Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Ul. 1. mája 1264, Púchov
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti
školský rok: 2013/2014
Mgr. Ivan Kasár
riaditeľ školy
1
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2013/2014
a) Identifikačné údaje o škole
1. Názov školy:
Stredná odborná škola obchodu a služieb,
Ul. 1. mája 1264, Púchov
2. Adresa školy:
Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov
3. Telefónne čísla:
042-4631360, 042-4631365
Fax 042-4631366
4. Internetová a elektronická
adresa školy
www.sosospu.sk
[email protected]
5. Údaje o zriaďovateľovi
školy
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie
Mgr. Ivan Kasár
Mgr. Miriam Kremeňová
Ing. Gabriela Kanderková
Ing. Ludmila Hamšíková
Ing. Adriana Budayová
Bc. Viera Filová
Mária Rolinčinová
Emília Urbanová
Marián Pastorek
riaditeľ školy
zástupkyňa riaditeľa školy pre TV
zástupkyňa riaditeľa školy pre TV
zástupkyňa riaditeľa školy pre PV
vedúca pre TEČ
hlavný majster
vedúca školského pracoviska
vedúca školskej jedálne
vedúci zamestnanec technických činností
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch
V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnili dve zasadnutia Rady školy. Rada školy
pracovala pod vedením predsedníčky Mgr. Ivety Minárikovej.
V roku 2013 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Rady školy podľa predbežného plánu
zasadnutí. Rada školy pracovala pod vedením predsedníčky Mgr. Ivety Minárikovej.
Podľa plánu RŠ na daný kalendárny rok sa mali uskutočniť dve zasadnutia RŠ. Druhé
zasadnutie sa malo konať na jeseň 2013. V spomínanom čase však prebiehali voľby do
orgánov samosprávnych krajov. Na základe rozhovoru predsedu RŠ, Mgr. I. Minárikovej
s riaditeľom školy, Mgr. I. Kasárom sa dospelo k záveru, že zasadnutie RŠ sa presunie až na
obdobie, keď budú delegovaní noví zástupcovia TSK do RŠ. S daným stavom sme
oboznámili aj Ing. Janu Kvasnicovú, referenta odboru školstva Trenčianskeho samosprávneho
2
kraja, a dohodli sme sa, že nás bude informovať hneď ako bude vedieť nových delegovaných
členov do našej RŠ za TSK. Naše rozhodnutie bolo okrem iného podmienené aj tým, že nikto
z členov RŠ pri SOŠOaS v Púchove nemal požiadavku alebo problém, ktorý by bolo
nevyhnutné riešiť prostredníctvom RŠ.
Druhé zasadnutie rady školy sa konalo 24.3. 2014. Prizvanými hosťami boli : riaditeľ
školy Mgr. Ivan Kasár a zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Miriam Kremeňová..
RŠ vzala na vedomie:
 Výročnú správu Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb Púchov za kalendárny
rok 2013.
 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. rok 2013/2014.
 Informácie o aktuálnom záujme žiakov o štúdium na našej škole.
 Informácie o voľbe rodiča do RŠ namiesto pani Marty Rosinovej plánované na
15.04.2014. Zodpovední: Mgr. Mináriková, Bc. Pivková, M. Húževka
 Informácie riaditeľa školy o súčasnom stave žiakov na škole, nových odboroch,
ktoré sa vyučujú na škole alebo sa plánujú otvoriť.
 Informácie riaditeľa školy o uplatnení absolventov školy na trhu práce.
 Poďakovanie Ing. Bystrického riaditeľovi školy v príprave žiakov a inovácie
odborov, ktoré sa vyučujú na škole.
Rada školy schválila:




Učebný plán a ŠKVP pre učebný odbor 2954 H mäsiar s platnosťou od 01.09.2014.
Plán zasadnutí RŠ na kalendárny rok 2014.
Kritéria prijímacieho konania do prvého ročníka šk. roka 2014/2015.
Členov volebnej komisie pri voľbe zástupcu z rodičov do Rady školy v zostave:
Mgr. Iveta Mináriková, Bc. Zuzana Pivková, Matej Húževka.
Dňa 31.3. 2014 odvolalo zastupiteľstvo TSK uznesením č. 17/2014 zástupcov
v rade školy za TSK a delegovalo dňom 1.4. 2014 nových zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja: PaedDr. Miroslava Kubičára, Ing. Milana Panáčka, Janu
Kollárovú a Ing. Jozefa Bystrického.
Nové zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1.
mája 1264, Púchov je nasledovné:
1. Mgr. Iveta Mináriková
- zástupca pedagogických pracovníkov – predseda
2. Bc. Zuzana Pivková
- zástupca nepedagogických pracovníkov- tajomník
3. Ing. Jozef Bystrický
- delegát TSK
4. Ing. Milan Panáček
- delegát TSK
5. Jana Kollárová
- delegát TSK
6. Bc. Viera Filová
- zástupca pedagogických pracovníkov
7. PaedDr. Miroslav Kubičár
- delegát TSK
8. Janka Harnádková
- zástupca rodičov
3
9. Ľubica Rakovanová
- zástupca rodičov
10. Petruška Baranová
- zástupca rodičov
11. Matej Húževka
- zástupca žiakov
Dňa 11.6. 2014 sa konalo ďalšie zasadnutie RŠ pri SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1 Mája
1264, Púchov. Hlavným predmetom zasadnutia bolo konanie výberového konania na
obsadenie miesta riaditeľa SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1 Mája 1264, Púchov.
