HP Deskjet 3510 e-All-in-One series
1
Postupy.............................................................................................................................................................................3
2
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510 series
Časti tlačiarne.......................................................................................................................................................................5
Funkcie ovládacieho panela.................................................................................................................................................6
Nastavenia bezdrôtového pripojenia....................................................................................................................................6
Indikátory stavu....................................................................................................................................................................7
Automatické vypnutie ..........................................................................................................................................................8
3
Tlačiť
Tlač fotografií......................................................................................................................................................................11
Tlač dokumentov................................................................................................................................................................12
Tlačiť Rýchle formuláre......................................................................................................................................................13
Tlač obálok.........................................................................................................................................................................13
Tipy na úspešnú tlač..........................................................................................................................................................14
4
Služba ePrint odkiaľkoľvek
Služba ePrint odkiaľkoľvek.................................................................................................................................................17
5
Základné informácie o papieri
Odporúčané papiere na tlač...............................................................................................................................................19
Vloženie média...................................................................................................................................................................20
6
Kopírovanie a skenovanie
Kopírovať............................................................................................................................................................................25
Skenovanie do počítača.....................................................................................................................................................26
Tipy na úspešné kopírovanie.............................................................................................................................................28
Tipy na úspešné skenovanie..............................................................................................................................................28
7
Práca s kazetami
Kontrola približných úrovní atramentu................................................................................................................................29
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne.......................................................................................29
Výmena kaziet....................................................................................................................................................................30
Používanie režimu jednej kazety........................................................................................................................................32
Informácie o záruke na kazety...........................................................................................................................................32
8
Pripojenie
Funkcia Wi-Fi Protected Setup (WPS – vyžaduje smerovač WPS)...................................................................................33
Tradičné bezdrôtové pripojenie (vyžaduje smerovač)........................................................................................................34
Pripojenie USB (bezsieťové pripojenie)..............................................................................................................................34
Zmena z pripojenia USB na bezdrôtovú sieť......................................................................................................................34
Bezdrôtové pripojenie k tlačiarni bez smerovača...............................................................................................................35
Pripojenie novej tlačiarne...................................................................................................................................................35
Zmena nastavení bezdrôtovej siete...................................................................................................................................36
Tipy na nastavenie a používanie sieťovej tlačiarne............................................................................................................36
Rozšírené nástroje na správu tlačiarne (pre sieťové tlačiarne)..........................................................................................36
9
Vyriešenie problému
Zlepšenie kvality tlače........................................................................................................................................................39
Odstránenie zaseknutého papiera.....................................................................................................................................41
Nedá sa tlačiť.....................................................................................................................................................................43
Používanie siete.................................................................................................................................................................47
Technická podpora spoločnosti HP....................................................................................................................................47
10
Technické informácie
Upozornenie.......................................................................................................................................................................51
Špecifikácie........................................................................................................................................................................51
1
Obsah
Obsah
Program environmentálneho dozoru výrobku....................................................................................................................53
Vyhlášky regulačných orgánov...........................................................................................................................................56
Register...................................................................................................................................................................................63
Obsah
2
Postupy
Informácie o používaní tlačiarne HP Deskjet 3510 series
•
•
•
•
•
•
Časti tlačiarne
Funkcie ovládacieho panela
Vloženie média
Kopírovať
Výmena kaziet
Odstránenie zaseknutého papiera
Postupy
1
Postupy
3
Kapitola 1
Postupy
4
Postupy
2
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510 series
•
•
•
•
•
Časti tlačiarne
Funkcie ovládacieho panela
Nastavenia bezdrôtového pripojenia
Indikátory stavu
Automatické vypnutie
1
Vstupný zásobník
2
Vodiaca lišta šírky papiera pre vstupný zásobník
3
Kryt vstupného zásobníka
4
Ovládací panel
5
Kryt kazety
6
Výstupný zásobník
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510
series
Časti tlačiarne
7
Nadstavec výstupného zásobníka (označovaný aj ako nadstavec zásobníka)
8
Kazety
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510 series
5
Kapitola 2
Funkcie ovládacieho panela
Funkcie ovládacieho panela
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510
series
1
Späť: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
2
Zrušiť: Zastaví aktuálnu operáciu, obnoví predvolené nastavenia.
3
Tlačidlo výberu: Kontextové tlačidlo, ktoré sa mení v závislosti od položiek zobrazených na obrazovke.
4
Tlačidlo Nahor: toto tlačidlo sa používa na navigáciu v ponukách a výber počtu kópií.
5
Tlačidlo Nadol: toto tlačidlo sa používa na navigáciu v ponukách a výber počtu kópií.
6
OK: slúži na potvrdenie aktuálneho výberu.
7
Tlačidlo a indikátor stavu Bezdrôtové pripojenie: modrý indikátor signalizuje bezdrôtové pripojenie. Stlačením tohto
tlačidla zobrazíte stav a možnosti ponuky bezdrôtového pripojenia. Stlačte tlačidlo a podržte ho stlačené, až kým indikátor
neprestane blikať. Týmto krokom spustíte tlačidlový režim Wi-Fi Protected Setup (WPS).
8
Tlačidlo a indikátor stavu ePrint: biela farba indikátora signalizuje pripojenie služby ePrint. Stlačením tlačidla sa zobrazí
Ponuka webových služieb, v ktorej možno zobraziť e-mailovú adresu tlačiarne a konfigurovať nastavenia služby ePrint.
9
Tlačidlo Svieti: zapne alebo vypne tlačiareň.
Nastavenia bezdrôtového pripojenia
Stlačením tlačidla Bezdrôtové pripojenie sa zobrazí stav bezdrôtového pripojenia a možnosti ponuky.
•
•
•
6
Ak je pripojenie tlačiarne k bezdrôtovej sieti aktívne, indikátor bezdrôtového rozhrania svieti namodro.
Medzitým sa na displeji tlačiarne zobrazí hlásenie Pripojené, ako aj adresa IP tlačiarne.
Ak je bezdrôtové rozhranie vypnuté (bezdrôtové rádio je vypnuté) a bezdrôtová sieť nie je dostupná,
indikátor bezdrôtového rozhrania nesvieti. Medzitým sa na obrazovke displeja zobrazuje hlásenie
Bezdrôtová komunikácia vypnutá.
Ak je bezdrôtové rozhranie zapnuté (bezdrôtové rádio je zapnuté) a nemáte bezdrôtové pripojenie, indikátor
bezdrôtového rozhrania bliká. Medzitým sa na obrazovke displeja zobrazuje hlásenie, že prebieha proces
Pripájanie alebo sa zobrazuje stav Nepripojené.
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510 series
Pomocou displeja tlačiarne môžete získať informácie o bezdrôtovej sieti, nadviazať bezdrôtové pripojenie
a omnoho viac.
Postupy
Pokyny
Tlač konfiguračnej stránky siete.
1.
2.
3.
Tlač správy o teste bezdrôtovej siete.
1.
V správe o teste bezdrôtovej siete sa zobrazia diagnostické výsledky o
stave bezdrôtovej siete, intenzite signálu bezdrôtovej siete, zistených
sieťach a oveľa viac.
2.
3.
Obnovenie siete na predvolené nastavenia.
1.
2.
3.
4.
Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového pripojenia.
1.
2.
3.
Vytvorenie pripojenia pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Stlačením tlačidla Bezdrôtové pripojenie
prejdite na obrazovku Stav bezdrôtového
pripojenia.
Stlačením tlačidla Nastavenia otvorte
ponuku Nastavenia bezdrôtového
pripojenia.
Vyberte položku Tlačiť správu a potom
vyberte položku Konfiguračná stránka.
Stlačením tlačidla Bezdrôtové pripojenie
prejdite na obrazovku Stav bezdrôtového
pripojenia.
Stlačením tlačidla Nastavenia otvorte
ponuku Nastavenia bezdrôtového
pripojenia.
Vyberte položku Tlačiť správu a potom
vyberte položku Správa o teste.
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510
series
Na konfiguračnej stránke siete sa zobrazí stav siete, názov hostiteľa,
názov siete a oveľa viac.
Stlačením tlačidla Bezdrôtové pripojenie
prejdite na obrazovku Stav bezdrôtového
pripojenia.
Stlačením tlačidla Nastavenia otvorte
ponuku Nastavenia bezdrôtového
pripojenia.
Vyberte položku Obnoviť predvolené
nastavenia.
Potvrďte výber obnovenia predvolených
nastavení.
Stlačením tlačidla Bezdrôtové pripojenie
otvorte ponuku Nastavenia bezdrôtového
pripojenia.
Vyberte položku Bezdrôtové pripojenie.
V ponuke Zap./vyp. bezdr. vyberte
položku Zapnúť alebo Vypnúť.
Funkcia Wi-Fi Protected Setup (WPS – vyžaduje
smerovač WPS)
Indikátory stavu
•
•
•
Indikátor stavu bezdrôtového pripojenia
Indikátor stavu služby ePrint
Indikátor tlačidla Zapnúť
Indikátor stavu bezdrôtového pripojenia
Správanie indikátora
Riešenie
Nesvieti
Bezdrôtové rozhranie je vypnuté. Stlačením
tlačidla Bezdrôtové pripojenie otvorte ponuku
Bezdrôtové rozhranie na displeji tlačiarne.
Indikátory stavu
7
Kapitola 2
pokračovanie
Správanie indikátora
Riešenie
Pomocou ponuky Bezdrôtové rozhranie povoľte
bezdrôtovú tlač.
Pomaly bliká
Bezdrôtové zariadenie je zapnuté, ale nie je
pripojené k sieti. Ak sa pripojenie nedá vytvoriť,
skontrolujte, či je tlačiareň v dosahu
bezdrôtového signálu.
Rýchlo bliká
Vyskytla sa chyba bezdrôtového spojenia.
Pozrite si hlásenia na displeji tlačiarne.
Svieti
Bezdrôtové pripojenie bolo vytvorené a môžete
tlačiť.
Indikátor stavu služby ePrint
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510
series
Správanie indikátora
Riešenie
Nesvieti
Služba ePrint je vypnutá. Stlačením tlačidla
ePrint otvorte ponuku služby ePrint na displeji
tlačiarne.
Svieti
Služba ePrint je zapnutá a pripojená.
Indikátor tlačidla Zapnúť
Správanie indikátora
Riešenie
Nesvieti
Zariadenie je vypnuté.
Vibrovanie
Naznačuje, že zariadenie je v režime spánku. Po
piatich minútach nečinnosti zariadenie
automaticky vstúpi do režimu spánku.
Rýchlo bliká
Vyskytla sa chyba. Pozrite si hlásenia na displeji
tlačiarne.
Bliká plynule
Tlačiareň tlačí, skenuje alebo kopíruje.
Svieti
Tlačiareň je zapnutá a pripravená tlačiť.
Automatické vypnutie
Funkcia automatického vypínania je v predvolenom nastavení automaticky povolená pri zapnutí tlačiarne. Keď je
funkcia automatického vypínania povolená, tlačiareň sa po dvoch hodinách nečinnosti automaticky vypne s
cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie. Keď tlačiareň nadviaže pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo sieti
Ethernet (ak sa podporuje), funkcia automatického vypínania sa automaticky zakáže. Nastavenie funkcie
automatického vypínania možno zmeniť z ovládacieho panela. Po zmene tlačiareň toto nastavenie zachová.
8
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510 series
Funkciou automatického vypínania sa tlačiareň úplne vypne, a tak na jej opätovné zapnutie musíte použiť
tlačidlo Zapnúť.
Postup zmeny nastavenia funkcie automatického vypnutia
1.
Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela, na ktorej sa zobrazujú položky Kopírovať, Skenovať a Rýchle
formuláre, vyberte položku Nastavenia.
Poznámka Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, stláčajte tlačidlo Späť dovtedy, kým sa nezobrazí.
V ponuke Nastavenia na displeji tlačiarne vyberte položku Predvoľby.
V ponuke Predvoľby vyberte položku Automatické vypínanie.
V ponuke Automatické vypínanie vyberte položku Zapnúť alebo Vypnúť a potom stlačením položky
Pokračovať potvrďte príslušné nastavenie.
Tip Ak tlačíte v rámci pripojenia k bezdrôtovej sieti alebo k sieti Ethernet, funkcia automatického vypnutia
musí byť zakázaná, aby sa predišlo strate tlačových úloh. Tlačiareň vstúpi do režimu spánku po piatich
minútach nečinnosti, aby sa znížila spotreba energie, aj v prípade, že je funkcia automatického vypnutia
zakázaná.
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510
series
2.
3.
4.
Automatické vypnutie
9
Kapitola 2
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510
series
10
Opis tlačiarne HP Deskjet 3510 series
3
Tlačiť
Pokračujte výberom tlačovej úlohy.
Tlač fotografií
Tlač dokumentov
Tlač obálok
Tlačiť Rýchle formuláre
Ďalšie informácie nájdete v časti Tipy na úspešnú tlač.
Tlač fotografií
Tlač fotografií na fotografický papier
1.
Skontrolujte, či je otvorený výstupný zásobník.
2.
Vyberte všetok papier zo zásobníka papiera a potom vložte fotografický papier stranou určenou na tlač
smerom nahor.
3.
4.
5.
Tlačiť
Poznámka Fotopapier s perforovanými odtŕhacími okrajmi vložte tak, aby odtŕhacie okraje smerovali
von.
Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie média.
V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
Skontrolujte, či je ako tlačiareň vybraté vaše zariadenie.
Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie môže byť toto tlačidlo označené ako Properties (Vlastnosti), Options
(Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne), Printer (Tlačiareň) alebo Preferences (Predvoľby).
Tlačiť
11
Kapitola 3
6.
Vyberte príslušné možnosti.
•
Na karte Rozloženie vyberte orientáciu Na výšku alebo Na šírku.
•
Na karte Papier a kvalita vyberte príslušný typ papiera a kvalitu tlače v rozbaľovacom zozname
Médiá.
