Referencie
V roku 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Východoslovenská energetika a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. – zameranie a vyhotovenie
technicko-geodetickej dokumentácie a to porealizačné zamerania VVN, VN, NN elektrických vedení,
pozdĺžne profily VVN, VN elektrických vedení, vytýčenie trás VVN, VN, NN elektrických vedení, podrobné
vytýčenie stavebných objektov, geometrické plány energetických zariadení, elektrických vedení,
geometrické plány pre zriadenie vecných bremien a účelové mapy v analógovej a digitálnej forme podľa
technickej špecifikácie objednávateľ (kontaktná osoba: Ing. Andrej Šverha, [email protected])
Zymestic Solutions, s.r.o. – pilotný projekt obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
v katastrálnom území Brežany (intravilán), testovanie nového systému CSKN SPI a SGI (kontaktná osoba:
Ing. Peter Zámečník, [email protected])
KOPA ENG. s.r.o. – geodetické zameranie a spracovanie podkladov pre rôzne projekty, vyhotovenie
geometrických plánov na zameranie stavieb (kontaktná osoba: Ing. Radoslav Kobulský,
[email protected])
POLYTRANS s.r.o. – vyhľadanie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí (kontaktná osoba: pán Kuchár,
[email protected])
Sterako s.r.o. – geometrické plán na určenie vlastníctva k pozemku (kontaktná osoba: Ing. Štefan Vaško,
[email protected])
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Projekty pozemkových úprav v katastrálnych
územiach Chmeľnica, Hajtovka, Podolínec, Lacková, Nová Ľubovňa, Kamienka, Stará Ľubovňa, Údol,
Plavnica, Vyšné Ružbachy, Plaveč, Orlov, Ľubotín, Kolačkov (kontaktná osoba: PeaDr. Klaudia Satkeová,
[email protected])
BBF elektro s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN a NN
elektrického vedenia (kontaktná osoba: Ing. Anton Javorský, [email protected])
ELKOSTAV KM, s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN
elektrického vedenia (kontaktná osoba: Ing. Peter Krendželák, [email protected])
Mestský úrad Prešov – Správcovstvo digitálnej technickej mapy mesta Prešov, zapracovanie
porealizačných zameraní do mapy (kontaktná osoba: Ing. arch. Vladimír Ligus, [email protected])
Obec Plaveč – geometrické plán na určenie vlastníctva k pozemku (kontaktná osoba: Ing. Štefan Murcko,
starosta)
PEhAES, a.s. – Geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby „Revitalizácia verejného
priestranstva pri NS Centrál“ (kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Buranovský, [email protected])
Správa katastra Košice – Register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Hrabušice
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa – Konzultácie a poradenstvo (kontaktná osoba: Ing. Štefan
Olšavský, [email protected])
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol – Konzultácie a poradenstvo, polohopisné
a výškopisné zameranie areálu (kontaktná osoba: Ing. Milan Murcko, predseda družstva)
V roku 2012:
1.
Východoslovenská energetika a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. – zameranie a vyhotovenie
technicko-geodetickej dokumentácie a to porealizačné zamerania VVN, VN, NN elektrických vedení,
pozdĺžne profily VVN, VN elektrických vedení, vytýčenie trás VVN, VN, NN elektrických vedení, podrobné
vytýčenie stavebných objektov, geometrické plány energetických zariadení, elektrických vedení,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
geometrické plány pre zriadenie vecných bremien a účelové mapy v analógovej a digitálnej forme podľa
technickej špecifikácie objednávateľ (kontaktná osoba: Ing. Andrej Šverha, [email protected])
Zymestic Solutions, s.r.o. – pilotný projekt obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
v katastrálnom území Brežany (intravilán), testovanie nového systému CSKN SPI a SGI (kontaktná osoba:
Ing. Peter Zámečník, [email protected])
