśniczy
244.
245.
lat 45
gajowy
246.
Janowski Piotr
gajowy
247.
Januszczak Jan
gajowy
Piłatkowce
Powiat Borszczów
Cygany k/Gusztyna
Powiat Borszczów
N Grabowa k/Kamionki
Strumiłowej
Majątek leśny - Maniów
Antoniego Kraińskiego
Powiat Lesko
Tatarynów k/Rudek
Gmina Podzwierzyniec
N Baligród
Powiat Lesko
L Kuźmina
N Bircza
Powiat Dobromil
Januszkiewicz Stanisław
Bolesław
ur. 1912 r.
inż. leśnik
?
241.
242.
243.
gajowy
leśniczy
?
2 X 1942
3 X 1943
III 1944
23 IV 1943
po VI 1942
Januszkiewicz W.
lat 71
249.
leśniczy
zamordowany w leśniczówce przez UPA
zamordowany z rodziną przez UPA w
Pobużanach (Parafia Wolica Derewleńska)
śledzony i zdekonspirowany przez agentów
policji ukraińskiej, aresztowany przez
Niemców; zmarł w obozie koncentracyjnym
III 1944
zabity wraz z rodziną przez UPA
3 VIII 1944
zamordowany przez UPA
14 VII 1944
zamordowany przez UPA
pochodzący z Jarosławia, absolwent leśnictwa
PL-Lwów (1938 r.), założyciel Silvanii, a po
jej rozwiązaniu członek Polskiej Korporacji
Akademickiej Gaskonia we Lwowie, w latach
wojny zaangażowany w ZWZ i AK na terenie
Małopolski, aresztowany przez Gestapo i
zamordowany w więzieniu
por. AK podinsp. WSOP-Obwód Rzeszów-Płd
po rewizji w leśniczówce aresztowany przez
NKWD w VIII 1944 r. i zesłany na Sybir,
gdzie z powodu ciężkiej pracy i wycieńczenia
mocno podupadł na zdrowiu, zwolniony, dotarł
do kraju i mimo leczenia zmarł po roku
?
248.
Przylasek-Studzianka
k/Hermanowej
GminaTyczyn
Powiat Rzeszów
zmobilizowany do Policji Państwowej, st. post.
PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej, z listy obozu w
Ostaszkowie
deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez
Sowietów na Syberie, dalszych informacji brak
zamordowany przez nacjonalistyczną bojówkę
ukraińską
uprowadzony nocą przez grupę UPA, po
torturach zamordowany i przywalony kłodami
drewna, zwłoki odkryto po jakimś czasie
1945
18
Jarecki (imię nieznane)
gajowy
Jarosz Aleksander Rudolf
dyr. sanatorium
(inż. leśnik)
Burdiakowce
Powiat Borszczów
Sanatorium „Zdroje” w
Truskawcu
Powiat Drohobycz
Jasiewicz (imię nieznane)
student
leśnictwa
Anielówka
Powiat Zaleszczyki
5 VIII 1943
253.
Jasionowski Karol
pracownik leśny
Komarno
Powiat Rudki
II 1943
„leśnik”
?
1940
254.
Jastrzębski Bolesław
ur. 1908 r.
Jaszczyszyn Jan
lat 37
gajowy
Jaworski Piotr (Jan ?)
gajowy
Jaworski W. M.
gajowy
Jedliczka (Aleksander ?-imię
Jedłowiecki Stefan
ur. 1914 r.
Jernaś Ignacy Henryk
ur. 1897 r.
pracownik
nadleśnictwa
nadleśniczy
(inż. leśnik)
kierownik
tartaku
Piłatkowce k/Jezierzan
Powiat Borszczów
Myczków
Gmina Wołkowyja
Powiat Lesko
Radycz
Powiat Turka
N Berehy Dolne
k/Ustrzyk Dolnych
Powiat Lesko
N Śniatyń-Kołomyja
Powiat Śniatyn
(2 ?) 3 X 1943
255.
Kresy Wschodnie
1940
Jeśmian Krzysztof
praktykant leśny
Majątek Horodyńskich
w Zbydniowie
k/Stalowej Woli
24 VI 1943
Jezierska Agnieszka
księgowa
tartaku
Podmichale k/Kałusza
8 II 1944
250.
251.
2 XI 1943
1940
252.
256.
257.
258.
259.
260.
nieznane)
IX 1946
?
?
1943
261.
262.
uprowadzony z gajówki i zamordowany przez
UPA
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy
obozu w Starobielsku
napadnięty i uprowadzony z miejscowym
nauczycielem przez bojówkę UPA, dom
obrabowano, straszliwie okaleczone ciała
znaleziono w polu kukurydzy w Nyrkowie
zamordowany przez UPA
żołnierz września 1939 r., ppor. kaw. WP,
dostał się do niewoli sowieckiej na Kresach
Płd.-Wsch., zamordowany w Katyniu
uprowadzony nocą, torturowany i
zamordowany przez UPA, zwłoki odnaleziono
po pewnym czasie ukryte pod kłodami drewna
w czasie nocnego napadu dokonanego przez
Ukraińców z sąsiednich wiosek, powieszony
po bestialskim pobiciu i wydłubaniu oczu
deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną na
Sybir przez NKWD, dalszych informacji brak
w lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i
wywieziony z całą rodziną na Syberię,
dalszych informacji brak
zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich
ppor. rez. WP, żołnierz września 1939 r wzięty
do niewoli Sowieckiej, stracony w Katyniu
zabity podczas rzezi rodziny Horodyńskich
dokonanej przez grenadierów SS w trakcie
uroczystości weselnej w noc świętojańską,
pochowany w zbiorowej mogile (19 osób)
obok dworu
zamordowana przez UPA
19
Jordan-Rozwadowski
Bartłomiej Stanisław Marian
inż. leśnik
L Nowostawy
Powiat Halicz
1940
Jordan-Tokarzewski Jan
ur. 1865 r.
Jung (Junk ?) Kazimierz
lat 32
Jurczak Józef
lat 55
leśniczy
Zamłyn k /Dobromila
1941
Jurczyszyn Leon
leśniczy
268.
Jurysta Józef
„kwitkowy”
269.
Kaczmarski (imię nieznane)
gajowy
270.
Kaliba Rudolf
leśniczy
Kalinowski (Jan ?-imię
gajowy
263.
264.
265.
266.
leśniczy
gajowy
267.
271.
nieznane)
272.
Kamiński (Hausner) Jan
273.
Kamiński Kazimierz
lat 30
274.
Kaniecki Stanisław
Kapuściński Wincenty
N Żohatyn
Powiat Dobromil
Tarnawa Niżna
Powiat Turka
Żywaczów
Powiat Horodenka
Kalwaria Pacławska
N Nowe Sady
Trybuchowce
Powiat Buczacz
N Zielona
Powiat Nadwórna
28 IV 1944
1944
1940
zamordowany przez Gestapo
VI 1939
zamordowany przez bojówkarzy OUN
zamordowany przy próbie uprowadzenia przez
bojówkę OUN w niemieckich mundurach
aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z
rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na
Sybir, dalszych informacji brak
6 IX 1943
dyrektor
Liegenschaftu
15 IX 1943
inż. leśnik
Lwów
1940
inż. leśnik
Jasło
Powiat Jasło
1940
inż. leśnik
?
8 II 1944
II 1944
275.
Karakiewicz Tadeusz
ur. 1896 r.
276.
prawdopodobnie zamordowany przez UPA
zamordowany na podwórzu swej gajówki
przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozów na Białorusi
(Berezwecz + Mińsk)
3 V 1944
N Worochta
Powiat Nadwórna
Podmichale
k/Kałusza
N Grabowa
Powiat Kamionka
Strumiłowa
Biały Kamień
Powiat Zborów
kierownik
tartaku
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozów na Białorusi
(Berezwecz + Mińsk)
wywieziony w 1940 r. przez Sowietów w głąb
ZSRR (Krasny Okoń), gdzie zmarł z głodu i
wycieńczenia
zamordowany przez UPA
zamordowany wraz z innymi pracownikami w
czasie nocnego napadu na budynek n-ctwa
bojówki SB-OUN dowodzonej przez Kupiaka
zabity po uprowadzeniu w czasie napadu
banderowców na leśniczówkę w Czeremosznii
por. piech. rez. WP, działacz Związku
Strzelec., aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
pochodzący z Dzikowa, absolwent leśnictwa
SGGW, kpt. rez. WP, żołnierz września 1939r,
wzięty do niewoli sowieckiej, zamordowany w
Katyniu
20
L Równe
N Dukla
Powiat Krosno
V 1944
(IV 1943 r.?)
leśniczy
Bóbrka
Powiat Bóbrka
1940
Kasperski Mieczysław
robotnik leśny
N Ruda Różaniecka
Powiat Lubaczów
20 VI 1944
Kasprzycki Jan Kazimierz
Wojciech
Kaszuba (Stanisław ?-imię
„leśnik”
Zarząd Lasów - Żółkiew
Powiat Żółkiew
1940
nieznane)
leśniczy
Lasy na Kresach
Wschodnich
?
Kaszuba Roman
robotnik leśny
Kielanówka
Powiat Rzeszów
Kawałkowski Czesław
ur. 1914 r.
„leśnik”
Lasy Kresów Wschod.
w zasięgu DLP-Lwów
Kazanowski Marian
gajowy
Kępała (imię nieznane)
leśniczy
Kifiak (imię nieznane)
gajowy
Kimak Iwan
gajowy
Karnia Wojciech
leśniczy
Kasparek Wiktor
279.
280.
277.
278.
281.
1940
282.
6 I 1945
283.
284.
285.
286.
287.
Dąbrowica
N Sieniawa
Powiat Jarosław
Szutromińce
k/Uścieczka
Powiat Zaleszczyki
Germanówka
Powiat Borszczów
N Wetlina
Powiat Lesko
członek AK, przewodnik uciekinierów przez
granicę słowacką, jego leśniczówka nad
Zboiskami była punktem przerzutowym,
aresztowany w V 1942 r. przez Gestapo,
więziony w Jaśle i Tarnowie, powieszony w
obozie koncentracyjnym Oranienburg
por. piech. posp. rusz. WP, żołnierz września
1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
zamordowany przez Niemców
ppor. kaw. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozu w Starobielsku
aresztowany w 1940 r. przez Sowietów,
wywieziony w głąb ZSRR (Bieriezówka),
dalszych informacji brak
ułan rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozów na Białorusi
(Berezwecz + Mińsk)
pochodzący ze Lwowa, absolwent PŚSzR-L w
Żyrowicach, ppor. PSZ na Zach., kawaler
orderu Virtuti Militari, poległ w Bologne
(Włochy), pochowany na polskim cmentarzu
wojskowym, grób 10-A-6, ekshumowany
lipiec 1945
żołnierz AK-NOW ps. „Ospały”; zginął w
niewyjaśnionych okolicznościach
13/14 X 1944
zamordowany wraz z synem pod osłoną nocy
przez UPA
Ukrainiec, bestialsko zamordowany przez
banderowców, za odmowę „własnoręcznego”
zabicia swojej żony Polki - Zofii z Konopskich
uprowadzony i zamordowany przez UPA w
lasach Wetliny
?
5 I 1945
21
288.
Kisiel Mieczysław
lat 32
pracownik
nadleśnictwa
praktykant
leśnictwa
Wołkowyja
Powiat Lesko
N Berehy Dolne
k/Ustrzyk Dolnych
Powiat Lesko
Dzibułki
Powiat Żółkiew
27 I 1944
Klabacha Władysław
gajowy
L Berdech k/Gumnisk
N Dębica
1944
Klapkowski (imię nieznane)
Klecor Antoni
lat 40
gajowy
Klepacki Adolf
leśniczy
N Worochta
Powiat Nadwórna
1940
Kłos Antoni
ur. 1900 r.
nadleśniczy
(inż. leśnik)
N Kąty
Wielkopolska
1939
Kłosowski Michał
ur. 1907 r.
leśniczy
Kmieć Michał
gajowy
Kobak Michał
ur. 1889 r.
gajowy
Kobczak Piotr
stróż tartaczny
Kobyliński (imię nieznane)
leśniczy
Kindrat Wasyl
gajowy
Kindziński (imię nieznane)
289.
290.
1946
?
291.
292.
293.
gajowy
294.
295.
296.
297.
Potok Złoty
Powiat Buczacz
Baranówka
Powiat Brzeżany
Dublany-Kranzberg
k/Sambora
Powiat Sambor
Potok k/Kuropatnik
Powiat Brzeżany
L Krzywa
N Ropa
Powiat Gorlice
16 I 1945
XII 1943
1942
VIII 1939
1 IV 1947
298.
299.
300.
N Ruda Różaniecka
Powiat Lubaczów
N Lubycza Królewska
Powiat Rawa Ruska
21 VI 1944
?
Rusin, zamordowany przez UPA, podejrzany o
lojalność wobec władzy państwowej
w lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i
wywieziony z całą rodziną na Syberię,
dalszych informacji brak
zamordowany wraz z żoną i matką przez UPA
żołnierz oddz. AK „Gumniska” w Obwodzie
Dębica, uczestnik akcji „Burza”, poległ w
nieznanych okolicznościach, po rozwiązaniu II
Zgrupowania w lasach Braciejowej
uprowadzony przez UPA, zaginął bez wieści
pracował wcześniej w lasach majątku hr.
Potockiego, zamordowany przez UPA
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozu w Kozielsku
ewakuowany w 1939 r. na Wschód, znalazł się
na terenie Małopolski Wsch., gdzie niedługo
po ujęciu przez Sowietów został zamordowany
aresztowany po obławie na leśniczówkę
dokonanej przez gestapo rankiem 12 II 1942 r.,
więziony w Drohobyczu, zamordowany przy
zadawaniu tortur przy przesłuchaniach
odarty z odzienia i zamordowany w lesie przez
Ukraińców kilka dni przed wybuchem wojny
pochodzący z Cisnej, wcześniej zatrudniony
jako gajowy w L. Nieznajoma (Lasy Majątku
Zagórzany hr. Sobańskiej), uprowadzony i
zamordowany w Czarnem przez UPA,
Nadleśnictwo Zagórzany postawiło mu pomnik
zamordowany przez Niemców
aresztowany i wywieziony przez Niemców do
więzienia, gdzie został zamordowany w
nieznanych okolicznościach
22
301.
Kocaj Ludwik August
„leśnik”
302.
Kochan (imię nieznane)
gajowy
303.
Kochan Stanisław
leśniczy
N Worochta
Powiat Nadwórna
Borszów
Powiat Przemyślany
Ostałowice
Powiat Przemyślany
prof. dr inż.
leśnik,
wykładowca
użytkowania
lasu
Katedra Użytkowania
Lasu, Wydział
Rolniczo-Lasowy,
Politechnika Lwowska
we Lwowie
Brody
Powiat Brody
Zadwórze
Powiat Przemyślany
Lasy na Kresach
Wschodnich
Lasy w Hrebennem
k/Lubyczy Królewskiej
Powiat Rawa Ruska
Łówcza k/Narola
Powiat Lubaczów
N Dzibułki
Powiat Żółkiew
Kochanowski Cyryl Józef
ur. 1860 r.
304.
1940
?
10 II 1944
1942
305.
Kochanowski-Krotke
Gustaw
burmistrz miasta
(inż. leśnik)
306.
Kociubiński (imię nieznane)
leśniczy
307.
Kocki (imię nieznane)
leśniczy
Koczapski Kazimierz
leśniczy
Kolano (imię nieznane)
Kołodko Maria
lat 36
leśniczy
urzędniczka
nadleśnictwa
Kołodziej Stanisław
„leśnik”
L Tyczyn
Powiat Rzeszów
1940
Kołopelnyk (imię nieznane)
gajowy
?
Komar Michał
leśniczy
N Worochta
Powiat Nadwórna
Połupanówka
Powiat Skałat
308.
309.
310.
311.
312.
313.
1940
IV 1944
?
?
?
27 I 1944
1945
sierż. SG, zmobilizowany do SG, aresztowany
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z
listy obozu w Ostaszkowie
deportowany z rodziną w II 1940 r. przez
NKWD na Syberię, dalszych informacji brak
zamordowany przez UPA
wieloletni v-ce prezes Galicyjskiego, a później
Małopolskiego Towarzystwa Leśnego,
naukowiec i nauczyciel akademicki wielu
roczników absolwentów studiów leśnictwa we
Lwowie, zastrzelony w 1942 r., pochowany na
Cmentarzu Łyczakowskim
por. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
zamordowany przez banderowców UPA
aresztowany i wywieziony w 1940 r. przez
Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
aresztowany 10 II 1940 r. i wywieziony przez
Sowietów na Sybir, gdzie ślad po nim zaginął
uwięziony przez Niemców i zamordowany w
Zamościu
zamordowana przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z
rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na
Sybir, dalszych informacji brak
syn Macieja, bestialsko zamordowany przez
Ukraińców w lesie
23
Kondyjowski Eugeniusz
pracownik biura
nadleśnictwa
Koniecki Stanisław
dyrektor
Liegenschafu
Kopczacki Kazimierz
gajowy
Kopeć Józef
lat 32
gajowy
Kopera (imię nieznane)
leśniczy
N Lubycza Królewska
Powiat Rawa Ruska
?
319.