•
Kliknutím na tlačidlo Spresniť vyberte príslušnú veľkosť papiera v zozname Papier a výstup.
Poznámka Pre maximálne rozlíšenie (dpi) prejdite na kartu Papier/kvalita a v rozbaľovacom zozname
Médiá vyberte možnosť Fotopapier, najlepšia kvalita. Potom prejdite na kartu Rozšírené a v
rozbaľovacom zozname Tlačiť v maximálnom rozlíšení vyberte možnosť Áno. Ak chcete tlačiť
s maximálnom rozlíšením v DPI v odtieňoch sivej, v rozbaľovacom zozname Tlač v odtieňoch sivej
vyberte položku Vysokokvalitné odtiene sivej a po výbere položky Fotopapier, najlepšia kvalita
vyberte položku Maximálne rozlíšenie v DPI.
7.
8.
Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do dialógového okna Properties (Vlastnosti).
Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo OK v dialógovom okne Print (Tlačiť).
Poznámka Vo vstupom zásobníku nenechávajte nepoužitý fotopapier. Papier sa môže začať krútiť, a tak
znížiť kvalitu výtlačkov. Fotopapier by mal byť pred tlačou rovný.
Tlač dokumentov
Postup tlače dokumentu
1.
Skontrolujte, či je otvorený výstupný zásobník papiera.
2.
Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený papier.
Tlačiť
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie média.
V softvérovej aplikácii kliknite na tlačidlo Tlačiť.
Skontrolujte, či je ako tlačiareň vybraté vaše zariadenie.
Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie môže byť toto tlačidlo označené ako Properties (Vlastnosti), Options
(Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne), Printer (Tlačiareň) alebo Preferences (Predvoľby).
Vyberte príslušné možnosti.
•
Na karte Rozloženie vyberte orientáciu Na výšku alebo Na šírku.
•
Na karte Papier a kvalita vyberte príslušný typ papiera a kvalitu tlače v rozbaľovacom zozname
Médiá.
•
Kliknutím na tlačidlo Spresniť vyberte príslušnú veľkosť papiera v zozname Papier a výstup.
Dialógové okno Properties (Vlastnosti) zatvorte kliknutím na tlačidlo OK.
Tlač spustite kliknutím na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo OK.
Poznámka 1 Dokument môžete vytlačiť na obe strany papiera namiesto iba jednej. Kliknite na tlačidlo
Spresniť na karte Papier a kvalita alebo Rozloženie. V rozbaľovacej ponuke Strany na tlač vyberte
položku Tlačiť iba párne strany. Kliknutím na tlačidlo OK spustite tlač. Po vytlačení párnych strán
dokumentu vyberte dokument z výstupného zásobníka. Znova vložte papier do vstupného zásobníka s
prázdnou stranou smerom nahor a vrchnou časťou strany smerom nadol. Vráťte sa do rozbaľovacej ponuky
Strany na tlač a potom vyberte položku Tlačiť iba nepárne strany. Kliknutím na tlačidlo OK spustite tlač.
12
Tlačiť
Poznámka 2 Ak tlačené dokumenty nie sú zarovnané v rámci okrajov papiera, skontrolujte, či ste správne
vybrali jazyk a región. Na displeji tlačiarne vyberte položku Nastavenia a potom vyberte položku Predvoľby.
Vyberte jazyk a potom región z uvedených možností. Správne nastavenia jazyka a krajiny/regiónu zaručia, že
tlačiareň bude používať vhodné predvolené nastavenia veľkosti papiera.
Tlačiť Rýchle formuláre
Pomocou položky Rýchle formuláre vytlačte rýchle formuláre, kalendár a hry.
Tlačiť Rýchle formuláre
1.
V ponuke na displeji tlačiarne vyberte položku Rýchle formuláre.
Tip Ak sa v ponuke na displeji tlačiarne nezobrazí možnosť Rýchle formuláre, stláčajte tlačidlo Späť,
kým sa možnosť Rýchle formuláre nezobrazí.
2.
3.
Stlačením tlačidiel Nahor a Nadol vyberte jednu z možností rýchlych formulárov. Potom stlačte tlačidlo OK.
Keď vyberiete typ formulára, ktorý chcete vytlačiť, ako aj počet kópií, stlačte tlačidlo OK.
Tlač obálok
Do vstupného zásobníka zariadenia HP Deskjet 3510 series môžete vložiť jednu alebo viacero obálok.
Nepoužívajte lesklé obálky, obálky s reliéfom alebo obálky, ktoré majú spony alebo okienka.
Poznámka Podrobnosti o úprave textu pri tlači na obálky nájdete v súboroch pomocníka softvéru na
spracovanie textu. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, skúste použiť na obálkach pre adresu
odosielateľa nálepku.
6.
7.
8.
Tlačiť
Postup tlače obálok
1.
Skontrolujte, či je otvorený výstupný zásobník.
2.
Vodiacu lištu papiera posuňte úplne doľava.
3.
Vložte obálky na pravú stranu zásobníka. Strana určená na tlač musí smerovať nahor.
Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie média.
4.
Zatlačte obálky do tlačiarne až na doraz.
5.
Posuňte vodiace lišty papiera pevne k okraju obálok.
V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
Skontrolujte, či je ako tlačiareň vybraté vaše zariadenie.
Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie môže byť toto tlačidlo označené ako Properties (Vlastnosti), Options
(Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne), Printer (Tlačiareň) alebo Preferences (Predvoľby).
Tlač obálok
13
Kapitola 3
9.
10.
Vyberte príslušné možnosti.
•
Na karte Rozloženie vyberte orientáciu Na výšku alebo Na šírku.
•
Na karte Papier a kvalita vyberte príslušný typ papiera a kvalitu tlače v rozbaľovacom zozname
Médiá.
•
Kliknutím na tlačidlo Spresniť vyberte príslušnú veľkosť papiera v zozname Papier a výstup.
Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo OK v dialógovom okne Print (Tlačiť).
Tipy na úspešnú tlač
Ak chcete úspešne tlačiť, kazety HP musia fungovať správne a obsahovať dostatočné množstvo atramentu,
papier musí byť vložený správne a tlačiareň musí byť správne nastavená.
Tipy na atrament
•
Používajte originálne atramentové kazety HP.
•
Správne nainštalujte čiernu aj trojfarebnú kazetu.
Ďalšie informácie nájdete v časti Výmena kaziet.
•
Skontrolujte odhadované úrovne atramentu v kazetách a uistite sa, či obsahujú dostatočné množstvo
atramentu.
Ďalšie informácie nájdete v časti Kontrola približných úrovní atramentu.
•
Ďalšie informácie nájdete v časti Zlepšenie kvality tlače.
•
Ak sa na zadnej strane vytlačených strán nachádza rozmazaný atrament, vyriešte tento problém pomocou
ponuky Nástroje na displeji tlačiarne.
◦
Na úvodnej obrazovke, na ktorej sa zobrazujú položky Kopírovať, Skenovať, Rýchle formuláre,
Nastavenia a Úrovne atramentu, vyberte položku Nastavenia.
Poznámka Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, stláčajte tlačidlo Späť dovtedy, kým sa
nezobrazí.
◦
◦
◦
V ponuke Nastavenia vyberte položku Nástroje.
Prechádzajte cez ponuku Nástroje, kým sa nezobrazí položka Vyčistiť rozmazanie atramentu,
a potom vyberte položku OK.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tlačiť
Tipy na vkladanie papiera
•
Vložte stoh papiera (nie iba jednu stranu). Všetok papier v stohu musí mať rovnakú veľkosť a rovnaký typ,
aby sa zabránilo zaseknutiu papiera.
•
Vložte papier so stranou určenou na tlač smerom nahor.
•
Skontrolujte, či sa papier vložený do zásobníka papiera nezvlnil a či okraje nie sú zahnuté alebo natrhnuté.
•
Vodiace lišty šírky papiera v zásobníku papiera nastavte tak, aby sa tesne dotýkali celého stohu papiera.
Skontrolujte, či priečna vodiaca lišta nezohýba papier v zásobníku papiera.
•
Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie média.
Tipy na nastavenie tlačiarne
•
Na karte Papier a kvalita v ovládači tlačiarne vyberte v rozbaľovacom zozname Médiá vhodný typ papiera
a kvalitu tlače.
•
Z ponuky Rozšírené možnosti vyberte položku Veľkosť papiera. Otvorte ponuku Rozšírené možnosti
kliknutím na tlačidlo Spresniť na karte Rozloženie alebo Papier a kvalita.
•
Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia tlače, dvojitým kliknutím na ikonu HP Deskjet 3510 series na
pracovnej ploche otvorte program Softvér tlačiarne. V programe Softvér tlačiarne kliknite na položku Tlačiť
a skenovať a potom kliknutím na položku Nastaviť predvoľby otvorte ovládač tlačiarne.
Poznámka Program Softvér tlačiarne môžete otvoriť aj kliknutím na položku Štart > Všetky programy
> HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series.
14
Tlačiť
Poznámky
•
Originálne atramentové kazety HP sa vyrábajú a testujú na používanie s tlačiarňami a papiermi HP, čo
umožňuje opakovane a ľahko dosahovať výborné výsledky.
Poznámka Spoločnosť HP neručí za kvalitu a spoľahlivosť iného spotrebného materiálu ako značky
HP. Na servis zariadenia z dôvodu použitia neoriginálneho spotrebného materiálu sa nevzťahuje
záruka.
Ak ste presvedčení, že ste kúpili originálne atramentové kazety HP, navštívte stránku:
www.hp.com/go/anticounterfeit
•
Upozornenia na úroveň atramentu a svetelné indikátory poskytujú iba odhadované hodnoty na účely
plánovania.
Poznámka Ak sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na nízku úroveň atramentu, zvážte zakúpenie
náhradnej kazety, aby sa zabránilo možným oneskoreniam pri tlači. Kazety nemusíte vymieňať dovtedy,
kým kvalita tlače nebude neprijateľná.
•
•
Nastavenia softvéru vybraté v ovládači tlače platia iba pre tlač, nepoužívajú sa pre kopírovanie ani
skenovanie.
Dokument môžete vytlačiť na obe strany papiera namiesto iba jednej.
Poznámka Dokument môžete vytlačiť na obe strany papiera namiesto iba jednej. Kliknite na tlačidlo
Spresniť na karte Papier a kvalita alebo Rozloženie. V rozbaľovacej ponuke Strany na tlač vyberte
položku Tlačiť iba párne strany. Kliknutím na tlačidlo OK spustite tlač. Po vytlačení párnych strán
dokumentu vyberte dokument z výstupného zásobníka. Znova vložte papier do vstupného zásobníka s
prázdnou stranou smerom nahor a vrchnou časťou strany smerom nadol. Vráťte sa do rozbaľovacej
ponuky Strany na tlač a potom vyberte položku Tlačiť iba nepárne strany. Kliknutím na tlačidlo OK
spustite tlač.
•
Tlač použitím iba čierneho atramentu
Poznámka Ak chcete tlačiť čiernobiely dokument použitím iba čierneho atramentu, kliknite na tlačidlo
Spresniť. V rozbaľovacej ponuke Tlač v odtieňoch sivej vyberte položku Iba čierny atrament a
potom kliknite na tlačidlo OK.
Tlačiť
Tlačiť použitím maximálneho rozlíšenia
Režim maximálneho rozlíšenia v bodoch na palec (dpi) slúži na tlač ostrých fotografií s vysokou kvalitou na
fotografický papier.
Informácie o rozlíšení tlače v režime maximálneho rozlíšenia v dpi nájdete v technických špecifikáciách.
Tlač v režime maximálneho rozlíšenia trvá dlhšie ako tlač s iným nastavením a vyžaduje viac voľného miesta na
disku.
Tlač v režime Maximálne rozlíšenie
1.
Skontrolujte, či je vo vstupnom zásobníku vložený fotografický papier.
2.
V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
3.
Skontrolujte, či je ako tlačiareň vybraté vaše zariadenie.
4.
Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie môže byť toto tlačidlo označené ako Properties (Vlastnosti), Options
(Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne), Printer (Tlačiareň) alebo Preferences (Predvoľby).
5.
Kliknite na kartu Papier a kvalita.
6.
V rozbaľovacom zozname Médiá kliknite na položku Fotografický papier, Najlepšia kvalita.
Poznámka Položka Fotografický papier, Najlepšia kvalita musí byť vybratá v rozbaľovacom
zozname Médiá na karte Papier a kvalita, inak nebude možná tlač s maximálnym rozlíšením.
7.
Kliknite na tlačidlo Spresniť.
Tlačiť použitím maximálneho rozlíšenia
15
Kapitola 3
8.
9.
10.
11.
Tlačiť
16
Tlačiť
V časti Funkcie tlačiarne vyberte položku Áno v rozbaľovacom zozname Tlač s maximálnym rozlíšením
v DPI.
V rozbaľovacej ponuke Papier a výstup vyberte položku Veľkosť papiera.
Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte rozšírené možnosti.
Potvrďte nastavenie položky Orientácia na karte Rozloženie a potom kliknutím na tlačidlo OK spustite tlač.
4
Služba ePrint odkiaľkoľvek
ePrint je bezplatná služba od spoločnosti HP, ktorá umožňuje tlačiť dokumenty na tlačiarni s podporou služby
ePrint z ľubovoľného miesta, kam možno poslať e-mail. Po povolení webových služieb stačí len odoslať
požadované dokumenty a fotografie na e-mailovú adresu priradenú vašej tlačiarni. Nie sú potrebné žiadne
dodatočné ovládače ani softvér.
Po zaregistrovaní konta na lokalite ePrintCenter (www.eprintcenter.com) sa môžete prihlásiť a zobraziť stav úloh
v službe ePrint, spravovať front tlačiarne v službe ePrint, riadiť, ktorí používatelia môžu pri tlači používať emailovú adresu tlačiarne v službe ePrint, ako aj získať pomoc v službe ePrint.
