KATEDRA RASTLINNEJ VÝROBY
FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
SPRÁVA O ČINNOSTI KATEDRY RASTLINNEJ VÝROBY FAPZ
SPU V NITRE ZA ROK 2012
2013
SPU NITRA
ZOZNAM PRACOVNÍKOV KATEDRY RASTLINNEJ VÝROBY
V ROKU 2012
VEDÚCI KATEDRY:
doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO KATEDRY:
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
TAJOMNÍK KATEDRY:
Ing. Jozef Žembery, PhD.
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:
prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
prof. Dr. Ing. Richard Pospišil.
doc. Ing. Eva Candráková, PhD.
Ing. Ladislav Illéš, PhD.
Ing. Ladislav Mečiar, CSc.
NEPEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI:
Ing. Miroslav Buday, PhD.
Ing. Mária Hrubá
Ing. Gabriela Tkáčová
Tatiana Candráková
Iveta Geršiová
Aneta Kudryová
Marián Szabo
Ivan Wiedermann
INTERNÍ DOKTORANDI
Študijný program: 6 - 1 - 7 Špeciálna rastlinná produkcia
Ing. Lucia Šajbidorová (2. 9. 2009 - 31. 8. 2012)
Študijný program: 6 - 1 - 7 Špeciálna rastlinná produkcia
Ing. Alexandra Veverková (2. 9. 2009 - 31. 8. 2012)
Študijný program: 6 - 1 - 7 Špeciálna rastlinná produkcia
Ing. Roman Nádaský (2. 9. 2010 – 31. 8. 2013)
Študijný program: 6 - 1 - 6 Všeobecná rastlinná produkcia
Ing. Roman Brezina (2. 9. 2011 - 30. 8. 2014)
Študijný program: 6 - 1 - 7 Špeciálna rastlinná produkcia
Ing. Martin Mátyás (2. 9. 2011 - 31. 8. 2014)
Študijný program: 6 - 1 - 7 Špeciálna rastlinná produkcia
Ing. Ivana Kašíčková (2. 9. 2012 – 31. 8. 2015)
EXTERNÍ DOKTORANDI
Študijný program: 6 - 1 - 7 Špeciálna rastlinná produkcia
Ing. Monika Kúseková - Töröková
(1. 10. 2007 - 30. 9. 2012)
Študijný program: 6 - 1 - 7 Špeciálna rastlinná produkcia
Ing. Ivan Varečka (2. 9. 2012 - 31. 8. 2017)
PROJEKTY
NÁZOV PROJEKTU: VEGA 1/0237/11 „Produkcia a kvalita významných druhov
poľných plodín pri uplatnení prvkov racionalizačných technológií v podmienkach
klimatickej zmeny.“
VEDÚCI PROJEKTU: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU: doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
SPOLURIEŠITELIA ZA KRV: Ing. Gabriela Tkáčová, Ing. Miroslav Buday, PhD.,
Ing. Mária Hrubá, Ing. Alexandra Veverková.
OBDOBIE RIEŠENIA: 01/ 2011 - 12/2013
EXPERIMENTÁLNA LOKALITA: Stredisko biológie a ekológie rastlín
Dolná
Malanta.
NÁZOV PROJEKTU: VEGA 1/0816/11 „Produkčný proces poľných plodín pri
rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín
s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy.“
VEDÚCI PROJEKTU: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.,
ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU: Ing. Jozef Žembery, PhD.
SPOLURIEŠITELIA ZA KRV: Ing. Ladislav Mečiar, PhD., Ing. Ladislav Illéš, PhD.,
prof. Dr. Ing. Richard Pospisil.
OBDOBIE RIEŠENIA: 01/ 2011 - 12/2014
EXPERIMENTÁLNA LOKALITA: Stredisko biológie a ekológie rastlín Dolná
Malanta.
DIZERTAČNÉ PRÁCE
ŠKOLITEĽ: doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.
Ing. Monika Kúseková - Töröková: Racionalizácia pestovateľského systému
slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach severnej časti stredného
Ponitria.
Ing. Alexandra Veverková: Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej
(Helianthus annuus) v rozsahu racionalizácie vybraných faktorov jej pestovania.
Ing. Martin Mátyás: Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej vplyvom
aplikácie biologicky aktívnych látok.
Ing. Ivan Varečka: Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej vplyvom
vybraných antropogenných faktorov.
ŠKOLITEĽ: prof. Ing. Vladimír PAČUTA, CSc.
Ing. Roman Nádaský: Vplyv poveternostných podmienok a prípravkov na báze
biologicky aktívnych látok na produkciu a kvalitu repy cukrovej.
Ing. Lucia Šajbidorová: Formovanie produkcie a kvality repy cukrovej vo vzťahu k
abiotickým a agrotechnickým faktorom.
Ing. Ivana Kašíčková: Vplyv odrody a prípravkov na báze biologicky aktívnych látok
na úrodu buliev repy cukrovej, jej kvalitu, produkciu bioetanolu a energetickú
hodnotu.
ŠKOLITEĽ: prof. Dr. Ing. Richard POSPIŠIL
Ing. Roman Brezina: Zhodnotenie produkčného potenciálu
efektívnosti plodín pri rôznych spôsoboch obrábania a hnojenia.
a energetickej
BAKALÁRSKE PRÁCE
doc. Ing. Eva CANDRÁKOVÁ, PhD.
Branislav Kaša: Komplexná analýza pestovania pšenice letnej formy ozimnej
(Triticum aestivum L.) na Poľnohospodárskom družstve v Šenkviciach
Kristína Čičmancová: Pestovanie pšenice a jačmeňa v okrese Prievidza
Adrián Gigel: Pestovanie kapusty repkovej pravej na poľnohospodárskom podniku
Ludanice
doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.
Erika Blštáková: Biologické, agroekologické a technologické podmienky pestovania
kukurice siatej.
Kristína Bačová: Biologicko-technologická analýza pestovania zemiakov
Jozef Ivánek: Komplexná charakteristika pestovateľských a agroekologických
podmienok pestovania pšenice letnej formy ozimnej
Daniel Nádaský: Komplexná technologická charakteristika pestovania repy cukrovej
na poľnohospodárskom družstve Špačince
Martina Pulščáková: Komplexný prieskum pestovania vybranej poľnej plodiny
Ľubica
Franková
Slováková:
Systémová
analýza
agroekologických,
a technologických podmienok pestovania slnečnice ročnej
Eva Kšiňanová: Systémová analýza pestovania kapusty repkovej pravej
Ivan Miklovič: Technologicko-biologické aspekty pestovania Triticum durum
Matúš Javor: Úroda zemiakov vplyvom rôznej veľkostnej frakcie sadiva
Ing. Ladislav ILLÉŠ, PhD.
Anna Hreňová: Agroekonomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej na RD
Voľa.
Katarína Bódiová: Agroekonomická analýza pestovania slnečnice na PP
Tomášovce
Lukáš Boledovič: Hodnotenie technológie pestovania kapusty repkovej pravej
v PVOD Bínovce
Mário Klement: Hodnotenie technológie pestovania kukurice na zrno
v poľnohospodárskom družstve Agrodružstvo Rapovce
doc. Ing. Juliana MOLNÁROVÁ, PhD.
Ladislav Szőcs: Agroekonomická analýza pestovateľskej technológie jačmeňa
siateho
Juraj Kolečáni: Hodnotenie rastlinnej produkcie vo vybranom poľnohospodárskom
podniku
Matej Takáč: Agronomická analýza hlavných plodín vo vybranom podniku
Lívia Andocsová: Vplyv vybraných racionalizačných prvkov na úrodotvorný proces
jačmeňa siateho jarného
prof. Dr. Ing. Richard POSPIŠIL
Lucia Szolgová: Pestovateľská technológia Hlivy ustricovej v podniku Lesy Nové
Zámky
Roman Chabroň: Pestovateľská technológia jačmeňa siateho jarného
v podmienkach SR
Žaneta Galová: Pestovateľská technológia pšenice letnej formy ozimnej
v podmienkach SR
Michal Mikušík: Zhodnotenie pestovania zemiakov u SHR Agro - Dvor Lietavská
Lúčka
Ing. Jozef ŽEMBERY, PhD.
Zdenka Kapšová: Agronomické hodnotenie pestovania jačmeňa siateho jarného na
Agro s.r.o. Malé Chlievany
Roman Lenhard: Agronomické hodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD
Hontianske Nemce
Lucia Krajčírová: Agronomické hodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno na
PD Levice
Simona Gunišová: Agronomické hodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno
v PD Voderady
DIPLOMOVÉ PRÁCE
doc. Ing. Eva CANDRÁKOVÁ, PhD.
Bc. Anna Šebešová: Agronomická charakteristika pestovania obilnín na
poľnohospodárskom podniku Družstvo podielnikov Devín Záhorská Bystrica
Bc. Pavol Bilka: Agronomické hodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej
v TT AGRO
Bc. Ján Gondek: Kapusta repková pravá - zhodnotenie pestovania v spoločnosti
AGRO - IPEĽ, s. r. o.
Bc. Eva Maňuchová: Vyhodnotenie pestovania kukurice na osivo
Bc. Alexander Kosár: Vyhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD
PADÁŇ-BOHEĽOV
Bc. Emil Szekera: Zhodnotenie pestovania olejnín v Poľnohospodárskom družstve
Plavé Vozokany
doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.
Bc. Šarlota Manová: Komplexná charakteristika technologického systému
pestovania kapusty repkovej pravej na PDP Veľké Uherce
Bc. Dominika Petrechová: Vplyv biologicky aktívnych látok na úrodu a kvalitu
slnečnice ročnej
Bc. Andrea Polívková: Vplyv foliárnej aplikácie hnojív na úrodu a obsah tukov
nažiek slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
Ing. Ladislav ILLÉŠ, PhD.
Bc. Michal Karaba: Agroekonomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej
v poľnohospodárskom podniku Agro - Valaliky a.s.
Bc. Janka Hubinská: Agronomická analýza pestovania jačmeňa jarného
v Poľnohospodárskom družstve Tríbeč Nitrianska Streda
Bc. Jana Bujnová: Agronomická analýza pestovania kapusty repkovej pravej v PPD
Prašice
Bc. Lucia Škríbová: Analýza pestovania jačmeňa jarného na PD Chynorany
Ing. Ladislav MEČIAR, CSc.
Bc. Peter Hudec: Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy
ozimnej na PD Levice
Bc. Jana Slížiková: Agronomické zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy
ozimnej v Poľnohospodárskom podniku Milk s. r. o. Sverepec
Bc. Ján Tutko: Zhodnotenie vplyvu niektorých článkov agrotechniky na úrodu
a bilanciu živín pšenice tvrdej
doc. Ing. Juliana MOLNÁROVÁ, PhD.
Bc. Terézia Wittichová: Technologická kvalita zrna jačmeňa siateho
Bc. Kristína Mészárosová: Tvorba úrodotvorných prvkov, úrody a kvality zrna
jačmeňa siateho jarného v závislosti od odrody a rôznych frakcií osiva
Bc. Anikó Lozsyová: Úrodotvorný proces, úroda a kvalita zrna jačmeňa siateho
jarného v závislosti od odrody a kvality osiva
Bc. Andrea Pastoreková: Vplyv listovej výživy, rastového stimulátora
a fungicídneho ošetrenia na výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho jarného
Bc. Monika Juhászová: Vplyv listovej výživy, rastového stimulátora a fungicídov na
výšku a kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho ozimného
prof. Ing. Vladimír PAČUTA, CSc.
Bc. Alžbeta Hurtíková: Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na PD
Špačince
Bc. Lenka Čižmáriková: Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom
PP
Bc. Xénia Pálová: Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
Bc. Peter Nagy: Agronomický rozbor pestovania cukrovej repy na vybranom PP
Bc. Zuzana Hroncová: Pestovanie olejnín na Agrotom s.r.o. Tomášovce a ich
význam vo výžive ľudí
prof. Dr. Ing. Richard POSPIŠIL
Bc. Tímea Kopačková: Účinky konzumácie tradičných a netradičných druhov
zeleniny na zdravie ľudí
Bc. Kristína Režová: Vplyv biokalu na produkciu kapusty repkovej pravej na
Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
Bc. Helena Pelešová: Zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej
pravej v poľnohospodárskom družstve Veľký Ďur
Bc. Martina Káčerová: Zmeny vo výžive ľudí vo vyššom veku
Ing. Jozef ŽEMBERY, PhD.
Bc. Tomáš Rataj: Agronomicko ekonomické hodnotenie pestovania kapusty
repkovej pravej na PDP Kežmarok
Bc. Dávid Dratva: Agronomicko-ekonomické hodnotenie pestovania pšenice letnej f.
ozimnej na poľnohospodárskom podniku Agro-Poniky s.r.o.
Bc. Monika Kisová: Agronomicko-ekonomické hodnotenie pestovania zemiakov
v AGROCOOP Imeľ a.s.
Bc. Melinda Gyüreová: Vplyv vybraných agrotechnických zásahov na úrodu
kukurice siatej na zrno
OBHÁJENÉ DIZERTAČNÉ PRÁCE
Ing. Monika Kúseková - Töröková: Racionalizácia pestovateľského systému
slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach severnej časti stredného
Ponitria.
Vedúci dizertačnej práce: doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.
Ing. Alexandra Veverková: Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej
(Helianthus Annuus L.) v rozsahu racionalizácie vybraných faktorov jej pestovania.
Vedúci dizertačnej práce: doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.
Ing. Lucia Šajbidorová: Zhodnotenie produkcie a kvality repy cukrovej v závislosti
na vybraných faktoroch.
Vedúci dizertačnej práce: prof. Ing. Vladimír PAČUTA, CSc.
ĎALŠIE AKTIVITY KATEDRY RASTLINNEJ VÝROBY
Spolupráca so slovenskými inštitúciami
Spolupráca s organizáciami na Slovensku sa zameriava predovšetkým na
odrodové pokusy, praktickú aplikáciu hnojív a preparátov, účinnosť pesticídnych
prípravkov a na publikačné aktivity. V oblastí osív je rozvinutá spolupráca katedry
rastlinnej výroby s firmami Syngenta Slovakia s.r.o., SAATBAU LINZ Slovensko spol.
s r.o., RWA Slovakia spol. s.r.o., Osivo a.s. Zvolen, Strube, Považský cukrovar a.s.