ELKOSTAV KM, s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN
elektrického vedenia (kontaktná osoba: Ing. Peter Krendželák, [email protected])
BBF elektro s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN a NN
elektrického vedenia (kontaktná osoba: Ing. Anton Javorský, [email protected])
Mestský úrad Prešov – Domeranie aktuálneho stavu digitálnej technickej mapy mesta Prešov, lokalita,
Prešov – Cemjata, správcovstvo digitálnej technickej mapy (kontaktná osoba: Ing. arch. Vladimír Ligus,
[email protected])
Katastrálny úrad v Košiciach – Register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Hrabušice
KOPA ENG. s.r.o. – geodetické zameranie a spracovanie podkladov pre rôzne projekty, vyhotovenie
geometrických plánov na zameranie stavieb (kontaktná osoba: Ing. Radoslav Kobulský,
[email protected])
Skenovanie katastrálnych máp na certifikovanom skeneri
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Projekty pozemkových úprav v katastrálnych
územiach Chmeľnica, Hajtovka, Podolínec, Lacková, Nová Ľubovňa, Kamienka, Stará Ľubovňa, Veľký Šariš,
Údol, Plavnica, Vyšné Ružbachy, Plaveč, Orlov (kontaktná osoba: Ing. Jozef Bujňák,
[email protected])
ISPO, spol. s r.o. – Miestny územný systém ekologickej stability pre projekt pozemkových úprav
k katastrálnom území Šandal (kontaktná osoba: Ing. Martin Kubanka, [email protected])
Sterako s.r.o. – geometrický plán na určenie vlastníctva k pozemku
Geodézia Bardejov, s.r.o. – Miestny územný systém ekologickej stability pre projekt pozemkových úprav
k katastrálnom území Marhaň (kontaktná osoba: Ing. Rudolf Stanek, [email protected])
Geodézia Bardejov, s.r.o. – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia pre projekt pozemkových
úprav k katastrálnom území Marhaň (kontaktná osoba: Ing. Rudolf Stanek, [email protected])
V roku 2011:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves – Porealizačné zameranie stavby nadzemného NN elektrického
vedenia
Východoslovenská energetika a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. – zameranie a vyhotovenie
technicko-geodetickej dokumentácie a to porealizačné zamerania VVN, VN, NN elektrických vedení,
pozdĺžne profily VVN, VN elektrických vedení, vytýčenie trás VVN, VN, NN elektrických vedení, podrobné
vytýčenie stavebných objektov, geometrické plány energetických zariadení, elektrických vedení,
geometrické plány pre zriadenie vecných bremien a účelové mapy v analógovej a digitálnej forme podľa
technickej špecifikácie objednávateľ (kontaktná osoba: Ing. Andrej Šverha, [email protected])
Zymestic Solutions, s.r.o. – pilotný projekt obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
v katastrálnom
území
Brežany
(intravilán)
(kontaktná
osoba:
Ing.
Peter
Zámečník,
[email protected])
GEODETING s.r.o. – Vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov pre rôzne stavby elektrických
vedení
ELKOSTAV KM, s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN
elektrického vedenia
BREDY ENMERGY, s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN a NN
elektrického vedenia
BBF elektro s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN a NN
elektrického vedenia
2
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
SzTEL s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN elektrického
vedenia
BK-Tel s.r.o. – Porealizačné zameranie stavby nadzemného a podzemného VN a NN elektrického vedenia
TRANS-MONT s.r.o. – Porealizačné zameranie rôznych stavieb nadzemného a podzemného VN a NN
elektrického vedenia, vytýčenie hranice pozemku
ETOP TRADING, a.s. – Geodetické práce pri výstavbe viacerých fotovoltaických elektrární
CHEMAKO, spol. s r.o. – Geometrický plán na vymedzenie vecného bremena
SDH, s.r.o. – Geometrický plán na vymedzenie vecného bremena
GP-TRANS spol. s r.o. – Zameranie a výpočet objemu haldy
TEREX SLOVAKIA a.s. – Geometrický plán na rozdelenie parcely