•
Služba ePrint odkiaľkoľvek
Služba ePrint odkiaľkoľvek
Skôr než začnete používať službu ePrint, skontrolujte tieto okolnosti:
❑
❑
Tlačiareň je pripojená k aktívnej sieti s prístupom na internet.
Webové služby sú zapnuté. V opačnom prípade sa zobrazí výzva na ich zapnutie.
Postup vytlačenia dokumentu v službe ePrint odkiaľkoľvek
1.
Povoľte webové služby.
a.
Na ovládacom paneli tlačiarne stlačte tlačidlo ePrint.
b.
Vyjadrite súhlas s podmienkami používania a potom podľa pokynov na obrazovke povoľte webové
služby.
c.
Vytlačte stránku s informáciami v službe ePrint a potom podľa pokynov na stránke zaregistrujte konto
v službe ePrint.
2.
Vyhľadajte e-mailovú adresu pre funkciu ePrint.
a.
Stlačte tlačidlo ePrint na ovládacom paneli. Na displeji tlačiarne sa zobrazí ponuka Nastavenia
webových služieb.
b.
Ak chcete zobraziť e-mailovú adresu tlačiarne, na displeji tlačiarne vyberte položku Zobraziť emailovú adresu.
3.
Odošlite svoj dokument e-mailom do tlačiarne na tlač.
a.
Vytvorte nový e-mail a priložte dokument na tlač.
b.
E-mail odošlite na e-mailovú adresu tlačiarne.
Tlačiareň vytlačí priložený dokument.
Tip Ak ste povolili funkciu Automatické vypnutie, pred použitím služby ePrint ju musíte zakázať.
Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické vypnutie
Poznámka 1 E-mail sa vytlačí hneď po jeho prijatí. Tak ako u každého iného e-mailu, ani v tomto prípade
neexistuje žiadna záruka,kedy a či vôbec bude prijatý. Stav tlače môžete skontrolovať na lokalite ePrintCenter
(www.eprintcenter.com).
Poznámka 2 Dokumenty vytlačené pomocou funkcie ePrint sa môžu líšiť od originálu. Štýl, formátovanie a
zalamovanie textu sa môžu líšiť od originálneho dokumentu. Pre dokumenty, ktoré je potrebné vytlačiť s
vyššou kvalitou (ako napríklad právne dokumenty), odporúčame tlačiť zo softvérovej aplikácie v počítači, kde
budete mať lepšiu kontrolu nad vzhľadom výtlačku.
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Služba ePrint odkiaľkoľvek
17
Služba ePrint odkiaľkoľvek
Tip Ak chcete vytlačiť e-mailovú adresu alebo registračnú adresu URL, v ponuke Nastavenia na
displeji tlačiarne vyberte položku Tlačiť informačnú stranu.
Kapitola 4
Služba ePrint odkiaľkoľvek
18
Služba ePrint odkiaľkoľvek
Základné informácie o papieri
•
•
Základné informácie o papieri
5
Odporúčané papiere na tlač
Vloženie média
Odporúčané papiere na tlač
Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače, spoločnosť HP odporúča používať papiere HP, ktoré sú špeciálne
navrhnuté pre daný typ tlačového projektu.
V niektorých krajinách alebo oblastiach nemusia byť niektoré z týchto papierov k dispozícii.
Technológia ColorLok
•
Spoločnosť HP odporúča používať na tlač a kopírovanie každodenných dokumentov obyčajné papiere
s logom ColorLok. Všetky papiere s logom ColorLok sú nezávisle testované, aby spĺňali vysoké štandardy
s ohľadom na spoľahlivosť a kvalitu tlače a vytváranie dokumentov so sviežimi, živými farbami, výraznejšou
čiernou farbou a na rýchlejšie schnutie než bežné obyčajné papiere. Hľadajte papiere s logom ColorLok
s rôznymi hmotnosťami a veľkosťami od veľkých výrobcov papiera.
Fotografický papier HP Advanced
•
Tento hrubý fotografický papier obsahuje okamžite schnúci povrch pre jednoduchú manipuláciu bez
rozmazávania. Odoláva vode, vlhkosti, šmuhám a odtlačkom prstov. Tlač má vzhľad, ktorý je porovnateľný
s fotografiami vyrobenými vo fotolabe. Je k dispozícii v niekoľkých veľkostiach vrátane veľkostí
A4, 8,5 x 11 palcov, 10 x 15 cm (s odtŕhacími okrajmi alebo bez nich), 13 x 18 cm a dvomi povrchovými
úpravami – lesklou alebo jemne lesklou (saténovo matnou). Je bez obsahu kyselín z dôvodu predĺženia
životnosti dokumentov.
Bežný fotografický papier HP
•
Môžete lacno tlačiť pestrofarebné, každodenné fotografie použitím papiera navrhnutého pre príležitostnú
tlač fotografií. Tento cenovo dostupný fotografický papier rýchlo schne a umožňuje jednoduchú
manipuláciu. Získajte ostré a jasné obrázky pri použití tohto papiera s ľubovoľnou atramentovou tlačiarňou.
Je k dispozícii s pololesklým povrchom v niekoľkých veľkostiach vrátane veľkostí A4, 8,5 x 11 palcov
a 10 x 15 cm (s odtŕhacími okrajmi alebo bez nich). Je bez obsahu kyselín z dôvodu predĺženia životnosti
fotografií.
Brožúrový papier HP alebo Papier HP Superior pre atramentové tlačiarne
•
Tieto papiere majú lesklý alebo matný povrch na oboch stranách pre obojstranné použitie. Predstavujú
najlepšiu voľbu pre reprodukciu s takmer fotografickou kvalitou a obchodnú grafiku pre obálky správ,
špeciálne prezentácie, brožúry, rozosielanú poštu a kalendáre.
Papier HP Premium na tlač prezentácií alebo papier HP Professional
•
Tieto papiere sú ťažké obojstranné matné papiere ideálne pre prezentácie, návrhy, výkazy a bulletiny. Majú
vysokú hmotnosť pre pôsobivý vzhľad a dotyk.
Žiarivo biely papier HP pre atramentovú tlač
•
Žiarivo biely papier HP pre atramentovú tlač poskytuje vysoký kontrast farieb a ostrý text. Je dostatočne
nepriesvitný na obojstrannú farebnú tlač bez presvitania, takže je ideálny na tlač novín, správ a letákov.
Obsahuje technológiu ColorLok pre menšie rozmazávanie, výraznejšiu čiernu a živšie farby.
Základné informácie o papieri
19
Kapitola 5
Základné informácie o papieri
Papier pre tlačiarne HP
•
Tlačový papier HP je vysokokvalitný viacúčelový papier. Vytvára dokumenty, ktoré vyzerajú a pôsobia
lepším dojmom než dokumenty, ktoré boli vytlačené na štandartných viacúčelových papieroch alebo
kopírovacích papieroch. Obsahuje technológiu ColorLok pre menšie rozmazávanie, výraznejšiu čiernu
a živšie farby. Je bez obsahu kyselín z dôvodu predĺženia životnosti dokumentov.
Kancelársky papier HP
•
Kancelársky papier HP je vysokokvalitný viacúčelový papier. Je vhodný pre kópie, koncepty, poznámky
a iné každodenné dokumenty. Obsahuje technológiu ColorLok pre menšie rozmazávanie, výraznejšiu
čiernu a živšie farby. Je bez obsahu kyselín z dôvodu predĺženia životnosti dokumentov.
Nažehľovacie médiá HP
•
Nažehľovacie médiá HP (pre farebné tkaniny alebo pre svetlé a biele tkaniny) sú ideálnym riešením na
tvorbu vlastných tričiek z digitálnych fotografií.
Priesvitná fólia HP Premium na atramentovú tlač
•
Priesvitné fólie HP Premium na atramentovú tlač oživia vaše farebné prezentácie a pridajú im na
pôsobivosti. Fólia sa jednoducho používa, ľahko sa s ňou zaobchádza, rýchlo zasychá a nerozmazáva sa.
HP Photo Value Pack
•
Balenia HP Photo Value Pack predstavujú pohodlné balenie originálnych kaziet HP a fotografického papiera
HP Advanced na úsporu času a cenovo dostupnú tlač profesionálnych fotografií použitím zariadenia HP
Deskjet 3510 series. Originálne atramenty HP a fotografický papier HP Advanced boli navrhnuté na
vzájomnú spoluprácu, takže vaše fotografie budú mať dlhšiu životnosť a živé farby s každým výtlačkom.
Skvelé na vytlačenie fotografií z celej dovolenky alebo zdieľanie viacerých výtlačkov.
Vloženie média
▲
Pokračujte výberom veľkosti papiera.
Vloženie papiera normálnej veľkosti
a.
Zdvihnutie vstupného zásobníka
❑ Zdvihnite vstupný zásobník.
b.
20
Zníženie výstupného zásobníka
❑ Znížte výstupný zásobník a vytiahnite nástavec zásobníka.
Základné informácie o papieri
Posunutie vodiacej lišty šírky papiera doľava
❑ Posuňte vodiacu lištu šírky papiera doľava.
d.
Vložte papier.
❑ Do vstupného zásobníka vložte stoh papiera kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou nahor.
❑
❑
Stoh papiera posuňte nadol až na doraz.
Posúvajte priečnu vodiacu lištu papiera doprava, až kým sa nezastaví na okraji papiera.
Vložte papier malej veľkosti
a.
Zdvihnutie vstupného zásobníka
❑ Zdvihnite vstupný zásobník.
b.
Zníženie výstupného zásobníka
❑ Znížte výstupný zásobník a vytiahnite nástavec zásobníka.
Vloženie média
21
Základné informácie o papieri
c.
Kapitola 5
Základné informácie o papieri
c.
Posuňte vodiacu lištu šírky papiera doľava.
❑ Posuňte vodiacu lištu šírky papiera doľava.
d.
Vložte papier.
❑ Vložte stoh fotografického papiera s krátkym okrajom smerom nadol a stranou určenou na tlač
smerom nahor.
❑ Posuňte stoh papiera dopredu až na doraz.
Poznámka Fotopapier s perforovanými odtŕhacími okrajmi vložte tak, aby boli odtŕhacie
okraje hore.
❑
Posúvajte priečnu vodiacu lištu papiera doprava, až kým sa nezastaví na okraji papiera.
Vkladanie obálok
a.
Zdvihnutie vstupného zásobníka
❑ Zdvihnite vstupný zásobník.
b.
22
Zníženie výstupného zásobníka
❑ Znížte výstupný zásobník a vytiahnite nástavec zásobníka.
Základné informácie o papieri
d.
Posuňte vodiacu lištu šírky papiera doľava.
❑ Posuňte vodiacu lištu šírky papiera doľava.
Základné informácie o papieri
c.
❑ Vyberte všetky papiere z hlavného vstupného zásobníka.
Vložte obálky.
❑ Vložte aspoň jednu obálku úplne vpravo do vstupného zásobníka. Strana určená na tlač musí
smerovať nahor. Záložka musí byť na ľavej strane a musí smerovať nadol.
❑ Stoh obálok posuňte nadol až na doraz.
❑ Posuňte priečnu vodiacu lištu papiera doprava až k stohu obálok.
Vloženie média
23
Kapitola 5
Základné informácie o papieri
24
Základné informácie o papieri
6
Kopírovanie a skenovanie
•
•
•
•
Kopírovať
Skenovanie do počítača
Tipy na úspešné kopírovanie
Tipy na úspešné skenovanie
▲
Kopírovanie a skenovanie
Kopírovať
Ponuka Kopírovať na displeji tlačiarne umožňuje jednoducho vybrať počet kópií a farebné alebo
čiernobiele kopírovanie na obyčajný papier. Taktiež možno jednoducho získať prístup k rozšíreným
nastaveniam, ako sú napríklad zmena typu a veľkosti papiera, prispôsobenie tmavosti kópie a zmena
veľkosti kópie.
Pokračujte kliknutím na typ kópie.
Jednoduché kopírovanie
a.
Vložte papier.
❑ Do zásobníka papiera vložte papier normálnej veľkosti.
b.
Vložte predlohu.
❑ Zdvihnite veko na zariadení.
❑
Položte predlohu do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
Kopírovanie a skenovanie
25
Kapitola 6
c.
❑ Zatvorte veko.
Prístup do ponuky kopírovania získate výberom položky Kopírovať v ponuke na displeji tlačiarne.
❑ Ak sa položka Kopírovať na displeji tlačiarne nezobrazí, stláčajte tlačidlo Späť, až kým sa
nezobrazí položka Kopírovať.
❑ V ponuke Kopírovať môžete výberom položky Kópie zvýšiť alebo znížiť počet kópií. Svoj výber
potvrďte stlačením tlačidla OK.
❑ Ak chcete kopírovať na obyčajný papier veľkosti A4 alebo 8,5 x 11 palcov, stlačte tlačidlo vedľa
položky Kopírovať čiernobielo alebo Kopírovať farebne.
Kopírovanie a skenovanie
Ďalšie kopírovacie funkcie
▲ V ponuke Kopírovať môžete stlačením tlačidla Nahor a Nadol vybrať nastavenia.
❑ Typ papiera: Slúži na výber veľkosti a typu papiera. Pri nastavení obyčajného papiera sa bude
tlačiť s normálnou kvalitou tlače. Pri nastavení fotografického papiera sa bude tlačiť s najlepšou
kvalitou.
❑ Zmeniť veľkosť: Pri nastavení Skutočná veľkosť sa vytvorí kópia rovnakej veľkosti ako je
veľkosť originálu, ale okraje skopírovaného obrázka môžu byť orezané. Možnosť Upraviť na
veľkosť strany vytvorí kópiu v strede papiera s bielym orámovaním okolo okrajov. Obrázok s
upravenou veľkosťou sa zväčší alebo zmenší tak, aby sa zmestil na veľkosť vybratého
výstupného papiera. Nastavenie Vlastná veľkosť umožňuje zväčšiť veľkosť obrázku výberom
hodnôt väčších ako 100 % alebo zmenšiť veľkosť obrázka výberom hodnôt menších ako 100 %.