Kritéria hodnotenia uchádzača boli nasledovné :





prínos predloženej koncepcie rozvoja školy
úroveň prezentácie
doterajšie pracovné skúsenosti uchádzača
znalosť školskej problematiky
osobnostné predpoklady uchádzača na výkon funkcie riaditeľa školy
Rada školy sa uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie miesta
riaditeľa školy navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie na miesto riaditeľa Strednej
odbornej školy obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov uchádzača Mgr. Ivana
Kasára.
Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov na
svojom zasadnutí dňa 11.6. 2014 vyjadrila súhlas s návrhom na počet tried prvého ročníka pre
prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 v členení na jednotlivé študijné a učebné
odbory a k návrhu na počet spoločných tried prvého ročníka. Zároveň odsúhlasila
klasifikáciu jednotlivých voliteľných predmetov.
Činnosť rodičovského združenia
Činnosť Rodičovského združenia na škole bola riadená výborom Rodičovského
združenia, ktorý bol zvolený na zasadnutí Rady rodičov školy dňa 04.12.2013. Výbor
pracoval v zložení p. Baricová,Loduhová, Štefek, Kapralčíková,Markovič Drahuta,Příkazský,
Kremeňová, Žiačiková. Predsedom výboru bol znovu zvolený p.Drahuta Emil.
Vo svojej činnosti sa riadil plánom činnosti, zásadami použitia finančných
prostriedkov a uzneseniami zasadnutí Rodičovskej rady.
V školskom roku sa uskutočnila 1 plenárna schôdza rodičovského združenia formou
využitia školského rozhlasu v škole a 2 triedne schôdze rodičovského združenia
v jednotlivých triedach. Ďalej sa uskutočnili 4 schôdze rodičovskej rady a 5 schôdzí výboru
rodičovského združenia. Ako zástupcovia rodičov v Rade školy pracovali: p.Harnádková,
Rakovanová, Rosinová.
Rodičovské združenie sa snažilo vo svojej činnosti spolupracovať s vedením školy,
ktoré bolo pozývané na zasadnutia Rady rodičov, aby sa riešili aktuálne problémy školy.
Svojimi finančnými prostriedkami napomohlo pri zlepšení materiálneho vybavenia školy
/nábytok do zborovne/. Finančne podporilo niektoré športové akcie , lyžiarsky výcvik,
futbalový turnaj žiakov a iné akcie. Zabezpečilo odmeny na rôzne súťaže pre najlepších
žiakov. (Boli to napr. súťaže zručnosti v jednotlivých odbornostiach., SOČ, Hviezdoslavov
Kubín, súťaž v písaní na stroji, súťaže zručností, matematický klokan atď.) Ďalej sa prispelo
aj na akcie ako Deň učiteľov, ukončenie školského roku, maturitné skúšky a záverečné
učňovské skúšky žiakov školy. Suma vyše 8.500,- euro je v súčasnosti pripravená na nákup
4
prostriedkov na zlepšenie materiálneho vybavenia školy.
Študentská rada






Najvýznamnejšie akcie, ktoré Študentská rada zabezpečovala boli:
september – doplnenie členov ŠR z prvých ročníkov, voľba predsedu a podpredsedu
október – Študentská kvapka krvi – získanie 7 prvodarcov z radov študentov
december – Mikuláš pre žiakov našej školy
február – Valentínska kvapka krvi – zapojenie sa ďalších 4 študentov do darcovstva
apríl – vykonanie verejnej zbierky Deň narcisov – 12 študentov – vybrali spolu sumu 838,14€
jún – vyhodnotenie činnosti ŠR za školský rok 2013/2014
Počas celého školského roka boli členovia ŠR nápomocní pri riešení aktuálnych úloh.
Predseda a podpredseda ŠR sa zúčastňovali regionálnych zasadnutí v Trenčíne a Púchove.
Participovali na návrhoch na zlepšenie dochádzky žiakov do školy na prvú vyučovaciu hodinu
a podieľali sa aj na ďalších aktivitách školy.
b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu nasledovný počet žiakov denného štúdia:
V študijných odboroch:
hotelová akadémia –
133 žiakov
čašník, servírka –
49 žiakov
kuchár –
49 žiakov
pracovník marketingu42 žiakov
kozmetik –
39 žiakov
kozmetička a vizážistka 11 žiakov
spoločné stravovanie –
76 žiakov
vlasová kozmetika –
24 žiakov
V učebných odboroch:
čašník, servírka –
kuchár –
hostinský –
cukrár –
kaderník –
37 žiakov
52 žiakov
31 žiakov
27 žiakov
71 žiakov
So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola evidovala nasledovný počet
žiakov:
- 31 žiakov individuálne začlenených.