Trenčianská Teplá, PIONEER HI-BRED Slovensko, spol. s r.o., Triana spol. s r. o.,
SESVANDERHAVE.
V oblasti aplikácie agrochemikálií proti burinám, chorobám a škodcom je
dobrá spolupráca najmä s firmami: Dow AgroSciences s.r.o., Agrovita spol. s r.o., MV
- servis s.r.o., Arysta LiveScience s. r. o. BASF Slovensko spol. s r. o.
V oblasti prevádzky poľnohospodárskej mechanizácie a techniky je dobrá
spolupráca najmä s firmami: Biolife spol. s r.o., Ematech technológie s.r.o., BIBUS
SK, s.r.o., Aplitec-Agrotechnika Záhorská Ves. Spolupracuje tiež s firmami: PD
Nitrianska Blatnica, HEINEKEN sladovne a.s. Slovakia - Hurbanovo, PD Tekovské
Lužany, PD Kalná nad Hronom, PD Iža, Sladovne Levice a.s., so Šľachtiteľskou
stanicou Hordeum s.r.o. Sládkovičovo,
Inštitúcia: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Forma spolupráce: posudzovanie doktorandských dizertačných prác, výskumných
projektov, záverečných prác Bc. a DP, záverečných správ z výskumu.
Spolupráca so zahraničnými inštitúciami
KRV realizuje aktivity (projekty, publikačnú činnosť) s týmito zahraničnými
inštitúciami: Katedra rostlinné výroby ČZU Praha, Ústav pěstování, šlechtění rostlin
a rostlinolékařství Mendelovej univerzity v Brne, Katedra rostlinné výroby a
agroekologie Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, Univerzita Oradea“
Analele universităţii din Oradea“, Univerzita Svätého Štefana v Gödöllő, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wroclawiu, Katedra Szczególowej Úprawy Roslin, Debrecínska
univerzita, Centrum Agronomických a Technických vied.
Inštitúcia: Katedra rostlinné výroby ČZU Praha, Fakulta agrobiologie, potravinových
a přírodních zdrojů
Forma spolupráce: posudzovanie doktorandských dizertačných prác a grantových
projektov.
Inštitúcia: Mendelova univerzita v Brně,
Forma spolupráce: posudzovanie doktorandských dizertačných prác a grantových
projektov.
Inštitúcia: Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Zemědělská fakulta
Forma spolupráce: posudzovanie doktorandských dizertačných prác a grantových
projektov.
Inštitúcia: Debrecínska univerzita
Forma spolupráce: Rozvíjanie odrodových pestovateľských technológií zmierňujúci
nepriaznivé vplyvy klimatických zmien v rozdielnych ekologických podmienkach“.
Zodpovedný: doc. Ing. J. Molnárová, PhD.
Inštitúcia: Univerzita Svätého Štefana v Gödöllő
Forma spolupráce: v rámci programu CEEPUS – prednáška pre študentov
a pracovníkov univerzity na tému „ Situácia na úseku pestovania jačmeňa siateho
v SR a vo svete a nové technologické postupy pri jeho pestovaní
Zodpovedný: doc. Ing. J. Molnárová, PhD.
Inštitúcia: Keszthely
Forma spolupráce: posudzovanie vedeckej monografie, “Sustainable environmental
friendl field crop production in changing climate conditions”.
Inštitúcia: Univerzita Oradea“ Analele universităţii din Oradea“
Forma spolupráce: doc. Ing. J. Molnárová, PhD.: členka redakčnej rady vedeckého
časopisu „Fascicula: Protecţia mediului“.
Inštitúcia: Faculty of Agriculture University of Zágreb:
Forma spolupráce: doc. Ing. J. Molnárová, PhD. posudzovanie vedeckých článkov
do vedeckého časopisu AGRICULTURE
Realizované vedecké a odborné podujatia
Názov podujatia: Deň otvorených dverí KRV
Dátum konania: 25. 1. 2012
Organizujúci subjekt: Katedra rastlinnej výroby
Cieľom konania Dňa otvorených dverí KRV bolo informovať stredoškolákov (ale i
širokú verejnosť) o možnostiach štúdia na FAPZ a zároveň predstaviť činnosť
Katedry rastlinnej výroby.
Názov podujatia: Deň poľa KRV
Dátum konania:15.6.2012
Organizujúci subjekt: Katedra rastlinnej výroby
Deň poľa sa stal pracovným stretnutím riešiteľov grantových projektov. Cieľom
podujatia bola prezentácia najnovších výsledkov a trendov vo výskume plodín.
Demonštrovanie vedecko-výskumnej činnosti za rok 2012 na KRV
Názov podujatia: Overovanie hnojenia biokalom v olejninách a oziminách.
Zodpovedný koordinátor: prof. Dr. Ing. Richard Pospišil
Cieľ výskumného projektu: Overiť a navrhnúť metodiku aplikácie biokalu po výrobe
bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov ako hnojivého substrátu k poľným
ozimným plodinám - pšenica letná ozimná a kapusta repková pravá.
Dosiahnuté výsledky: Doterajšie skúsenosti z výskumu a overovania sú uplatňované
vo výrobnej praxi VPP na závode Kolíňany a Oponice.
Do osevného postupu boli zaradené nové plodiny (kapusta repková pravá a pšenica
ozimná. Na túto tému sa riešila v poradí už tretia doktorandská dizertačná práca.
Využitie výsledkov: Biokal po výrobe bioplynu bol aplikovaný pred a v priebehu
vegetačného obdobia do rôznych poľných plodín pestovaných na VPP.
Názov podujatia: Overovanie rôznych hnojív a pesticídov v poľných plodinách
Zodpovedný koordinátor: doc. Ing. Eva Candráková
Cieľ výskumného projektu: Overiť a navrhnúť metodiku aplikácie minerálnych
hnojív k jačmeňu jarnému na školskom podniku Oponice.
Dosiahnuté výsledky: Doterajšie skúsenosti z výskumu a overovania sú uplatňované
vo výrobnej praxi VPP na školskom podniku Kolíňany a Oponice.
Využitie výsledkov: Minerálne hnojivá boli aplikované pred a v priebehu
vegetačného obdobia do porastov jačmeňa pestovaného na VPP na školskom
podniku Oponice.
Názov: Overovanie intenzifikačných faktorov pri pestovaní sóje fazuľovej
Zodpovedný koordinátor: doc. Ing. Eva Candráková
Cieľ výskumného projektu: Overiť a navrhnúť metodiku aplikácie minerálnych
hnojív k sóji fazuľovej na školskom podniku Oponice.
Dosiahnuté výsledky: Doterajšie skúsenosti z výskumu a overovania sú uplatňované
vo výrobnej praxi VPP na školskom podniku Oponice.
Využitie výsledkov: Minerálne hnojivá boli aplikované pred a v priebehu
vegetačného obdobia do porastov sóje pestovanej na VPP na školskom podniku
Oponice.
Z výsledkov riešení pokusov boli vypracované bakalárske a diplomové práce.
Názov podujatia: Pestovateľské technológie a ich význam pre prax
Organizujúci subjekt: CVRV Piešťany
Forma podujatia: Vedecká konferencia
Počet účastníkov: 50
Účastníci z pracoviska: Ing.Roman Brezina, Ing.Martin Mátyás
Dátum konania podujatia: 5.12.2012
Prezentácia výsledkov: Prezentácia výsledkov výskumu KRV (jačmeň siaty ozimný,
slnečnica ročná)
Názov podujatia: „Fork to Farm”
Organizujúci subjekt:University of Debrecén
Forma podujatia: International Symposium
Počet účastníkov:200
Účastníci z pracoviska: doc.Ing.Juliana Molnárová, PhD.
Dátum konania podujatia:6.09.2012
Prezentácia výsledkov: výsledky výskumu KRV z jačmeňa jarného
Názov podujatia: Risk Factors for Enviroment and Food Stafety
Organizujúci subjekt: University of Oradea
Forma podujatia: International Symposium
Počet účastníkov: 150
Účastníci z pracoviska: doc.Ing.Juliana Molnárová, PhD.
Dátum konania podujatia: 2.-3.11.2012
Prezentácia výsledkov: prezentácia výsledkov výskumu v rámci spolupráce CVRV
Piešťany
Vedecká konferencia študentov a doktorandov
Školiteľ: doc. Ing. Ivan Černý, PhD
Študent: Bc. Andrea POLÍVKOVÁ
Komisia: Špeciálna rastlinná výroba
Organizujúci subjekt: FAPZ SPU v NITRE
Školiteľ: doc. Ing. Ivan Černý, PhD
Študent: Bc. Beáta PETRECHOVÁ
Komisia: Špeciálna rastlinná výroba
Organizujúci subjekt: FBP SPU v NITRE
Školiteľ: Ing. Jozef Žembery, PhD
Študent: Bc. Melinda GYUREOVÁ
Komisia: Špeciálna rastlinná výroba
Organizujúci subjekt: FAPZ SPU v NITRE
Školiteľ: doc. Ing. Ivan Černý, PhD
Doktorand: Ing. Alexandra VEVERKOVÁ
Komisia: Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu
Organizujúci subjekt: FAPZ SPU v NITRE
Školiteľ: doc. Ing. Ivan Černý, PhD
Doktorand: Ing. Martin MÁTYÁS
Komisia: Technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu
Organizujúci subjekt: FBP SPU v NITRE
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
JURÁČEK, Miroslav - BÍRO, Daniel - GÁLIK, Branislav - ŠIMKO, Milan - ROLINEC,
Michal - PASTIERIK, Ondrej - KUPECSEK, Andrej - CSIDEY, František JABLONICKÝ, Peter - MAJLÁT, Marián. Výživná hodnota a silážovateľnosť hybridov
kukurice siatej. 1. vyd. Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 100 s.
ISBN 978-80-552-0923-4.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ, Ivan - KÓŇA,
Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna. Poľné a záhradné
plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 305 s.
ISBN 978-80-552-0824-4.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
PULKRÁBEK, Josef - KAVKA, Miroslav - RATAJ, Vladimír - HUMPÁL, Jaroslav NOZDROVICKÝ, Ladislav - TRÁVNÍČEK, Zdeněk - PAČUTA, Vladimír. The
assessment of the economic risks level of sugar beet growing for the farm economy.
In Agricultural economics. ISSN 0139-570X. Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 2012, roč. 58, č. 1, s. 41-48.
CANDRÁKOVÁ, Eva - MACÁK, Milan - ŽÁK, Štefan. The production technologies for
field energy crops. In Research journal of agricultural science. ISSN 2066-1843.
Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 44, no. 1, s. 20-27.
CANDRÁKOVÁ, Eva - MACÁK, Milan - HANÁČKOVÁ, Eva. The effects of
fertilization and variety on the isoflavones of soybeans. In Research journal of
agricultural science. ISSN 2066-1843. Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 11, no. 1, s.
14-19.
BUŠO, Rastislav - MOLNÁROVÁ, Juliana. Effect of different tillage systems on yield
of selected field crops. In Analele Universitatii din Oradea. ISSN 1224-6255. Oradea :
Universitaţii din Oradea, 2012, roč. 19, č. 17, s. 150-157.
KOVÁR, Marek - ČERNÝ, Ivan. Regulation of production performance of chicory
plants by foliar application of biologically active substances. In Journal of Central
European Agriculture. ISSN 1332-9049. Zagreb : JCEA, 2012, vol. 13, no. 4, s. 747759. Požaduje sa Acrobat reader, Internetový prehliadač. Dostupné na
internete:<http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/jcea/article/view/1564>
MOLNÁROVÁ, Juliana. Agronomic bases of precision barley production. In Acta
agraria Debreceniensis 348 s. ISSN 1587-1282. Debrecen : University of Debrecen,
2012, 2012, vol. 49, s. 217-220.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ČERNÝ, Ivan - VEVERKOVÁ, Alexandra. Production parameters of sunflower
(Helianthus annuus. L.) influenced by weather conditions and foliar application of
Pentakeep - V and Atonik. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food
Sciences. ISSN 1338-5178. Nitra : Faculty of Biotechnology and Food Sciences,
2012, roč. 1, special iss., s. 887-896.
VARGA, Ladislav - ČERNÝ, Ivan - BACSOVÁ, Zuzana - VEVERKOVÁ, Alexandra DUCSAY, Ladislav - LOŠÁK, Tomáš. Vplyv foliárnej aplikácie 5-aminolevulovej
kyseliny a rastového stimulátora na úrodu nažiek a obsah tukov v slnečnici ročnej
(Helianthus annuus L.). In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 52, roč. 16, č. 1 (2012.
KOVÁR, Marek - VEVERKOVÁ, Alexandra - ČERNÝ, Ivan. Využitie infračervenej
termografie a indexov reflektancie listu v hodnotení účinku ošetrenia slnečnice ročnej
(Helianthus annuus L.) biologicky aktívnymi látkami. In Acta fytotechnica et
zootechnica. ISSN 1335-258X. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012,
roč. 15, č. 1, s. 23-28.
CANDRÁKOVÁ, Eva. Vplyv rôznych druhov hnojív na úrodu sóje fazuľovej [Glycine
max (L.) Merrill]. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a edičné
stredisko SPU, 52, roč. 16, č. 3 (2012.
TREBICHALSKÝ, Pavol - MOLNÁROVÁ, Juliana - VOLLMANNOVÁ, Alena MUSILOVÁ, Jana - TOMÁŠ, Ján. The effect of various fertilization and tillage on
uptake Cu, Zn to some varieties of barley grain. In Journal of Microbiology,
Biotechnology and Food Sciences online. ISSN 1338-5178. Nitra : Faculty of
Biotechnology and Food Sciences, 2012, vol. 2, no. 3, s. 1050-1057.
MOLNÁROVÁ, Juliana - BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Hodnotenie
vplyvu odrody a hnojenia na úrodu zrna jačmeňa siateho ozimného. In Agrochémia.
ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a edičné stredisko SPU, 52, roč. 16, č. 4
(2012.
CANDRÁKOVÁ, Eva. Chemické zloženie fytomasy láskavca v závislosti od
použitých dávok dusíka. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 52, roč. 16, č. 4 (2012
.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan - NÁDASKÝ, Roman - ŠAJBIDOROVÁ, Lucia BUDAY, Miroslav. Energetická hodnota bioetanolu vyrobeného z produkcie
polarizačného cukru v závislosti na vybraných faktoroch. In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8
(brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 190-197.
ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír - VEVERKOVÁ, Alexandra - MÁTYÁS, Martin.
Vplyv poveternostných podmienok ročníka na naturálne a energetické vyjadrenie
produkcie slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.). In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8
(brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 117-122.
CANDRÁKOVÁ, Eva - ILLÉŠ, Ladislav - POSPIŠIL, Richard. Látkové zloženie
fytomasy láskavca. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely.
1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.). Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012, s. 13-20.
POSPIŠIL, Richard. Energetické využitie semien láskavca. In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8
(brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 43-49.
PISZCZALKA, Jan - POSPIŠIL, Richard - MAGA, Juraj. Láskavec ako progresívny
zdroj energie. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1.
vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita
(Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 50-57.
POSPIŠIL, Richard - BREZINA, Roman. Vplyv aplikácie digestátu po splynovaní
amarantovej siláže na kvalitu pestovaných plodín. In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8
(brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 58-62.
VACHO, Rastislav - POSPIŠIL, Richard. Skúsenosti s pestovaním láskavca na
energetickú fytomasu. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické
účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska
univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s.
86-92.
BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard - MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY,
Jozef. Vplyv rôznych spôsobov hnojenia na produkciu energie jačmeňa siateho
ozimného. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd.
251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita
(Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 101-109.
MITRUŠKOVÁ, Martina - POSPIŠIL, Richard. Zhodnotenie produkcie fytomasy
repy cukrovej po hnojení digestátorom po výrobe bioplynu. In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8
(brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 177-181.
ONDREJČÍKOVÁ, Zora - POSPIŠIL, Richard. Produkcia oleja slnečnice ročnej po
aplikácii digestátu. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely.
1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska
univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s.
182-189.
PASTOREK, Vendelín - POSPIŠIL, Richard. Energetická náročnosť
pestovateľských technológií kukurice siatej na zrno. In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8
(brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 198-203.
POSPIŠIL, Richard - RŽONCA, Jozef. Energetická efektívnosť pestovania
medziplodín. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1.
vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita
(Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 210-214.
POSPIŠIL, Richard - ŽEMBERY, Jozef - BREZINA, Roman. Energetická bilancia
rôznych technológií pestovania kukurice siateh na zrno. In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8
(brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 204-209.
POSPIŠIL, Richard - ILLÉŠ, Ladislav. Pestovanie slnečnice hľúznatej (Helianthus
tuberosus L.) na energetické využitie. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na
energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012, s. 215-224.
REŽO, Ladislav - POSPIŠIL, Richard. Biokal ako organické hnojivo k repe cukrovej.
In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s.
ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra,
Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 225-231.
ŽIVČÁKOVÁ, Mariana - POSPIŠIL, Richard. Straty energie v pestovateľskom
systéme hrachu siateho (Pisum sativum L.) spôsobené burinami. In Využitie biomasy
z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-07438 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 247-249.
RŽONCA, Jozef - POSPIŠIL, Richard. Transformácia energetických vstupov v
pestovateľskej technológii hrachu siateho. In Využitie biomasy z obnoviteľných
zdrojov na energetické účely. 1. vyd. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.) Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012, s. 232-237.
ILLÉŠ, Ladislav - CANDRÁKOVÁ, Eva - POSPIŠIL, Richard - ŽEMBERY, Jozef.
Hodnotenie vplyvu ročníka na tvorbu fytomasy láskavca. In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)
Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 29-42.
HANÁČKOVÁ, Eva - CANDRÁKOVÁ, Eva - KOVÁČIK, Peter. Vplyv výživy na úrodu
a kvalitu pšenice letnej formy ozimnej. In Vedecké práce Katedry agrochémie a
výživy rastlín a Katedry pedológie a geológie ISBN 978-80-552-0890-9 (brož.). Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 28-36.
CANDRÁKOVÁ, Eva - HANÁČKOVÁ, Eva. Úroda hrachu siateho v závislosti od
vybraných faktorov. In Vedecké práce Katedry agrochémie a výživy rastlín a Katedry
pedológie a geológie. ISBN 978-80-552-0890-9 (brož.). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 7-11.
HANÁČKOVÁ, Eva - CANDRÁKOVÁ, Eva. Vplyv rozdielneho obrábania pôdy a
hnojenia na úrodu pšenice letnej formy ozimnej. In Vedecké práce Katedry
agrochémie a výživy rastlín a Katedry pedológie a geológie. ISBN 978-80-552-08909 (brož.). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 20-27.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
NÁDASKÝ, Roman - HABÁN, Miroslav - OTEPKA, Pavol. Trnava region in Slovak
republic and its opportunities for development of cognitive tourism and agritourism. In
IP 2012 "Eco-agritourism" (international course). ISBN 978-80-7375-641-3 (brož.)
Eco-agritourism. Brno : Mendel University in Brno, 2012, s. 21-26.
BREZINA, Roman - ŠAJBIDOROVÁ, Lucia - HABÁN, Miroslav - OTEPKA, Pavol.
Tops of Liptov region in Slovakia and its potential for eco-agritourism. In IP 2012
"Eco-agritourism" (international course). ISBN 978-80-7375-641-3 (brož.) Ecoagritourism. Brno : Mendel University in Brno, 2012, s. 7-14.
OTEPKA, Pavol - HABÁN, Miroslav - BREZINA, Roman - MADARASZ, Daniel NÁDASKÝ, Roman - OLEJÁR, Ľudovít - ŠAJBIDOROVÁ, Lucia - ŠČERBÁKOVÁ,
Jana. Education in agritourism at sua Nitra and the development of rural tourism in
Slovak republic. In IP 2012 "Eco-agritourism" (international course). ISBN 978-807375-641-3 (brož.) Eco-agritourism. Brno : Mendel University in Brno, 2012, s. 33-42.
ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír - MÁTYÁS, Martin. Analýza vlyvu
poveternostných podmienok a biologického materiálu na formovaní vybraných
úrodotvorných prvkov a úrody u slnečnice ročnej (Helianthus annus L.). In
Prosperujúce olejniny ISBN 978-80-213-2255-4 (brož.) Prosperujúce olejniny. Praha
: Česká zemědělská univerzita, 2012, s. 89-92.
ČERNÝ, Ivan - MÁTYÁS, Martin. Produkčné parametre úrody slnečnice ročnej
(Helianthus annuus L.) vplyvom poveternostných podmienok ročníka a
mimikoreňovej aplikácie Sunagreenu a Routu. In Prosperující olejniny 2012 ISBN
978-80-213-2335-3 (brož.)Prosperující olejniny. Praha : Česká zemědělská
univerzita, 2012, s. 93-96.
CANDRÁKOVÁ, Eva. Stresové faktory pri pestovaní hrachu siateho. In Vliv
abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2012. 1. vyd. 267 s. ISBN 97880-213-2247-9 (ČZU v Praze : brož.)Vliv abiotických a biotických stresorů na
vlastnosti rostlin. Praha : Česká zemědělská univerzita : 2012, s. 223-226.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
VEVERKOVÁ, Alexandra - ČERNÝ, Ivan. Influence of hybrids on formation of yieldforming elements of sunflower (Helianthus annuus L.). In Journal of Microbiology,
Biotechnology and Food Sciences online. ISSN 1338-5178. Nitra : Faculty of
Biotechnology and Food Sciences, 2012, roč. 1, special iss., s. 1003-1010.
ŠAJBIDOROVÁ, Lucia - PAČUTA, Vladimír. Vplyv preparátov obsahujúcich
biologicky aktívne látky na úrodu buliev a digesciu repy cukrovej. In VI. vedecká
konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou 1 elektronický optický disk (CD
ROM). ISBN 978-80-552-787-2Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou
účasťou. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 136-139.
Požiadavky na systém: pdf -prehliadač.
BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Hodnotenie technologickej kvality jačmeňa
siateho ozimného. In VI. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou
1 elektronický optický disk (CD ROM). ISBN 978-80-552-787-2Vedecká konferencia
doktorandov s medzinárodnou účasťou. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012, s. 91-94. Požiadavky na systém: pdf -prehliadač.
MÁTYÁS, Martin - ČERNÝ, Ivan - VEVERKOVÁ, Alexandra. Zhodnotenie úrody a
obsahu tuku v nažkách slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) vplyvom aplikácie
Atoniku a Pentakeepu V. In VI. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou
účasťou 1 elektronický optický disk (CD ROM). ISBN 978-80-552-787-2Vedecká
konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 124-127. Požiadavky na systém: pdf prehliadač.
ŠAJBIDOROVÁ, Lucia - PAČUTA, Vladimír - NÁDASKÝ, Roman. Influence of
bioactive matters on root yield, digestion and corrected sugar content of sugar
content of sugar beet. In Young Researchers 2011 : PhD Students, Young Scientists
and Pedagogues Conference Proceedings. Nitra, 29. June 2011. 1. vyd. 1
elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-8094-946-4. Nitra : Constantine
the Philosopher University, 2011, s. 214-219.
ČERNÝ, Ivan - MÁTYÁS, Martin - VEVERKOVÁ, Alexandra. Evaluation of
agroecological conditions and sunflower hybrids impact on the yield and fat content.
In Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme. 1. vyd. 77 s. ISBN 97880-89417-37-7 (brož.) Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme.
Michalovce : Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2012, s. 61-63.
VEVERKOVÁ, Alexandra - ČERNÝ, Ivan - MÁTYÁS, Martin. Influence of variable
biological material on the sunflower yield -forming elements. In Biodiverzita v
poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme. 1. vyd. 77 s. ISBN 978-80-89417-37-7
(brož.)Biodiverzita v poľnohospodárskej krajine a v ekosystéme. Michalovce :
Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2012, s. 64-67.
BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Pestovanie pšenice letnej formy ozimnej
pri rôznom hnojení a obrábaní pôdy. In VII. vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou účasťou, konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. 1. vyd. 180
s. ISBN 978-80-552-0887-9 (brož.)Vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 12-15.
MÁTYÁS, Martin - ČERNÝ, Ivan. Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice
ročnej (Helianthus annuus L.) vplyvom biologického materiálu a aplikácie listových
preparátov. In VII. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou,
konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. 1. vyd. 180 s. ISBN 978-80-5520887-9 (brož.)Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná
pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012, s. 40-43.
ČERNÝ, Ivan - MÁTYÁS, Martin - VEVERKOVÁ, Alexandra. Analýza vplyvu
poveternostných podmienok ročníka a biologického materiálu na úrodu slnečnice
ročnej (Helianthus annuus L.) : Analyze of the year weather conditions and biological
material on sunflower yield (Helianthus annuus L.). In Nové poznatky z genetiky a
šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. 1. vyd. 90 s. ISBN 978-80-89417-41-4Nové
poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín. Piešťany : Centrum
výskumu rastlinnej výroby, 2012.
BARANTAL, Samuel - LOŽEK, Otto - BACSOVÁ, Zuzana. Kvantitatívne zhodnotenie
antioxidantov odrody Cabernet sauvignon vplyvom vybraných faktorov pestovania. In
Pestovateľské technológie a ich význam pre prax [189 s.]. ISBN 978-80-89417-44-5
(brož.)Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany : Centrum
výskumu rastlinnej výroby, 2012, s. 74-76.
NÁDASKÝ, Roman - PAČUTA, Vladimír. Vplyv biologicky aktívnych látok na
produkciu a kvalitu repy cukrovej. In VII. vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou účasťou, konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. 1. vyd. 180
s.
ISBN
978-80-552-0887-9
(brož.)Vedecká
konferencia
doktorandov
s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 49-52.
ČERNÝ, Ivan - MÁTYÁS, Martin - VEVERKOVÁ, Alexandra. Vplyv
poveternostných podmienok ročníka a biologického materiálu na úrodu nažiek
a obsah tukov slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.). In Pestovateľské technológie
a ich význam pre prax [189 s.]. ISBN 978-80-89417-44-5 (brož.)Pestovateľské
technológie a ich význam pre prax. Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby,
2012.
BREZINA, Roman - MOLNÁROVÁ, Juliana - POSPIŠIL, Richard. Vplyv ročníka a
výživy na kvalitu jačmeňa siateho ozimného. In Pestovateľské technológie a ich
význam pre prax [189 s.]. ISBN 978-80-89417-44-5(brož.)Pestovateľské technológie
a ich význam pre prax. Piešťany: Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2012, s. 77-80.
CANDRÁKOVÁ, Eva. Vplyv ošetrenia fungicídmi na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa
siateho jarného. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax [189 s.]. ISBN
978-80-89417-44-5 (brož.)Pestovateľské technológie a ich význam pre prax.
Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby, 2012, s. 84-87.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
CANDRÁKOVÁ, Eva - MACÁK, Milan - HANÁČKOVÁ, Eva. The effect of fertilization
and variety on the isoflavones of soybeans. In Trends in the European agriculture
development. 1. ed. [93] s. ISBN nie je uvedené (brož.)Trends in the European
agriculture development. Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară a Banatului, 2012, s. 6-7.
CANDRÁKOVÁ, Eva - MACÁK, Milan - ŽÁK, Štefan. The production technologies for
field energy crops. In Trends in the European agriculture development. 1. ed. [93] s.
ISBN nie je uvedené (brož.)Trends in the European agriculture development.
Timişoara : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului,
2012, s. 7-8.
BÁREK, Viliam - ŽEMBERY, Jozef - TAKÁČ, Jozef - HALAJ, Peter - IGAZ, Dušan HORÁK, Ján - ČIMO, Ján - ILLÉŠ, Ladislav. Climate changes impact on maize
yields dynamics in Central European conditions. In Hydrology: Current Research.