Korbecki Jan
gajowy
26 IV 1944
320.
Korczyński (imię nieznane)
robotnik leśny
Korczyński Władysław
„leśnik”
322.
Korlicki Mieczysław
lat 50
gajowy
N Błażowa
Połowce
Powiat Czortów
N Grabowa
Powiat Kamionka
Strumiłowa
Posada Rybotycka
NP Nowe Sady
kancelista
nadleśnictwa
324.
Kornaga Kazimierz
leśniczy
N Huta Krzeszowska
Powiat Nisko
Lasy na Kresach
Wschodnich
VI 1941
323.
Kormański Stefan
ur. 1905 r.
Kornaga Tomasz
gajowy
N Lutowiska
Powiat Lesko
1942 (?)
314.
315.
316.
317.
318.
321.
325.
„Liegenschaf”
w Białym Kamieniu
Powiat Zborów
Dobra rawskie księcia
Sapiehy w Siedliskach
Powiat Rawa Ruska
L Rączyna
N Kańczuga
Powiat Łańcut
N Podbuż
Lasy „Godulla” S.A. w
Bieszczadach k/Turki
12 X 1943
?
dowódca placówki AK w Nowotańcu, na
rozkaz KO AK zatrudniony w biurze
niemieckiego nadleśnictwa w Lutowiskach, na
skutek donosu w 1941 r. aresztowany przez
Gestapo, zmarł w obozie koncentracyjnym
uprowadzony z leśniczówki Czeremosznia,
gdzie gościł, zamordowany przez UPA, zwłoki
znaleziono po kilku dniach
aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony na Sybir, dalszych informacji brak
I 1944
X 1944
II 1944
1943
?
?
sprawcy nieznani
aresztowany i wywieziony do więzienia przez
Niemców, gdzie został zamordowany w
nieznanych okolicznościach
zamordowany w Posadzie Rybotyckiej (UPA?)
zamordowany z rodziną i innymi osobami
przez UPA
zamordowany wraz z innymi pracownikami w
czasie nocnego napadu na budynek n-ctwa
bojówki SB-OUN dowodzonej przez Kupiaka
sprawcy nieznani
żołnierz ZWZ-AK, aresztowany przez
Niemców na początku 1941 r., zamordowany
w Oświęcimiu
w 1940 r. wywieziony przez Sowietów na
Syberię, dalszych informacji brak
wywieziony w 1940 r. z rodziną na Syberię, z
synem wstąpił do I Dyw. Piech. LWP,
prawdopodobnie nie przeżył działań
frontowych, dalszych informacji brak
24
Kosina Jan Józef
ur. 1894 r.
inż. leśnik
Sanok, Warszawa
1940
Kosina Piotr
ur. 1901 r.
pracownik biura
technicz-leśnego
(inż. leśnik)
Sanok
Powiat Sanok
IX 1939
Kosiński Adam Mikołaj
„leśnik”
1940
Kosiński Tomasz Witalis
inż. leśnik
Żółkiew
Powiat Żółkiew
Krasne – majątek Busk
Powiat Kamionka
Strumiłowa
Kostecki (imię nieznane)
leśniczy
Kostecki Michał
lat 35
leśniczy
326.
327.
328.
329.
Dunajów
Powiat Przemyślany
1940
IX 1939
330.
331.
?
zamordowany przez UPA, w czasie wyjazdu
służbowego z Nowego Sioła do Horyńca
deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez
Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
25 VI 1943
zamordowany przez Niemców
21 VI 1944
leśniczy
N Ruda Różaniecka
N Ruda Różaniecka
Powiat Lubaczów
Podusilna
Powiat Przemyślany
szofer
nadleśnictwa
N Śniatyń
Powiat Śniatyń
1940
zamordowany przez Niemców
deportowany 13 IV 40 r. wraz z rodziną przez
NKWD na Syberię, dalszych informacji brak
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
nadleśniczy
(inż. leśnik)
332.
Kostkiewicz (imię nieznane)
333.
Kostrzycki Władysław
334.
Kościelecki Franciszek
robotnik leśny
robotnik
tartaczny
335.
Kościeiski Stefan
Kościuk Antoni
336.
Nowe Sioło
k/Cieszanowa
Powiat Lubaczów
Dunajów
Powiat Przemyślany
IV 1944
ppłk dypl. WP. syn wybitnego sanockiego
leśnika, taksatora leśnego i wykładowcy inż.
Jana Macieja Kosiny, śladem ojca studiował
leśnictwo w wiedeńskiej Hochschule fur
Budenkultur, od 1915 r. brał udział w I wojnie
światowej w wojsku austriackim, później
polskim gen. Hallera oraz w wojnie 1920 r.,
absolwent Wyższej Szkoły Wojennej w Wwie, wykładowca tej uczelni, aresztowany
przez Sowietów w Brześciu, więzień obozu w
Starobielsku, przewieziony na Łubiankę, ślad
urywa się w Mińsku, ofiara zbrodni katyńskiej
Charków, Kuropaty ?,2007 r. awans na płk WP
żołnierz września 1939 r., zginął w czasie
nalotu bombowego na jedną ze stacji
kolejowych na trasie Sanok-Stróże
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
por. uzbr. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozu w Kozielsku
zmobilizowany w VIII 1939 r., uczestnik
kampanii wrześniowej, z wojny nigdy nie
wrócił, natomiast pozostałą rodzinę NKWD
deportowało 10 II 1940 r. na Sybir
?
25
337.
Kotowski Leopold
„leśnik”
Kotula Władysław
ur. 1893 r.
nadleśniczy
(inż. leśnik)
338.
Kowal Józef
339.
Kowalczuk Michał
340.
Kowalczuk Mikołaj
341.
342.
Kowalewski Stefan
Jaremcze
Powiat Nadwórna
Lasy dóbr hr.
Dzieduszyckiego
Poturzyce-Zarzecze
Lasy hr. Wodzickiego w
gajowy
Olejowie
Powiat Złoczów
Majątek leśny
inż. rol.-leśny
Zwierzyniec
Powiat Turka
Majątek leśny
inż. rol.-leśny
Zwierzyniec
Powiat Turka
Młyniska
praktykant leśny
Powiat Trembowla
Lasy na Kresach
Wschodnich
Kowalski Józef
inż. leśnik
Kozak (Franciszek ?-imię
gajowy
N Worochta
Powiat Nadwórna
student
leśnictwa
Wydział Lasowy
Politechnika Lwowska
1940
1940
?
1940
1940
XI 1943
?
343.
344.
nieznane)
Kozakiewicz Jerzy
?
1940
345.
Kozioł Bronisław
346.
Kozioł Czesław
347.
Kozioł Julian
348.
N Podbuż
Lasy firmy „Godulla” w
Bieszczadach k/Turki
L Opaka
N Podbuż
praktykant leśny
Powiat Drohobycz
N Podbuż
leśniczy
Lasy „Godulla” S.A. w
Bieszczadach k/Turki
gajowy
?
?
1944
żołnierz września 1939 r., zmarł na skutek
odniesionych ran w kampanii wrześniowej
rotm. tab. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej, zamordowany w
Starobielsku
zesłany w 1940 r. przez Sowietów na Syberię,
dalszych informacji brak
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
zamordowany przez UPA
wywieziony przez Sowietów w 1940 r. w głąb
ZSRR, żołnierz II korpusu gen. Andersa w 2
dyw. panc. w stopniu kpr, uczestnik wielu
bitew, zmarł na froncie od odniesionych ran
aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z
rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na
Sybir, dalszych informacji brak
pchor. piech. rez. WP, pochodzący z Buczacza,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
w 1940 r. wywieziony z rodziną na Sybir.
Wstąpił do I Dyw. Piech. LWP, zaginął w
czasie walk frontowych, dalszych inform. brak
syn leśniczego, żołn. ruchu oporu, w 1940 r.
wywieziony przez Sowietów na Sybir, brak
dalszych informacji o jego losach
wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. przez
Sowietów na Sybir, wstąpił z synem do I Dyw.
Piechoty LWP, poległ w 1944 r.
26
349.
Kozioł Teofil
ur. 1901 r.
350.
Kozioł Zbigniew
ur. 1923 r.
leśniczy
praktykant leśny
Solec k/Skolego
Powiat Drohobycz
L Opaka
N Podbuż
Powiat Drohobycz
Majątek leśny
Kolonia Czerce
Powiat Rohatyn
?
?
Kozłowski Witold
administrator
majątku
(tech. leśnictwa)
Krasiczyński Kazimierz
nadleśniczy
Kraśnicki Kazimierz
lat ok.30
gajowy
Cygany k/Gusztyna
Powiat Borszczów
29 VI 1943
Kraśnjak Roman
gajowy
Lwów
1940
Krawiec Ignacy
tech. leśnictwa
Dolina
Powiat Dolina
1940
Krenc Rudolf
Kreyser ( Kreuser ?)
Kazimierz Karol
lat 53
tech. rol.-leśny
Król Adam
gajowy
Król Franciszek
lat 54
leśniczy
351.
Narajów
Powiat Brzeżany
1940
1940
352.
353.
354.
355.
356.
357.
asystent leśny
358.
359.
Bóbrka
Powiat Bóbrka
Młodiatyn
k/Peczeniżyna
Powiat Kołomyja
L Kochany
N Zarzecze w Rzeczycy
Długiej k/Stalowej Woli
L Tarnawa Niżna
N Sokoliki Górskie
Powiat Turka
1940
wywieziony w 1940 r. w głąb ZSRR, dalszych
informacji brak
syn leśniczego, żołn. ruchu oporu, wywieziony
przez Sowietów w głąb ZSRR, dalszych
inform. o jego losach brak
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
aresztowany przez NKWD i wywieziony z
rodziną na Sybir, schorowany nie wyrabiał
normy „liesopowałki”, dlatego zgodnie z
zasadą „nie rabotajesz - nie kuszajesz”, od
początku skazany był na śmierć głodową
ppor rez. WP, uprowadzony nocą z domu i
zamordowany przez UPA
działacz ukraiński, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
zmobilizowany do służb SG w Zaleszczykach,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy
obozu w Kozielsku
6 X 1944
zamordowany przez UPA
zamordowany przez Niemców (na czele z SS i
30 IX 1942
Gestapo) w czasie rzezi i pacyfikacji wsi
podejrzanej o sprzyjanie partyzantom
zasłużony sierżant Legionów Polskich,
absolwent Szkoły Leśnej w Bolechowie, zabity
przez UPA w czasie próby ucieczki przez okno
15 VIII 1944
z leśniczówki Brenzberg na Jasieniowie koło
(16 VIII 1944 ?) Mucznego, wśród 74 zamordowanych wtedy
ofiar, byli też inni niezidentyfikowani leśnicy
ukrywający się z rodzinami w leśniczówce
27
Zagrobelna Małopolska
Województwo
Lwowskie
ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany w
Rzeszowie, działacz Małopol. Towarzystwa
Roln.-Leśnego, ofiara sowieckiej zbrodni
katyńskiej, z listy obozy w Starobielsku
ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozu w Kozielsku
Król Władysław
inż. rol.-leśny
Krupa Franciszek
tech. rol.-leśny
Tarnopol
ul. Stanisława 14
1940
362.
Krzywicki Jan
gajowy
1943-1945
Krzywy Józef
ur. 1923 r.
leśniczy
363.
Brody (Podole)
Olejów
Powiat Zborów
(Podole)
Kubaj Edward
inż. rol.-leśny
1940
Kubiak Jan
„leśnik”
Kucieja (imię nieznane)
(Kuciel ?)
pracownik
nadleśnictwa
Majątek Płotycz
Powiat Tarnopol
Balnica
Gmina Wola Michowa
Powiat Lesko
N Dzibułki
Powiat Żółkiew
IX 1943
(IX 1944 ?)
Kuczyński Henryk
leśniczy
Lwów
ul. Słoneczna
26 VII 1943
(27 II 1944 ?)
zamordowany przez UPA
uprowadzony razem z gajowym Michalickim
na drodze Olejów-Załozice i zamordowany
przez UPA, zwłok nie odnaleziono
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
st. str. SG, zmobilizowany do służb w SG,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
zamordowany wraz z rodziną i niektórymi
pracownikami n-ctwa przez bojówkarzy OUN
zamordowany przez bojówkę OUN we wsi
Gaje (Bogdanówka ?) w czasie podróży z
Zadwórza do Lwowa
360.
361.
364.
365.
366.
1940
luty 1944
1940
367.
lat 40
368.
Kudyba Walenty
robotnik leśny
N Ruda Różaniecka
22 VI 1944
zamordowany przez UPA
369.
Kukiełka Władysław
robotnik leśny
N Ruda Różaniecka
25 VI 1944
Kulczycki Stanisław
inż. leśnik
Odrzechowa
Powiat Sanok
i
Jasło
Powiat Jasło
13 XI 1943
zamordowany przez Niemców
pochodzący ze Stanisławowa, absolwent
wiedeńskiej Hochschule für Bodenkultur, w
okresie międzywojennym pracujący kolejno w
lasach Odrzechowej, Węgierskiej Górki, Jasła.
Tuż przed wojną zatrudniony w Cisowie
(Augustowskie). Odmówił okupacyjnej władzy
sowieckiej przyjęcia „obywatelstwa ZSRR”,
co skończyło się więzieniem i zesłaniem wraz
z częścią rodziny do katorżniczej pracy na
Ural, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
Kulmatycki Rudolf
lat 40
gajowy
N Krowica – Lubaczów
(Budomierz; Gm. Lisie
Jamy ?)
24 VII 1945
370.
371.
zamordowany w Budomierzu przez UPA
28
asystent naukowy-
Kuntze Roman
ur. 1902 r.
wykładowca
„Entomologii
Leśnej”
372.
Katedra Ochrony
Lasu i Entomologii –
Wydział Rolniczo-Lasowy
Politechniki Lwowskiej
(także Uniwersytet JK Lwów i SGGW - W-wa)
N Sanok
Powiat Sanok
21 VIII 1944
profesor dr hab. nauk zoologicznych,
rozstrzelany przez hitlerowców podczas
Powstania Warszawskiego
30 III 1945
prawdopodobnie zamordowany w lasach
Wojtkówki przez UPA
N Ruda Różaniecka
N Strzyżów
Powiat Rzeszów
Lasy majątku Sapiehów
we wsi Tarnawce
Powiat Przemyśl
Korczmin
Gmina Targoszyn
Powiat Rawa Ruska
15 IV 1945
zamordowany przez UPA
1942
sprawcy nieznani
za ukrywanie 24 Żydów rozstrzelany wraz z
nimi i żoną Apolonią przez Niemców koło
fortu w Lipowicy
373.
Kunysz Józef
lat 34
nadleśniczy
374.
Kupkowski Tadeusz
robotnik leśny
375.
Kurpiel (imię nieznane)
gajowy
Kurpiel Stanisław
gajowy
Kurpisz Władysław
lat 45
leśniczy
377.
378.
Kwaśnicki Stanisław
gajowy
N Sanok
2 IV 1945
Kyński Zbigniew
„leśnik”
Rzeszów
1940
Lachcik Jan
leśniczy
Sądowa Wisznia
Powiat Mościska
30 I 1944
Lachman Gustaw Juliusz
u. 1890 r.
„leśnik”
?
1940
Lang Szaja
faktor drewna
Hurtownia Drewna w
Kałuszu
1940
Lasota (imię nieznane)
gajowy
Borysław
Powiat Drohobycz
?
376.
1944
1944
379.
380.
381.
382.
383.
zamordowany przez UPA
pochodzący z Ustrzyk Dolnych, zamordowany
przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozów na Białorusi
(Berezwecz + Mińsk)
zamordowany przez UPA
ukończył także szkołę wojskową w
Petersburgu, od 1918 r.oficer Armii Hallera,
służył też w 51 pp i 29 pp jako płatnik, od
1934 r. w stanie spoczynku, por. int. st. sp.
WP, w 1939 w Dowództwie Obrony Lwowa,
ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
właściciel hurtowni, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
aresztowany przez NKWD i deportowany z
rodziną 10 II 1940 r. na Sybir (obwód omski),
w 1947 r. udało się powrócić córce Janinie
29
Lazaruk Ludwik
urzędnik leśny
384.
Wydział Leśny
Urząd Miasta
w Stanisławowie
Lasy koło Tatarynowa
Powiat Rudki
Opaka k/Podbuża
Powiat Drohobycz
N Krasiczyn
Powiat Przemyśl
1943
17 I 1945
( III 1945 ?)
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
wywieziony przez Sowietów do Kazachstanu,
gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
zamordowany z innymi osobami w czasie
obławy na leśniczówkę dokonanej przez UPA
7 X 1944
zamordowany przez UPA
8 II 1944
brak danych
zamordowana przez UPA
aresztowany w 1939 r. i zamordowany przez
Niemców w Dachau
28 III 1945
zamordowany przez UPA
14 VII 1943
zamordowany przez Niemców
zmobilizowany do obrony Lwowa,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
złapany na granicy państwa, aresztowany i
więziony przez Niemców w sanockim
więzieniu, rozstrzelany na górze „Gruszka”
k/ Tarnawy razem z 112 innymi osobami, za
próbę przekroczenia granicy węgierskiej
mjr piech. sł. st. WP, powołany do KOP-u we
Lwowie, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
posterunkowy PP, zmobilizowany do PP,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
1940
386.
