ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
ÇORUM İLİ‘NİN KARASAL VE İÇ SU EKOSİSTEMLERİ
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
İŞİN KONUSU
Madde 1.
İşin konusu, Çorum İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su
kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter
ve İzlemesi işinin hizmet alımıdır.
AMAÇ
Madde 2.
Bu şartname, biyolojik çeşitliliğin envanterini ve izlenmesini amaçlamaktadır. Bu proje Çorum
İlinde, şartname kapsamındaki çalışma konularında alansal olarak belirlenmesi
hedeflenmektedir. Bu hizmet alımı işi 450 takvim gününde temelde biyolojik çeşitliliğin etkin
korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, dinamik izlemenin zamansal ve konumsal
eksende gerçekleştirilmesi ile doğa koruma, doğal kaynak yönetimi ve arazi kullanım planlarının
yapılmasında geliştirilecek yatırım projelerinin yönlendirilmesi ve seçeneklerin oluşturulmasına
katkı sağlanacaktır.
KAPSAM
Madde 3.
Çorum İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım,
yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi
işi, 2014 yılı içinde başlayacak ve sözleşmenin imzalanmasını takiben yapılacak yer tesliminden
itibaren 2015 yılı içinde tamamlanacak 450 takvim günlük bir süreyi kapsayacaktır.
Bu hizmet alımı işiyle ilgili faaliyetlerin nerede gerçekleştirileceği, hangi çalışma konularını
içereceği, çalışmaların hangi yöntemlerle ve hangi teknik detayda yapılacağı hususlarına ilişkin
detaylar bu şartname ile belirlenmiştir.
Bu şartname kapsamında yapılan hizmet alımı işiyle, Biyolojik çeşitlilik envanter verilerinin
literatür ve araziden sağlanması, göstergelerin belirlenmesi ve bu göstergeler üzerinden etkin
izlemenin gerçekleştirilebilmesi için uygun yöntemin belirlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Elde
edilen ilgili çalışma konularına ait tüm veriler Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından geliştirilen
“Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı”na girilerek, CBS ortamında web tabanlı
konumsal sunumunun ve yetkilendirilerek sorgulanmasının yapılması imkânı sağlanacaktır.
Bu Şartnamede açıkça belirtilmemiş veya hiç konu edilmemiş hususlarda, sözleşmenin imza
tarihinde yürürlükte bulunan ve hizmet alımına konu işle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kanunda ve yönetmeliklerde yeterince açıklık bulunmayan hallerde İdare’den alınacak yazılı
talimatlara göre hareket edilir.
TANIMLAR
Madde 4.
İdare
DKMPGM
Bern Sözleşmesi
CBS
CR
CITES
Çalışma Konusu
EN
EUNIS
Enklav
GPS
Hedef Tür
IUCN
MAK
Proje
Relikt
Sintakson
Tematik Harita
Vasküler Bitki
: Çorum İl Özel İdaresi’ni
: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü,
:Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması
Sözleşmesi’ni,
: Coğrafi Bilgi Sistemlerini,
: Dünya Doğa Koruma Birliği “Çok Tehlikede” kategorisini,
: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası
Ticaretine İlişkin Sözleşme’yi,
: Vasküler (Damarlı) bitkiler, Omurgalı hayvanlar (Memeliler, Kuşlar, İç Su
Balıkları, Sürüngenler, Çift yaşarlar-amfibiler), Tohumsuz bitkiler
(Eğreltiler hariç; karayosunları, likenler ve Makromantarlar) ve Omurgasız
Hayvanları,
: Dünya Doğa Koruma Birliği “Tehlikede” kategorisini,
: Avrupa Birliği Doğa Bilgi Sistemi’ni,
: Asıl yayılış alanı dışında doğal topluluklar halinde yaşayan canlı
topluluklarını,
: Küresel yer belirleme cihazını,
: Doğallık, tehlike altında bulunma durumu, temsil edicilik, endemiklik,
enderlik ve hassaslık ölçütlerine göre koruma ve/veya izlemeye konu olan,
koruma alanının seçilmesinde etkin rol oynayan veya ekonomik bakımdan
önemli bitki veya hayvan taksonlarını,
: Dünya Doğa Koruma Birliği’ni,
: Merkezi Av Komisyon Kararı’nı,
: 2013 yılı yatırım programına sunulmuş olan, bütçelendirilen ve 450
takvim günlük süreli “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme
Projesi”ni,
: Jeolojik dönemlerdeki iklim koşullara bağlı olarak geniş bir yayılış alanına
sahipken dünyanın geçirdiği jeolojik devirler nedeniyle alanları giderek
daralmış ve günümüzde sınırlı bir yayılışa sahip türleri,
: Bitki sosyolojisi-vejetasyon ekolojisi sistematik birimini,
: Belirli kategori ya da özelliği gösteren konu odaklı sayısal haritayı,
: Bitkilerin Damarlı-iletim demetli olan Tohumlu Bitkiler ve Eğreltiler
Bölümlerini,
1
VU
: Dünya Doğa Koruma Birliği “Zarar Görebilir, Hassas” kategorisini ifade
etmektedir.
ÇALIŞMA KONUSU
Madde 5.
Bu hizmet alımı işi kapsamında envanter ve izleme çalışmalarının Damarlı (vasküler) bitkiler
(Eğreltiler ve Tohumlu Bitkiler), Omurgalı hayvanlar (Memeliler, Kuşlar, Balıklar, Sürüngenler,
Çift yaşarlar) için literatür ve arazi çalışılmaları yapılması, Tohumsuz bitkiler (Eğreltiler hariç Karayosunları, Likenler ve Makromantarlar) ve Omurgasız hayvanlar için de sadece literatür
çalışması yapılması öngörülmüştür. Sadece literatür çalışması yapılacak çalışma konularında
ayrıca, varsa koruma ve/veya ekonomik açıdan öneme sahip taksonlara ilişkin bu hizmet alımı işi
dışı yapılacak diğer çalışmalara altlık oluşturmak üzere detay bilgilere (potansiyeli, yayılışı,
koruma-kullanma dengesi için öneriler gibi) de raporda yer verilecektir. Çalışmanın ikinci önemli
konusu ise, biyolojik çeşitliliğin izlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi, izleme
metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı raporun
hazırlanmasıdır. Bu hizmet alımı işi kapsamında belirlenen çalışma alanı içerisinde yer alan her
bir 1:25 000 ölçekli paftadan hem Damarlı bitkiler hem de Omurgalı hayvanlar için veriler
toplanacak ve bu paftalar bazında sistematik örnekleme yapılacaktır. Uygulanacak biyolojik
çeşitlilik envanter örnekleme yöntemi çalışma konularına ve alanın özelliklerine göre
değişebilmektedir. Ancak, çalışılacak her bir çalışma konusu için temelde belirlenen yöntem
kullanılacak olup, yöntemde iyileştirmeye gidilebilecektir.
ÇALIŞMA ALANI
Madde 6.
Bu hizmet alımı işi kapsamında öngörülen çalışma faaliyetleri Çorum il özel idaresi tarafından
hizmet alımı yolu ile yürütülecektir.
Bu teknik şartnamenin 5. Maddesi çalışma kapsamında belirtilen önceliklendirme ve seçim
yapılan çalışma konularının tümü Çorum İl özel idaresi sınırları içerisinde yer alan paftaları
içeren sahalarda gerçekleştirilecektir. Çalışmalar 1:25 000 ölçekli paftalar baz alınarak
yapılacağından, komşu illerle veya denizle ortak olan paftalardan, çalışma alanı olarak
belirlenen il alanın sınırları içinde %20’den fazla alanı olan paftalar çalışılarak, elde edilecek
bulgular çalışmaya dahil edilecektir. İkiden fazla il sınırını kapsayan paftalarda paftanın en çok
alanının kaldığı il bazında çalışma yapılacaktır.
ÇALIŞMA DÜZEYİ
Madde 7.
Bu hizmet alımı işi çalışmaları tür ve tür altı takson, habitat ve ekosistemler düzeylerinde
gerçekleştirilecektir. Çalışmalar, İdare’ce sağlanacak 1:25 000 ölçekli taranmış raster sayısal
harita paftaları ölçeğinde yapılacaktır. Her bir paftaya ait çalışma konularına ilişkin veriler
sağlanacaktır. Biyolojik çeşitliliğin envanterine ilişkin çalışmalar, her bir paftanın omurgalı
2
hayvanlar için toplamda en az %10, damarlı bitkiler için de toplamda en az %5’lik kısmının
örneklendiği bir deneme alanı olarak değerlendirileceği alanlarda gerçekleştirilecektir.
ÇALIŞMA EKİBİ
Madde 8.
Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Ekibi
İhale konusu hizmet alımı için İdare’ce öngörülen, aşağıda Madde 8 - 1 ve 2’de pozisyon ve
nitelikleri belirlenen personelin çalıştırılması zorunludur.
1. Ekip Lideri
Biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme işi için bir adet ekip lideri görev alacaktır. Ekip liderinin
özellikleri aşağıda (Tablo 1) verilmiştir.
Tablo 1. Ekip liderinin özellikleri
Pozisyon
Adet
Özellikleri
Doktora yapmış olmak, Doktorasını Damarlı (vasküler) bitkiler üzerine
veya Omurgalı hayvanların herhangi bir sınıfıyla ilgili konularda yapmış
Ekip Lideri 1 (Bir) olmak, doktora tez çalışması sırasında doğal ortamlarda arazi çalışması
yapmış olmak, tercihen biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme konularında
olmak üzere en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
Ekip liderinin yukarıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir. Şartları sağlamayanlar ekip
lideri olarak kabul edilmeyecektir. Belirtilen hususlara ilişkin aşağıdaki belgeler İdare’ye teslim
edilecektir:
1. Kısa özgeçmiş,
2. Doktora Diploması,
3. Yüksek Lisans (yapmışsa) ve Doktora Tezi özetleri,
4. İş deneyim belgesi/belgeleri.
