TECHNICKÁ UNIVERZITA V
KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A
INFORMATIKY
Experimentálny model PON sietí:
Meranie a meracie protokoly
Vedúci: Prof. RNDr. Ing. Ján Turán,
DrSc.
Konzultant: Ing. Tomáš Ivaniga
KEMT FEI TU v Košiciach
Študent: Kuchár Ľuboš
Zadanie bakalárskej práce





Teoretické spracovanie problematiky rôznych typov
optických vláknových sietí.
Rozbor programového balíka OptSim.
Návrh modelu siete Fttx a PON pre areál TUKE.
Overenie navrhnutého modelu pomocou programu
OptSim a meraním pomocou OTDR.
Vypracovanie sprievodnej dokumentácie: „Meracích
protokolov.“
2/10
Zimný semester

V zimnom semestri štúdia práce som sa venoval:
– Spracovaniu problematiky optickych sietí PON a
FTTx.
– Zoznámeniu sa s pracoviskom.
– Práci so zváračkou optických vlákien a ich
manipuláciou, postupu zvárania zahrňujúceho
čistenie vlákna, jeho zalomenie, následné
zváranie a ťahová skúška vlákna.
– Meranie pomocou OTDR (Optical Time Domain
Reflectometry)
3/10
Pracovisko
D
A
C

A – čistič optických
konektorov

B – zváračka

C – zalamovač
optických vláken

D – OTDR
B
4/10
Zváranie optických vláken
Vláknový
mikroskop
Zváračka
optických
vlákien
Presvetľovací
laser
5/10
Meranie pomocou OTDR

V tomto meraní som vytvoril fyzické zapojenie, ktoré vidíme
na schéme č.1.
OTDR
500 m
predradnéh
o optického
vlákna
Optický
splitter
1:8
1000 m
optického
vlákna
Schéma č. 1
6/10
Postup merania




Prvým krokom som vytvoril
samotné zapojenie
pomocou predradného
optického vlákna.
Nazváranie konektora ku
vstupnému vláknu splittra.
Nazváranie 1 km optického
vlákna ku jednému z
ôsmich výstupov splittra.
Overenie zvárania
pomocou lasera.
7/10
Výsledky merania
Predradné
vlákno
Predradné
vlákno
Predradné
vlákno
Optický rozbočovač
1 km vlákna
Fresnelov odraz
Optický rozbočovač
Fresnelov odraz
1 km vlákna
Konektor
1 km vlákna
Fresnelov odraz
8/10
Simulácia zapojenia
S
rozbočovačom
(11.28dB)
Bez
rozbočovača
(0.87dB)
2/10
Letný semester

V letnom semestri sa plánujem venovať:
–
–
–
Návrhu Fttx sietí pre areál TUKE.
Spracovaniu WDM v programe OptSim.
Vytvoreniu meracích protokolov ku modelu
optickej siete pre TUKE.
9/10
Ďakujem za Vašu pozornosť.
Download

Experimantálny model PON sietí: Meranie a meracie protokoly