ISSN 2157-7587 (online). Los Angeles : OMICS publishing group, 2012, vol. 3, issue
4, s. 68. Požaduje sa Acrobat reader, Internetový prehliadač. Dostupné na
internete:<http://www.omicsonline.org/2157-7587/2157-7587-S1.005-005.pdf>
TREBICHALSKÝ, Pavol - MOLNÁROVÁ, Juliana - LAZOR, Peter - TÓTH, Tomáš ÁRVAY, Július. The effect of rationalization of growing systems on intake of
oligobiogenic elements (K, Fe) into barley grain. In Chemical reactions in food VII. 1.
vyd. 312 s. ISBN 978-80-7080-836-8 (brož.)Chemical reactions in food. Praha :
Institute of Chemical technology, 2012, s. 251.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
VEVERKOVÁ, Alexandra - ČERNÝ, Ivan - MÁTYÁS, Martin. Variabilita produkcie
slnečnice ročnej vplyvom foliárnej aplikácie prípravkov Route a Sunagreen. In
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. [1. vyd.] 94 s. ISBN 978-80-9707123-3 (brož.)Občianske združenie Preveda (Banská Bystrica, Slovensko. Bratislava :
Občianske združenie Preveda, 2012, s. 13.
BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Vplyv hnojenia, odrody a ročníka na úrodu
zrna jačmeňa siateho ozimného. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012.
[1. vyd.] 94 s. ISBN 978-80-970712-3-3 (brož.)Občianske združenie Preveda
(Banská Bystrica, Slovensko. Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2012, s. 6.
MÁTYÁS, Martin - ČERNÝ, Ivan - VEVERKOVÁ, Alexandra. Vplyv biologicky
aktívnych látok na vybrané produkčné parametre slnečnice ročnej (Helianthus
annuus L.). In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. [1. vyd.] 94 s. ISBN
978-80-970712-3-3 (brož.)Občianske združenie Preveda (Banská Bystrica,
Slovensko. Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2012, s. 9.
SITKEY, Vladimír - GADUŠ, Ján - KLISKÝ, Ľubomír - DUDÁK, Alexander - HÚSKA,
Jozef - POSPIŠIL, Richard. Biogas production from amaranth biomass. In Neglected
and under-utilized species research in 21st century. 1st ed. 63 s. ISBN 978-80970662-1-5 (brož.)Neglected and under-utilized species research in 21st century.
Nitra : Institute of plant genetics and biotechnology Slovak Academy of Science,
2012, s. 27.
CANDRÁKOVÁ, Eva - ILLÉŠ, Ladislav - POSPIŠIL, Richard. Effect of conditions
on the composition of amaranth phytomass. In Neglected and under-utilized species
research in 21st century. 1st ed. 63 s. ISBN 978-80-970662-1-5 (brož.)Neglected and
under-utilized species research in 21st century. Nitra : Institute of plant genetics and
biotechnology Slovak Academy of Science, 2012, s. 44-47.
POSPIŠIL, Richard - HÚSKA, Jozef. Cultivation technology the amaranth for
phytomass energy. In Neglected and under-utilized species research in 21st century.
1st ed. 63 s. ISBN 978-80-970662-1-5 (brož.)Neglected and under-utilized species
research in 21st century. Nitra : Institute of plant genetics and biotechnology Slovak
Academy of Science, 2012, s. 48-50.
POSPIŠIL, Richard. Production and utilization of amaranth in Slovakia. In Neglected
and under-utilized species research in 21st century. 1st ed. 63 s. ISBN 978-80970662-1-5 (brož.)Neglected and under-utilized species research in 21st century.
Nitra : Institute of plant genetics and biotechnology Slovak Academy of Science,
2012, s. 55-57.
POSPIŠIL, Richard - BREZINA, Roman. Options energy use of the seeds of
Amaranthus. In Neglected and under-utilized species research in 21st century. 1st
ed. 63 s. ISBN 978-80-970662-1-5 (brož.)Neglected and under-utilized species
research in 21st century. Nitra : Institute of plant genetics and biotechnology Slovak
Academy of Science, 2012, s. 58-60.
BCI Skriptá a učebné texty
POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná rastlinná
výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 168 s. ISBN
978-80-552-0784-1.
MOLNÁROVÁ, Juliana - ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef. Rastlinná výroba I. :
(obilniny, strukoviny, olejniny). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre, 2012. 174 s. ISBN 978-80-552-0903-6.
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ČERNÝ, Ivan - POSPIŠIL, Richard. Spolupráce pěstitelů a katedry rastlinné výroby
FAPZ SPU v Nitre. In Agromanuál. ISSN 1801-7673. ISSN 1801-4895 (on line).
České Budějovice : Kurent s.r.o., 2012, roč. 7, č. 1.
ČERNÝ, Ivan. Racionálna regulácia metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v
ozimných obilninách. In Agromanuál. ISSN 1801-7673. ISSN 1801-4895 (on line).
České Budějovice : Kurent s.r.o., 2012, roč. 7, č. 8, s. 22-23.
ČERNÝ, Ivan. Listová aplikácia hnojív a stimulačne pôsobiacich látok v slnečnici. In
Agromanuál. ISSN 1801-7673. ISSN 1801-4895 (on line). České Budějovice : Kurent
s.r.o., 2012, roč. 7, č. 5, s. 76-78.
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan. Vzorkovnice poľnohospodárskych plodín na
SPU v Nitre. In Naše pole. ISSN 1335-2466. Piešťany : Združenie Naše pole, 2012,
roč. 16, č. 2, s. 10.
CANDRÁKOVÁ, Eva. Príprava pôdy pod hrach siaty. In Naše pole. ISSN 1335-2466.
Piešťany : Združenie Naše pole, 2012, roč. 16, č. 3, s. 34-35.
ČERNÝ, Ivan. Mimokoreňová aplikácia hnojív a rastových stimulátorov pri slnečnici.
In Naše pole. ISSN 1335-2466. Piešťany : Združenie Naše pole, 2012, roč. 16, č. 6,
s. 28-29.
ČERNÝ, Ivan. Cielená regulácia metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v
ozimných obilninách. In Naše pole. ISSN 1335-2466. Piešťany : Združenie Naše
pole, 2012, vol. 16, no. 9, s. 22-23.
POLLÁKOVÁ, Nora - CANDRÁKOVÁ, Eva. Prínosy živých organizmov pre úrodnosť
pôdy. In Naše pole. ISSN 1335-2466. Piešťany : Združenie Naše pole, 2012, roč. 34,
č. 10, s. 42-43.
BREZINA, Roman. Jačmeň ozimný ako genetický zdroj ovplyvnený výživou. In
Genofond. ISSN 1335-5848. Piešťany : Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2011, roč.
12, č. 15, s. 9-10.
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
PAČUTA, Vladimír. Influence of bio-preparations and different soil treatment on yield
and quality of sugar beet. In Talaj - Iskolák. 1. kiad. 522 s. ISBN 978-963-269-299-9
(brož.). Gödöllő : Szent István Egyetem, 2012, s. 315-319.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
VEVERKOVÁ, Alexandra. Zhodnotnie produkčného potenciálu slnečnice ročnej
(Helianthus annuus L.) v rozsahu racionalizácie vybraných faktorov jej pestovania.
2012. 189 s. Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra rastlinnej výroby FAPZ
SPU v Nitre.
ŠAJBIDOROVÁ, Lucia. Zhodnotenie produkcie a kvality repy cukrovej v závislosti
na vybraných faktoroch. 2012. 120 s. Doktorandská dizertačná práca (PhD.). Katedra rastlinnej výroby FAPZ SPU v Nitre.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely : [zborník vedeckých
prác. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 251 s. ISBN 97880-552-0743-8.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
POSPIŠIL, Richard - BREZINA, Roman. Pestovanie jarného jačmeňa. In Roľnícke
noviny. ISSN 1335-440X. Bratislava : Esprit Press, 25.1.2012, roč. [83], č.4, s.10, 12.
ILLÉŠ, Ladislav. Predsejbová príprava pôdy a sejba jačmeňa. In Roľnícke noviny.
ISSN 1335-440X. Bratislava : Esprit Press, 8.2.2012, roč. 83, č. 6, s. 13.
ŽEMBERY, Jozef. Predsejbové obrábanie pôdy. In Roľnícke noviny. ISSN 1335440X. Bratislava : Esprit Press, 22.2.2012, roč. 83, č. 8, s. 11.
POSPIŠIL, Richard. Predsejbové obrábanie pôdy a sejba jarín. In Roľnícke noviny.
ISSN 1335-440X. Bratislava : Esprit Press, 14.3.2012, roč. 83, č. 11, s. 14.
POSPIŠIL, Richard. Špecifiká v agrotechnike. In Roľnícke noviny. ISSN 1335-440X.
Bratislava : Esprit Press, 4.4.2012, roč. 83, č. 14, s. 11-12.
POSPIŠIL, Richard. Biomasa. In Roľnícke noviny. ISSN 1335-440X. Bratislava :
Esprit Press, 6.6.2012, roč. 83, č. 23, s. 12-13.
POSPIŠIL, Richard. Minimalizácia obrábania pôdy pod oziminy. In Roľnícke noviny.
ISSN 1335-440X. Bratislava : Esprit Press, 1. 8. 2012, roč. 83, č. 31, s. 12-13.
POSPIŠIL, Richard. Kvalitné osivo základ úrody. In Roľnícke noviny. ISSN 1335440X. Bratislava : Esprit Press, 18.7.2012, roč. 83, č. 29, s. 11-12.
POSPIŠIL, Richard. Agrotechnika ozimín. In Roľnícke noviny. ISSN 1335-440X.
Bratislava : Esprit Press, 18.7.2012, roč. 83, č. 29, s. 11-12.
POSPIŠIL, Richard. Zber kukurice siatej na zrno. In Roľnícke noviny. ISSN 1335440X. Bratislava : Esprit Press, 12.9.2012, roč. 83, č. 37, s. 11-13.
POSPIŠIL, Richard. Význam obrábania pôdy. In Roľnícke noviny. ISSN 1335-440X.
Bratislava : Esprit Press, 26.9.2012, roč. 83, č. 39, s. 11.
POSPIŠIL, Richard. Pestovanie slnečnice ročnej. In Roľnícke noviny. ISSN 1335440X. Bratislava : Esprit Press, 3.10.2012, roč. 83, č. 40, s. 11-12.
POSPIŠIL, Richard. Produkcia oleja slnečnice ročnej. In Roľnícke noviny. ISSN
1335-440X. Bratislava : Esprit Press, 3.10.2012, roč. 83, č. 40, s. 11-12.
POSPIŠIL, Richard. Slovensko na európskom kongrese o Amarante. In Roľnícke
noviny. ISSN 1335-440X. Bratislava : Esprit Press, 21.11.2012, roč. 83, č. 47, s. 19.
POSPIŠIL, Richard. Vplyv obrábania pôdy na jej vlhkostný režim. In Roľnícke
noviny. ISSN 1335-440X. Bratislava : Esprit Press, 05.12.2012, roč. 83, č. 49, s. 2425.
Štatistika: kategória publikačnej činnosti
AAB
ACB
ADE
ADF
AED
AFC
AFD
AFG
AFH
BCI
BDE
BDF
BEC
DAI
FAI
GII
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Skriptá a učebné texty
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
Dizertačné a habilitačné práce
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
Súčet
1
1
6
7
21
5
16
4
8
2
4
5
1
2
1
15
102
Zoznam ohlasov a citácii
Autor: doc. Ing. Eva CANDRÁKOVÁ, PhD.
AAB POSPIŠIL, Richard - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - ČERNÝ, Ivan DEMJANOVÁ, Eva - HANÁČKOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena - CHLPÍK, Juraj LÍŠKA, Emil - MAREČEK, Ján - MITRUŠKOVÁ, Martina - ONDREJČÍKOVÁ, Zora PAČUTA, Vladimír - PETŘVALSKÝ, Vladimír - PORHAJAŠOVÁ, Jana - REŽO,
Ladislav - RŽONCA, Jozef. Využitie biokalu pri pestovaní poľných plodín. 1. vyd.
Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 186 s. ISBN 978-80552-0289-1.
Ohlasy:
1. [4] KOVÁČIK, Peter - GALLIKOVÁ, Martina. Výživa a hnojenie slnečnice
ročnej (Helianthus annus, L.). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-552-0889-3.
ACB LÍŠKA, Emil - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - FRANČÁK, Ján HRUBÝ, Dušan - ILLÉŠ, Ladislav - KORENKO, Maroš - NOZDROVICKÝ, Ladislav POSPIŠIL, Richard - ŠPÁNIK, František - ŽEMBERY, Jozef. Všeobecná rastlinná
výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s.
ISBN 978-80-552-0016-3.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
2. [4] KOZÁKOVÁ, Jana - Paška, Ľubomír - LANČARIČ, Drahoslav - SAVOV,
Radovan. Manažment a ekonomika ekologickej poľnohospodárskej výroby. 1.
vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 190 s. ISBN 978-80552-0880-0.
BAB POSPIŠIL, Richard - CANDRÁKOVÁ, Eva. Strukoviny. 1. vyd. Nitra : Ústav
vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo, 2004. 85 s., 10 obr., 12 tab.
ISBN 80-89088-39-2.
Ohlasy:
1. [4] KRIVOSUDSKÁ, Eleonóra. Hodnotenie genotypov hrachu siateho
(Pisum sativum L.) na fyziologické reakcie v podmienkach prehlbujúceho sa
sucha. In Acta fytotechnica et zootechnica. ISSN 1335-258X. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 1-3.
2. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
3. [4] MOLNÁROVÁ, Juliana - ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef. Rastlinná
výroba I. : (obilniny, strukoviny, olejniny). 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 174 s. ISBN 978-80-552-0903-6.
BCI POSPIŠIL, Richard - KARABÍNOVÁ, Mária - DANČÁK, Ivan CANDRÁKOVÁ, Eva - POLÁČEK, Milan - HORVÁT, František. Integrovaná rastlinná
výroba. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 170 s. ISBN 80-8069463-X.
Ohlasy:
1. [1] MACÁK, Milan - ŽÁK, Štefan - POLLÁKOVÁ, Nora. Yield and
technological quality of ecological and low-input production of potatoes. In
Journal of Central European Agriculture. ISSN 1332-9049. Zagreb : JCEA,
2012, vol. 13, no. 3, s. 579-594. SCOPUS
ADE CANDRÁKOVÁ, Eva - POSPIŠIL, Richard - ONDREJČÍKOVÁ, Zora.
Efektívnosť obrábania pôdy a hnojenia v osevnom postupe. In Journal of Central
European Agriculture. ISSN 1332-9049, 2008, vol. 9, no. 3, s. 518-526.