2. Uzmanlar
Uzmanların sahip olmaları gereken özellikler aşağıda (Tablo 2) verilmiştir.
Tablo 2. Uzmanlar ve sahip olmaları gereken özellikler
Pozisyon
Adet
Özellikleri
Doktora yapmış olmak, Doktorasını damarlı bitkilerle
ilgili konularda yapmış olmak, doktora tez çalışması
Damarlı (Vasküler) Bitki
sırasında doğal ortamlarda arazi çalışması yapmış
Uzmanı
1
olmak, Tercihen biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme
konularında olmak üzere en az 5 yıl iş deneyimine
sahip olmak.
3
Memeli Uzmanı
Kuş Uzmanı
İç Su Balıkları Uzmanı
Sürüngen Uzmanı
1
1
1
1
Çift Yaşarlar Uzmanı
1
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı
1
Tohumsuz Bitki (Eğreltiler
hariç- Karayosunu, Liken ve
Makromantar) Uzmanı
1
Omurgasız Hayvanlar Uzmanı
1
Yüksek lisans yapmış olmak, Yüksek lisans tezini
memelilerle ilgili konularda yapmış olmak, yüksek
lisans tez çalışması sırasında doğal ortamlarda arazi
çalışması yapmış olmak, tercihen biyolojik çeşitlilik
envanter ve izleme konularında olmak üzere en az 5
yıl iş deneyimine sahip olmak.
Tercihen Doktora veya Yüksek Lisans yapmış olmak
Doktorasını kuşlarla ilgili konularda yapmış olmak,
doktora tez çalışması sırasında doğal ortamlarda
arazi çalışması yapmış olmak, Tercihen biyolojik
çeşitlilik envanter ve izleme konularında olmak üzere
en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
Doktora yapmış olmak, Doktorasını iç su balıkları ile
ilgili konularda yapmış olmak, doktora tez çalışması
sırasında doğal ortamlarda arazi çalışması yapmış
olmak, Tercihen biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme
konularında olmak üzere en az 5 yıl iş deneyimine
sahip olmak.
Yüksek lisans yapmış olmak, tercihen doktora yapmış
veya yapıyor olmak, Yüksek lisans veya Doktora
tezlerini sürüngenler ile ilgili konularda yapmış
olmak, doktora tez çalışması sırasında doğal
ortamlarda arazi çalışması yapmış olmak, Tercihen
biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme konularında
olmak üzere en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
Yüksek lisans yapmış olmak, tercihen doktora yapmış
veya yapıyor olmak, Yüksek lisans veya Doktora
tezlerini çift yaşarlar ile ilgili konularda yapmış
olmak, doktora tez çalışması sırasında doğal
ortamlarda arazi çalışması yapmış olmak, Tercihen
biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme konularında
olmak üzere en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.
2 yıl deneyimli; tercihen CBS konusunda en az yüksek
lisans yapmış veya yapıyor olmak, CBS konusunda bir
kurum/şirkette projede en az 2 yıl CBS uzmanı olarak
çalışmış ya da çalışıyor olmak.
5 yıl deneyimli, tercihen doktora yapmış veya yapıyor
olmak, doktorasını ilgili taksonla (tohumsuz bitkiler
veya omurgasız hayvanlar) ile ilgili konularda yapmış
olmak. Bu uzmanlar literatür çalışması yapacaklardır.
4
3. Araştırmacılar
Aşağıda belirtilen personelin çalıştırılması tercihe bağlı olup, -çalıştırılması durumunda- alındığı
kurumdan veya noterden onaylı Lisans Diploma sureti İdare’ye teslim edilecektir.
Araştırmacıların sahip olmaları gereken asgari tecrübeleri aşağıda (Tablo 3) verilmiştir.
Araştırmacı, ilgili uzmanın yapacağı çalışmanın en fazla %30’luk kısmını gerçekleştirebilecektir.
Tablo 3. Araştırmacılar ve sahip olmaları gereken asgari tecrübe
Pozisyon
Araştırmacılar
Adet
Tablo 2 deki her bir uzmanlık
alanlarıyla ilgili birer araştırmacı
çalışmaya dahil edilebilir
Asgari Tecrübe
Araştırmacı olarak çalışacağı Madde 82 (Tablo 2)’de belirtilen uzmanlık
alanıyla ilgili Lisans bölümlerinden
birinden mezun olmak.
5
İKİNCİ BÖLÜM
ENVANTER METODOLOJİSİ
Madde 10.
Damarlı bitkiler ve omurgalı hayvanlar için öncelikle literatür çalışmaları ile tür listeleri
hazırlanacaktır. Arazi çalışmalarıyla bu türlerin bulundukları habitatlarda arazi çalışmaları
yapılacak ve gözlem sonuçlarına dayalı olarak tür listeleri güncellenecektir. Ayrıca hizmet alımı
işinde öngörülmüş kimi envanter verilerine ilişkin alandan sağlanacak her türlü koordinatın ilgili
haritalara işlenmesi ve raporda yer alması sağlanacaktır.
Damarlı bitkiler ve omurgalı hayvanlar, 1:25 000 ölçekli taranmış raster sayısal haritalar baz
alınarak yapılacak sistematik örneklemeye göre çalışılacaktır.
Projede çalışan Damarlı bitkiler uzmanlarının araziye çıkmadan önce 1/25000 pafta içerisinde
çalışma yapacakları alanlardaki gözlem noktaları ve örnekleme alanlarına ait noktasal koordinat
verilerinin ilgili haritaya işlenerek idareye önceden bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca tüm
uzmanların yapacak oldukları arazi çalışmalarında, araziye çıkılacak olan günün öncesinde İdare
ve Orman Su İşleri Bakanlığı Çorum İl Şube Müdürlüğü’ne bizzat veya telefonla haberdar
edilecektir.
1. Damarlı Bitkiler (Flora) ve Bitki Örtüsü (Vejetasyon)
Literatür Çalışması: Biyolojik çeşitlilik envanteri hizmet alımı kapsamında yapılacak olan
çalışmada, alandaki damarlı bitkiler (flora) ve bitki örtüsü (vejetasyon)’ne ait bilgiler literatür
tabanlı olarak ortaya konulacaktır. Floraya ait bulgularla aşağıdaki tabloda verilen formatta,
arazi çalışmalarıyla birleştirilmek üzere tür ve tür altı takson listeleri oluşturulacaktır. Başta
EUNIS habitat sınıflaması çalışmalarında kullanılmak üzere, alanın vejetasyon yapısına ilişkin
alanda ve/veya yakın çevresindeki benzer ekosistemlerde Braun-Blanquet yöntemine göre
yapılmış “bitki sosyolojisi” çalışmaları ortaya konacak ve arazi gözlemlerine dayalı vejetasyon
verileriyle birleştirilecektir.
Literatür şu şekilde sunulacaktır;
Yazar (lar), Basım Yılı. Başlık, Dergi adı (Makaleyse), Bölüm Başlığı (Kitap Bölümüyse), Cilt, Sayı,
Sayfa sayısı ya da sayfa aralıkları, ISBN Numarası, Yayınlayan Kurum / Matbaa, Basım Yeri
(Şehir), Ülke.
1.a.Damarlı Bitkiler (Flora)
Arazi Çalışması: Çalışma alanındaki her bir 1:25 000’lik paftalarda tüm tohumlu bitkiler
(Spermatophyta) ve Eğreltiler (Pteridophyta) Bölümlerine ait tür ve tür altı bitki taksonları
saptanarak literatür çalışması ile birleştirilerek flora listesi oluşturulacaktır. Literatürde var olup,
6
alanda saptanamayanlar için gerekçe belirtilecektir. Saptanan tüm bitki taksonları, IUCN tehlike
kategorileri, Bern Sözleşmesi ve CITES’e göre durumları tespit edilerek aşağıdaki tabloda (Tablo
4) olduğu gibi listelenecektir.
Tablo 4. Flora listesi
Familya
Takson Adı
Türkçe Adı
Endemizm
IUCN
BERN
CITES
Tespit
Şekli*
Ekonomik
Değer**
* Literatür (L) veya arazi tespiti (A);
** Saptanan bitkilerden odun dışı bitkisel ürün potansiyeli yüksek/ekonomik olarak değerlendirilebilecek olanlar.
Flora listesinde yer alan taksonlardan IUCN tehlike kategorilerinde yer alanların biyolojileri
gereği dağınık yayılışlı olanlar bireysel bazda ve UTM koordinatlarıyla, popülasyonu yoğun
olanlar ile özellikli bitki toplumları (endemik bitki birlikleri/asosyasyon, enklavlar, subasar
ormanları, zengin jeofit bitki alanları, özellikli sulak alanlar: turbalar - yüzen adalar vb.) da
poligonlar halinde koordinatlandırılıp saptanacak ve haritalamaları yapılacaktır.
Vasküler bitkilere ilişkin Latince ve Türkçe isimler ile familyalara ait bilgiler ve takson sıralaması
Türkiye Flora Araştırmaları Derneği tarafından 2012 tarihinde basılmış “Türkiye Bitkileri ListesiDamarlı Bitkiler,” adlı esere göre sunulacaktır.
Tabloda yer alan ve arazide belirlenen bitki taksonlarından endemik olanlara ilişkin veriler
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilecek “Nuh’un Gemisi
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı” veri giriş formu (ilgili veri tabanı EK A-2 formu)
doldurularak proje sonuç raporu ekinde sunulacak ve söz konusu veriler Nuh’un Gemisi Veri
Tabanı’na girilecektir. Veri tabanına girişi yapılan her bir taksonun yer aldığı bir tutanak İdare’ye
teslim edilecektir.
Araziden toplanıp değişik üniversite ve/veya araştırma kurum herbaryumlarında saklanacak
teşhisli bitki örneklerinin tanınmasını sağlayacak nitelikteki dijital fotoğrafları (farklı taksonlara
ait teşhis unsuru özelliklerinin yansıtıldığı, en az 12 Mega Pixel çözünürlülükte ve ilgili bölge ve
objenin adı ile adlandırıldığı) CD/DVD ya da parmak disk (flash disk) ortamında İdare’ye teslim
edilmek üzere isimlendirilecektir.
