JUDr.M6riaBustinovi - advok6tka
Srobdrova186/9
91451 Trendianske
Teplice,SR
t
KS*'l$K\Ls.L,ls,
V'f F.1;r
ll f;i'l,J
I i".*
P S D e-t,lli i - fi;.}tstsH
'l
uosro:
Vybavuje
JUDr.Bustinov6
Zalobca:
d)
EJ
n1
txtfi.i"?
. i
t . .
KRAJSTYSUDV TRENEIruC
Ndmestie
sv.Anny 28
911 50TRENCIN
VaSaznadka NaSaznadka TrendianskeTeplice
13.02.2013
Zdruileniepodnikatel'ovPovaZskiBystrica, o. z.
Tatranske295,01701 PovaZsk6
Bystrica
teo: 42026491
z6pisna MV sR podc. ws/1-900/90-309s0,
dfia05. 12.2oo7
zast. na zaklade udelenej pisomnej plnej moci zo dfia
04.02.2013JUDr. Mdriou Bustinovu,advok6tkouso sidlom
kancel6rie
Srobdrova
186/9,91451 Trendianske
Teplice
(d'atejlen,,Zalobca")
Zalovan'!:
Prim6tormestaPovaZsk6Bystrica
Doc.PhDr.PaedDr.
KarolJanas,PhD.
Centrum213,017 13 Pova2sk6
Bystrica
(d'atejlen,,Zalovany")
ZntoBA
na preskumaniezikonnosti rozhodnutiaprim6toramestaPovaZsk6Bystrica
6 .k. Odd.OP145081201211435/A02-5
zo dfia 17.01.2013
podl'aS 244a nasl. ust.
Obdianskeho
sudnehoporiadku
DVOJMO!!!
Adresa:
Srobdrova
9
91451Trendianske
Teplice
Slovensk6
Republika
Kontakty:
Tef./hx: +42t32655262
e-mail: [email protected]
StrSnkad.-1-210
tio: r 907ss4
DIC: 103178491
rd opr-r:sK1031784941
.SOBTreniirq:11476813
/ 7500
Prilohv:
Plnd moc prdv zdstupcu+ doklado DPH
StanovyzdruZenia
Zapisnica
Rozhodnutiesp.zn. Odd.O/4508/2UA3ffi73/AO2-5zo dfia 11.12.2012
zo dfia 04.01.2013
Rozhodnutiesp.zn. Odd.O/4508/2012/323/A02-5
Rozhodnutiesp.zn. Odd.O/4508/2UA1$69/A02-5zo dfia 25.06.2012
2/20364/A02-5zo dfia 20.07.2012
Rozhodnutiei. Odd.O/4508/201
z 19.11.2012
8186/2UA28707/AL1-3
6.
Rozhodnutie
zo dfia 17.12.2012+ priloha podnet na
Rozhodnutiesp. zn. Odd.O/4508/2012/30836/A02-5
rozhodnutieod MDS
zo dfia 17.01.2013
Rozhodnutiesp.zn. Odd.O/4508/2012/1435/AO2-5
z 3.1.2013
Zalobcuz 9.7.2012,20.12.2012,
Odvolania
Rozpoiet mestapre rok 2012 v iasti podpropramc. 4.3.
Zmluvao spoluprdciz 27.6.2006
Mesain1 vykazyza mesiacev roku 2010 a 2011
Naiadenie Europskehoparlamentua Rady ES c. 1370/2007
informacifz 5.6.2012
Ziadosfo sprlstupnenie
prokurdtora
Pd
121/2012-Ozo dna 19.10.2012
i.
Protest
Dodatoke. 1 k zmluveo spolupraciz 12.10.2012a prilohy
Zalovany, primStor Mesta PovaZsk6 Bystrica, vydal dfia 17.01.2013
Zalobcovi
zo dfia 17.1.2013,doruden6
rozhodnutie
6. Odd.0/450812012114351A02-5
podan6mu
.2013
zo
dfia
03.01
odvolaniu
nevyhovel
.2013.
Rozhodnutim
22.01
dfia
vodi Rozhodnutiu mestsk6ho uradu v PovaZskej Bystrici sp. zn.
zo dna 17.12.2012a z tohto dOvoduv zdkonnej
Odd.0/450812012/308361AO2-5
aby krajsklisud po vykonanom
v S 250bods. 1 O. s. p. navrhujeme,
lehoteuvedenej
rozhodnutie 6. k.
napadnut6
ktonim
rozhodnutie,
dokazovani vydal
zo dna 17.01.2013, resp. rozhodnutie
Odd.O/450812012114351A02-5
zo dfia17.12.2012zru5l
prvostupiov6ho
c.
Odd.0/450812012/308361AO2-5
orgdnu
a vec vr6ti na d'alSiekonanie,a to z ddvodovuvedenfchv S 250j ods. 2 a) - d)
(d'alej
len,,O.s.p.").
s0dnehoporiadku
Obcianskeho
Od6vodnenie:
inform6cii,ktorou
Dna 05.06.2012podal ZalobcaZiadosto spristupnenie
inform6cii:
nasledovnych
Ziadalo spristupnenie
I. Vzhfadomna probl1mys priebehnymfinancovanim Mesta PovaZskdBystrica
Ziadameo informdciu:
d ei boti zo strany Mesta PovaZskitBystrica v roku 2011 poiiadan1 banky
o prefinancovaniebeZnych nakladov,prip. ci boli poiiadane o priebeZne
financovaniemesta.
Ak
Mesto PovaZskaBystrica poiiadalo v zmysle bodu 1 pfsm. a) banky
b)
o priebeZnefinancovanie,hiadameo informdciu,ktor6 banky boli osloven1
a s akym vysledkom.
c) Ak Mesto PovaZskdBystrica poiiadalo v zmysle bodu 1 pism. a) banky
o priebehn1financovanie,Ziadameo informdciu,ak6 sadzby urokov banky
navrhovalia ci boli Ziadostiakceptovan1.
2, MestoPovaZskdBystrica ma v roku 2012 podfa rozpodtuuhradif spoloinosti
€.