❑ Svetlejšie/tmavšie: Prispôsobením nastavení kopírovania budú kópie svetlejšie alebo tmavšie.
Poznámka Po dvoch minútach nečinnosti sa možnosti kopírovania automaticky nastavia späť na predvolené
hodnoty obyčajného papiera formátu A4 alebo 8,5 x 11 palcov (v závislosti od oblasti).
Skenovanie do počítača
Skenovanie možno spustiť z ovládacieho panela tlačiarne alebo z počítača. Ak chcete rýchlo skenovať jednu
stranu do súboru s obrázkom, skenujte z ovládacieho panela. Ak chcete skenovať viacero strán do jedného
súboru, skenujte z počítača. Zadajte formát naskenovaného súboru alebo naskenovaný obrázok prispôsobte.
Príprava na skenovanie
▲ Postup prípravy na skenovanie:
a.
Vložte predlohu.
❑ Zdvihnite veko na zariadení.
❑
26
Položte predlohu do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
Kopírovanie a skenovanie
b.
Zatvorte veko.
Spustite skenovanie.
Skenovanie z ovládacieho panela tlačiarne
1.
V ponuke na displeji tlačiarne vyberte položku Skenovanie. Ak sa položka Skenovanie na displeji tlačiarne
nezobrazí, stláčajte tlačidlo Späť dovtedy, až kým sa nezobrazí.
2.
Vyberte položku Skenovať do počítača.
3.
Na displeji tlačiarne vyberte počítač, do ktorého chcete skenovať.
Ak váš počítač nie je uvedený na displeji tlačiarne, skontrolujte, či je počítač pripojený k tlačiarni bezdrôtovo
alebo prostredníctvom kábla USB. Ak používate bezdrôtové pripojenie a pripojenie funguje, v softvéri
musíte povoliť funkciu bezdrôtového skenovania.
a.
Dvojitým kliknutím na ikonu HP Deskjet 3510 series na pracovnej ploche otvorte program Softvér
tlačiarne.
Poznámka Program Softvér tlačiarne môžete otvoriť aj kliknutím na položku Štart > Všetky
programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series.
b.
c.
Kliknite na ikonu Tlačiť a skenovať.
Kliknite na položku Skenovať dokument alebo fotografiu.
Poznámka Možnosť Skenovať do počítača môžete mať stále aktívnu. Ak je táto funkcia stále aktívna,
výberom možnosti Skenovanie na displeji tlačiarne budete môcť skenovať do používaných bezdrôtovo
pripojených počítačov. Ak táto funkcia nebude vždy aktívna, pred skenovaním budete musieť najprv
aktivovať možnosť Skenovať do počítača v programe Softvér tlačiarne. Ovplyvní to len funkciu tlačidla
Skenovať na ovládacom paneli tlačiarne. Či je funkcia Skenovať do počítača aktívna, alebo nie, vždy
budete môcť skenovať z počítača.
4.
Vyhľadajte naskenovaný obrázok v počítači. Po uložení naskenovaného súboru sa v adresári, do ktorého
sa uložil, otvorí okno aplikácie Windows Explorer.
Poznámka Počet počítačov, v ktorých môže byť funkcia skenovania súčasne aktivovaná, je obmedzený.
Stlačením tlačidla Skenovať na tlačiarni sa zobrazia počítače, ktoré sú momentálne dostupné na skenovanie.
Skenovanie z počítača
1.
Otvorte aplikáciu HP Scan. Kliknite na položku Štart > Všetky programy > HP > HP Deskjet 3510 series
> HP Scan.
2.
V ponuke skratiek vyberte požadovaný typ skenovania a potom kliknite na položku Skenovať.
Poznámka Ak vyberiete položku Zobraziť ukážku skenovania, naskenovaný obrázok budete môcť
prispôsobiť na obrazovke s ukážkou.
3.
4.
Ak chcete ponechať aplikáciu otvorenú pre ďalšie skenovanie, vyberte položku Uložiť. Výberom položky
Hotovo aplikáciu ukončíte.
Po uložení naskenovaného súboru sa v adresári, do ktorého sa uložil, otvorí okno aplikácie Windows
Explorer.
Skenovanie do počítača
27
Kopírovanie a skenovanie
❑
Kapitola 6
Tipy na úspešné kopírovanie
Kopírovanie a skenovanie
•
Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
•
Ak chcete zvýšiť alebo znížiť kontrast tlačeného výstupu, na displeji tlačiarne vyberte položku Kopírovať a
potom vyberte položku Svetlejšie/tmavšie.
Ak chcete vybrať veľkosť a typ papiera tlačeného výstupu, na displeji tlačiarne vyberte položku Kopírovať.
V ponuke Kopírovať vyberte položku Typ papiera a potom vyberte obyčajný alebo fotografický papier a
veľkosť fotografického papiera.
Veľkosť obrázka zmeníte výberom položky Kopírovať na displeji tlačiarne a následným výberom položky
Zmeniť veľkosť.
•
•
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Tipy na úspešné skenovanie
•
Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
•
•
Vyčistite sklenenú podložku skenera a skontrolujte, či na nej nie sú usadené žiadne cudzie materiály.
Ak je vytvorené bezdrôtové pripojenie a overili ste, že funguje správne, budete musieť povoliť bezdrôtové
skenovanie v softvéri, aby ste mohli skenovať z displeja tlačiarne. Otvorte softvér tlačiarne a vyberte
položku Tlačiť a skenovať. Potom vyberte položku Skenovať dokument alebo fotografiu.
Výberom položky Skenovanie na displeji tlačiarne vyberte v zozname tlačiarní počítač, do ktorého chcete
skenovať.
Ak je tlačiareň bezdrôtovo pripojená k počítaču a vždy chcete rýchlo skenovať do pripojeného počítača,
funkciu Skenovať do počítača majte stále aktívnu. Ďalšie informácie nájdete v časti Skenovanie do
počítača.
Ak chcete skenovať dokument obsahujúci viacero strán do jedného súboru namiesto do viacerých súborov,
spustite skenovanie pomocou položky Softvér tlačiarne namiesto výberu položky Skenovanie
z ovládacieho panela.
•
•
•
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
28
Kopírovanie a skenovanie
7
Práca s kazetami
•
•
•
•
•
Kontrola približných úrovní atramentu
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne
Výmena kaziet
Používanie režimu jednej kazety
Informácie o záruke na kazety
Kontrola približných úrovní atramentu
Úroveň atramentu sa dá ľahko skontrolovať, takže môžete určiť, ako skoro bude potrebné vymeniť kazetu.
Úroveň atramentu ukazuje približné množstvo atramentu zostávajúceho v kazetách.
Kontrola hladiny atramentu prostredníctvom ovládacieho panela
▲ Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela, na ktorej sa zobrazujú položky Kopírovať, Skenovať a Rýchle
formuláre, vyberte položku Úrovne atramentu. Potom sa na displeji tlačiarne zobrazia aktuálne úrovne
atramentu.
Kontrola úrovní atramentu z programu Softvér tlačiarne
1.
Dvojitým kliknutím na ikonu HP Deskjet 3510 series na pracovnej ploche otvorte program Softvér tlačiarne.
Poznámka Program Softvér tlačiarne môžete otvoriť aj kliknutím na položku Štart > Všetky programy
> HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series.
2.
V programe Softvér tlačiarne kliknite na položku Odhadované úrovne atramentu.
Poznámka 1 Ak ste nainštalovali dopĺňanú alebo recyklovanú kazetu alebo kazetu, ktorá sa používala v inej
tlačiarni, indikátor úrovne atramentu môže byť nepresný alebo nedostupný.
Poznámka 2 Upozornenia na úroveň atramentu a indikátory poskytujú iba odhadované hodnoty na účely
plánovania. Ak sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na nízku úroveň atramentu, zvážte zakúpenie náhradnej
kazety, aby sa zabránilo možným oneskoreniam pri tlači. Kazety nemusíte vymieňať, kým sa nezhorší kvalita
tlače na neprijateľnú úroveň.
Poznámka 3 Atrament z kaziet sa používa v procese tlače množstvom rozličných spôsobov, a to aj v
procese inicializácie, ktorý slúži na prípravu zariadenia a kaziet na tlač, a pri údržbe tlačových hláv, ktorá slúži
na uchovávanie tlačových dýz v čistote a na zaručenie plynulého prietoku atramentu. Okrem toho zostane v
kazete po jej použití určité zvyškové množstvo atramentu. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/
go/inkusage.
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové
tlačiarne
Pred objednávaním kaziet vyhľadajte správne číslo kazety.
Vyhľadanie čísla kazety na tlačiarni
▲ Číslo kazety sa nachádza vnútri krytu priestoru pre kazety.
Práca s kazetami
29
Práca s kazetami
Poznámka Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, stláčajte tlačidlo Späť dovtedy, kým sa nezobrazí.
Kapitola 7
Vyhľadanie čísla kazety v programe Softvér tlačiarne
1.
Dvojitým kliknutím na ikonu HP Deskjet 3510 series na pracovnej ploche otvorte program Softvér tlačiarne.
Poznámka Program Softvér tlačiarne môžete otvoriť aj kliknutím na položku Štart > Všetky programy
> HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series.
2.
V programe Softvér tlačiarne kliknite na položku Nakupovať a potom kliknite na položku Nakupovať
spotrebný materiál online. Pri použití tohto prepojenia sa automaticky zobrazí správne číslo kazety.
Ak chcete objednať originálny spotrebný materiál značky HP pre zariadenie HP Deskjet 3510 series, prejdite na
adresu www.hp.com/buy/supplies. Po výzve zvoľte krajinu/región, podľa pokynov vyberte svoj produkt a potom
kliknite na jedno z nákupných prepojení na stránke.
Poznámka Objednávanie kaziet v režime online nie je podporované vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak
nie sú k dispozícii vo vašej krajine alebo oblasti, stále môžete zobraziť informácie o spotrebnom materiáli
a vytlačiť zoznam na referenčné účely pri nákupe u miestneho predajcu výrobkov spoločnosti HP.
Súvisiace témy
Výber správnych kaziet
•
Výber správnych kaziet
Práca s kazetami
Spoločnosť HP odporúča používať originálne kazety HP. Originálne kazety HP sa vyrábajú a testujú na použitie s
tlačiarňami HP, čo umožňuje opakovane a ľahko dosahovať výborné výsledky.
Súvisiace témy
•
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne
Výmena kaziet
Postup výmeny kaziet
1.
Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.
2.
Vložte papier.
3.
Vyberte kazetu.
a.
Otvorte kryt priestoru pre kazety.
b.
30
Počkajte, kým sa vozík tlačovej kazety nepresunie do stredu tlačiarne.
Stlačením nadol uvoľnite kazetu a potom ju vyberte zo zásuvky.
Práca s kazetami
Vložte novú kazetu.
a.
Vyberte kazetu z obalu.
b.
Odstráňte plastovú pásku potiahnutím za ružové uško.
c.
Zasúvajte kazetu do zásuvky, až kým nezacvakne na miesto.
d.
Zatvorte kryt priestoru pre kazety.
Práca s kazetami
4.
5.
Zarovnajte kazety.
Výmena kaziet
31
Kapitola 7
Súvisiace témy
•
Výber správnych kaziet
•
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne
Používanie režimu jednej kazety
V režime jednej kazety môžete používať tlačiareň HP Deskjet 3510 series iba s jednou tlačovou kazetou. Po
odstránení tlačovej kazety z vozíka s tlačovými kazetami sa aktivuje režim jednej kazety. V režime jednej kazety
môže zariadenie kopírovať dokumenty, kopírovať fotografie a tlačiť úlohy z počítača.
Poznámka Ak zariadenie HP Deskjet 3510 series pracuje v režime jednej kazety, na obrazovke sa zobrazí
príslušné hlásenie. Ak sa zobrazí hlásenie a v zariadení sú nainštalované dve tlačové kazety, skontrolujte, či
bola odstránená ochranná plastová páska z každej tlačovej kazety. Ak plastová páska zakrýva kontakty
tlačovej kazety, zariadenie nemôže zistiť, či je nainštalovaná tlačová kazeta.
Ukončenie režimu jednej kazety
Nainštalovaním dvoch tlačových kaziet do tlačiarne HP Deskjet 3510 series sa ukončí režim jednej kazety.
Súvisiace témy
•
Výmena kaziet
Práca s kazetami
Informácie o záruke na kazety
Záruka na tlačové kazety HP je platná v prípade, ak sa produkt používa v určenom tlačovom zariadení HP. Táto
záruka sa nevzťahuje na tlačové kazety HP, ktoré boli dopĺňané, recyklované, renovované a používané
nesprávne alebo nedovoleným spôsobom.
Záruka na produkt platí počas celej záručnej doby až do dátumu skončenia záruky, alebo pokiaľ sa neminie
atrament HP. Dátum skončenia záruky vo formáte RRRR/MM/DD je uvedený na produkte nasledovne:
Kópiu prehlásenia o obmedzenej záruke spoločnosti HP nájdete v tlačenej dokumentácii dodávanej so
zariadením.
32
Práca s kazetami
8
Pripojenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkcia Wi-Fi Protected Setup (WPS – vyžaduje smerovač WPS)
Tradičné bezdrôtové pripojenie (vyžaduje smerovač)
Pripojenie USB (bezsieťové pripojenie)
Zmena z pripojenia USB na bezdrôtovú sieť
Bezdrôtové pripojenie k tlačiarni bez smerovača
Pripojenie novej tlačiarne
Zmena nastavení bezdrôtovej siete
Tipy na nastavenie a používanie sieťovej tlačiarne
Rozšírené nástroje na správu tlačiarne (pre sieťové tlačiarne)
Funkcia Wi-Fi Protected Setup (WPS – vyžaduje
smerovač WPS)
Tieto pokyny sú určené pre zákazníkov, ktorí už nainštalovali softvér k tlačiarni. Pri prvotnej inštalácii si prečítajte
inštalačné pokyny dodané s tlačiarňou.
