Kód:
TL_Pox_lf_kompA
Vydanie: September 2005
Revízia: September 2010
KEMA stavebné materiály, s.r.o.,
Nádražná 34,
900 28 Ivánka pri Dunaji. Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F: +421 (0)2 455 22 801
I: www.kema-on.net | E: [email protected]
TECHNICKÝ LIST
KEMAPOX LF
Kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota, komponent A
Dvojkomponentné kyselinovzdorné epoxidové lepidlo a škárovacia hmota na vodnej báze.
POPIS VÝROBKU
Použitie
Vlastnosti výrobku
Na lepenie a škárovanie kyselinovzdorných keramických obkladov a dlažieb. Používa sa v potravinárskom a chemickom
priemysle, v nádržiach na odpadové vody a rôzne druhy chemikálií, v nemocniciach, sanitárnych priestoroch a plaveckých
bazénoch.
Farby: RAL 7032, RAL 7040 na sklade, ostatné farby RAL na objednávku
Odolné voči kyselinám, lúhom a iným chemickým látkam
Čas tuhnutia 20 min pri +23°C
Odoláva veľkým tepelným rozdielom od -30°C do 80°C
TEHNICKÉ ÚDAJE
Základné informácie
Vzhľad
Pastovitá hmota v rôznych farebných odtieňoch
Balenie
8,8 kg (8+0,8 kg ; zložka A: kovové vedierko s 8 kg živice a zložka B: fľaška s 0,8 kg
tužidla)
Skladovanie a dátum spotreby
12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v suchých priestoroch, v
originálnom nepoškodenom balení pri teplote nad +10°C. Dátum výroby je
vyznačený na obale.
Technické údaje
ODOLNOSŤ NA
CHEMIKÁLIE
Chemické zloženie
Epoxidové živice s amínovým tužidlom
Špecifická hmotnosť
ca. 1,7 g/cm3
Minimálna teplota pri spracovaní
8°C
Objemové zmraštenie
cca. 1 %
Pevnosť v tlaku
79 MPa
Pevnosť v ohybe
40 MPa
Lineárne zmraštenie
cca. 0,1 %
E-modul
8000 MPa
Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti (-20°C do +40°C) 10-6K
40
Priľnavosť k betónu po vytvrdnutí pri meniacej sa teplte
dôjde až k zlomeniu betónu
KYSELINY
Kyselina mravčia
Kyselina chrómová
Kyselina octová
do 10 %
do 10 %
do 10 %
0
0
+ V
strán: 1 / 3
KEMA stavebné materiály, s.r.o.,
Nádražná 34,
900 28 Ivánka pri Dunaji. Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F: +421 (0)2 455 22 801
I: www.kema-on.net | E: [email protected]
Kyselina trieslová
Kyselina uhličitá
Kyselina mliečna
Kyselina fosforová
Kyselina dusičná
Kyselina soľná
Kyselina sírová
Kyselina vínna
Kyselina citrónová
LÚHY
Amoniak
Vápenné mlieko
Sodný lúh
ROZPÚŠŤADLÁ A OSTATNÉ CHEMICKÉ DERIVÁTY
Acetón
Etanol
Antracitový olej
Formaldehyd
Glycerín
Močovina
Vykurovací olej
Hydraulický olej
Kerozín
Roztok kuchynskej soli
Fenol
Terpentín
Testovací benzín
Peroxid vodíka
OSTATNÉ
Pivo
Ovocné šťavy
Červené víno
LEGENDA
+ = odolné
0 = možné krátkodobé zaťaženie (2-3 dni)
V = dochádza k blednutiu farby
Kód:
TL_Pox_lf_kompA
Vydanie: September 2005
Revízia: September 2010
do 10 %
nasýtená
do 10 %
do 10 %
do 10 %
do 36 %
do 35 %
do 10 %
do 10 %
+
+
+
+
+
+
+
+
+
koncentrovaný
nasýtené
do 50 %
+
+
do 40 %
nasýtená
nasýtený
2%
do 30 %
0
0
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0
V
V
V
V
V
V
V
+
+
+
NÁVOD NA POUŽITIE
Spotreba
2,4 až 6,4 kg/m 2 na lepenie obkladov a dlažieb
0,6 do 1,2 kg/m2 na škárovanie
Spotreba materiálu je závislá od formátu a hrúbky obkladov a dlažieb a od šírky škárovania.