Mestskddopravndspoloinosf,a.s. (dalejlen,,MDS")sumu 1.32A.000,Adresa:
SroMrova9
Teplice
91451Treniianske
Republika
Slovensk6
Kontakty:
Tel./hx:+42r 32 6552662
e.mail:[email protected]
S t r 6 n kt .a- 2 - z L 0
tCO:ll %7 994
DIe: 1031784941
rd opn: sK1o3r78494r
dSOsTrendfn:11476813
i 7500
a) Ziadameo informdciu,ii mestouhraditov roku 2A12preddavokna vykony
MDS vo verejnomzaujme.
b) Ak MestoPovaZskaBystricauhradilov roku 2012preddavokv zmyste bodu
2
pism-a), Ziadameo uvedenievySkyuhradendhopreddavkua
-k;;rn;;i;;i
dfia 1hrady.
Q Ziadame o urienie Specifikaciesumy (sposob urcenii
sumy
preddavku), ktorI md mestoPovaZskaBystricauhradi(, atebotuto
sumu uZ
uhradilo ako preddavokna vykony MDS vo verejnomzaujme v roku 2012
v zmysle Zmluvy o spolupraci pri zabezpe\ovan-idopravy a o vykone vo
vereinomzauime v mestskeiautobusovejdopravena yzemi mestapovaZska
zo dfia 27.6.2006.
Qystrica
d) Ziadame o informdciu, ci mesto uhradza preddavky spotoinosti
MDS
iedenkratmesaine, najnesk1rdo 20.Dna mesiaca,tak iXo to uktada Zmluva
o spolupracipri zabezpeiovanl dopravy a o vykone vo verejnom zaujme
vmesfskei autobusoveidopravena Izemi mestaPova1ske Bystricazo
dfia
27.6-2006alebo uhradzapreddavkyinym dohodnutymsp1soboms MDS,
v ktoromprfpadeZiadameaj o predloZenietakejtoinej'dohody ?
3' Ziadameo predloZeniedoktadu,v zmysle ktoreho MDS ods?hlasita
prediZenie
terminu na zaplateniedoptatku vo vySke 604.27g,-€ v roku 2011 za
stratu
z vykonov MDS za rok 2010, v d1stedku iotho nemalo nedochadza(
k oneskorenymplatbam zo strany MestaPova^ska Bystrica,a teda MDS
tak
nemdpravo MestopovazskaBystricasankcionova(.
4. KtorezavdzkyMestaPovazskaBystrica,neboliku dhu 30.4.2012uhraden1,
tj.
s ktorymi zavdzkami so Specifikaciousumy, veritel'a,titulu a dfia sptatnosti
zavdzkuje MestopovazskaBystricav omeskanl.
5' Ziadame o predtoienie danovychdoktadovpreukazujfucich
vydokumentovanie
iednotlivychpoloZiek uptatnenehonaroku MDS za'pos;kytovaniestuZieb vo
vereinomzduime v roku 2010 a 2011, a to ai v iasti poloZiy prevadzkovdr6Zia
spravnar62i_a,
tak aby boto z tychtodanovychdoktadovzre1m6,co je obsahom
tychto poloZiek za jednotlive mesaine o-bdobiav roku 2010 a 2011.Taktiei
Ziadamevydokumentouafvypocetprevadzkovejreiie, spr1vnej r6Zie a potoZky
/danovedoklady/, ktorebotido tychtopotoiiekiahrnute.'
D6kaz:Ziadost'o spristupnenieinformdcifz s.6.2012
Na zaklaqetejtoZia_dosti_Mestskf
0rad PovaZsk6BystricavydalRozhodnutie
c' Odd.O/4508120121183691A02-5
zo dna 25.06.2012,
voei ktoremubolo podane
odvolaniez dOvodu,2e Mestskli0rad nevyhovelpodanejZiadosti. Na zaklade
uvedeneho
lYdal prim6tor Mesta PovaZskd eystrica rozhodnutie c.
Odd'O/4508120121203641A02-5
zo dna 20.07.2012,pricbm nevyhovelpodan6mu
odvolaniu.
Z dovodu,2e do5lok poru5enia
platnfcnpiavnychpreipisovbol vydany
protestprokurdtora
d. Pd 12112012-6
zo dfia 19.10.2012,'na
zdkladektor6hodoslo
zo strany prim6toraPovaZsk6Bystricak zru5eniurozhodnutiaprim6toraMesta
PovaZsk6Bystricac. odd.o/450812012120364tAo2-5
zo dha 20.07.2012a tiel
rozhodnutiu
Mestskehouradu v PovazskejBystricic. ol45ogl2o12t1g36g/Ao
2-5zo
dna 25.06.2012
a vec bola vr6tendna nove konanieprvostupfiov6mu
sprdvnemu
o196n
u.
D6kaz:Rozhodnutiesp. zn. odd.o/4508/2012/18369/A02-5
zo drta 25.06.2012
Rozhodnutiei. odd.o/4508/201
2/20364/A02-5zo drta 20.07.201
2
Rozhodnutiei. Prim 8186/201?J28707/AL1-J
z 1g.tI.2O1Z
Adresa:
SroMrova9
91451Trentianske
Teplice
Slovenskd
Republika
Kontakty:
Tef./fax:+42t 32 6552662
e-mail:[email protected]
leo: et 907gg4
DIC: 1031784941
tCoeH:sK103178494r
CSOBTreniin:11476813/ 7500
Strdnkad.-3-210
Odvolaniez 9.7.2012
Protestprokurdtora i. Pd 121/2012-6 zo dfia 19.10.2012
V Ziadosti
Zalobcu
poliadavka
z 5.6.2012bo\a
vznesenA
nasledovne:
V dasti bodu 2 bod c) podanejZiadostiz 5.6.2012 ZalobcaZiadalokrem
inehoo urdenieSpecifikacie
sumy(sp6soburdeniakonkr6tnejsumy preddavku),
ktoru m6 mesto PovaZsk6Bystricauhradit',alebo tuto sumu uZ uhradilo ako
preddavokna vykony MDS vo verejnomz1ujmev roku 2012 v zmysle Zmluvy
o spoluprdcipri zabezpedovani
dopravya o vykonevo verejnomzaujmev mestskej
autobusovejdoprave na Ozemi mesta PovaZsk6Bystrica zo dia 27.6.2006.