Arazi çalışmaları sırasında teşhis için toplanan, lokal endemik, nesli tehlikede olan türler birey
sayısının elverdiği ölçüde toplanarak herbaryum örneklerine dönüştürülerek yöredeki üniversite
herbaryumuna yoksa en yakın üniversite herbaryumuna hazırlanacak bir tutanakla teslim
edilecektir.
Saptanan bitkilerden odun dışı bitkisel ürün [Sürgün, yaprak, meyve, tohum, kadeh, mazı, çiçek,
tomurcuk, kabuk, sakız, reçine, kozalak, toprak altı gövde (rizom, yumru, soğan, kormus) vd.]
potansiyeli yüksek/ekonomik olarak değerlendirilebilecek olanlar, ulusal ve uluslar arası
mevzuata göre durumları da belirlenerek değerlendirilecek ve raporda sunulacaktır. Ayrıca yerel
halk tarafından yaygın olarak kullanılan taksonlar ve kullanım şekilleri raporda belirtilecektir.
Odun dışı ürününden yararlanılabilecek bitkilerden, yerel halka gelir getirici potansiyeli olan
7
(doğadan toplama, yetiştirme, fotosafari gibi ekoturizm faaliyetleri vd.) taksonlar için önerilere
yer verilecektir.
Çalışma alanı içinde örnek alan olarak belirlenmiş olan her bir 1:25 000’lik paftada yer alan farklı
ekosistemler baz alınarak çalışma alanları flora (damarlı bitkiler) uzmanınca seçilerek çalışma
yapılacaktır. Flora uzmanı en az 60 (altmış) gün arazi çalışması gerçekleştirecektir. Damarlı
bitkilerin ortaya konması için çalışma alanındaki bitkilerin vejetasyon periyotları ve habitat
istekleri göz önüne alınarak, tüm yılı kapsayacak şekilde arazi çalışmaları yapılacaktır. Arazi
çalışmalarının tekerrürleri aylara ve 1:25 000’lik paftalara göre flora uzmanınca planlanacak ve
“İş Planı”nda belirtilecektir.
1.b. Bitki Örtüsü (Vejetasyon)
Her bir 1:25 000 ölçekli paftaya ait alanlara gidilerek varlıkları saptanan vejetasyon tiplerine ait
veriler (bitki sosyolojisi verileri-sintaksonlar) ile bunların alandan elde edilecek yayılış bilgileri
EUNIS habitat sınıflandırmasında kullanılacaktır. Bu amaçla öncelikle çalışma alanında yayılış
gösteren başlıca vejetasyon tipleri belirlenecek ve tüm paftalardaki her bir vejetasyon tipinden
veriler toplanacaktır. Çalışma alanında ve/veya yakın çevresindeki benzer ekosistemlerdeki aynı
vejetasyon tipinde Braun-Blanquet Yöntemine göre yapılmış bitki sosyolojisi çalışmaları arazi
gözlemlerine dayalı vejetasyon verileriyle birleştirilerek EUNIS habitat sınıflandırması
çalışmalarında kullanılacaktır.
2. Omurgalı Hayvanlar
Literatür Çalışması: Çalışma alanının tamamında literatür taraması yapılarak omurgalıların her
taksonomik sınıfı (Memeliler, Kuşlar, İç Su Balıkları, Sürüngenler ve Çift yaşarlar) için aşağıdaki
bilgiler tür listeleri halinde ortaya konulacaktır. Hazırlanacak veriler Tablo 5’teki formata göre
Excel ortamında İdareye teslim edilecektir. Ayrıca, tespit edilen bütün bilimsel çalışmalar, her
bir taksonomik sınıfa ait listenin hemen ardından tarih sırasına göre kaynaklar (literatür) olarak
sıralanacaktır.
Literatür şu şekilde sunulacaktır;
Yazar (lar), Basım Yılı. Başlık, Dergi adı (Makaleyse), Bölüm Başlığı (Kitap Bölümüyse), Cilt, Sayı,
Sayfa sayısı ya da sayfa aralıkları, ISBN Numarası, Yayınlayan Kurum / Matbaa, Basım Yeri
(Şehir), Ülke.
Tablo 5. Çorum İli fauna türlerinin bazı temel durum ve nitelikleri (Kuş Türleri için örnektir)
Endemi
Kaynak İzleme
Birey
Koordinatlar Yükselt
ODHÜ
Türkçe
Yoğunlu GD Üreme
k
i
Saat sayısı
IUCN CITES TD BERN OSB MAKK GT
Göstergesi
Bilimsel Adı Tarih
k
Adı
** ***
##
*
#
(m)
x
y
Sakallı
Akbaba
Dağ
Horozu
Gypaetus
barbatus
Tetrao
mlokosiewiczi
…
…
1
.
..
.
..
.
0
1
0
..
…
#Alanda biyolojik çeşitlilik koruma bakımından izlemeye konu tür ise 1, değilse 0;
##Odun dışı hayvansal ürün olarak kullanılma durumu (1 var, 0 yok)
8
AÇIKLAMALAR :
Tarih
Gözlem tarihi; Yıl-Ay-Gün. (08.10.2013) gibi
Türün yerin adı veya varsa kaydedildiği koordinatlar; X: Enlem, Y: Boylam, (42.2010459763 41.1098016284)
Koordinat Koordinatlar kaydedildikleri sistemde verilmelidir. UTM projeksiyon sisteminde kaydedilen
kayıtlar için Zon ve datum belirtilmelidir. Kuş gözlemlerinde başlangıç ve bitiş noktalarının
koordinatları da verilebilir.
Yükselti
Yerin denizden yüksekliği. (1700 m) gibi
Gözlem saati veya Gözlem saati başlangıç ve bitiş aralığı. Saat:Dakika (07:30, 14:00-16:20)
Saat
gibi
Birey
(*) : Memeli, Kuş, Sürüngen ve Çift yaşarlar için.
sayısı
En Düşük ve En Yüksek Birey Sayısı (1-15), (8-30), (50-200) gibi
Bilinmiyor: Yoğunluk bilgisi verilemiyor
Nadir: Alanda nadiren gözleniyor
Yoğunluk
Orta : Alanda herzaman değil ama sıklıkla gözleniyor
Yaygın: Alanda yüksek sayıda gözleniyor
(**) : Kuşlar için.
GD
Göçmenlik Durumu (Yerli, Transit Göçmen, Yaz Ziyaretçisi, Kış Ziyaretçisi, Rastlantısal
Göçmen)
Endemik Taksonun endemizm durumu (1: Endemik, 0: Endemik değil)
IUCN
IUCN'e Göre Tehlike Durumu
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye
CITES
Göre Durumu
TD
Türkiye'deki Tehlike Durumu
BERN
Avrupanın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesine Göre Koruma Durumu
OSB
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Türler (KA : Koruma Altında)
MAKK
Merkez Av Komisyonu Kararına Göre Koruma Durumu (AH: Av Hayvanı)
Gözlem Tipi: (1): Doğrudan gözlem (türün doğrudan kendisini gözlemek); (2): Dolaylı Gözlem
GT
(türe ait iz veya belirti); (3): Doğruluğu denetlenen anket bilgisi.
Kaynak
Tür ile ilgili bilgi alınan literatür/ler numaralandırılır. (1. Kiziroğlu, İ., 1998) gibi
(***) : Kuşlar için. En yüksek üreme kodu girilir.
0 Gözlemci türün gözlem yerinde ve zamanında üremediğine emin
1 Tür, üreme döneminde olası üreme HABİTATINDA gözlendi
2 Üreme döneminde ÖTEN (ya da üreme çağrıları duyulan) erkek(ler) gözlendi
3 Üreme döneminde uygun üreme habitatında bir ÇİFT gözlendi
En az iki farklı günde TERRİTORYUM belirleme davranışları ile belirgin bir territoryum
4
gözlendi
5 Çiftleşme ve KUR DAVRANIŞI
6 Muhtemel bir YUVAYI ziyaret
Üreme
7 Erişkinlerin HEYECANLI davranışları ve endişeli ötüşleri
8 Erişkinlerde KULUÇKAYA YATMA AÇIKLIĞI belirlendiği (elde gözlem)
9 Yuva YAPIMI ya da yuva deliği açma
10 ERİŞKİN İLGİYİ KENDİNE ÇEKİYOR ya da yaralı taklidi yapıyor
Kullanılan YUVA ya da yumurta kabukları bulundu (çalışma süresinde yapılmış ya da
11
kullanılmakta olan)
Yeni UÇMAYA BAŞLAMIŞ (ötücü kuşlar gibi) ya da TÜYSÜZ yavru (tavukgiller ve su kuşları
12
gibi)
13 KULLANILAN YUVA olduğunu gösteren: Yuvaya giren ya da çıkan bireyler (içerisi
9
14
15
16
99
görülmeyen yüksekteki yuvalar ve yuva delikleri de dahil) ya da kuluçkaya yatan birey
gözlendi
Erişkin YUVADAN ATIK taşıyor ya da YUVAYA YEMEK getiriyor
YUMURTA içeren yuva
İçinde YAVRU olan ya da yavru sesi gelen YUVA
Üreme kodu kontrol edilmedi
Arazi Çalışması: Çalışma alanı içinde örnek alan olarak belirlenmiş olan her 1:25 000’lik paftanın
temsil ettiği alanda Memeliler, Sürüngenler, İç Su Balıkları ve Çift yaşarlar sınıflarında en az bir
defa, Kuşlar için ise her mevsim en az bir defa arazi çalışmaları yapılacaktır. Arazi çalışmalarında
çalışılan taksonlara ve türlere uygun doğrudan gözlem yöntemlerinin yanı sıra, ses, iz ve
belirtilere (dışkı, kıl, tüy vb.) dayalı diğer uygun gözlem yöntemlerinden de yararlanılacaktır.