Vzorec na výpočet spotreby:
hĺbka škáry x šírka škáry (v mm) x dĺžka škáry na m2 x špecifická hmotnosť x 1000 = spotreba v kg/m 2
Podklad
Príprava podkladu
Pomer miešania
Doba miešania
Náradie na miešanie
Aplikácia
UPOZORNENIE: Ak obkladačky kladieme do cementovej malty, táto musí byť vopred úplne stuhnutá, teda po približne
28 dňoch. Vlhkosť na povrchu betónu nesmie byť vyššia ako 4%. Hĺbka škáry musí byť minimálne 5 mm. Starý cement a
nečistoty v oblasti škár je potrebné dôkladne odstrániť, zle nalepené obklady a dlažby opätovne prilepiť.
Cementový podklad musí byť tvrdý, pevný, suchý, bez zvyškov cementového mlieka, prachu a voľných častíc, bez oleja,
mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu brániť priľnavosti k podkladu. Ak je potrebné treba podklad najskôr očistiť (najlepšie
opieskovaním). Obkladačky musia byť suché, bez prachu, oleja a iných nečistôt, ktoré môžu brániť priľnavosti k
podkladu.
4:1 (pomer komponentov A:B (hmotnostný))
Komponent A (živica) a komponent B (tužidlo) KEMAPOX LF sa dodáva v presne stanovenom pomere. Obidva
komponenty sú vyrobené vo forme pasty a rôzne pigmentované. Komponent B treba pridať do komponentu A a dôkladne
vymiešať, najlepšie špirálovitým miešacím nástavcom na vŕtacom stroji max. 300 otáčok/min. Dôležité je, aby hmota bola
intenzívne vymiešaná a tužidlo rovnomerne rozptýlené po hmote. Potrebné je byť precízny a dôkladne vymiešať aj po
stranách a na dne nádoby, aby sa tužidlo rovnomerne rozptýlilo vertikálnym smerom, až kým nie je hmota úplne
homogénna a rovnomernej farby. Teplota obidvoch komponentov pri miešaní musí byť v rozmedzí 15 - 20°C. Nikdy
nepracujeme priamo z originálneho obalu! Pred použitím treba premiešavané komponenty presypať do novej čistej
nádoby a všetko spolu ešte raz dobre vymiešať
Zložku B je potrebné dodať do zložky A, riadne premiešať, najlepšie so špirálovým miešadlom na vŕtačke s max 300
otáčkami / minúta.
1. LEPENIE KERAMICKÝCH OBKLADOV: KEMAPOX LF sa po celom povrchu nanesie murárskym hladidlom v hrúbke
3-5 mm a potom hrebeňovým hladidlom. Keramický obklad sa vloží do lepidla a pevne pritlačí. V prípade, že je zadná
strana obkladu profilovaná, treba lepidlo naniesť medzi obkladačku a podklad v dostatočnom množstve. Pri lepení
obkladačiek sa používa iba špachtľa so štvorcovým zúbkovaním, pričom je spotreba materiálu závislá od hĺbky zúbkov a
dĺžky hrán obkladačiek.
strán: 2 / 3
KEMA stavebné materiály, s.r.o.,
Nádražná 34,
900 28 Ivánka pri Dunaji. Slovensko
T: +421 (0)2 455 22 800
F: +421 (0)2 455 22 801
I: www.kema-on.net | E: [email protected]
Dĺžka hrany obkladu
do 50 mm
od 50 do 108 mm
od 108 do 200 mm
cez 200 mm
Hĺbka zubov hladítka
3 mm
4 mm
6 mm
9 mm
Kód:
TL_Pox_lf_kompA
Vydanie: September 2005
Revízia: September 2010
Spotreba KEMAPOX-u LF
2,4 kg/m 2
3,2 kg/m 2
4,8 kg/m 2
6,4 kg/m 2
2. ŠKÁROVANIE KERAMICKÝCH DLAŽIEB
KEMAPOX LF sa rovnomerne nanesie do škár plastovým hladidlo alebo špachtľou z tvrdenej gumy, kým sa úplne
nezaplnia. Priame vtieranie KEMAPOX LF do škár je v podstate možné. Prebytočný materiál sa potom odstráni hladidlom
z tvrdenej gumy resp. širokou špachtľou a to diagonálne, aby ostalo podľa možnosti čo najviac tmelu v škárach. Najlepšie
je ak sa ihneď po nanesení prebytočný tmel umyje mokrou tvrdou špongiou. Špongiu je potrebné viackrát opláchnuť.
Týmto spôsobom sa tmel vyhladí a zarovná. V prípade potreby sa môže ešte dodatočne umyť mäkkou špongiou.