K uvedenejpoZiadavke
bodu2 c) sa mestovyjadrilo,2e preddavkov6
platbyna rok
2012boliSpecifikovan6
v rozpo6temesta2012,programe. 4, Doprava,Podprogram
e. 4.3 v sume800.000,EUR,pricomplSnovana
suma,ktor0m6 mesto uhraditza
je
rok 2012
Specifikovand
v kalkuladnom
vzorci, ktoni mal tvorit' prllohu c. 3
predmetneho
rozhodnutia.
Bolodoplnen6,2e
v rozpodte
na rok2012je pl6novand
na
preddavkyroku 2012 suma 800.000,-EUR, ktor0 mesto pravidelnemesadne
uhrfldzavo vyi5ke1112,pri6omrozdiel,ktoni vzniknemedzi skutocnfmindkladmi
a pl6novanfm ziskom na jednej strane a ziskanfmi trZbami a uhradenymi
preddavkamina druhej strane potom mesto bude uhrddzat'v roku 2013, a to
v zmyslebodu 6 v cl. lll a bodu 6 v dl. lV Zmluvyo spolupr6cipri zabezpedovani
dopravya o vfkone vo verejnomz6ujmev mestskejautobusovej
dopravena 0zemi
mesta PovaZsk6Bystricazo dna 27.6.2006.MDS udajne pravidelnemesadne
predklad6vfkaz o nflkladocha trZb6cha poskytovanie
preddavkovsa realizujena
platobnfchprikazov.Toto stanovisko v5ak nie je
zAklademestomvystavenyich
poZadovan6inform6cia a inform6ciu o sp6sobe urdenia konkr6tnejsumy
preddavkumestskliurad nespristupnil.
V bode 5 podanejZiadostiz 5.6.2012lalobca Ziadalo predloZenie
v5etkfch
dafiovfch dokladov ako prvotnfch dokladovpreukazujucich
zdokumentovanie
jednotlivlich
poloZiek
uplatneneho
n6rokuMDSza poskytovanie
sluZiebvo verejnom
z{uime v roku 2010 a2011, a to al v casti poloZkyprevddzkov6r62iaa spr6vna
r62ia,tak aby bolo z tyichtodanovychdokladovzrejm6,co je obsahomtfchto
poloZiekza jednotlivemesadneobdobiav roku 2010a 201l.Taktiel Zalobcav tejto
suvislosti Ziadal vydokumentovat'vfpocetprevildzkovejr62ie, spr6vnej r62ie
a poloZky
/danovedoklady/,
ktorebolido tfchtopoloZiek
zahrnute.
Dfia 11.12.2012Mestskf urad PovaZsk6Bystricavydal rozhodnutiec.
Odd.O/4508120121303731AC2-5,
v ktorom uviedol
, 2e Mesto PovaZskdBystrica
tfmito dokladminedisponuje
a teda ich nem6ako povinndosobav zmyslezfukona
o slobodeinformacii
k dispozicii.
Z uveden6ho
d6vodupost0pili
vybavenie
tohtobodu
Ziadosti v zmysle S 15 ods.1 zdkonac. 21112000
Z.z. o slobodnompristupe
k informdci6mspolocnostiMestsk6 dopravn6spolodnost',?.s., Za Orlovskfm
mostom 300, 017 36 PovaZsk5Bystrica.Co nie je poZadovan6inform6cia
a predloZenie v5etkfch dafiovfch dokladov ako prvotnfch dokladov
preukazujucichzdokumentovaniejednotlivfch poloZiek uplatnen6honiroku
MDSza poskytovaniesluZiebvo verejnomz6ujmev roku 2010 a2011,?to aj
v dasti poloZky prev6dzkovit r62ia a
sprdvna r62ia
mestski urad
nespristupnil.
Ndsledne Rozhodnutim c. Odd.OP/450812012130836/A02-5
zo dfia
17.12.2012Mestskf 0rad PovaZskSBystricarozhodolv ZiadostiZDRUZENIA
PODNIKATEIOVPovaZsk6 Bystrica zaevidovanejdfia 05.06.2012pod c.
Adresa:
Srob5rova
9
91451Trendianske
Teplice
Slovenskd
Republika
Kontakty:
Tel./fax: +421 32 655262
e-mail: bustinova(Ostonline.sk
S t r i i n k(a, . - 4 - z I 0
tCO:gl 907gg+
DIC: 1031784941
lC OPn:SK1031784941
.SOBtreniin: 11476813
/ 7500
1653512012
vo veci spristupnenia
informdciiopdtovnev dastibodu 5 a to tak, Ze
v casti bodu 5 nespristupnil
inform6ciev poZadovanom
rozsahu.Povinndosoba
v odovodnenisvojho rozhodnutiauviedla,2e vybavenietohto bodu post6pili
spolodnosti
Mestsk6dopravnSspolocnost',
?.s., nakolkoMestoPovaZskdBystrica
tfmitodokladminedisponuje,
a teda ich nem6ako povinn6osobav zmyslezAkona
o slobodeinformaciik dispozfcii.
V nadvdznosti
na uvedenebol zo strahyMestskej
dopravnej
spolodnosti
a.s. dorucenyi
Podnetna rozhodnutie
o Ziadostio poskytnutie
informdcie,
v ktoromsa uvadza,2e Mestsk6dopravn6spolodnost',
a.s. infoim6cie
neposkytla,
nakol'kopodl'a$ 3 ods. 2 zakonao slobodeinformdciipovinndosoba je
povinn6 spristupnit'iba inform6cieo hospod6renis verejnymi prostriedkami,
o nakladani
s majetkom5t6tu,majetkomvy55ieho
rizemn6ho
ceikualebomajetkom
obce, o Zivotnomprostredi,o uloh6chalebo odbornyich
sluZbachtfkajricichsa
Zivotnehoprostrediaa o obsahu,plneni a dinnostiach
vykon6vanlichna zaklade
uzatvorenej
zmluvy.Mestsk6dopravndspolodnost',
a.s. uvadza,2e nie je povinn6
poskytn0t'
poZadovane
jej ttitopovinnost'
udaje,ked'Ze
zdkonnestanovuje.