Lech Adam
ur. 1896 r.
Lechki Kazimierz
lat 21
387.
Legenć Józef
388.
Lemiszka Wanda
robotnik leśny
księgowa
tartaku
389.
Lenartowicz Stanisław
(inżynier leśnik)
390.
Leńczuk Wojciech
gajowy
391.
Lepianka Józef
gajowy
Podmichale k/Kałusza
Ustrzyki Dolne
Powiat Lesko
N Horyniec
Powiat Lubaczów
N Mazury
Powiat Kolbuszowa
Lipiański Florian
urzędnik leśny
(inż. leśnik)
Dyrekcja Lasów
Państwowych – Lwów
1940
Lipiński Leon
ur. 1912 r.
„leśnik”
(Pretyk ?)
5 VII 1940
Lipiński Tadeusz
”leśnik” urzędnik leśny
Dyrekcja Lasów
Państwowych – Lwów
1940
Lipski Stanisław
„leśnik”
385.
392.
„leśnik”
leśniczy
393.
394.
395.
396.
Lis (imię nieznane)
Lis Józef
397.
Kasperowo
Powiat Zaleszczyki
pracownik biura
N Kosów
nadleśnictwa
Powiat Kosów Huculski
gajowy
Toporów
Powiat Mielec
1940
29/30 III 1944
początek 1943
zamordowany wraz z żoną przez UPA
aresztowany z córką przez gestapo jako
zakładnik (chodziło o zmuszenie syna Wojtka,
późniejszego dowódcę oddz. partyzanckiego
ps. „Mściciel” do ujawnienia się), zostali
zamordowani pod Mielcem (dziś Os.Borek)
30
398.
Lisowski Edward
urzędnik
adm. leśnej
399.
Litawiński (imię nieznane)
leśniczy
400.
Loeffler (imię nieznane)
leśniczy
leśniczy
401.
Lorenz Wojciech
ur. 1866 r.
Lubański (imię nieznane)
leśniczy
403.
Lupa Józef
lat 20
gajowy
404.
Łabędzki (imię nieznane)
leśniczy
405.
Łapiak Karol
gajowy
Łazoryszczak (imię nieznane)
gajowy
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
N Krosno
Powiat Krosno
1941
VIII 1944
Lasy pod Lwowem
Lasy majątku hr.
Badeniego
k/Radziechowa
?
Czyszki k/Lwowa
?
?
402.
406.
(Łazo Ryszard ?)
407.
Łoboda Michał
robotnik leśny
408.
Łomnicki Jan
leśniczy
409.
Łopacki Kazimierz
ur. 1907 r.
leśniczy
(inż. leśnik)
Łopadczak Teodor
inż. rol.-leśny
411.
Łopot (imię nieznane)
gajowy
412.
Łoza Dominik
gajowy
413.
Łuciw W.
gajowy
410.
N Kańczuga
Powiat Łańcut
Lasy na Kresach
Wschodnich
Puźniki / Koropca
Powiat Buczacz
L Balnica
N Komańcza
Powiat Lesko
N Ruda Różaniecka
Powiat Lubaczów
L Warwarynice
Powiat Sambor
L Jarocin
N Rudnik n/Sanem
Powiat Nisko
Majątek leśny Rudki
Powiat Rudki
Gaik
Powiat Brzeżany
Olesiów k/Łysieca
Powiat Stanisławów
Radycz
Powiat Turka
żołnierz września 1939 r., zginął w niemieckim
obozie jenieckim
sprawcy nieznani
IX 1942
1939
?
6 VIII 1945
26 III 1945
1940
1943
1940
18 IX 1939
XII 1943
?
aresztowany w 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony na Sybir,gdzie ślad po nim zaginął
w 1940 r. wywieziony przez Sowietów w
okolice Archangielska, gdzie zmarł z głodu i
wycieńczenia
aresztowany i deportowany wraz z rodziną w
lutym 1940 r. przez NKWD na Syberię,
dalszych informacji brak
zastrzelony we własnym mieszkaniu, sprawcy
nieznani
zamordowany przez Sowietów w Czarnej Wsi
w lutym 1940 r. zesłany z rodziną na Syberię
przez NKWD, dalszych informacji brak
dotkliwie pobity przez banderowców, a następnie
zabrany do lasu, skąd nie wrócił, dom splądrowano
i doszczętnie ograbiono
zamordowany przez UPA
kpt. piech. posp. rusz. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozu w Starobielsku
zastrzelony przez Niemców w Rudniku nad
Sanem w czasie łapanki
ziemianin, por. kaw. rez. WP, aresztowany
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z
listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
zamordowany w gajówce wraz z rodziną przez
bojówkę ukraińską OUN
uprowadzony i zamordowany przez UPA
deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną na
Sybir przez NKWD, dalszych informacji brak
31
Łuczko Jerzy
leśniczy
Łuczyk Gabriel
gajowy
Mackiewicz Marcin
leśniczy
417.
Macygan Józef
ur. 1881 r.
418.
414.
415.
Lasy majątku Zgrom.
Sióstr Miłosierdzia Św.
Wincentego á Paulo z
Rajskiego w Buku
Powiat Lesko
Łopuszka Wielka
N Kańczuga
1947
II 1943
dyrektor zespołu
tartaków LP
L Siemianówka
k/Lwowa
Wygoda, Mikuliczyn
Powiat Dolina
4 IX 1944
Maćkowski Franciszek
gajowy
N Majdan
9 VIII 1942
419.
Madejski Feliks, Emil
„leśnik”
?
420.
Majda Stefan
gajowy
Lasy k/Lwowa
N Błażowa
Powiat Łancut
sprawcy nieznani
w 1940 r. aresztowany przez Sowietów,
wszelki ślad po nim zaginął
8 II 1945
sprawcy nieznani, prawdopodobnie UPA
421.
Makoś (imię nieznane)
gajowy
IX 1944
sprawcy nieznani
Malczewski Stefan
lat 34
Malewiecki Stanisław
ur. 1908 r.
leśniczy
2 VII 1944
zamordowany przez UPA w okolicach
Żohatyna
VIII 1944
Małek Władysław
„leśnik”
zamordowany przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej, z listy obozów na Białorusi
(Berezwecz + Mińsk)
Mandryk Teodor
gajowy
Manoryk (imię nieznane)
gajowy
Marcinow (imię nieznane)
gajowy
Markiewicz Jan
urzędnik admin.
leśnej
(inż. leśnik)
416.
422.
423.
leśniczy
424.
425.
426.
427.
428.
N Krosno
L Malawa
N Bircza
Powiat Dobromil
Wańkowa k/Olszanicy
Powiat Lesko
Sanok
Powiat Sanok
N Kańczuga
Powiat Łańcut
N Worochta
Powiat Nadwórna
Domażyr
Powiat Gródek
Jagielloński
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
1940
prawdopodobnie ofiara niesłusznych podejrzeń
o kłusownictwo i współpracę z UPA,
represjonowany i aresztowany przez MO,
skazany i zamordowany w więzieniu w
Barczewie
zamordowany przez strażnika więziennego na
Gestapo
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
tartacznik, dyrektor kompleksu tartaków LP w
Karpatach Wschodnich, zginął z rąk UPA
1940
27 VI 1943
?
sprawcy nieznani (UPA ?)
aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z
rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na
Sybir, dalszych informacji brak
X 1944
zamordowany przez upowców przebranych w
mundury NKWD
?
wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR,
gdzie ślad po nim zaginął
32
429.
Martowłos Jakub
lat ok. 55
gajowy
Marusarz (Władysław ?-imię
„leśnik”
430.
nieznane)
431.
Mączka Jan
ur. 1894 r.
gajowy (strażnik
leśny?)
Mendelski Stanisław
lat 43
gajowy
Miaskowski Józef
lat 17
woźnica kolaski
nadleśniczego
Michalewicz Piotr
gajowy
Michalicki (Hieronim ?-imię
gajowy
432.
433.
434.
435.
nieznane)
440.
L Hutniakowa
Huta Pieniacka
Powiat Brody
Olejów
Powiat Zborów
Szumlany
k/Gniłowodów
Powiat Podhajce
Bałaszówka
Gmina Olejów
Powiat Zborów
1940
28 XI 1944
15 XI 1943
4 III 1943
18/19 IX 1939
jesień 1944
„leśnik”
L Kowalówka
Powiat Buczacz
1940
Michałkiewicz Jan
gajowy
N Bircza
19 I 1945
Mielnik Daniel
gajowy
Drohobycz
Powiat Drohobycz
L Budy
N Łańcut (Dąbrówki)
Postołówka-Horodnica
k/Kopyczyniec
1940
438.
439.
Lasy na Kresach
Wschodnich
Czerwona Wola -Słoty
N Sieniawa (Glezyna)
25 III 1944
Michalski Stanisław
436.
437.
Białe
Powiat Przemyślany
Migas Józef
lat 36
Mika Bronisław
lat 50
gajowy
gajowy
Mihułka Józef
urzędnik leśny
„leśnik”
442.
Milczanowski Franciszek
gajowy
443.
Mirski Hersz
leśniczy
441.
Rudki
Powiat Rudki
Jabłonica Ruska
k/Brzozowa
Lasy na Kresach
Wschodnich
zamordowany przez UPA
aresztowany i wywieziony przez Sowietów na
Syberię (Norylsk), gdzie zmarł z głodu i
wycieńczenia
uprowadzony przez UPA ze wsi Zalesie do
lasu i tam zamordowany
zwabiony podstępnie przez kolegę gajowegoUkraińca do leśniczówki w Hucie Pieniackiej
w celu złożenia wyjaśnień pożaru gajówki,
nigdy nie wrócił, ciała nie odnaleziono
uprowadzony z czterema innymi osobami,
bestialsko zamordowani przez UPA pod
Manajowem, ciał nie odnaleziono
zamordowany z żoną przez nacjonalistów
ukraińskich w Lesie Rakowickim
uprowadzony z leśniczym J.Krzywym w czasie
wędrówki drogą z Olejowa do Załoziec i
zabity przez UPA, zwłok nie odnaleziono
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zamordowany przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
3 IV 1945
sprawcy nieznani
III 1944
zamordowany przez UPA
urzędnik Sejmiku, zmobil. do PP, aresztowany
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z
listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1940
4 XI 1944
lub 17 XI 1944
?
zamordowany przez UPA
wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na
Syberię, gdzie ślad po nim zaginął
33
Moderski (imię nieznane)
pracownik
nadleśnictwa
N Grabowa
Powiat Kamionka
Strumiłowa
Morajda Andrzej
gajowy
Rzepedź k/Komańczy
Powiat Sanok
444.
II 1944
8/9 II 1947
445.
446.
Mroszczuk Leon
lat 45
gajowy
447.
Mucha Kazimierz
leśniczy
Zamulińce k/Matyjowic
Powiat Kołomyja
Podusów
Powiat Przemyślany
Muskus Władysław
ur. 1898 r.
„leśnik”
Majątek leśny Hrebenne
Powiat Rawa Ruska
Muszyński (imię nieznane)
leśniczy
Muszyński Kazimierz
lat 21
leśniczy
Mysak Stefan
referent leśny
Mościska
Powiat Mościska
1940
Myśkow Jan
inspektor
(inż. leśnik)
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
1942
Myśków Witold
inspektor leśny
(inż. leśnik)
Kołomyja
Powiat Kołomyja
1940
Myśliwski Zdzisław
Mieczysław
„leśnik”
Zarząd Lasów –Złoczów
Powiat Złoczów
1940
11/12 IV 1944
?
1940
448.
449.
450.
Kłodno Wielkie
Powiat Żółkiew
Cisowa
N Żohatyn
Powiat Dobromil
?
453.
454.
zamordowany z rodziną przez UPA
deportowany z rodziną w lutym 1940 r. przez
NKWD na Syberię, dalszych informacji brak
por. rez. piech. WP, pochodzący z Przychojca,
pow. Leżajsk, uczestnik wojny pol.-bolszew.
1920 r., wykształcenie-inżynier, studiował
leśnictwo i geodezję we Lwowie, ofiara
zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD,
figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej
deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r.
przez NKWD na Syberię, dalszych informacji
brak
25 IV 1944
451.
452.
zamordowany wraz z innymi pracownikami w
czasie nocnego napadu na budynek n-ctwa
bojówki SB-OUN dowodzonej przez Kupiaka
pobity i uprowadzony do lasu skąd nie wrócił,
podczas akcji UPA przeprowadzonej na kilka
osób podejrzanych o sprzyjanie polskiej
władzy (wśród nich byli sołtys z Przybyszowa,
sołtys z Zawadki Morochowskiej)
zamordowany w lesie przez UPA
pracownik Starostwa w Rudkach, por. piech.
rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR,
zginął w nieznanych okolicznościach
komisarz ochrony lasów DLP we Lwowie, kpt.
piech. rez. WP. żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
34
Nałkiewicz Stanisław
„leśnik”
Narożnowski Paweł
lat 40
stróż
Nawrocki Michał
inż. leśnik
459.
Negrusz K.
Neuhauzer Feliks
ur. 1922 r.
dyrektor lasów
leśniczy lub
gajowy
460.
Niesiewicz Józef
gajowy
461.
Nisiewicz Władysław
gajowy
L Łukawica
Powiat Sambor
Lasy Fundacji Skarbka
Bieszczady Wschodnie
Łanki Małe
Powiat Bóbrka
Dobra
N Sanok
N Żohatyn
Powiat Dobromil
N. N.
(kilka osób)
pracownicy
leśnictwa
Dołpotów
Powiat Kałusz
jesień 1939
462.
N. N.
(kilka osób)
pracownicy
leśnictwa
Podhorki
Powiat Kałusz
jesień 1939
463.
N. N.
(kilka osób)
pracownicy
leśnictwa
Toporów
Powiat Radziechów
jesień 1939
464.
465.
N. N.
gajowy
1945
466.
N. N.
gajowy
467.
N. N.
468.
N. N.
469.
N. N.
leśniczy
pracownik
nadleśnictwa
księgowy
leśnictwa
470.
N. N.
leśniczy
Dobrzanka k/Birczy
Hucisko Brodzkie
Powiat Brody
Sądowa Wisznia
Powiat Mościska
Żabie
Powiat Kosów Huculski
Mikołajów
Powiat Żydaczów
Czernelica
Powiat Horodecka
455.
456.
457.
458.
Husiatyń
Powiat Husiatyń
N Krasiczyn
Powiat Przemyśl
1940
3 XII 1944
1940
1939
?
1 V 1945
15 III 1945
13 II 1944
VII 1943
(30 I 1944 ?)
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zamordowany z rodziną przez UPA
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
zamordowany przez grupę Ukraińców
deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez
Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
powieszony wraz z żoną w czasie zbiorowego
mordu dokonanego przez UPA
zamordowany przez UPA
wymordowanie polskich leśników i ich rodzin
było celem przeprowadzonego ataku zgrai
miejscowych Ukraińców na leśniczówkę
wymordowanie polskich leśników i ich rodzin
było celem przeprowadzonego ataku zgrai
miejscowych Ukraińców na leśniczówkę
wymordowanie polskich leśników i ich rodzin
było celem przeprowadzonego ataku zgrai
miejscowych Ukraińców na leśniczówkę
zamordowany przez UPA
był wśród 57 ofiar zamordowanych we wsi
przez UPA
zamordowany z żoną przez UPA
30 VII 1943
zamordowany przez bojówkę UPA
18 VIII 1943
zamordowany przez UPA
VIII 1943
zamordowany przez Ukraińców
35
Lasy majątku Zagórzany
L Nieznajoma
Powiat Gorlice
N. N.
leśniczy
N. N.
leśniczy
473.
N. N.
(11 mężczyzn)
wozacyzrywkarze
474.
N. N.
„leśnik”
475.
N. N.
leśniczy
476.
N. N.
praktykant leśny
477.
N. N.
„leśnik”
N. N.
gajowy
Łuka
Powiat Złoczów
personel biura i
leśnej
administracji
nadleśnictwa
leśniczy
+ gajowi
N Mikuliczyn
Powiat Nadwórna
(Huculszczyzna)
471.
472.
478.
N. N.
(personalia nieustalone)
479.
480.
N. N.
(trzech leśników)
N. N.
481.
pracownik
tartaku
N. N.
lat 35
gajowy
N. N.
gajowy
484.
N. N.
(pięć leśników)
485.
N. N.
pracownicy
leśnictwa
pracownicy
służby leśnej
482.
483.
L Huta k/Tucholki
Powiat Stryj
Lubliniec Nowy
Powiat Lubaczów
Rybotycze
Powiat Dobromil
Janów
Powiat Trembowla
Boratycze
Gmina Miżyniec
Horodecka
Powiat Horodecka
Błudniki
Powiat Stanisławów
Sielec-Bieńków
Powiat Kamionka
Strumiłowa
Przybyłów
Powiat Tłumacz
Majątek leśny
dr Feiwela Adlersberga
w Zatwarnicy
Powiat Lesko
Uherce Zapiełyńskie
Gmina Sambor
N Grabowa k/Kamionki
Strumiłowej
1939
1943
XI 1943
20 IV 1944
1944-1945 ?
