Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, Prešov, 080 01
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2012-2013
Vypracovala: Mgr. Hedviga Tomášová
riaditeľka školy
Prerokovaná na pedagogickej rade dňa:
30.9.2013
Prerokovaná na Rade školy dňa :
14.10.2013
Schválená zriaďovateľom KŠÚ Prešov dňa:
2013
a/ Základné identifikačné údaje o škole
1. Názov školy
: Spojená škola internátna
2. Adresa školy
: Masarykova 11175/20C, Prešov
3. Tel.,fax
: 051 / 77 11 964, 7480 181, fax: 7480 180
4. Internetová
: www.zssimasarykova.edupage.org
elektr. adresa
5. Zriaďovateľ školy:
: [email protected], [email protected]
Krajský školský úrad v Prešove,
od 1.1.2012 Obvodný úrad- odbor školstva
Tarasa Ševčenka 11, Prešov, 080 01
6. Vedúci zamestnanci školy :
riaditeľka školy:
štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy pre ŠZŠ:
zástupca riaditeľky školy pre Praktickú školu a Internát:
zástupkyňa riaditeľky školy pre ŠMŠ:
vedúca ŠJ:
vedúca hospodársko-prevádzkového úseku:
Mgr. Hedviga Tomášová
PhDr. Margita Pinčáková
Mgr. Peter Parada
Mgr. Danica Tomčová
Jarmila Poševková
Darina Baková
7. Poradné orgány školy
Školská rada má 11 členov: Predseda – Mgr.Jana Korušiaková (pedag.zam.)
členovia rady školy: Bc.Viera Vojteková (ped.zam.) Helena Horváthová (/nepedag. zam.),
za rodičov- Bužická Mária, Fabián Miroslav, Hanigovská Bibiána, za OÚ- PhDr. Kvetoslava
Komanická, Mgr. Šabeková Bibiána, Ing. Hrabčáková Jarmila, Mgr. Halecká Mária
Na svojich zasadnutiach, prizvanou riaditeľkou školy a najmä jej predsedníčkou , bola
informovaná o:
- úlohách vyplývajúcich zo strategickej profilácie školy
- personálnych zmenách a aktuálnej organizácií školy,
- skladbe žiakov, ich zaraďovania v rámci vnútornej diferenciácie
- rozpočte a hospodárení školy a využívaní mimorozpočtových prostriedkov
- návrhu Školských vzdelávacích a výchovných programov
- Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti
- o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení V-V procesu
Pedagogická rada : Na pravidelných zasadnutiach prerokovávala a schvaľovala
- Plán práce školy, ciele a aktuálne úlohy vyplývajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy,
- Prijímanie, zaraďovanie a preraďovanie žiakov v rámci vnútornej diferenciácie školy po
vstupnej i priebežnej diagnostike žiakov,
- Formu hodnotenia žiakov v ročníkoch a predmetoch
Prerokovávala výchovnovzdelávacie výsledky žiakov i prognózu ich
ďalšieho
adekvátneho vzdelávania
- Navrhovala výchovné opatrenia, opatrenia na zlepšenie dochádzky niektorých žiakov,
- Podávala podnetné návrhy pre p
Metodické združenia (MZ) :
Hodnotiaca správa činnosti MZ „A“ v školskom roku 2012/2013
MZ variantu „A“ tvorí kolektív pedagógov v zložení:
Vedúci MZ: PhDr. Svetlana Madzgoňová (tr. uč. VIII. A)
Členovia MZ: Mgr. Hedviga Tomášová (riad. školy), PhDr. Margita Pinčáková (zást. riad.
školy), Mgr. Peter Parada (zást. riad. školy), Mgr. Jana Fabuľová (tr. uč. II.A ), Mgr. Iveta
Ringerová (tr. uč. IV. A) , Mgr. Peter Zborovský (tr. uč. V. A ), PaedDr. Lucia Schewczuková
(tr. uč. VI.A), Mgr. Iveta Babjáková (tr. uč. VII.A), Mgr. Anna Muľová (tr. uč. VIII.B), Mgr.
Štefan Tomko (tr. uč. PŠ1, vyučujúci PVC v triedach A variantu), Mgr. Viera Ďurašová
MZ „A“ sa schádzalo na pravidelných zasadnutiach a riadilo sa programom určeným v Pláne
práce MZ.
Súčasťou činnosti MZ sú aj :
- Workshopy (aktivity na báze dobrovoľnosti pre všetkých pedagogických pracovníkov,
ktorí prejavia záujem o rozšírenie vedomostí a poznatkov)
- aktivity smerujúce k rozširovaniu a overeniu kľúčových kompetencií žiakov (súťaže)
Pre skvalitnenie a zefektívnenie činnosti MZ sa na mimoriadnom stretnutí členovia MZ
uzniesli na rozdelení čiastkových úloh:
- PaedDr. Lucia Schewczuková – pravidelná výstava žiackych prác (nástenné noviny)
- Mgr. Peter Parada – propagácia činnosti spadajúcej do MZ A variantu na internetovej
stránke školy.
- Mgr. Zborovský, Mgr. Babjáková – príprava výletov a exkurzií vychádzajúcich zo
ŚkVP.
- Mgr. Štefan Tomko, PhDr. Svetlana Madzgoňová – propagácia školy (práce žiakov výstavy, trhy).
Členovia MZ konštatujú, že plán práce MZ bol splnený.
I. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
a) Didaktika vyučovacej hodiny (prednáška- PhDr. Pinčáková)
Potreba zaradiť túto problematiku do plánu práce a činnosti MZ vyplýva nielen
z analýzy hospitačnej činnosti, ktorá preukázala menšie nedostatky v štruktúre vyučovacej
hodiny, formovaní cieľov a použitých metódach, ale aj z faktu, že v oblasti didaktiky
jednotlivých predmetov a špeciálnej pedagogiky ako vedného odboru pribúdajú neustále nové
informácie a poznatky smerujúce k zefektívneniu edukačného procesu.
PhDr. Margita Pinčáková sa vo svojej prednáške zamerala na postavenie a miesto špeciálnopedagogických metód v edukačnom procese. Poukázala na potrebu preukázať odbornosť aj
v pohospitačnom rozhovore – aplikovať odbornú terminológiu a správne názvoslovie:
správne pomenovať zvolenú metódu, orientovať sa vo vyučovacích zásadách ,vychádzať zo
špeciálno- pedagogických princípov.
V prednáške názorným spôsobom rozdelila vyučovacie metódy a zdôraznila miesto
špeciálno-pedagogických metód v edukácii žiakov s mentálnym postihnutím. Upozornila na
potrebu aplikovať aj vo variante A :
- rehabilitačné, podporné doplnkové metódy – masáže pre žiakov s DMO
- komunitu ako sociálno komunikačnú metódu.
Názorným spôsobom analyzovala štruktúru vyučovacej hodiny:
- základného typu s jej jednotlivými fázami
- jednotlivé typy vyučovacích hodín s poukázaním na zmeny fáz vyučovacej hodiny.
b) Cvičenia na korekciu a elimináciu problémového správania -techniky odrazenia
verbálnej agresie/verbálneho šikanovania- aplikačná prednáška (PhDr.
Madzgoňová)V aplikačnej prednáške etopedického zamerania boli demonštrované
jednotlivé techniky odrazenia verbálnej agresie – verbálneho šikanovania s akcentom na
zastavenie gradácie problémovej situácie a zablokovania útočníka.
c) Plánovaná inštruktáž „Posunková reč – komunikačný kanál s nepočujúcimi žiakmi
a žiakmi s poruchami sluchu“ bola reakciou na fakt, že členovia MZ vyučujú aj žiakov
s poruchami sluchu. Nakoľko neovládanie posunkového jazyka je závažnou prekážkou
edukačných snáh všetkých učiteľov, nielen členov MZ A variantu, uvítali sme možnosť
absolvovať „Kurz posunkového jazyka“, ktorého sa účastina všetci členovia MZ.
II.
Prehĺbenie spolupráce s MZ variantu B a C.
Workshop:
a) Životopis bábky – prvky folkloristiky ako motivačný prvok na hodinách pracovného
vyučovania. Na podujatí sa poukázalo nielen na silný motivačný aspekt prvkov
folkloristiky, ale účastníci workshopu mohli názorne sledovať a aj predviesť
jednotlivé úkony, ktoré prispievajú k rozvíjaniu hrubej a jemnej motoriky žiakov pri
výrobe jednoduchej bábky. Vo vzťahu k metodike pracovného vyučovania
akcentujeme možnosti rozvíjania zručnosti ľavej ruky ako bázy pre zvládnutie
háčkovania a pletenia – ručných prác vymedzených ŠVP.
b) Netradičné výtvarné techniky. Podujatie bolo zacielené na prehĺbenie poznatkov
o výtvarných technikách využívaných vo vyučovaní výtvarnej výchovy.
Demonštrované techniky vychádzali zo Štátneho i Školského vzdelávacieho programu
pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. Netradičnými výtvarnými
technikami sledovala Mgr. Iveta Ringerová zvýšenie príťažlivosti hodín výtvarnej
výchovy pre žiakov, možnosti rozvíjania ich kreativity a fantázie.
III. Aktivity pre žiakov vyplývajúce zo ŠkVP.
a) Súťaž „Gazdinka“ bola zacielená na praktické preverenie poznatkov a zručností,
ktoré si osvojili žiačky 7.-9. ročníka na hodinách pracovného vyučovania. V súťaži
boli zastúpené zložky: starostlivosť o dojča, hygiena domácnosti (žehlenie), príprava
pokrmov (spoznávanie zeleniny, rozlišovanie pochutín a potravín, príprava šalátov),
pestovateľské práce (presádzanie rastlín) a ručné práce (háčkovanie, prišívanie
gombíkov). Súťaž sa stretla u žiačok s veľmi pozitívnym ohlasom. Podujatie pripravila
Mgr. Muľová
b) Súťaž „Šikovný majster“ Pre žiakov 7. – 9. ročníka pripravil súťaž Mgr. Štefan
Tomko. Pri zostavovaní súťažných úloh vychádzal z obsahu vzdelávania pracovného
vyučovania. Žiaci si preverili poznatky z práce s drevom a praktické zručnosti
nevyhnutné pri výrobe konkrétneho výrobku (meranie, pílenie, brúsenie, práca so
zverákom, pílkou kladivom).