Ddkaz: Rozhodnutiesp. zn. Odd.O/4508/2012/30373/A02-5
zo drta 11.12.2012
Rozhodnutiesp. zn. Odd.O/4508/2012/30836/A02-5
+
zo dfia 17.12.2012
priloha podnetna rozhodnutieod MDS
Voci rozhodnutiu
sp. zn. Odd.O/4508/2UA3ffi73/AO2-5
zo dna 11.12.2012
podaldna 20.12.2012Zalobcav z1konnejlehotev castiodvolanie,kde opiitovne
Ziadal,aby mu mestoako povinn6osobaspristupnila:
'
k bodu 2 bod c) podanejZiadosti
z 5.6.2012poiladovane
informaciev dasti
Specifik6ciesumy (sp6sob urdeniakonkr6tnejsumy preddavku),ktoru
m5 mesto Pova2sk6Bystricauhradit'ako preddavokna vyikonyMDS vo
verejnom z6ujme v roku 2012 v zmysle Zmluvy o spolupr6ci pri
zabezpedovanidopravy a o vfkone vo verejnom zAujm,ev mestskej
autobusovej
dopravena [zem[ mestaPovaZsk6
Bystricazo dfia 27.6.2006(v
prilohe),nakol'kopodprogramc. 4.3 rozpodtu,na kto4i mesto odkdzalovo
svojejspristupnenej
inform6cii,
sa uvildzalenv5eobecndinformdcia
o tom,Ze
preddavkov6
platbyna rok 2012na objednan6
vfkonys0 vo vf5ke 800.000,EUR,av5akZiadnaSpecifikdcia
tejtosumy,teda vecnyobsahtejtosumy,nie
je uvedeny.V zmyslecl. lV. bod 4 a bod 5 Zmluvyo spolupr6ci
z 2T.6-.2006
vyplfva, 2e mesto musi disponovat'
jednoznadnou
presnou
a
Specifik6ciou
urdeniavyi5kykonkretnychpreddavkovako aj vf5ky objednanfchvykonov,
nakol'kotdto povinnost'vyplfva priamo zo zmluvy s MDS. prdve tieto
skutodnosti
(vecnfobsahobjednanych
vfkonovzo stranymestana konkr6tne
obdobies presnlimrozpodtom
ndkladovna 1 km) tvoriaSpecifikdciu
sumy,
ktorf mestouhrildzaako preddavkypre MDS.Mestouhr6dzamesadne1112
z celkovej predpokladanej
straty, pricom t6to preuk6zatel'n6
strata bude
chSpandako rozdiel medzi suctom ekonomickyoprSvnenyich
ndkladov
vynaloZenychdopravcom,primeranehozisku vzt'ahujucehosa k tyimto
opr6vnenym
ndkladoma medzitrZbamia vynosmiodak6vanfmidopravcom
pri plneni zAviizkov vyikonov vo verejnom zaujme. Z uvedeneho je
jednoznadn6,
Ze mestomusidisponovaf
inform5ciami,
ktoqichspristupnenie
navrhovatel'Ziadal v bode 2 c) podanejZiadosti.V r6mci odpovedena
predmetnybod mestskf urad argumentoval
tvrdenim
, 2e pldnovandsuma,
ktor0 m5 Mesto PovaZsk6Bystricauhradit'za rok 2012,je ipecifikovan6
v nejakom kalkulacnomvzorci, ktortl tvoril prilohu c. 3 napadnuteho
rozhodnutia.
Predmetn6prilohav5ak nie je Ziadnykalkulacnfvzorec,ale
vykazo nikladoch atrilbAchz dopravnejdinnostiako n6vrh rozpodtuna
Adresa:
SroMrova9
91451Treniianske
Teplice
Slovensk6
Republika
Kontakty:
Tel./tax: +421 32 6552662
e-mail: [email protected]
Strdnkad.-5-210
ICO:33 907994
DIe: 1031784941
td optt: sK1031784941
dsostreniin: 11476813
i 7500
rok 2012, pridom jeho predkladaniezo strany MDS pre mesto nemi
Ziadnuoporu v platnich privnych predpisocha ani v zmluvea nie je ani
odpoved'ouna poloZenf ot6zku Specifikovan0v bode d. 2 pism. c)
podanej Ziadosti z 05.06.2012,
z ktor6ho d6vodu je zrejm6, 2e mestskf
frad poZadovanfinformAciunespristupnil.
K bodu 5 podanejZiadostiinform6cie
pololiek,ktor6
o vecnejSpecifik6cii
vydokumentujuurdenie prevfidzkovejr62ie, sprSvnejr62ie v roku 2010 a 2011
a poloZky/danov6doklady- fotokopie/,ktore boli do tfchto poloZiekzahrnut6.
Skutodnosti,
ktor6 mesto uv1dzak tejto veci s0 bezpredmetn6,
nakol'kopovinn6
poZadovan6inform6cie,nakol'ko
osoba nem6 d6vod na to, aby nespristupnila
poZadovan6inform5ciesa tlikaju v zmysle S 11 ods. 2 Zfikona 21112000Z.z.
pouZivania
verejnfchprostriedkov
a nakladanias majetkomobce. Skuto6nosf,2e
mestskli Irad post0pil predmetn0Ziadost'tretej osobe, nie je d6vodom na
poZadovanych
nespristupnenie
informScii,nakol'koMesto PovaZsk5Bystricam6
jednoznadnepovinnost (z6konn0i zmluvnu)predmetnlimidafiovfmi dokladmi
disponovata skutodnost',
2e nimi nedisponuje
a musi si tieto zadovAlitod tretej
je
je
pripade
problemom
osoby,ktorou v tomto
MDS, nie
Ziadatela,ale samotnej
povinnej
osoby.
