P R I H L Á Š K A D O ASYF
Meno a priezvisko (firma):
Adresa:
PSČ:
Pošta:
Vúc:
tel./fax:
mobil:
e-mail:
□ SHR
□ Manažér
□ Ostatné ………….
□ PD
□ Technik
□ s. r. o.
□ Ekológ
Výmera v ha: ………….
Dňa:
RČ:
□ a. s.
□ Študent
Zameranie: …………………..
Podpis (pečiatka):
MOŽNOSŤ AKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE V RÁMCI ASYF
Pôsobenie v oblasti (zaškrtnúť):
1) vedenie oblasti, regiónu:
2) odborné pôsobenie:
□ ekonomické a
□ chov oviec a
daňové poradenstvo
kôz
□ PRV
□ chov ošípanej a
hydiny
□ informatika
□ mlieko a mliečne
□ bankovníctvo
výrobky
□ zahraničné vzťahy
□ obiloviny a
□ obchod
olejniny
□ legislatíva, právo
□
□
programy,školenia
agrotechnika
3) administratívna pomoc
4) ostatné
□
□
□
□
□
□
□
ovocie a zelenina
cukor a lieh
technické plodiny
víno a chmeľ
ekologické
poľnohospodárstvo
□ agroturistika
□ štrukturálna a
regionálna politika,
rozvoj vidieka
□
lesné a vodné
hospodárstvo
□ veterinárna oblasť
□ fytosanita
□ služby
□ iné komodity
□ špecifikujte:
…………….
špecifikujte:
Prihlášku pošlite na adresu:
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF, Hlavná 16, 946 39 Patince,
prípadne naskenované mailom na info@asyf.sk
UniCredit Bank: 1017783018/1111
Download

Prihlášku - Združenie mladých farmárov na Slovensku