Sahada elde edilen her türlü fotoğraf konularına göre düzenlenerek sonuç raporuyla birlikte
sunulacaktır.
Memeliler
Memelilerle ilgili olarak alanda en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1:25 000’lik
paftaların en az %10’luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak alan,
kumul, tarım ve yerleşim gibi başlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır.
Gözlemlerde dürbün, teleskop, küçük video kamera ve SLR fotoğraf makinesi gibi çalışılan
türlere uygun malzemeler kullanılabilir ancak gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin
koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
Arazi gözlemleri sırasında, doğrudan memelilerin görülmesi esasına dayalı gözlemlerin yanı sıra,
memelilerin ait ayak izi, dışkı, ses (ayı böğürmesi, kurt uluması), kıl, boynuz, yeme-ısırma, taş
çevirme, kırıp-dökme gibi iz, belirti ve işaretlerden yararlanma esasına dayalı dolaylı
gözlemlerden de yararlanılmalıdır. Burada uygulanacak yöntem, ilgili uzman tarafından türe
uygun bir biçimde seçilmelidir. Zira, herhangi bir fare, yarasa, boynuzlu bir memeli veya yırtıcı
bir türün kendi içindeki çalışma yöntemi bile kendi içinde birçok farklılıklar içerecektir. Burada,
türe uygun ve farklı birkaç yöntem aynı anda birlikte de çalışılabilir. Ancak, yapılan çalışmaların
hangi yöntemle yapıldığı, ara ve sonuç raporlarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Teşhis edilmesi için yakalanması gereken türler için birey sayısında tehdit oluşturmayacak
ölçüde tuzak ve kapanlar kurulmalıdır.
Memeli yaban hayvanlarının envanter, yaşam alanları ile populasyonlarını tehdit eden etmenler
belirlenmeli ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler önerilmelidir.
Kuşlar
Kuşlarla ilgili olarak alanda her mevsim en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1:25
000’lik paftaların en az %10’luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak
alan, kumul, tarım ve yerleşim gibi başlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır.
Gözlemlerde dürbün, teleskop, küçük video kamera ve SLR fotoğraf makinesi gibi çalışılan
türlere uygun malzemeler kullanılabilir ancak gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin
koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
10
Kuşlar için genelde noktada gözlem ve/veya hat boyu gözlemler yapılmalıdır.
Arazi gözlemleri sırasında, doğrudan kuşların görülmesi esasına dayalı gözlemlerin yanı sıra,
kuşlara ait ayak izi, dışkı, ses, kanat sesleri (dağ horozu ve ur keklik de olduğu gibi), tüy gibi iz,
belirti ve işaretlerden yararlanma esasına dayalı dolaylı gözlemlerden de yararlanılmalıdır.
Burada uygulanacak yöntem, ilgili uzman tarafından türe uygun bir biçimde seçilmelidir. Zira,
ötücü kuşlar, su kuşları, gündüz veya gece yırtıcıları gibi kuşların kendi içindeki çalışma
yöntemleri bile kendi içinde birçok farklılıklar içerecektir. Burada, türe uygun ve farklı birkaç
yöntem aynı anda birlikte de çalışılabilir. Ancak, yapılan çalışmaların hangi yöntemle yapıldığı,
ara ve sonuç raporlarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Kuşların envanter, yaşam alanları ile populasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli ve bu
tehditlere karşı alınabilecek önlemler önerilmelidir.
İç Su Balıkları
Balıklarla ilgili olarak alanda en az bir adet örnekleme yapılmalıdır. Örneklemeler, sahanın
genelindeki akarsu ve göller (baraj-doğal) dikkate alınarak yapılmalıdır. Gözlemler, 1:25 000’lik
paftaların en az %10’luk kısmında ve paftada bulunan sucul habitatları temsil edecek biçimde
sahanın en belirgin akarsuyu başta olmak üzere, balık türlerinin değişme ihtimali olan
kesimlerinde, doğal göller veya baraj gölleri gibi suni göllerde yapılmalıdır.
Balık örneklemeleri, en az 12 Volt DC ve 5–60 Amperlik akü ile çalışabilen, 650 W çıkış gücüne
sahip bir elektroşok cihazı ile etik kurallara uygun bir biçimde, canlılara en az zarar verecek
şekilde yapılmalıdır. Elektroşok cihazı ile yapılan örneklemelerde, türe uygun ve farklı birkaç
yöntemle de aynı anda birlikte çalışılabilir. Ancak, yapılan çalışmaların hangi yöntemle yapıldığı,
ara ve sonuç raporlarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Balık örneklemesi yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum
Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
Balıkların envanter, yaşam alanları ile populasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli ve bu
tehditlere karşı alınabilecek önlemler önerilmelidir.
Sürüngenler
Sürüngenlerle ilgili olarak alanda en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1:25 000’lik
paftaların en az %10’luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak alan,
kumul, tarım ve yerleşim gibi başlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır.
Gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme
Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
Arazi gözlemleri sürüngenlerin yıl içinde aktif oldukları dönemleri kapsayacak şekilde
yapılmalıdır. Sucul türler için su kaynakları ve su yakınındaki alanlar, karasal türler için özellikle
taş altları, otlaklar, ekili alanlar ve orman için ağaç kovukları gözden geçirilmelidir.
11
Sürüngenlerin envanter, yaşam alanları ile populasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli
ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler önerilmelidir.
Çift Yaşarlar
Çift yaşarlarla ilgili olarak alanda en az bir adet gözlem yapılmalıdır. Gözlemler, 1:25 000’lik
paftaların en az %10’luk kısmında ve paftada bulunan orman, yüksek dağ, bozkır, sulak alan,
kumul, tarım ve yerleşim gibi başlıca habitat tiplerini temsil edecek biçimde yapılmalıdır.
Gözlem yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme
Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
Arazi gözlemleri çift yaşarların yıl içinde aktif oldukları dönemleri kapsayacak şekilde
yapılmalıdır. Üreme zamanı dışında karasal alanlarda da gözlemler gerçekleştirilebilirken,
gözlemler tüm iki yaşamlıların üreme zamanında suya geçmek zorunda olmalarından dolayı göl,
akarsu, baraj gölü ve ayrıca geçici su birikintilerinde yoğunlaştırılmalıdır.
Çift yaşarların envanter, yaşam alanları ile populasyonlarını tehdit eden etmenler belirlenmeli
ve bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler önerilmelidir.
Tablolarda yer alan ve arazide belirlenen; Memeliler, Kuşlar, İç Su Balıkları, Sürüngenler ve Çift
Yaşarlar gruplarına ait veriler Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan
temin edilecek “Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı” veri giriş formu (ilgili veri
tabanı EK A-2 formu) doldurularak proje ekinde sunulacak ve söz konusu veriler Nuh’un Gemisi
Veri Tabanı’na girilecektir. Veri tabanına girişi yapılan her bir taksonun yer aldığı bir tutanak
İdare’ye teslim edilecektir.
3. Tohumsuz Bitkiler (Karayosunları, Likenler, Makromantarlar)
Karayosunları, Likenler ve Makromantarlardan oluşan Tohumsuz bitkiler (eğreltiler hariç)’e
ilişkin literatüre dayalı takson listeleri ortaya konacak, aynı zamanda koruma ve/veya ekonomik
açıdan öneme sahip taksonlara ilişkin bu çalışma dışı yapılacak diğer çalışmalara altlık
oluşturmak üzere detay bilgiler (ekonomik önemi ve potansiyeli, yayılışı, koruma-kullanma
dengesi için öneriler) sunulan raporda yer alacaktır.
4. Omurgasız Hayvanlar
Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, derisi dikenliler ve böceklerin de dahil olduğu
eklem bacaklılar gibi bütün omurgasız hayvanlara ilişkin literatüre dayalı takson listeleri ortaya
konulacaktır. Ayrıca, tespit edilen bütün bilimsel çalışmalar, her bir taksonomik sınıfa ait listenin
hemen ardından tarih sırasına göre kaynaklar (literatür) olarak sıralanacaktır.
Literatür yani Kaynaklar şu şekilde sunulacaktır;
Yazar (lar), Basım Yılı. Başlık, Dergi adı (Makaleyse), Bölüm Başlığı (Kitap Bölümüyse), Cilt, Sayı,
Sayfa sayısı ya da sayfa aralıkları, ISBN Numarası, Yayınlayan Kurum / Matbaa, Basım
Yeri (Şehir), Ülke.
12
Burada, aynı zamanda koruma ve/veya ekonomik açıdan öneme sahip taksonlarla ilgili olarak,
ekonomik önemleri, potansiyelleri, yayılışları, endemizm durumları ve koruma-kullanma
dengesi için öneriler gibi detay bilgiler sunulacaktır. Bu konuda hazırlanacak veriler Tablo 6’daki
formata göre Excel ortamında İdare’ye teslim edilecektir.
Tablo 6. Çorum İli böcek türlerinin bazı temel durum ve nitelikleri
Türkçe Adı
Bilimsel Adı
Yer
Birey
Yoğunluk GD Üreme Endemik IUCN CITES
sayısı
TD
BERN
OSB
GT
Kaynak
AÇIKLAMALAR :
Türün kaydedildiği yerin adı veya varsa kaydedildiği koordinatlar; X: Enlem, Y: Boylam,
(UTM Projeksiyon Koordinat sistemine göre)
Yer
Koordinatlar kaydedildikleri sistemde verilmelidir. UTM projeksiyon sisteminde kaydedilen
kayıtlar için Zon ve datum belirtilmelidir.