1944
1944
5 I 1944
lato 1944
22 II 1944
żołnierz września 1939 r., nigdy nie wrócił z
kampanii wrześniowej, po nim funkcję przejął
Józef Jagoda przysłany przez hr. Sobańską
zamordowany z rodziną w leśniczówce Huta w
czasie nocnej obławy i paleń okolicznych
leśniczówek dokonywanych przez UPA
zastrzeleni podczas pracy w lesie przez UPA
miejscowy leśnik zabity w czasie wkroczenia
oddziału UPA do wsi
zamordowany przez UPA
uprowadzony z domu przez banderowców i
miejscowych Ukraińców, zaginął bez wieści
pojmany w mieście i zabity przez grupę UPA
zginął wraz z innym mężczyzną czasie napadu
i podpalenia gajówki dokonanego przez UPA,
wśród ciężko rannych była też żona gajowego
pod osłoną nocy sotnia UPA wymordowała 17
polskich rodzin, pracowników Nadleśnictwa
Państwowego Mikuliczyn, mieszkających w
służbowych mieszkaniach koło miejscowego
tartaku, spalono również zabudowania
trzy zamordowane przez UPA osoby były
leśnikami
V 1944
zakłuty nożami przez Ukraińców
wiosna 1944
10 XI 1944
I poł. 1944
II 1944
zamordowany przez UPA
śmiertelnie ranny w czasie obławy milicjantów
z Posterunku MO w Zatwarnicy pod komendą
Stanisława Śliwy, na wskazany przez
gajowego magazyn broni UPA w Hulskiem
zamordowani przez UPA w lasach
monastyrskich
2 osoby, pracownicy leśni narodowości
polskiej, zamordowani przez UPA
36
486.
487.
N. N.
N. N.
(ok. 15 Polaków)
488.
N. N.
489.
N. N.
(pięciu leśników)
N. N.
(trzech pracowników)
490.
pracownik
leśnej kolejki
wąskotorowej
pracowniczy
tartaku
gajowy
pracownicy
prywatnego
nadleśnictwa
pracownicy
leśnictwa
491.
N. N.
leśniczy
492.
N. N.
„leśnik”
493.
N. N.
leśniczy
pracownicy
administr. lasów
i kolejki leśnej
N. N.
494.
495.
N. N.
leśniczy
496.
robotnik leśny
498.
N. N.
N. N.
(dwóch leśników)
N. N.
lat ok.35
499.
N. N.
gajowy
N. N.
(10 osób)
N. N.
lat 24
robotnicy leśni
(drwale)
497.
500.
501.
„leśnicy”
kasjerka
nadleśnictwa
leśniczy
Bolechów
Powiat Dolina
Borynia
Powiat Turka
Wołowe
Powiat Bobrka
Grabów k/Toporowa
Powiat Radziechów
Stawczany
Powiat Gródek
Jagielloński
Lesieczniki
Powiat Zaleszczyki
Błażów
Powiat Sambor
Sokołówka
Powiat Złoczów
Majdan k/Cisnej
Powiat Lesko
Ćwitowa k/Tomaszowic
Powiat Kałusz
Czyszki
Gmina Rajterowice
Ożydów k/Oleska
Powiat Zborów
N Dzibułki
Powiat Żółkiew
Łapajówka
Powiat Jarosław
Jeziorzany
Powiat Borszczów
Dzików Stary
Powiat Lubaczów
8 VII 1944
II 1944
2 II 1944
I 1944
zamordowany przez banderowców
wymordowani w czasie napadu i rzezi
mieszkańców osady dokonanej przez UPA
zamordowany przez oddział UPA
zamordowani przez UPA, po przeprowadzonej
obławie na pracowników Służby Leśnej i
siedzibę nadleśnictwa
III 1944
zamordowani w czasie napadu bandy UPA na
wieś Ferdynandówka
10 III 1944
zamordowany przez bojówkę UPA
zamordowany z rodziną w czasie obławy na
leśniczówkę przeprowadzonej przez UPA
uprowadzony z rodziną przez UPA, zaginęli
bez wieści
czota UPA wymordowała ok. 20 mieszkańców
N. N. osiedla tartaczno-leśnego Majdan
k/Cisnej
po okrutnych torturach zamordowany z
rodziną przez UPA
1944
12 I 1944
VIII 1944
31 III 1944
23 IV 1944
2 X 1944
IX 1943
II 1945
koniec II 1945
1946
zamordowany przez UPA
w czasie ataku UPA na leśniczówkę zginęło ze
składu obrony dwóch leśników, atak odparto
zamordowana przez bojówkę OUN wraz z
innymi pracownikami nadleśnictwa
zamordowany przez grupę UPA
bojówka UPA pod wodzą Olgi Wadowskiej
zamordowała grupę drwali (Polaków)
pracujących przy wyrębie lasu
zamordowany wraz z innymi osobami przez
UPA
37
leśniczy
N Worochta
Powiat Nadwórna
(Czarnohora)
N Zielenica
Powiat Nadwórna
(Gorgany)
Lasy na Kresach
Wschodnich
Brzozów
Powiat Brzozów
Leśnictwo Borownica
N Dydnia
Ojak Jan Kazimierz
inż. geodezji
rolno-leśnej
Dyrekcja Lasów
Państwowych – Lwów
1940
Olejowska Maria
ur. 1909 r.
urzędniczka
leśnictwa
Olszanicki Michał
„leśnik”
(p.o. gajowy ?)
Zubrzyca k/Zawadki
Powiat Turka
Żernica Wyżna
N Baligród
Powiat Lesko
Nosal (imię nieznane)
pracownik
umysłowy
Nowak Emilian
ur. 1903 r.
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Nowakowski Jan
Ochocki Jerzy
lat 50
Ochocki Zygmunt
lat 46
„leśnik”
502.
503.
504.
505.
506.
leśniczy
?
aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z
rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na
Sybir, dalszych informacji brak
żołnierz września 1939 r. ppor. sap. rez. WP,
wzięty do niewoli sowieckiej, zamordowany w
Kozielsku
wywieziony w 1940 r. przez Sowietów w
okolice Kujbyszewa, dalszych informacji brak
1945
spalony żywcem przez oprawców z UPA
20 IV 1945
zamordowany przez UPA
kpt. int. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz +
Mińsk)
spłonęła w leśniczówce podpalonej w czasie
obławy dokonanej przez UPA
uprowadzony z bratem Piotrem i sołtysem wsi
przez sotnię UPA „Chrinia”, wszelki ślad po
nich zaginął
przewodnik trasy kurierskiej, zatrzymany w III
1940 r. za przekraczanie granicy, przekazany
do Gestapo i prawdopodobnie zamordowany w
obozie koncentracyjnym
żołnierz AK placówki nr 5 obwodu Łańcut,
aresztowany przez NKWD i wywieziony na
Syberię, dalszych informacji o nim brak
ppor. art. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
?
1940
507.
508.
509.
Olszański Stefan
pracownik
kolejki leśnej
Opłaka Zbigniew
leśniczy
Orlewski Stanisław
inż. leśnik
513.
Orzech Józef
lat 35
gajowy
514.
Orzechowski Jan
leśniczy
510.
511.
512.
Kolejkowa ładownia
drewna w Balnicy
Powiat Lesko
L Budy Łańcuckie
N Dąbrówki
Powiat Łańcut
G Kozielniki
Powiat Lwów
Bratkowice
N Kolbuszowa
N Grabowa
Różanka k/Kamionki
Strumiłowej
29 IX 1943
14 II 1947
brak danych
1944
1940
2 VIII 1944
zamordowany przez Niemców
IV 1944
(lub 25 I 1944 ?)
zamordowany przez UPA z rodziną i innymi
pracownikami personelu nadleśnictwa
38
Orzechowski Stanisław
lat ok. 50
pracownik biura
nadleśnictwa
516.
Osiniak (imię nieznane)
leśniczy
517.
Ossoria-Bukowski Roman
lat 39
inż. leśnik
518.
Ostrowski Marian
gajowy
515.
N Grabowa
Powiat Kamionka
Strumiłowa
N Zielona
Powiat Nadwórna
L Sokołówka
N Brody
Powiat Złoczów
N Rafajłowa
Powiat Nadwórna
Zarząd Lasów
Państwowych – Śniatyń
Powiat Śniatyń
N Podbuż
Lasy „Godulla” S.A. w
Bieszczadach k/Turki
L Zubrzyca
Powiat Turka
6 IX 1943
zamordowany wraz z rodziną i innymi
pracownikami nadleśnictwa w czasie nocnego
napadu na budynek n-ctwa bojówki SB-OUN
dowodzonej przez Kupiaka
bity, a póżniej utopiony z żoną i dziećmi przez
UPA w cembrowanej studni przy leśniczówce
20 X 1943
zamordowany przez UPA
1944
zamordowany przez UPA
żołnierz rezerwy WP, aresztowany przez
Sowietów, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej
(Berezwecz + Mińsk)
II 1944
Ościak Stanisław
„leśnik”
gajowy
521.
Otocki (imię nieznane)
Pachla Bronisław
ur. 1904 r.
522.
Pachowicz (imię nieznane)
leśniczy
523.
Pałamarczuk Klemens
gajowy
Pałasiewicz Jakub
ur. 1898 r.
leśniczy
524.
525.
Pałasiewicz Jan
ur. 1890 r.
pracownik
torowy
526.
Pałka Bolesław
ur. 1911 r.
leśniczy
(inż. leśnik)
Pałka Bronisław Jan
inż. leśnik
Zarząd Lasów
we Lwowie
1940
Pałka Stanisław
inż. leśnik
Zarząd Lasów
Państwowych - Lwów
1940
519.
520.
gajowy
527.
528.
Duliby k/Buczacza
N Babule
Powiat Mielec
L Balnica
Lasy majątku leśnego
A. Kraińskiego-Maniów
Kolejka Leśna
Majdan-Nowy Łupków
Powiat Lesko
Lasy SS Niepokalanek
w Lesienicach
Powiat Lwów
1940
1942
w 1940 r. wywieziony przez Sowietów na
Syberię, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
29 IX 1943
zamordowany wraz z rodziną przez UPA
2 VIII 1943
zamordowany przez UPA
wiosna 1944
nieznane
przewodnik trasy przerzutowej, przyłapany na
przekraczaniu granicy w 1940 r, zamordowany
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu
5 III 1941
IX 1939
1940
pracownik torowy leśnej kolejki wąskotorowej
zginął w kampanii wrześniowej 1939 r.
żołnierz września 1939 r. ppor. rez. WP, dostał
się do niewoli Sowieckiej, zamordowany w
Starobielsku
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
mjr. piech. st. sp. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
39
529.
530.
531.
532.
Pamer Józef
Panek Aleksander
ur. 1890 r.
Panek Stanisław
lat 38
maszynista
tartaku
N Szówsko
Powiat Jarosław
inż. leśnik
Rzeszów
L Zmysłówka
N Łańcut
Lwów
1940
Potonice
Gmina Zadwórze
Powiat Przemyślany
6/7 V 1944
gajowy
Parylewicz Stanisław Ignacy technolog leśny
Tytus
(mgr prawa)
Pasików Jan
gajowy
533.
Leśnictwo Zagórz
Powiat Sanok
Majdan k/ Kropiwnicka
Powiat Drohobycz
N Mosty Wielkie
Powiat Żółkiew
V 1945
zamordowany przez UPA
1944
okoliczności i sprawcy nieznani
25 II 1945
sprawcy nieznani
działacz Tow. Kredyt. Ziemsk., ppor. int. rez.
WP, żołnierz września 1939 r. dostał się do
niewoli Sowieckiej, zamordow. w Starobielsku
Paszkiewicz Marcin
gajowy
Pawelec (imię nieznane)
Pawelski Stanisław
lat 35
księgowy
Pawluk Wacław
„leśnik”
Czyszki
Powiat Sambor
1940
Pawłowski Antoni
„leśnik”
1940
539.
Pelc Paweł
„leśnik”
540.
Pełek Józef
541.
Petruk (imię nieznane)
Petrurczuk zw. „Petrula”
„leśnik”
pracownik
kolejki leśnej
542.
(imię nieznane)
gajowy
L Jabłonków
Powiat Kołomyja
Kańczuga
Powiat Przeworsk
L Czeremosznia
Powiat Zborów
Wygoda-Kolonia
k/Doliny
Bednarówka-Majdan Śr.
N Nadwórna
Pfeiffer (imię nieznane)
robotnik leśny
534.
535.
536.
gajowy
537.
538.
543.
N Jaremcze
Powiat Nadwórna
25 IX 1945
29/30 IX 1943
27 I 1944
II poł. 1944
15 IX 1943
VI 1944
VI 1944
?
zamordowany nocą w Bogdanówce przez UPA
sierż. WP, d-ca plutonu AK-Zagórz ps.„Pleśń”,
zamordowany w Wielopolu przez UPA, żona i
dzieci uciekły do Zagórza, gajówkę spalono
zbiorowy mord w czasie napadu na
leśniczówkę dokonany przez UPA
zamordowany wraz z rodziną przez UPA w
czasie napadu na budynek nadleśnictwa
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zamordowany na drodze w pobliżu
miejscowości przez bojówkarzy z UPA
ciężko ranny w czasie napadu UPA na siedzibę
leśnictwa, zmarł po przewiezieniu do szpitala
zamordowany przez UPA
oskarżony o współpracę z Polakami,
zamordowany z synami przez UPA
przed wojną był policjantem w Stanisławowie,
aby uniknąć zsyłki na Sybir zaczął ukrywać się
i pracował jako robotnik w lasach k/Jaremcza,
gdzie pod koniec wojny zaginął bez wieści,
podejrzenie padło na działania UPA
40
Piasecki Stefan (Kazimierz)
inż. leśnik
Piątek Walenty
„leśnik”
546.
Piątkowski (Michał, ur.
1925 lub Jan, ur. 1876)
robotnik leśny
547.
Pichor Franciszek
leśniczy
Stratyn Miasto
k/Rohatyna
Rozwadów
k/Stalowej Woli
Powiat Tarnobrzeg
Wólka Żmijewska
Gmina Wielkie Oczy
Broszniów-Osada
k/Doliny
leśniczy
Beremiany
Powiat Zaleszczyki
548.
Pieczanowicz Kazimierz
(Pleszanowski lub
Pleszynowicz ?)
549.
Pieczeniewicz (imię nieznane)
leśniczy
Pieczko Mikołaj
gajowy
551.
Pierzchlewska Anna
sekretarka
dyrektora
Beremiany
Powiat Zaleszczyki
Turzańsk
N Komańcza
Powiat Sanok
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
552.
Pietruch Józef
p.o. leśniczy
N Ruda Różaniecka
9 X 1944
Pigoń Jan
robotnik leśny
Kombornia
Powiat Krosno
1940
544.
545.
550.
20-21 X 1943
1940
31 III 1944
X 1943
2 VIII 1943
2 VIII 1943
5 VI 1945
1942
554.
Pilinger (imię nieznane)
leśniczy
555.
Pinczakowski (imię nieznane)
leśniczy
556.
Pitter Jan
podleśniczy
557.
Pleczeniewicz (imię nieznane)
Pluchawka Jerzy
lat 60
Początek Józef
lat 23
leśniczy
558.
559.
gajowy
robotnik leśny
zamordowany przez UPA
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
pochodzący spod Buczacza leśniczy ze wsi
Duliby, zamordowany w czasie spływuwycieczki po Dniestrze, przez ukraińskich
policjantów i grupę UPA pod dow. Wytrykuza
zamordowany z zaskoczenia na drodze w
czasie powrotu z odpustu w Beremianach
po wcześniejszym ograbieniu domostwa
powieszony przez bojówkę UPA
rozstrzelana przez Niemców za przynależność
do oddziału AK i udział w partyzantce
29/30 IX 1943
zamordowany przez UPA
podof. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz +
Mińsk)
wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na
Syberię, gdzie wszelki ślad po nim zaginął
należał do miejscowej komórki AK,
aresztowany i zabity przez gestapo
zbiorowy mord rodzin leśników dokonany
przez UPA w czasie napadu na leśniczówkę
2 VIII 1943
zatrzymany na drodze i uprowadzony przez
bojówkę OUN-UPA, przepadł bez wieści
25 X 1944
zamordowany przez UPA
II 1943
zginął w walce z UPA
553.
Lasy na Kresach
Wschodnich
Rudnik n/Sanem
Powiat Nisko
Majdan k/Kropiwnicka
Powiat Drohobycz
Burakówka
k/Koszyłowic
Powiat Zaleszczyki
Śródpolce
Powiat Radziechów
Jasienica
N Bircza
uprowadzony z drogi podczas przejazdu z
Rohatyna do Stratna, zamordowany przez UPA
sr. post. PP (rez.), zmobilizowany do PP,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozu w Ostaszkowie
?
1943
41
Podlach (Podhany?)
Franciszek
leśniczy
Podlisnyj (imię nieznane)
gajowy
562.
Podolak (imię nieznane)
leśniczy
Polak Józef
ur. 1894 r.
leśniczy
563.
Polański Antoni
leśniczy
560.
561.
564.
Polański Kazimierz
Mieczysław
leśniczy
565.
566.
Polański Stanisław
gajowy
Polański (imię nieznane)
gajowy
567.
Pomajda (imię nieznane)
568.
lat 35
gajowy
569.
Popiel Michał (Mikołaj?)
gajowy
570.