Je zrejm6,2e Mesto sa stSle spravujeVyhla5kouc. 15112003
2.2., a to
z dOvodu,2e na jej zneniesa odvoldvaZmluvao spolupr6ci,ktorejplatnosfnebola
dotknut6zru5enimpredmetnejvyhl5Sky,a to v zmysle nariadeniaEuropskeho
parlamentu
(cl.8) . V zmysle$ 2 bod 1 pism.a) Vyhla5ky
a RadyES c. 137012007
c.
15112003
Z.z. sa predpokladan5
stratapreukazuje
dokladmidopravcu,ktonimis0
prvotn6evidencia
vfkonov,n6kladova trZiebdopravcuza cel0skupinuliniek,ak ide
o dopravuvykon6van0
na uzemiobcealeboo prfmestsk0
autobusovu
dopravualebo
v dleneni podla jednotlivyich
liniek, na ktor6 sa vzfahuje povinnosfvfkonov.
Vzhladomna uveden6je zrejm6,2e povinn6osoba musi uvedenymidokladmi
disponovat,
nakol'kotuto povinnostuklad6pr6vnypredpisiplatna zmluvas MDS.
Mestoako povinn5osobanem6Zepri uhraden6kladovpre MDS vychddzatlen zo
predloZenych
sfhrnnych vyTkazov
zo strany MDS a nezaujimatsa o prvotnu
preukdzat'
evidenciu,
z ktonichdokladovsa da jednoznadne
derpaniejednotlivyich
poloZiekzo strany MDS, napr. v casti poloZkyprevddzkov6r62ia,sprSvnar62ia
a pod.,ktor6poloZkypredstavuj0
znaenyfinandnyi
rozsahn6kladovvynaloZenyich
zo
pre
stranymesta MDS.
Uveden6povinnostmestadisponovat'
inform6ciami,
ktor6 ZalobcapoZadoval
v bode 2 c a bode 5 Ziadostiz 5.6.2012vyplyvazVyhla5kyc. 15112003
Z.z. aj zo
platnfch
pr6vnych
predpisov,
sfdasne
a to Zfikonao cestnejdoprave56/20122.2.,
parlamentu
Nariadenia
Europskeho
a RadyES c. 137012007
ako aj platnejzmluvy
s MDS.
Dfia 3.1.2013 podal Zalobca odvolanie aj vodi Rozhodnutiu d.
Odd.OP/4508120121308361AO2-5
zo dfia 17.12.2012v dasti nespristupnenfch
inform6cilpodanejZiadostibod 5, a to z dOvodu,2e skutodnost',
2e mestskf 0rad
postupil predmetn0 Ziadost' tretej osobe, a t6to osoba uveden6 inform6cie
poZadovanych
nespristupnila
nieje dovodomna nespristupnenie
inform6cii,
nakol'ko
Mesto Pova2sk6 Bystrica m6 jednoznadnepovinnosf (z6konn0 i zmluvnri)
predmetnlimi
dahovlimidokladmidisponovat.
Podl'an6zoruZalobcuje okremvySSie
uvedenehotaktieZv rozporeso zflkonomd. 21112000Z'2.
tvrdenieMDSuveden6vo
vydanom Podnete na rozhodnutie Ziadostio poskytnutieinform6ciezo dfia
Adresa:
5rob5rova9
91451Trenfianske
Teplice
Republika
Slovenskd
Kontakty:
Tef./Fax:+42t 32 655262
e-mail;[email protected]
Striinkad.-6-210
ICO:33 907994
bre',roliieaear
tC OPn:SK10317&4941
CSOBTrendin:
tt4768L3| 75OO
12.12.2012,
2e spolodnost'
MDS nie je povinn6poskytnft'v5etky poZadovan6
inform6cie,
nakol'koim to zAkonnestanovuje.
Ustanovenie
S 3 ods. 2 Zakonac.
21112000
Z.z. uvAdza,
Ze povlnnSosobapodl'a$ 2 ods.3 spristupni
iba informdcie
o
hospoddrenis verejnfmi prostriedkami,
nakladanis majetkomStdtu majetkom
vy55ieho0zemn6hocelkualebomajetkomobce,o Zivotnomprostredi,o tliohach
aleboodbornyich
sluZb6chtfkaj0cichsa Zivotneho
prostredia
a o obsahu,plnenia
dinnostiachvykon6vanlichna zilklade uzatvorenejzmluvy. MDS m5 s Mestom
PovaZsk6Bystrica uzavretf Zmluvu o spolupr6cipri zabezpedovanidopravy
a o vfkone vo verejnomzluime v mestskejautobusovejdopravena uzemimesta
PovaZskd
Bystricazo dna 27.6.2006,
v zmyslektorejzmluvyMestopoukazuje
MDS
v pravidelnlich
zmluvou dohodnutfchterminoch0hrady za sluZby spojeneso
zabezpedovanlm
dopravya zlrovefi predmetnou
zmluvouje stanovenfpostuppri
preukazovani
uhradyn6kladov pri zabezpedovani
daniichsluZiebzo stranyMDS
a pri vynakladani
prostriedkov
mestana uhradydanyich
nfkladova pod. Neobstoji
preto tvrdenie MDS, 2e nejde v danom pripade o informdcietyikajricesa
hospod6renias majetkom obce. Pr6ve predmetnou zmluvou o spoluprSci
z 27.6.2006je medzi MDS a Mestom PovaZsk6Bystricadohodnutf sp6sob
preukazovania
vzniknutfchn6kladovMDS a ich n6slednejuhradyzo stranymesta
a kontroly
mestanadopodstatnenost'ou
uplatnenyich
n6rokovzo stranyMDS.