Mestský úrad Prešov – Spracovanie podkladov pre tvorbu digitálneho modelu reliéfu (kontaktná osoba:
Ing. arch. Vladimír Ligus, 0905 242 508, [email protected])
Mestský úrad Prešov – Domeranie aktuálneho stavu digitálnej technickej mapy mesta Prešov, lokalita,
Prešov – Dúbrava, správcovstvo digitálnej technickej mapy (kontaktná osoba: Ing. arch. Vladimír Ligus,
0905 242 508, [email protected])
Katastrálny úrad v Košiciach – Register obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Hrabušice
KOPA ENG. s.r.o. – geodetické zameranie a spracovanie podkladov pre projekt Honeywell v IPZ Záborské,
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby, vybudovanie a zameranie vytyčovacej siete pre
stavby Honeywell v IPZ Záborské (kontaktná osoba: Ing. Radoslav Kobulský, 0903 553 613,
[email protected])
Spravbytkomfort, a.s. – prezentačná tlač digitálnej technickej mapy mesta Prešov
Geodézia Michalovce s.r.o., GEOKART Prešov, s.r.o., GEODÉZIA . GEOTA s.r.o. – skenovanie katastrálnych
máp na certifikovanom skeneri
DOPRAVOPROJEKT, a.s. Divízia Prešov – geometrický plán na vyvlastňovacie konanie
1. Projektová, a.s., organizační zložka Slovensko – Zameranie relatívnych výšok pilierov pre osadenie
taviacej pece v Minioceliarni SSM Strážske
RIVERSAND a.s. – Dokumentácia pre stavebné povolenie – poľná komunikácia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – PPÚ Chmeľnica, PPÚ Podolínec, PPÚ Lacková, PPÚ
Forbasy, PPÚ Hajtovka, PPÚ Nová Ľubovňa, PPÚ Kamienka, PPÚ Stará Ľubovňa, PPÚ Veľký Šariš, PPÚ
Údol, PPÚ Plavnica, PPÚ Vyšné Ružbachy, PPÚ Ďurková, PPÚ Silica (kontaktná osoba: Ing. Jozef Bujňák,
[email protected])
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. – geodetické a kartografické práce pre stavbu Minioceliarne v Strážskom
(kontaktná osoba: Ing. Anton Staško, 0903 264 361, [email protected])
ICS s.r.o. Michalovce – vytýčenie podrobných bodov na stavbe obchodného centra v Prešove
VÁDIUM, s.r.o., Prešov – geodetické a kartografické práce a vyhotovenie geometrických plánov pre
projekty fotovoltaických elektrární (kontaktná osoba: Ing. Štefan Vaško, 0905 324 337, [email protected])
ARB Trade s.r.o. – geometrický plán na oddelenie pozemku
Dexia banka Slovensko a.s. – geometrický plán na rozdelenie nehnuteľnosti ((kontaktná osoba: Ing.
Rastislav Šutarík, [email protected])
Lukana Svit s.r.o. – geodetické zameranie a kartografické spracovanie pohľadu fasády obytného domu pre
súdnoznalecký posudok
STRABAG s.r.o. – geometrický plán na zlúčenie a rozdelenie parciel (kontaktná osoba: Ing. Peter Šulek,
[email protected])
Volvo Truck Slovak, s.r.o. – geometrický plán na zameranie stavieb a na vydanie kolaudačného
rozhodnutia
V roku 2010:
1.
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o. – geodetické a kartografické práce pre stavbu Minioceliarne v Strážskom
(kontaktná osoba: Ing. Anton Staško, 0903 264 361, [email protected])
3
2.
DHI SLOVAKIA, s.r.o. – geodetické a kartografické práce pre zameranie priečnych profilov tokov v rámci
riešenia 1. etapy projektu „Skvalitnenie územného protipovodňového plánovania v povodí rieky Hornád“
(kontaktná osoba: Ing. Marián Kučera, 0905 653 190, [email protected])
3. VÁDIUM, s.r.o., Prešov – geodetické a kartografické práce a vyhotovenie geometrických plánov pre
projekty fotovoltických elektrární, spolu v roku 3 lokality (kontaktná osoba: Ing. Štefan Vaško, 0905
324 337, [email protected])
4. WEINBERG´93 s.r.o. – geodetické a kartografické práce pre stavbu „Distribučné centrum SPS Košice –
Budimír“, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenie stavby a geometrického plánu (kontaktná
osoba: Ing. Peter Tekula, [email protected])
5. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – PPÚ Silica, PPÚ Veľký Šariš, PPÚ Forbasy, PPÚ Chmeľnica, PPÚ
Plavnica, PPÚ Stará Ľubovňa, PPÚ Nová Ľubovňa, PPÚ Hajtovka, PPÚ Orlov, PPÚ Lacková, PÚ Ďurková,