VÝCHODISKÁ PRE ČINNOSŤ MZ v školskom roku 2013/2014
Za klady v činnosti MZ považujú:
- Odbornosť vrátane logopedickej (korekcia rečových porúch, logopedické rozcvičky)
a etopedickej (diagnostika rizikového správania)
- Tvorivosť a kreativita vo vyučovacom procese (netradičné výtvarné techniky
a techniky spracovania materiálov sú cestou k pestrosti a príťažlivosti hodín
pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy)
- Prístupnosť k novým inovatívnym formám práce (práca s interaktívnou tabuľou)
- Pružné reagovanie na nové podnety a úlohy
-
Záujem na zvyšovaní kvalifikácie, získavaní a vzájomnej výmene skúseností
a poznatkov
Využívanie didaktickej techniky a IKT vo vyučovacom procese
Odborná príprava študentov Prešovskej univerzity (cvičná škola)
Nedostatky v činnosti MZ:
- Nedostatky v štruktúre vyučovacej hodiny: vytýčenie cieľa na začiatku a kontrola jeho
splnenia na konci vyučovacej hodiny, neúplné dodržiavanie postupnosti –
algoritmizácie učiva.
- Nedostatočné využívanie špeciálnopedagogických a inovatívnych metód v edukačnom
procese.
- Absencia adekvátneho odborného pojmoslovia a terminológie.
Členovia MZ prejavujú záujem o následovné témy: Netradičné techniky spracovania
materiálov, netradičné výtvarné techniky, behaviorálna psychológia, metodika ručných prác,
Dejiny Prešova - regionálny výchova, racionálna výživa a zdravý životný štýl, didaktické hry
v prírode
Vedúca MZ A- PhDr. Svetlana Madzgoňová
Hodnotiaca správa činnosti MZ B a Praktickej školy za školský rok
2012/2013
Činnosť MZ pre variant B bola naplánovaná v rámci Plánu MZ učiteľov na školský rok
2012/2013.
V septembri sme spracovávali tematické plány v ročníkoch B variantu a Praktickej školy,
reevidovali plány v ročníkoch 4. a 8. v rámci ŠKVP pre žiakov so stredným stupňom
mentálneho postihnutia (ISCED 1) a troch nových predmetov (čítanie a písanie hrou,
terapeutické a korektívne cvičenia, pohybová výchova).
Klady tvorby plánov: zamerali sme sa na dodržiavanie obsahu učiva- tematické celky a témy
(rámcové ciele) jednotlivých predmetov a ich súladu s ŠKVP. Zodpovední za činnosť boli
všetci učitelia B variantu a Praktickej školy, Zápory- spracovanie plánov bolo náročné
z dôvodov viacerých ročníkov v triedach.
V mesiaci október pani zástupkyňa PhDr.Margita Pinčáková pripravila pracovný seminár na
tému Didaktické aspekty reformy v školách s mentálnym postihnutím. Spracovaná téma bola
pre nás obohatením o nové informácie.
Klady pracovného semináru: riešenie tematiky formulácie cieľov vzdelávania v EÚ (v
kľúčových kompetenciách), cieľov výchovy a vzdelávania, obsah vzdelávania (schopnosti,
postoje, hodnoty), metódy insert, školského vzdelávacieho programu (pozitíva a negatíva
reformy), tematika vyučovacích metód (3 požiadavky- aktivizovať žiakov, spájať edukáciu
s reálnym životom, autodidakcia), mozgovo-kompatibilného učenia, teórie o trionite ľudského
mozgu, sociálnej klímy v triede, prípravy učiteľa na vyučovanie.
Otvorená vyučovacia hodina pohybovej výchovy v 2.a 3.ročníku B variantu a jej zhodnotenie
(Mgr. M.Petruš) bude presunutá do plánu akcií MZ v budúcom školskom roku 2013-14
(hodina je zatiaľ zaznamenaná na videonahrávke).
Prezentácia individuálnej logopedickej starostlivosti (Mgr.A.Makšinová) bola prezentovaná
v mesiaci apríl 2013 a bola pozitívnym prínosom pre učiteľov B a C variantu pri výučbe
predmetu rozvíjanie komunikačných schopností (pozitívum prezentácie).
V júni sme doplnili ŠKVP o predmety 9.ročníka B variantu, o rámcový učebný plán (+4
voliteľné predmety- terapeutické a korektívne cvičenia, čítanie a písanie hrou, pohybová
výchova, rozvíjanie grafomotorických zručností a informatická výchova). Praktická škola
doplnila ŠKVP o predmety 3. ročníka PŠ.
Nové vyučovacie predmety terapeutické a korektívne cvičenia, čítanie a písanie hrou,
pohybovú výchovu sme na konci školského roka v rámci záverečnej MZ zhodnotili kladne.
V rámci predmetu. terapeutické a korektívne cvičenia sme mohli riešiť problémové správanie
v triede, riešiť vzťahy medzi žiakmi, využiť medzipredmetové vzťahy, zaoberať sa
arteterapiou, muzikoterapiou. V predmete pohybová výchova sme často využívali hry
a súťaže. V predmete čítanie a písanie hrou sme využili možnosť použiť hru napr.
modelovanie písmen z plastelíny, písanie prstom do múky, písanie na PC, štetcom na tabuľu,
písanie pri hre „na nákup“ a pod., pri čítaní sme využili svojpomocne vyrobené pomôcky.
Celkovo práca so žiakmi v triedach B variantu a Praktickej školy bola počas školského roka
náročná z dôvodu rôznorodých špeciálno-pedagogických potrieb žiakov v triedach.
Pozitívum- zamerali sme sa aj na výmenu pedagogických skúseností pri práci so žiakmi
s problémovým správaním.
Vedúca MZ- Mgr. Adela Gavulová
Hodnotiaca správa činnosti MZ variantu C v školskom roku 2012/2013
Na začiatku školského roku 2012/2013 združovalo Metodické združenie variantu C učiteľov
a pedagogické asistentky zo Špeciálnej základnej školy - variant C, Praktickej školy a
Špeciálnej materskej školy. V mesiaci september 2012 prišla požiadavka odčlenenia
Praktickej školy od MZ variantu C. Poznaním vývinovej úrovni žiakov praktickej školy, ich
záujmov a potrieb a tiež smerovaním praktickej školy, sa učitelia praktickej školy stali členmi
MZ variantu B.
Vedúca MZ variantu C: Mgr. Jana Korušiaková
Členovia MZ variantu C v 1. polroku šk. r. 2012/2013: Mgr. Ľudmila Sabolová – TU C1
Mgr. Ingrid Izdenczyová – TU C2, Mgr. Marcela Izdenczyová – TU C3, Mgr. Slávka
Karasová –TU C5, Mgr. Denisa Zacharovská –TU C6 , Mgr. Alena Makšinová – TU C7
Mgr. Danica Tomčová – TU ŠMŠ, Bc. Marta Bartová – učiteľka ŠMŠ
Asistentky- Janka Ondušová –C4, Danka Bašistová – C5, Zdenka Gladičová – C6, Juliana
Samková – C1 , Pom.vych.-Marcela Olejníková - PV C2,
Plnenie úloh MZ variantu C
SEPTEMBER
1. Pracovné stretnutie s cieľom zjednotenia sa v úlohách plánu práce na školský rok
2012/2013 a jeho naplánovanie.
2. Oboznámenie sa s novým vypracovaným ŠkVP pre žiakov s VNP. Tvorba IVP na
školský rok 2012/2013 podľa ŠkVP - následné vypracovanie individuálnych vzdelávacích
programov (IVP).
Zodp.: Mgr. Jana Korušiaková
OKTÓBER
1. Pracovný seminár:
Téma: Didaktika vyučovania v ŠZŠ. Pracovný seminár pre členov MZ var. A,B, C).
Zodp.: PhDr. Margita Pinčáková
FEBRUÁR
1. Prednáška
Téma: Rozvíjanie hlasového prejavu pri ťažkom postihnutí oromotoriky.
Zodp.: Mgr. Slávka Karasová
MAREC
1. Otvorená hodina:
Téma: Rozvíjanie hlasového prejavu (zvuky, džavot) v predmete Rozvíjanie
komunikačných schopností.
Zodp.: Mgr. Alena Makšinová
JÚN
Hodnotiace stretnutie MZ variantu C.
Analýza činnosti MZ variantu C
V tomto školskom roku 2012/2013 sme sa zamerali na témy, ktoré prispievajú k efektívnosti
a skvalitneniu edukácie v jednotlivých triedach, v ktorých vyučujú a asistujú naši členovia.
Členovia MZ var. C na jednotlivých stretnutiach prebrali aktuálne problémy súvisiace:
 s vypracovaním IVP žiakovi s VNP podľa ŠkVP pre žiakov s VNP,
 s rozšírením učebných osnov ŠkVP var. C,
 s doplnením ŠkVP o časový harmonogram vypracovania komplexnej charakteristiky
žiakov,
 so zaradením nového predmetu Individuálna logopedická starostlivosť do voliteľných
predmetov v ŠkVP var. C,
 s didaktikou vyučovania, typmi vyučovacích hodín a následným vypracovaním
vzorovej prípravy na vyučovanie,
 s metodikou vyučovania predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností,
 so zaraďovaním terapií do predmetov.