Prípadný film na obkladoch, ktorý ostal po zapracovaní sa po min 4 až maximálne 12 hodinách odstráni vlhkou handrou.
Čistenie náradia
Doba použiteľnosti
Tuhnutie
Náradie očistite okamžite po použití, pred zatvrdnutím hmoty. Zatvrdnutý materiál sa dá odstrániť z náradia len
mechanicky.
pri 10°C cca. 90 minút pri 20°C cca. 45 minút pri 30°C cca. 30 minút
Vlastnosti výrobku pri (+20°C):
Pochôdznosť po 16 hodinách
Mechanické zaťaženie po 24 hodinách
Maximálne zaťaženie po 7 dňoch
OBMEDZENIA
Teplota podkladu
+5°C min./+30°C max.
Teplota vzduchu
+5°C min./+30°C max.
Teplota materiálu
+5°C min./+30°C max.
Výstrahy
Časy, uvedené v technickom liste boli namerané pri teplote +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty
tieto časy skracujú, nižšie teploty tieto časy predlžujú.
Sádrokartónové dosky musia mať min. hrúbku 10 mm, s maximálnou vlhkosťou 5 %.
Pre lepšiu vodonepriepustnosť vlhkosti pod obkladmi odporúčame použiť Hidrostop Elastik.
Čerstvo osadený materiál chrániť pred mrazom, dažďom a inými poveternostnými vplyvmi. Materiál by sa nemal použiť
ak je teplota nižšia než 8°C.
Nie je potrebné predvlhčovať obklady a dlažby pred aplikáciou.
Odporúčanie: Zvyšný, nestvrdnutý alebo nepoužitý materiál musí byť odstránený podľa platnej legislatívy.
Zdroj dát: Všetky údaje v tomto technickom liste boli zistené v laboratórnych podmienkach. Niektoré údaje sa
môžu meniť v závislosti na pracovných podmienkach.
Miestne obmedzenia: Normové požiadavky sa môžu meniť, v závislosti od krajiny kde bude výrobok
zabudovávaný. Pre podrobnejšie informácie o použití výrobku kontaktujte dovozcu a žiadajte lokálny technický
list (ak je iný od všeobecného).
BEZPEČNOSTNÉ ÚDAJE
Pri práci je potrebné používať ochranné rukavice a ochranný krém na pokožku. Tužidlo nesmie prísť do styku s
pokožkou, a najmä nie do očí. Škvrny na pokožke umyť mydlom a vodou, v prípade ak ste si zasiahli oči, mali by
ste si ich okamžite umyť veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Viac informácií o skladovaní, zaobchádzaní a použití výrobku nájdete v bezpečnostnej karte, kde nájdete aj
bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje. Tiež treba dodržiavať upozornenia uvedené na obale výrobku.
PRÁVNE INFORMÁCIE
Informácie a odporúčania týkajúce sa používania výrobkov KEMA sú predložené s dobrým úmyslom a veriac, že sú správne. Vychádzajú z
našich poznatkov a skúseností s výrobkami. Tieto informácie sú poskytované za predpokladu, že výrobky sú skladované a používané podľa
odporúčaní a osoby, ktoré ich prijímajú, vykonajú svoje vlastné rozhodnutie čo sa týka vhodnosti výrobku na ich účely pred použitím.
Nevykonávajú sa žiadne prehlásenia alebo záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, týkajúce sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny
účel alebo akejkoľvek inej povahy podľa tohto dokumentu pokiaľ ide o informácie alebo výrobok, ktorých sa tieto informácie týkajú. V
žiadnom prípade spoločnosť KEMA nie je zodpovedná za škody akejkoľvek povahy vznikajúce z použitia týchto informácií alebo
spoliehania sa na ne alebo z použitia výrobku, ku ktorému sa tieto informácie vzťahujú. Žiaden text obsiahnutý v tomto dokumente nemá byť
vysvetľovaný ako odporúčanie používať akýkoľvek výrobok, proces, zariadenie alebo zmes v rozpore s akýmkoľvek patentom a spoločnosť
KEMA nevykonáva žiadne prehlásenie alebo záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, že použitie vyššie uvedeného nebude narušovať
akékoľvek patentové právo. Všetky objednávky podliehajú aktuálnym predajným a dodacím podmienkam. Užívateľ by si mal vždy pozrieť
najnovší technický list, ktorý je k dispozícii na požiadanie.
strán: 3 / 3
Download

KEMAPOX LF