TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
KATEDRA ELEKTRONIKY A MULTIMEDIÁLNYCH TELEKOMUNIKÁCIÍ
Hybridné MANET
DTN mobilné siete
Diplomová práca
ONDREJ BURÍK (MULTIMEDIÁLNE TELEKOMUNIKÁCIE)
VEDÚCI PRÁCE: DOC. ING. ĽUBOMÍR DOBOŠ, CSC.
Úlohy riešené v LS 2013/14
2/10

Analýza MANET a DTN sietí

Analýza existujúcich návrhov hybridných
MANET DTN mobilných sietí

Návrh hybridného protokolu
MANET

Mobile Ad hoc NETworks - mobilné ad hoc siete

Bez infraštruktúry

Trvalé (end-to-end) spojenia medzi koncovými
uzlami počas komunikácie

Protokoly

Proaktívne - periodicky aktualizujú
smerovacie tabuľky (DSDV, OLSR)

Reaktívne – výpočet optimálnej cesty,
ak chcú uzly komunikovať (DSR, AODV)

Hybridné – kombinácia proaktívnych
a reaktívnych vlastností (ZRP)
3/10
DTN





Delay/Disruption Tolerant Networks – siete tolerujúce
oneskorenie/rozpojenie
Nevyžadujú end-to-end spojenie
Mobilita - vhodný činiteľ pre smerovanie (nízka hustota
zariadení)
Princíp ulož-prenes-smeruj (store-carry-forward)
Protokoly

Deterministické – pohyb
uzlov je známy (kontext)

Stochastické – pohyb
uzlov je náhodný (Epidemic,
ExOR)
4/10
Hybridné MANET DTN
5/10

Spájajú vlastnosti MANET a DTN

Ak existuje end-to-end spojenie – ad hoc smerovanie

Ak neexistuje spojenie/sieť sa rozpojí – (oportunistické)
DTN smerovanie

Protokoly

HYMAD

SCaTR

StAR

“Island Hopping”
Návrh hybridného protokolu

6/10
Vychádza z protokolu ScATR
(Space-Content-adaptive-Time Routing)

Využíva ad hoc protokol AODV

Metrika: pravdepodobnosť stretnutia na základe predošlých
stretnutí

SCaTR: aritmetický priemer posledných n pravdepodobností

Návrh: využiť kontextové informácie
o stretnutiach podľa dní v týždni,
častí dní atď.
Návrh hybridného protokolu

7/10
Časovo variantná metrika (pravdepodobnosť kontaktu)
1
2
3
…
n
Po AM
42
93
74
…
13
Po PM
78
13
25
…
92
Ut AM
13
90
80
…
4
Ut PM
70
7
11
…
75
St AM
40
89
87
…
36
…
…
…
…
…
…
Ne PM
0
13
56
42
54
Nasledujúce úlohy

Konkrétny návrh protokolu

Implementácia protokolu v Matlabe

Simulácia navrhnutého a existujúcich
protokolov

Analýza výsledkov simulácie
8/10
Použitá literatúra
9/10

[1] GÖSCHKE, Karl Michael – HARIDI, Seif : Distributed
Applications and Interoperable Systems. Stockholm : Springer,
2012. ISBN 978-3-642-30822-2.

[2] MAYER, Christoph P. : Hybrid Routing in Delay Tolerant
Networks: Dizertačná práca. Karlsruhe : Karlsruher Institut für
Technologie, 2011. ISBN 978-3-86644-807-0.

[3] GARCIA, Miguel – COLL, Hugo – BRI, Diana – Lloret, Jaime :
Using MANET protocols in Wireless Sensor and Actor Networks.
Valencia : University of Valencia, 2008.

[4] OO, May Zin : A Proxy-Assisted Routing for Efficient Data
Transmission in Mobile Ad Hoc Networks: Dizertačná práca. Kuala
Lumpur : Universiti Malaya, 2011.

[5] BENCHI, Abdulkader – GUIDEC, Frédéric – LAUNAY, Pascale :
A Message Service for Opportunistic Computing in Disconnected
MANETs. Stockholm : IRISA, 2012.

[6] OBRACZKA, Katia : MANETs,
Integration. Santa Cruz : UCSC.
DTNs,
and
MANET/DTN
10/10
Ďakujem za pozornosť
Download

Hybridné MANET DTN mobilné siete