c/ Údaje o počte uchádzačov do prvého ročníka strednej školy
Z celkového počtu 390 uchádzačov na SOŠ obchodu a služieb Púchov bolo:
Z toho :
132 uchádzačov sa hlásilo na učebné odbory ( trojročné štúdium )
141 uchádzačov sa hlásilo na študijné odbory ( štvorročné štúdium )
50 uchádzačov sa hlásilo na štúdium v hotelovej akadémii (päťročné štúdium)
67 uchádzačov sa hlásilo na nadstavbové štúdium ( dvojročné denné štúdium)
5
d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy
Úspešnosť prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2013/2014 je
nasledovná:
71 uchádzačov bolo prijatých na učebné odbory
56 uchádzačov bolo prijatých na študijné odbory
23 uchádzačov bolo prijatých na štúdium v hotelovej akadémii
53 uchádzačov bolo prijatých na nadstavbové štúdium
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa
poskytovaného stupňa vzdelania
V školskom roku 2013/2014 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie
výsledky: Zo 665 žiakov, ktorí tvorili 29 tried prospelo žiakov, z toho:
46 žiakov prospelo s vyznamenaním
112 žiakov prospelo veľmi dobre
502 žiakov prospelo
5 žiakov neprospelo
-
V študijných odboroch (4 a 5 ročných ) z 329 žiakov:
33 prospelo s vyznamenaním
72 prospelo veľmi dobre
224 prospelo
0 neprospelo
V nadstavbovom štúdiu zo 101 žiakov:
3 prospeli s vyznamenaním
11 veľmi dobre
86 prospelo
1 neprospelo
V učebných odboroch ( bez maturity ) z 235 žiakov:
10 prospelo s vyznamenaním
29 prospelo veľmi dobre
192 prospelo
4 neprospelo
Priemerná známka na žiaka v školskom roku 2013/2014: 2,49
Maturitné skúšky:
Z celkového počtu 140 prihlásených žiakov sa zúčastnilo ústnej časti MS 138 žiakov.
Výsledky MS:
ANJ /B1 – 86
NEJ / B1 – 48
TČOZ – 138
PČOZ – 138
SJL/ B1 – 138
žiakov, ústna časť priemer- 2,24
žiakov, ústna časť priemer- 2,42
žiakov, priemer - 2,35
žiakov, priemer - 2,24
žiakov, ústna časť priemer- 2,65
6
V školskom roku 2013/2014 absolvovali záverečné skúšky nasledovné učebné odbory:
-
6444200 čašník, servírka 17 žiakov
6445200 kuchár
26 žiakov
6489200 hostinský
6 žiakov
6456200 kaderník
26 žiakov
2964 200 cukrár
11 žiakov
Z celkového počtu 86 žiakov:
vyznamenaní: 15
prospelo veľmi dobre: 16
prospelo: 55
neprospel: 0
f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
V školskom roku pracovali na úseku teoretického vyučovania nasledovné predmetové
komisie:
1.
PK hotelová akadémia
2.
PK spoločné stravovanie, cukrár
3.
PK obchod, kaderník, kozmetik, pracovník marketingu
4.
PK cudzie jazyky
5.
PK prírodovedné predmety, telesnej výchovy a športu
6.
PK slovenský jazyk a spoločensko-vedné predmety
Predmetové komisie zasadali podľa časového harmonogramu zasadnutí a plánu práce,
vypracovaného a schváleného na úvodnom zasadnutí PK na školský rok 2013/2014. Mnohé
úlohy boli riešené i priebežne mimo zasadnutí.
Tematické plány boli spracované a odovzdané správne, rešpektovali rozsah povolených
úprav.
Zoznam študijných odborov v školskom roku 2013/2014:
6323600, 6323 K hotelová akadémia
6444400, 6444 K čašník, servírka
6445400, 6445 K kuchár
6446400, 6446 K kozmetik
6405400, 6405 K pracovník marketingu
6362 M kozmetička a vizážistka
6352 M obchod a podnikanie
Zoznam učebných odborov v školskom roku 2013/2014:
6444200, 6444 H čašník, servírka
6445200, 6445 H kuchár
6489200, 6489 H hostinský
2964200, 2964 H cukrár
6456200, 6456 H kaderník
Nadstavbové štúdium:
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
7
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2014 spolu
94,3
Z toho
- počet učiteľov
42
- počet majstrov odborného výcviku
24
- počet nepedagogických pracovníkov
28,3
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
V školskom roku 2013/2014 absolvovali:
- aktualizačné vzdelávanie: 23 pedagogických zamestnancov,
- funkčné inovačné vzdelávanie: 3 pedagogickí zamestnanci,
- I. atestáciu: 16 pedagogických zamestnancov - majstrov
- II. atestáciu: 5 pedagogických zamestnancov.
Pedagogickí pracovníci sa za uplynulé obdobie vzdelávali na základe usmernení
Ministerstva školstva a podľa článku 10 pracovného poriadku pre pedagogických
zamestnancov škôl. Za vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zodpovedá riaditeľ
školy /zákon č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve/. Pedagógovia sa pravidelne
zúčastňovali školení realizovaných Metodicko – pedagogickým centrom Trenčín, Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania a ŠPU .