Popowski Zdzisław
leśniczy
Prohazka Gwidon
leśniczy
Prokop Filip zw. „Procio”
gajowy
573.
Prokopiw Antoni
gajowy
574.
Pruc (imię nieznane)
leśniczy
571.
Wapowce
N Krasiczyn
Leszczańce
Powiat Buczacz
(Podole)
Bendiuchy
Gmina Krystynopol
N Rafajłowa
Powiat Nadwórna
(Gorgany)
L Bandrów
N Berehy Dolne
Powiat Lesko
Delatyń
Powiat Nadwórna
N Krasiczyn
Powiat Przemyśl
Jamelna, Gm. Domażyr
Powiat Gródek
Jagielloński
Leśnictwo Prałkowce
Powiat Przemyśl
Leśnictwo Bircza
N Bircza
Skałat
Powiat Skałat
L Hutiakowska
Gaje Smoleńskie
Powiat Brody
L Duszatyn
N Komańcza
Powiat Sanok
27/28 X 1945
?
17 I 1944
1944
zamordowany przez UPA
aresztowany na krótko w 1940 r. przez
Sowietów, po wypuszczeniu został
zamordowany w Rafajłowej przez UPA
1944
1940
zamordowany przez UPA
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w
Starobielsku
V 1945
prawdopodobnie zamordowany przez UPA
III 1944
uprowadzony przez UPA do lasu i ślad po nim
zaginął, zamordowano także córkę
1941
zamordowany w więzieniu przez Gestapo
postrzelony przez UPA w Leszczawie Górnej,
ciężko ranny zmarł w szpitalu w Przemyślu
23 IV 1945
28 VII 1943
15/16 XI 1943
data
odnalezienia
16 VII 1945 r.
572.
Broszniów-Osada
k/Doliny
Lasy na Kresach
Wschodnich
zamordowany z synami przez UPA, w czasie
napadu na leśniczówkę Celinów, którą spalono
zamordowany przez UPA za ratowanie ofiar
bestialskich tortur i publiczne krytykowanie
rzezi Polaków
X 1943
?
zamordowany przez bojówkę OUN-UPA
po torturach i zmasakrowaniu zamordowany
przez UPA w leśniczówce Hutniakowska,
pochowany na cmentarzu w Brodach
uprowadzony z domu 22 VI 1945 r. przez UPA
i po torturach powieszony w lesie blisko drogi
Duszatyn-Prełuki, niedługo śmierć poniósł
także syn Wasyl za złamanie zakazu i
pochowanie ojca na cmentarzu w Duszatynie
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
aresztowany i wywieziony przez Sowietów na
Syberię, gdzie wszelki ślad po nim zaginął
42
Przączak Władysław
urzędnik leśny
gajowy
Zarząd Lasów Państw.
we Stanisławowie
L Bircza
N Bircza
576.
Przepióra Andrzej
lat 42
lipiec 1944
stróż
N Nowy Żmigród
Powiat Jasło
26 VIII 1944
577.
Przybyłowski Bronisław
lat 25
sekretarz
578.
Przybyłowski Jan
lat 48
Ptak (imię nieznane)
gajowy
Pucat Jan
gajowy
Puchalski Henryk
kierownik
tartaku
Puchalski (Podzialski)
Kazimierz
Purgal Michał
ur. 1917 r.
Puszka Florian
gajowy
gajowy
„leśnik”
Radzieniecki Wit
inż. leśnik
Lwów
1940
Raganowicz Czesław
dyrektor lasów
majątek leśny
dóbr prywatnych
w Siedliskach
?
Rajchert Józef
„leśnik”
?
?
575.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
Leśnictwo Toki
N Nowy Żmigród
Powiat Jasło
L Kalna
N Cerkowna-Łużki
Powiat Dolina
1940
26 VIII 1944
587.
zamordowany w swojej osadzie przez UPA
aresztowany i zamordowany w więzieniu przez
Gestapo, po rewizji przeprow. w lipcu 1944 r.
w domu Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu
listy zakonspirowanych członków AK
aresztowany i zamordowany w więzieniu przez
Gestapo, po rewizji przeprow. w lipcu 1944 r.
w domu Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu
listy zakonspirowanych członków AK
?
aresztowany i deportowany wraz z rodziną na
Sybir przez NKWD, nie wrócili
Brody (Podole)
1943-1945
Iwonicz-Zdrój
Powiat Krosno
Stare Sioło
N Oleszyce
Powiat Lubaczów
Miłków
N Oleszyce
L Magierów
Powiat Rawa Ruska
1944
zamordowany przez UPA
pochodzący z Klimkówki, por. AK ps. „Ryś”
komendant obwodu AK Krosno, 30 VI 1944 r.
aresztowany przez Gestapo i wkrótce stracony
aresztowany przez Niemców na podstawie list
proskrypcyjnych sporządzonych przez
Ukraińców i zamordowany z grupą osób
15 VII 1942
7 X 1944
1940
585.
586.
zmobilizowany do pomoc. PP, aresztowany
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z
listy obozu w Ostaszkowie
zamordowany przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z obozu w Kozielsku
por. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR,
gdzie ślad po nim zaginął
absolwent Szkoły Leśnej w Żydowicach,
rozstrzelany przez Sowietów na Kresach
Polski Płd-Wsch. w czasie ewakuacji ludności
polskiej w głąb ZSRR
43
588.
Rączek (imię nieznane)
gajowy
Rąpała Karol
leśniczy
Rebizant Maciej
robotnik leśny
N Ruda Różaniecka
25 VI 1943
gajowy
Kalnica k/Baligrodu
Powiat Lesko
6 XI 1943
589.
590.
Brzegi Górne
k/Lutowisk(Bieszczady)
Powiat Lesko
Szutromińce
Gmina Ucieczko
Powiat Zaleszczyki
Rerutko Jan
ur. 1918 r.
(zatrudnienie
fikcyjne na potrzeby
ruchu oporu)
X 1942
14 XII 1943
591.
592.
Reubenbauer Jan
lat 20
p.o. leśniczy
Riepko (imię nieznane)
„leśnik”
Ritter Jan
ur. 1868 r.
podleśniczy
Rogalski (imię nieznane)
leśniczy
Rogoziński (imię nieznane)
Rokosz (imię nieznane)
ur. 1904 r.
leśniczy
Romaniszyn Julian
„leśnik”
Romaniuk Józef
lat 41
gajowy
von Ronnie (imię nieznane)
dyrektor lasów
Rosiak Władysław
„leśnik”
593.
594.
595.
596.
597.
leśniczy
598.
599.
600.
601.
N Krowica (Lubaczów)
L Opaka
Powiat Lubaczów
Baniłów Ruski
Rejon Storożyniec
Obwód Czerniowce
L Zubrzyca k/Zawadki
Powiat Turka
Chlewczany
Gmina Bruckenthal
Powiat Rawa Ruska
Lasy na Kresach
Wschodnich
Nowa Grobla
k/Lubaczowa
Dąbrówka Polska
Powiat Sanok
Śródpolce
Powiat Radziechów
N Podbuż
Spółka „Godulla” S.A.
Powiat Drohobycz
L Podzameczek
Powiat Brzeżany
1 I 1945
1947
zamordowany z bratem geologiem przez
bojówkę SB-OUN, dom ograbiono i spalono
zamordowany wraz z bratankiem i
towarzyszącymi mu w pracy pomocnikami
przez UPA
zamordowany przez Niemców
dowódca placówki w Baligrodzie i organizator
tras kurierskich por. AK ps.„Drzazga”, później
dowódca OP „Łuna” na Wołyniu, uczestnik
obrony Przebraża, podstępnie zgładzony w
Rafałówce przez sowieckich partyzantów
oddziału płk Nikołaja Prokopiuka
przypadkowa ofiara zamachu na szefa UB w
Lubaczowie Mikołaja Hasiuka, dokonanego
przez grupę dywersyjną AK
leśnik w lasach Bukowiny, zamordowany wraz
z innymi osobami przez grupę UPA
Prisniażuka i Germana
29 IX 1943
zamordowany wraz z rodziną przez UPA
1942
zamordowany wraz z córką przez bandę
nacjonalistów ukraińskich z okolicznych wsi
aresztowany i wywieziony przez Sowietów w
głąb ZSRR, dalszych informacji brak
?
IX 1939
(IX 1940 ?)
1940
zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich
zmobilizowany do służb pomoc. PP, aresztow.
przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z
listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
25 X 1944
zamordowany przez UPA
1944 lub 1945
zamordowany z żoną i córką przez
banderowców
ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do KOP,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z obozu w Ostaszkowie
1940
44
1944
zamordowany przez UPA
gajowy
Hubice
Powiat Dobromil
Łętownia
Gmina Kuńkowce
20 VI 1944
Rozdołowski Władysław
leśniczy
Lwów
1940
zamordowany przez UPA
ppor. piech. rez. WP, areszt. przez Sowietów,
ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku
605.
Rozner Jan
robotnik leśny
N Ruda Różaniecka
18 VI 1944
zamordowany przez Niemców
606.
Rozner Jan II
robotnik leśny
20 VI 1944
zamordowany przez Niemców
607.
Rożejowski Bronisław
zarządca lasów
1940
zamordowany przez bojówkę ukraińską
608.
Rożek Emil
ur. 1900 r.
leśniczy
609.
Rożek Karol
gajowy
N Ruda Różaniecka
Lasy A. Krasińskiego w
Stratynie k/Rohatyna
L Rudawka
N Starzawa
Powiat Dobromil
L Rudawka
N Starzawa
Rowiński (imię nieznane)
602.
lat 35
gajowy
603.
Rowiński Jan
ur. 1912 r.
604.
Lasy majątku Jerzego
hr. Tyszkiewicza w
okolicach Kolbuszowej
Powiat Kolbuszowa
Rożek Tadeusz
ur. 1912 r.
gajowy
Rożek Zdzisław
lat 34
manipulant
drewna
N Sieniawa
Powiat Jarosław
Róg (imię nieznane)
gajowy
Rudnicki (imię nieznane)
leśniczy
Borysław
Powiat Drohobycz
Koziowa k/Tucholki
Powiat Stryj
Rudnicki Kazimierz
inż. leśnik
Rumak Stanisław
lat 39
Rybotycki (imię nieznane)
Rycerz Roman
lat 24
II 1943
II poł. IX 1943
3 X 1944
610.
611.
612.
613.
616.
617.
?
1943
zamordowany przez UPA w Starzawie
aresztowany przez NKWD i deportowany z
rodziną 10 II 1940 r. do Kazachstanu, dalszy
los nieznany
zamordowany z żoną w czasie nocnego napadu
i podpalenia leśniczówki przez banderowców
ppor. łączn. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
1940
gajowy
Nisko
Powiat Nisko
N Głogów Młp
Powiat Rzeszów
1943
zamordowany przez nieznanych sprawców
robotnik leśny
urzędnik firmy
leśnej
Majdan k/Drohobycza
Puków
Powiat Rohatyn
I 1944
zabity przez UPA
uprowadzony z kolegą przez bojówkarzy UPA,
po pobiciu i okaleczeniu zamordowany w lesie
614.
615.
1943
zamordowany przez UPA, pochowany w
Krościenku
zamordowany przez UPA, pochowany w
Krościenku
przed wojną podoficer WP, członek ZWZ-AK
ps. „Sawa”, aktywny dowódca oddziału
dywersyjnego, ciężko ranny w czasie obławy
funkcjonariuszy PUBP-Kolbuszowa na dom
Rychnów w Kolbuszowej Dolnej, zmarł po
przewiezieniu do szpitalu
1 X 1943
45
Rygiel Jan
leśniczy
Rylski-Ścibor Julian
inż. leśnik
Maj. leśny Czarnołoźce
Powiat Tłumacz
1940
Rymaszewicz Antoni
student
leśnictwa
Wydział Lasowy
Politechnika Lwowska
Liczkowce
Powiat Kopyczyńce
1940
618.
619.
620.
621.
Posada Dolna
k/Rymanowa
Powiat Sanok
Rzepa Piotr
lat 41
leśniczy
Rżewski Edward
leśniczy
ur. 1915 r,
622.
1944
30 IX 1942
(lub X 1943)
624.
Sadecki Franciszek
lat 40
Sakiewicz Jerzy
lat 20
leśniczy
625.
Salach Walenty
ur. 1900 r.
626.
Salwach Józef
gajowy
627.
Sankowski (imię nieznane)
leśniczy
628.
Sarnecki Jan
gajowy
629.
Satrocha Józef
gajowy
Sawicki Władysław
urzędnik leśny
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
1942
Sawicz Marian
leśniczy
Kuropatniki-Seńków
Powiat Brzeżany
?
623.
pracownik
nadleśnictwa
L Kochany
N Zarzecze
w Rzeczycy Długiej
k/Stalowej Woli
N Mosty Wielkie
Powiat Żółkiew
Borynia
Powiat Turka
1940
praktykant leśny
630.
631.
Leszniów-Leśniczówka
Powiat Brody
N Szówsko
Powiat Jarosław
Lubeczka k/Cokołówki
Powiat Bóbrka
N Wetlina
Powiat Lesko
N Szówsko (Zapałów)
Powiat Jarosław
27 I 1944
28/29 IX 1943
1946
żand. rez., zmobilizowany do Przemyśla,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz +
Mińsk)
ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz +
Mińsk)
wywołany podstępnie przez grupę bojówkarzy
OUN z wesela na podwórze i zamordowany
absolwent szkoły leśnej w Żyrowicach,
rozstrzelany z żoną i rodzicami gajowego Jana
Króla przez Niemców (na czele z SS i gestapo)
w czasie rzezi i pacyfikacji wsi, podejrzanej o
sprzyjanie partyzantom
zamordowany z córką w czasie napadu UPA
na siedzibę nadleśnictwa
zamordowany w czasie nocnego napadu przez
UPA
w 1940 r. wywieziony głąb ZSRR do ciężkich
robót, zwolniony po utracie zdrowia powrócił
do kraju, zmarł niedługo mimo leczenia
18 XII 1944
zamordowany przez UPA
IV 1944
zamordowany przez UPA
2 IV 1945
zamordowany z rodziną przez UPA
18 XII 1944
zamordowany przez UPA
w 1940 r. deportowany w głąb ZSRR, zmarł z
wycieńczenia zaraz po dotarciu na miejsce
formowania II Korpusu Armii gen. W.Andersa
aresztowany przez NKWD i deportowany
10 II 1940 r. wraz z rodziną na Sybir, dalszych
informacji brak
46
632.
Schnorich Karol
633.
Schwetz Tadeusz
ur.1894 r.
prac. kancelar.
nadleśnictwa
Kierownik
Wydz. Użytków
Ubocznych
(inż. leśnik)
Broszniów-Osada
k/Doliny
634.
Semkulewicz Jerzy
gajowy
Serafin Józef
ur. 1877 r.
gajowy
635.
636.
Serafin Łukasz
gajowy
Dyrekcja Lasów
Państwowych
we Lwowie
Broszniów-Osada
k/Doliny
Polanka k/Nowej Grobli
N Szówsko
Powiat Jarosław
Zapałów k/ Laszek
Powiat Jarosław
Serwatowski hr. Jastrzębiec
Władysław Józef Ignacy
inż. leśnik,
mgr praw
Maj. leśny Bucnów
Powiat Tarnopol
gajowy
Sędzimir Aleksander
ur. 1884 r.
(zatrudnienie
fikcyjne na potrzeby
ruchu oporu)
Majątek dworski w
Dwerniku k/Lutowisk
Powiat Lesko
Siedmiograj Witold Marian
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Kolbuszowa; Stryj
Powiat Stryj
Sielicki Stanisław
leśniczy
641.
Sikorski (imię nieznane)
„leśnik”
642.
Sikorski Zygmunt
ur. 1902 r.
leśniczy
(inż. leśnik)
Lasy na Kresach
Wschodnich
Lasy na Kresach
Wschodnich
(Kuryłówka)
L Brzyska Wola
N Leżajsk
Siwiec Stefan
leśniczy
Skalecki Jan
„leśnik”
X 1943
1940
(XI 1941 ?)
X 1943
15 VII 1944
2 IV 1945
1940
637.
początek 1944
638.
639.
640.
643.
644.
Złoczów Twierdza
Powiat Złoczów
Prykordonna Ułaszanka
Powiat Sławuta
(Ukraina Sowiecka)
1940
?
?