PPÚ Údol, PPÚ Podolínec (kontaktná osoba: Ing. Jozef Bujňák, [email protected])
6. STRABAG s.r.o. – Polohopisné a výškopisné zameranie cesty v Nižných Ružbachoch a výpočty kubatúr
(kontaktná osoba: Ing. Peter Šulek)
7. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Investičný odbor Prešov – vyhotovenie geometrických plánov na
trvalý záber rýchlostnej komunikácie „R4 Prešov – severný ochvat“ v k. ú. Veľký Šariš (kontaktná osoba:
Ing. Ľuboš Kormaník, [email protected])
8. KOPA ENG. s.r.o. – vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavieb a vydanie kolaudačného
rozhodnutia stavby Volvo Truck Centrum v Petrovanoch (kontaktná osoba: Ing. Radoslav Kobulský, 0903
553 613, [email protected])
9. ICS s.r.o. Michalovce – vytyčovacie práce a zameranie skutočného vyhotovenia stavby verejného
osvetlenia a nízko napäťových rozvodov na Obchodnom centre Prešov, sídlisko Sekčov (kontaktná osoba:
Renáta Miňová, 0905 302 249, [email protected])
10. Casa Invest, s.r.o. – zameranie polohopisu, výškopisu a podzemných inžinierskych sietí bývalého areálu
Inžinierskych stavieb Košice, závod 02, (kontaktná osoba: Ing. Štefan Janovčík, 0905 902 775,
[email protected])
V roku 2009:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
STRABAG s.r.o. – geodetické a kartografické práce pre projekty a pre výstavbu poľných ciest a miestnych
komunikácií v katastri obce Nižné Ružbachy (kontaktná osoba: Ing. Peter Šulek, 0911 703 543,
[email protected])
M-TEL spol. s r.o. – spracovanie dát pre tvorbu GIS Orange SK pre Sadu3 na trasách optických káblov,
FTTH Michalovce , FTTH Košice Watsonova – Kuzmányho (kontaktná osoba: Ing. Marián Hažlinský, 0905
170 460)
Swietelsky- Slovakia spol. s r.o. – geodetické a kartografické práce pre stavbu „Distribučné centrum SPS
Košice – Budimír“ (kontaktná osoba: Miroslav Kanuščák, 0911 966 788)
DRUSTAV spol. s r.o. Svidník – geodetické a kartografické práce pre výstavbu poľných ciest v katastri obce
Nižné Ružbachy (kontaktná osoba: Martin Vasilenko, 0902 123 562)
VÁDIUM, s.r.o., Prešov – geodetické a kartografické práce a vyhotovenie geometrických plánov pre
projekty fotovoltických elektrární, spolu v roku 17 lokalít (kontaktná osoba: Ing. Štefan Vaško, 0905
324 337, [email protected])
ELKOSTAV KM, s.r.o. – porealizačné zameranie stavieb a vyhotovenie geometrických plánov: „Prešov
GLUNZ & JENSEN zásobovanie elektrickou energiou, časť SO – 01a“, „Ľubotice – zahustenie TR“
(kontaktná osoba: 0905 256 015, [email protected])
WEINBERG´93 s.r.o. – geodetické a kartografické práce pre stavbu „Distribučné centrum SPS Košice –
Budimír“ (kontaktná osoba: Peter Marczy)
Slovenský pozemkový fond – regionálny odbor Stará Ľubovňa – vypracovanie technického podkladu –
lustrácia pôvodného vlastníctva štátu – pre potreby súdu v k ú. Lomnička
Telemont, a.s. – spracovanie dát pre tvorbu GIS Orange SK pre Sadu3 na trasách optických káblov FTTH
Košice Bauerova, FTTH Košice Nad jazerom – Krásna, FTTH Košice Wupertálska (kontaktná osoba: Ing.
Branislav Ilkovič, 0903 789 282)
4
10. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – PPÚ Rožňava, PPÚ Silica, PPÚ Veľký Šariš, PPÚ Forbasy, PPÚ
Chmeľnica, PPÚ Plavnica, PPÚ Stará Ľubovňa, PPÚ Nová Ľubovňa, PPÚ Hajtovka, PPÚ Orlov, PPÚ Lacková,
PÚ Ďurková (kontaktná osoba: Ing. Jozef Bujňák, [email protected])
11. Mestský úrad Prešov – Domeranie aktuálneho stavu digitálnej technickej mapy mesta Prešov, lokalita
Solivar intravilán (kontaktná osoba: Ing. arch. Vladimír Ligus, 0905 242 508, [email protected])
12. Komora geodetov a kartografov – tvorba, aktualizácia a hosting Internetových stránok www.kgk.sk
(kontaktná osoba: Ing. Ingrid Geisseová, 0904 512 442, [email protected])
13. EUROSENSE s.r.o. – signalizácia, zameranie a výpočet súradníc vlícovacích bodov na území
severovýchodného Slovenska, v oblasti Tatier a v Poľsku pozdĺž hranice so SR (kontaktná osoba: Ing.