Birey
En Düşük ve En Yüksek Birey Sayısı (1-15), (8-30), (50-200) gibi
sayısı
Bilinmiyor: Yoğunluk bilgisi verilemiyor
Nadir: Alanda nadiren gözleniyor
Yoğunluk
Orta : Alanda herzaman değil ama sıklıkla gözleniyor
Yaygın: Alanda yüksek sayıda gözleniyor
GD
Göçmenlik Durumu (Yerli, Göçmen)
Endemik Taksonun endemizm durumu (1: Endemik, 0: Endemik değil)
IUCN
IUCN'e Göre Tehlike Durumu
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeye
CITES
Göre Durumu
TD
Türkiye'deki Tehlike Durumu
Avrupanın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesine Göre Koruma
BERN
Durumu
OSB
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Türler (KA : Koruma Altında)
Gözlem Tipi: (1): Doğrudan gözlem (türün doğrudan kendisini gözlemek); (2): Dolaylı
GT
Gözlem (türe ait iz veya belirti); (3): Doğruluğu denetlenen anket bilgisi.
Kaynak
Tür ile ilgili bilgi alınan literatür/ler numaralandırılır. (1. Kiziroğlu, İ., 1998) gibi
İZLEME METODOLOJİSİ
Madde 11.
Bu hizmet alımı işi kapsamında şartnamede belirlenen her bir çalışma konusu taksonun (Madde
5) ve bulunduğu habitatın gidişatının izlenmesi açısından önem arz eden izleme göstergeleri
tespit edilecektir. Göstergelerin izlenmesi ile türün popülasyon durumu, habitat durumu,
bulunduğu ve temsil ettiği ekosistem durumunun gidişatının izlenmesi hedeflenmektedir. Bu
bağlamda; her bir çalışma alanı için izleme planı geliştirilecektir. Bu plan dahilinde ve her bir
çalışma konusu için; izleme düzeyi, izleme zamanı, izlenecek alan, izlemeyi yapacak birim ve
izlemenin başarı göstergelerinin neler olacağı ortaya konacaktır.
13
Her bir izleme çalışmasının yapılacağı çalışma alanında biyolojik çeşitliliğin zamansal boyutta
izlenmesi 3 farklı seviyede ve ölçütlerle yapılacaktır.
1. Tür / Popülasyon İzleme
1.1. Damarlı (Vasküler) Bitkiler
Vasküler bitkiler için bireysel ve toplumsal (vejetasyon) düzeyde izleme yapılacaktır. Bireysel
bazda izlenecek bitki taksonları; endemik bitkiler ile ekosisteme yerleşmiş (doğallaşmış) ve
ekosistemdeki doğal süksesyonu olumsuz yönde etkileyen istilacı damarlı bitki taksonlarıdır.
İzlenen taksonlardan endemik olanlar için IUCN’in Kırmızı Liste Kategorilerinde yer alanların
yayılışları nokta ve/veya poligon olarak EUNIS habitat tipleri haritasında sayısal ortama
aktarılacaktır. Böylece, endemik bitkilerin elde edilen bu verileri ile kırmızı liste statülerinde
değişimlerin olup-olmayacağının da izlenmesine katkı sağlanmış olunacaktır. Ayrıca, bu habitat
tipleri üzerindeki tehditlerin ortaya konmasıyla; bu tehditlerin kısa, orta ve uzun vadede
ortadan kaldırılmaları için çözüm önerileri de sunulacaktır. Ayrıca, tehditlerin söz konusu kırmızı
liste kategorilerindeki bu taksonlar üzerindeki olumsuz etkileri; geçmişte ve günümüzdeki etki
durumları değerlendirilerek gelecekte tehlike kategorilerinin değişip-değişmeyeceği konusunda
da değerlendirmeler bulgulara dayalı olarak yapılacaktır. Bu taksonların yayıldığı alanların
mülkiyet/arazi kullanım durumları da değerlendirilerek, yaşam alanında (in-situ) ve/veya yaşam
alanı dışında (ex-situ) korumaya konu edilip-edilmeyecekleri belirlenecektir.
Nesli tehlike altında olan taksonlardan IUCN’in CR kategorisinde yer alan (lokal endemikler)
bitki taksonlarından çalışma alanı içinde saptananların yayılış özellikleri, birey ve/veya
popülasyon düzeyinde koordinatlanarak saptanacaklardır. CR kategorisindeki bu bitkiler için
EUNIS habitat tipleri sayısal altlıkları kullanılarak çalışma alanı için türün yayılış alanını gösteren
haritalama yapılacaktır. Bu türlerin korunmasına yönelik bölgenin ekosistem dinamiklerini de
değerlendirerek alınması gerekli tedbirleri içeren önerilerde bulunulacaktır.
Çalışma alanında mevcut, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan veya doğallaşmış - istilacı
damarlı bitkilerin popülasyon dinamikleri de değerlendirilerek yapılacak izlemelerinde; bu
bitkilerin hangi doğal bitkileri kısa, orta ve uzun vadede nasıl etkilediği/etkileyebileceği
değerlendirilecektir. Yayıldığı habitatlar (EUNIS habitat tipi) ve başlıca yayılma şekilleri
saptanarak bu türlerin hâlihazırda veya gelecekte mücadele gerektirecek bitkiler olupolmadıkları gerekçelendirilecek ve alınacak tedbirler hakkında gerekli önerilerde bulunulacaktır.
Ayrıca bu bitkilerden bir yıllık ve çok yıllık olan otsu bitkiler ile odunsu bitki taksonları için izleme
metotları ve periyotları bulundukları ekosistem dinamiklerine göre ayrı ayrı belirlenerek izleme
raporunda sunulacaktır.
1.2. Omurgalı Yaban Hayvanları
Memeliler
Memelilerle ilgili olarak, literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, hedef tür (nesli tehdit altındaki
türler, gösterge tür, bayrak tür, anahtar tür veya ekonomik tür) niteliğindeki türlerden
14
hangilerinin izlenmesi gerektiğine karar verilecek ve bu tür veya türlerle ilgili olarak tür ve
popülasyon düzeyinde izleme çalışmaları yapılacaktır.
İzleme çalışmaları öncelikle izlenecek tür/lerin tespit edildiği alanlar ve civarında, sonuç
raporunda koordinatlarıyla belirtilen yerlerde yapılacaktır. İzleme yapılacak olan ve
koordinatları sonuç raporunda belirtilen bu yerler, türün tehdit altında olduğu veya tehdit altına
girebileceği habitatlar veya yoğun popülasyonlarının bulunduğu alanlar gibi ölçütler de dikkate
alınarak, paftada bulunan farklı habitatları temsil edecek yerlerden seçilmelidir. İzleme, yılda en
az iki defa gerçekleştirilecek gözlemlerle yapılacaktır.
Memelilerle ilgili olarak yapılacak izleme çalışmalarında türe uygun izleme yöntemleri
kullanılarak türün varlığı, yeni doğanların hayatta kalma başarısı, cinsiyet oranları, populasyon
yoğunluğu ve tehditlere ait veriler elde edilecektir.
İzleme çalışmalarında dürbün, teleskop, küçük video kamera ve SLR fotoğraf makinesi gibi
çalışılan türlere uygun malzemeler kullanılabilir ancak izleme yapılan alanların ve tespit edilen
türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
Arazi gözlemleri sırasında, doğrudan memelilerin görülmesi esasına dayalı gözlemlerin yanı sıra,
memelilerin ait ayak izi, dışkı, ses (ayı böğürmesi, kurt uluması gibi), kıl, boynuz, yeme-ısırma,
taş çevirme, kırıp-dökme gibi iz, belirti ve işaretlerden yararlanma esasına dayalı dolaylı
gözlemlerden yararlanılmalıdır.
Kuşlar
Kuşlarla ilgili olarak, literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, nesli tehdit altındaki türler,
gösterge tür, bayrak tür, anahtar tür veya ekonomik tür niteliğindeki türlerden hangilerinin
izlenmesi gerektiğine karar verilecek ve bu tür veya türlerle ilgili olarak tür ve popülasyon
düzeyinde izleme çalışmaları yapılacaktır.
Kuşlarla ilgili olarak yapılacak izleme çalışmalarında türe uygun izleme yöntemleri kullanılarak
türün varlığı, üreme ve göçmenlik durumu, populasyon yoğunluğu ve tehditlere ait veriler elde
edilecektir.
İzleme çalışmaları öncelikle izlenecek tür/lerin tespit edildiği alanlar ve civarında, sonuç
raporunda koordinatlarıyla belirtilen yerlerde yapılacaktır. İzleme yapılacak olan ve
koordinatları sonuç raporunda belirtilen bu yerler, türün tehdit altında olduğu veya tehdit altına
girebileceği habitatlar veya yoğun popülasyonlarının bulunduğu alanlar gibi ölçütler de dikkate
alınarak, paftada bulunan farklı habitatları temsil edecek yerlerden seçilmelidir.
İzleme, yılda en az iki defa gerçekleştirilecek gözlemlerle yapılacaktır.
İzleme çalışmalarında dürbün, teleskop, küçük video kamera ve SLR fotoğraf makinesi gibi
çalışılan türlere uygun malzemeler kullanılabilir ancak izleme yapılan alanların ve tespit edilen
türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı (GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
Kuşlar için genelde nokta sayım ve hat boyu gözlemler yapılmalıdır.
Arazi gözlemleri sırasında, doğrudan kuşların görülmesi esasına dayalı gözlemlerin yanı sıra,
kuşlara ait ayak izi, dışkı, ses, kanat sesleri (dağ horozu ve ur keklik de olduğu gibi), tüy gibi iz,
belirti ve işaretlerden yararlanma esasına dayalı dolaylı gözlemlerden yararlanılmalıdır.
15
İç Su Balıkları
Balıklarla ilgili olarak, literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, nesli tehdit altındaki türler,
gösterge tür, bayrak tür, anahtar tür veya ekonomik tür niteliğindeki türlerden hangilerinin
izlenmesi gerektiğine karar verilecek ve bu tür veya türlerle ilgili olarak tür ve popülasyon
düzeyinde izleme çalışmaları yapılacaktır.
Balıklarla ilgili olarak yapılacak izleme çalışmaları en az 12 Volt DC ve 5–60 Amperlik akü ile
çalışabilen, 650 W çıkış gücüne sahip bir elektro şok cihazı ile etik kurallara uygun bir biçimde,
canlılara en az zarar verecek şekilde yapılacaktır. İzleme sonucunda, türün varlığına, populasyon
yoğunluğuna ve tehditlere ait veriler elde edilecektir.