D6kaz: OdvolanieZalobcuz 20.12,2012
OdvolanieZalobcuz 3.1.2013
Zmluva o spoluprdci pri zabezpeiovani dopravy a o vykone vo
vereinom zdujme v mestskej autobusovej doprave na uzemi mesta
PovaZskdBystrica zo dfia 27.6.2006
Na z6kladepodan6hoodvolania
primStorMesta dfia 4.1,2013vydal v tejto
veci d'alSierozhodnutiec. Odd.O/45081201213231AO2-5
zo dfia 4.1.2013,
v ktorom
uvfidza, 2e v dasti bodu 2 pism. c) predmetnejZiadosti vyhovuje a dopifia
rozhodnutie
Mestsk6hourad PovaZsk6Bystricac. ODd.OP14508/30373
lAO2-5zo
dna 11.12.2012
presnychterminova sum, ktoreboliako preddavky
o Specifikdciou
uhraden6spolodnosti
MDS, ?.s., ktoriimlen deklaroval,
2e nebotiv1dydodrZane
dohodnut6
termfny0hrady- splatnostipredmetnfchpreddavkov
v zmyslezmluvy
o spoluprflci
227.6.2006
prim6tora,2e
s MDS.Napriek
tvrdeniu
podan6mu
odvolaniu
v danej casti vyhovuje, s tfmto Zalobca nesuhlasf
, nakol'ko primStorsvojim
stanoviskomopakovane uvAdza uL uveden6 inform6cie,ktore v5ak nie srj
informdciou
poZadovanou
Zalobcom,
a teda nie je tym zdokumentovanisp6sob
urdeniakonkr6tnejsumy preddavkuv nadvdznostina dl. lV bod 4 a S Zmluvy
o spolupr6ciz 27.6.2006.
Predmetnfm rozhodnutimprim6tor nevyhovel podan6mu odvolaniu,
a opdtovne teda ani podanejZiadostiv castibodu5, nakol'kopoZadovan6
dailove
jednotlivfch
dokladypreukazuj0ce
zdokumentovanie
poloZiek
uplatfiovaneho
n6roku
MDSza poskytovanie
sluZlebvo verejnom
z6ujmev roku2O1Oa2011,ato aj v dasti
prev6dzkov6
r62iaa sprdvnar62ia nespristupnilo
z dOvodu,2e mesto postupilo
vybavenie
tejtocastiZiadostiMDS,o.s.,pricomkonalv s0lades S 15 ods. l Zilkona
c. 2111200Z.z, kedZe Mesto PovaZskSBystrica nem6 uvedene informdcie
k dispozfcii,
av5akmd vedomost',kde moZnouveden6inform5cieziskat',pricom
postupoval0dajne podl'a pr6vnychzaverovprokur6torkyuvedenychv proteste
prokur6tora
d. Pd 12112012-6
zo dna 19.1A.2012.
MestoPovaZsk6
Bystrica0dajne
nem6 vedomost'o Ziadnychpredpisoch,ktor6 by ukladali obciam a mestdm
povinnost'
viest'udtovnedokladyinej pr6vnickej
osoby a to ani v pripade,ak mA
Adresa:
Srobarova
9
91451Trendianske
Teplice
Slovenskd
Republika
Kontakty:
Tel./fax:+42132 6552662
[email protected],s.k
StrSnkat.-7-zL0
tCO::: 907g%
Dra: 1031784941
tC OPt"t:
SK1031784941
CSOBTrendin:
1L4768L3
| 75OO
v tejto prdvnickejosobe podiely.Voci uveden6murozhodnutiunemoZnopodat
opravnyprostriedok.
Dal5ierozhodnutiev tejto veci vydal prim6tor Mesta dfia 17'1-2013,a to
zo dfia 17.01-2013,ktonim
Rozhodnutiesp. zn. Odd.O/4508/2012/1435/AO2-5
rozhodnutimpiimator zamietol odvolanieZalobcu podane dia 3.1.2013 a
lAO2-Szo dfia 17.12.2012potvrdil,
t2012/30836
rp. zn. Odd.0/4508
Rozhodnutie
tvrdenim
pridomtoto odOvodnil
, 2e mesto ako povinn6osoba nem6 vedomost
ktor6by ukladalimest6mpovinnosfviest 06tovn6doklady
o Ziadnychpredpisoch,
inej pravnickejosoby,a to ani v pripade, 2e v tejto pr6vnickejosobe m6 podiely.
preukazovanie
straty udajnesa ,,len"dodatodnekontrolujev sidle dopravcu,ktotli
a pretomestonem6
pr6vnic(ejosobe,a to mestskymkontrolorom,
vedie06tovnictvo
dafiov6dokladyv re6lnejdispozicii.
a aninem5pr6vnydovodmat poZadovan6
zo dfia 04.01'2013
D6kaz: Rozhodnutiesp.zn. Odd.O/4508/2012/323/AO2-5
zo dfia 17.01'2013
Rozhodnutiesp.zn. Odd.O/4508/2012/1435/AO2-5
podkladovzo stranyMesta(mesa6nevykazY- podtaprilohy)
Z predloZenfch
vyplyiva
, Ze v roku 2010 Mestsk6dopravn6spolodnosf,a.s. (d'alejlen MDS)
vykazo n6ktadocha trZbAchz dopravnejdinnostipresnepodla prilohy
pii.if,f
"dala lsltzOog Z.z. o preukazovanipredpokladanejstraty z poskytovania
k vyhla5ke
doprave.
autobusovej
vykonovvo verejnomzfiuimev pravidelnej
ndkladov
obdobi,t.j.v roku2011sa Mestoi MDSuZ pri vykazovani
V d'al5om
av5akje
c. 151120032.2.,
le sa jedn6o prilohuk vyhl65ke
a trZiebvyhlooznadeniu,
zrejm6,Ze z hl'adiskavecn6ho obsahu ide o totoZnu prilohu, ktor6 bola od
Z-2..
