Mgr. MILAN HUDÁK, M.A.
Dátum narodenia:
21. október 1982 - Vranov nad Topľou, SR
Adresa trvalého pobytu:
Okulka 7/1,
SK - 093 01, Vranov nad Topľou
Tel.:
• SR +421 907 870 992
E-mail:
• [email protected][email protected]
Web:
• http://milanhudak.weebly.com/
• http://www.wix.com/milanhudak/mhudak
VZDELANIE
2008-2010
2007
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
P. NITZE SCHOOL OF ADVANCED INTERNATIONAL STUDIES (SAIS)–
WASHIGNTON, D.C. / BOLOGNA
MA v International Economics a medzinárodných vzťahoch so
zameraním na medzinárodnú energetickú politiku (International
Energy Policy - Energetika, Nerastné Suroviny a Životné prostredie)
KODANSKÁ UNIVERZITA (Dánsko)
Inštitút politických vied – Fakulta sociálnych vied
• Hosťujúci študent z FPV a MV UMB, SR – 08/2007 – 01/2008
Študijné zameranie: Nátlaková diplomacia a malé štáty,
peacekeeping a peacebuilding v rozpoltených spoločnostiach,
transregionalizmus na Blízkom východe
•
2006
Erazmus – LFF – študijný výmenný pobyt - 01/2007 – 07/2007
Študijné zameranie: Nátlaková diplomacia, Komparácia
sociálnych štátov a verejná politika
PRAGUE
SECURITY
STUDIES
INSTITUTE
(Pražský
bezpečnostných štúdií; Praha, Česká republika) www.pssi.cz
• Robinson – Martin Security Scholars Program
inštitút
2005 - súčasnosť UNIVERZITA KARLOVA (Praha, Česká republika)
Inštitút politických vied, Fakulta sociálnych vied
• Denné magisterské štúdium politológie (titul očakávaný
január 2011)
1
2005 - 2008
UNIVERZITA MATEJA BELA (UMB, Banská Bystrica, SR)
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
• „Mgr.“ – magisterské denné štúdium medzinárodných
vzťahov a diplomacie
• Téma diplomovej práce: Nátlaková diplomacia. Manažment
bezpečnostných hrozieb od skončenia studenej vojny
(Hodnotenie “A”)
2003 – 2006
UNIVERZITA MATEJA BELA (Banská Bystrica, SR)
Právnická Fakulta (neukončené)
2001 - 2005
UNIVERZITA MATEJA BELA (Banská Bystrica, SR)
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (FPV MV)
• “Bc.” - bakalárske štúdium v odbore politológia
• Téma bakalárskej práce: Reforma Snemovne lordov
(Hodnotenie “A”)
1997 - 2001
GYMNÁZIUM VRANOV NAD TOPĽOU (SR)
• Maturita: Dejepis, Náuka o spoločnosti, Angličtina
a Slovenský jazyk – hodnotenie všetkých predmetov “1”
PRACOVNÉ SKÚSENOSTI
7/2006 – 9/2006
7/2005 – 9/2005
9/2004 – 6/2005
6/2004 – 9/2004
Čašník –full time
• Casanova Restaurant – Hungerford – Južné Anglicko, VB
„Pub and kitchen assistant“–full time
• Swan Inn – Great Shefford – Južné Anglicko, VB
Spolumajiteľ a manažér študentského disko klubu - V-KLUB
v Banskej Bystrici
• organizovanie akcií, koncertov a kultúrnych akcií; kontakt
s dodávateľmi, zodpovedný za ekonomické a právne otázky
chodu podniku
„Sales Assistant“ –full time
• SOHO Original Bookshop – Londýn, VB
STÁŽ
01/2008 –
07/2008
Individual Researcher – Ústav medzinárodných vzťahov, Praha
Zameranie/aktivity: nátlaková diplomacia, manažment konfliktov;
facilitátor workshopov
PROFESIONÁLNE A AKADEMICKÉ SKÚSENOSTI
2009-2010
10/2006
2
Člen „Energy“ klubu a „Finance“ klubu na JHU, SAIS, Washington,
D.C., USA
Asistent na konferencii PSSI Energy: Empowering the Individual
and Community. Praha, 10.-12. Október, 2006
3/2005 – 6/2005 Volený člen Dozornej Rady Študentskej rady vysokých škôl, SR
Volený podpredseda Študentskej rady na Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov, UMB (FPVMV)
10/2004 – 6/2005
• Zodpovedný za organizovanie a manažovanie kultúrnych
a akademických udalostí, predseda fakultnej internátnej rady
Volený člen Študentskej rady vysokých škôl na Slovensku
2004 – 2005
(dvojročné volebné obdobie)
Spoluzakladateľ a podpredseda Študentského univerzitného
2005
kultúrneho združenia na Univerzite Mateja Bela
2004 - 2005
Člen Študentského univerzitného senátu za FPV a MV na UMB
2004 - 2005
Člen Kolégia dekana na FPVMV UMB
Predseda Politologickej spoločnosti
• NGO na FPVMV, UMB
2004 - 2005
• Koordinovanie projektov, organizovanie a moderovanie
diskusií a prednášok, administratívne záležitosti
2003 – 2005
Člen pracovnej skupiny pre ŠVOČ na FPVMV
10/2003 – 10/2004 Volený predseda Študentskej rady na FPVMV
2002 - 2005
Člen Politologickej spoločnosti
Volený člen Študentskej rady na FPVMV
9/2002 – 10/2005
• zodpovedný za študentské ubytovanie
Dobrovoľník na lokálnej politickej kampani parlamentnej strany do
8/2002
volieb do NRSR 2002
KONFERENCIE
12/2006
10/2006
5/2006
5/2006
3
Global Future Forum. Strengthening Partnerships to Meet Global
Security Challenges. Praha, 3. – 6. december 2006.