Ak chcete pripojiť zariadenie HP Deskjet 3510 series k bezdrôtovej sieti pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup
(WPS), budete potrebovať nasledujúce položky:
❑
Bezdrôtová sieť 802.11b/g/n s prístupovým bodom alebo bezdrôtovým smerovačom podporujúcim protokol
WPS.
Poznámka Zariadenie HP Deskjet 3510 series podporuje len pripojenia s frekvenciou 2,4 GHz.
❑
Stolný počítač alebo prenosný počítač podporujúci bezdrôtovú sieť alebo obsahujúci kartu sieťového
rozhrania (NIC). Počítač musí byť pripojený do bezdrôtovej siete, do ktorej chcete nainštalovať zariadenie
HP Deskjet 3510 series.
Pripojenie
Poznámka Ak máte smerovač s tlačidlom funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS), postupujte podľa
tlačidlovej metódy. Ak si nie ste istí, či sa na smerovači nachádza toto tlačidlo, postupujte podľa pokynov
v rámci metódy ponuky Nastavenia bezdrôtového rozhranie.
Tlačidlová metóda (PBC)
1.
Stlačte a podržte tlačidlo Bezdrôtové pripojenie na tlačiarni, kým indikátor bezdrôtového pripojenia
nezačne blikať. Ak chcete spustiť tlačidlový režim WPS, stlačte a podržte toto tlačidlo tri sekundy.
2.
Na smerovači stlačte tlačidlo funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Poznámka Tlačiareň spustí časovač na približne dve minúty, počas ktorých sa nadviaže bezdrôtové
pripojenie.
Metóda ponuky Nastavenia bezdrôtového rozhrania
1.
Stlačením tlačidla Bezdrôtové pripojenie na tlačiarni sa zobrazí ponuka Bezdrôtové rozhranie. Ak tlačiareň
tlačí, nachádza sa v stave chyby alebo vykonáva kritickú úlohu, počkajte do dokončenia úlohy alebo
odstránenia chyby a až potom stlačte tlačidlo Bezdrôtové pripojenie.
2.
Na displeji tlačiarne vyberte položku Nastavenia.
3.
Na displeji tlačiarne vyberte funkciu Wi-Fi Protected Setup.
4.
Ak máte smerovač s tlačidlom funkcie Wi-Fi Protected Setup (WPS), vyberte položku Tlačidlová metóda
a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa toto tlačidlo nenachádza na smerovači alebo si nie
ste istí, vyberte položku Kód PIN a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Poznámka Tlačiareň spustí časovač na približne štyri minúty, počas ktorých musíte stlačiť príslušné tlačidlo
na sieťovom zariadení alebo musíte zadať kód PIN smerovača na konfiguračnej stránke smerovača.
Pripojenie
33
Kapitola 8
Tradičné bezdrôtové pripojenie (vyžaduje smerovač)
Ak chcete pripojiť zariadenie HP Deskjet 3510 series do integrovanej bezdrôtovej siete WLAN 802.11, budete
potrebovať nasledujúce položky:
❑
Bezdrôtová sieť 802.11b/g/n s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom.
Poznámka Zariadenie HP Deskjet 3510 series podporuje len pripojenia s frekvenciou 2,4 GHz.
❑
❑
❑
Stolný počítač alebo prenosný počítač podporujúci bezdrôtovú sieť alebo obsahujúci kartu sieťového
rozhrania (NIC). Počítač musí byť pripojený do bezdrôtovej siete, do ktorej chcete nainštalovať zariadenie
HP Deskjet 3510 series.
Názov siete (SSID).
Kľúč WEP alebo heslo WPA (v prípade potreby).
Pripojenie tlačiarne
1.
Vložte disk CD so softvérom tlačiarne do jednotky CD-ROM počítača.
2.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po zobrazení výzvy pripojte tlačiareň k počítaču, a to výberom položky Bezdrôtové na obrazovke Možnosti
pripojenia. Podľa výziev na obrazovke zadajte nastavenia bezdrôtovej siete. Tlačiareň sa pokúsi pripojiť k
sieti. Ak pripojenie zlyhá, postupujte podľa zobrazených výziev, odstráňte problém a potom to skúste znova.
3.
Po skončení inštalácie sa zobrazí výzva na odpojenie kábla USB a otestovanie pripojenia k bezdrôtovej
sieti. Po úspešnom pripojení tlačiarne k sieti nebudete pri inštalácii zariadenia k ďalším počítačom
potrebovať kábel USB. Namiesto toho sa v zozname sietí zobrazí názov tlačiarne, ktorý môžete priamo
vybrať.
Pripojenie USB (bezsieťové pripojenie)
Na zariadení HP Deskjet 3510 series sa nachádza zadný vysokorýchlostný port USB 2.0 na pripojenie
k počítaču.
Poznámka Webové služby nebudú dostupné pomocou priameho pripojenia USB.
Pripojenie
Pripojenie zariadenia pomocou kábla USB
▲ Informácie o pripojení k počítaču pomocou kábla USB nájdete v pokynoch nastavenia dodaných so
zariadením.
Poznámka Nepripájajte kábel USB k zariadeniu, kým sa nezobrazí výzva.
V prípade nainštalovaného softvéru tlačiarne bude tlačiareň fungovať ako zariadenie Plug and Play. Ak softvér
nie je nainštalovaný, vložte disk CD dodaný so zariadením a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zmena z pripojenia USB na bezdrôtovú sieť
Ak ste pri prvotnej inštalácii tlačiarne a softvéru použili kábel USB, ktorým sa tlačiareň pripája priamo k počítaču,
zmena pripojenia na bezdrôtovú sieť bude jednoduchá. Budete potrebovať bezdrôtovú sieť 802.11b/g/
n s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom.
Poznámka Zariadenie HP Deskjet 3510 series podporuje len pripojenia s frekvenciou 2,4 GHz.
Skôr než zmeníte pripojenie USB na pripojenie k bezdrôtovej sieti, skontrolujte tieto okolnosti:
❑
❑
34
Tlačiareň je pripojená k počítaču pomocou kábla USB, až kým sa nezobrazí výzva na odpojenie tohto
kábla.
Počítač je pripojený k bezdrôtovej sieti, do ktorej chcete nainštalovať tlačiareň.
Pripojenie
Zmena z pripojenia USB na bezdrôtovú sieť
1.
V ponuke Štart v počítači vyberte položku Všetky programy a potom vyberte položku HP.
2.
Vyberte položku HP Deskjet 3510 series.
3.
Vyberte položku Inštalácia tlačiarne a softvér.
4.
Vyberte položku Konvertovať pripojenie USB tlačiarne na bezdrôtovú sieť. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Bezdrôtové pripojenie k tlačiarni bez smerovača
Funkcia HP Wireless Direct umožňuje zariadeniam Wi-Fi, ako napríklad počítačom, telefónom typu Smartphone
a počítačom tablet, pripojiť sa k tlačiarni priamo pomocou siete Wi-Fi, a to prostredníctvom procesu, ktorý
momentálne využívate na pripojenie zariadenia Wi-Fi k novým bezdrôtovým sieťam a prístupovým bodom. Vďaka
funkcii Wireless Direct môžete tlačiť priamo do tlačiarne bezdrôtovo, bez použitia bezdrôtového smerovača, a to
zo zariadení s podporou siete Wi-Fi.
Postup tlače s funkciou Wireless Direct
1.
Ak chcete použiť funkciu Wireless Direct, musíte funkciu Wireless Direct zapnúť z ovládacieho panela a
získať názov a heslo pre funkciu Wireless Direct v prípade, keď je zapnuté zabezpečenie funkcie Wireless
Direct:
a.
Na úvodnej obrazovke sa dotknite tlačidla Bezdrôtové pripojenie a potom vyberte položku
Nastavenia.
b.
Ak sa na displeji zobrazuje, že funkcia Wireless Direct je Vypnutá, vyberte položku Wireless Direct a
potom vyberte položku Zapnúť (bez zabezpečenia) alebo Zapnúť (so zabezpečením).
Poznámka Spoločnosť HP odporúča zapnúť zabezpečenie pre funkciu Wireless Direct. V
prípade, že zabezpečenie zapnete, k tlačiarni sa budú môcť bezdrôtovo pripojiť len používatelia s
heslom. Ak zabezpečenie vypnete, ktokoľvek so zariadením Wi-Fi v dosahu siete Wi-Fi sa bude
môcť pripojiť k tlačiarni.
2.
Výberom položky Zobraziť názov sa zobrazí názov pre funkciu Wireless Direct.
Výberom položky Zobraziť heslo sa zobrazí heslo pre funkciu Wireless Direct v prípade, keď je
zapnuté zabezpečenie funkcie Wireless Direct.
V počítači alebo mobilnom zariadení s bezdrôtovým pripojením zapnite bezdrôtové pripojenie, vyhľadajte
názov pre funkciu Wireless Direct a pripojte sa k nej. Názov môže byť napríklad: zariadenie série HP-PrintXX-Deskjet 3510. Ak ste zapli zabezpečenie funkcie Wireless Direct, po zobrazení výzvy zadajte heslo pre
funkciu Wireless Direct. Potom obvyklým postupom tlačte z počítača alebo mobilného zariadenia.
Poznámka 1 Táto metóda je k dispozícii v prípade, že softvér tlačiarne je už nainštalovaný.
Poznámka 2 Pripojenie Wireless Direct neposkytuje prístup na internet.
Poznámka 3 Pripojenie Wireless Direct je k dispozícii, aj keď je tlačiareň pripojená k bezdrôtovej domácej
sieti.
Poznámka 4 Všetky funkcie dostupné vo vašej bezdrôtovej domácej sieti, napríklad tlač, skenovanie a
údržba tlačiarne, sú tiež dostupné, keď je počítač s nainštalovaným softvérom tlačiarne pripojený k tlačiarni
pomocou funkcie Wireless Direct. Keď je v tlačiarni aktivované bezdrôtové pripojenie k domácej sieti súčasne
s funkciou Wireless Direct, niektoré funkcie sa nemusia podporovať.
Pripojenie novej tlačiarne
Ak ste tlačiareň nepripojili k počítaču, prípadne chcete pripojiť inú novú tlačiareň rovnakého modelu k počítaču,
na nastavenie pripojenia môžete použiť funkciu Pripojiť novú tlačiareň.
Poznámka Táto metóda je k dispozícii v prípade, že softvér tlačiarne je už nainštalovaný.
Pripojenie novej tlačiarne
35
Pripojenie
c.
d.
Kapitola 8
Pripojenie novej tlačiarne
1.
V ponuke Štart v počítači vyberte položku Všetky programy a potom vyberte položku HP.
2.
Vyberte položku HP Deskjet 3510 series.
3.
Vyberte položku Inštalácia tlačiarne a softvér.
4.
Vyberte položku Pripojiť novú tlačiareň. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Zmena nastavení bezdrôtovej siete
Poznámka 1 Táto metóda je k dispozícii v prípade, že softvér tlačiarne je už nainštalovaný.
Poznámka 2 Pri použití tejto metódy sa vyžaduje kábel USB. Kábel USB nepripájajte, kým sa nezobrazí
výzva.
Zmena nastavení siete
1.
V ponuke Štart v počítači vyberte položku Všetky programy a potom vyberte položku HP.
2.
Vyberte položku HP Deskjet 3510 series.
3.
Vyberte položku Inštalácia tlačiarne a softvér.
4.
Vyberte položku Zmeniť nastavenia bezdrôtového pripojenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tipy na nastavenie a používanie sieťovej tlačiarne
Pomocou nasledujúcich tipov môžete nastaviť a používať sieťovú tlačiareň:
•
•
•
•
Pripojenie
•
•
Pri nastavovaní bezdrôtovej sieťovej tlačiarne skontrolujte, či má bezdrôtový smerovač alebo prístupový
bod zapnuté napájanie. Tlačiareň vyhľadá bezdrôtové smerovače a potom zobrazí zoznam názvov
zistených sietí na obrazovke počítača.
Ak je počítač pripojený k virtuálnej súkromnej sieti (VPN), pred prístupom k ľubovoľnému inému zariadeniu
v sieti vrátane tlačiarne ho musíte odpojiť od siete VPN.
Získajte informácie o vyhľadaní nastavení zabezpečenia siete. Kliknutím sem prejdete online a získate
ďalšie informácie.
Získajte informácie o pomôcke na diagnostiku siete a ďalších tipoch na riešenie problémov. Kliknutím sem
prejdete online a získate ďalšie informácie.
Získajte informácie o zmene z pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie. Kliknutím sem prejdete online a
získate ďalšie informácie.
Získajte informácie o používaní brány firewall a antivírusových programov počas inštalácie tlačiarne.
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Rozšírené nástroje na správu tlačiarne (pre sieťové
tlačiarne)
Keď je tlačiareň pripojená k sieti, pomocou integrovaného webového servera môžete zobraziť informácie o stave,
zmeniť nastavenia a spravovať tlačiareň z počítača.
Poznámka Na zobrazenie alebo zmenu niektorých nastavení môžete potrebovať heslo.
Integrovaný webový server možno otvoriť a používať bez toho, aby bol pripojený na Internet. Niektoré funkcie
však nie sú k dispozícii.
•
•
36
Postup otvorenia integrovaného webového servera
Informácie o súboroch „cookie“
Pripojenie
Postup otvorenia integrovaného webového servera
Prístup na vstavaný webový server môžete získať prostredníctvom siete alebo funkcie Wireless Direct.