İzleme çalışmaları öncelikle izlenecek tür/lerin tespit edildiği alanlar ve civarında, sonuç
raporunda koordinatlarıyla belirtilen yerlerde yapılacaktır. İzleme yapılacak olan ve
koordinatları sonuç raporunda belirtilen bu yerler, türün tehdit altında olduğu veya tehdit altına
girebileceği yerler veya yoğun popülasyonlarının bulunduğu alanlar gibi ölçütler de dikkate
alınarak, paftada bulunan farklı alanları temsil edecek yerlerden seçilmelidir.
İzleme, yılda en az bir defa gerçekleştirilecek gözlemlerle yapılacaktır. İzleme sonucunda, türün
varlığı, populasyon yoğunluğu ve tehditlere ait veriler elde edilecektir.
İzleme yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı
(GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
Sürüngenler ve Çift Yaşarlar
Sürüngenler ve Çift Yaşarlarla ilgili olarak, literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, nesli tehdit
altındaki türler, gösterge tür, bayrak tür, anahtar tür veya ekonomik tür niteliğindeki türlerden
hangilerinin izlenmesi gerektiğine karar verilecek ve bu tür veya türlerle ilgili olarak tür ve
popülasyon düzeyinde izleme çalışmaları yapılacaktır.
İzleme çalışmaları öncelikle izlenecek tür veya türlerin tespit edildiği alanlar ve civarında, sonuç
raporunda koordinatlarıyla belirtilen yerlerde yapılacaktır. İzleme yapılacak olan ve
koordinatları sonuç raporunda belirtilen bu yerler, türün tehdit altında olduğu veya tehdit altına
girebileceği yerler veya yoğun popülasyonlarının bulunduğu alanlar gibi ölçütler de dikkate
alınarak, paftada bulunan farklı alanları temsil edecek yerlerden seçilmelidir.
İzleme yapılan alanların ve tespit edilen türlerin koordinatlarının Küresel Konum Belirleme Aracı
(GPS) yardımıyla alınması mecburidir.
İzleme çalışmaları yılda en az bir defa yapılacak ve türün varlığı, populasyon yoğunluğu ve
tehditlere ait veriler elde edilecektir.
2. Ekosistem İzleme
2.1. Hedef Türlerce Zengin Habitatlar
İzleme amaçlı hedef bitki taksonlarının yayıldığı alanlarda, saptanan noktasal veya poligon
bazındaki koordinatlarla endemik bitkilerin yoğun oldukları alanlar ile yaban hayvanları için
öncelikli alanlar tespit edilecektir. Bu alanlar, CBS yardımıyla haritalanacak ve EUNIS Habitat
16
Tipleri haritalarıyla yapılacak çakıştırmalarla çalışma alanının hedef türlerce zengin koruma
öncelikli ve izlemeye konu habitatlar (hassas) haritası ortaya çıkarılmış olacaktır.
Ayrıca çalışma alanında varsa, korunan alanların da CBS ortamında çakıştırılması sonucu, bu tür
alanların ve barındırdıkları hedef türlerin yeterince korunup-korunmadıkları/korumada bir
boşluk olup-olmadığı değerlendirilecektir. Daha önce belirlenmiş korunan alanlar ile bu çalışma
sonucu ortaya çıkacak olan koruma öncelikli ve izlemeye konu habitatlar (hassas) CBS
ortamında çakıştırılarak, olması gereken güncel koruma alanları önerilecektir. Önerilebilecek
yeni koruma alanları haritada ayrıca mevcut koruma alanı ile birlikte gösterilecektir. Bu tür
alanlarda izlemeye ilişkin; zamansal boyut, varsa koruma boşluğu ile çalışma alanı dışındaki
bölgesel ölçek de dikkate alınarak korunan alanlara ek yeni alanlar için öneriler getirilecektir.
Uzmanlarca çalışma alanı dinamiklerine göre önerecekleri zaman diliminde, her bir ekosistem
bünyesindeki sayısal haritaları oluşturulmuş hassas habitatlarda değişimlerin olup-olmadığının
izlenmesi için gerekli olan, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli önerilerde bulunulacaktır.
2.2. Özellikli Bitki Toplumları
Çalışma alanında yayılış gösteren özellikli bitki toplumları (endemik bitki birlikleri/asosyasyon,
enklavlar, subasar ormanları, zengin jeofit bitki alanları, özellikli sulak alanlar: turbalar - yüzen
adalar vb.) saptanacaktır. Bu alanların EUNIS habitat tipleri haritasıyla çakıştırılarak, hangi
habitat tipi veya tipleri içinde kaldığı, CBS ortamında çakıştırılan haritalarla ortaya konacaktır.
Bu tür alanlarda izlemeye ilişkin, zamansal boyut ve varsa doğal/insan kaynaklı olumsuz etkiler
de dikkate alınarak, tekrarlanabilir ve uygun maliyetli önerilerde bulunulacaktır.
2.3. Özellikli Yaban Hayvanı Alanları
Çalışma alanında yayılış gösteren nesli tehlike altındaki, gösterge, bayrak veya anahtar tür
niteliğindeki yaban hayvanlarının (omurgalı türler başta olmak üzere kelebek veya yusufçuk gibi
böcek türleri vb canlıların barındığı alanlar saptanacaktır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda
önemli türleri barındıran özellikli alanlar CBS ortamında haritalarla ortaya konacaktır.
3. Bölgesel (Landscape) Düzeyde İzleme
Bölgesel düzeyde izleme, tüm çalışma alanı ölçeğinde ve alansal istatistiki değerlendirmelerle
gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, İdare’den temin edilecek lisanslı “Alansal İstatistik Programı”
kullanılacaktır.
EUNIS habitat tiplerinin her biri sınıf olarak kabul edilerek, alansal değerlendirme için bölgesel
göstergeler (metrikler) belirlenecek ve aşağıdaki tabloda (Tablo 7) belirtilen çeşitlilik indeksleri
hesaplanacaktır. Bölgesel düzeydeki bu ölçümlerle alan parçalılığı belirlenecektir. Çalışma alanı
dinamiklerine göre belirlenecek zaman aralıklarıyla tekrarlanacak değerlendirmelerle çalışma
alanının bölgesel düzeyde değişiminin izlenmesi için gerekli veri tabanı kurulmuş / izleme altlığı
oluşturulmuş olacaktır.
17
Tablo 7. Bölgesel göstergeler ve çeşitlilik indeksleri
Bölgesel Göstergeler (Metrikler)
CA
Sınıf Alanı (Hektar) : EUNIS Habitat Tipleri
NP
Parça Sayısı (adet)
MPS
Ortalama Parça Büyüklüğü (hektar)
PERCELAND
Toplam alanın yüzdesi (%)
LPI
En Geniş Parça İndeksi (%)
PD
Parça Yoğunluğu (adet/100 hektar)
PSCV
Parça sayısının varyasyon katsayısı (%)
AWMSI
Alan ağırlıklı ortalama şekil indeksi
Çeşitlilik İndeksleri
SHDI
Shannon Çeşitlilik İndeksi
SIDI
Simpson Çeşitlilik İndeksi
MSHDI
Modifiye Shannon Çeşitlilik İndeksi
MSIDI
Modifiye Simpson Çeşitlilik İndeksi
SHEI
Shannon düzenli dağılım İndeksi
SIEI
Simpson düzenli dağılım İndeksi
MSIEI
Modifiye Simpson düzenli dağılım İndeksi
İdare’den sağlanacak 1:25 000 ölçekli sayısal altlıklar kullanılarak ve alan çalışmalarından elde
edilen veriler yardımıyla çalışma alanının EUNIS habitat tipleri belirlenerek sayısal ortamda
haritaları hazırlanacaktır. Habitat tipleri aynı zamanda “Sınıf” olarak kabul edilerek ve alansal
istatistik kullanılarak yukarıdaki tabloda (Tablo 7) yer alan göstergeler hesaplanacaktır.
Çalışmada önerilecek izleme periyodu sonunda tekrar yapılacak değerlendirmelerle alansal
verilere dayalı olarak olası değişimler ortaya konarak, biyoçeşitliliğin alansal bazda etkilenme
durumu hesaplanacak çeşitlilik indekslerle izlenmesi sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen izleme metodolojileriyle tüm seviye ve çalışma konusundaki (damarlı bitkiler
ve omurgalı hayvanlar) izlemelerin aşağıdaki tespitler dahilinde bir İzleme Planı doğrultusunda
sürdürülebilmesi sağlanacaktır.
Her bir düzeyde yapılacak İzlemelerde, İdare’nin yapısı ve ekosistem dinamikleri dikkate
alınarak aşağıdaki tablo (Tablo 8) formatında raporda sunulacaktır;
Tablo 8. Çalışma Alanı İzleme Programı
İzlenecek
Çalışma Konusu
İzleme Düzeyi İzleme Zamanı İzlenecek Alan
İzlemeyi
Yapacak Birim
Başarı
Göstergesi
18
Ayrıca izleme raporunda proje çalışmasında belirlenmiş olan izleme göstergelerine yönelik
tehditler ortaya konulacak, bu tehditlerin kısa, orta ve uzun vadede ortadan kaldırılmaları veya
izleme göstergelerinin korunmasına yönelik öneriler sunulacaktır.
VERİ TABANI KURULMASI VE HARİTALAMA
Madde 12.
Veri Tabanı ve Haritalar:
 Çalışma kapsamında derlenen ilgili çalışma konularına ait tüm envanter verileri, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesindeki “Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Veri Tabanı”na girilecek ve bu veri tabanına girişi yapılan her bir taksonun yer
aldığı bir tutanak İdare’ye teslim edilecektir. Ayrıca, alandaki taksonlara ait veriler
aşağıdaki Tablo 9 ve Tablo 10’daki formata uygun olarak Excel ortamında kayıt edilecek ve
sayısal ortamda CBS aracılığı ile haritalandırılacaktır.