Pre tento školský rok členovia MZ var. C vybrali na rozbor predmet Rozvíjanie
komunikačných schopností. Tento predmet sme si zvolili pre jeho kľúčovú pozíciu v rozvíjaní
komplexnej osobnosti žiaka s ťažkým až hlbokým mentálnym postihnutím a VNP. Počas
prednášky na tému: Rozvíjanie hlasového prejavu pri ťažkom postihnutí oromotoriky sme si
prehĺbili poznatky z teoretickej roviny. Mgr. Slávka Karasová ako školská logopedička
poukázala na konkrétne postupy a ich jedinečnosť v rozvíjaní hlasových prejavov.
V nadväznosti na prednášku bola v mesiaci jún realizovaná otvorená hodina s témou
Rozvíjanie hlasového prejavu (zvuky, džavot) v predmete Rozvíjanie komunikačných
schopností Mgr. Alenou Makšinovou, ktorá tiež vykonáva na škole aj funkciu školskej
logopédky. Práve zhliadnutie a následný rozbor tejto otvorenej hodiny prispel k zjednoteniu
sa učiteľov var. C v metodike vyučovania v predmete RVK.
29.5.2013 naša škola zrealizovala Metodický deň so zameraním na edukáciu v triedach
variantu C. Ponúkli sme náš pohľad na edukáciu v triedach variantu C a praktické uplatnenie
špeciálnopedagogických stratégií, inovatívnych špeciálnopedagogických, rehabilitačných
metód v predmetoch podľa UO vo var. C. Stretnutie malo veľký význam nielen pre
zúčastnených, ale aj pre členov nášho MZ. Jednotlivé postupy a stratégie realizované počas
edukácie so žiakmi sme zaznamenávali na videozáznam. Ním sme predstavili zúčastneným
edukáciu v našich triedach vo var. C.
Tento videozáznam v podobe filmu sme použili aj ako spätnú väzbu pre nás samotných. Na
hodnotiacom stretnutí členov var. C sme sa zo zhliadnutia jednotlivých výstupov triednych
učiteľov var. C uzniesli na najdôležitejších bodoch, ktoré ovplyvňujú samotnú edukáciu so
žiakom:
 Nebáť sa skúšať inovatívne stratégie,
 jednotlivé terapie realizovať ako metódy v predmetoch,
 učiteľ, asistent sa má vyvarovať prudkých, chaotických pohybov,
 naučiť sa modulovať svoj hlas (skôr do hlbších tónov, tempo reči – pomalšie) najmä
pri žiakoch s VNP.
Tento školský rok 2012/2013 boli naplánované úlohy MZ variantu C splnené, i keď
v druhom polroku s časovým oneskorením z dôvodu práceneschopnosti v mesiaci január,
február vedúcej MZ.
Silné stránky činnosti MZ variantu C:
 Vysoká účasť členov na jednotlivých stretnutiach MZ variantu C.
 Kvalitná spolupráca členov MZ pri riešení a vypracúvaní úloh.
 Efektívne využívanie inovatívnych stratégií v edukácii našich žiakov.
 Zjednotenie sa v odbornej terminológii.
 Vysoká úroveň zapájania asistentov učiteľa do edukačného procesu a života školy.
Slabé stránky činnosti MZ variantu C:
 Vzájomná informovanosť o nových odborných publikáciách
 Sledovanie nových špeciálnopedagogických publikácií na trhu, prehľad odbornej
literatúry, novín a časopisov.
 Stretávanie a vymieňanie si odborných skúseností s členmi iných MZ,
spolupodieľanie sa na riešení metodických problémov.
Vedúca MZ var. C
Mgr. Jana Korušiaková
b/ Počty žiakov školy
Skladba žiakov :
Špeciálna základná
škola
Praktická škola
Špeciálna materská
škola
Spolu
Internát
ŠKD
Variant
Počet tried
Počet žiakov
A variant
B variant
C variant
7
4
7
2
1
63
22
38
9
9
20
4 výchovné skupiny
1 výchovná skupina
141
24
10
c/ Počet žiakov do 1. roč., úspešnosť končiacich žiakov na prijímacích
skúškach
V našom type školy narastá záujem o prijatie do školy hlavne pred začiatkom šk. roka .
Podmieňujú ho návrhy na preradenie do nášho typu školy zväčša až na konci šk. roka. Okrem
toho, špecifikum nášho typu školy je , že novoprijatí žiaci bývajú rôzneho veku, rôznej
mentálnej úrovne a teda aj rôznych ročníkov a variantov.







Predpokladaný počet nových žiakov
Počet žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku
Prihlásených žiakov na ďalšie štúdium
Prijatí na štúdium na OU
Prijatí na štúdium na Praktickej škole
Ostáva ďalej na ŠZŠ ( vo C variante zo zdrav. dôvodov)
Ukončilo povinnú škol. doch. a odchádzajú do pracovného pomeru
: 20 žiakov
: 25 žiakov
: 14 žiakov
: 6 žiakov
: 8 žiak
: 5 žiaci
: 6 žiakov
e/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prospech žiakov
Trieda
Praktická škola :
P1
P2
A variant:
II.A
Počet
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní
5
4
4
4
1
0
0
0
8
6
2
0
III.A
8
5
3
0
V.A
11
10
1
0
VI.A
VII.A
VIII.A
VIII.B
B variant:
B1
B2
B3
B4
C variant: C1
C2
C3
C4
C5
10
10
8
8
10
9
7
8
0
1
1
0
0
0
0
0
5
7
5
5
6
5
5
5
5
5
6
5
5
6
5
5
4
5
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C6
6
6
0
0
C7
6
6
0
0
variant
počet žiakov
prospelo
neprospelo
A
B
C
Praktická škola
63
22
38
9
55
21
37
8
8
1
1
1
nehodnotení
neklasifikovaní
0
0
0
0
Dochádzka žiakov:
P1
5
894
Zam.
Ospr.
Neosp.
na Ospravedlnené na Neospravedlnené na
žiaka
žiaka
žiaka
178,80 456
91,20 438
87,60
P2
4
431
107,75 431
107,75 0
0,00
II.A
8
2486
310,75 1656
207,00 830
103,75
III.A 8
2185
273,13 505
63,13 1680
210,00
V.A
11
3318
301,64 1705
155,00 1613
146,64
VI.A 10
VII.A 10
VIII.A 8
2783
3520
2399
278,30 1748
352,00 2142
299,88 2159
174,80 1035
214,20 1378
269,88 240
103,50
137,80
30,00
VIII.B 8
832
104,00 832
104,00 0
0,00
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
707
2160
813
425
840
416
17
1192
852
462
49
155,05 707
308,57 2084
174,70 482
85,00 425
140,00 840
83,20 416
3,40 17
238,40 980
170,40 852
77,00 462
8,57 49
155,05 0
297,71 76
103,90 331
85,00 0
140,00 0
83,20 0
3,40 0
196,00 212
170,40 0
77,00 0
8,57 0
0,00
10,86
70,80
0,00
0,00
0,00
0,00
42,40
0,00
0,00
0,00
Zamešk.
Trieda Počet
hod.
5
7
5
5
6
5
5
5
5
6
6
f./ Študijné odbory a učebné plány:
Zameranie Praktickej školy:
V školskom roku 2012-13 prebiehalo vzdelávanie v dvoch triedach praktickej školy so
zameraním na:
Trieda P1 (1./2.roč) : Pomocné práce v administratíve
Charakteristika predmetu: Vyučovací predmet Pomocné práce v administratíve je
zameraný na osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti
administratívnych prác. Žiaci sa majú naučiť organizovať si prácu, dodržiavať hygienické a
bezpečnostné predpisy, udržiavať poriadok na pracovisku.
Ciele predmetu:
Cieľom predmetu je naučiť žiakov pracovať s písomnosťami, s kancelárskou technikou ako je
zošívačka, dierkovačka, kopírka, laminovačka a pod., Základom predmetu je profesionálna
komunikácia a práca s počítačom (MS Word, Excel, internet, e-mail).Nadobudnuté zručnosti
môžu žiaci využívať na pracovisku ako je vrátnica či sekretariát alebo získané vedomosti
využijú vo vlastnej domácnosti.
Trieda P2 (2.roč.) : Domáce práce a údržba domácnosti
Charakteristika predmetu:
Učebný predmet domáce práce je určený pre dievčatá aj pre chlapcov. Vzhľadom na súčasný
životný štýl má správne zvládnutie domácich prác dôležité poslanie v rodinnom živote.
Oboznámi žiakov so zásadami organizácie pracovných postupov v domácnosti, naučí ich
posudzovať prvoradosť, zložitosť a namáhavosť jednotlivých pracovných úkonov.
Samostatnú kapitolu tvorí učivo, v ktorom sa žiaci oboznámia s údržbou okolo rodinného
domu a drobnou údržbou nemotorových vozidiel.
Ciele predmetu:
Hlavným cieľom predmetu je získať základné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné pre ich
budúci život vo vlastnej a samostatnej domácnosti.
Naučiť žiakov šetrne a hospodárne zaobchádzať s vybavením domácnosti. Vykonávať drobné
opravy, ktoré umožnia čiastočne šetriť domáci rozpočet.
Učebné plány: V školskom roku 2012/13 sme vyučovali podľa platných pedagogických
dokumentov:
1. Rámcové učebné plány a osnovy revidovaného Školského vzdelávacieho programustupeň: primárne vzdelávanie, pre žiakov 1.-8. ročníka ŠZŠ, Vzdelávacie programy pre
žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1– primárne vzdelávanie ,ako súčasť štátneho
vzdelávacieho programu schválilo MŠ SR pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa
26. mája 2009.