1 VIII 1943
1940
1943-46
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
absolwent leśnictwa PL, kpt. piech. rez. WP,
aresztowany 9.12.1939 r. przez Sowietów i
więziony w Brygidkach we Lwowie, ofiara
zbrodni katyńskiej, zamordowany w Kijowie
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
uprowadzony i zamordowany z dwoma synami
w lesie koło Kozaków przez UPA, pochowany
w Laszkach
zamordowany z synami przez UPA w czasie
przeprowadzonej obławy na dom gajowego
por. kaw. posp. rusz. WP, poseł CK Austr.Węgier i RP, aresztowany przez Sowietów,
ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na
Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
mąż właścicielki majątku, współpracownik AK
w głębi Bieszczadów (kontakt konspirac. przez
A. Marniaka ps. „Ala” z Leska), poniósł nagłą
śmierć, a przyczynić się do niej mogli jak
spekulowano aktywiści OUN, od których
dostał pogróżki, pochowany w Dwerniku
por. art. rez. WP, aresztowany przez Sowietów
ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku
wywieziony przez Sowietów w okolice
Świerdłowska do miejscowości Czarnuszka,
gdzie ślad po nim zaginął
wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR do
kraju Ałtajskiego, gdzie ślad po nim zaginął
wcześniej zarządzał lasami Ordynacji
Potockich, ppor. AK, zamordowany przez SS,
pochowany w Tarnawcu
ppor. piech. sł. st. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozu w Kozielsku
uprowadzony z bratem Stanisławem bestialsko
maltretowani, obdarci z odzieży, zamordowani
przez grupę UPA na składzie drewna
47
„leśnik”
pracownik
nadleśnictwa
leśniczy
(inż. leśnik)
(płatnik)
faktor drzewny
Prykordonna Ułaszanka
Powiat Sławuta
(Ukraina Sowiecka)
N Lubycza Królewska
Powiat Rawa Ruska
Żelechów Wielki k/
Kamionki Strumiłowej
Broszniów-Osada
k.Doliny
Skóra Antoni
„leśnik”
(inż. rolnik)
L Polany
Powiat Żółkiew
Skórecki Stanisław
leśniczy
(inż. leśnik)
N Polanica
k/Bolechowa
Powiat Dolina
Skórski (imię nieznane)
gajowy
652.
Skrętkowski Józef
lat 40
653.
Skriwan Mieczysław
Stanisław
ur. 1907 r.
645.
Skalecki Stanisław
646.
Skarżyński (imię nieznane)
647.
Skawiński Jerzy
648.
Skibicz Włodzimierz
649.
1943-46
1943
10 XII 1944
X 1943
1940
IX 1943
650.
robotnik leśny
Chlewczany
Gmina Bruckenthal
Powiat Rawa Ruska
Leszczawa Górna
N Bircza
IX 1944
lub 1 I 1946
leśniczy
Siekierno k/Kielc
21 II 1943
Skrzetuski Zygmunt
„leśnik”
(techn. agron.)
L Batiatycze
Powiat Kamionka
Strumiłowa
1940
Skrzypek Jan
lat 57
leśniczy
651.
654.
L Poręby Kupieńskie
Powiat Kolbuszowa
1942
6 III 1945
655.
656.
Skrzypek Jan
lat 37
leśniczy
Bratkowice
Powiat Rzeszów
1944
uprowadzony z bratem Janem, bestialsko
maltretowani, obdarci z odzieży, zamordowani
przez grupę UPA na składzie drewna
członek AK, aresztowany przez Niemców i
zamordowany w więzieniu w Zamościu
uprowadzony z rodziną po ograbieniu i
spaleniu leśniczówki, zamordowani przez UPA
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
por. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w
Starobielsku
przez dwie doby leśniczówkę oblegali i
szturmowali uzbrojeni Ukraińcy (większość
dawniej karanych za kłusownictwo i kradzież
drewna), kiedy leśniczemu i bohaterskiemu 10letniemu synowi brakło amunicji, wtargnęli do
środka, mordując domowników
zamordowany wraz z żoną i córkami przez
grupę nacjonalistów ukraińskich z okolicznych
wsi
zamordowany przez UPA
pochodzący z Ustrzyk Dolnych, tuż przed
wybuchem wojny pracował na Kielecczyźnie
w Lasach Państwowych, więzień obozu
koncentracyjnego KL Auschwitz o nr 63716,
zmarł zamęczony nie doczekawszy wolności
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
członek AK, po aresztowaniu przez UB i
ucieczce syna Jana oficera AK, leśniczówka
była pod obserwacją, 6 III 45 r. uprowadzony
nocą domu został zamordowany przez ubeków,
odnalezione w lesie przez gajowego Jana Deca
ciało leśniczego pochowano dopiero 19 IV 45r.
zamordowany przez Gestapo
48
Skurski Piotr
ur. 1893 r.
gajowy
L Zielona Machnowska
k/Bełza
Powiat Rawa Ruska
Skwarek-Skwarczyński
Stanisław
technolog
leśno-drzewny
Lipa/Rozwadów
Powiat Tarnobrzeg
Slama Jan
ur. 1920 r.
Słoboda Jan
lat 50
praktykant
leśnictwa
Majdan k/Drohobycza
lub Zubrzyca k/Zawadki
Krosienko
Powiat Przemyślany
28 III 1943
(29 IX 1943 ?)
Słoma Jan
leśniczy
VIII 1943
Słomski Karol
strażnik leśny
Smolański Jan
„leśnik”
Majdan
Powiat Drohobycz
Dobra rawskie księcia
Sapiehy w Siedliskach
Powiat Rawa Ruska
Zarząd Lasów
w Samborze
Powiat Sambor
Smoliński (imię nieznane)
leśniczy
Smyrski Antoni
ur. 1872 r.
podleśniczy
Sobota Zdzisław
inż. leśnik
Sodoma (imię nieznane)
pracownik
nadleśnictwa
gajowy
669.
Soees Adolf
Sokołowski Kazimierz
lat 50
670.
Solon Wojciech
gajowy
657.
25 I 1944
1940
658.
659.
660.
gajowy
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
gajowy
Wisłok Wielki
N Komańcza
Powiat Sanok
Dobra hr. Tyszkiewicza
Lelechówka
k/Janowa Lwowskiego
Maj. Podhorki
Powiat Kałusz
N Berehy Dolne
k/Ustrzyk Dolnych
Powiat Lesko
Broszniów-Osada
k/Doliny
Trójca k/Borszczowa
Poraż
N Sanok
?
?
1940
(24 I 1946 ?)
po napaści na budynki leśnictwa,
zamordowany z rodziną przez UPA
Kierownik Zakładu Nasyc. Podkładów
Kolejowych, ppor. sap. rez. WP, aresztowany
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z
listy obozu w Kozielsku
syn nadleśniczego zesłanego na Sybir,
zamordowany wraz z żoną przez UPA
deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez
Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
zakłuty bagnetami wraz z rodziną swoją i
rodziną sąsiada leśnika (13 osób) przez UPA,
spalono leśniczówkę i podleśniczówkę
aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony z rodziną na Sybir, dalszych
informacji brak
por. piech. st. sp. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
zamordowany z żoną przez UPA, po rozpruciu
brzucha wysoko ciężarnej żonie, wsadzono
płód do otwartej jamy brzusznej leśniczego,
skonali w okrutnych męczarniach
4 IV 1944
X 1943
zamordowany w folwarku przez UPA
ppor. art. rez. WP, ziemianin, aresztowany
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z
listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
w lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i
wywieziony z całą rodziną na Syberię,
dalszych informacji brak
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
VII/VIII 1944
zamordowany przez UPA
5 VI 1945
prawdopodobnie zamordowany przez UPA
1940
?
49
671.
Solski Jan
„leśnik”
Wełdzirz k/Doliny
N Podbuż
Lasy „Godulla” S.A. w
Bieszczadach k/Turki
7/8 III 1944
Sołtysik Alfred
ur. 1893 r.
leśniczy
672.
Sosnowski Jerzy
„leśnik”
Rzeszów
1940
Sroczyński Adam
„leśnik”
L Uroż
Powiat Drohobycz
1940
Srokowski Mieczysław Jan
„leśnik”
Głuchów
Powiat Łańcut
1940
Stachowiak Władysław
‘
„leśnik”
Urząd Wojewódzki
w Stanisławowie
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
N Sołotwina Miz.
Powiat Nadwórna
N Szówsko
Powiat Jarosław
1940
6 IX 1943
zamordowany przez UPA
w 1940 r. wywieziony z rodziną przez
Sowietów na Syberię, gdzie zmarł z głodu i
wykończenia
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozu w Starobielsku
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz +
Mińsk)
plut. żand. sł. st., zmobilizowany do KOP,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozu w Ostaszkowie
zamordowany w więzieniu po aresztowaniu
przez Sowietów
zamordowany przez UPA po okrutnych
torturach
15 VII 1942
zamordowany przez Gestapo
8 II 1944
zamordowany przez UPA
VI 1944
członek AK, zginął w czasie bombardowania
wsi Ujście k/Biłgoraja
III i IV 1944
UPA zamordowała leśniczego i jego żonę
1942
zamordowany przez nieznanych sprawców
żołnierz września 1939 r., por. piech. posp.
rusz. rez. WP po dostaniu się do niewoli
sowieckiej zamordowany w Starobielsku
13 VI 1940
673.
674.
675.
676.
677.
Stanek Szymon
urzędnik leśny
(inż. leśnik)
678.
Stanowski Zygmunt
gajowy
679.
Stańko Jan
Starczewski Andrzej
lat 33
gajowy
pracownik
tartaczny
Startek Antoni
gajowy
682.
Starzecki Franciszek
lat 35
leśniczy
683.
Stec (imię nieznane)
gajowy
684.
Stepan Kazimierz Antoni
ur.1892 r.
kierownik biura
tech. (inż.leśnik)
Stepan Stanisław
ur. 1902 r.
gajowy
685.
680.
681.
Podmichale k/Kalusza
L Huta
N Huta Krzeszowska
Powiat Nisko
Dworce k/Butyn
Powiat Żółkiew
N Strzyżów
Powiat Rzeszów
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
L Zubrzyca
Hołowsko
Gmina Turka
1941
1940
29 IX 1943
zamordowany przez UPA
50
leśniczy
686.
Sterc Jan
lat 65
687.
Stojakowski Władysław
„leśnik”
688.
gajowy
689.
Stopyra Franciszek
Stopyra Piotr
lat ok. 35
leśniczy
690.
Storoż Michał
leśniczy
Strach Józef
nadleśniczy
Strug (imię nieznane)
gajowy
691.
692.
Kubajówka
Gmina Majdan Średni
Powiat Nadwórna
L Czeremosznia
Powiat Zborów
N Leżajsk
L Tołczów
Powiat Lwów
Bożyków
Powiat Podhajce
N Brzegi Dolne
k/Ustrzyk Dolnych
Powiat Lesko
N Podbuż
L Zubrzyca k/Zawadki
Powiat Turka
VIII 1943
15 IX 1943
17 IV 1945
XII 1943
?
brak danych
Strzelecki Erazm
leśniczy
Broszniów-Osada
k/Doliny
X 1943
„leśnik”
Kałusz
Powiat Kałusz
1942
694.
Strzetelski Bolesław
ur. 1905 r.
inż. leśnik
695.
Strzetelski Erazm
ur. 1911 r.
N Dolina
Powiat Dolina
1944
(1941 ?)
Styczyński Julian Kazimierz
inż. leśnik
Gorlice
Powiat Gorlice
1940
Szada Mikołaj
„leśnik”
Sobótka
Powiat Kosów Huculski
1940
Szafrański Franciszek Jan
„leśnik”
697.
698.
Szkółka Leśna
Zakładów Ogrod.-Leśn.
w Stanisławowie
sprawcy nieznani
zamordowany wraz z żoną w leśniczówce
majątku leśnego hr. Potockiego w Tołczowie
przepadł bez wieści w latach wojny,
okoliczności śmierci nie są znane (?)
aresztowany przez NKWD i wywieziony 10 II
1940 r. z całym personelem służby leśnej
nadleśnictwa i ich rodzinami w wagonach„tiepłuszkach” na Sybir, gdzie zaginął
29 IX 1943
693.
696.
zamordowany z żoną przez UPA
zamordowany w czasie napadu UPA na
siedzibę leśnictwa
1940
zamordowany wraz z rodziną przez UPA
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
(zatrudniony w NP Jasień)
absolwent szkoły leśnej w Bolechowie, po
wkroczeniu Sowietów na Kresy aresztowany
przez NKWD i osadzony w więzieniu we
Lwowie, gdzie został zakatowany
absolwent Wydziału Leśnego PL z 1932 r.
zamieszkały we Lwowie, zamordowany w
Dolinie przez Ukraińców
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
strażnik SG, zmobilizowany do SG,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z obozu w Ostaszkowie
właściciel zakładu, kpt. piech. rez., zmobiliz.
do PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie
(Kijów + Tarnopol)
51
Szałajdowicz Helena
pracownica
biura leśnictwa
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Rozdół k/Mikołajowa
Powiat Żydaczów
Inspekcja Leśna
Sambor
X 1944
Szaro Andrzej
ur. 1918 r.
leśniczy
N Henryków
1944
702.
Szawaryński Michał
gajowy
L Malawa
N Bircza
20 IV 1945
Szczepański Marian
ur. 1920 r.
leśniczy
Lasy k/Drohobycza
1955
703.
Szczęszek Andrzej
gajowy
Szczęśniak Andrzej
gajowy
699.
Szarek (Mieczysław ?-imie
700.
nieznane)
1942
701.
704.
705.
Szeptycki Kazimierz Maria
ur. 1867 r.
L Ciosmy
N Huta Krzeszowska
Powiat Nisko
N Huta Krzeszowska
Powiat Nisko
VI 1944
1944
„leśnik”
właściciel
ziemski i
administrator
lasów
Majątek ziemski
Przyłbice i Moosberg
Powiat Jaworów
1 V 1951
gajowy
L Wojtkowa
N Michowa
Powiat Dobromil
28/29 IX 1945
706.
707.
Szeremeta Stanisław
ur. 1901 r.
zginęła wraz z innymi osobami w czasie ataku
bandy UPA na siedzibę leśnictwa (ostrzelanie i
obrzucenie granatami)
członek AK, aresztowany przez Niemców
został zakatowany na śmierć w Chyrowie
żołnierz września 1939 r. i AK na
Rzeszowszczyźnie, dwa razy uciekł z
sowieckiej niewoli, w 1944 r. aresztowany
przez NKWD, maltretowany stracił zdrowie,
zmarł niedługo po wypuszczeniu na wolność
zamordowany przez UPA
żołnierz AK, uwięziony przez Sowietów w
1944 r. dostał wyrok 10 lat łagru, wywieziony i
zamęczony w okolicach Norylska
członek AK ps. „Piotr”, rozstrzelany przez
Niemców pod Harasinkami
członek AK, zamordowany przez Niemców za
współpracę z partyzantami
arystokrata (hrabia), wnuk pisarza A. Fredry,
wszechstronnie wykształcony, doktor praw
(UJ), religijny i aktywny polityk galicyjski,
poseł do parlamentu Austio-Węgier, najpierw
v-ceprezes a następnie w latach 1908-1911
prezes Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, w
1911 r. wstąpił do zakonu benedyktynów,
następnie zmieniając wyznanie na unickie,
przeniósł się do studytów, przyjmując imię
Klemens (archimandryta), aresztowany przez
NKWD 5 VI 47 r. był więziony we Lwowie,
Kijowie i Włodzimierzu nad Klaźmą, gdzie
został zamęczony. Jest uhonorowany medalem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,
beatyfikowany w 2001 r. przez Jana Pawła II
żołnierz AK, później członek straży wiejskiej i
ORMO, poległ w obronie posterunku MO w
Wojtkowej, napadniętego przez sotnię UPA
52
708.
Szerengowski (imię nieznane)
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Nadleśnictwo
k/Sambora
709.
Szklarek Aleksander
leśniczy
7 VI 1943
710.
Szklarek Franciszek
leśniczy
N Leżajsk
L Sarzyna
N Leżajsk
Szpak Michał
„leśnik”
1940
Szpetnar Antoni
Sztogrzyn (Sztogryn ?)
Michał
Szuber Władysław
lat 54
gajowy
Żurawica
Powiat Przemyśl
L Witoldówka
N Sieniawa
Powiat Jarosław
Rosochacz k/Zawadki
Powiat Turka
Łuka k/ Płunowa
Powiat Zborów
Szwed Tadeusz
kierownik biura
(inż. leśnik)
nadleśniczy
(inż. leśnik)
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
Szwetz Tadeusz
Szymaszek Franciszek
lat 27
Śladek Władysław Józef
ur. 1895 r.
718.
719.
gajowy
gajowy
robotnik leśny
dyrektor szkoły
leśnej,
a następnie
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Śliwiński Antoni
lat 39
leśniczy
Śliwka Walenty
gajowy
720.
Śniegoń Tadeusz
721.
inż. leśnik
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
N Tatarów k/Worochty
Powiat Nadwórna
L Żohatyn
N Dynów
Państwowa Szkoła dla
Leśniczych - Bolechów,
później N Polanica
Powiat Dolina
Trościaniec Wielki
k/Olejowa
Powiat Zborów
Stary Jaryczów
k/Zapytowa
Powiat Lwów
Lasy na Kresach
Płd.-Wsch.
brak danych
1943
24 II 1944
23 VII 1943
(27 VII 1943 ?)
5 I 1944
?
?