Prioritným cieľom vzdelávania dospelých na našej škole je stopercentná kvalifikovanosť
pedagogických zamestnancov a neustále oboznamovanie sa s novými informáciami,
technológiami a trendmi z jednotlivých odborov výučby. Cieľom vzdelávania je morálne,
finančné ocenenie, samostatnosť a zodpovednosť za realizované projekty.
i)
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Praktické vyučovanie
Najlepší žiaci z odborného výcviku z odborov cukrár, kuchár, čašník, hotelová
akadémia, pracovník marketingu, kaderník, kozmetik pod vedením majstrov OV
reprezentovali našu školu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde dosiahli
veľmi dobré výsledky.
Dňa 11.10.2013 zamestnanci Hotela Študent pod vedením MOV v odbore kuchár a
čašník, servírka v spolupráci so žiakmi zabezpečili v Dome Armády v Trenčíne cateringové
služby pre SOŠ podnikania Trenčín pri príležitosti 70. výročia založenia školy. Kuchári
vyrobili výborné lahôdky studenej ( rolády, kanapky, galantínu ) a teplej kuchyne. Čašníci
preukázali svoju fantáziu pri nastieraní a realizácii recepcie.
8
Divadlo v Púchove sa na jeden deň 16. októbra 2013 zmenilo na veľkú cukráreň.
V hlavných divadelných úlohách sme videli tridsať štyri autorov sladkých toriet. Súťaž o
Najkrajšiu tortu Slovenska zorganizoval už po štvrtýkrát Slovenský zväz kuchárov a
cukrárov v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Púchove. Našu školu
reprezentovalo 8 žiačok odboru cukrár, ktoré na súťaž pripravovali majsterky OV Mgr.
Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová.
Dňa 15.11.2013 sa konala Jesenná gastronomická výstava a súťaž "Kuchár Zemplína
2013" v Michalovciach.
Našu školu a odbor kuchár reprezentoval žiak II.B Martin Moško. Martin sa svojej
súťažnej úlohy zhostil veľmi dobre. Vo svojej kategórii junior získal 3 miesto. Na súťaž
pripravila MOV Mgr. Renáta Tvarožková.
Dňa 20. a 21.11.2013 sme sa zúčastnili semifinálového kola súťaže Skills Slovakia –
Gastro Junior. Žiaci našej školy Peter Kasman IV.B odbor kuchár a Simona Piešová IV.AH
hotelová akadémia .
Simona Piešová postúpila do finále v Bratislave na Inchebu, ktorá sa bude konať dňa
31.1.2014.
INCHEBA GASTRO CUP 2014
Dňa 31.01.2014 a 02.02.2014 sa majsterka odborného výcviku Bc.Oľga Barcíková
a žiak Filip Chovaník z III.D, odbor kuchár, zúčastnili súťaže vo zvláštnej kategórii
„Kuchárska a cukrárska artistika – Carving“. Filip sa aj napriek malým skúsenostiam vo
veľkej konkurencii nestratil a úspešne reprezentoval našu školu. Umiestnil sa na treťom
mieste – bronzová medaila.
V dňoch 31.1.- 2.2.2014 sa konal v Bratislavskej Inchebe veľtrh gastronómie
a cestovného ruchu. Ako sprievodný program boli viaceré celoslovenské súťaže organizované
SZKC. Žiačky druhého a tretieho ročníka úspešne reprezentovali našu školu. Zúčastnili sa súťaže
Poézia v gastronómii vo viacerých súťažných kategóriách.
Andrea Jancíková III.E – súťažná kategória cukrár junior - zlatá medaila a absolútny
víťaz. Súťažný výrobok - Jeden druh minidezertu pre 6 osôb, zodpovedajúca jedlej dekorácii
s názvom „ Niečo pre dámy“.
Júlia Gažová III.E - súťažná kategória artistika cukrár junior – zlatá medaila a absolútny
víťaz. Názov súťažného výrobku „Svet plný čokolády“.
Lucia Halmešová III.E - súťažná kategória artistika cukrár senior – strieborná medaila
Názov súťažného výrobku „Štyri ročné obdobia - kolobeh života“.
Monika Budayová II.D - súťažná kategória voľná tvorba z perníka junior – zlatá medaila
Názov súťažného výrobku „Prestretý stôl“. Žiačky pripravovala majsterka OV Mgr. Jozefína
Zaukolcová.
Dňa 14.2. 2014 sa v Bratislave – Incheba konala súťaž v účesovej tvorbe
a dekoratívnej kozmetike Interbeauty Trophy 2014. Na súťaži sa zúčastnili dve žiačky,
kaderníčky z 3.F triedy – Karolína Kostelanská, Radka Štefániková a jedna žiačka kozmetička
9
Fusíková Erika zo 4.A triedy, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. Kaderníčky nezískali
žiadnu cenu, ale získali nové poznatky do ďalších súťaží.
SOŠ obchodu a služieb Trenčín usporiadala dňa 11.marca 2014 v priestoroch
reštaurácie Gastrocentrum pod Brezinou medzinárodnú súťaž študentov a študentiek
gastronomických škôl v znalostiach o pive a pivovarníctve s praktickou ukážkou prípravy
miešaného nápoja, čapovania a servisu piva, príprava pokrmu na báze piva a snúbenie sa
s pivom „Trenčiansky pivný somelier“. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci z III.B Nikoleta
Halasová, Patrik Maral odbor čašník, servírka a Miroslava Maslanová odbor kuchár pod
vedením majsteriek OV Bc. Anny Ciesarovej a Mgr. Jany Mikulovej.