Otvorenie vstavaného webového servera prostredníctvom siete
Poznámka Tlačiareň musí byť pripojená k sieti a musí mať adresu IP. Adresu IP tlačiarne možno nájsť
stlačením tlačidla Bezdrôtové pripojenie alebo vytlačením konfiguračnej stránky siete.
▲
Do podporovaného webového prehľadávača v počítači zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa, ktorý je
priradený k tlačiarni.
Ak je adresa IP napríklad 192.168.0.12, do webového prehľadávača, napríklad programu Internet Explorer,
zadajte túto adresu: http://192.168.0.12.
Otvorenie vstavaného webového servera prostredníctvom funkcie Wireless Direct
1.
Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo Bezdrôtové a potom vyberte položku Nastavenia.
2.
Ak sa na displeji zobrazuje, že funkcia Wireless Direct je Vypnutá, vyberte položku Wireless Direct a
potom vyberte položku Zapnúť (bez zabezpečenia) alebo Zapnúť (so zabezpečením).
3.
V počítači s bezdrôtovým pripojením zapnite bezdrôtové pripojenie, vyhľadajte názov pre funkciu Wireless
Direct a pripojte sa k nej. Názov môže byť napríklad: zariadenie série HP-Print-XX-Deskjet 3510. Ak ste
zapli zabezpečenie funkcie Wireless Direct, po zobrazení výzvy zadajte heslo pre funkciu Wireless Direct.
4.
Do podporovaného webového prehľadávača v počítači zadajte túto adresu: http://192.168.223.1.
Informácie o súboroch „cookie“
Prehľadávač môžete konfigurovať tak, aby prijímal všetky súbory „cookie“, alebo ho môžete konfigurovať tak, aby
vás upozorňoval pri každej ponuke súboru „cookie“, čo umožňuje rozhodnúť sa v prípade každého súboru
„cookie“, či ho chcete prijať, alebo odmietnuť. Svoj prehľadávač môžete použiť aj na odstránenie neželaných
súborov „cookie“.
Poznámka Ak sa rozhodnete zakázať súbory „cookie“, v závislosti od tlačiarne vypnite tiež jednu alebo
viaceré z týchto funkcií:
•
•
•
Spustenie od miesta, kde ste opustili aplikáciu (to je užitočné najmä pri použití sprievodcov inštaláciou)
Zapamätanie nastavenia jazyka prehľadávača EWS
Prispôsobenie domovskej stránky servera EWS
Informácie o zmene nastavení ochrany osobných údajov a súborov „cookie“ a postupe zobrazenia alebo
odstránenia súborov „cookie“ nájdete v dokumentácii k webovému prehľadávaču.
Rozšírené nástroje na správu tlačiarne (pre sieťové tlačiarne)
37
Pripojenie
Integrovaný webový server (EWS) umiestni počas prehľadávania na váš pevný disk veľmi malé textové súbory
(súbory „cookie“). Tieto súbory umožňujú zabudovanému webovému serveru rozpoznať počítač pri najbližšej
návšteve. Ak nakonfigurujete napríklad jazyk servera EWS, tento výber sa uloží do súboru „cookie“, aby sa pri
nasledujúcom prístupe na server EWS zobrazili stránky v danom jazyku. Niektoré súbory „cookie“ sa na konci
každej relácie vymažú (napríklad súbor „cookie“, v ktorom je uložený vybraný jazyk), iné (napríklad súbor
„cookie“, v ktorom sú uložené predvoľby konkrétneho používateľa) sú v počítači uložené, kým ich nevymažete
ručne.
Kapitola 8
Pripojenie
38
Pripojenie
9
Vyriešenie problému
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
•
Zlepšenie kvality tlače
Odstránenie zaseknutého papiera
Nedá sa tlačiť
Používanie siete
Technická podpora spoločnosti HP
Zlepšenie kvality tlače
3.
4.
Skontrolujte, či používate originálne atramentové kazety HP.
Skontrolujte nastavenia tlače a uistite sa, či ste vybrali príslušný typ papiera a kvalitu tlače v rozbaľovacej
ponuke Médiá. V programe Softvér tlačiarne kliknite na položku Tlačiť a skenovať a potom kliknutím na
položku Nastaviť predvoľby otvorte nastavenia tlače.
Skontrolovaním odhadovaných úrovní atramentu zistite, či v kazetách nie je málo atramentu. Ďalšie
informácie nájdete v časti Kontrola približných úrovní atramentu. Ak tlačové kazety obsahujú málo
atramentu, zvážte ich výmenu.
Zarovnajte kazety.
Postup zarovnania kaziet z programu Softvér tlačiarne
Poznámka Zarovnaním kaziet sa zaručí vysokokvalitný výstup. Zariadenie HP All-in-One vás vyzve na
zarovnanie kaziet po každej inštalácii novej kazety. Ak vyberiete a znovu nainštalujete tú istú tlačovú
kazetu, zariadenie HP All-in-One vás nevyzve na zarovnanie tlačových kaziet. Hodnoty zarovnania
tlačových kaziet sú uložené v pamäti zariadenia HP All-in-One, takže tlačové kazety nemusíte znova
zarovnávať.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter alebo A4.
V programe Softvér tlačiarne kliknite na položku Tlačiť a skenovať a potom kliknutím na položku
Údržba tlačiarne otvorte Panel nástrojov tlačiarne.
Zobrazí sa Panel nástrojov tlačiarne.
Kliknite na položku Zarovnať atramentové kazety na karte Služby zariadenia. Zariadenie vytlačí
zarovnávací hárok.
Kontrolný hárok zarovnania kaziet položte potlačenou stranou nadol do pravého predného rohu
sklenenej podložky.
Vyriešenie problému
1.
2.
Podľa pokynov na displeji tlačiarne zarovnajte kazety. Hárok zarovnania kaziet recyklujte alebo
zahoďte do odpadu.
Vyriešenie problému
39
Kapitola 9
Postup zarovnania kaziet z displeja tlačiarne
a.
Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela, na ktorej sa zobrazujú položky Kopírovať, Skenovať a
Rýchle formuláre, vyberte položku Nastavenia.
Poznámka Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, stláčajte tlačidlo Späť dovtedy, kým sa
nezobrazí.
b.
c.
5.
V ponuke Nastavenia na displeji tlačiarne vyberte položku Nástroje.
V ponuke Nástroje na displeji tlačiarne vyberte položku Zarovnať tlačovú hlavu. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Ak je v kazetách dostatok atramentu, vytlačte diagnostickú stranu.
Tlač diagnostickej strany z programu Softvér tlačiarne
a.
Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter alebo A4.
b.
Dvojitým kliknutím na ikonu HP Deskjet 3510 series na pracovnej ploche otvorte program Softvér
tlačiarne.
Poznámka Program Softvér tlačiarne môžete otvoriť aj kliknutím na položku Štart > Všetky
programy > HP > HP Deskjet 3510 series > HP Deskjet 3510 series.
c.
d.
V programe Softvér tlačiarne kliknite na položku Tlačiť a skenovať a potom kliknutím na položku
Údržba tlačiarne otvorte Panel nástrojov tlačiarne.
Ak chcete vytlačiť diagnostickú stranu, kliknite na položku Tlačiť diagnostické informácie na karte
Správy zariadenia. Skontrolujte modré, purpurové, žlté a čierne štvorčeky na diagnostickej strane. Ak
vidíte šmuhy na farebných a čiernych štvorčekoch alebo ak nie je v niektorých častiach štvorčekov
žiadny atrament, potom automaticky vyčistite kazety.
Vyriešenie problému
40
Vyriešenie problému
Tlač diagnostickej strany z displeja tlačiarne
a.
Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela, na ktorej sa zobrazujú položky Kopírovať, Skenovať a
Rýchle formuláre, vyberte položku Nastavenia.
Poznámka Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, stláčajte tlačidlo Späť dovtedy, kým sa
nezobrazí.
b.
c.
6.
V ponuke Nastavenia na displeji tlačiarne vyberte položku Nástroje.
V ponuke Nástroje na displeji tlačiarne vyberte položku Správa o kvalite tlače. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Ak sa na diagnostickej strane nachádzajú šmuhy alebo chýbajúce časti farebných a čiernych štvorčekov,
automaticky vyčistite tlačové kazety.
Čistenie kaziet z programu Softvér tlačiarne
a.
Do vstupného zásobníka vložte nepoužitý obyčajný biely papier veľkosti letter alebo A4.
b.
V programe Softvér tlačiarne kliknite na položku Tlačiť a skenovať a potom kliknutím na položku
Údržba tlačiarne otvorte Panel nástrojov tlačiarne.
c.
Kliknite na položku Vyčistiť atramentové kazety na karte Služby zariadenia. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Čistenie kaziet z displeja tlačiarne
a.
Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela, na ktorej sa zobrazujú položky Kopírovať, Skenovať a
Rýchle formuláre, vyberte položku Nastavenia.
Poznámka Ak sa nezobrazí úvodná obrazovka, stláčajte tlačidlo Späť dovtedy, kým sa
nezobrazí.
b.
c.
V ponuke Nastavenia na displeji tlačiarne vyberte položku Nástroje.
V ponuke Nástroje na displeji tlačiarne vyberte položku Čistiť tlačovú hlavu. Postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Ak sa pomocou vyššie uvedených riešení nepodarí odstrániť problém, kliknutím sem zobrazte ďalšie informácie o
riešení problémov online.
Odstránenie zaseknutého papiera
Odstráňte zaseknutý papier.
Vyriešenie problému
Postup odstránenia zaseknutého papiera
1.
Stlačením tlačidla Zrušiť sa pokúste automaticky odstrániť zaseknutý papier. Ak tento postup nefunguje,
zaseknutý papier budete musieť odstrániť manuálne.
2.
Vyhľadajte zaseknutý papier.
Vstupný zásobník
•
Ak je papier zaseknutý v blízkosti zadného vstupného zásobníka, papier opatrne vytiahnite zo
vstupného zásobníka.
Odstránenie zaseknutého papiera
41
Kapitola 9
Výstupný zásobník
•
Ak je papier zaseknutý v blízkosti predného výstupného zásobníka, papier opatrne vytiahnite z
výstupného zásobníka.
•
Môže byť potrebné otvoriť kryt vozíka a posunúť vozík tlačovej kazety doprava, aby ste získali prístup
k zaseknutému papieru.
Vnútro tlačiarne
•
Ak je papier zaseknutý vnútri tlačiarne, otvorte čistiaci kryt umiestnený na spodnej strane tlačiarne.
Stlačte plôšky na oboch stranách čistiaceho krytu.
Odstráňte zaseknutý papier.
•
Zatvorte čistiaci kryt. Opatrne zatláčajte kryt smerom k tlačiarni, až kým obe zarážky nezacvaknú na
miesto.
Vyriešenie problému
•
3.
42
Stlačením tlačidla OK na ovládacom paneli pokračujte vo vykonávaní aktuálnej úlohy.
Vyriešenie problému
Ak sa pomocou vyššie uvedených riešení nepodarí odstrániť problém, kliknutím sem zobrazte ďalšie informácie o
riešení problémov online.
Zabránenie zaseknutiam papiera
•
Vstupný zásobník neprepĺňajte.
•
Z výstupného zásobníka často vyberajte vytlačené papiere.
•
Skontrolujte, či sa papier založený vo vstupnom zásobníku nezvlnil a či okraje nie sú zahnuté alebo
natrhnuté.
•
Vo vstupnom zásobníku nekombinujte rôzne druhy a veľkosti papiera. Do vstupného zásobníka zakladajte
stoh papiera len jednej veľkosti a druhu.
•
Vodidlá papiera vo vstupnom zásobníku nastavte tak, aby sa tesne dotýkali všetkých papierov. Skontrolujte,
či vodidlá šírky papiera neohýbajú papier vo vstupnom zásobníku.
•
Papier nezatláčajte dopredu do vstupného zásobníka nasilu.
Ak sa pomocou vyššie uvedených riešení nepodarí odstrániť problém, kliknutím sem zobrazte ďalšie informácie o
riešení problémov online.
Nedá sa tlačiť
Ak máte problém s tlačou, môžete si prevziať pomôcku HP Printing Diagnostic Utility, ktorá môže vyriešiť tento
problém automaticky za vás. Pomôcku získate kliknutím na príslušné prepojenie:
Poznámka Pomôcka na diagnostiku tlače HP nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.
Prejsť na stránku prevzatia pomôcky HP Printing Diagnostic Utility.
Riešenie problémov s tlačou
Poznámka Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je v zásobníku papier. Ak stále nemôžete tlačiť, skúste
vykonať nasledujúce kroky v uvedenom poradí:
2.
3.
Skontrolujte, či sa na displeji tlačiarne zobrazujú chybové hlásenia, a podľa pokynov na obrazovke
odstráňte chyby.
Ak je počítač pripojený k tlačiarni prostredníctvom kábla USB, odpojte ho a znova zapojte. Ak je počítač
pripojený k tlačiarni prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, skontrolujte funkčnosť pripojenia.
Overte, či tlačiareň nie je pozastavená alebo v režime offline.
Postup overenia, či tlačiareň nie je pozastavená alebo v režime offline
a.
V závislosti od operačného systému vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
•
Windows 7: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
•
Windows Vista: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel a potom
kliknite na položku Tlačiarne.
•
Windows XP: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel a potom
kliknite na položku Tlačiarne a faxy.
b.
Kliknite dvakrát na ikonu produktu alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom a výberom položky Zobraziť
tlačové úlohy otvorte tlačový front.
c.
V ponuke Tlačiareň skontrolujte, či nie sú zobrazené žiadne značky začiarknutia vedľa položiek
Pozastaviť tlač alebo Používať tlačiareň v režime offline.
d.
Ak ste vykonali nejaké zmeny, skúste tlačiť znova.
Nedá sa tlačiť
43
Vyriešenie problému
1.