2. Učebný plán a učebné osnovy pre prípravný až 9. ročník špeciálnej základnej školy pre
žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A,B,C –pre žiakov 9. ročníka
ŠZŠ, schválených MŠ SR pod číslom CD – 2006 - 477/17104 - 2 : 095 s účinnosťou od 1.
septembra 2006
3. Učebný plán a učebné osnovy pre prípravný až 9. ročník ŠZŠ pre žiakov s autizmom
s mentálnym postihnutím, pre žiakov 9. ročníka, v schválené MŠ SR pod č. CD-200715605/32498-1:096 s platnosťou od 1. septembra 2007
4. Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými
poruchami s mentálnym postihnutím ISCED 1– primárne vzdelávanie,pre žiakov 1.-8.
ročníka, schválilo MŠ SR, pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
5. Vzdelávací program pre Praktickú školu, pre 1- 3.ročník PŠ, schválilo MŠ SR pod číslom
CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009
6. Rámcový obsah vzdelávania voliteľných predmetov pre 1. - 3. ročník praktickej školy
ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím schválilo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 20117556/17603:1-914 dňa 19. mája 2011.
7. Školský vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie s názvom: Krok za krokom spoznávajme svet, ako súčasť štátneho
vzdelávacieho programu, schválilo MŠ SR pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa
26. mája 2009.
8. Školský výchovný program pre žiakov internátu a ŠKD schválený na PR, RŠ,
a zriaďovateľom, platný od 1.9.2009
g/ Počet zamestnancov a kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Pracovný pomer
Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
36
19
PP
0
Znížený úväzok 1
0
0
Na dohodu
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
0
26
26
učiteľov
5
5
vychovávateľov 0
5
5
asistentov učiteľa 1
36
36
spolu
h / Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
0
2
1.atestácia
0
5
2.atestácia
1
0
adaptačné
1
0
funkčné
17
1
inovačné
1
0
kvalifikačné
0
1
špecializačné
5
30
aktualizačné
i/ Aktivity a prezentácia školy
Organizácia Regionálneho Metodického dňa, 29. mája 2013
zameranie : Edukácia žiakov s ťažkým, hlbokým a viacnásobným postihnutím
Program:
1.Edukácia žiakov s ťažkým, hlbokým a viacnásobným postihnutím (videofilm s diskurzom
k jednotlivým sekvenciám)
2. Praktické skúsenosti s IVP vo variante C ( prezentácia )
3. Praktické ukážky aktivít v multisenzorickej miestnosti
Účasť na recitačných a speváckych súťažiach:
Krajské kolo - „Gaňov literárny Prešov“ (17. 4. 2012) - v tomto školskom roku boli naši
žiaci na krajskom kole Gaňovho literárneho Prešova úspešní. Sme veľmi radi, že na 2. mieste
v kategórii žiaci B a C variantu sa umiestnila Vladimíra Lešková (C6) a čestné uznanie
poroty v 1. kategórii mladší žiaci Patrik Makula (V.A). Všetkým zúčastneným srdečne
blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Za aktívnu prípravu žiakov
patrí poďakovanie triednym učiteľom zúčastnených žiakov.
-Jakubovanský slávik- súťaž v speve ľudovej, populárnej a rómskej piesne, ktorú
každoročne organizuje Spojená škola Chminianske Jakubovany.
Účasť žiačok: Daniela Jankalová (VIII.B), Veronika Godlová (V.A) a Adriana Balogová
(VI.A). V kategórii ľudová pieseň sa na 2. mieste v duete umiestnili Veronika Godlová a
Adriana Balogová. K tomu oceneniu za rómsku pieseň tieto dievčatá získali cenu poroty za
svojráznu interpretáciu.
Účasť a umiestnenie na športových súťažiach:
September: Rope skipping ABC – centrum
Roppe skipping umiestnenie:
Dievčatá
ĽN PN ZN Spolu
Veronika Godlová 96 91 149 336
Ida Bandiová
90 87 122 299
Sandra Godlová
61 89 91 241
Chlapci
Patrik Bartek
Janík Bandy
106 140 157 403
106 107 126 339
Október: účasť 3 žiakov na Majstrovstvách Slovenska mentálne postihnutých v stolnom
tenise v Bytči, bez umiestnenia
20.11. 2012 – účasť na halovom futbalovom turnaji ,,O pohár riaditeľky školy“ Vranov Nad
Topľou, naši žiaci obsadili 2 miesto.
18. 4. 2013- účasť - Hokejbalový turnaj v Rudňanoch , žiaci obsadili 6. miesto
12. 6. 2013- 9.ročník Halový futbalový turnaj o putovný pohár Integrácie, žiaci sa umiestnili
na 1. mieste.
-futbalový turnaj v Zborove Romale cup, naši žiaci obsadili 2. miesto
Kultúrno-prezentačné akcie školy:
Cieľom aktivít bolo rozvíjanie talentu a nadania žiakov, prezentácia na kultúrnospoločenských podujatiach. V neposlednom rade aktivity smerujú k nácviku a upevňovaniu
kultúry správania, spoločenského vystupovania a integrácie smerom k majoritnej spoločnosti.
Aktivity majú dokázať, že aj handicapované deti sa môžu plnohodnotne zapojiť do života
spoločnosti. Ďalším z cieľov našej činnosti je pestovanie a rozvíjanie tradícií, poukazovanie
na významné sviatky, udalosti a rozvoj kreativity detí v hudobnej a výtvarnej oblasti.
SEPTEMBER 2012
 Slávnostné zahájenie školského roka 2012/2013 sa uskutočnilo 3. septembra 2012, pred
budovou našej školy na školskom dvore, kedy sa všetci žiaci našej školy oddýchnutí a plní
síl, opäť zvítali po dlhých dvojmesačných prázdninách. Otvorenie školského roka sa
začalo slovenskou štátnou hymnou. Žiakov privítala pani riaditeľka školy Mgr. H.
Tomášová a po jej príhovore nasledovalo predstavenie pedagogického zboru a
organizačné rozdelenie žiakov do tried. Po slávnostnom privítaní nasledovali triednické
hodiny v príslušných triedach podľa variantov.
 „Margaréta Fest 2012“ - 7. septembra 2012 sa naši žiaci predstavili na 4. ročníku
medzinárodného festivalu mladých umelcov so zdravotným znevýhodnením Margaréta
Fest 2012.V kategórii "hovorené slovo" získala naša žiačka Vladimíra Lešková 1. miesto
za prednes "Perníková chalúpka". V kategórii "iné" získali naši žiaci (z tried III.A a V.A)
za pásmo "Veselí školáci" taktiež 1. miesto. Za úspešnú reprezentáciu našej školy všetky
srdečne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj učiteľkám Mgr. Jane Fabuľovej, Mgr. Ivete
Ringerovej a Mgr. Denise Zacharovskej, ktoré našich žiakov aktívne na toto podujatie
pripravovali.
 Muzikálové predstavenie: „Fontána pre Zuzanu“. V pondelok 8. októbra 2012 sa
naši žiaci zúčastnili muzikálového predstavenie Fontána pre Zuzanu, ktoré pripravili
herci z Detského kočovného divadla DRaK z Prešova. Predstavenie plné hudby a príbehu
lásky sa žiakom veľmi páčilo, čo ocenili veľkým potleskom.
OKTÓBER 2012
 „Šarkaniáda“ (14.10.2012) –akcia bola zameraná na ochranu životného prostredia,
preto väčšina vyrobených šarkanov bola z odpadového materiálu.
Jeseň je
neodmysliteľne spätá s vetrom a pestrými farbami. Aj keď sa príroda pomaly ukladá na
odpočinok, naši žiaci nelenili a za pomoci triednych učiteľov vytvorili množstvo
pestrofarebných šarkanov. S vytvorenými šarkanmi sa predviedli na školskom dvore
a prezentovali v priestoroch našej školy. Nielen spolužiaci, učitelia, ale aj návštevníci
školy tak mohli obdivovať nápaditosť, zručnosť a kreativitu našich žiakov. Svoje
vyrobené dielka, žiaci prezentovali na školskom dvore, ale víťaz bol každý kto sa na
tejto akcii zúčastnil.
 Prezentácia našej školy a tvorivých aktivít našich žiakov na Metodickom centre
v priestoroch Krajského úradu v Prešove (október 2011) – Išlo prezentáciu našej
školy, ktorá bola zameraná skôr na aktivity učiteľov ich odborných spôsobilosti, ktoré
prezentovali na Odbornom seminári, 50. výročiu našej školy, ale aj prezentovanie
výtvarných priestorových prác našich žiakov, ktoré vhodne dopĺňali panely zamerané
skôr na odbornosť a profesijnú prípravu našich žiakov. V nej ukázali, že aj žiaci
s určitým handicapom, dokážu toho veľa, sú šikovní a pod odborným vedením
pedagógov majú priestor na sebavyjadrenie.
 „Týždeň zdravej výživy“- (17.-21.10.2012) Táto prezentácia sa niesla v duchu „Žiť
zdravo je dnes moderné!“. Bolo to prezentovanie zdravých výrobkov a produktov
v rámci triednych projektov. Žiaci si za pomoci svojich triednych učiteľov sa
asistentov pripravovali triedne projekty ľubovoľnou formou. Či už to bolo výtvarné
zobrazenie toho, čo je zdravé, alebo išlo o besedy na tému „Zdravie a choroby“, rôzne
ochutnávky ovocia a zeleniny, kde si žiaci mohli senzitívnymi hrami ovocie a zeleninu
ochutnávať alebo rozoznávať a porovnávať jej špecifické vône a chute, alebo to bola
príprava ovocných a zeleninových pochutín a rôznych šalátov. Akcia bola zameraná na
boj proti obezite, učiť deti stravovať sa zdravo a prezentovať sa rôznymi spôsobmi ako
sa udržiavať fit!