Umiestnenie: Nikola Halasová 3.miesto
Miroslava Maslanová 3.miesto
Dňa 20.3.2014 sa v DK Ružinov Bratislava konala celoslovenská súťaž v darčekovom
balení. Našu školu reprezentovala žiačka III.A triedy št. odbor pracovník marketingu Erika
Mičková. Žiačka pracovala pod odborným vedením majsterky OV Ing. Heleny Backárovej.
Dňa 13.4. 2014 sa v Nových Zámkoch konala súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej
kozmetike Majstrovstvá Slovenska 2014. Súťaže sa zúčastnila žiačka III.F triedy Karolína
Kostelanská odbor kaderník, ktorá získala „Cenu za kreativitu.“ Súťažila v kategórii
Svadobný účes pre nevestu. Žiačku pripravila Bc.Marta Luhová.
Košický kuchár 2014
Košický klub SZKC, Spoločenský pavilón s.r.o. Košice, Hotelová akadémia Južná tr.
Košice a SOŠ J. Bocatia Košice usporiadali dňa 23.04.2014 súťaž „Košický kuchár 2014“ pre
žiakov stredných odborných škôl a hotelových škôl v príprave hotového pokrmu z povinných
surovín - zemiaky Batáty, čerstvý špenát a farebná mrkva (fialová alebo žltá).
V kategórii „Teplá kuchyňa – junior“ sa súťaže zúčastnili žiaci z III.B Miroslava
Maslanová a II.B Martin Moško odbor kuchár pod vedením majsteriek OV Mgr. Jany
Mikulovej a Mgr. Renáty Tvarožkovej.
Umiestnenie: Miroslava Maslanová 3.miesto
Martin Moško – zúčastnil sa.
MLADÝ BARISTA 2014
Súkromná stredná odborná škola EDUCO Slanická osada, Námestovo usporiadala dňa
25.4.2014 3.ročník medzinárodnej súťaže v príprave kávy „ MLADÝ BARISTA 2014“ pre
žiakov stredných odborných škôl a hotelových škôl. Súťaže sa zúčastnila žiačka HA Šulyová
Šárka pod vedením majsterky OV Bc. Anny Ciesarovej. Žiačka sa zúčastnila.
Úspechy našich majstrov OV aj žiakov na súťažiach boli zverejnené aj v televízii –
regionálna Púchovská TV, TV Považie Považská Bystrica. Zároveň články v odborných
časopisoch GASTRO, TOP hotelierstvo, Magazín Tescoma, Považskobystrické novinky,
Púchovské noviny.
10
Ostatné aktivity počas školského roka 2013/2014.
Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami
študijného odboru kozmetik v dňoch 18.6. - 21.6.2013 pre Vás pripravili akciu pod
názvom: „Masáž pleti zdarma - pri kompletnom kozmetickom ošetrení".
Majsterky OV Bc. Eva Budayová a Mgr. Naďa Karavanová spolu so žiačkami
učebného odboru kaderník z Kaderníctva Akadémia Púchov pripravili od 7.októbra 2013
akciu pod názvom: „ZÁKAZNÍCKE KARTY S BONUSOM“.
V sobotu 21. septembra 2013 sa konal XV. Púchovský jarmok. Pre toto úspešné
podujatie majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová spolu so žiakmi
odbor cukrár pripravili rôzne cukrárske výrobky – čajové pečivo, linecké koláčiky, fúkané
pečivo, slané pečivo, medovníčky, medovníkové domčeky a rôzne ozdoby na torty. Žiačky
z II. D triedy Monika Budayová, Michaela Matúšová, Martina Vetešková, Monika Janúchová
praktickými ukážkami predviedli pred návštevníkmi modelovanie cukrárskych ozdôb.
Zároveň majsterky OV poskytli praktické rady pre gazdinky, ktoré radi pripravujú sladké
dobroty.
Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami
študijného odboru kozmetik v dňoch 15.10. - 18.10.2013 pripravili akciu pod názvom:
"Ošetrenie pleti".
Dňa 13.9.2013 sa realizovala recepcia pre Občianske združenie telesnej kultúry v
Považskej Bystrici. Recepcia sa realizovala na tenisových kurtoch, keďže počasie nám veľmi
neprialo, športovci sa zdržiavali pri stoloch na ktorých boli lahôdky studenej kuchyne.
Dňa 17.10.2013 majsterky OV Mgr. Jana Mikulová, Mgr. Renáta Tvarožková, Bc.
Alena Bartalosová so žiakmi v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pani Emíliou
Urbanovou pripravili pri príležitosti „Dňa zdravej výživy“ prezentáciu zdravých jedál
v priestoroch školskej jedálne Púchov.
Dňa 18. októbra 2013 si žiaci tretieho ročníka zo študijného odboru pracovník
marketingu pripravili v priestoroch školy ukážku aranžérskych činností v prevádzke
BUFEŤÁČIK. Cieľom vyučovacieho dňa počas odborného výcviku bolo prakticky vytvoriť
sezónne aranžovanie tovaru na tému –„Jeseň“. Žiaci s majsterkou OV Ing. Helenou
Backárovou vytvorili kreatívne darčekové balenie tovaru. Pri tvorbe dekorácií použili
prírodné materiály. V súvislosti so sezónnym aranžovaním pripravili aj výzdobu prevádzky.