Róbert Barca, 0903 708 694, [email protected])
V roku 2008:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mestský úrad Prešov – Vypracovanie a aktualizácia pasportu verejnej zelene (kontaktná osoba: Mgr.
Kamil Sepeši, 051-3100 279, [email protected])
Mestský úrad Prešov – Aktualizácia pasportu ciest (kontaktná osoba: Mgr. Kamil Sepeši, 051-3100 279,
[email protected])
Mestský úrad Prešov – Vypracovanie pasportu dopravných značiek (kontaktná osoba: Mgr. Kamil Sepeši,
051-3100 279, [email protected])
Mestský úrad Prešov – Domeranie aktuálneho stavu digitálnej technickej mapy mesta Prešov, lokality ul.
Družstevná, ul. Vranovská, ul. Košická, NAY Elektrodom, OD Tesco (kontaktná osoba: Ing. arch. Vladimír
Ligus, 0905 242 508, [email protected])
Komora geodetov a kartografov – tvorba, aktualizácia a hosting Internetových stránok www.kgk.sk
(kontaktná osoba: Ing. Ingrid Geisseová, 0904 512 442, [email protected])
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – ROEP Ľubotice, PPÚ Nová Ľubovňa, PPÚ Chmeľnica, PPÚ Forbasy,
PPÚ Ďurková, PPÚ Stará Ľubovňa, PPÚ Plavnica, PPÚ Rožňava, PPÚ Silica, PPÚ Veľký Šariš,
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – PPÚ Hniezdne, vybudovanie poľnej cestu c13, I. etapa, sadové
úpravy pozdĺž nej
Východoslovenská energetika a.s. – zber dát podzemných a nadzemných nízko napäťových (NN) vedení
pre GIS, lokalita Poprad (kontaktná osoba: Ing. Peter Harabin, 0915 930 231, [email protected])
Východoslovenská energetika a.s. – zber dát nadzemných vysoko napäťových (VN) vedení pre GIS, región
Michalovce, región Poprad, región Košice, región Prešov (kontaktná osoba: Ing. Peter Harabin, 0915
930 231, [email protected])
Elektrocontrol spol. s r.o. – porealizačné zameranie VN kábla v Prešove, dielne a sklady DJZ
M-TEL spol. s r.o. – spracovanie dát pre tvorbu GIS Orange SK pre Sadu2 a Sadu3, trasy Spišská Nová Ves,
Humenné, Liptovský Mikuláš, Rožňava Ružomberok, Prešov, Košice, Žilina, Michalovce, Poprad (kontaktná
osoba: Ing. Marián Hažlinský, 0905 170 460)
Váhostav – SK, a.s. – geodetické a kartografické práce (dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby –
DSVS) pri výstavbe diaľnice D1, úsek Vrtižer – Hričovské Podhradie, objekt 101-00 (kontaktná osoba: Ing.
Ľubomír Marcinko, 0904 701 541, [email protected])
EUROSENSE s.r.o. – zameranie a výpočet súradníc náhradných vlícovacích bodov na území
severovýchodného Slovenska a v oblasti Tatier (kontaktná osoba: Ing. Róbert Barca, 0903 708 694,
[email protected])
V roku 2007:
1.
2.