NOVEMBER 2012
 Dopravný deň, uskutočnený v piatok 16. novembra 2012, ktorý zorganizovala naša
škola cez projekt „ Bezpečne do školy“. Počas celého dňa prebiehali mnohé aktivity
pre žiakov zamerané na dopravnú výchovu, vedomostí a zručností z dopravnej výchovy
a nácvik dopravných situácii. Všetky aktivity boli vyhodnocované. V rámci tohto
projektu sa žiaci mohli aj výtvarne vyjadriť, kde prostredníctvom triednych tvorivých
aktivít a návštevy mestských križovatiek a svojho mesta, mohli rôznymi výtvarnými
technikami zobrazovať dopravné situácie, alebo rôzne dopravné prostriedky, alebo
dopravné značky. Menší žiaci si zahrali aj rolové hry na rôzne dopravné situácie, ktoré
spojili aj s lekciou prvej pomoci a názornými ukážkami, ako sa zachovať pri dopravenej
nehode a ako poskytnúť prvú pomoc kamarátovi.
DECEMBER 2012
 „ Mikuláš “ Vo štvrtok 6. 12. 2012 zavítal na našu školu Mikuláš. Od začiatku
decembra žila celá naša škola v očakávaní zimy. Naše šikovné ruky premenili priestory
školy na rozprávkovo zasneženú krajinu, ktorú zdobili tradičné symboly zimy. Medzi
snehuliakmi, padajúcimi vločkami sa Mikuláš, anjel aj čert cítil ako doma. Priniesol
deťom nielen kôš plný sladkosti, ale aj dôvod na radosť. A naše deti sa mu odmenili po
svojom: básničkami, pesničkami a žiariacimi očkami.
 Filmové predstavenie: V pondelok 10. decembra 2012 sme navštívili kino
v priestoroch Cinemax Prešov. Žiaci so svojimi pedagógmi
si pozreli
najnovší príbeh o dvoch kamarátoch Asterixovi a Obelixovi, pod názvom „Asterix a
Obelix v službách jeho veličenstva“. Filmové predstavenie prebehlo aj ako súčasť
Mikulášskeho prekvapenia pre našich žiakov. Aj táto akcia pozitívne ovplyvnila
a naladila našich žiakov na očakávané Vianočné sviatky a vianočné prázdniny.
 Vianočná akadémia – V utorok 18. decembra 2012 sme si Vianočnou akadémiou
tradične pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky. Žiaci jednotlivých tried sa v
krásnom kultúrnom programe predstavili s rôznymi básničkami, koledami, scénkami,
tancami a piesňami tematicky zameranými na zimné prostredie a vianočný čas. Ako už
bolo na mieste povedané, daný ročník vianočnej akadémie bol tak kvalitne pripravený,
že patrí medzi najlepšie kultúrno-spoločenské podujatia našej školy. V tomto smere
patrí našim pedagógom srdečné poďakovanie za ich komplexnú prípravu žiakov.
FEBRUÁR 2013
 Valentínsky karneval: Tradíciou na našej škole je aj školský karneval, no v tomto roku
sme sa snažili prepojiť ho so sviatkom zaľúbených –Valentínom. Spojenia týchto dňoch
udalostí sa uskutočnilo vo štvrtok 14.2.2013, kde sa žiaci našej školy a ich pedagógovia
predstavili v tých najoriginálnejších maskách, ktoré boli výsledkom fantázie, farebnosti,
kreativity a originality. Prezentácie masiek prerušovali športové súťaže a súťaže
šikovnosti. Najkrajšie karnevalové masky boli odmenené vecnými cenami a pretože
prejavil každý žiak snahu „zamaskovať“ sa čo najlepšie, boli odmenení všetci žiaci
sladkou odmenou. V závere karnevalu prebehla detská diskotéka
a prečítanie
valentíniek z valentínskej pošty, ktorá mala veľký úspech.
Marec 2013
 Triedne projekty -výstavky kníh a časopisov:“ Marec- mesiac knihy“. Mesiac
marec sa spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. „Kniha – najlepší priateľ“ je
každodenným spoločníkom starých ale aj našich žiakov. Po celý mesiac marec si každá
trieda pripravila svoju výstavku obľúbených kníh. Spolu s učiteľmi si žiaci porozprávali
o význame kníh a prečítali si rôzne zaujímavé príbehy s detským hrdinom, rozprávky na
pokračovanie a pripomenuli si aj narodeniny učiteľa národov J.A. Komenského,
slovenského zberateľa ľudových rozprávok P. Dobšinského, či svetového rozpravkára
H. K. Andersena. Niektoré triedy si pripravili krátke besedy o prečítanej knihe,
reprodukovali , či dramatizovali niektoré jednoduché a obľúbené rozprávky a navštívili
žiacku knižnicu. Každá trieda si svoju aktivitu zdokumentovala a tak sme si vytvorili
fotoalbum.
 Veľkonočná výstavka a súťaž v drôtovaní veľkonočných ozdôb: Už je tradíciou na
našej škole, že v čase predveľkonočných sviatkov si žiaci pripomínajú tieto sviatky jari
výrobou veľkonočných ozdôb. Aj v tomto roku tomu bolo tak. Predsviatočnú atmosféru
si žiaci spoločne s triednymi učiteľmi pripravovali veľkonočné ozdoby a svoje
zhotovené dielka použili na výstavku, ktorú sme pripravili a spríjemnili si tak interiér
našej školy. V rámci príprav na Veľkonočné sviatky si žiaci rozprávali aj o tradíciách
týchto kresťaských sviatkov na hodinách náboženskej výchovy. Žiaci v praktickej škole
a žiaci „A“ variantu si usporiadali súťaž o najkrajšie drôtované vajíčko. Porota v
zložení z učiteľov školy anonymne vybrala najkrajšie drôtované vajička. Na 1. mieste sa
umiestnil Dávid Dzurko (VII.A), na 2. mieste Patrik Bartek (VI.A) a na 3. mieste
Lukáš Dzurko (VII.A). Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme, že
svojou prácou prispeli k dodržiavaniu ľudových tradícii na našej škole.
 Gaňov literárny Prešov -školské kolo – V stredu 17. apríla 2013 sa naši žiaci Adriána
Balogová (VI.A), Patrik Makula (V.A) a Vladimíra Lešková (C7) zúčastnili
krajského kola súťažnej prehliadky v literárnom prednese Gaňov literárny
Prešov. V1.kategórii – ŠZŠ vzdelávacieho variantu „A“ s prednesom prózy získal česné
uznanie poroty Patrik Makula a v 2.kategórii – starší žiaci ŠZŠ vzdelávacích variantov
„B“ a „C“ získala za prednes poézie 2. miesto Vladimíra Lešková. Spomenutým
žiakom ďakujeme za vzornú reprezenáciu našej školy a v ich ďalšom venovaní sa
literárnemu prednesu prajeme veľa úspechov.
Máj 2013
 Sviatok -Deň Matiek: V tomto školskom roku sme si sviatok všetkých mám
pripomenuli rozhlasovou reláciou o mame a prípravou darčekových predmetov,
pozdravov a blahoželaní. Žiaci v jednotlivých ročníkoch si spoločne v rámci hodín
výtvarnej výchovy a v rámci hodín pracovného vyučovanie pripravovali darčeky pre
svoje mamy. Niektorí žiaci si osvojili aj krátke básničky a piesne o mame. Význam
tohto sviatku si žiaci vysvetľovali aj na hodinách vecného učenia, občianskej náuky a na
hodinách terapeutických cvičení.
 Vernisáž výstavy „Trinásta komnata- môj sen“ - Združenie priateľov ŠZŠI pre
mentálne a telesne postihnutých a Spojená škola internátna dňa 24.5.2013 spoločne
zorganizovali druhý ročník výtvarnej súťaže pod názvom "Trinásta komnata - Môj sen"
pre deti s mentálnym a viacnásobným handicapom bez vekového obmedzenia. Hlavným
cieľom súťaže bolo poukázať širokej verejnosti, že aj deti s mentálnym a viacnásobným
postihnutím sú talentované a šikovné presne tak, ako ich zdraví rovesníci. Výtvarné
práce boli prezentované v priestoroch Abilympiády v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 19
špeciálnych škôl.
Vyhodnotenie:
I.kategória
I.miesto: Kristián Fecko / 3.A/
III.miesto: Dominik Fedor /3.A/
II.kategória
III.miesto: Daniel Grejták/ 9.A/
III. kategória
II.miesto: Katarína Czoborová / „C“ variant/
Michal Konečný / „C“ variant/
III. miesto: Dávid Špirka / PŠ/
Cena poroty: Petra Žecová /AUT/
Táto súťaž odhalila viacero talentov a bola veľmi inšpirujúca pre nezúčastnených
žiakov. Zas sme odhalili nové možnosti v kreativite našich žiakov. kde sa mohli aj ľudia
bez hendikepu presvedčiť, že aj žiaci, ktorí majú mentálne, alebo telesné postihnutia,
môžu byť tvorivý a šikovní v tejto oblasti. Tak sme pootvorili dušu našich detí
a spoznali ich túžby a priania prostredníctvom výtvarného zobrazenia skutočnosti.
 Jakuboviansky slávik – Za našu školu sa tejto súťaže 23. mája 2013 zúčatnili žiačky
Daniela Jankalová (VIII.B), Veronika Godlová (V.A) a Adriana Balogová (VI.A).
Sme veľmi radi, že aj tento rok naše žiačky získali za svoje krásne spevácke výkony
ocenenia. V kategórii ľudová pieseň sa na 2. mieste v duete umiestnili Veronika
Godlová a Adriana Balogová. K tomu oceneniu za rómsku pieseň tieto dievčatá získali
cenu poroty za svojráznu interpretáciu. Veľké poďakovanie patrí pani zástupkyni riad.
školy PhDr. Margite Pinčákovej, ktorá dievčatá aktívne na súťaž pripravovala. Zvlášť sa
touto cestou chceme poďakovať Soni Spišákovej, ktorá dievčatá hrou na gitaru
sprevádzala.
