UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Katedra sociálnych štúdií a Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy
FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY
Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
KATEDRA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ
Ľudský kapitál a spoločnosť
KATEDRA EKONOMIKY A RIADENIA VEREJNEJ SPRÁVY
medzinárodná konferencia
Košice, 16. október 2014
Odborné garantky konferencie
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Medzinárodný vedecký výbor
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave
usporiadajú 2. ročník
medzinárodnej konferencie
prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc., Vysoká škola báňska – Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
prof. Ing. Alena Daňková, CSc., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
ĽUDSKÝ KAPITÁL A SPOLOČNOSŤ
v Bratislave
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., Vysoká škola báňska – Technická univerzita Ostrava
doc. Natália Olegovna Leonenko, k. ps. n., Uraľskij federaľnyj universitet, Jekaterinburg
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
doc. Ing. Viera Petrášová, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dr. Anne Hollows, Sheffield Hallam University, Sheffield
KEGA č. 013UPJŠ-4/2013
Programový výbor
doc. Ing. Anna Čepelová, PhD.
Termín a miesto konania
16. október 2014
Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Ing. Radovan Dráb, PhD.
Ing. Helena Harausová, PhD.
Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
Ing. Eva Miháliková, PhD.
Organizačný výbor
Predbežný program konferencie
Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. - predsedníčka
Ing. Zuzana Hrabovská, PhD.
8:30 – 9:30
Registrácia účastníkov
Mgr. Alena Moravčíková, PhD.
9:30 – 9:45
Otvorenie konferencie
PhDr. Darina Fričová
9:45 – 11:00
Plenárne zasadnutie
PhDr. Eliška Župová
11:00 – 11:15
Prestávka na kávu
11:15 – 12:30
Odborný program + diskusia
12:30 – 13:30
Obedňajšia prestávka
13:30 – 14:30
Odborný program + diskusia
14:30 – 14:45
Prestávka na kávu
14:45 – 15:45
Odborný program + diskusia
15:45 – 16:00
Záver konferencie
Miesto konania
Priestory Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Popradská 66, 041 32 Košice
Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je transfer poznatkov a skúseností z teórie a praxe z oblasti ľudského
kapitálu ako dôležitého aktíva v spoločnosti s dôrazom na úlohu organizácií verejnej správy.
Forma prezentácie:
prednáška, poster
Tematické okruhy konferencie
•
Biele miesta v poznaní z pohľadu organizačného správania
•
Súčasnosť, trendy a výzvy v manažmente ľudských zdrojov
•
Verejná správa a sociálne odkázané skupiny
•
Individuálne rozdiely a úspešné starnutie (v spoločenských vedách a kultúre)
•
Komunikácia v digitálnej ére
•
Ekonomika a riadenie v samospráve
•
Účtovníctvo a finančné aspekty v samospráve
•
Súčasné trendy v oblasti manažmentu a marketingu samospráv
•
Informatizácia v územnej samospráve
Účastníci
Prednáška – dĺžka trvania max. 10 minút, formou data-projekcie vo formáte MS Office Power
Point na CD, DVD, USB nosičoch
Poster – veľkosť 80 cm (šírka) x 120 cm (výška). Postery budú umiestnené vo vestibule pred
konferenčnou miestnosťou.
Podmienkou prezentácie je zaslanie abstraktu. Bez zaslania abstraktu nebude prednáška /
poster prijatý. O zaradení príspevku do sekcií rozhodne programový výbor konferencie.
Abstrakt musí byť písaný v slovenskom (českom) i anglickom jazyku a obsahovať 3 – 5
kľúčových slov. Je potrebné zaslať ho v elektronickej verzii ako súčasť prihlášky v termíne
do 6. júla 2014.
Konferencia je určená pre odbornú verejnosť z oblasti verejnej správy, manažmentu,
Prihláška na konferenciu je dostupná na web stránke konferencie:
ekonómie, sociológie, psychológie, sociálnej práce a ďalších odborníkov z príbuzných oblastí.
http://lukas2014.weebly.com
Kontaktná adresa organizátora:
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník v elektronickej podobe. Zverejnenie
Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
príspevku v zborníku je podmienené prítomnosťou na konferencii a zaplatením registračného
Katedra sociálnych štúdií FVS UPJŠ
poplatku.
Popradská 66, 041 32 Košice
Tel.: +421 55 234 5129; e-mail: [email protected]
Príspevky je možné posielať priebežne, najneskôr do 5. októbra 2014.
Dôležité termíny
Organizačné pokyny
6. 7. 2014
Termín konania konferencie:
16. október 2014
Miesto konania:
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
(po tomto termíne nebude aktívna účasť možná)
12. 9. 2014
Rozhodnutie o zaradení príspevku programovým výborom na základe
abstraktu
Popradská 66 Košice
Registračný poplatok:
Prihláška a zaslanie abstraktu
30. 9. 2014
Zaplatenie registračného poplatku (po potvrdení prihlášky)
20. 9. 2014
Predbežný program konferencie
5. 10. 2014
Zaslanie príspevku
20 €
V registračnom poplatku sú zahrnuté: účasť na odbornej časti podujatia, občerstvenie, obed,
konferenčné materiály, zborník
....................................
Registračný poplatok je stanovený dohodou podľa Zákona č. 18/1996. Z. z. a v prípade
neúčasti účastníka konferencie sa nevracia – je možné vyslať náhradníka. Registračný
poplatok je možné zaplatiť iba bezhotovostne.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Informácie potrebné pre bezhotovostné zaplatenie registračného poplatku:
Bude nám cťou privítať Vás na pôde Fakulty verejnej správy
Názov banky: Štátna pokladnica
IBAN: SK5881800000007000086002
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104 900 7
Poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka
....................................
Úhrada registračného poplatku prostredníctvom bankového prevodu je možná do 30. 9. 2014.
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Download

File - Ľudský kapitál a spoločnosť