Ohlasy:
1. [4] ŽÁK, Štefan - MACÁK, Milan - HAŠANA, Roman. Influence of soil
cultivation technologies and fertilisation on produktivity and energy production
of arable crops. In Agriculture. ISSN 0551-3677. Bratislava : NOI, 2012, roč. 58,
č. 1, s. 25-33.
ADF CANDRÁKOVÁ, Eva. Reakcia jačmeňa siateho jarného na aplikáciu
dusíkatých hnojív počas vegetácie. In Agrochémia. ISSN 1335-2415, 2011, roč. 51,
č. 1, s. 3-7.
Ohlasy:
1. [3] HANÁČKOVÁ, Eva - SLAMKA, Pavol. Effect of soil cultivation
technology and fertilization on spring barley (Hordeum vulgare L.) production
process. In Research journal of agricultural science. ISSN 2066-1843.
Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 11, no. 1, s. 60-66.
AFD CANDRÁKOVÁ, Eva. Vplyv prípravku Trichomil na formovanie úrody jačmeňa
jarného. Effect of preparation Trichomil on yield formation of spring barley. In
Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe : zborník z medzinárodného vedeckého
seminára, Nitra 21. november 2003. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2003. ISBN 80-8069-295-5.
Ohlasy:
1. [3] PAČUTA, Vladimír. Influence of bio-preparations and different soil
treatment on yield and quality of sugar beet. In Talaj - Iskolák. 1. kiad. 522 s.
ISBN 978-963-269-299-9 (brož.). Gödöllő : Szent István Egyetem, 2012, s. 315319.
AFD ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva. Hodnotenie
ukazovateľov rastu a úrody semien láskavca. In VIII. zjazd Slovenskej spoločnosti
pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV : zborník
prednášok, Nitra 16. júna 2010. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV ; 2010. Nitra
: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. ISBN
978-80-552-0482-9, s. 57-63.
Ohlasy:
1. [4] PISZCZALKA, Jan - POSPIŠIL, Richard - MAGA, Juraj. Láskavec ako
progresívny zdroj energie. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na
energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 50-57.
BDF CANDRÁKOVÁ, Eva - KARABÍNOVÁ, Mária. Vplyv biopreparátov na rozklad
slamy a pozberových zvyškov poľnohospodárskych plodín. In Naše pole. ISSN 13352466, 2004, roč. 8, č. 9, s. 24.
Ohlasy:
1. [3] PAČUTA, Vladimír. Influence of bio-preparations and different soil
treatment on yield and quality of sugar beet. In Talaj - Iskolák. 1. kiad. 522 s.
ISBN 978-963-269-299-9 (brož.). Gödöllő : Szent István Egyetem, 2012, s. 315319.
Štatistika: kategória ohlasov
1
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v
citačných indexoch
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
1
3
8
12
Autor: doc. Ing. Ivan ČERNÝ, PhD.
AAB POSPIŠIL, Richard - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - ČERNÝ, Ivan DEMJANOVÁ, Eva - HANÁČKOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena - CHLPÍK, Juraj LÍŠKA, Emil - MAREČEK, Ján - MITRUŠKOVÁ, Martina - ONDREJČÍKOVÁ, Zora PAČUTA, Vladimír - PETŘVALSKÝ, Vladimír - PORHAJAŠOVÁ, Jana - REŽO,
Ladislav - RŽONCA, Jozef. Využitie biokalu pri pestovaní poľných plodín. 1. vyd.
Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 186 s. ISBN 978-80552-0289-1.
Ohlasy:
1. [4] KOVÁČIK, Peter - GALLIKOVÁ, Martina. Výživa a hnojenie slnečnice
ročnej (Helianthus annus, L.). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-552-0889-3.
AAB MOLNÁROVÁ, Juliana - PEPÓ, Péter - ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír SÁRVÁRI, Mihály - ŽEMBERY, Jozef. Sustainable, environmental friendly field crops
production in changing climate conditions : monograph from solution bilaterals
projects SK-HU-0007-08 VEGA 1/0551/08, 1/0099/08, OMFB-00359/2005 and other
projects within year 1980-2010. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010.
191 s. ISBN 978-80-552-0515-1.
Ohlasy:
1. [4] BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Hodnotenie technologickej
kvality jačmeňa siateho ozimného. In VI. vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou účasťou 1 elektronický optický disk (CD ROM). ISBN 978-80552-787-2Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 91-94. Požiadavky na
systém: pdf -prehliadač.
BAB BAJČI, Pavol - PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan. Cukrová repa. Nitra : NOI,
1997. 111 s. Agroservis. ISBN 80-85330-35-0.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné
stredisko
SPU,
52,
roč.
16,
č.
1
(2012.
2. [4] MAREČEK, Ján. Skladovanie rastlinných produktov. 1. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 139 s. ISBN 978-80-5520853-4.
BAB ČERNÝ, Ivan. Okopaniny : (Cukrová repa, Čakanka obyčajná, Topinambur,
Zemiaky). Nitra : Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo,
2003. 146 s. ISBN 80-89088-23-6.
Ohlasy:
1. [4] KOVÁČIK, Peter - LOŠÁK, Tomáš - VARGA, Ladislav - DUCSAY,
Ladislav - HANÁČKOVÁ, Eva. Výživa rastlín. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 180 s. ISBN 978-80-552-0845-9.
BCI ČERNÝ, Ivan - MOLNÁROVÁ, Juliana - PAČUTA, Vladimír - POSPIŠIL,
Richard. Rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2011. 158 s. ISBN 978-80-552-0575-5.
Ohlasy:
1. [4] TÝR, Štefan - VEREŠ, Tomáš - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna.
Aktuálna zaburinenosť porastov ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v
udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0902-9.
ADE PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan. Kvalita úrody cukrovej repy vo vzťahu k
ročníku a rôznej dávke Atoniku. In Journal of Central European Agriculture. ISSN
1332-9049, 2003, roč. 4, č. 4, s. 419-426.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
ADF ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír - PORUBSKÁ, Martina. Production
parameters of sugar beet yield depending on the variety and foliar application of
Atonik and Polybor 150 preparations. In Agriculture. ISSN 0551-3677, 2007, vol. 53,
no. 4, s. 169-174.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
ADF ADAMČÍNOVÁ, Beata - ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír. Racionalizácia
produkčného procesu repy cukrovej vplyvom aplikácie Atoniku a Campofortu. In
Potravinárstvo. ISSN 1338-0230. ISSN 1337-0960, 2010, roč. 4, mimoriadne č., s. 18.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1 (2012), s. 12-19.
AFC PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan - POSPIŠIL, Richard - ROTHOVÁ,
Veronika. Effect of leaf fertilizers on root yield, digestion and ash content of sugar
beet. In Zbornik radova : 43 Hrvatski , 3. medunarodni simpozij agronoma : =
proceedings. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008. ISBN 978-953-6135-67-7, s. 655658.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
AFD PAČUTA, Vladimír - ORŠULOVÁ, Jana - ČERNÝ, Ivan. Quality of sugar beet
in relation to weather conditions and growing factors. In Sustainable development of
agriculture, preservation of landscape and biodiversity. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-959-X, s. 92-94.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
BDE ONDRIŠÍK, Peter - URMINSKÁ, Jana - PORHAJAŠOVÁ, Jana - PAČUTA,
Vladimír - ČERNÝ, Ivan - SOVIŠOVÁ, Monika. Dynamika anorganického dusíka v
pôde pod repou cukrovou v závislosti od aplikovaných hnojív. In Listy cukrovarnické
a řepařské. ISSN 1210-3306, 2010, roč. 126, č. 11, s. 372-375.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
Štatistika: kategória ohlasov
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
12
12
Autor: Ing. Ladislav ILLÉŠ, PhD.
ACB LÍŠKA, Emil - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - FRANČÁK, Ján HRUBÝ, Dušan - ILLÉŠ, Ladislav - KORENKO, Maroš - NOZDROVICKÝ, Ladislav POSPIŠIL, Richard - ŠPÁNIK, František - ŽEMBERY, Jozef. Všeobecná rastlinná
výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s.
ISBN 978-80-552-0016-3.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
2. [4] KOZÁKOVÁ, Jana - Paška, Ľubomír - LANČARIČ, Drahoslav - SAVOV,
Radovan. Manažment a ekonomika ekologickej poľnohospodárskej výroby. 1.
vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 190 s. ISBN 978-80552-0880-0.
BCI KARABÍNOVÁ, Mária - ADAMOVSKÝ, František - GROMOVÁ, Zdena HÚSKA, Jozef - ILLÉŠ, Ladislav - MOLNÁROVÁ, Juliana. Špeciálna rastlinná
výroba : Obilniny. 2. nezmenené vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
1997. 210 s. ISBN 80-7137-344-3.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
2. [4] GÁLOVÁ, Zdenka - PALENČÁROVÁ, Eva - CHŇAPEK, Milan BALÁŽOVÁ, Želmíra. Využitie obilnín, pseudoobilnín a strukovín v bezlepkovej
diéte. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 172 s., [8]
s. obr. príl. ISBN 978-80-552-0826-8.
3. [4] IVANIŠOVÁ, Eva - BOJŇANSKÁ, Tatiana - ONDREJOVIČ, Miroslav.
Obilniny - významný zdroj antioxidačných látok. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 87 s. ISBN 978-80-552-0857-2.
4. [4] TÝR, Štefan - VEREŠ, Tomáš - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna.
Aktuálna zaburinenosť porastov ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v
udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0902-9.
BCI MOLNÁROVÁ, Juliana - ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef. Rastlinná
výroba. I., Obilniny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita vo
Vydavateľstve SPU, 2007. 184 s. ISBN 978-80-8069-896-6.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
AFD ILLÉŠ, Ladislav - PETERKA, Jiří - HABÁN, Miroslav. Vplyv hnojenia a
stanovišťa na úrodu semena láskavca (Amaranthus sp.). In Pestovanie a využitie
obilnín na prelome milénia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000.
ISBN 80-7137-783-X, s. 178-181.
Ohlasy:
1. [4] VACHO, Rastislav. Účinok odrody, lokality amedziriadkovej vzdialenosti
na úrodu semena láskavca (Amaranthus ssp.). In Využitie biomasy z
obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-5520743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra
: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 77-85.
AFD HABÁN, Miroslav - ILLÉŠ, Ladislav. Produkcia semien genetických zdrojov
láskavca. In Pestovanie a využitie tritikale, láskavca a pohánky. Nitra : Agrotar, 2001.
ISBN 80-88943-07-8, s. 50-53.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard. Production and utilization of amaranth in Slovakia.
In Neglected and under-utilized species research in 21st century. 1st ed. 63 s.
ISBN 978-80-970662-1-5 (brož.)Neglected and under-utilized species research
in 21st century. Nitra : Institute of plant genetics and biotechnology Slovak
Academy of Science, 2012, s. 55-57.
AFD ILLÉŠ, Ladislav - HABÁN, Miroslav - HORVÁT, František. Hodnotenie vplyvu
hnojenia a odrody na vybrané fyziologické ukazovatele rastlín láskavca (Amaranthus
L.). In Pestovanie a využitie tritikale, láskavca a pohánky. Nitra : Agrotar, 2001. ISBN
80-88943-07-8, s. 54-58.
Ohlasy:
1. [4] PISZCZALKA, Jan - POSPIŠIL, Richard - MAGA, Juraj. Láskavec ako
progresívny zdroj energie. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na
energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 50-57.
2. [4] POSPIŠIL, Richard. Production and utilization of amaranth in Slovakia.
In Neglected and under-utilized species research in 21st century. 1st ed. 63 s.
ISBN 978-80-970662-1-5 (brož.)Neglected and under-utilized species research
in 21st century. Nitra : Institute of plant genetics and biotechnology Slovak
Academy of Science, 2012, s. 55-57.
AFD KARABÍNOVÁ, Mária - MEČIAR, Ladislav - ILLÉŠ, Ladislav - BAJZOVÁ,
Zuzana. Formovanie úrody a kvality pšenice letnej formy ozimnej v závislosti od
systému obrábania pôdy. In Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka : zborník
prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 25.-26. septembra 2003,
SPU v Nitre, Slovenská republika. v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2003. ISBN 80-8069-246-7, s. 74-76.
Ohlasy:
1. [4] BUŠO, Rastislav - HRČKOVÁ, Katarína - HAŠANA, Roman - ŽÁK,
Štefan. Energetická výkonnosť kukurice siatej na zrno pri rôznych spôsoboch
obrábania pôdy. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické
účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko).
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 110-116.
Nitra
:
Slovenská
AFD ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva. Hodnotenie
ukazovateľov rastu a úrody semien láskavca. In VIII. zjazd Slovenskej spoločnosti
pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV : zborník
prednášok, Nitra 16. júna 2010. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV ; 2010. Nitra
: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. ISBN
978-80-552-0482-9, s. 57-63.
Ohlasy:
1. [4] PISZCZALKA, Jan - POSPIŠIL, Richard - MAGA, Juraj. Láskavec ako
progresívny zdroj energie. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na
energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 50-57.
BDF LÍŠKA, Emil - LOŽEK, Otto - ILLÉŠ, Ladislav - KOKINDOVÁ, Mária. Funkcia
pôdy vo vzťahu k fytotoxicite herbicídov. In Agrochémia. ISSN 1335-2415, 2005, roč.
45, č. 3, s. 10-13.
Ohlasy:
1. [4] FRANČÁK, Ján - MIHINA, Štefan - ANGELOVIČ, Marek - GÁLIK,
Roman - KORENKO, Maroš - SIMONÍK, Ján - BOTTO, Ľubomír - JOBBÁGY,
Ján - ŽITŇÁK, Miroslav. Technika v agrokomplexe. 1. preprac. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 195 s. ISBN 978-80-552-07773.
Štatistika: kategória ohlasov
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
14
14
Autor: Ing. Ladislav MEČIAR, CSc.
BCI HOSNEDL, Václav - VAŠÁK, Jan - MEČIAR, Ladislav. Rostlinná výroba II. :
luskoviny, olejniny. Praha : Česká zemědělská univerzita, 1998. 180 s. ISBN 80-2130153-8.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
ADF RŽONCA, Jozef - POSPIŠIL, Richard - POZDÍŠEK, Jan - MEČIAR, Ladislav.