Jún 2013
 „Medzinárodný deň detí“ - Oslavy Medzinárodného dňa detí pozostával z projektu
nazvaného „ Trieda obdarúva triedu“, kde si žiaci v jednotlivých triedach pripravovali
maličké darčeky ,ktoré si medzi sebou vymieňali. Boli to drobné maličké darčeky, alebo
výtvarné obrázky, dekorácie. Akcia mali veľký úspech najmä medzi mladšími ročníkmi.
Po odovzdaní darčekov bol premietnutý rozprávkový film „ Méďa-Béďa“ a „ Na
vlásku“. Po ňom nasledovala medzi žiakmi „B , C“ variantu a praktickej školy
diskotéka.
 Slávnostné ukončenie školského roku 2012/2013 a rozlúčka s odchádzajúci mi
žiakmi- na slávnostnom ukončení školského roka 2012/2013 pani riaditeľka Mgr.
Hedviga Tomášová predniesla svoj príhovor a odovzdala jednotlivým žiakom pochvaly
a uznania za reprezentáciu školy a ich aktivitu počas školského roka. Niektorí žiaci
získali aj pokarhania za nevhodné správanie sa v škole, alebo mimo školského
prostredia. Aj takéto negatívne hodnotenie môže v budúcnosti prispieť k zlepšeniu,
alebo aspoň k zmierneniu niektorých príznakov nevhodného správania sa žiakov.
Zároveň sme sa slávnostne rozlúčili s našimi končiacimi žiakmi a zvlášť aj s našimi
ďalšími absolventmi praktickej školy.
Doplnkové terapie:
Naša škola v školskom roku 2012/13, ponúkala svojim žiakom s ťažkým mentálnym
a viacnásobným postihnutím(telesným a mentálnym) aj možnosť doplnkových terapií, ktoré
vo veľkej miere skvalitňujú život našim žiakom.
Fyzioterapia je zabezpečovaná kvalifikovaným fyzioterapeutom a masérom. Cieľom tejto
terapie u nás, bolo pomôcť pri zachovaní existujúcej hybnosti našich žiakov, uvoľňovanie
svalového napätia a predchádzanie skráteniu svalov. Žiaci cvičili pod dohľadom cviky, ktoré
im odporúča ich odborný lekár. Toto cvičenie sme realizovali v rámci zdravotnej telesnej
výchovy individuálne, alebo skupinovo. Poskytovanie tejto terapie sa nám veľmi osvedčilo,
vidíme pokroky a zlepšenia u našich žiakov, preto ju budeme realizovať aj v budúcich
školských rokoch.
Veľmi obľúbenou je i hipoterapia. Je to rehabilitačná metóda, pri ktorej sa cez pohyb
(chôdzu) koňa vysielajú pohybové impulzy k dieťatu, vzápätí dochádza ku koordinácii
pohybu koňa a dieťaťa a postupne sa zlepšuje celková koordinácia svalov a uvoľňuje sa
zvýšené svalové napätie. Nezanedbateľný je aj citový kontakt a emocionálna väzba. Táto
terapia môže dieťaťu pomôcť odbúrať negatívne pocity (strach, agresivitu, negativizmus)
a vybudovať sebadôveru. Spoločnosť koňa dieťa motivuje k spolupráci a vnímaniu reality.
Veľmi pozitívne vplýva na dieťa i teplo konského chrbta, ktoré má i v zime 38 stupňov.
Zvieracie teplo tak pozitívne vplýva na celý organizmus dieťaťa.
j/ Projekty školy v šk. roku 2012/13
Naša škola reagovala na výzvy Ministerstva školstva a iných subjektov a zapojila sa do týchto
vyhlásených projektov:
1.
Enviroprojekt 2012, názov projektu: „Poznaj kde žiješ“ - neúspešný
2.
Zdravie v školách 2012, názov projektu: “Nie sme zlí...“ -neúspešný
3.
Vzdelávanie pre všetkých 2012, názov projektu:“ Bezpečne do školy“- úspešný !
Projekt Bezpečne do školy pozostával zo 6-tich aktivít projektu. Zámerom jednotlivých
aktivít bolo, aby dopravná výchova našich žiakov sa realizovala nielen v bežnej školskej
triede, ale aj priamo v teréne (ihrisko školy, dopravné ihrisko, mestské komunikácie). Práve
prostredníctvom takýchto foriem si žiaci nadobúdali elementárne poznatky na základe
vlastnej skúsenosti a vlastnej aktivity. V poznávaní, rozvoji zručností a utváraní postojov sme
uprednostňovali najprv modelové situácie v triede a na ihrisku, priame pozorovanie
dopravných situácií v meste, a neskôr aj aktívnu účasť žiakov na nich. Žiaci následne naživo
trénovali dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, v tomto smere sa stali ich neoddeliteľnou
súčasťou života.
Aktivita č.1: Projektové vyučovanie (realizácia : jún 2012 – december 2012)
V rámci projektového vyučovania sa počas celej realizácie projektu zapojilo 19 tried
školy. Aktívnym sprístupňovaním prierezových tém dopravnej výchovy sa prostredníctvom
tejto aktivity sa tieto témy prelínali celým vyučovacím procesom. Išlo o predmety:
Slovenský jazyk a literatúra - slohy na tému „Ako sa správam na ceste“, čítanie
rôznych článkov zameraných na dopravnú výchovu a dopravnú tematiku;
- Matematika - priraďovanie a triedenie dopravných prostriedkov, slovné úlohy
s dopravnou tematikou;
- Hudobná výchova - piesne o dopravných prostriedkoch a pod.;
- Výtvarná výchova - výtvarné práce s témou „Dopravné značky a prostriedky“,
- Pracovné vyučovanie – tvorba dopravných značiek, montáž dopravných prostriedkov
zo stavebníc, manipulácia s dopravných zariadením (semafor, značky, prostriedky);
- Geografia, Vlastiveda - popis dopravnej situácie v regióne, orientácia na mape (v
atlase), orientácia v meste Prešov, sledovanie dopravnej situácie;
- Občianska náuka – práva a povinnosti účastníka cestnej premávky, sledovanie
dopravnej situácie;
- Informatická výchova - vyhľadávanie informácií o dopravnej výchove z internetu,
interaktívne náučne programy dopravnej výchovy, simulácia riešenia dopravných
situácii na PC;
- Telesná výchova - nácvik dopravných situácií na detskom dopravnom ihrisku (bicykel,
trojkolka, kolobežka, kolieskové korčule), najprv na dopr. ihrisku ul. Jesenná, Prešov,
neskôr na vlastnom dopr. ihrisku v areáli školy.
V rámci projektu boli zakúpené rôzne učebné pomôcky s dopravnou tematikou,
prípadne učebné pomôcky pomáhajúce v edukácii dopravnej výchovy. Išlo o rôzne
stavebnice, puzzle, obrazový materiál na triedenie a priraďovanie dopr. prostriedkov, sady
rytmických hudobných nástrojov a príslušenstva, CD prehrávač, fotoaparát, edukačné
programy Dopravnej výchovy, zemepisné mapy – atlasy a glóbus, výtvarné stojany na
maľovanie, výtvarné potreby, bicykle, kolieskové korčule, kolobežky, trojkolky, kolieskové
korčule, chrániče, reflexné vesty, dopravné značky, semafory, dopravné koberce, autá.
-
Do tejto aktivity boli zahrnuté aj návštevy dopravného ihriska v Prešove (školským
mikrobusom), ktoré sa zrealizovali 6., 7. a 21. novembra 2012. V rámci týchto návštev boli so
žiakmi precvičované dopravné situácie priamo na dopravnom ihrisku.
Aktivita č. 2: Beseda s dopravným policajtom s učiteľmi a žiakmi školy. (realizácia : 12.
októbra 2012).
Nadviazali sme spoluprácu s oddelením prevencie Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Prešove (konkrétne s mjr. JUDr. Katarínou Šmelkovou). Spoločne sme zrealizovali
besedu s dopravným policajtom s učiteľmi a žiakmi. Cieľom besedy bolo, aby žiaci získali
základné vedomosti o pravidlách cestnej premávky pre cyklistov a chodcov. Žiaci mali
možnosť bezprostredného kontaktu s dopravným policajtom. Ten ich poučil o bezpečnom
správaní sa na komunikáciách aj počas prázdnin, o nutnosti použitia ochranných a reflexných
prvkov chodcov a cyklistov. Zaujímavým obohatením tejto besedy bola prezentácia
policajného auta s príslušenstvom, ktorá žiakov veľmi pozitívne aktivizovala.
Samotná realizácia besedy s dopravným policajtom bola naplánovaná na jún 2012,
avšak z dôvodu pracovnej vyťaženosti policajtov na odd. prevencie sa zrealizovala v 12.
októbra 2012.
Aktivita č. 3.: Učíme sa bezpečne pohybovať (realizácia : jún 2012 – december 2012)
Žiaci s viacnásobným postihnutím, ktorého súčasťou je telesné postihnutie, sú
imobilní a preto nemôžu absolvovať klasickú telesnú výchovu. Z tohto dôvodu sme pre nich
na našej škole zaviedli nový predmet – Zdravotná telesná výchova. Počas celého trvania
projektu boli so žiakmi realizované aj zdravotné cvičenia zamerané na ich bezpečný pohyb
v priestoroch školy aj v jej blízkom okolí. Išlo napr. o cvičenia na špeciálnom rotopéde
(ACTIVCYCLE Oxycycle s príslušenstvom), ktorý kompenzuje pre imobilných bicyklový
pohyb a tak precvičuje ich svaly. Ďalšou podpornou kompenzačnou pomôckou, ktorá bola
prostredníctvom projektu zakúpená je masážna posteľ (elektircke lehátko RSNF), ktorá
uvoľňuje svaly a navracia im pohyblivosť. So žiakmi asistovane cvičí odborný zamestnanec
školy- fyzioterapeut.