X 1944
6/7 X 1943
14 VIII 1943
1940
?
pochowany przy dawnym kościele
w Krościenku k/Ustrzyk Dolnych
prawdopodobnie zamordowany przez
Niemców
major AK ps. „Lech”, poległ w walce z
Niemcami pod Bielinami
ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
wcześniej zatrudniony w lasach Ordynacji
Sieniawskiej, rozstrzelany przez Niemców
zamordowany wraz z rodziną przez UPA
zabity w czasie napadu UPA na gajówkę, którą
spalono wraz z innymi zabudowaniami
w 1940 r. aresztowany i wywieziony przez
Sowietów w głąb ZSRR, gdzie zginął w
nieznanych okolicznościach
aresztowany w 1943 r. przez Sowietów i
wszelki ślad po nim zaginął
zamordowany przez UPA
po agresji sowieckiej szkołę leśną zamknięto, a
jej dyrektor został nadleśniczym w Polanicy,
uprowadzony do lasu i zamordowany wraz z
rodziną przez bandę OUN-UPA w czasie
obławy i napadu na biuro nadleśnictwa
uprowadzony w czasie powrotu do wsi i
zamordowany przez UPA
aresztowany przez NKWD i wywieziony z
żoną w II 1940 r. do Kazachstanu, gdzie ciężko
pracował przy wyrębie lasu, niedługo
zachorował i zmarł, żona wróciła w 1946 r.
aresztowany 10 II 1940 r. i wywieziony przez
Sowietów w głąb ZSRR, wygłodzony i
osłabiony zaciągnął się do II Korpusu gen.
Andersa, ale z wycieńczenia niedługo zmarł
53
Śnieżek Jan
ur. 1914 r.
gajowy
Świderski Józef
inż. leśnik
Świerk Jan
lat 39
leśniczy
Świrski Franciszek
inż. leśnik
Tatarski Bolesław
leśniczy
Lasy w Bieszczadach
k/Turki
?
Tchórzewski Andrzej
Bogusław
techn. rol.-leśny
Zaleszczyki
Powiat Zaleszczyki
1940
Telker Leonard
inż. leśnik
1940
729.
Tereszczak Emil (Michał?)
gajowy
730.
Tierszmid (imię nieznane)
leśniczy
Zarząd Lasów w Stryju
Powiat Stryj
Iskań
N Krasiczyn
Plemnia k/ Spasa
Powiat Dolina
Tietze Witold
„leśnik”
Tiutiunek (imię nieznane)
gajowy
Tkaczyk Józef
ur.ok. 1875 r.
leśniczy
Siemakowce
Powiat Czortów
14 V 1944
Lwów
1940
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
731.
732.
733.
Hladki
Powiad Tarnopol
Zarząd Lasów Państw.
w Kołomyi
Powiat Kołomyja
Buczacz
Powiat Buczacz
Dalnicz k/Kłodna
Wielkiego
Powiat Żółkiew
Lasy hr. Potockiego
Stare Sioło
Powiat Bóbrka
XI 1944
1940
III 1947
18 X 1943
1940
27 I 1944
1941
działacz „Strzelca”, deportowany z żoną w
głąb ZSRR, do Łocz-Saj, pow. Kosiński,
Mokotowska Obłast, od 1942 r. w Armii gen.
Andersa, ciężko ranny podczas walk 12 V 44 r.
pod Monte Cassino, zmarł od odniesionych
ran, ekshumowany z cmentarza szpitalnego na
Polski Cmentarz Wojenny Monte Cassino, nr
grobu 9-F-11
por. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z obozu w Starobielsku
okrutnie pobity i zamordowany przez UPA
por. piech. rez. WP, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w
Kozielsku
skazany przez sąd ZSRR na 8 lat łagru, po
amnestii wywieziony na Sybir, wstąpił do I
Dyw. Piech. LWP, zginął na wojnie
st. strz. pchr. rez. WP, działacz ZHP, żołnierz
września 1939 r., aresztow. przez Sowietów,
ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zamordowany w czasie zbiorowego mordu
dokonanego przez UPA
uprowadzony z kolejki leśnej i zamordowany
przez UPA
ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do KOPBorszczów, aresztow. przez Sowietów, ofiara
zbrodni katyńskiej z obozu w Starobielsku
zamordowany wraz z rodziną przez bojówkę
miejscowych chłopów (UPA)
skazany przez Sowietów na 10 lat zesłania,
wywieziony w okolice Krasnojarska do pracy
w lesie, zmarł z wycieńczenia
54
Tkaczyk Tadeusz
ur. 1903 r.
leśniczy
734.
L Zielona k/Bełza
Powiat Rawa Ruska
Niedźwiednia
Gm. Mosty Wielkie
Powiat Żółkiew
Tkaczyk Tadeusz
lat 40
leśniczy
735.
736.
Tkaczyk Włodzimierz
gajowy
Radziechów
1943-1945 ?
Tkaczyński Edward
ur. 1901 r.
„leśnik”
N Peczeniżyn
Powiat Kołomyja
24 XII 1958
Tokarczyk Mikołaj
leśniczy
Rychcice k/Drohobycza
?
Tokarzewski Jerzy Józef
„leśnik”
Sanok
Powiat Sanok
1940
740.
Tomaszewski Józef
stróż
N Krasiczyn
1 IV 1945
inż. leśnik
Stalowa Wola
1940
741.
Tomaszewski Juliusz
Władysław
ur. 1888 r.
Toth Jan
gajowy
24 VI 1949
743.
Trąbars Mieczysław
składnicowy
744.
Treszka Józef
inż. leśnik
Jastrzębiec
N Leżajsk
N Nowe Sady
Powiat Przemyśl
Lasy w Bieszczadach
Wsch.
25 I 1944
wiosna 1944
zamordowany z żoną i synem przez UPA
737.
738.
739.
742.
po napaści na siedzibę leśnictwa zamordowany
z synem przez UPA
1945
1944
zamordowany przez UPA
uczestnik wojny z bolszewikami 1920 r.
członek POW, w 1939 r. wywieziony przez
NKWD na Łubiankę, zesłany na Kołymę do
kopalni złota, przeszedł szlak bojowy II
Korpusu WP gen. Andersa, aresztowany na
pocz. lat 50-tych zaraz po powrocie do kraju,
po uwolnieniu inwigilowany i prześladowany,
ginie w bardzo dziwnym wypadku drogowym
w Wigilię Bożego Narodzenia 1958 r.
w 1940 r. wywieziony przez Sowietów w głąb
ZSRR i wszelki ślad po nim zaginął
ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do SG,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zamordowany przez UPA
absolwent Wydziału Lasowego PL, żołnierz i
uczestnik I wojny światowej, obrony Lwowa i
wojny polsko-bolszewickiej, aresztowany w
listopadzie 1939 r. więziony we Lwowie, a
następnie przekazany przez NKWD do Kijowa
albo Charkowa lub Chersonia, gdzie został
stracony, ofiara zbrodni katyńskiej
żołnierz AK ps. „Mewa”; ofiara
spreparowanego procesu sądowego
Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie
uprowadzony i zamordowany przez UPA w
lesie, miejsce spoczynku nieznane
żołnierz II Dyw. Panc. II Korpusu gen.
Andersa w stopniu ppor., poległ we Włoszech
55
gajowy
745.
Trytek Józef
ur. 1913 r.
746.
Tuczyński Jan
leśniczy
Turecki Roman
praktykant leśny
747.
748.
Turecki Roman
leśniczy
Turkiewicz Jan
„leśnik”
Czerniawka
Gmina Laszki
N Szówsko
Łomna
Powiat Turka
Biały Kamień
k/ Żydowa
Powiat Złoczów
L Czermosznia
Powiat Zborów
751.
Turschmidt Konrad
ur. 1915 r.
Tworkowski Piotr
lat 43
752.
Tyczyński (imię nieznane)
leśniczy
Podmichalowice
Powiat Rohatyn
Broszniów-Osada
k/Doliny
Brody
Powiat Brody
Posiecz k/Łysieca
Powiat Stanisławów
Tymków (imię nieznane)
gajowy
Leśniki
Powiat Brzeżany
Tymofiej (imię nieznane)
leśniczy
755.
Tysiak Mikołaj
gajowy
756.
Tyska Zofia (z Popielów
Eyskof)
pracownik biura
nadleśnictwa
Tyski Witold
leśniczy
(inż. leśnik)
Ujejski Feliks
„leśnik”
749.
750.
leśniczy
gajowy
14 IV 1945
23 VII 1943
5 IX 1943
zamordowany przez miejscową bojówkę OUN
(6 IX 1943 ?)
15 IX 1943
1940
X 1943
1944
26 VII 1944
12 XII 1943
753.
754.
757.
758.
L Sokołówka
k/ Ożydłowa
Broszniów-Osada
k/Doliny
Krzywopole k/Żabiego
N Worochta
(Czarnohora)
L Krzywopole
N Worochta
(Czarnohora)
Folwark i Lasy
Deczysów
Woj. Tarnopolskie
bestialsko zamordowany przez UPA w czasie
leśnego obchodu, ciało wrzucono do studni
przy gajówce, szkielet wydobyto w 1948 roku
zamordowany w przysiółku Posiecz przez
UPA
16 XII 1943
X 1943
X 1943
X 1943
1940
zginął w czasie napadu UPA na leśniczówkę
właściciel lasów, aresztowany przez Sowietów,
ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na
Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
zamordowany przez UPA
uprowadzony i zamordowany przez
bojówkarzy SB-OUN
z pochodzenia Ukrainiec, uprowadzony w
czasie powrotu z Brzeżan i zamordowany
przez bojówkę ukraińską za komunistyczne
poglądy i sympatyzowanie z Polakami
Rosjanin z pochodzenia, ok. godz. 20
uprowadzony z leśniczówki przez UPA, ślad
po nim zaginął
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
przed wojną pracowała jako instruktor
narciarski, później w N Worochta, zastrzelona
przez UPA w czasie próby ucieczki z domu
przed wojną prowadził z żoną Zofią schronisko
KTN na Maryszewskiej, a po jego zniszczeniu
zatrudnił się w Lasach Państwowych,
zamordowany w leśniczówce przez UPA
właściciel majątku leśnego, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
56
759.
Urbaniak Leon
„leśnik”
?
10 IX 1939
Urbanek Adam Władysław
„leśnik”
1940
Urbanek Jan
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Zaleszczyki
Powiat Zaleszczyki
N Ropa
Powiat Gorlice
6 VI 1946
1940
760.
761.
Urbanowski Julian
dyrektor polskoszwajcarskiej
Spółki Leśnej
Sołotwina
Powiat Nadwórna
Usow Bolesław
ur. 1913 r.
nadleśniczy
(inż. leśnik)
N Huta Krzeszowska
Powiat Nisko
764.
Vertze Jan
leśniczy
765.
Walentas Władysław
gajowy
Nowa Huta
Powiat Buczacz
N Dukla
Powiat Krosno
Wandurski Zygmunt
Wacław
inż. leśnik
L Sołotwinia
Powiat Nadwórna
Wardzała Jerzy
urzędnik admin.
leśnej
(inż. leśnik)
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
?
Waserberg (imię nieznane)
leśniczy
Lasy na Kresach
Wschodnich
?
Wasiejko Nikanor
gajowy
Dobromil (L Luboml ?)
Powiat Dobromil;
1940
762.
1954
763.
6 XI 1943
V 1944
1940
766.
767.
768.
769.
poległ w walce Wojska Polskiego z Niemcami
w rejonie Bykowiec k/Sanoka
ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do KOP,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z obozu w Starobielsku
uprowadzony i zamordowany przez oddział
UPA
oficer Policji Państwowej w stanie spoczynku,
aresztowany przez Sowietów na skutek donosu
Ukraińców, więziony w więzieniu w
Stanisławowie, gdzie został zamordowany
organizator ZWZ w okolicy Huty aresztowany
przez Niemców, odbity z więzienia przez oddz.
AK „Żegoty” OP-44, którego został dowódcą
od 1943 r. ps. „Konar”, uczestnik walk na
Porytowym Wzgórzu, gdzie z okrążenia
polskie i radzieckie oddziały partyzanckie
wyprowadzili leśnicy „Konara”. Po wojnie
inwigilowany i prześladowany przez UB
zginął w nieznanych okolicznościach, w lesie
pod kołami wojskowej ciężarówki, w wypadku
prawdopodobnie zainspirowanym przez UB
zabity w ciągu dnia przez bojówkę UPA
członek AK, rozstrzelany przez Niemców w
Jaśle
ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
w 1940 r. aresztowany przez Sowietów i
zamordowany w nieznanym miejscu i czasie
Wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na
Syberię, gdzie pracował przy wyrębie lasu,
dalszych informacji brak
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
57
Wasiewicz Bronisław
Franciszek
ur. 1898 r.
pochodzący z Birczy k/Przemyśla, por. rez.
WP, weteran obrony Lwowa 1919 r., wojny
polsko-sowieckiej 1920 r. oraz III Powstania
Śląskiego, także kampanii wrześniowej 1939 r.
Przed wybuchem wojny pracował w Lasach
Kabackich pod Warszawą. Po dostaniu się do
niewoli Sowieckiej zamordowany w Katyniu.
zmobilizowany do służby w PP, aresztowany
przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z
listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
„leśnik”
Bircza
Powiat Dobromil
1940
Wawrzyniak Stanisław
„leśnik”
Tarnopol
1940
772.
Ważny Franciszek (I)
robotnik leśny
N Ruda Różaniecka
3 VII 1943
zamordowany przez Niemców
773.
Ważny Franciszek (II)
Ważny Franciszek (III)
„Wałach”
robotnik leśny
N Ruda Różaniecka
N Ruda Różaniecka
Powiat Lubaczów
20 VI 1944
zamordowany przez Niemców
20 VI 1944
zamordowany przez Niemców
robotnik leśny
777.
Weiss Edward
778.
Weiss Marian
leśniczy
sekretarz
nadleśnictwa
N Ruda Różaniecka
N Ruda Różaniecka
Powiat Lubaczów
Rozdół k/Mikołajowa
Powiat Żydaczów
Broszniów-Osada
k/Doliny
20 VI 1944
776.
Ważny Karol
Ważny Władysław
ur. 1920 r.
Weiss Stanisław
lat ok. 40
brakarz drewna
Hanaczów
Powiat Przemyślany
zamordowany przez Niemców
zabity i spalony przez UPA wraz z innymi
obrońcami Posterunku MO w Nowym Bruśnie
aresztowany przez NKWD na skutek donosu
aktywistów OUN, ślad po nim zaginął
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
oficer AK, zamordowany strzałem w głowę
przez grupę nacjonalistów OUN na oczach
pracujących robotników leśnych, wzburzenie
tym zajściem było tak duże, że miejscowa AK
dzięki ujawnieniu czynu przez świadków,
wykonała wyroki śmierci na mordercach
Welce Jan
inż. leśnik
Welfe (imię nieznane)
leśniczy
Werla Stanisław
lat 41
Wesołowski Marian
Mieczysław
ur. 1878 r.
leśniczy
Dołżki k/ Zawadki
Powiat Turka
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Lasy prywatne hr.
Pudłowskiego
770.
771.
774.
775.
robotnik leśny
robotnik leśny
15 IV 1945
X 1944
7 X 1943
2 XI 1944
779.
780.
781.
782.
783.
Huta Nowa
k/Korościatyna
Powiat Buczacz
N Turza Wielka
Powiat Dolina
8 XI 1943
dowódca oddziału leśnego AK na Podolu,
zamordowany przez UPA
9 VIII 1943
zamordowany przez UPA
leśniczy lasów Krzywno, zamordowany wraz z
18(12?) IX 1943 rodziną i innym N. N. pracownikiem leśnictwa
przez UPA
mieszkający we Lwowie emeryt-leśnik, w
1940 r. wywieziony z rodziną przez Sowietów
1942
na Syberię, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
58
784.
Wesołowski Tomasz
gajowy
785.
Węglarz (Wąglarz) Henryk
gajowy
786.
Węglarz Jerzy
gajowy
788.
Wieczorek Andrzej
lat 45
Wieczorek Stanisław
lat 52
leśniczy
789.
Wieja (imię nieznane)
pracownik
nadleśnictwa
787.
Wielichowski Kazimierz
gajowy
791.
Wierzbicki (imię nieznane)
lat ok. 40
pracownik biura
nadleśnictwa
sekretarz
nadleśnictwa
792.
Wilk Józef
ur. 1900 r.
sekretarz
nadleśnictwa
793.
Wilmucht (imię nieznane)
leśniczy
794.
Wilowski Alfred
praktykant leśny
Wilusz Stanisław
„leśnik”
Winiarski Adam
leśniczy
Winiarski Wawrzyniec
gajowy
790.
795.
796.
797.
798.
Wisz (Stanisław ?)
799.
Wiśniewski Stanisław
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Kier. Działu
Osobowego
N Oleszyce
N Sieniawa
Mołodycz-Chrapy
IV 1944
zamordowany przez UPA
18 XI 1944
żołnierz AK, zamordowany przez UPA
Mołodycz k/Radawy
L Kwaszenina
N Sanok
Powiat Dobromil
N Lutowiska
Powiat Lesko
N Berehy Dolne
k/Ustrzyk Dolnych
Powiat Lesko
Olejów
Powiat Złoczów
(Podole)
N Polanica
Powiat Dolina
15 IV 1946
żołnierz AK, zamordowany przez UPA
22 IX 1944
zamordowany przez UPA
żołnierz AK ps. „Krakus”, zamordowany przez
UPA
w lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i
wywieziony z całą rodziną na Syberię,
dalszych informacji brak
kierownik Strzelca w Olejowie, uprowadzony
z grupą osób przez UPA i bestialsko
zamordowani w lesie pod Manajowem
N Brzegi Dolne
Powiat Lesko
Krowinka k/Strusowa
Powiat Trembowla
L Krowica
N Lubaczów
1) L Orzechówka
Powiat Brzozów
2) Lesko n/Sanem
Chołowice
Gmina Olszany
Powiat Przemyśl
27 VII 1944
Huta Brzuska
(Gmina Prałkowice)
Powiat Przemyśl
N Polanica
Powiat Dolina
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
II 1948
(5 III 1948 ?)