Mestský úrad Prešov – Domeranie aktuálneho stavu digitálnej technickej mapy mesta Prešov, lokalita
Stará Dúbrava, Sekčov 3, Sekčov 1, Sekčov 2, Šváby 4, Šalgovík, reambulácia zamerania Južného parku na
Hlavnej ulici (kontaktná osoba: Ing. arch. Vladimír Ligus, 0905 242 508, [email protected])
PANTERA SK, s.r.o. – vyhotovenie účelovej mapy pre rekonštrukciu administratívnej budovy firmy
PANTERA SK, s.r.o., Prešov
5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
GEOGRAF, združenie geodetov Matej Andraščík – geodetické, kartografické a výpočtové práce pri
výstavbe diaľnice D1 v úseku Matejovce – Jánovce (kontaktná osoba: Matej Andraščík, 0905 423 031,
[email protected])
Východoslovenská energetika a.s. – zber dát nadzemných a podzemných vysoko napäťových (VN) 22 kV
vedení pre GIS, zameranie zjednodušeného uličného pásu, mestá Prešov, Michalovce, Bardejov, Svidník,
Stropkov, Sabinov, Lipany (kontaktná osoba: Ing. Peter Harabin, 0915 930 231, [email protected])
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu poľných ciest
v k. ú. Hniezdne a v k. ú. Lomnička, okres Stará Ľubovňa
Ministerstvo pôdohospodárstva SR – PPÚ Rožňava, PPÚ Silica, PPÚ Veľký Šariš, PPÚ Plavnica,
vypracovanie digitálneho modelu reliéfu pre PPÚ Lúčka (pre ISPO, s.r.o., Prešov), PPÚ Forbasy, PPÚ
Hajtovka, ROEP Ľubotice
Komora geodetov a kartografov – tvorba, aktualizácia a hosting Internetových stránok www.kgk.sk
(kontaktná osoba: Ing. Ingrid Geisseová, 0904 512 442, [email protected])
Mestský úrad Prešov – Vypracovanie pasportu dopravného značenia (kontaktná osoba: Mgr. Kamil
Sepeši, 051-3100 279, [email protected])
GEO-KOD, s.r.o. – geodetické a kartografické práce pri spracovaní rozporov vo výmerách po krížových
kontrolách kultúrnych dieloch pre Poľnohospodársku platobnú agentúru v okresoch Poprad a Spišská
Nová Ves (kontaktná osoba: Ing. Erik Debrecký, 0905 457 243, [email protected])
M-TEL spol. s r.o. – spracovanie dát pre tvorbu GIS Orange SK pre Sadu1, Sadu2 a Sadu3, trasy v mestách
Prešov, Košice, Poprad, Humenné, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Trnava (kontaktná osoba: Ing.
Marián Hažlinský, 0905 170 460)
M-TEL spol. s r.o. – polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie pracovného pásu v mierke 1:500
vrátane vyhľadanie, zamerania a zakreslenia inžinierskych sietí v meste Prešov (kontaktná osoba: Ing.
Marián Hažlinský, 0905 170 460)
Zelená Energie, s.r.o. – geodetické a kartografické práce pri spracovaní podkladov pre projekt stavby
veternej elektrárne v k. ú. Ondrašovce (kontaktná osoba: Ing. Anton Červeňák, +420 608 908 479,
[email protected])
Váhostav – SK, a.s. – geodetické a kartografické práce pri výstavbe diaľnice D1, úsek Vrtižer – Hričovské
Podhradie, objekty 101-00, 112-00, 501-00 a 516-00 (kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Marcinko, 0904 701
541, [email protected])
EUROSENSE s.r.o. – zameranie a výpočet súradníc náhradných vlícovacích bodov na území
severovýchodného Slovenska a v oblasti Tatier pre akciu IACS 2006 (kontaktná osoba: Ing. Róbert Barca,
0903 708 694, [email protected])
PTW Gmbh, Lindau/Bodensee, Nemecko – spracovanie údajov pre GIS mesta Bad Oyenhausen, Baden
Baden – vodovodné potrubia, Bad Soden – elektrické vedenia (kontaktná osoba: Dipl.-Ing. Peter Trettel,
0049 8382 944094, [email protected])
GEOLAND Ing. Štefan Nagy – geodetické a kartografické práce a spracovanie knihy plánov pre MTS
Prešov, priemyselná zóna, ul. Jesenná (kontaktná osoba: Ing. Štefan Nagy, 0905 357 819,
[email protected])
HRDLIČKA Košice spol. s r.o. – zber GIS dát pre podzemné elektrické NN vedenia obcí Mirošovce, Jílové,
Pětihosty, Čeňovice, Humenec, Kácova Lhota, Miroslav, Petroupim a Petroupec, Sembratec, Takonín,
Vrbětín, Jesenice, Květnice (kontaktná osoba: Ing. Milan Jartys, 0915 926 168, [email protected])
Ján Snopko – Geoplán – kartografické a výpočtové práce pri spracovaní GIS údajov trás optických káblov
v meste Trnava – Ružín, Stromovka
Pharma plus, spol. s r.o. – polohopisné a výškopisné zameranie areálu v mierke 1:500 (kontaktná osoba:
Ing. Karol Schneider)
6
Download

aktualizované referencie našej spoločnosti.