Międzynarodowa Konferencja Historycznojęzykowa
W kręgu dawnej polszczyzny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
4-5 grudnia 2014 r.
Program
Czwartek, 4 grudnia 2014 r.
8.30–9.00 Rejestracja uczestników (V piętro, hol)
9.00 Rozpoczęcie konferencji
9.20–10.45 Obrady plenarne
sala 444, przewodniczy: prof. dr hab. Bogdan Walczak
dr hab., prof. IJP PAN Ewa Deptuchowa (Kraków),
O suplemencie do „Słownika staropolskiego” w przededniu wydania
prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań),
Nazwy własne z perspektywy historyka języka polskiego
prof. dr hab. Józefa Kobylińska (Kraków),
Odesłania w dawnych tekstach prawnych
dr hab., prof. UŚ Magdalena Pastuch (Katowice),
Procesy leksykalizacyjne w zbiorze wyrazów funkcyjnych
Dyskusja
11.00–11.30 Przerwa kawowa (V p., hol)
11.30–13.30 Obrady w sekcjach
Sekcja A
sala 541, przewodniczy: prof. dr hab. Józefa Kobylińska
dr Iwona Nobis (Kraków),
Najstarsze polskie nazwy miejscowe – historia, pochodzenie, zmiany
dr Małgorzata Kowalska (Kraków),
Formy wariantywne nazwisk w dziewiętnastowiecznych księgach metrykalnych
z Pisarzowej
mgr Agnieszka Świerk (Kraków),
Imiona chrzestne mieszkańców Mszany
Dolnej w latach 1900-1910, 2000-2010 na
podstawie ksiąg parafialnych
mgr Aneta Pałka (Kraków),
Głowa, Kanarek, Skała... o nazwiskach odapelatywnych mieszkańców parafii pw. św.
Andrzeja w Olkuszu w XVIII-XX w.
Dyskusja
Sekcja B
Sekcja C
sala 542, przewodniczy:
dr hab., prof. UG Bożena Matuszczyk
sala 544, przewodniczy: dr hab., prof. IJP PAN
Helena Grochola-Szczepanek
dr hab. Jolanta Migdał (Poznań), O języku
postyll Jakuba Wujka
dr hab., prof. UAM Tomasz Lisowski (Poznań), Problem leksykalnej relacji filiacyjnej
między biblijnymi przekładami renesansowymi. Casus Nowego Testamentu Biblii Jakuba Wujka (1599) i Nowego Testamentu
Biblii brzeskiej (1563)
mgr Martyna Sabała (Warszawa), ,,Szaty,
odzienie, koszula” – czyli o nazwach ubioru
w XVI-wiecznych przekładach Ewangelii na
język polski
dr hab., prof. UG Bożena Matuszczyk
(Gdańsk), Językowy obraz uczuć w Psałterzu Dawidowym w Przekładzie Leopolity
(1561)
dr Mariusz Leńczuk (Kraków), XV-wieczne
tłumaczenia kantyków z Nowego Testamentu – uwagi wstępne
Dyskusja
dr hab., prof. IJP PAN Helena Grochola-Szczepanek (Kraków), Najstarsza warstwa
słownictwa związanego z płcią w języku ludowym
dr hab., prof. IJP PAN Bożena Sieradzka-Baziur, mgr Krystyna Kajtoch, mgr
Dorota Mika (Kraków), Najdawniejsze
słownictwo w przygotowywanym Słowniku pojęciowym języka staropolskiego
dr Adrianna Seniów (Szczecin), Badania
nad polskim słownictwem z zakresu psychologii – rekonesans
dr Kinga Knapik (Katowice), Czy mądrość
można uprawiać? Rozwój semantyczny
czasowników prawić, uprawić, doprawić
w historii języka polskiego
mgr Katarzyna Jasińska (Kraków), Derywaty rzeczownikowe z formantem -ota
w staropolszczyźnie
Dyskusja
13.30–15.00 Obiad
15.00–16.40 Obrady w sekcjach
Sekcja A
Sekcja B
sala 542, przewodniczy:
dr hab. Ewa Młynarczyk
sala 544, przewodniczy:
prof. dr hab. Maciej Mączyński
prof. PhDr. Marta Pančiková (Ostrava),
Polska i słowacka leksyka i frazeologia
archaiczna
dr Bożena Żmigrodzka (Kraków), Wertykalny i horyzontalny wymiar przestrzeni w modlitewniku z 1781 r.
dr hab. Ewa Młynarczyk (Kraków), Sposoby wyrażenia niedostatku materialnego
w polskiej frazeologii
dr hab., prof. UG Izabela Kępka,
(Gdańsk), Językowa kreacja nieba i piekła
w ,,Tragedii o bogaczu i Łazarzu…” z XVII w.