Vplyv rôznych pestovateľských technológií pšenice letnej f.ozimnej na úrody a
vybrané ukazovatele nutričnej kvality. In Agrochémia. ISSN 1335-2415, 2008, roč.
48, č. 1, s. 25-28.
Ohlasy:
1. [4] HANÁČKOVÁ, Eva. Vplyv dusíkatej výživy na úrodu a kvalitu zrna
ozimnej pšenice. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 52, roč. 16, č. 3 (2012.
ADF MEČIAR, Ladislav. Vplyv vybraných prvkov agrotechniky na formovanie
úrody ozimnej formy pšenice letnej a tritikale. In Agrochémia. ISSN 1335-2415, 51,
roč. 15, č. 4 (2011.
Ohlasy:
1. [4] HANÁČKOVÁ, Eva - CANDRÁKOVÁ, Eva. Vplyv rozdielneho
obrábania pôdy a hnojenia na úrodu pšenice letnej formy ozimnej. In Vedecké
práce Katedry agrochémie a výživy rastlín a Katedry pedológie a geológie. 1.
vyd. 183 s. :. ISBN 978-80-552-0890-9 (brož.). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 20-27.
AFD KARABÍNOVÁ, Mária - MEČIAR, Ladislav - ILLÉŠ, Ladislav - BAJZOVÁ,
Zuzana. Formovanie úrody a kvality pšenice letnej formy ozimnej v závislosti od
systému obrábania pôdy. In Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka : zborník
prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 25.-26. septembra 2003,
SPU v Nitre, Slovenská republika. v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2003. ISBN 80-8069-246-7, s. 74-76.
Ohlasy:
1. [4] BUŠO, Rastislav - HRČKOVÁ, Katarína - HAŠANA, Roman - ŽÁK,
Štefan. Energetická výkonnosť kukurice siatej na zrno pri rôznych spôsoboch
obrábania pôdy. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické
účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 110-116.
Štatistika: kategória ohlasov
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
4
4
Autor: doc. Ing. Juliana MOLNÁROVÁ, PhD.
AAB MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef. Obilniny II : Pestovanie jarných
hustosiatych obilnín a jačmeňa ozimného. Bratislava : NOI, 1999. 102 s. ISBN 8085330-65-2.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
AAB MOLNÁROVÁ, Juliana - PEPÓ, Péter - ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír SÁRVÁRI, Mihály - ŽEMBERY, Jozef. Sustainable, environmental friendly field crops
production in changing climate conditions : monograph from solution bilaterals
projects SK-HU-0007-08 VEGA 1/0551/08, 1/0099/08, OMFB-00359/2005 and other
projects within year 1980-2010. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010.
191 s. ISBN 978-80-552-0515-1.
Ohlasy:
1. [4] BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Hodnotenie technologickej
kvality jačmeňa siateho ozimného. In VI. vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou účasťou 1 elektronický optický disk (CD ROM). ISBN 978-80552-787-2Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 91-94. Požiadavky na
systém: pdf -prehliadač.
BAB KARABÍNOVÁ, Mária - MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef. Obilniny
III : Pestovanie kukurice, ciroku, prosa a pohánky. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2001. 91 s. ISBN 80-88843-23-5.
Ohlasy:
1. [4] BÍRO, Daniel - PAJTÁŠ, Milan - ŠIMKO, Milan - JURÁČEK, Miroslav HORNIAKOVÁ, Erika - GÁLIK, Branislav - ROLINEC, Michal. Výživa zvierat. 3.
prepr. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 152 s. ISBN
978-80-552-0738-4.
2. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
3. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
4. [4] JURÁČEK, Miroslav - BÍRO, Daniel - GÁLIK, Branislav - ŠIMKO, Milan ROLINEC, Michal - PASTIERIK, Ondrej - KUPECSEK, Andrej - CSIDEY,
František - JABLONICKÝ, Peter - MAJLÁT, Marián. Výživná hodnota a
silážovateľnosť hybridov kukurice siatej. 1. vyd. Nitra Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 100 s. ISBN 978-80-552-0923-4.
BCI KARABÍNOVÁ, Mária - MOLNÁROVÁ, Juliana - GREGOROVÁ, Helena.
Integrovaná rastlinná výroba : (Pre poslucháčov PEF). Nitra : VŠP, 1995. 109 s.
ISBN 80-7137-216-1.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
BCI KARABÍNOVÁ, Mária - ADAMOVSKÝ, František - GROMOVÁ, Zdena HÚSKA, Jozef - ILLÉŠ, Ladislav - MOLNÁROVÁ, Juliana. Špeciálna rastlinná
výroba : Obilniny. 2. nezmenené vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
1997. 210 s. ISBN 80-7137-344-3.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
2. [4] GÁLOVÁ, Zdenka - PALENČÁROVÁ, Eva - CHŇAPEK, Milan BALÁŽOVÁ, Želmíra. Využitie obilnín, pseudoobilnín a strukovín v bezlepkovej
diéte. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 172 s., [8]
s. obr. príl. ISBN 978-80-552-0826-8.
3. [4] IVANIŠOVÁ, Eva - BOJŇANSKÁ, Tatiana - ONDREJOVIČ, Miroslav.
Obilniny - významný zdroj antioxidačných látok. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 87 s. ISBN 978-80-552-0857-2.
4. [4] TÝR, Štefan - VEREŠ, Tomáš - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna.
Aktuálna zaburinenosť porastov ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v
udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0902-9.
BCI MOLNÁROVÁ, Juliana - ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef. Rastlinná
výroba. I., Obilniny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita vo
Vydavateľstve SPU, 2007. 184 s. ISBN 978-80-8069-896-6.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
BCI ČERNÝ, Ivan - MOLNÁROVÁ, Juliana - PAČUTA, Vladimír - POSPIŠIL,
Richard. Rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2011. 158 s. ISBN 978-80-552-0575-5.
Ohlasy:
1. [4] TÝR, Štefan - VEREŠ, Tomáš - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna.
Aktuálna zaburinenosť porastov ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v
udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0902-9.
ADE MOLNÁROVÁ, Juliana - ČIMO, Ján - ŠPÁNIK, František. The agroclimatical
analysis of production process of spring barley. In Analele Universitatii din Oradea.
ISSN 1583-4301, 2010, vol. 9, s. 639-661.
Ohlasy:
1. [3] PASZTOROVÁ, Simona - IGAZ, Dušan - KONDRLOVÁ, Elena STEKAUEROVÁ, Vlasta. Pedotransfer functions for estimating the moisture
retention characteristics (soil water retention curves). In Journal of International
Scientific Publications: Ecology & Safety. ISSN 1313-2563. Burgas : Science &
Education Foundation, 2012, vol. 6, part. 1, s. 171-180.
ADF MOLNÁROVÁ, Juliana - KUFELJ, Darko. Vzťah medzi redukciou rastlín
jačmeňa dvojradového ozimného vyzimovaním a stavom porastu pred
prezimovaním. In Poľnohospodárstvo. ISSN 0551-3677, 2000, roč. 46, č. 8, s. 605618.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
ADF MOLNÁROVÁ, Juliana - KUFELJ, Darko. Formovanie štruktúrnych a
funkčných parametrov jačmeňa dvojradového ozimného v závislosti od hnojenia,
výsevkov a ročníka. In Poľnohospodárstvo. ISSN 0551-3677, 2000, roč. 46, č. 12, s.
906-921.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
AFC MOLNÁROVÁ, Juliana - KUBIŠTOVÁ, Stanislava. Economical efficiency of
nourishment of barley. In international scientific days of agricultural economics :
Karoly Róbert College, Gyongyos, 25.-26.3. 2004. Gyongyos : Károly Róbert
Föiskola, 2004. ISBN 963 214 313 2, nestr.
Ohlasy:
1. [4] BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Pestovanie pšenice letnej
formy ozimnej pri rôznom hnojení a obrábaní pôdy. In VII. vedecká konferencia
doktorandov s medzinárodnou účasťou, konaná pri príležitosti Európskeho
týždňa vedy. 1. vyd. 180 s. ISBN 978-80-552-0887-9 (brož.)Vedecká
konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti
Európskeho týždňa vedy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v
Nitre, 2012, s. 12-15.
AFD ŽEMBERY, Jozef - LÍŠKA, Emil - MOLNÁROVÁ, Juliana - HANÁČKOVÁ,
Eva. Závislosť tvorby úrod kukurice siatej na zrno (hybrid LG 23.06) od obrábania
pôdy a hnojenia. In Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka : zborník prác z
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 25.-26. septembra 2003, SPU v
Nitre, Slovenská republika. v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003.
ISBN 80-8069-246-7, s. 199-201.
Ohlasy:
1. [4] FRANČÁK, Ján - MIHINA, Štefan - ANGELOVIČ, Marek - GÁLIK,
Roman - KORENKO, Maroš - SIMONÍK, Ján - BOTTO, Ľubomír - JOBBÁGY,
Ján - ŽITŇÁK, Miroslav. Technika v agrokomplexe. 1. preprac. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 195 s. ISBN 978-80-552-07773.
Štatistika: kategória ohlasov
3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v
citačných indexoch
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
1
17
18
Autor: prof. Ing. Vladimír PAČUTA, CSc.
AAB POSPIŠIL, Richard - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - ČERNÝ, Ivan DEMJANOVÁ, Eva - HANÁČKOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena - CHLPÍK, Juraj LÍŠKA, Emil - MAREČEK, Ján - MITRUŠKOVÁ, Martina - ONDREJČÍKOVÁ, Zora PAČUTA, Vladimír - PETŘVALSKÝ, Vladimír - PORHAJAŠOVÁ, Jana - REŽO,
Ladislav - RŽONCA, Jozef. Využitie biokalu pri pestovaní poľných plodín. 1. vyd.
Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 186 s. ISBN 978-80552-0289-1.
Ohlasy:
1. [4] KOVÁČIK, Peter - GALLIKOVÁ, Martina. Výživa a hnojenie slnečnice
ročnej (Helianthus annus, L.). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-552-0889-3.
AAB MOLNÁROVÁ, Juliana - PEPÓ, Péter - ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír SÁRVÁRI, Mihály - ŽEMBERY, Jozef. Sustainable, environmental friendly field crops
production in changing climate conditions : monograph from solution bilaterals
projects SK-HU-0007-08 VEGA 1/0551/08, 1/0099/08, OMFB-00359/2005 and other
projects within year 1980-2010. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010.
191 s. ISBN 978-80-552-0515-1.
Ohlasy:
1. [4] BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Hodnotenie technologickej
kvality jačmeňa siateho ozimného. In VI. vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou účasťou 1 elektronický optický disk (CD ROM). ISBN 978-80552-787-2Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 91-94. Požiadavky na
systém: pdf -prehliadač.
BAB BAJČI, Pavol - PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan. Cukrová repa. Nitra : NOI,
1997. 111 s. Agroservis. ISBN 80-85330-35-0.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 52, roč. 16, č. 1 (2012.
2. [4] MAREČEK, Ján. Skladovanie rastlinných produktov. 1. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 139 s. ISBN 978-80-5520853-4.
BAB LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - ADAMOVIC, J. - CAGÁŇ, Ľudovít DOMIN, J. - FRANČÁKOVÁ, Helena - KOPČANOVÁ, Ľudmila - KOVÁČIK, Peter LOŽEK, Otto - MUDROCH, J. - PAČUTA, Vladimír - ROHÁČIK, Tibor - STEHLO, P.
- ŠTEVLÍKOVÁ, Tatiana. Ekologické poľnohospodárstvo. 1. vyd. Bratislava : EKO,
1995. 173 s. ISBN 80-967357-0-5.
Ohlasy:
1. [4] FIKSELOVÁ, Martina - BOBKOVÁ, Alica - MELLEN, Martin. Verejné
zdravie a produkcia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0748-3.
2. [3] CANDRÁKOVÁ, Eva - MACÁK, Milan - ŽÁK, Štefan. The production
technologies for field energy crops. In Research journal of agricultural science.
ISSN 2066-1843. Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 44, no. 1, s. 20-27.
3. [3] PORHAJAŠOVÁ, Jana - MACÁK, Miroslav - URMINSKÁ, Jana.
Biodiversity of occurence of the epigeic goups [groups] in dependence on type
of farming system. In Research journal of agricultural science. ISSN 2066-1843.
Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 44, no. 2, s.73-77.
4. [1] SMATANA, Jozef - MACÁK, Milan - DEMJANOVÁ, Eva. The
environmentally sound tillage practices as the important factor of maintenance
of soil fertility. In Research journal of agricultural science. ISSN 2066-1843.
Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 44, no. 3, s. 115-120.
BAB POSPIŠIL, Richard - PAČUTA, Vladimír. Základy rastlinnej výroby. Nitra :
Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo, 2001. 110 s.
Ohlasy:
1. [4] KOVÁČIK, Peter - GALLIKOVÁ, Martina. Výživa a hnojenie slnečnice
ročnej (Helianthus annus, L.). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-552-0889-3.
BCI POSPIŠIL, Richard - PAČUTA, Vladimír. Základy rastlinnej výroby pre FEM.
2. nezmenené vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 143 s.
ISBN 80-7137-976-X.
Ohlasy:
1. [4] GÁLOVÁ, Zdenka - PALENČÁROVÁ, Eva - CHŇAPEK, Milan BALÁŽOVÁ, Želmíra. Využitie obilnín, pseudoobilnín a strukovín v bezlepkovej
diéte. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 172 s., [8]
s. obr. príl. ISBN 978-80-552-0826-8.
BCI ČERNÝ, Ivan - MOLNÁROVÁ, Juliana - PAČUTA, Vladimír - POSPIŠIL,
Richard. Rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2011. 158 s. ISBN 978-80-552-0575-5.
Ohlasy:
1. [4] TÝR, Štefan - VEREŠ, Tomáš - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna.
Aktuálna zaburinenosť porastov ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v
udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0902-9.