1944
?
4 III 1944
6/7 X 1943
?
V 1944
1940
XI 1946
?
?
zamordowany wraz z rodziną przez UPA
żołnierz AK ps. „Dzik” więziony w Sanoku,
rozstrzelany za działalność konspiracyjną
przez Niemców w Zagórzu (las „Hanusika”)
aresztowany 10 II 1940 r. i zesłany wraz z rodziną
przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
zamordowany przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zamordowany przez bojówkę UPA
gajowy lasów gromady Kupna, uprowadzony
przez UPA w czasie wykonywania
obowiązków służbowych i zamordowany w
Kupnie, zwłoki wrzucono do Sanu
zamordowany z żoną przez bojówkę ukraińską
w 1940 r. aresztowany przez Sowietów,
wszelki ślad po nim zaginął
59
Witko Michał
gajowy
800.
801.
N Ruda Różaniecka
Żurawce k/ Lubyczy
Królewskiej
9 X 1944
(23 XI 1944 ?)
Witkowski Piotr
gajowy
N Oleszyce
4 lub 5 IV 1945
Wittek Ludwik
„leśnik”
(mgr biolog)
Medyka
Powiat Przemyśl
1940
Witz Zygmunt Rudolf
leśniczy
Stary Sambor
Powiat Sambor
1940
nadleśniczy
(inż. leśnik)
Jabłonów
Powiat Kopyczyńce
16 IV 1944
Proszowa
Powiat Tarnopol
?
802.
803.
804.
Włodkowski Edmund
ur. 1883 r.
805.
Wojak (imię nieznane)
gajowy
Wojnarowski Andrzej
„leśnik”
806.
807.
Wojtowicz Stanisław
ur. 1893 r.
808.
Wolski Jan
809.
Wołk Tadeusz
lat 28
Wołoszyn Maciej
810.
811.
Wowkonowicz Kazimiera
Wozaczyński Zbigniew
812.
Lasy k/Drohobycza
Powiat Drohobycz
Kruhel Wielki
gajowy
(Gmina Prałkowice)
Powiat Przemyśl
Lasy na Kresach
„leśnik”
Wschodnich
Borowe k/Raty
leśniczy
N Krowica (Lubaczów)
Gmina Siedliska
Majątek Stanisława
Dunin-Brzezińskiego
gajowy
w Tyrawie Wołoskiej
Powiat Sanok
pracownik biura
Broszniów-Osada
pomoc kancelar.
k/Doliny
inż. leśnik
Lasy na Kresach PłdWsch.
1940
28 IX 1939
?
zamordowany przez UPA
zamordowany przez UPA
ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r.
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z obozu w Starobielsku
post. emeryt. PP, zmobilizowany do służb
pomoc. PP, aresztowany przez Sowietów,
ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na
Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r.
przez NKWD na Sybir – Osiedle Pietrowskoje
Oziero, Rejon Troicki, Okręg Barnauł, Ałtajski
Kraj, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
zesłany przez NKWD na Sybir, dalszych
informacji brak
zamieszkały w Rudkach, aresztowany przez
Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy
obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
zginął wraz z synem pod okupacją sowiecką z
rąk nacjonalistów ukraińskich OUN
(leśniczówkę spalono)
absolwent Szkoły Leśnej w Białokrynicy,
zamordowany przez UPA
27 I 1944
zamordowany z matką i ciotką przez UPA
?
7 X 1943
1944
aresztowany 10 II 1940 przez NKWD i
wywieziony z rodziną na Syberię, dalszych
informacji brak
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
absolwent Politechniki Lwowskiej, żołnierz
września 1939 r., przedostał się do Francji,
gdzie walczył w 1940 r., następnie w I Dywizji
Pancernej gen. Maczka, poległ pod Falaise
60
Wójcikiewicz Lesław
814.
Wroński Antoni
lat 22
Kier. Oddziału
(inż. leśnik)
urzędnik leśny
(praktykant ?)
815.
Wrzask (imię nieznane)
nadleśniczy
Wyrobek Kazimierz
inż. leśnik
Wyrzykowski Zbigniew
gajowy
Wysocki Władysław
gajowy
Younga Adam
inż. leśnik
Maj. leśny Trzcianiec
Powiat Mościska
Zabawa Jan
gajowy
Ustrzyki Dolne
Powiat Lesko
Zabielak (imię nieznane)
gajowy
Radycz
Powiat Turka
Zabłocki Jerzy Michał
ur. 1902 r.
inż. leśnik
Lasy na Kresach Wsch.
Zabski (imię nieznane)
gajowy
Horodnica
Powiat Kopyczyńce
„leśnik”
Powiat Lesko
Olszanica
N Lesko
813.
816.
817.
818.
Dyrekcja Lasów
Państwowych - Lwów
Sprynia Wielka i Mała
Gmina Błozów
Stanisławów
(przedmieście Majzle)
Obserwatorium
Sejsmiczne „Pionier”
we Lwowie
Bukowiec
k/Kolbuszowej
(Rzeszowskie)
N Szówsko
Powiat Jarosław
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
Zachariasz Jan
lat ok. 50
Zachariasz Marian
ur. 1896 r.
gajowy
?
9 IX 1944
(9 IX 1943 ?)
?
1940
brak danych
wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR,
gdzie zginął w nieznanych okolicznościach,
i czasie
uprowadzony z drogi Sprynia-Wola Błażowska
i zamordowany przez UPA
aresztowany w 1939 r. przez NKWD, ślad po
nim zaginął, długoletnie czekanie na powrót i
poszukiwanie rodziny nie dały rezultatu
ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r.,
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
wysiedlony z Wielkopolski, szef II komp.12
pp AK, kpr. ps. „Maryśka” aresztowany przez
Niemców i zamordowany w Gross-Rosen
17 IV 1945
zamordowany przez UPA
rtm. CK st spocz., ziemianin, z pochodzenia
Szkot, absolwent Politechniki w Glasgow,
1940
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
1940
+ Tarnopol)
żołnierz września 1939 r., zginął w starciu z
Armią Czerwoną podczas odwrotu WP na
1 X 1939
Wschód
pochodzący z Brześcian (Pow. Sambor),
absolwent Politechniki Lwowskiej, żołnierz
września 1939 r. por. kaw. rez. WP, wzięty do
1940
niewoli sowieckiej, ofiara zbrodni katyńskiej,
Charków
aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i
wywieziony z dziećmi na Sybir, dalszych
?
informacji brak
członek AK, aresztowany w Olszanicy k/Leska
1943
i rozstrzelany przez Gestapo
27 VII 1944 lub aresztowany i rozstrzelany przez hitlerowców
12 VII 1944
w lesie „Hanusiska” k/Zagórza
61
Zagórski (imię nieznane)
Zagórski Tadeusz
lat 57
leśniczy
Zajączkowski Wacław
leśniczy
Zakrzewski Ignacy
„leśnik”
830.
Zambrzycki Marian
ur. 1900 r.
831.
826.
827.
leśniczy
828.
Stuposiany
Powiat Lesko
Rzeczyca Długa
k/Radomyśla nad Sanem
N Podbuż
Zubrzyca k/Zawadki
Powiat Turka
1944
zamordowany przez UPA
1944
zamordowany przez Gestapo
deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną
przez NKWD na Sybir, dalszych informacji
brak
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
ppor. rez. WP, żołnierz września 1939 r wzięty
do niewoli sowieckiej, stracony w Katyniu
?
1940
leśniczy
Czołgany
Powiat Dolina
Lasy w Województwie
Lwowskim
Zaorski Zygmunt
gajowy
N Ruda Różaniecka
9 X 1944
Zaremba Marian
ur. 1910 r.
Zaruba Kazimierz
inż. leśnik
Stryj
10 IX 1939
832.
833.
„leśnik”
1944
834.
Zarzycki Michał
gajowy
Zawielak (imię nieznane)
gajowy
Zawitowska Zofia
lat 23
praktykant leśny
Przemyśl
L Kuźmina
Powiat Przemyśl
N Podbuż
Lasy „Godulla” S.A. w
Bieszczadach k/Turki
N Mosty Wielkie
Powiat Żółkiew
N Nowe Sady
Powiat Przemyśl
Niskołyzy
Powiat Buczacz
829.
835.
836.
837.
838.
Zazula Stanisław
Zazulak Mieczysław
lat 22
leśniczy
leśniczy
Zboroń Edward
leśniczy
(inż. leśnik)
840.
Zdzich (imię nieznane)
gajowy
841.
Zeidl Zdzisław
leśniczy
Majątek Horodyńskich
w Zbydniowie
k/Stalowej Woli
1940
1946
?
25 I 1944
1947
11 X 1943
24 VI 1943
839.
L Zaradawa
N Sieniawa
Sokal
Powiat Sokal
zamordowany przez UPA
ppor. rez. WP, wzięty do niewoli po bitwie w
Bykowcach i zastrzelony przez Niemców za
uporczywą obronę i zadanie dużych strat
zamordowany przez UPA
zamordowany przy domu przez UPA,
pochowany w Kuźminie
w 1940 r. wywieziony z rodziną na Sybir przez
Sowietów, wstąpił do I Dyw. Piech. LWP, nie
wrócił z wojny
zamordowana wraz z innymi pracownikami w
czasie napadu UPA na budynek nadleśnictwa
uprowadzony do wsi Koniusza, zamordowany
przez UPA
zamordowany przez UPA, otrzymał dwa
postrzały i kilkanaście pchnięć nożem
członek AK, zabity w noc świętojańską
podczas rzezi ziemiańskiej rodziny
Horodyńskich, dokonanej przez grenadierów
SS w trakcie uroczystości weselnej w noc
świętojańską, pochowany w zbiorowej mogile
(19 osób) obok dworu
brak danych
zamordowany we własnym domu przez UPA
7 II 1944
zamordowany przez UPA
62
1942
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
sportowiec lekkoatletyki klubu KS „Czuwaj”,
żołnierz rez.., zmobilizowany do PP,
aresztowany przez NKWD, ofiara zbrodni
katyńskiej z obozu w Ostaszkowie
rozstrzelany przez Niemców za przynależność
do AK
1941 (1943 ?)
żołnierz BCh, zginął z synem z rąk SS
IV 1944
zamordowany z żoną przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zamordowany przez Niemców podczas
pacyfikacji wsi, podejrzanej o sprzyjanie
partyzantom
przed wojną zarządca majątku leśnego w
Komańczy, zamordowany w okrutny sposób w
Kątach k/Żmigrodu przez bandę miejscowych
Ukraińców współpracujących z Niemcami
żołnierz AK, uprowadzony z leśniczówki
Rąbana, torturowany i zamordowany przez
UPA, odnaleziony po tygodniu i pochowany
koło kaplicy na dziedzińcu kościelnym w
Podkamieniu
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni
katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów
+ Tarnopol)
zbiorowy mord leśników powracających z
odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
Zeman Bernard
leśniczy
L Koloryty k/Żórawina
Powiat Żydaczów
1940
Zębaczyński Stanisław
„leśnik”
Przemyśl
1940
844.
Zieliński Kazimierz
sekretarz
nadleśnictwa
845.
Zięba Jan
gajowy
846.
Zimochowski (imię nieznane)
leśniczy
Ziółkowski Antoni
„leśnik”
Zopacki Kazimierz
leśniczy
N Wistowa
Powiat Kałusz
Komorowo
N Kolbuszowa
Różanka k/
Kamionki Strumiłowej
L Piotrkowice
Lwowskie
Powiat Lwów
N Zarzecze
w Rzeczycy Długiej
k/ Stalowej Woli
Żarski Mieczysław
nadleśniczy
842.
843.
847.
848.
N Dukla
Powiat Krosno
1940
9 VII 1943
23 II 1944
849.
Żelazny Jerzy (Grzegorz ?)
ur. 1916 r.
leśniczy
Żuchowski Franciszek
gajowy
Żuk Stanisław
„leśnik”
Żuławski-Szeliga Stanisław
Tadeusz
„leśnik”
853.
854.
Żurakowski Michał
850.
851.
852.
L Rybacze
Pieniaki k/Podkamienia
Powiat Brody
(Podole)
Broszniów-Osada
k/Doliny
Czortów
Powiat Czortów
L Grzęska k/Przeworska
Powiat Przemyśl
Broszniów-Osada
k/Doliny
praktykant leśny
22 XI 1943
(XII 1943 ?)
X 1943
1940
1940
X 1943
63
855.
Żyliński (imię nieznane)
leśniczy
Ponikwa
Powiat Borszczów
XII 1943
zamordowany przez grupę bojówkarzy
ukraińskich
Wykaz niektórych skrótów
AK – Armia Krajowa
Gestapo – Geheime Staatspolizei (Tajna Policja Państwowa)
GL – Gwardia Ludowa
L – Leśnictwo
MO – Milicja Obywatelska
N – Nadleśnictwo
NKWD – Narodnyj Komissar Wnutriennych Dieł (ros. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)
NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
PP – Policja Państwowa
PSZ – Polskie Siły Zbrojne
SG – Straż Graniczna
SKW – Samoobronne Kuszczowe Widdiły
SS – Die Schutzstaffein (niem. Szwadron Ochronny)
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Związek Radziecki)
Sporządził: Edward ORŁOWSKI (Nadleśnictwo Komańcza)
Komańcza, wrzesień 2011 rok
WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA
Maciej Augustyn – „Zarys dziejów wsi Berehy Dolne i kolonii Siegenthal” – BIESZCZAD Nr 11 – Ustrzyki Dolne 2004 r.
Maciej Borczyński – „Almanach Polskich Leśników kombatantów” - Poznań 1997 r.
Stefan Borek-Prek –„Początki organizowania jednostek Lasów Państwowych w Bieszczadach po II wojnie światowej”– SYLWAN-Nr 11-1976 r
Józef Broda (red.) – „Wśród śniegów i bagien tajgi” – Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego - Poznań 2004 r.
Andrzej Brygidyn – „Kryptonim San – żołnierze sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej 1939-1944” – Sanok 1992 r.
Andrzej Daszkiewicz – „Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego 1939-1944” – wyd. MON – Warszawa 1975 r.
64
Mieczysław Dobrzański – „Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948” -Wyd. NORTOM – Wrocław 2002 r.
„Chłopcy z lasu” – Cz. III-IV – Wspomnienia leśników-kombatantów – Warszawa 1998-1999 r.
Łukasz Grzywacz-Świtalski – „Z walk na Podkarpaciu” – Wyd. PAX 1971 r.
Julian Huta – „Dwie pasje” Wydawnictwo „Łowiec Polski” Warszawa 1997 r.
Marian Jarosz -„Księga poległych, pomordowanych i zmarłych na polu chwały mieszkańców Ziemi Sanockiej – 1939-1944-1948” Sanok 1998 r
„KSIĘGA PAMIĄTKOWA ŻYROWIAKÓW”- ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW WYDZIAŁU LEŚNEGO I NAUCZYCIELI BYŁEJ PAŃSTWOWEJ
ŚREDNIEJ SZKOŁY ROLNICZO-LEŚNEJ W ŻYROWICACH K. SŁONIMA - Tom III – Wyd. Ośrodek Kultury Leśnej – Gołuchów 1999 r.
Władysław Kubów – „Terroryzm na Podolu” – Warszawa 2003 r.
Grzegorz Motyka – „Ukraińska partyzantka 1942 – 1960. Działalność organizacji ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii”
– Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM - Warszawa 2006 r.
Z. A. J. Peszkowski, S. Z. M. Zdrojewski – „Leśnicy w grobach Katynia” – Wyd. Print-Extra – Warszawa-Łódź-Orchard Lake – 2001 r.
Tadeusz Petrowicz – „Zaczęło się w Czarnohorze” – Warszawa 1996 r.
Emil Pietrykiewicz – „Te zbrodnie pamiętam” – BIESZCZAD Nr 6 – Ustrzyki Dolne 1999 r.
Praca zbiorowa – „Powiat Sanocki w latach 1944 – 1956” – Rzeszów-Sanok 2007 r.
Praca zbiorowa – „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce (1942-1947)” – Przemyśl 2001 r.
Praca zbiorowa – „Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004. Tom 2 „Lata wojny i okupacji” wyd. CILP W-wa 2006 r.
Franciszek Sikorski – „Iwa zielona” – Wyd. OSSOLINEUM – Wrocław 1984 r.
Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk - „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich leśnikach w latach 1938-1948” – Wyd. NORTOM
Wrocław 2008 r.
Tadeusz Szewczyk –„O międzywojennym Krościenku opowieść” – BIESZCZAD Nr 3 – Ustrzyki Dolne 1996 r.
Jerzy Tarnawski – „ Nie masz już Cyganów” – BIESZCZAD Nr 13 – Ustrzyki Dolne 2007 r.
www.stankiewicze.com/ludobojstwo
Zbigniew Zieliński – „Leśnicy na frontach II wojny światowej” - Wyd. APOSTOLICUM – Ząbki 2007 r.
Stanisław Żurek – „UPA w Bieszczadach – Straty ludności polskiej poniesione z rąk ukraińskich w Bieszczadach w latach 1939-1947” Wrocław
2007 r.
65
Download

Leśnicy, którzy ponieśli śmierć