Netradičné darčekové balenie upútalo našich zákazníkov natoľko, že sa hneď aj vypredalo.
Dňa 25. 10. 2013 navštívili našu prevádzku kaderníctvo Viki žiačky Špeciálnej školy
v Púchove, spolu so svojou pani učiteľkou, za účelom socializácie rôzne mentálne
postihnutých detí do bežného života. Boli to dospievajúce dievčatá, ktorým pani učiteľka
chcela spestriť ich praktické vyučovanie na tému „Ako sa starajú ženy o seba“.
11
Strávili sme s nimi vzácne chvíle, keď s nadšením obdivovali prácu našich žiačok III.
ročníka. Naše dievčatá ich aj s radosťou učesali a predviedli niektoré úpravy vlasov. Takéto
chvíle nám často pripomínajú, že aj hendikepovaní ľudia majú miesto v našich životoch
a častokrát sa môžeme práve od nich veľa naučiť.
Hotel Študent dňa 6.11.2013 spolu s majstrami OV a svojimi žiakmi pre Vás pripravili
prezentáciu rôznych chutí a vôní jesenných jedál z tekvice. Ochutnávka bola spojená s
výstavkou tekvičiek.
Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami
študijného odboru kozmetik v dňoch 19.11. - 22.11.2013 pre Vás pripravili akciu pod
názvom: "Masáž pleti zdarma" pri kompletnom kozmetickom ošetrení.
STREDOŠKOLÁK 15. ročník výstavy stredných škôl v dňoch 14. - 15. 11. 2013
v areáli výstaviska EXPO CENTER, a.s.
Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je
strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, baníctvo, hutníctvo, chémia, drevárstvo,
nábytkárstvo, odevníctvo, textil, obuvníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika,
poľnohospodárstvo, obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.
STREDOŠKOLÁK má vytvoriť vhodnú príležitosť pre propagáciu stredných odborných
škôl, gymnázií, konzervatórií a iných vzdelávacích inštitúcií a priamou prezentáciou zároveň
sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.
Pri tejto príležitosti bola naša škola oslovená o vykonanie slávnostného rautu pri
príležitosti otvorenia výstavy, zúčastnilo asi 100 hostí. Raut bol pripravený na veľmi vysokej
úrovni, hostia a organizátori boli veľmi spokojní.
Organizáciu a obsluhu vykonala majsterka OV Bc. Bartalosová so žiakmi III.B
Tomanová Monika, Holbová Tatiana, I.B Piskel Tomáš, Šištík Michal, I.D Džima Patrik.
Slávnostné misy a teplý pokrm pripravili majsterky OV Mgr. Jana Mikulová a Mgr.
Renáta Tvarožková so žiakmi I.E Šimon Varga, Aneta Vavrová, II.B Marcela Eglyová,
Martin Moško a III.D Roman Krško.
Dňa 19.11. 2013 žiaci IV.B triedy odbor čašník, servírka a žiaci odboru hostinský
z III.E mali tú česť obsluhovať pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Na požiadanie
riaditeľky SOŠ stavebnej PhDr. Bartoňovej, žiaci spolu s majsterkou OV Mgr. Lýdiou
Kavalíkovou zabezpečili cateringové služby pri štátnej návšteve prezidenta SR a ostatných
hostí. Slávnostný obed sa uskutočnil v priestoroch SOŠ stavebnej v Považskej Bystrici.
V dňoch 14. – 15.11.2013 sme sa zúčastnili výstavy „Stredoškolák“ v Trenčíne.
Cieľom výstavy bola propagácia škôl a podávanie informácií o možnostiach štúdia
v jednotlivých študijných a učebných odboroch a nadstavbovom štúdiu v SOŠ obchodu
a služieb Púchov.
12
Z množstva odborov, ktoré naša škola ponúka v oblasti odborného vzdelávania a praktickej
prípravy nás prezentovali žiačky z odboru:
Predvianočné perníkovanie v cukrárni Akadémia
Srdečne sme pozývali všetkých na predvianočné zdobenie medovníčkov do cukrárne
Akadémia pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Púchove.
Mohli si prísť i dňa 11.decembra 2013 od 13.00 do 16.00 hod. vyzdobiť svoje vlastné
perníky spolu s deťmi alebo priateľmi v príjemnom prostredí cukrárne Akadémia. Všetko, čo
potrebovali bolo pripravené, priniesť si mali iba dobrú predvianočnú náladu. Ozdobené
medovníčky si návštevníci mohli za symbolické ceny zakúpiť.
Dňa 28. 11. 2013 sa pod záštitou DOC. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. primátora
mesta Pov. Bystrica konala konferencia „MLADÍ EURÓPANIA". Na konferencii obsluhu
zabezpečila majsterka OV Mgr. Lýdia Kavalíková so žiačkami IV.B odboru čašník, servírka,
na žiadosť p. Martina Labudíka člena a predsedu školskej rady.
VARENIE VIANOČNÉHO PUNČU.