Všetky tieto pomôcky a požiadavky v rámci nášho projektu majú oporu aj v Štátnom
vzdelávacom programe pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
ISCED 1– primárne vzdelávanie, ktorý schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Tento program nám určuje, že v škole má byť v povinnom materiálno-technickom vybavení
aj rehabilitačné a fyzioterapeutické vybavenie, rehabilitačná miestnosť vybavená príslušnými
pomôckami.
Aktivita č. 4.: Multisenzorická dopravná výchova (realizácia : jún 2012 – december
2012)
V rámci inovovania efektívnych prístupov a stratégií edukácie zaraďujeme
vyučovanie v multisenzorickej miestnosti, ktorá je na našej škole zriadená. Žiakom dáva
možnosť prostredníctvom svetelných, zvukových, dotykových a čuchových prvkov precítiť
jednotlivé aktivity. V multisenozorickej miestnosti školy sme prostredníctvom projektu
zakúpili špeciálne IKT pomôcky - tablety (3 ks – Asus TF300T, 1 ks Lenovo IP K1), ktoré
žiaci využívali pri dopravnej výchove, napr. zvuky dopr. prostriedkov, vizualizácia dopr.
situácií, navolenie farieb (semafor), sledovanie dopravy cez internet a pod. Poskytujú nielen
učiteľovi nové možnosti v edukácii, ale najmä žiakovi pomáhajú spoznať okolitý svet, ktorý
by bez nich nespoznali.
Výhodou tabletu oproti notebooku je jeho ľahšie použitie pre našich žiakov,
individuálna manipulácia, jednoduché samostatné ovládanie dotykom čo vedie k silnému
emotívnemu prežívaniu. Dávajú mu možnosť prejaviť sa, motivujú ho objavovať nepoznané,
posilňujú jeho osobnosť vo všetkých oblastiach: stimuluje sa motorika, tým sa posilňuje
vnímanie a reč, rozvíjajú jeho kognitívne procesy, všetko v príjemnom relaxačnom prostredí
multisenzorickej miestnosti. Všetci pedagógovia našej školy majú potrebné IKT zručnosti na
prácu s tabletami, ktoré si neustále zdokonaľujú.
Aktivita č. 5 : Dopravný deň (realizácia : 16. november 2012)
Aktivita „Dopravný deň“ bola zameraná na využitie získaných poznatkov
v praktických dopravných situáciách počas všetkých doposiaľ zrealizovaných aktivít (Aktivita
č. 1, .2, 3, 4.). Bola takým vyvrcholením projektu. Pred budovou našej školy sa nachádza
spevnená plocha, ktorú sme jednoducho prerobili na prenosné dopravné ihrisko
s križovatkami, komunikáciami, prechodmi pre chodcov, vodorovným a zvislým dopravným
značením (semafor, dopravné značky). Prostredníctvom projektu boli zakúpené zvislé
dopravné značky a semafory. Farbami v spreji sme si ihrisko patrične vyznačili a vykreslili.
Dopravný deň pozostával zo 7-mich stanovíšť, ktoré jednotlivé triedy absolvovali
počas celého dňa. 1. Prechod cez križovatku., 2. Jazda zručnosti na bicykli., 3. – Poznaj
dopravné značky. 4. – Jazda zručnosti na kolobežke - korčuliach., 5. – Skladba bicykla. 6. Dopravný test. 7. - Zhotov dopravnú značku. Žiaci tak súťažili v role chodca, cyklistu
a korčuliara, v jednotlivých
variantoch. Porota hodnotila zvládnutie v jednotlivých
kategóriách. Ihrisko sa využíva aj v popoludňajších hodinách pre žiakov nášho internátu na
rôzne pohybové a dopravné aktivity. Úspešné triedy – kolektívy boli odmenení. Boli
zakúpené ceny do súťaže.
Aktivita č. 6: Dopravný kvíz (realizácia : 12. december 2012)
Dopravný kvíz bol zameraný na overenie vedomostí žiakov z dopravnej výchovy,
získaných počas celého projektového vyučovania, aj vyučovania v multisenzorickej
miestnosti. Kvízové otázky boli prispôsobené možnostiam a schopnostiam žiakov podľa
jednotlivých variantov. Najprv prebehli triedne kolá a následne celoškolské kolo. Úspešní
riešitelia boli odmenení. Boli zakúpené ceny do súťaže.
Financovanie projektu:
Príjmy
Dotácia z MŠ SR :
Dar z Občianskeho združenia
9 455,- €
500,- €
(Darovacia zmluva : Združenie priateľov ŠZŠI pre mentálne a telesne postihnutých
v Prešove)
Spolu príjmy
9 955,- €
Výdavky (s DPH)
Nay a.s., Bratislava (fotoaparát, CD rádio)
259,88 €
D-Band servis s.r.o., Prešov (tablet 4 ks)
1 999,00 €
Exisport s.r.o. (kolieskové korčule, chrániče)
494,78 €
Exisport s.r.o. (bicykle)
899,92 €
Kvant spol. s.r.o. (dopravná výchova pre deti ZŠ – CD)
99,90 €
Učebné pomôcky Slovakia, Banská Bystrica
801,90 €
Ing. Beáta Grittová – Elegán, Prešov (maliarske stojany)
154,50 €
Peter Urik – Rehasport, Pov. Bystrica (elektircke lehátko)
1 295,00 €
EDUCAplay, s.r.o., Žilina (učebné pomôcky)
193,50 €
Ing. Mačík Ivan – VELOMET, Prešov (trojkolky)
432,00 €
Thuasne Medical, s.r.o., Prešov (trojkolka skladacia)
97,63 €
Nomiland s.r.o., Košice (učebné pomôcky)
928,80 €
Nomiland s.r.o., Košice (dopravné koberce)
132,00 €
Balázs školské pomôcky, Komárno (učebné pomôcky)
676,32 €
Glynn Brothers Chamicals Prague s.r.o. ČR (rotopéd)
706,80 €
(poznámka: 589,- € bez DPH, DPH dodatočná 117,80 €)
Kníhkupectvo Sabol s.r.o., Prešov (učebné pomôcky)
141,99 €
Chemolak a.s., Prešov (farby, spreje, štetce – dopr. ihrisko)
112,90 €
Nomiland s.r.o., Košice (učebné pomôcky)
177,80 €
GOLD Servis Slovakia s.r.o., Bratislava (reflexné vesty)
44,50 €
Kaufland Slovensko, Prešov (ceny do súťaže Dopravný kvíz) 100,00 €
J. Ščecina, ČS OMV (pohonné hmoty, doprava na dopr. ihrisko) 50,00 €
HOBLA H Slovensko s.r.o., Levice (učebné pomôcky)
155,62 €
Spolu výdavky
9 954,64 €
k/ Výsledky inšpekčnej činnosti vykonané ŠŠI v škole
V školskom roku 2012/2013 nebola v škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.
l/ Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
Škola sídli v nových, účelovo zrekonštruovaných priestoroch. Je vybavená
novým
interiérovým zariadením.
Má špeciálne učebne:
počítačovú učebňu, školskú kuchynku, tkáčsku dielňu, školskú dielňu na prácu s drevom
a kovom, telocvičňu
Ubytovacie priestory internátu sú zariadené moderným a účelným nábytkom
Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou.
Silné emocionálne zážitky a množstvo zmyslových podnetov núka žiakom pobyt v našej
najnovšej odbornej učebni – v senzomotorickej miestnosti.
Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Dôležitou podmienkou pre uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu je primerané
materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. Žiaci sa vyučujú v štandardne
vybavených triedach, ktoré slúžia aj na krúžkovú činnosť. Škola disponuje množstvom
didaktických pomôcok, ktoré učitelia využívajú vo vyučovacom procese priamo v triedach,
nakoľko z priestorových dôvodov nie je možné zriadiť špecializované učebne pre výučbu
predmetov teoretického charakteru. Pre vyučovanie predmetov praktického zamerania
využívame:
- učebňu pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým
vybavením a prídavnými zariadeniami, komputerizovaný študijno-informačný
systém,
- špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania
vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami
Súčasťou vybavenia školy sú:
- priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),
- spoločné priestory pre hygienu, oddelené WC pre žiakov a žiačky, učiteľov
a učiteľky,
- priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok (školské
kabinety),
- knižnica pre žiakov a učiteľov,
- čitateľský kútik,
- priestory pre výchovného poradcu a školského logopéda,
- priestory pre spoločné stravovanie rešpektujúce hygienické normy.