 Çalışma alanından elde edilen veriler uzmanlarca değerlendirilerek “özellikli bitki ve yaban
hayvanlarının” alansal bazdaki yayılışları haritalandırılacaktır. Türlerin alandaki
popülasyonlarının alansal dağılımları ekipler tarafından değerlendirildikten sonra
habitatları poligon şeklinde belirlenecektir. “Poligon” ya da alan bazlı konumsal detay
olarak hazırlanacak konumsal veri tabanı (harita ve buna bağlı öznitelik veri tablosu) Tablo
11’deki formata uygun olarak Excel ortamında kayıt edilecek ve haritalandırılacaktır.
Ayrıca, poligon bazlı haritanın oluşturulması ve buna ilişkin veri tabanının kurulmasına
yönelik yeni düzenlemeler Yüklenici Firma tarafından önerilebilecektir.
19
Tablo 9. Çalışma alanında toplanan bitki taksonlarına ait veri formatı örneği
Nokta
No
1
2
3
4
5
6
7
8
….
Türkçe
Adı
Ovit
Tülübaşı
Zarif
Çuha
Amasya
Navruzu
Amasya
Navruzu
Akdeniz
Defnesi
Bilimsel Adı
Türkçe Adı
Psephellus
appendicigerus
Ovit
Tülübaşı
Primula longipes Zarif Çuha
Iris histrioides
Iris histrioides
Laurus nobilis
Amasya
Navruzu
Amasya
Navruzu
Akdeniz
Defnesi
Cyclamen
Filiski
parviflorum
Domuz Cyclamen coum Domuz
Ağırşağı ssp. caucasicum Ağırşağı
Yayla
Quercus pontica Yayla Peliti
Peliti
Filiski
…
…
UTM Koordinatı
X
Y
Yükselti
(m)
Tarih
Endemik Relikt IUCN BERN CITES
Ekonomik
değer
Not
Yoğun
Yok
popülasyon
Seyrek
Yok
popülasyon
Tek tek
birey
Seyrek
popülasyon
Yoğun Var, ticareti
popülasyon yapılıyor
Tespit
şekli
İzleme
Göstergesi*
Arazi
1
617597
4486664
2868
01.08.2013
1
0
LR
0
0
622524
4488426
2714
15.08.2013
1
0
NT
0
0
619225
4491590
1870
12.04.2013
1
0
VU
0
1
618733
4490123
2078
23.04.2013
1
0
VU
0
1
617611
4491976
55
10.05.2013
0
0
0
0
0
608173
4497203
1297
02.04.2013
1
0
LR
0
0
Küçük grup
1
608540
4498171
1071
14.02.2013
0
0
-
1
0
Yoğun
popülasyon
1
608121
4516223
1760
10.07.2013
0
1
-
-
-
Küçük grup
1
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1
1
1
Arazi
Yaprak ve
Meyve
0
*Alanda biyolojik çeşitlilik koruma bakımından izlemeye konu tür ise 1, değilse 0;
** Odun dışı bitkisel ürün olarak kullanılan başlıca kısımları belirtilecek, yoksa boş bırakılacak.
Tablo 10. Çorum ili fauna türleri ve bazı temel durum ve nitelikleri (kuş türleri için örnektir)
Türkçe
Adı
Sakallı
Akbaba
Dağ
Horozu
Bilimsel Adı
Tarih
Koordinatlar Yükselti
x
y
(m)
Saat
Birey
Yoğunluk GD** Üreme*** Endemik
sayısı*
Gypaetus
barbatus
Tetrao
mlokosiewiczi
AÇIKLAMALAR (Tablo 5’te sunulduğu gibi)
#Alanda biyolojik çeşitlilik koruma bakımından izlemeye konu tür ise 1, değilse 0;
##Odun dışı hayvansal ürün olarak kullanılma durumu (1 var, 0 yok)
İzleme
IUCN
CITES
TD
BERN
OSB
MAKK
GT
ODBÜ**
Kaynak Göstergesi
ODHÜ
#
##
1
0
1
0
Tablo 11. Çalışma alanında değerlendirilen “özellikli bitki ve yaban hayvanları alanları”na
ait “poligon” konumsal detaylı öznitelik veri tabanı formatı örneği
Alan
No
Tarih
1
01.08.2012
2
15.08.2013
3
15.08.2012
4
05.04.2013
…
…
Alan Adı
IUCN BERN
Subasar
ormanı
Yuvalama
alanı
Not
Baskın Takson Adı
0
0
Yoğun popülasyon
0
0
Nadir
Enklav
0
0
Jeofit alanı
0
0
Tek tek birey
…
…
…
Pterocarya
fraxinifolia
Hyaena hyaena
Seyrek Popülasyon Pinus pinea
Ophrys lycia
…
Tablo 12. Çalışma alanında oluşturulacak “EUNIS” habitat sınıflandırılma haritasının alan
detaylı öznitelik veri tabanı formatı örneği
Habitat Kodu
Habitat Adı
Baskın özellik
C2.5
Daimi Olmayan Akarsular
Yaz aylarında su taşımayan dereler
F5.2
Maki
Arbutus unedo-Erica arborea
G1.6
Kayın Ormanı
Saf Fagus orientalis ormanı
J4.2.
Yol Ağı
Stabilize yol
….
….
…..
 Çalışmada literatür ve arazi çalışmalarından elde edilen tüm verilerin bilimsel
doğruluğundan, “Nuh’un Gemisi ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı”na veri girişlerinin
yapılmasından, veri tabanına girişi yapılan her bir taksonun yer aldığı bir tutanağın
İdare’ye teslim edilmesinden ve Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı “EK
A-2: Tür Kayıt Formları”nın eksiksiz doldurularak Proje Sonuç Raporunun ekinde
sunulmasından Yüklenici Firma sorumlu olacaktır.
 Bu amaçla, çalışma konularından;
1. Endemik Damarlı Bitkiler,
2. Memeliler,
3. Kuşlar,
4. İç Su Balıkları,
5. Sürüngenler ve
6. Çift Yaşarlar
gruplarına ait her bir takson için Ek A-2 Tür Kayıt Formu ilgili birimden temin edilerek ayrı
ayrı doldurulacak; Nuh’un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı’nın takson verisi
“biyoçeşitlilik” bölümüne, ilgili referans da “referans” bölümüne ayrı ayrı yüklenici Firma
tarafından girilecektir. Bu verileri Biyolojik Çeşitlilik Proje Yönetim Birimi kontrol eder veya
ettirir. Bu birimin kontrolünden geçemeyen/yeterli olmayan veriler, öneriler
doğrultusunda düzenlenerek yeniden ve çalışma sonuçlandırılmadan önce İdare’ye teslim
edilecektir. Tür isimlerinin güncel olmaması ve veri tabanıyla olası uyumsuzlukların
yaşanması durumunda problem, Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı
yönetim birimiyle ilişkiye geçilerek çözülecektir.
 Çalışma kapsamında veriler İdare tarafından belirlenen 1:25 000 ölçekli taranmış raster
sayısal topoğrafik haritalarla oluşturulan karelaj sistemine göre elde edilip
düzenlenecektir. Her karelaj içerisine düşen veriler, konumsal veri içeriğinde hazırlanıp
sunulacaktır. Alanda toplanan verilerin koordinat bilgileri GPS aracılığı ile UTM koordinat
sisteminde toplanacak ve kayıt edilecektir. Çalışma alanına ilişkin toplanacak konumsal
veriler 1:25 000 ölçekli taranmış raster sayısal topoğrafik haritalar ile uyumlu olacak
şekilde işlenecektir.
 Koruma veya tehdit altındaki “özellikli taksonların veya habitatların” (örneğin IUCN’nin CR
kategorisi) coğrafi verileri konum ve öznitelik veriler şeklinde ilgili coğrafi detaylar (nokta,
alan yahut çizgi) bazında toplanacak ve topoğrafik harita altlık olarak kullanılarak aynı
ölçekte oluşturulacak “özellikli takson/habitat alan haritası”na işlenecektir.
 Üzerinde çalışılacak haritalar ülke koordinat sistemine dayalı olarak ED50 Datum (European
Datum 1950) ve UTM projeksiyon koordinat sisteminde oluşturulacaktır. Alanda
toplanacak tüm veriler konum ile grafik verilerle ilişkilendirilecektir. Nuh’un Gemisi Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı’nın ötesinde veriler “personel geodatabase” yapısında
girilecek ve sorgulanabilecek durumda olacaktır.
 Elde edilen tüm veriler Kurum’un lisanslı CBS programlarından Arc/GIS veya MapInfo
yazılımlarına uygun olarak (örneğin, “shape (shp)” ve “mxd” uzantılı dosya veya
“tab/map” uzantılı dosyalar halinde) İdare’ye teslim edilecektir. Bu iş kapsamında
oluşturulacak tüm konumsal veriler (harita ve öznitelik veriler) “personel geodatabase”
veya benzer konumsal dosyalama şeklinde organize edilerek idareye teslim edilecektir.
 Teslim edilecek tüm sayısal tematik haritalarda konumsal ilişkiler (topoloji) kurulmuş
olmalıdır. Haritalarda açık poligonlar, etiketi olmayan poligonlar, birden fazla etiketi olan
poligonlar, bağlanmamış çizgi ya da nodlar vb. topolojik hatalar bulunmayacaktır.
 Firma tarafından oluşturularak idareye teslim edilecek her bir sayısal haritada aşağıda
listelenen “Harita Bilgileri” mevcut olmalıdır. Aşağıda belirtilen bu bilgilerin harita
üzerindeki yerleri ve “formatı” İdare tarafından belirlenen ve uygulanan harita çizim
kurallarına uygun olarak düzenlenecektir:
o
o
o
o
o
o
o
o
Harita başlık
Harita işaretleri –Lejant
Ölçek
Dış çerçeve ve yer işaretleri
Kuzey işareti
Kenar koordinat bilgileri
Yapımcı, kurum ve tarih
Logolar
1
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ AKIŞI VE ÇIKTILAR
Madde 13.
