Tax & Fiscal Alert
24.5.2013
Služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
Výbor pre DPH ako poradný orgán Európskej komisie vydal k článku 47 Smernice
2006/112/ES (ďalej len „Smernica“), t.j. § 16 ods. 1 ZDPH usmernenie týkajúce sa
služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť.
Predmetné usmernenie obsahuje výpočet služieb, pri ktorých sa členské štáty
zhodli, že sa na ne vzťahuje príp. nevzťahuje článok 47 Smernice.
Dané usmernenie bolo ovplyvnené najmä Rozsudkom ESD-166/ Heger Rud Je prevod práv na rybolov v určitej oblasti službou súvisiacou s nehnuteľným
majetkom?
Existuje dostatočne úzky a priamy vzťah medzi poskytnutou službou a
nehnuteľnosťou?
Služby dostatočne úzko súvisia s nehnuteľnosťou v súlade Čl. 31a Usmernenia,
v prípade ak:


Služby vzťahujúce
sa na nehnuteľnosť
sú odvodené z nehnuteľného majetku a daný nehnuteľný majetok tvorí
základnú súčasť služby, ktorý je pre jej poskytnutie hlavný a nevyhnutný
sú poskytované a zamerané na nehnuteľnosť, pričom ich predmetom je
právna alebo fyzická zmena danej nehnuteľnosti

Vypracovanie plánov budovy alebo častí budovy určených pre určitú parcelu
bez ohľadu na to, či je budova postavená;

Poskytovanie služieb stavebného dozoru alebo bezpečnostných služieb;

Stavba budovy na pozemku, ako aj stavebné a demolačné práce vykonávané
na budove alebo častiach budovy;

Stavba trvalých stavieb na pozemku, ako aj stavebné a demolačné práce
vykonávané na trvalých stavbách, ako napríklad potrubné systémy na plyn,
vodu, odpadovú vodu a podobne;

Práce na pozemku vrátane poľnohospodárskych služieb, ako napríklad
kultivácia pôdy, výsev, zavlažovanie a hnojenie;

Prieskum a posúdenie rizika a celistvosti nehnuteľného majetku;

Oceňovanie nehnuteľného majetku vrátane prípadu, keď je táto služba
potrebná na účely poistenia, aby sa stanovila hodnota majetku ako
zábezpeky pri pôžičke alebo na posúdenie rizika a škody pri sporoch;

Prenajímanie nehnuteľného majetku okrem prenajímania, ktoré slúži na účely
poskytovania reklamy vrátane uskladnenia tovaru, v prípade ktorého sa
postúpila určitá časť majetku do výlučného používania odberateľom;
Accace Tax & Fiscal Alert, 24.5.2013
Služby, ktoré sa
nevzťahujú na
nehnuteľnosť

Poskytovanie ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou
funkciou, ako sú dovolenkové rezorty alebo miesta upravené na stanovanie
vrátane práva na pobyt na určitom mieste vyplývajúce z prevodu práv časovo
obmedzeného užívania a podobne;

Postúpenie a prenos iných práv ako tých, ktoré sa týkajú prenájmu
nehnuteľností a poskytovania ubytovania na používanie celého nehnuteľného
majetku alebo jeho častí vrátane povolenia na používanie časti majetku, ako
napríklad udelenie rybárskych a lovných práv alebo prístup do hál na
letiskách, alebo využívanie infraštruktúry, za ktorú sa vyberajú mýta, akou je
napríklad most alebo tunel;

Údržba, rekonštrukcia a oprava budovy alebo jej častí vrátane prác ako
čistenie, obkladanie, tapetovanie a pokladanie parkiet;

Údržba, rekonštrukcia a oprava trvalých stavieb, ako napríklad potrubných
systémov pre plyn, vodu, odpadovú vodu a podobne;

Inštalácia alebo montáž prístrojov alebo vybavenia, ktoré sa po inštalácii
alebo montáži klasifikujú ako nehnuteľný majetok;

Údržba a oprava, inšpekcia a kontrola prístrojov alebo vybavenia, ak sú dané
prístroje alebo vybavenie klasifikované ako nehnuteľný majetok;

Iná správa majetku než je správa portfólia investícií do nehnuteľností
spočívajúca v prevádzke obchodnej, priemyselnej alebo obytnej
nehnuteľnosti vlastníkom majetku alebo na jeho účet;