V škole sa nachádza telocvičňa, ktorá síce nemá rozmery riadnej telocvične, ale je
prispôsobená na vyučovanie telesnej výchovy po bezpečnostnej (ochranné kryty na oknách a
vykurovacích telesách) aj materiálnej stránke (rozmanité športové náradie a náčinie). Na
realizáciu niektorých športových aktivít je však nepostačujúca.
m /Finančné a hmotné zabezpečenie školy
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Obdobie
Celkom
IX –XII 12 v € 359 540
I. – VI. 13 v € 453 120
Prevádzka
49 808
71 149
Kapitál. výdavky
0,00
0,00
Mzdy
252 994
283 046
Odvody
92 738
98 925
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov, spojených
s hmotným zabezpečením školy:
Obdobie :
IX. – XII. 12 ------------ 2 653,75 €
I. - VI. 13 ------------- 6 089 €
3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia:
Obdobie
Použitie
IX. – XII. 12 ------------- 361 €
Mzdy
126 €
Odvody
0€
Prevádzka – materiálne vybavenie krúžkov
I. - VI. 13 -------------- 271 €
Mzdy
95 €
Odvody
315€
Prevádzka – materiálne vybavenie krúžkov
------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu
1 711,40 €
4. Iné finančné prostriedky:
Darovací účet : 92,43 € - neviazané , sponzorské
5. Príspevky Ms Ú v Prešove pre žiakov v hmotnej núdzi:
Stravné
:
4 631,21 € - za obd. IX./ 12 – VI / 13
Príspevok na šk. potreby : 1 510,60 € - za obd. IX / 12 – VI./ 13
------------------------------Spolu
6 141,81 €
n / Ciele vyplývajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy a ich plnenie
Úlohy na školský rok 2012-2013
zodpovednosť
vyhodnotenie
plnenia
V Základnej a Praktickej škole -do obsahu jednotlivých učebných
predmetov
implementovať
prierezové
témy:
výchovu
environmentálnu ,dopravnú k manželstvu a rodičovstvu, zdravotnú
,trestnoprávnu, k ochrane zdravia, k prevencii drogovej a sociálnopatologických javov
do tematických výchovno-vzdelávacích a výchovných
plánov
zapracovať úlohy súvisiace so vzdelávaním v oblasti ľudských práv,
práv dieťaťa, predchádzanie diskriminácie, a šikanovania
organizovať súťaže, akcie , besedy k týmto témam,
zriadiť kariérové pozície /určiť náplň práce/:koordinátor výchovy
environmentálnej a zdravotnej, drogovej prevencie a soc.-pat. javov,
výchovy k manželstvu a rodičovstvu, kultúrno-spoločenských akcií,
športových akcií, vedúcich MZ,
vrámci MZ zapracovať do plánov aktivity na zdokonalenie
používania odbornej terminológie, formulácie cieľov vyuč. hodiny
a vyhodnotenie ich splnenia, uplatňovanie špeciálnopedagogických
metód na vyučovaní
rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov vo všetkých predmetoch,
vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti, zdravotnej výchovy,
využívať IKT vo vyučovacom procese a rozvíjať IKT kompetencie,
zadávaním úloh na ich využitie
zadávať žiakom diferencované úlohy a činnosti, úlohy na podporu
spolupráce, kooperatívne vyučovanie, rozvíjať sebahodnotenie,
využívať hodnotenie klasifikáciou aj slovné hodnotenie, zaradzovať
relaxačné prestávky, používať kompenzačné pomôcky , najmä
u žiakov s viacnásobným postihnutím a didaktické pomôcky
u všetkých žiakov
prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky a správania
a vzdelávacích výsledkov žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia
pri prijímaní žiakov akceptovať odporúčania CPPPP a CŠPPP
sledovať aktuálnosť a platnosť diagnostických správ vyšetrení
žiakov CŠPPP a žiadať nové vyšetrenia
pri výchove a vzdelávaní žiakov u ktorých nie je možné postupovať
podľa ŠkVP vypracovávať a postupovať podľa IVP
v záujme optimalizácie psych. vývinu žiakov vytvoriť miesto
školského psychológa
uvádzať v doložke vysvedčenia vnútornú diferenciáciu A,B,C
vzdelávací variant a vzdelávanie podľa IVP v niektorom predmete
všetci PZ
splnené
vedúci MZ, splnené
a všetci PZ
vedenie školy splnené
vedúci
PZ
MZ, splnené
všetci PZ
splnené
všetci PZ,
splnené
triedni
uč.,
vých.
poradca
vedenie školy
triedni
uč.,
zást.riad.
triedni uč.
splnené
riaditeľka
školy
tr.uč.,
zástupcovia
školy
v Materskej škole- zaraďovať dopravnú výchovu/využívať PZ MŠ
dopravné ihriská/,realizovať pohybové a relaxačné cvičenia
a edukačné
aktivity
s adekvátnym
cieľom,
dodržiavať
psychohygienu, pravidelne realizovať pobyt vonku, diferencovať
požiadavky podľa individuálnych osobitostí, realizovať aktivity
smerujúce k prevencii obezity
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
V Internáte- uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy,
realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu, rozvíjať kľúčové
kompetencie žiakov s orientáciou na rozvoj osobnosti, realizovať
záujmové a relaxačné činnosti zamerané na prevenciu proti drogám,
agresivite a šikanovaniu
Príprava- Regionálny metodický deň - Edukácia žiakov s ťažkým,
hlbokým a viacnásobným postihnutím organizovanom na našej
Spojenej škole internátnej v Prešove.
vych.PZ
splnené
Vedúca MZ splnené
C, ZRŠ 1, 2,
RŠ
o / Oblasti kladov a nedostatkov
SILNÉ STRÁNKY
 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov na požadovanej úrovni,
 kvalitný manažment školy,
 vysoká kreativita, flexibilita, ochota pedagogických zamestnancov pracovať nad rámec
bežných povinností,
 dobrá spolupráca Rady školy s vedením školy a rodičmi žiakov,
 dobrá klíma pre pedagogických zamestnancov a žiakov,
 rešpektovanie individuálnych potrieb jednotlivých žiakov, vyplývajúce zo stanovenej
diagnózy a uplatňovanie individuálneho prístupu,
 podpora tvorivosti žiakov zo strany učiteľov zadávaním problémových úloh a využívaním
metód podporujúcich kreativitu,
 aktívne hľadanie a využívanie nových foriem práce so žiakmi s ťažkým a hlbokým
stupňom mentálneho postihnutia a žiakmi s autizmom.
 poskytovanie doplnkových terapií ako sú- hipoterapia, fyzioterapia a masáže pre žiakov
s pohybovými problémami
 vysoká osobná angažovanosť pedagógov pri realizácii edukačného procesu
 aktívna práca metodických združení a jednotlivých koordinátorov
 využívanie IKT na vyučovacích hodinách, osobitne internet na vyhľadávanie potrebných
informácii,
 realizovanie vyučovacích hodín aj s pomocou interaktívnej tabule,
 realizácia a zapájanie sa do kultúrnych a športových súťaží na úrovni regiónu a kraja,
 stimulácia rozvoja profesijných záujmov žiakov (voľnočasové aktivity),
 rozvíjanie sebahodnotenia žiakov, podpora zdravého sebavedomia, korigovanie
menejcennosti,
 bezbariérová úprava školy- vstup do budovy , učebne a sociálne zariadenia pre
imobilných žiakov, schodisková výťahová plošina na prepojenie všetkých poschodí školy



budova školy po rekonštrukcii- moderná, vybavená špeciálnymi a kompenzačnými
pomôckami
vonkajšie ihrisko vybavené preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskom
vonkajšie multifunkčné ihrisko na bezpečné kolektívne športy
SLABÉ STRÁNKY
1. podmienky vo vyučovacom procese - vysoká hlučnosť a prašnosť z ulice priamo pri
budove školy
2. obmedzené priestory vstupu do budovy školy
3. obmedzené priestory na šatne žiakov a ich nedostatočné využívanie samotnými žiakmi
4. nedostatočná kontrola prezúvania žiakov
5. nedostatočné hygienické návyky žiakov
6. slabé zapájanie sa do projektov – týkajúcich sa stravovania, environmentálnej výchovy,
7. medzery v individuálnom odbornom vzdelávaní učiteľov a asistentov učiteľov
a vzájomnom oboznamovaní sa s novými odbornými poznatkami.
8. v slabom využití možností v stretávaní sa s inými MZ našej školy a oboznamovaní sa
s edukačnými problémami v ostatných variantov našej školy.
9. nedostatočné dodržiavanie harmonogramu časového plnenia stanovených úloh.
OPATRENIA vyplývajúce z nedostatkov:
1. žiadosť MÚ Prešov na obmedzenie dopravy na ul. susediacej so školou- po vybudovaní
križovatky Čierny most- Rusínska žiadať opätovne obmedzenie dopravy
2. zvažovanie prístavby k vchodu do budovy školy.
3. väčšia kontrola prezúvania dozorkonajúcimi učiteľmi a vedením školy
4. rozšírenie pozemku na pestovateľské práce
5. väčší dôraz na osvetu v oblasti hygieny, zakúpenie dezinfekčného mydla, prostriedkov na
pedikulózu
6. návrh na MZ a ped. rade na schválenie slovného hodnotenia vo výchovných predmetoch
7. motivácia ped. zamestnancov na tvorbu projektov, určenie zodpovedného pracovníka
8. podpora ďalšieho vzdelávania PZ, podmienenie účasti na vzdelávaní s oboznámením
novými poznatkami kolegov na MZ
9. väčší dôraz na včasné plnenie úloh, postihovanie oneskoreného plnenia
PRÍLEŽITOSTI, ŠANCE










vlastný vzdelávací program školy,
zvýšenie záujmu o rozvoj vlastnej osobnosti a celoživotné vzdelávanie,
propagácia školy k verejnosti,
možnosť grantových projektov,
nové vzdelávacie metódy a formy práce,
celoživotné vzdelávanie,
prepojenie prierezových tém,
náväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na praktický a reálny život,
ovplyvniť kvantitu a kvalitu učebnej látky,
zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti
OBAVY, RIZIKÁ





integrácia žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím do základných škôl
spájanie ročníkov v dôsledku poklesu počtu žiakov,
demografický pokles populácie,
časový stres (mimoriadne chrípkové prázdniny, chorobnosť),
nedocenená práca pedagogických zamestnancov zo strany rodičov, spoločnosti
Voľnočasové aktivity školy:
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Vedúci
Futbalový krúžok
8
Mgr. Peter Zborovský
Lego krúžok
5
Bc. Jana Ondušová
Počítačový krúžok
7
Mgr. Peter Parada
Počítačový krúžok II
5
Mgr. Jana Korušiaková
Relaxačno-pohybový krúžok 5
Mgr. Denisa Zacharovská
Šikovníček
5
Mgr. Ľudmila Sabolová
Športový krúžok
6
Mgr. Miroslav Petruš
Výtvarná výchova inak
6
Mgr. Iveta Ringerová
Záver
Vypracovala: Mgr. Hedviga Tomášová- riaditeľka školy
V Prešove, 1.október 2013
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a