İş Programı:
Çalışma süresi olan 450 takvim günü için bu teknik şartname kapsamında Damarlı bitkiler,
Omurgalı hayvanlar (Memeliler, Kuşlar, İç Su Balıkları, Sürüngenler ve Çift yaşarlar), Tohumsuz
bitkiler (Eğreltiler hariç; karayosunları, likenler ve Makromantarlar) ve Omurgasız hayvanlar için
“iş planı” hazırlanacaktır. Bu iş planı, hizmet alımı işi süresindeki ayların iki haftalık süreler
olarak dilimlendiği bir çizelgede gösterilecektir. Her bir çalışma konusunda, bu çizelge ayrı ayrı
düzenlenecektir. Bu çizelgelerde ayların hangi dilimlerinde (2 haftalık süreler) araziye çıkılacağı
belirtilecektir.
İş programı, sözleşmenin imzalanmasını takiben yapılacak yer tesliminden ilk 15 gün içinde
İdare’ye teslim edilecektir.
Bu iş programıyla beraber uzmanların yeterliklerini gösterir belgeler de İdare’ye sunulacaktır.
İşin Süresi:
Bu şartname ile Çorum İli’nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul,
su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitliliğin
Envanter ve İzlenmesi işinin hizmet alımına ilişkin işin süresi, sözleşmenin imzalanmasını takiben
yapılacak yer tesliminden itibaren toplam 450 takvim günüdür.
Çalıştay ve İzleme Eğitimi
Hizmet alımının gerçekleştirildiği Çorum il özel idarenin dahil olduğu, yapılan çalışmanın
tanıtıldığı ve sonuçlarının paylaşıldığı bölgedeki ilgili kamu kurum ve kuruluşların yerel
temsilcilerinin, yerel üniversiteler başta olmak üzere üniversitelerden konu ile ilgili
akademisyenlerin, yerel ve Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılacağı 35 kişilik, 1
gün süreli olacak çalıştay, yüklenici firma tarafından Çorum İl Özel İdaresi’nin de uygun göreceği
bir mekanda düzenlenecektir. Çalıştay organizasyonu ile ilgili tüm masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
Çalıştay; sonuç raporunun İdare’ye tesliminden önce, hizmet alımı işinin 13. veya 14. aylarında,
Çorum İl Özel İdaresinin uygun göreceği bir tarihte gerçekleştirilecektir.
İzleme eğitimi; sonuç raporunun İdare’ye tesliminden önce İdare’nin de uygun göreceği bir
tarihte ve arazi çalışmasını da kapsayacak şekilde toplam 1 günlük olarak gerçekleştirilecektir.
Haritalar:
Literatür ve alansal ölçüm ve gözlemler neticesinde elde edilen tüm konumsal veriler CBS
ortamında sayısal olarak haritalandırılacaktır. Çalışma kapsamında coğrafi konumları araziden
toplanan veriler; CBS ortamında nokta, alan veya çizgi detaylı olmak üzere sayısal bazda tematik
haritalara dönüştürülecektir. Çalışma sonunda, İdare’den temin edilen sayısal 1:25 000 ölçekli
taranmış raster sayısal haritalar kullanılarak üretilecek aşağıda belirtilen özelliklerdeki sayısal
haritalar çalışma çıktılarının bir parçası olarak 5 nüsha basılı ve CD/DVD ya da parmak disk
(flash disk) ortamında İdare’ye teslim edilecektir.
2
1. Çalışma alanı sınırlarını gösterir 1:25 000 ölçekli taranmış raster sayısal harita temel baz
alınarak
oluşturulacak
EUNIS
habitat
sınıfları
haritası
(web
sayfası:
http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code-browser.jsp). Alan (poligon) detaylı sayısal
haritanın öznitelik veri tabanı Tablo 12’de verilen tablo formatında olacaktır.
2. IUCN’nin CR kategorisindeki türler için yayılış özelliklerine göre 1:5 000, 1:10 000 veya
1:25 000 ölçekli coğrafi konumlarını gösterir nokta bazlı sayısal haritası. Bu haritanın
“öznitelik veri” tablosunda bulunması gereken asgari veri grupları Tablo 9’da verilmiştir.
3. Hedef bitki ve hayvan taksonları yayılış haritası (1:25 000 ölçekli). Çalışma kapsamında
belirlenecek hedef taksonların coğrafi konumlarını gösterir sayısal harita ile bu haritaya
bağlı ve tasarımı Tablo 9 ve Tablo 10’da verilen öznitelik veri tablosu.
4. IUCN tehlike kategorilerinde yer alan endemik bitki ve hayvan taksonları için 1:25 000
ölçekli alan detaylı sayısal bölgeleme haritası. Çalışma kapsamında belirlenecek endemik
bitki ve hayvan taksonlarının coğrafi konumlarını gösterir sayısal harita ile bu haritaya
bağlı ve tasarımı Tablo 9 ve Tablo 10’da verilen öznitelik veri tablosu.
5. Çalışma alanında yayılış gösteren “özellikli bitki toplumları” ile “özellikli yaban hayatı
alanları (endemik bitki birlikleri/asosyasyon, enklavlar, subasar ormanları, zengin jeofit
bitki alanları, kışlak alanlar, yuvalama yerleri, göç yerleri, kritik beslenme/barınma yerleri
vb.)” alan detaylı tematik sayısal harita. Bu haritaya ait öznitelik ya da tanımlayıcı veriler,
tasarımı Tablo 11’de verilen tabloya göre düzenlenecektir. Bu harita halihazırda çalışma
alanında bulunan ve sınırları resmi olarak belirlenmiş koruma alanları (milli parklar,
doğal anıtlar vb) haritası dikkate alınarak üretilecektir.
Raporlar:
 Ara rapor;
İş 15 Kasım 2014 mesai bitimine kadar iş programına göre gelinen aşamayı ortaya
koyan rapor iki nüsha basılı ve dijital olarak idare’ye teslim edilecektir,
 Sonuç raporu;
 Ek 1’de belirtilen yazım dispozisyonuna uygun bölümlere işlenmiş, literatür ve
araziden toplanan verilere ait tüm tabloları içerecek halde,
 Envanter raporu ile İçinde İzleme planının bulunduğu biyolojik çeşitlilik İzleme
Raporu ile,
 Bir ciltlik orijinal çıktıların, formatı Ek 2’de belirtilen kapağa sahip, ciltlenmiş
haldeki 5 adet kopyası,
 Çalışma kapsamında formatı belirlenen sayısal haritalar veri tabanları ile
birlikte yine belirlenen format ve ortamda 450 takvim günü sonuna kadar
İdare’ye teslim edilecektir.
Sonuç raporu haricinde, alan çalışmalarından öncelikle koordinatlanan hedef türler olmak
üzere, bitki ve hayvan taksonları ile önemli habitatlara ait elde edilen tüm fotoğraflar çalışma
konularına göre gruplandırılarak bilimsel isimleriyle birlikte CD/DVD veya parmak (flash) disk
ortamında idare’ye teslim edilecektir. En az 12 Mega Pixel çözünürlülükte çekilecek fotoğraflar
ilgili türün bilimsel adı ve il adı (örneğin, “Pinus pinea-Muğla) ile adlandırılacak ve yine ilin adı ile
açılacak bir klasör içinde teslim edilecektir.
3
ÖDEMELER
Madde 14.
Ödemeler, hizmet alımını gerçekleştirecek Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılacaktır.
Sözleşme bedelinin % 20’sı sözleşmenin imzalanmasını takiben Yüklenici Firma tarafından İş
Programının sunulmasından sonra yüklenici firmaya ödenir. Sözleşme bedelinin %. 30’i 15
Kasım 2014 mesai bitimine kadar İdare’ye sunulan ara raporun İdare’ce değerlendirilmesi ve
onay sürecinin sonunda olumlu bir şekilde onaylanması halinde yüklenici firmaya ödenir.
Sözleşme bedelinin geri kalan %. 50 ’lık kısmı ise hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği
kapsamında kabulün ardından bir seferde olmak suretiyle yüklenici firmaya ödenir.
İNCELEME VE KABUL
Madde 16.
Madde 14’te belirtilen iş planı ve İşin 15 Kasım 2014 mesai bitimine kadar yüklenici tarafından
İdare’ye teslim edilen raporlar, Çorum İl Özel idaresi tarafından değerlendirilerek her biri için
ayrı ayrı oluşturulan görüşler 15 (onbeş) günlük süreler içinde yükleniciye idare tarafından yazılı
olarak bildirilir. Gerekli düzeltmelere göre çalışma yürütülür. Bu süreler işin süresine dahildir.
Hizmet alımı işi süresinin tamamlandığı 450 takvim günü sonunda, tüm çıktılar dijital ortamda
Çorum İl Özel idaresinin değerlendirmesine sunulmak üzere, teslim edilecektir. Birimin
değerlendirmelerine göre gerekli değişiklikler raporlara ve haritalara yansıtılır. Projeden elde
edilen tüm veri ve sonuçlara ait tasarruf tamamen Çorum İl Özel İdaresi ve DKMPGM Çorum İl
Şube Müdürlüğü’ne ait olup, yüklenici izin almadan bu veri ve sonuçları yayın dahil hiçbir
amaçla kullanamaz. Aksi takdirde İdare gerek gördüğü tasarrufta bulunabilecektir.
Çorum İli’nin Karasal ve iç su ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitliliğin Envanteri ve İzlenmesi işi
hizmet alımı, çalışmanın tüm aşamalarının tamamlanması ve İdare’nin onayının alınmasıyla
kesin kabul yapılmış olur.
… /… /2014
İDARE
YÜKLENİCİ
Çorum İl Özel İdaresi
Firma Adı, Adresi
4
Download

Çorum İl Özel İdare için Envanter İzleme Teknik Şartnamesi