Sprostredkovanie pri predaji alebo prenájme nehnuteľného majetku a pri
určitých účastiach na nehnuteľnom majetku alebo vecných právach
posudzovaných ako hmotný majetok okrem sprostredkovania, pri poskytnutí
hotelového ubytovania;

Právne služby súvisiace s prevedením nároku na nehnuteľný majetok a
určitými účasťami na nehnuteľnom majetku alebo vecnými právami
posudzovanými ako hmotný majetok, ako sú napríklad notárske práce alebo
vypracovanie zmluvy o predaji alebo nadobudnutí tohto majetku, aj keď sa
základná transakcia vedúca k právnej zmene majetku neuskutoční.

Vypracovanie plánov budovy alebo častí budovy, ak nie sú určené pre
konkrétnu parcelu;

Uskladňovanie tovaru v nehnuteľnom majetku, ak žiadna konkrétna časť
nehnuteľného majetku nie je postúpená do výhradného používania
odberateľom;

Poskytovanie reklamy, aj keď zahŕňa používanie nehnuteľného majetku;

Sprostredkovanie pri poskytovaní hotelového ubytovania alebo ubytovania v
sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové rezorty alebo miesta
upravené na stanovanie, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej
osoby;

Telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a
elektronické služby, pokiaľ sa na ne nevzťahuje článok s výnimkou ak sa
poskytujú v rámci ubytovania;

Poskytovanie miesta pre stánok na veľtrhu alebo výstave spolu s inými
súvisiacimi službami, vďaka ktorým môže vystavovateľ vystaviť predmety,
akými sú napríklad návrh stánku, preprava a uskladňovanie predmetov,
poskytovanie prístrojov, kladenie káblov, poistenie a reklama;
Accace Tax & Fiscal Alert, 24.5.2013

Inštalácia alebo montáž, údržba a oprava, inšpekcia alebo kontrola prístrojov
alebo vybavenia, ktoré nie sú súčasťou nehnuteľného majetku ani sa ňou
nestanú;

Správu portfólia investícií do nehnuteľného majetku;

Iné právne služby okrem služieb, na ktoré sa vzťahuje odsek s výnimkou tých
uvedených vyššie v súvislosti so zmluvami vrátane poradenstva týkajúceho
sa podmienok zmluvy o prevode nehnuteľného majetku alebo v súvislosti
s vymáhaním plnenia takejto zmluvy alebo dokázaním existencie takejto
zmluvy v prípade, že nejde o špecifické služby pre prevod nároku na
nehnuteľný majetok.
Poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho
vysielania alebo elektronických služieb poskytovaných zdaniteľnou osobou spolu
s ubytovaním sa považuje buď za súčasť ubytovania, alebo za doplnok k
poskytovaniu ubytovania, v závislosti od toho, či sa účtuje spolu s ubytovaním
alebo samostatne.
Ak sa zariadenie dá odberateľovi k dispozícii na vykonanie práce na nehnuteľnom
majetku, daná transakcia predstavuje poskytovanie služieb vzťahujúcich sa na
nehnuteľný majetok, len ak poskytovateľ služieb prevezme n seba zodpovednosť
za vykonanie danej práce.
Ak poskytovateľ služieb poskytne odberateľovi zariadenie spolu s dostatočným
počtom pracovníkov na jeho obsluhu na účely vykonania práce, platí, že prevzal
zodpovednosť za vykonanie danej práce.
Túto domnienku možno vyvrátiť.
Rozsudok ESD 111/05 Aktiebolaget
V súlade s rozsudkom ESD - 111/05 Aktiebolaget zastáva FR SR názor, že
dodanie FVE na kľúč je považované za dodanie tovaru s inštaláciou.
Napriek vyššie uvedenému FR SR stále považuje FVE za nehnuteľnosť a služby,
ktoré sa na ňu vzťahujú, možno považovať za služby spojené
s nehnuteľnosťou.
Kontakt
Peter Pašek
Head of Advisory
[email protected]
Tel: +421 2 3255 3009
Mobil: +421 905 998 828
www.accace.com
Accace Tax & Fiscal Alert, 24.5.2013
Download

%20FISCAL%20ALERT_Sluzby%20vztahujuce%20sa%20na%20nehnutelnost.pdf;TAX & FISCAL ALERT_Sluzby vztahujuce sa na