• Organizované Global Future Partnership a PSSI
• Asistent Facilitátora
Energy: Empowering the Individual and Community. Praha, 10. 12. októbra 2006.
• Asistent
PSSI „Field Trip“ v inštitúciách EÚ, v centrále NATO a v
bruselských think-tankoch
• Stretnutia s NATO, EÚ predstaviteľmi, s významnými
bruselskými analytikmi a vedúcimi predstaviteľmi Českej
misie v NATO
All different – all equal. Make the unity in diversity work!
• International youth meeting, 9. – 14. mája 2006, Varšava,
Poľsko
6/2005
Konferencia o reforme vysokých škôl na Slovensku
• CDV pri Ekonomickej univerzite, 2. jún 2005, Bratislava, SR
• Prezentovaný príspevok - Hudak, Milan - Pešout, Ivan:
Predpoklady pre zmenu kvality vzdelávania a výuky
sociálnych vied. Pohľad z perspektívy študenta bakalárskeho
a doktorandského štúdia.
AKADEMICKÉ OCENENIA A ŠTIPENDIÁ
5/2009
5/2009
7/2008
5/2008
6/2007
6/2007
2007, jan. - jún
2006
4/2004
4/ 2003
5/2000
3/2000
4
Parachini Family Fellowship – Fellowship na podporu štúdia
študentom zo strednej a východnej európy na SAIS vo Washingtone,
USA
Bologna Center Scholarships – štipendium SAIS-Bologna Center na
čiastočné pokrytie nákladov na štúdium v USA
Slovenská akademická a informačná agentúra (SAIA)/
Ministerstvo Hospodárstva SR– Štipendium M. R. Štefánika –fullfellowship na postgraduálne štúdium ekonómie a energetickej
politiky na Johns Hopkins University, SAIS – Bologna Center,
Taliansko
Nadácia SPP - Štipendijný program Hlavička – jednorázové
štipendium €2100 na pokrytie predsemestrálnych kurzov na Johns
Hopkins University, SAIS - Bologna Center
Slovenská akademická a informačná agentúra (SAIA)– Národný
štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov – semestrálne
štipendium na Kodanskej Univerzite, Dánsko
Slovenská akademická a informačná agentúra (SAIA)– Národný
štipendijný program na podporu mobilít študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov – Cestovný
grant
Erasmus štipendium na štúdium na Kodanskej Univerzite, Dánsko
PSSI štipendium na Robinson-Martin Security Studies Program,
Praha, ČR
4. miesto v ŠVOČ na FPVMV UMB
• Kategória – Medzinárodné vzťahy
• Prezentovaná práca – Islam a štát
1. miesto ŠVOČ na FPVMV UMB
• Kategória - Medzinárodné vzťahy
• Prezentovaná práca – Džihád a fundamentalizmus
Slovenské kolo SOČ, Zvolen
• Kategória – História, Právo a Politické vedy
• Prezentovaná práca - Kompendium egyptských pyramíd
1., 2. miesto v regionálnom, krajskom kole SOČ
• Kategória - História, Právo a Politické vedy s prezentovanou
3/1999
1996
vyše sto stranovou prácou Kompendium egyptských pyramíd
1. miesto v regionálnom kole SOČ
• Kategória - História, Právo a Politické vedy
• Prezentovaná práca – Historická a spoločenská analýza
egyptských pyramíd
3. miesto – okresné kolo geografickej olympiády
JAZYKOVÉ A INÉ SCHOPNOSTI
JAZYKY
Anglický – plynulý
Maďarský (vychovaný v bilingválnej rodine)
Nemecký – stredne pokročilý ( 4 roky štúdia, štátnica z NJ, )
Ruský – pokročilý
Dánsky – začiatočník
Slovenský – materinský jazyk
POČÍTAČOVE
SCHOPNOSTI
MS Office (Power Point, Word, Excel, Outlook)
STATA (základy)
ZÁUJMY
Dobré knihy, história, šach, cyklistika, turistika a spoznávanie nových krajín a kultúr
5
Download

Mgr. MILAN HUDÁK, M.A. - Milan Hudak