Kapitola 9
4.
Overte, či je tlačiareň nastavená ako predvolená tlačiareň.
5.
Postup overenia, či je tlačiareň nastavená ako predvolená tlačiareň
a.
V závislosti od operačného systému vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
•
Windows 7: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
•
Windows Vista: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel a potom
kliknite na položku Tlačiarne.
•
Windows XP: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel a potom
kliknite na položku Tlačiarne a faxy.
b.
Skontrolujte, či je nastavená správna predvolená tlačiareň.
Predvolená tlačiareň má vedľa seba značku začiarknutia v čiernom alebo zelenom krúžku.
c.
Ak je nastavená nesprávna predvolená tlačiareň, pravým tlačidlom myši kliknite na správnu tlačiareň a
vyberte položku Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.
d.
Skúste použiť zariadenie znova.
Reštartujte zaraďovač tlače.
Postup reštartovania zaraďovača tlače
a.
V závislosti od operačného systému vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
Windows 7
•
V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel, Systém a zabezpečenie
a potom Nástroje na správu.
•
Dvakrát kliknite na položku Služby.
•
Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Zaraďovač tlače a potom kliknite na položku
Vlastnosti.
•
Na karte Všeobecné v zozname Typ spustenia overte, či je vybratá možnosť Automaticky.
•
Ak služba nie je spustená, v časti Stav služby kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na
tlačidlo OK.
Vyriešenie problému
Windows Vista
•
V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel, Systém a údržba a
potom Nástroje na správu.
•
Dvakrát kliknite na položku Služby.
•
Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Služba zaraďovača tlače a potom kliknite na položku
Vlastnosti.
•
Na karte Všeobecné v zozname Typ spustenia overte, či je vybratá možnosť Automaticky.
•
Ak služba nie je spustená, v časti Stav služby kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na
tlačidlo OK.
b.
c.
d.
44
Windows XP
•
V ponuke Štart systému Windows kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač.
•
Kliknite na položku Spravovať a potom kliknite na položku Služby a aplikácie.
•
Dvakrát kliknite na položku Služby a potom vyberte položku Zaraďovač tlače.
•
Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Zaraďovač tlače a kliknutím na tlačidlo Reštartovať
reštartujte túto službu.
Skontrolujte, či je nastavená správna predvolená tlačiareň.
Predvolená tlačiareň má vedľa seba značku začiarknutia v čiernom alebo zelenom krúžku.
Ak je nastavená nesprávna predvolená tlačiareň, pravým tlačidlom myši kliknite na správnu tlačiareň a
vyberte položku Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.
Skúste použiť zariadenie znova.
Vyriešenie problému
6.
7.
Reštartujte počítač.
Vymažte tlačový front.
Postup vymazania tlačového frontu
a.
V závislosti od operačného systému vykonajte jeden z nasledujúcich postupov:
•
Windows 7: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
•
Windows Vista: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel a potom
kliknite na položku Tlačiarne.
•
Windows XP: V ponuke Štart systému Windows kliknite na položku Ovládací panel a potom
kliknite na položku Tlačiarne a faxy.
b.
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia a otvorí sa tlačový front.
c.
V ponuke Tlačiarne kliknite na položku Zrušiť všetky dokumenty alebo Vymazať tlačové
dokumenty a potom kliknutím na tlačidlo Áno vykonajte potvrdenie.
d.
Ak sú stále nejaké dokumenty vo fronte, reštartujte počítač a po reštartovaní počítača skúste tlačiť
znova.
e.
Znova skontrolujte, či je tlačový front prázdny, a potom skúste tlačiť znova.
Ak sa pomocou vyššie uvedených riešení nepodarí odstrániť problém, kliknutím sem zobrazte ďalšie informácie o
riešení problémov online.
Vyčistenie vozíka tlačovej kazety
Odstráňte všetky prekážky, ktoré blokujú vozík tlačovej kazety (napríklad papier).
Ďalšie informácie nájdete v časti Odstránenie zaseknutého papiera.
Poznámka Na odstránenie zaseknutého papiera nepoužívajte žiadne nástroje ani iné zariadenia. Pri
odstraňovaní zaseknutého papiera zvnútra tlačiarne vždy postupujte opatrne.
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Príprava zásobníkov
Vyriešenie problému
Otvorenie výstupného zásobníka
▲ Výstupný zásobník musí byť pred začatím tlače otvorený.
Zatvorenie krytu priestoru pre kazety
▲ Kryt priestoru pre kazety musí byť pred začatím tlače zatvorený.
Príprava zásobníkov
45
Kapitola 9
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Zlyhanie tlačiarne
Vyriešte zlyhanie tlačiarne.
▲ Vypnite a zapnite tlačiareň. Ak sa týmto krokom problém neodstráni, obráťte sa na spoločnosť HP.
O pomoc požiadajte technickú podporu spoločnosti HP.
Problém s atramentovou kazetou
Najskôr skúste vybrať a znova vložiť kazety. Ak tento postup nepomôže, očistite kontakty kazety. Ak sa problém
stále nevyriešil, Výmena kaziet.
Vyčistenie kontaktov atramentovej kazety
Upozornenie Postup čistenia by mal trvať iba niekoľko minút. Dbajte na to, aby boli atramentové kazety čím
skôr znova vložené do tlačiarne. Neodporúča sa, aby sa atramentové kazety nachádzali mimo tlačiarne viac
ako 30 minút. Môže to spôsobiť poškodenie tlačovej hlavy aj atramentových kaziet.
1.
2.
Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.
Otvorte prístupový kryt kazety.
3.
Počkajte, kým sa vozík tlačovej kazety nepresunie do stredu tlačiarne.
Vyberte kazetu označenú v chybovom hlásení.
Vyriešenie problému
4.
46
Podržte atramentovú kazetu za jej bočné strany s dolnou časťou smerom nahor a vyhľadajte elektrické
kontakty na atramentovej kazete. Elektrické kontakty sú malé obdĺžniky z medi alebo dozlata sfarbeného
kovu na kazete.
Vyriešenie problému
5.
Suchým tampónom alebo tkaninou bez vlákien utrite iba kontakty.
Upozornenie Dbajte na to, aby ste utreli len kontakty. Nerozmažte atrament ani iné nečistoty po
kazete.
6.
Vo vnútri zariadenia vyhľadajte kontakty na tlačovej hlave. Kontakty vyzerajú ako skupina štyroch
medených alebo zlato sfarbených kolíkov umiestnených tak, aby sa dotýkali kontaktov na atramentovej
kazete.
7.
8.
9.
10.
Utrite kontakty suchým tampónom alebo handričkou nepúšťajúcou vlákna.
Znova nainštalujte atramentovú kazetu.
Zatvorte prístupový kryt a skontrolujte, či sa už chybové hlásenie nezobrazuje.
Ak sa chybové hlásenie naďalej zobrazuje, vypnite zariadenie a potom ho znova zapnite.
Poznámka Ak problémy spôsobuje len jedna kazeta, môžete ju vybrať a na fungovanie zariadenia radu HP
Deskjet 3510 s len jednou tlačovou kazetou môžete použiť režim jednej kazety.
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
•
•
•
•
Získajte informácie o vyhľadaní nastavení zabezpečenia siete. Kliknutím sem prejdete online a získate
ďalšie informácie.
Získajte informácie o pomôcke na diagnostiku siete a ďalších tipoch na riešenie problémov. Kliknutím sem
prejdete online a získate ďalšie informácie.
Získajte informácie o zmene z pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie. Kliknutím sem prejdete online a
získate ďalšie informácie.
Získajte informácie o používaní brány firewall a antivírusových programov počas inštalácie tlačiarne.
Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Technická podpora spoločnosti HP
•
•
•
•
Registrácia tlačiarne
Postup poskytovania podpory
Telefonická technická podpora spoločnosti HP
Ďalšie možnosti záruky
Registrácia tlačiarne
Registrácia trvá iba niekoľko minút a umožňuje využívať rýchlejší servis, efektívnejšiu technickú podporu a
upozornenia technickej podpory pre tlačiareň. Ak ste nezaregistrovali tlačiareň počas inštalácie softvéru, môžete
ju zaregistrovať teraz na adrese http://www.register.hp.com.
Technická podpora spoločnosti HP
47
Vyriešenie problému
Používanie siete
Kapitola 9
Postup poskytovania podpory
V prípade problému postupujte nasledovne:
1.
Pozrite si dokumentáciu dodávanú so zariadením.
2.
Navštívte webovú lokalitu technickej podpory online spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support.
Technická podpora online spoločnosti HP je k dispozícii pre všetkých zákazníkov spoločnosti HP.
Predstavuje najrýchlejší zdroj aktuálnych informácií o produkte a odbornú pomoc a zahŕňajú nasledujúce
funkcie:
•
Rýchly prístup ku kvalifikovaným odborníkom technickej podpory v režime online
•
Aktualizácie softvéru a ovládača zariadenia
•
Hodnotné informácie o produkte a riešení najčastejších problémov
•
Po zaregistrovaní produktu máte k dispozícii doručovanie aktualizácií produktov, upozornení
technickej podpory a noviniek od spoločnosti HP
3.
Zavolajte na oddelenie technickej podpory spoločnosti HP. Možnosti podpory a ich dostupnosť sa líšia v
závislosti od produktu, krajiny/regiónu a jazyka.
Telefonická technická podpora spoločnosti HP
Možnosti telefonickej podpory a ich dostupnosť sa líšia v závislosti od produktu, krajiny alebo oblasti a jazyka.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
Obdobie poskytovania telefonickej podpory
Telefonovanie
Telefónne čísla oddelení technickej podpory
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory
Obdobie poskytovania telefonickej podpory
Pre Severnú Ameriku, tichomorskú oblasť Ázie a Latinskú Ameriku (vrátane Mexika) je telefonická podpora k
dispozícii po dobu jedného roka. Ak chcete zistiť trvanie telefonickej podpory v Európe, na Strednom východe a
v Afrike, prejdite na stránku www.hp.com/support. Účtujú sa štandardné telekomunikačné poplatky.
Telefonovanie
Pri telefonickom rozhovore so zamestnancom oddelenia technickej podpory spoločnosti HP buďte u počítača
a zariadenia. Pripravte si nasledujúce informácie:
Vyriešenie problému
48
•
•
Názov zariadenia (nachádza sa na zariadení, napríklad HP Deskjet 3510, HP Deskjet Ink Advantage 3515)
Číslo zariadenia (nachádza sa vnútri krytu kazety)
•
•
•
Sériové číslo (umiestnené na zadnej alebo spodnej strane zariadenia)
Správy zobrazujúce sa v danej situácii
Odpovede na nasledujúce otázky:
◦
Stala sa už takáto situácia v minulosti?
◦
Dokážete ju vyvolať znova?
◦
Pridali ste nejaký nový softvér alebo hardvér do počítača v čase, keď sa začal prejavovať tento
problém?
◦
Stalo sa pred touto udalosťou niečo iné (napríklad búrka, došlo k premiestneniu zariadenia atď.)?
Vyriešenie problému
Telefónne čísla oddelení technickej podpory
Najaktuálnejší zoznam telefónnych čísiel oddelení technickej podpory spoločnosti HP a cien za tieto hovory
nájdete na adrese www.hp.com/support.
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory vám spoločnosť HP môže poskytnúť pomoc za príplatok.
Pomoc môže byť k dispozícii aj na webovej lokalite spoločnosti HP venovanej online podpore: www.hp.com/
support. Ďalšie informácie o možnostiach technickej podpory získate od obchodného zástupcu spoločnosti HP
alebo na telefónnom čísle, na ktorom sa poskytuje technická podpora pre vašu krajinu alebo váš región.
Ďalšie možnosti záruky
Vyriešenie problému
Za príplatok sú k dispozícii rozšírené servisné plány pre zariadenie HP Deskjet 3510 series. Na webovej stránke
www.hp.com/support vyberte svoju krajinu alebo oblasť a preštudujte si časť venovanú službám a záruke, kde
nájdete informácie o rozšírených servisných plánoch.
Technická podpora spoločnosti HP
49
Kapitola 9
Vyriešenie problému
50
Vyriešenie problému
Technické informácie
10 Technické informácie
V tejto časti sú uvedené technické špecifikácie a informácie medzinárodných noriem pre zariadenie HP Deskjet
3510 series.
Ďalšie špecifikácie nájdete v tlačenej dokumentácii dodávanej so zariadením HP Deskjet 3510 series.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
Upozornenie
Špecifikácie
Program environmentálneho dozoru výrobku
Vyhlášky regulačných orgánov
Upozornenie
Špecifikácie
V tejto časti sú uvedené technické špecifikácie zariadenia HP Deskjet 3510 series. Ďalšie špecifikácie zariadenia
nájdete v dokumentácii k zariadeniu na adrese www.hp.com/support.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Systémové požiadavky
Požiadavky na prevádzkové prostredie
Kapacita vstupného zásobníka
Kapacita výstupného zásobníka
Veľkosť papiera
Hmotnosti papiera
Špecifikácie tlače
Špecifikácie kopírovania
Špecifikácie skenovania
Rozlíšenie tlače
Špecifikácie napájania
Výťažnosť kazety
Informácie o zvuku
Systémové požiadavky
Softvérové a systémové požiadavky sa nachádzajú v súbore Readme.
Informácie o budúcich vydaniach operačných systémov a o podpore nájdete na webovej lokalite podpory online
spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support.
Požiadavky na prevádzkové prostredie
•
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt: 15 ºC až 32 ºC
•
Povolený rozsah prevádzkových teplôt: 5 ºC až 40 ºC
Technické informácie
51
Kapitola 10
•
•
•
Technické informácie
•
Vlhkosť: relatívna vlhkosť 15 až 80 %, bez kondenzácie; maximálny rosný bod 28 ºC
Rozsah neprevádzkových (skladovacích) teplôt: –40 ºC až 60 ºC
V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže byť výstup zo zariadenia HP Deskjet 3510 series
mierne deformovaný.