dr Agnieszka Piela (Katowice), Stare
słowa we współczesnych skupieniach terminologicznych
prof. dr hab. Maciej Mączyński (Kraków),
Człowieczeństwo Chrystusa w świetle leksyki
XVII-wiecznych medytacji norbertańskich
dr Renata Dźwigoł (Kraków), Ślady wierzeń
ludowych z zakresu demonologii odzwierciedlone w jednostkach frazeologicznych
Dyskusja
dr Iwona Steczko (Kraków), Dawne kartki pogrzebowe (klepsydry) – aspekt kulturowo-pragmatyczny wzorca gatunkowego
Dyskusja
16.40–17.00 Przerwa kawowa (V p., hol)
17.00–18.40 Obrady w sekcjach
Sekcja B
Sekcja A
sala 542, przewodniczy:
prof. dr hab. Joanna Okoniowa
sala 544, przewodniczy:
dr Joanna Duska
prof. dr hab. Joanna Okoniowa (Tarnów),
O języku Erazma Syxta, w dziele O cieplicach we Śkle, Zamość 1617
dr Joanna Duska (Kraków), Potoczność
jako środek perswazji w Obrokach duchownych do Żywotów świętych Piotra
Skargi
prof. dr hab. Mirosława Białoskórska
(Szczecin), Strukturalno-semantyczna
analiza słownictwa z komponentem
nazwy barwy złotej w lirykach Leopolda
Staffa
dr Jowita Żurawska-Chaszczewska
(Gorzów Wlkp.), Słownictwo kulinarne
w powieści Pan Stolinikowicz Józefa Korzeniowskiego
doc. PaedDr. Jana Raclavská (Ostrava),
Zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim
w świetle osiemnastowiecznych zabytków
piśmiennych
dr hab., prof. UŁ Ewa Woźniak (Łódź),
Prawdy i mity o języku urzędowym
w dobie nowopolskiej
dr Renata Bizior (Częstochowa), Akt
znania jako dawny dokument urzędowy
dr Elżbieta Sztankóné-Stryjniak (Kielce,
Piotrków Trybunalski), Z dziejów stylu
retorycznego w Polsce
Dyskusja
Dyskusja
19.00 Kolacja
Piątek, 5 grudnia 2014 r.
9.00–11.00 Obrady w sekcjach
Sekcja A
Sekcja B
sala 542, przewodniczy:
dr Lucyna Warda-Radys
sala 544, przewodniczy:
dr hab., prof. UŚ Joanna Sobczykowa
dr Jan Bujak (Kraków), Polszczyzna
Bukowińczyków
dr hab., prof. UŚ Joanna Sobczykowa
(Katowice), Religijność a fakty historycznojęzykowe
mgr Katarzyna Staniszewska-Kogut
(Kraków), Wpływ języka polskiego na
etnolekt wilamowicki
dr Lucyna Warda-Radys (Gdańsk), Stosunek kobiet w XIX wieku do języka francuskiego
dr hab. Włodzimierz Wysoczański
(Wrocław), Religijność w świetle paremiologii i frazeologii dawnej polszczyzny
PhDr. Urszula Kolberová (Ostrava), Językowy obraz religijności w przysłowiach
cieszyńskich
dr Ewelina Kwapień (Warszawa), Zapożyczenia z języka francuskiego wśród czasowników regresywnych w okresie nowopolskim
doc. dr Olga Pańkowa (Grodno),
Swoistość językowa opowieści ,,Pasje
Chrystusa”
dr Dariusz Piwowarczyk (Kraków),
Metody komputerowe w badaniach nad
gramatyką historyczną języka polskiego
mgr Katarzyna Konczewska (Kraków),
Językowe świadectwa religijności Polaków
na Grodzieńszczyźnie
Dyskusja
Dyskusja
Sekcja C
sala 420, przewodniczy: dr hab. Marceli Olma
mgr Urszula Poprawska (Kraków),
Ciągłość i zmiany semantyczne wyrazu
kolęda
dr Katarzyna Sicińska (Łódź), Pisanie,
litera, charakter, gramota... O nazwach
listu w średniopolszczyźnie
dr hab. Marceli Olma (Kraków),
Kultura życia codziennego XIX-wiecznej
arystokracji w świetle leksyki listów familijnych rodziny Pawlikowskich
dr Monika Kresa (Warszawa), Język przedwojennego Lwowa w filmie Będzie lepiej w
reż. Michała Waszyńskiego (1936)
Dyskusja
11.00–11.30 Przerwa kawowa (V p., hol)
11.30–13.00 Obrady plenarne
sala 539,
przewodniczy: prof. dr hab. Stanisław Koziara
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa, mgr Dobrosława Gucia (Poznań),
Dziennik Urzędowy Królewskiej Regencyi w Poznaniu z dodatkiem Publiczny
Donosiciel jako źródło do badań XIX-wiecznej polszczyzny wielkopolskiej
dr Zofia Wanicowa (Kraków),
Warsztat leksykografa – historyka. Na marginesie prac nad suplementem do Słownika
staropolskiego
prof. dr hab. Stanisław Koziara (Kraków)
Z osobliwości językowych warsztatu przekładowego Biblii brzeskiej (1563)
Dyskusja
13.00 Zakończenie konferencji
Download

Program konferencji