03.i2.2}ogzru5en6novelouZilkonao cestnejdopravec. 168/1996
V zmysle z1kona platn6hov danom obdobi malo Mesto PB pri f hrade
n6kladovpie MDS trvaf na splneniz6konnychpodmienokS15 ods. 4 zfikona
o cestnejdopravec. 168t1996Z.z. a teda realizovat,resp. poskytn0t0hraduza
osobitn6hopredpisu,ktorymje
sluZbyvo veielnomz6ujmezo svojhorozpoctupo_dla
(v prilohe).
parlamentu
a RadyES c. 137012007
cl. 6 nariadeniiEuropskeho
Uvedenycl6nok6 nariadeniaEP hovorio tom, 2e kaZdit0hradaakejkol'vek
povahys6visiica so zmluvouo sluZbdchvo verejnomziluimemusi byf v sulade
a teda nem6Zeprekroditsumu
v prilohenariadenia,
uvedenyimi
s ustanoveniami
zodpovedaj6cucist6mu financn6muvplyvu, ktoryi zodpoveda sfctu vplyvov,
i negativnych,z dodrZiavaniazlvdzkov vypllivajricichzo sluZiebvo
poritiunycl-r
sluZiebvo verejnom
verejnomzaujm6 na n6kladyalebo vyinosyposkytovatel'a
je uvedenyv danej prilohe
tfchto ukazovatefov
zAujme.Celf postupvyhodnotenia
je
gp, pridom'beztfchto vyhodnoteni
nie moZn6urdit',Ze 0hrada,ktor0
nariadenia
bolav sulades platnfmipr6vnyminormami.
Mestozrealizovalo,
v 6astipredloZenia
inform6cie
Z hladiskavecnehomestost6lenespristupnilo
r62ia"a ,,spr6vnar62ia"
,
jednotlivlichpoloZiek,v dasti ,,prevadzkov6
dokladovania
6asti
V
danej
obsahujU.
poloZky
v
skutodnosti
je
tieto
co
a teda doteraznie ireimie,
povinn6osoba len spriitupnila inform6ciuo vi5ke tfchto n6kladov,ale vecn6
n6plfi tfchto n6kladov podoprenAdafrovimi dokladmi preukazujucimiich
nebolaZalobcovinikdyspristupnen6.
opodstatnenost'
D6kaz: NariadenieEuropskehoparlamentua RadyES i. 1370/2007
Adrcsa:
9
Srob5rorra
TePlice
91451Treniianske
Republika
Slovensk5
Kontakty:
Tel./fax: +421 32 6552662
e-mail: [email protected]
Strdnkad,-8-210
tCO:al n7 W
DIC: 1031784941
tC OPtt:SK103178491
dSoBTrendfn:11476813
/ 7500
Na z6kladevyjadreniMesta- mestsk6ho
riradui prim6toramestaje zrejme,
2e Mestosa stSlespravujeVyhld5kouc. 15112003
2.2., a to z d6vodtt,Ze ni ;el
zneniesa odvol6vaZmluvao spolupraci,
ktorejplatnost'neboladotknutdzru5enim
predmetnej
vyhl65ky,
a to v zmyslenariadenia
Europskeho
parlamentu
a RadyES c.
1370t2007
(dt.8).
VzmysleS 2bod 1 pism.a) Vyhl65kyc. 151t2OO3Z.z.
sa predpoktadan6
strata preukazujedokladmidopravcu,ktorfmi su pruotndevidenciavikonov,
nakladova trZiebdopravcuza celuskupinuliniek,ak ideo dopravuvykon6van0
na
uzemi obce alebo o primestskuautobusov0dopravu alebo v 6leneni podl'a
jednotlivfchliniek,na ktor6sa vzt'ahujepovinnost'
vykonov.Vzhl'adomna uvedene
je zrejm6, 2e povinnSosoba musi uvedenymiObftaOmidisponovat,,
nakol'ko
t0to povinnost'ukladS
prfvny predpisi platnSzmluvas MDS.Mestoakopovinn6
osobanem6Zepri uhraden6kladovpre MDS vychddzat'
len zo s6hrnnyich
vykazov
predfoZenfchzo strany MDS a nezaujimat'sa o prvotn0 evidenciu,z ktoqich
dokladovsa de jednoznadne
preukdzat'
derpaniejednoflivlich
poloZiekzo strany
MDS,napr.v dastipoloZkyprevildzkov6
r62ia,spr6vnareZiaa pod.,ktor6poloZky
predstavuj0znalny financnyrozsahnSkladovvynaloZenfchzo stranymesta pre
MDS.
Uvedeni povinnost' mesta disponovat' inform6ciami, ktor6 Zalobca
poZadovalv bode 5 Ziadostiz 5.6.2012,vypllva zVyhlSskyc. 1S1;2OO3
Z.z. a!
zo sudasne
pr6vnych
predpisov,a
to
Z1koni
o
cestnej
doprave
-platnych
5612012
Z-z-,NariadeniaEuropskehoparlamentua Rady ES c. 13TOt2-007
akoaj
platnejzmluvys MDS.
Na pod_poru
svojich tvrdeni Zalobcazirovefi uvildzam,Ze dfia 12.10.2012
bol uzavretf medzi Mestom PovaZsk6 Bystrica a Mestskou dopravnou
spofodnostbu,a.s. dodatok c. 1 k Zmluve o spolupraci pri zabezpedovani
lopravy a o vfkone vo verejnom ziujme v mestskej autobusovejdoprave na
uzemi mesta PovaZsk6Bystrica zo dfia 27.6.2006,
i zmysle ktor6ho dodatku
a jeho priloh (najmd prilohy c. 5) je zrejme, 2e Mesto PovaZsk6Bystrica st6le
vych6dzazpreukazovania
predpokladanej
straty,ktori sa v zmysledl. lll bod 1
prilohy d. 5 z 12.10.2012k zmluve o spolupraii pri zabezpelouanidopravy
a o vikone vo verejnom z6ujme v mestskej autobusovej d'opr"u" na uzemi
mesta PovaZsk6 Bystrica zo dfia 27.6.200Gpreukazuje okrem in6ho
d
prvotnouevidenciouvfkonov, n6kladova triieb dopravGU
......,a teda neobstoji
tvrdenie prim6tora PovaZsk6 Bystrica, 2e mesto PovaZsk6 Bystrica nem6
povinnost'evidovat'prvotn6 doklady preukazujucen6klady dopravcu,ktor6
mesto spolodnostiMDS, a.s. prepl6cabez toho, aby disponovalo taitlimito
zAvailnymidokladmi.