Žiaci III.E triedy odbor hostinský spolu s majsterkou OV Mgr. Lýdiou Kavalíkovou
Vás srdečne pozývajú na Vianočný punč, ktorý budeme pripravovať a podávať na
Vianočných trhoch pred MsÚ v Považskej Bystrici dňa 17. 12. 2013. Tešíme sa na Vašu
návštevu a dúfame, že Vám spríjemníme príchod Vianočných sviatkov.
Dňa 28.11.2013 majsterka OV Bc. Alena Bartalosová a žiaci I. ročníka odbor čašník,
servírka pripravili malú recepciu pre FPT v Púchove. Občerstvenie pripravili majsterky
odboru kuchár Mgr.Jana Mikulová a Mgr. Renáta Tvarožková.
Dňa 5.decembra 2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Považská
Bystrica a Púchov v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia
profesijnej orientácie žiakov základných škôl pripravili prezentáciu stredných škôl
a stredných odborných škôl pod názvom :
XII.ročník BURZA INFORMÁCIÍ „Cesta k povolaniu“.
Prezentáciu našej školy pripravili výchovná poradkyňa Mgr. Iveta Mináriková, vedúca
hotela Študent Mária Rolinčinová v spolupráci s majsterkami OV Bc. Helenou Tamášiovou,
Bc.Oľgou Barcíkovou, Bc.Tatianou Filiačovou a Bc. Danielou Štefulovou pod organizačným
riadením Ing. Hamšíkovej a Bc. Filovej spolu so žiakmi z jednotlivých odborov. Pri našej
prezentácii sa pristavil aj predseda vlády SR Doc. JUDr.Robet Fico,Csc. v doprovode
s novozvoleným predsedom TSK Ing.Jaroslavom Baškom.
Dňa 6.decembra 2013 sa v našej škole konal „Deň otvorených dverí“. Do prípravných
prác a samotnej realizácie sa zapojili všetci majstri odborného výcviku spolu so svojimi
žiakmi zo študijných a učebných odborov.
13
Počas dňa otvorených dverí sa konala súťaž žiakov v odbore cukrár po názvom
„Najkrajší medovníkový výrobok“. Súťaž bola určená pre všetkých žiakov učebného odboru
cukrár 1. a 2. ročník. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť medovníkový výrobok podľa
vlastnej fantázie. Každý žiak mal k dispozícii 1,00 kg medového cesta, z ktorého
pripravovali šperkovnice, domčeky, adventné dekorácie. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov.
Súťaž sa hodnotila anonymne formou ankety počas DOD 6.12.2013 v čase od 8.00h –
13,00h. Ceny pre 4 najlepších žiakov darovala firma Tescoma Púchov. Zámerom súťaže bolo
motivovať žiakov ku tvorivosti a samostatnosti a zároveň ukázať verejnosti ich nápady,
zručnosti a talent.
Výsledky ankety:
miesto – Michaela Matúšová II.D ( č. 13.)
miesto – Monika Budayová II.D ( č. 9.)
miesto – Marcela Panáčková II.D ( č. 15.)
miesto – Martina Vetešková II.D (č. 17.)
Majsterky OV Mgr. Naďa Karavanová a Bc. Marta Luhová spolu so žiačkami
učebného odboru kaderník z Kaderníctva Akadémia Púchov pripravili akciu na mesiac marec
pod názvom: „Dámske a pánske strihanie vlasov za symbolické 1 €“.
1.
2.
3.
4.
Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami
študijného odboru kozmetik v dňoch 11.02. - 14.2.2014 pre Vás pripravili akciu pod
názvom: „Masáž pleti zdarma pri kompletnom kozmetickom ošetrení“.
Valentínsky týždeň
v cukrárni AKADÉMIA 10.2. – 14.2.2014
Na príjemné posedenie do priestorov cukrárne Akadémia širokú verejnosť pozvali
majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová so svojimi žiakmi z odboru
cukrár. Pripravili pestrú ponuku čerstvých zákuskov, Valentínske čokoládové darčeky a
ponúkli sladkú špecialitu nielen pre zamilovaných - pečenú čokoládu s vanilkovou
zmrzlinou a lesným ovocím.
Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami
študijného odboru kozmetik v dňoch 25.03. - 28.03.2014 pre Vás pripravili akciu pod
názvom: "Masáž pleti zdarma - pri kompletnom kozmetickom ošetrení".
Dňa 2.4.2014 majsterka OV Bc. Alena Bartalosová so žiakmi I. a II. ročníka odbor
čašník, servírka a hostinský v spolupráci s majsterkou OV odbor kuchár Mgr. Renátou
Tvarožkovou pripravili a zrealizovali slávnostné pohostenie na vernisáži Joe Muczka Jr.
a FPT v Púchove pri príležitosti vernisáže obrazov a diel autora. Vernisáž bola spojená
s ukážkou maľby na ľudské telo, čiže Bodypainting, s možnosťou získať podpis autora
s osobným venovaním.
14
Dňa 02.04.2014 nás poctil svojou návštevou Ing. Ján Keresteš, ktorý je propagátorom
rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku.
