Załącznik do protokołu Nr XVI/12
z sesji Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Poprawka do protokołu nr XVI/12 z XVI sesji z dnia 26 kwietnia 2012 r.
na wniosek radnego p. Ryszarda Dziury zgłoszony na XVII sesji w dniu 24 maja 2012 r.
Ad. 14
Wolne wnioski i zapytania.
strona 18 - wypowiedź radnego p. Ryszarda Dziury dotycząca oświaty - wiersz 4
zapis w protokole brzmi:
„(…) natomiast kto inny musi włożyć pieniądze.”
Po ponownym przesłuchaniu nagrania z obrad i zapisu wypowiedzi ustalono, że p. radny
Ryszard Dziura powiedział:
„(…) natomiast kto inny musi wyłożyć pieniądze.”
w związku z powyższym poprawia się protokół Nr XVI/12 na str. 18 - wypowiedź radnego p.
Ryszarda Dziury - wiersz 4, poprzez wpisanie w miejsce słowa „włożyć”, słowo „wyłożyć”.
Sporządziła: Cecylia Turosz
PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Ireneusz Stefański
Download

poprawka do protokołu z XVI sesji