D6kaz:Dodatokc. I k zmluve o spolupr6ciz 12.10.2012
a pritohy
Podl'aznenia$ 3 ods.1 o slobodnom
pristupek informaci6me.21112000
Z.z.
je zreim6,2e povinn6osoba musi poskytovata spristupiovat'nielen
inform6cie,
ktorem6 faktickyk dispozicii,
ale aj tie informdcie,
ktorepodl'aprdvnychpredpisov
musfmat'kdispozicii.
Na z6klade hore uveden6hom6me za preuk6zane, Ze vzhl'adomna
zikonn6 ustanovenia,ako aj uzatvorenrizmiuvu s MDS z 27.6.2006a jej
dodatku c. I v zneni priloh z 12J02012 je ialovani povinnf disponovat,
s poZadovanfmidokladmi, a teda je povinnf preUtoZii'Zalobcovi dafiov6
Adresa:
Srob6rova
9
91451Trentianske
Teplice
Slovenskd
Reoublika
Kontakty:
Tef./fax: +42132 6552ffi2
e-mail;bustinova(dstonline.sk
Strdnkad.-9-210
tCO: :l gO7 gg4
DIC: 1031784941
IC oPt-t:SK1031784941
.SOBTrendin: LL476BL3| Tsoo
doklady, ktor6 Zalobca poZaduje.T6to povinnost'vyplfva Mestu nielen zo
zilkona, ale i z uzavretejzmluvy s MDS.
sp. zn. 44 Ca 17912002
zo df,a
Krajskfs0d v Prahevo svojomRozsudkom
3.12.2002rozhodoltak, 2e: cit. ,,Princippristupuk informdci1mznamendmoZnos(
pozrief sa na 1daje, ktore na hrade ,,leZia",s ktorymi 1rad pracuje. lnformaciouje
mienen6to, io v okamZikudotazuje, alebo by( m5, v urade k dispozicii.Pokiaf hrad
zisti,2e nemd informdciu,ktoru podfa svojich povinnosti stanovenychpravnymi
prepismima maf,je povinnyju okamZitedoplni(a poskytnIf "
Z.z. o slobodnompristupek inform6ciSm
VzmysleS 3 ZAkonac. 21112000
vyplfva:
,,(1)KaZdyma pravo na pristup k informacidm,ktor6 majI povinnl osoby k
dispozicii.
(2) Povinndosobapodfa $ 2 ods. 3 spristupniiba informacieo hospodarenis
verejnymiprostriedkami,nakladanis majetkomStatumajetkomvyS1iehouzemn6ho
celku alebo majetkomobce, o Zivotnomprostredi,3a) o hlohachalebo odbornych
sluZbachtykajficich sa iivotneho prostredia a o obsahu, plnenl a iinnostiach
vykonavanychna zakladeuzatvorenejzmluvy.
(3) lnformaciesa spristupnujubez preukazaniapravnehoalebo ineho d6vodu
alebozaujmu,pre ktorysa informaciapoZaduje."
Zalovanf nem6 d6vod na to, aby nespristupnilpoZadovan6informicie,
nakol'ko poZadovan6inform6cie sa tfkajf v zmysle S 11 ods. 2 Zilkona
21112000
Z.z. pouZivaniaverejnfch prostriedkov a nakladanias majetkom
obce. Spristupnenim inform6cie o viiSke nikladov v 6asti previdzkovej
a spr6vnej r62ie zo strany povinnej osoby av5ak bez predloZeniavecnej
opodstatnenostitfchto poloZiek nie je ZalobcoviumoZnen6oboznimit' sa
s postupommesta pri nakladanis majetkommesta.Sprivny org6n postupoval
pri nakladanis majetkommesta podl'aosobitnychpredpisova hospodiri nie
so sf kromnym majetkoffi, a preto je nevyhnutn6 zistit' 6o najSirSiokruh
spristupfiovanich inform6cii, ked2e len ich spristupnenimje moZn6 zistit'
efektivitu, dodrZiavaniepovinnosti pri nakladani s majetkom mesta a tfm
pri vynakladani verejnfch prostriedkov v
zabezpedovat'transparentnost'
prospech tretej osoby. Uveden6 stanovisko vychidza z rozhodnutia
Najvy55ieho
sudu SR 6. 8 2i1412010.
Na ziklade uveden6hoZalobca mim za to, 2e su dan6 d6vody na
zru5enienapadnut6horozhodnutiaa navrhujeme,
aby Krajski sud v sulades S
250jods. 2 pism. a O.s.pvydal tento
Rozsudok
c. k.
Std zruiuje rozhodnutie Primdtora mesta PovaZskd Bystrica
zo drta 17.01.2013a vec mu vracia na d'al5ie
Odd.O/4508/2012/1435/AO2-5
konanie.
Zalovan!,je povinny uhradit' trovy prdvneho zastupovania v sume 331,12EUR
(pozostdvajuce z 2 (tkonov prdvnej sluiby : prevzatie a prfprava + pisomn6
20%),do 3 dnf od prdvoplatnosti tohto
.%tari"
ndiarske
Tepllce
26 62
g s t 4 . .r . . r . . . . . r r . r r r r r r r .
ystrica, o. z.
V zast.JUDr.M6riaBustinov6,advokitka,
na z6kladeudelenejpisomnejmoci zo dfia 04.02.2013
Zdruilen ie pod n ikafel'ov Pova
Adresa:
Srobarova
9
Teplice
91451Treniianske
Republika
Slovensk6
Kontakty:
Tel./fax:+42132 6552662
e-mail: [email protected]
StrSnka
d.- 10 - z 10
tCO:gg 907994
Drc: 1031784941
IC OPn:SK1031784941
dSOBTreniin: 11476813
/ 7500
Download

žalobu na preskúmanie rozhodnutia