ADE PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan. Kvalita úrody cukrovej repy vo vzťahu k
ročníku a rôznej dávke Atoniku. In Journal of Central European Agriculture. ISSN
1332-9049, 2003, roč. 4, č. 4, s. 419-426.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
ADF ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír - PORUBSKÁ, Martina. Production
parameters of sugar beet yield depending on the variety and foliar application of
Atonik and Polybor 150 preparations. In Agriculture. ISSN 0551-3677, 2007, vol. 53,
no. 4, s. 169-174.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
ADF ADAMČÍNOVÁ, Beata - ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír. Racionalizácia
produkčného procesu repy cukrovej vplyvom aplikácie Atoniku a Campofortu. In
Potravinárstvo. ISSN 1338-0230. ISSN 1337-0960, 2010, roč. 4, mimoriadne č., s. 18.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1 (2012), s. 12-19.
AFC PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan - POSPIŠIL, Richard - ROTHOVÁ,
Veronika. Effect of leaf fertilizers on root yield, digestion and ash content of sugar
beet. In Zbornik radova : 43 Hrvatski , 3. medunarodni simpozij agronoma : =
proceedings. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008. ISBN 978-953-6135-67-7, s. 655658.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
AFD ORŠULOVÁ, Jana - PAČUTA, Vladimír. Technological parameters of sugar
beet influenced by liquid fertilizers. In Sustainable development of agriculture,
preservation of landscape and biodiversity. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2001. ISBN 80-7137-959-X, s. 90-91.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
AFD PAČUTA, Vladimír - ORŠULOVÁ, Jana - ČERNÝ, Ivan. Quality of sugar beet
in relation to weather conditions and growing factors. In Sustainable development of
agriculture, preservation of landscape and biodiversity. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2001. ISBN 80-7137-959-X, s. 92-94.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
BDE ONDRIŠÍK, Peter - URMINSKÁ, Jana - PORHAJAŠOVÁ, Jana - PAČUTA,
Vladimír - ČERNÝ, Ivan - SOVIŠOVÁ, Monika. Dynamika anorganického dusíka v
pôde pod repou cukrovou v závislosti od aplikovaných hnojív. In Listy cukrovarnické
a řepařské. ISSN 1210-3306, 2010, roč. 126, č. 11, s. 372-375.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
Štatistika: kategória ohlasov
1
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v
citačných indexoch
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
1
2
15
18
Autor: prof. Dr. Ing. Richard POSPIŠIL
AAB POSPIŠIL, Richard - VILČEK, Jozef. Energetika sústav hospodárenia na
pôde. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2000. 108 s. ISBN
80-85361-75-2.
Ohlasy:
1. [4] PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan - NÁDASKÝ, Roman ŠAJBIDOROVÁ, Lucia - BUDAY, Miroslav. Energetická hodnota bioetanolu
vyrobeného z produkcie polarizačného cukru v závislosti na vybraných
faktoroch. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1.
vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska
univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2012, s. 190-197.
2. [4] HRČKOVÁ, Katarína - ŽÁK, Štefan - HAŠANA, Roman. Produkcia a
energetická výkonnosť kukurice na siláž v rokoch 2010 a 2011. In Využitie
biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN
978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra,
Slovensko). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 156-162.
3. [3] ĎUĎÁK, Jozef - ONDTKO, Miroslav - PRÁZNOVSKÝ, Tomáš.
Hodnotenie efektívnosti a energetickej náročnosti pracovných procesov v
rastlinnej výrobe. In Nové směry ve využití zemědělské, dopravní a manipulační
techniky ve vztahu k životnímu prostředí 344 s.Nové směry ve využití
zemědělské, dopravní a manipulační techniky ve vztahu k životnímu prostředí.
Praha : Profi Press, 2012, s. 67-71.
AAB POSPIŠIL, Richard - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - ČERNÝ, Ivan DEMJANOVÁ, Eva - HANÁČKOVÁ, Eva - HUNKOVÁ, Elena - CHLPÍK, Juraj LÍŠKA, Emil - MAREČEK, Ján - MITRUŠKOVÁ, Martina - ONDREJČÍKOVÁ, Zora PAČUTA, Vladimír - PETŘVALSKÝ, Vladimír - PORHAJAŠOVÁ, Jana - REŽO,
Ladislav - RŽONCA, Jozef. Využitie biokalu pri pestovaní poľných plodín. 1. vyd.
Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 186 s. ISBN 978-80552-0289-1.
Ohlasy:
1. [4] KOVÁČIK, Peter - GALLIKOVÁ, Martina. Výživa a hnojenie slnečnice
ročnej (Helianthus annus, L.). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-552-0889-3.
ACB DEMO, Milan - HRIČOVSKÝ, Ivan - BIELEK, Pavol - FEHÉR, Alexander FRANČÁKOVÁ, Helena - GINTEROVÁ, Anastázia - HANÁČKOVÁ, Eva - HRAŠKA,
Štefan - HRONSKÝ, Štefan - HÚSKA, Dušan - JUREKOVÁ, Zuzana - LANDA,
Zdeněk - POSPIŠIL, Richard - REHÁK, Štefan - RÓZOVÁ, Zdenka - SÝKOROVÁ,
Zuzana - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna. Trvalo udržateľné technológie v záhradníctve.
Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 581 s. ISBN 80-8069-056-1.
Ohlasy:
1. [4] KOZELOVÁ, Dagmar - MATEJKOVÁ, Eva - CHRENEKOVÁ, Marcela POTCLAN, Janko Eduard. Trh s bioproduktmi a rozhodovanie spotrebiteľov o
kúpe biopotravín v Rumunsku. In Acta Oeconomica universitatis Selye. ISSN
1338-6581. Komárno : Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2012, roč. 1,
č. 1, s. 99-109.
2. [4] JURÍKOVÁ, Tünde - BALLA, Štefan. Zdraviu prospešné účinky potravín
pri bezlepkovej diéte. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. 166
s. ISBN 978-80-558-0194-0.
3. [4] GURČÍK, Ľubomír - ADAMIČKOVÁ, Izabela - PORHAJAŠ, Viktor TURČEKOVÁ, Natália. Metodologické aspekty hodnotenia ekonomickej
efektívnosti výroby ovocia v podmienkach Slovenskej republiky. 1. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 230 s., 9 príl. ISBN 97880-552-0925-8.
ACB KOVÁČ, Karol - ČERNUŠKO, Konštantín - LÍŠKA, Emil - POSPIŠIL, Richard
- MACÁK, Milan - SMATANA, Jozef - TÝR, Štefan. Všeobecná rastlinná výroba. 1.
vyd. v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. 335 s. ISBN 80-8069136-3.
Ohlasy:
1. [3] HANÁČKOVÁ, Eva - SLAMKA, Pavol. Effect of soil cultivation
technology and fertilization on spring barley (Hordeum vulgare L.) production
process. In Research journal of agricultural science. ISSN 2066-1843.
Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 11, no. 1, s. 60-66.
2. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
3. [4] CANDRÁKOVÁ, Eva - HANÁČKOVÁ, Eva. Úroda hrachu siateho v
závislosti od vybraných faktorov. In Vedecké práce Katedry agrochémie a
výživy rastlín a Katedry pedológie a geológie. 1. vyd. 183 s. :. ISBN 978-80552-0890-9 (brož.). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,
2012, s. 7-11.
ACB LÍŠKA, Emil - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - FRANČÁK, Ján HRUBÝ, Dušan - ILLÉŠ, Ladislav - KORENKO, Maroš - NOZDROVICKÝ, Ladislav POSPIŠIL, Richard - ŠPÁNIK, František - ŽEMBERY, Jozef. Všeobecná rastlinná
výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s.
ISBN 978-80-552-0016-3.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
2. [4] KOZÁKOVÁ, Jana - Paška, Ľubomír - LANČARIČ, Drahoslav - SAVOV,
Radovan. Manažment a ekonomika ekologickej poľnohospodárskej výroby. 1.
vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 190 s. ISBN 978-80552-0880-0.
BAB POSPIŠIL, Richard - CANDRÁKOVÁ, Eva. Strukoviny. 1. vyd. Nitra : Ústav
vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo, 2004. 85 s., 10 obr., 12 tab.
ISBN 80-89088-39-2.
Ohlasy:
1. [4] KRIVOSUDSKÁ, Eleonóra. Hodnotenie genotypov hrachu siateho
(Pisum sativum L.) na fyziologické reakcie v podmienkach prehlbujúceho sa
sucha. In Acta fytotechnica et zootechnica. ISSN 1335-258X. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, roč. 15, č. 1, s. 1-3.
2. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
3. [4] MOLNÁROVÁ, Juliana - ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef. Rastlinná
výroba I. : (obilniny, strukoviny, olejniny). 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012. 174 s. ISBN 978-80-552-0903-6.
BAB POSPIŠIL, Richard - PAČUTA, Vladimír. Základy rastlinnej výroby. Nitra :
Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo, 2001. 110 s.
Ohlasy:
1. [4] KOVÁČIK, Peter - GALLIKOVÁ, Martina. Výživa a hnojenie slnečnice
ročnej (Helianthus annus, L.). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-552-0889-3.
BAB POSPIŠIL, Richard - DANČÁK, Ivan. Pestovanie suchovzdorných a
teplomilných rastlín. Nitra : Ústav vedeckotechnických informácií pre
poľnohospodárstvo, 2007. 63 s. ISBN 978-80-89088-54-6.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
BCI POSPIŠIL, Richard - PAČUTA, Vladimír. Základy rastlinnej výroby pre FEM.
2. nezmenené vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 143 s.
ISBN 80-7137-976-X.
Ohlasy:
1. [4] GÁLOVÁ, Zdenka - PALENČÁROVÁ, Eva - CHŇAPEK, Milan BALÁŽOVÁ, Želmíra. Využitie obilnín, pseudoobilnín a strukovín v bezlepkovej
diéte. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 172 s., [8]
s. obr. príl. ISBN 978-80-552-0826-8.
BCI POSPIŠIL, Richard - KARABÍNOVÁ, Mária - DANČÁK, Ivan CANDRÁKOVÁ, Eva - POLÁČEK, Milan - HORVÁT, František. Integrovaná rastlinná
výroba. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 170 s. ISBN 80-8069463-X.
Ohlasy:
1. [1] MACÁK, Milan - ŽÁK, Štefan - POLLÁKOVÁ, Nora. Yield and
technological quality of ecological and low-input production of potatoes. In
Journal of Central European Agriculture. ISSN 1332-9049. Zagreb : JCEA,
2012, vol. 13, no. 3, s. 579-594. SCOPUS
BCI ČERNÝ, Ivan - MOLNÁROVÁ, Juliana - PAČUTA, Vladimír - POSPIŠIL,
Richard. Rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita,
2011. 158 s. ISBN 978-80-552-0575-5.
Ohlasy:
1. [4] TÝR, Štefan - VEREŠ, Tomáš - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna.
Aktuálna zaburinenosť porastov ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v
udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0902-9.
FAI Pestovanie a využitie láskavca (Amaranthus L.) a iných plodín na energetické
účely : zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2011. 212 s. ISBN 978-80-552-0561-8.
Ohlasy:
1. [3] LABAJOVÁ, Mária - RAŽNÁ, Katarína - SENKOVÁ, Slavomíra ŽIAROVSKÁ, Jana - BEŽO, Milan - GAJDOŠOVÁ, Alena. Efekt mutačného
žiarenia v polymorfizme ISSR profilu mutantných línií láskavca. In Úroda. ISSN
0139-6013. Praha : Strategie, 2012, roč. 60 č. 9, s. 174-178.
ADE CANDRÁKOVÁ, Eva - POSPIŠIL, Richard - ONDREJČÍKOVÁ, Zora.
Efektívnosť obrábania pôdy a hnojenia v osevnom postupe. In Journal of Central
European Agriculture. ISSN 1332-9049, 2008, vol. 9, no. 3, s. 518-526.
Ohlasy:
1. [4] ŽÁK, Štefan - MACÁK, Milan - HAŠANA, Roman. Influence of soil
cultivation technologies and fertilisation on produktivity and energy production
of arable crops. In Agriculture. ISSN 0551-3677. Bratislava : NOI, 2012, roč. 58,
č. 1, s. 25-33.
ADF TÝR, Štefan - POSPIŠIL, Richard. Pestovanie hustosiatych obilnín bez
používania herbicídov. In Poľnohospodárstvo. ISSN 0551-3677, 1999, roč. 45, č. 2,
s. 108-119.
Ohlasy:
1. [1] HUNKOVÁ, Elena - DEMJANOVÁ, Eva - LÍŠKA, Emil. Vyjadrenie
škodlivosti parumančeka nevoňavého (Tripleurospermum perforatum (Mérat)
M. Laínz) a pichliača roľného (Cirsium arvense (L.) Scop.) v porastoch repy
cukrovej. In Listy cukrovarnické a řepařské. ISSN 1210-3306. Praha :
Výzkumný a šlechtitelský ústav řepařský, 2012, roč. 128, č. 4, s. 122-126.
ADF CHLPÍK, Juraj - POSPIŠIL, Richard. Plošná charakteristika mechanických a
chemických vlastností pôdy na výskumnej báze Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, lokalita Kolíňany. In Acta fytotechnica et zootechnica. ISSN 1335258X, 2004, roč. 7, č. 1, s. 6-10.
Ohlasy:
1. [4] TÓTH, Tomáš - TOMÁŠ, Ján - LAZOR, Peter - BAJČAN, Daniel VOLLMANNOVÁ, Alena - MUSILOVÁ, Janette - BYSTRICKÁ, Judita - SLÁVIK,
Marek - TÓTH, Juraj. Impact of biosludge application on heavy metals content
in sunflower. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences,
2012, vol. 1, special iss., s. 828-836.
ADF TÓTH, Tomáš - POSPIŠIL, Richard - HALÁSZOVÁ, Klaudia - MUSILOVÁ,
Janette - BYSTRICKÁ, Judita. Distribúcia ťažkých kovov v pôdach aplikáciou
substrátu po výrobe bioplynu. In Chemzi. ISSN 1336-7242, 2005, roč. 1. č. 1, s. 108109.
Ohlasy:
1. [4] KRÍŽOVÁ, Lívia - VOLLMANNOVÁ, Alena - MARGITANOVÁ, Eva DANIEL, Ján - MEDVECKÝ, Michal. Can be blueberries the risk food and raw
material ? In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2012,
vol. 1, special iss., s. 769-776.