Spoločnosť HP odporúča používať kábel USB s dĺžkou max. 3 m, aby sa minimalizoval indukovaný šum
spôsobený elektromagnetickými poľami s vysokým potenciálom.
Kapacita vstupného zásobníka
Počet hárkov obyčajného papiera (80 g/m²): Max. 50
Obálky: Max. 5
Indexové karty: Max. 20
Počet hárkov fotografického papiera: Max. 20
Kapacita výstupného zásobníka
Počet hárkov obyčajného papiera (80 g/m²): Max. 30
Obálky: Max. 5
Indexové karty: Max. 10
Počet hárkov fotografického papiera: Max. 10
Veľkosť papiera
Úplný zoznam podporovaných veľkostí médií nájdete v softvéri tlačiarne.
Hmotnosti papiera
Obyčajný papier: 64 až 90 g/m²
Obálky: 75 až 90 g/m²
Karty: max. 200 g/m²
Fotografický papier: max. 280 g/m²
Špecifikácie tlače
•
Rýchlosť tlače závisí od zložitosti dokumentu.
•
Metóda: tepelná atramentová tlač systémom „drop-on-demand“
•
Jazyk: PCL3 GUI
Špecifikácie kopírovania
•
Digitálne spracovanie obrazu
•
Rýchlosť kopírovania závisí od zložitosti dokumentu a od modelu
Špecifikácie skenovania
•
Rozlíšenie: max. 1200 x 1200 ppi – optické
Ďalšie informácie o rozlíšení v ppi nájdete v softvéri skenera.
•
Farebný režim: 24-bitové farby, 8-bitová škála odtieňov sivej farby (256 úrovní sivej farby)
•
Maximálna skenovaná plocha pri skenovaní zo sklenenej podložky: 21,6 x 29,7 cm
Rozlíšenie tlače
Konceptný režim
•
Farebný vstup/čierne vykresľovanie: 300 x 300 dpi
•
Výstup (čiernobiely/farebný): Automat
Normálny režim
•
Farebný vstup/čierne vykresľovanie: 600 x 300 dpi
•
Výstup (čiernobiely/farebný): Automat
52
Technické informácie
Technické informácie
Najlepší režim pre obyčajný papier
•
Farebný vstup/čierne vykresľovanie: 600 x 600 dpi
•
Výstup: 600 x 1200 dpi (čiernobiely), Automat (farebný)
Najlepší režim pre fotografický papier
•
Farebný vstup/čierne vykresľovanie: 600 x 600 dpi
•
Výstup (čiernobiely/farebný): Automat
Režim max. DPI
•
Farebný vstup/čierne vykresľovanie: 1200 x 1200 dpi
•
Výstup: Automatický (čiernobiely), optimalizované rozlíšenie 4800 x 1200 dpi (farebný)
Špecifikácie napájania
0957-2286
•
Vstupné napätie: 100 až 240 V AC (+/– 10 %)
•
Vstupná frekvencia: 50/60 Hz (+/– 3 Hz)
0957-2290
•
Vstupné napätie: 200 až 240 V AC (+/– 10 %)
•
Vstupná frekvencia: 50/60 Hz (+/– 3 Hz)
0957-2398
•
Vstupné napätie: 100 až 240 V AC (+/–10 %)
•
Vstupná frekvencia: 50/60 Hz (+/– 3 Hz)
Poznámka Používajte len s napájacím adaptérom dodaným spoločnosťou HP.
Výťažnosť kazety
Ďalšie informácie o odhadovaných kapacitách tlačových kaziet nájdete na adrese www.hp.com/go/
learnaboutsupplies.
Informácie o zvuku
Ak máte prístup na Internet, ďalšie informácie o akustických hodnotách môžete získať z webovej lokality
spoločnosti HP. Navštívte lokalitu: www.hp.com/support.
Program environmentálneho dozoru výrobku
Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaväzuje vyrábať kvalitné výrobky spôsobom, ktorý prispieva k ochrane
životného prostredia. Na potrebu budúceho recyklovania sa prihliadalo už pri vývoji tohto produktu. Počet typov
materiálu bol obmedzený na minimum. Toto obmedzenie nemá vplyv na správnu funkčnosť a spoľahlivosť
výrobku. Jednotlivé typy materiálov sa od seba dajú jednoducho oddeliť. Spony a iné spoje je možné ľahko nájsť,
sú dobre prístupné a dajú sa rozobrať pomocou bežných nástrojov. Dôležité časti sú skonštruované tak, aby v
prípade nutnej opravy boli dobre prístupné a demontovateľné.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke venovanej angažovanosti spoločnosti HP v problematike životného
prostredia na lokalite:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekologické tipy
Využitie papiera
Plasty
Informačné listy o bezpečnosti materiálu
Program recyklovania
Program recyklovania spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP
Spotreba energie
Režim spánku
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
Program environmentálneho dozoru výrobku
53
Kapitola 10
•
•
Chemické látky
Obmedzenie týkajúce sa nebezpečných látok (Ukrajina)
Technické informácie
Ekologické tipy
Spoločnosť HP je odhodlaná pomáhať zákazníkom znížiť ich vplyv na životné prostredie. Spoločnosť HP
poskytuje ekologické tipy uvedené nižšie na pomoc pri zameriavaní sa na spôsoby vyhodnocovania a zníženia
vplyvu tlačových preferencií. Okrem špecifických funkcií tohto zariadenia navštívte webovú lokalitu ekologických
riešení spoločnosti HP, kde nájdete ďalšie informácie o environmentálnych iniciatívach spoločnosti HP.
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
Využitie papiera
Tento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera podľa noriem DIN 19309 a EN 12281:2002.
Plasty
Plastové súčiastky s hmotnosťou nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje
možnosť ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti produktu.
Informačné listy o bezpečnosti materiálu
Informačné listy o bezpečnosti materiálu (MSDS) je možné získať na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese:
www.hp.com/go/msds
Program recyklovania
Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých
krajinách a regiónoch a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť
Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov. Ďalšie informácie týkajúce
sa recyklácie výrobkov HP nájdete na adrese:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Program recyklovania spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP
Spoločnosť HP sa zaväzuje k ochrane životného prostredia. Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného
materiálu pre atramentovú tlač je dostupný v mnohých krajinách či oblastiach a umožňuje bezplatnú recykláciu
použitých tlačových a atramentových kaziet. Ďalšie informácie nájdete na adrese:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Spotreba energie
Tlačové a obrazové zariadenia Hewlett-Packard označené logom ENERGY STAR® vyhovujú špecifikáciám
americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency, EPA) pre obrazové
zariadenia. Obrazové zariadenia vyhovujúce špecifikáciám programu ENERGY STAR budú označené
nasledujúcou značkou:
Ďalšie informácie o modeloch obrazových zariadení vyhovujúcich špecifikáciám programu ENERGY STAR sú
uvedené na nasledujúcej adrese: www.hp.com/go/energystar
54
Technické informácie
Režim spánku
Spotreba energie je počas režimu spánku znížená.
Po prvotnej inštalácii sa tlačiareň prepne do režimu spánku po piatich minútach nečinnosti.
Čas prechodu do režimu spánku nemožno zmeniť.
Technické informácie
•
•
•
Disposal of waste equipment by users in private households in the European
Union
Chemické látky
Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať svojim zákazníkom informácie o chemických látkach v jej produktoch v
súlade so zákonnými požiadavkami, ako je napríklad norma REACH (nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho
parlamentu a Európskej rady). Výkaz chemického zloženia tohto produktu môžete nájsť na nasledujúcej adrese:
www.hp.com/go/reach.
Program environmentálneho dozoru výrobku
55
Kapitola 10
Obmedzenie týkajúce sa nebezpečných látok (Ukrajina)
Technické informácie
Vyhlášky regulačných orgánov
Zariadenie HP Deskjet 3510 series vyhovuje požiadavkám predpisov vo vašej krajine alebo oblasti.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
•
•
•
Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely
FCC statement
Notice to users in Korea
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
Notice to users in Japan about the power cord
Regulačné upozornenie pre Európsku úniu
Regulačné nariadenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely
Kvôli identifikácii pre zákonné účely je výrobok označený identifikačným číslom modelu pre zákonné účely
(Regulatory Model Number). Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely tohto zariadenia je VCVRA-1222.
Nezamieňajte toto číslo s obchodným názvom zariadenia (HP Deskjet 3510 e-All-in-One series atď.) ani s číslom
zariadenia (CZ044, CX039, CX040, A6D69, A6D70, CZ279 a A6R81 atď.).
56
Technické informácie
Technické informácie
FCC statement
Notice to users in Korea
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
Notice to users in Japan about the power cord
Vyhlášky regulačných orgánov
57
Kapitola 10
Regulačné upozornenie pre Európsku úniu
Produkty s označením CE vyhovujú nasledujúcim smerniciam EÚ:
Technické informácie
•
•
•
Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES
Smernica EMC 2004/108/ES
Smernica 2009/125/ES o ekodizajne, ak sa vzťahuje
Súlad s certifikátom CE je platný len v prípade, ak sa produkt napája pomocou správneho napájacieho adaptéra
s označením CE dodaného spoločnosťou HP.
Ak má produkt telekomunikačné funkcie, vyhovuje aj najdôležitejším požiadavkám nasledujúcej smernice EÚ:
•
Smernica R&TTE 1999/5/ES
Súlad s týmito smernicami zahŕňa zhodu s príslušnými európskymi normami uvedenými vo vyhlásení o zhode pre
EÚ vydanom spoločnosťou HP pre tento produkt alebo skupinu produktov, ktoré je k dispozícii ako súčasť
dokumentácie k produktu alebo na nasledujúcej webovej stránke: www.hp.com/go/certificates (do
vyhľadávacieho poľa zadajte číslo produktu).
Príslušný súlad je vyznačený pomocou jednej z nasledujúcich značiek zhody umiestnenej na produkte:
Pre produkty bez telekomunikačných funkcií a
telekomunikačné produkty harmonizované so
smernicami EÚ (napr. Bluetooth®) v rámci
výkonovej triedy pod 10 mW.
Pre telekomunikačné produkty bez harmonizácie
so smernicami EÚ (ak je to relevantné, medzi
znakmi CE a ! je vložené 4-miestne číslo
oboznámeného orgánu).
Pozrite si regulačný štítok na produkte.
Telekomunikačné funkcie tohto produktu sa môžu používať v nasledujúcich krajinách EÚ a EZVO: Belgicko,
Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Írsko,
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a
Taliansko.
Telefónna prípojka (nie je k dispozícii pri všetkých produktoch) je určená na pripojenie k analógovým telefónnym
sieťam.
Produkty so zariadeniami pre bezdrôtovú sieť LAN
•
V niektorých krajinách môžu platiť zvláštne povinnosti alebo požiadavky v súvislosti s prevádzkou
bezdrôtových sietí LAN, napríklad obmedzenie len na používanie vo vnútorných priestoroch alebo
obmedzenia týkajúce sa dostupných kanálov. Presvedčte sa, že miestne nastavenia bezdrôtovej siete sú
správne.
Francúzsko
•
Pri prevádzke tohto produktu s bezdrôtovou sieťou LAN na frekvencii 2,4 GHz platia niektoré obmedzenia:
Produkt sa môže používať vo vnútorných priestoroch v celom frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz
(kanály 1 – 13). Pri používaní vo vonkajších priestoroch sa môže použiť len frekvenčné pásmo 2400 – 2454
MHz (kanály 1 – 7). Najnovšie zmeny v požiadavkách nájdete na webovej stránke www.arcep.fr.
Kontaktným miestom v regulačných otázkach je:
Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, NEMECKO
58
Technické informácie
Regulačné nariadenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Táto časť obsahuje nasledujúce homologizačné informácie týkajúce sa bezdrôtových produktov:
Exposure to radio frequency radiation
Notice to users in Brazil
Notice to users in Canada
Oznam pre používateľov v Mexiku
Notice to users in Taiwan
Technické informácie
•
•
•
•
•
Exposure to radio frequency radiation
Exposure to radio frequency radiation
Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure
limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches)
during normal operation.
Notice to users in Brazil
Vyhlášky regulačných orgánov
59
Kapitola 10
Notice to users in Canada
Technické informácie
Oznam pre používateľov v Mexiku
60
Technické informácie
Technické informácie
Notice to users in Taiwan
Vyhlášky regulačných orgánov
61
Kapitola 10
Technické informácie
62
Technické informácie
Register
K
karta rozhrania 33, 34
kopírovanie
špecifikácie 52
O
identifikačné číslo modelu pre
zákonné účely 56
vyhlášky regulačných orgánov 56
Z
záruka
49
Register
obdobie poskytovania telefonickej
podpory
obdobie poskytovania podpory 48
ovládací panel
funkcie 6
tlačidlá 6
P
papier
odporúčané typy 19
podpora pre zákazníkov
záruka 49
postup poskytovania podpory 48
po uplynutí obdobia poskytovania
podpory 49
prostredie
požiadavky na prevádzkové
prostredie 51
Program environmentálneho dozoru
výrobku 53
R
recyklovanie
atramentové kazety 54
regulačné oznamy
nariadenia týkajúce sa bezdrôtových
zariadení 59
S
sieť
karta rozhrania 33, 34
skenovanie
špecifikácie skenovania 52
systémové požiadavky 51
T
technické informácie
požiadavky na prevádzkové
prostredie 51
systémové požiadavky 51
špecifikácie kopírovania 52
špecifikácie skenovania 52
špecifikácie tlače 52
telefonická podpora 48
tlač
špecifikácie 52
tlačidlá, ovládací panel 6
V
vyhlásenia o splnení zákonných
požiadaviek
63
Register
64
Download

HP Deskjet 3510 e-All-in