2. [3] TOMÁŠ, Ján - ÁRVAY, Július - ČÉRY, Juraj - JOBBÁGY, Ján ČÉRYOVÁ, Silvia. Contents of selected risky elements in agricultural soil from
various environmentally loaded areas in Slovakia. In Xenobiotics 359 s. ISBN
978-83-7338-785-0 (brož.). Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, 2012, s. 11-17.
ADF RŽONCA, Jozef - POSPIŠIL, Richard - POZDÍŠEK, Jan - MEČIAR, Ladislav.
Vplyv rôznych pestovateľských technológií pšenice letnej f.ozimnej na úrody a
vybrané ukazovatele nutričnej kvality. In Agrochémia. ISSN 1335-2415, 2008, roč.
48, č. 1, s. 25-28.
Ohlasy:
1. [4] HANÁČKOVÁ, Eva. Vplyv dusíkatej výživy na úrodu a kvalitu zrna
ozimnej pšenice. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 52, roč. 16, č. 3 (2012.
ADF POSPIŠIL, Richard - RŽONCA, Jozef. Influence of different soil tillage
technologies on energy balance of crop rotation. In Agriculture. ISSN 0551-3677,
2010, roč. 56, č. 4, s. 114-120.
Ohlasy:
1. [4] ŽÁK, Štefan - MACÁK, Milan - HAŠANA, Roman. Influence of soil
cultivation technologies and fertilisation on produktivity and energy production
of arable crops. In Agriculture. ISSN 0551-3677. Bratislava : NOI, 2012, roč. 58,
č. 1, s. 25-33.
2. [3] CANDRÁKOVÁ, Eva - MACÁK, Milan - ŽÁK, Štefan. The production
technologies for field energy crops. In Research journal of agricultural science.
ISSN 2066-1843. Timişoara : Agroprint, 2012, vol. 44, no. 1, s. 20-27.
AED ONDREJČÍKOVÁ, Zora - POSPIŠIL, Richard. Energetická bilancia
produkčného procesu slnečnice ročnej po aplikácii biokalu. In Pestovanie a využitie
láskavca (Amaranthus L.) a iných plodín na energetické účely : zborník vedeckých
prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. ISBN 978-80-552-05618, s. 148-153.
Ohlasy:
1. [4] ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír - VEVERKOVÁ, Alexandra MÁTYÁS, Martin. Vplyv poveternostných podmienok ročníka na naturálne a
energetické vyjadrenie produkcie slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.). In
Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické účely. 1. vyd. 251 s.
ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra,
Slovensko). Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 117-122.
AED REŽO, Ladislav - POSPIŠIL, Richard. Rôzne pestovateľské technológie
kukurice siatej a možnosti jej využívania na bioetanol. In Pestovanie a využitie
láskavca (Amaranthus L.) a iných plodín na energetické účely : zborník vedeckých
prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. ISBN 978-80-552-05618, s. 174-179.
Ohlasy:
1. [4] BUŠO, Rastislav - HRČKOVÁ, Katarína - HAŠANA, Roman - ŽÁK,
Štefan. Energetická výkonnosť kukurice siatej na zrno pri rôznych spôsoboch
obrábania pôdy. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na energetické
účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.) Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 110-116.
AFC POSPIŠIL, Richard - HANÁČKOVÁ, Eva. Vplyv aplikácie biokalu po
kontinuálnej výrobe bioplynu na produkciu a výživnú hodnotu nadzemnej fytomasy
kukurice siatej (Zea mays L.). In Multifunkční obhospodařovaní a využívání travních
porostů : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Rapotín, 13.11.2007.
Rapotín : Výzkumný ústav pro chov skotu, 2007. ISBN 978-80-87144-00-8, s. 140147.
Ohlasy:
1. [4] PORHAJAŠOVÁ, Jana - NOSKOVIČ, Jaroslav - RAKOVSKÁ, Alena BABOŠOVÁ, Mária. Vplyv aplikácie organických hnojív na štruktúru základných
epigeických skupín v podmienkach agroekosystému Vysokoškolského
poľnohospodárskeho podniku Kolíňany. In Acta horticulturae et regiotecturae.
ISSN 1335-2563. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, roč. 15,
č. 1, s. 16-19.
AFC PAČUTA, Vladimír - ČERNÝ, Ivan - POSPIŠIL, Richard - ROTHOVÁ,
Veronika. Effect of leaf fertilizers on root yield, digestion and ash content of sugar
beet. In Zbornik radova : 43 Hrvatski , 3. medunarodni simpozij agronoma : =
proceedings. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2008. ISBN 978-953-6135-67-7, s. 655658.
Ohlasy:
1. [4] ROHÁČIK, Tibor - KOVÁČOVÁ, Marta. Využitie kvapalných hnojív vo
výžive repy cukrovej. In Agrochémia. ISSN 1335-2415. Nitra : Vydavateľské a
edičné stredisko SPU, 2012, roč. 16, č. 1, s. 12-19.
BDF LÍŠKA, Emil - POSPIŠIL, Richard - HUNKOVÁ, Elena - OTEPKA, Pavol.
Alelopatia rastlín - výzva pre poľnohospodára. In Naše pole. ISSN 1335-2466, 2001,
roč. 5, č. 7, s. 24-25.
Ohlasy:
1. [4] HRIC, Peter - JANČOVIČ, Ján - KOVÁR, Peter - VOZÁR, Ľuboš.
Alelopatické vzťahy trávnikov druhov tráv počas klíčenia. In VII. vedecká
konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, konaná pri príležitosti
Európskeho týždňa vedy. 1. vyd. 180 s. ISBN 978-80-552-0887-9
(brož.)Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri
príležitosti Európskeho týždňa vedy. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012, s. 20-23.
BDF POSPIŠIL, Richard. Striedanie plodín a výskyt burín. In Naše pole. ISSN
1335-2466, 2000, roč. 4, č. 12, s. 18-19.
Ohlasy:
1. [4] TÝR, Štefan - VEREŠ, Tomáš - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna.
Aktuálna zaburinenosť porastov ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.) v
udržateľných systémoch hospodárenia na pôde. 1. vyd. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 120 s. ISBN 978-80-552-0902-9.
BDF POSPIŠIL, Richard - ONDREJČÍKOVÁ, Zora. Vplyv biokalu na produkciu a
kvalitu slnečnice ročnej. In Naše pole. ISSN 1335-2466, 2008, roč. 12, č. 3, s. 18-19.
Ohlasy:
1. [4] PORHAJAŠOVÁ, Jana - NOSKOVIČ, Jaroslav - RAKOVSKÁ, Alena BABOŠOVÁ, Mária. Vplyv aplikácie organických hnojív na štruktúru základných
epigeických skupín v podmienkach agroekosystému Vysokoškolského
poľnohospodárskeho podniku Kolíňany. In Acta horticulturae et regiotecturae.
ISSN 1335-2563. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, roč. 15,
č. 1, s. 16-19.
Štatistika: kategória ohlasov
1
Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS
3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v
citačných indexoch
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
2
5
29
36
Autor: Ing. Jozef ŽEMBERY, PhD.
AAB MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef. Obilniny II : Pestovanie jarných
hustosiatych obilnín a jačmeňa ozimného. Bratislava : NOI, 1999. 102 s. ISBN 8085330-65-2.
Ohlasy:
1. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
AAB MOLNÁROVÁ, Juliana - PEPÓ, Péter - ČERNÝ, Ivan - PAČUTA, Vladimír SÁRVÁRI, Mihály - ŽEMBERY, Jozef. Sustainable, environmental friendly field crops
production in changing climate conditions : monograph from solution bilaterals
projects SK-HU-0007-08 VEGA 1/0551/08, 1/0099/08, OMFB-00359/2005 and other
projects within year 1980-2010. 1st ed. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010.
191 s. ISBN 978-80-552-0515-1.
Ohlasy:
1. [4] BREZINA, Roman - POSPIŠIL, Richard. Hodnotenie technologickej
kvality jačmeňa siateho ozimného. In VI. vedecká konferencia doktorandov s
medzinárodnou účasťou 1 elektronický optický disk (CD ROM). ISBN 978-80552-787-2Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2012, s. 91-94. Požiadavky na
systém: pdf -prehliadač.
ACB LÍŠKA, Emil - BAJLA, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva - FRANČÁK, Ján HRUBÝ, Dušan - ILLÉŠ, Ladislav - KORENKO, Maroš - NOZDROVICKÝ, Ladislav POSPIŠIL, Richard - ŠPÁNIK, František - ŽEMBERY, Jozef. Všeobecná rastlinná
výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 421 s.
ISBN 978-80-552-0016-3.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
2. [4] KOZÁKOVÁ, Jana - Paška, Ľubomír - LANČARIČ, Drahoslav - SAVOV,
Radovan. Manažment a ekonomika ekologickej poľnohospodárskej výroby. 1.
vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 190 s. ISBN 978-80552-0880-0.
BAB KARABÍNOVÁ, Mária - MOLNÁROVÁ, Juliana - ŽEMBERY, Jozef. Obilniny III
: Pestovanie kukurice, ciroku, prosa a pohánky. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2001. 91 s. ISBN 80-88843-23-5.
Ohlasy:
1. [4] BÍRO, Daniel - PAJTÁŠ, Milan - ŠIMKO, Milan - JURÁČEK, Miroslav HORNIAKOVÁ, Erika - GÁLIK, Branislav - ROLINEC, Michal. Výživa zvierat. 3.
prepr. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 152 s. ISBN
978-80-552-0738-4.
2. [4] POSPIŠIL, Richard - ČERNÝ, Ivan - CANDRÁKOVÁ, Eva. Integrovaná
rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012.
168 s. ISBN 978-80-552-0784-1.
3. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
4. [4] JURÁČEK, Miroslav - BÍRO, Daniel - GÁLIK, Branislav - ŠIMKO, Milan ROLINEC, Michal - PASTIERIK, Ondrej - KUPECSEK, Andrej - CSIDEY,
František - JABLONICKÝ, Peter - MAJLÁT, Marián. Výživná hodnota a
silážovateľnosť hybridov kukurice siatej. 1. vyd. Nitra Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012. 100 s. ISBN 978-80-552-0923-4.
BCI MOLNÁROVÁ, Juliana - ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef. Rastlinná
výroba. I., Obilniny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita vo
Vydavateľstve SPU, 2007. 184 s. ISBN 978-80-8069-896-6.
Ohlasy:
1. [4] UHER, Anton - ANDREJIOVÁ, Alena - BERNÁTH, Slavko - ČERNÝ,
Ivan - KÓŇA, Ján - MEZEY, Ján - PAULEN, Oleg - VALŠÍKOVÁ, Magdaléna.
Poľné a záhradné plodiny. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, 2012. 305 s. ISBN 978-80-552-0824-4.
AFD ŽEMBERY, Jozef - LÍŠKA, Emil - MOLNÁROVÁ, Juliana - HANÁČKOVÁ,
Eva. Závislosť tvorby úrod kukurice siatej na zrno (hybrid LG 23.06) od obrábania
pôdy a hnojenia. In Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka : zborník prác z
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, 25.-26. septembra 2003, SPU v
Nitre, Slovenská republika. v Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003.
ISBN 80-8069-246-7, s. 199-201.
Ohlasy:
1. [4] FRANČÁK, Ján - MIHINA, Štefan - ANGELOVIČ, Marek - GÁLIK,
Roman - KORENKO, Maroš - SIMONÍK, Ján - BOTTO, Ľubomír - JOBBÁGY,
Ján - ŽITŇÁK, Miroslav. Technika v agrokomplexe. 1. preprac. vyd. Nitra :
Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 195 s. ISBN 978-80-552-07773.
AFD ILLÉŠ, Ladislav - ŽEMBERY, Jozef - CANDRÁKOVÁ, Eva. Hodnotenie
ukazovateľov rastu a úrody semien láskavca. In VIII. zjazd Slovenskej spoločnosti
pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV : zborník
prednášok, Nitra 16. júna 2010. Bratislava : Slovenská spoločnosť pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV ; 2010. Nitra
: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. ISBN
978-80-552-0482-9, s. 57-63.
Ohlasy:
1. [4] PISZCZALKA, Jan - POSPIŠIL, Richard - MAGA, Juraj. Láskavec ako
progresívny zdroj energie. In Využitie biomasy z obnoviteľných zdrojov na
energetické účely. 1. vyd. 251 s. ISBN 978-80-552-0743-8 (brož.)Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 50-57.
Štatistika: kategória ohlasov
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch
Súčet
11
11
PREHĽAD PREDMETOV VYUČOVANÝCH NA KRV
Zoznam povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov na bakalárskom
stupni štúdia.
Katedra rastlinnej výroby
MRV MZV UPR VLU VSP
Integrovaná rastlinná výroba
P
P
Rastlinná výroba
P
Rastlinná výroba I.
P
P
Rastlinná výroba II.
P
P
Všeobecná rastlinná výroba
P
P
P
Alternatívne a energetické plodiny
V
V
V
V
Inulínové plodiny
V
V
V
V
Zoznam povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov na inžinierskom
stupni štúdia.
Katedra rastlinnej výroby
EKO GTA MRV PPZ UPR VOR
Manažment RV, tvorba a kvalita
P
P
P
P
V
P
produkcie
Obrábanie pôdy
V
V
Projektovanie osevných postupov
V
V
V
Zoznam povinne voliteľných a výberových predmetov na doktorandskom stupni
štúdia.
Katedra rastlinnej výroby
Zrnoviny
PV
Špeciálna rastlinná produkcia
Okopaniny
PV
Špeciálna rastlinná produkcia
Špeciálne plodiny
PV
Špeciálna rastlinná produkcia
Systémy obrábania pôdy
PV
Všeobecná rastlinná produkcia
Teoretické aspekty striedania plodín
PV
Všeobecná rastlinná produkcia
Pestovanie energetických plodín
V
Špeciálna rastlinná produkcia
Menej známe poľné plodiny v RV
V
Špeciálna rastlinná produkcia
Vysvetlivky:
MRV
MZV
UPR
VLU
VSP
EKO
GTA
PPZ
VOR
Manažment rastlinnej výroby
Manažment živočíšnej výroby
Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Výživa ľudí
Všeobecné poľnohospodárstvo
Agroekológia
Genetické technológie v agrobiológii
Produkcia potravinových zdrojov
Výživa a ochrana rastlín
Download

rok 2012 - krv.fapz.uniag.sk - Slovenská poľnohospodárska