Prednášal o tom, ako vplýva výživa ľudí na ich zdravie, apeloval na zvýšenie osobnej
zodpovednosti za stravovanie a používanie potravín, ktoré zlepšujú zdravotný stav
obyvateľstva. V rámci prednášky upozornil že, podľa štatistík, Slovensko zje málo ovocia a
zeleniny, naopak máme veľkú spotrebu tukov a cukrov.
Dňa 3.4.2014 sa žiaci z odboru cukrár spolu so svojimi majsterkami OV Mgr.
Jozefínou Zaukolcovou a Bc.Katarínou Bučovou zúčastnili exkurzie v Hradci Králové, kde
sa konal 19.ročník medzinárodnej prehliadky kuchárov a cukrárov „Gastro Hradec Vitana
Cup 2014“.
V dňoch 8.4. -11.4.2014 sa konala jarná výstava spojená s predajom veľkonočných
sladkých dekorácií v priestoroch cukrárne Akadémia. Súčasťou výstavy bola aj súťaž žiakov
z odboru cukrár „O najkrajšie jarné minidezerty“. Súťaž pripravili majsterky OV Mgr.
Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová v spolupráci s majsterkami OV Bc. Annou
Ciesarovou a Bc. Máriou Juríkovou.
Majsterky OV Mgr. Naďa Karavanová a Bc. Marta Luhová spolu so žiačkami
učebného odboru kaderník z Kaderníctva Akadémia Púchov pripravili dňa 14.5.2014 akciu
pod názvom: „Jar s novým účesom a vizážou za symbolické ceny“.
Europatag – Európsky deň v Nemecku
V dňoch 8.-10.5. 2014 naša škola prijala pozvanie od nemeckého partnera vo
Waldkirchene na Európsky deň, kde sa zúčastnili všetci partneri v rámci mobilitných
projektov Leonardo da Vinci, s ktorými nemecká škola spolupracuje na výmenných
vzdelávacích pobytoch žiakov. Zúčastnené delegácie zo stredných škôl:
Vimperk – Česká republika, Budejovice - Česká republika, Brumov -Česká republika
Brixen – Taliansko, Ischia - Taliansko
Vilnius – Litva
Debrecen – Maďarsko, Bonyhad- Maďarsko, Vesprem – Maďarsko
Púchov – Slovenská republika
Dňa 14.5.2014 si žiaci študijného odboru pracovník marketingu pripravili
v priestoroch kaderníctva Akadémia výstavku dekoratívnej tvorby v obchode. Táto výstavka
bola ukážkou tvorivosti žiačok II.A triedy Patrície Pleškovej, Zuzany Valachovej, Lenky
Medňanskej v rámci záujmového krúžku pod vedením Ing. Heleny Backárovej. Svoje nápady
tu predstavili aj žiaci III.A Erika Mičková a Matej Húževka. Dezerty a čokolády boli zabalené
a dekorované rôznymi netradičnými spôsobmi, k rôznym príležitostiam.
15
Praktické maturitné skúšky.
V dňoch 6. – 7. mája 2014 prebiehala praktická časť odbornej zložky maturitnej
skúšky v študijnom odbore pracovník marketingu, kozmetik, kuchár a čašník,servírka. Žiaci
predviedli praktické zručnosti v predajni Hypernova Pov. Bystrica, v kozmetike a reštaurácii
hotela Študent v Považskej Bystrici.
TORTY A SVET PEČENIA
V dňoch 16. – 18.5.2014 sa konala výstava Torty a svet pečenia v Trenčíne na
výstavisku expo center. Výstava bola spojená so súťažou o najkrajšiu tortu v dvoch
kategóriách. V stánku slovenského Zväzu kuchárov a cukrárov členovia klubu cukrárov
a žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Púchov pripravovali jednoduché cukrárske
výrobky. Súčasťou výstavy bol aj sprievodný program, počas ktorého bolo možné
prezentovať jednotlivé produkty firiem, ktoré pripravovala majsterka OV Mgr. Jozefína
Zaukolcová.
DEŇ MLIEKA
Dňa 22.05.2014 majsterka OV Mgr. Jana Mikulová so žiačkou Miroslavou
Maslanovou III.B v spolupráci s vedúcou školskej jedálne pani Emíliou Urbanovou
a majsterkou OV čašník Bc. Alenou Bartalosovou pripravili pri príležitosti „Dňa mlieka
2014“ prezentáciu zdravých výrobkov z mlieka v priestoroch školskej jedálne Púchov.
Majstri OV dbajú o zvyšovanie úrovne odborných vedomostí, preto sa zúčastnili
niekoľkých akcií, odborných seminárov a školení, odborných exkurzií:
Majsterky odbornej výchovy Mgr. Karavanová Naďa a Bc. Krátka Viera sa
16.10.2013 zúčastnili „Workshopu jeseň – zima“ zameraného na strihy a módne trendy
v spojení s vlasovou kozmetikou TIGI v priestoroch hotela Elizabeth **** v Trenčíne.
Organizátorom akcie bola firma SLOVHAIR s.r.o., ktorá prizvala na ukážky strihov dvoch
vynikajúcich kaderníkov Jána Hlaváčka a Martina Loužeckého. Poďakovanie patrí aj
obchodnej zástupkyni firmy SLOVHAIR s.r.o. pani Bugárovej za dlhoročnú vzájomnú
spoluprácu.
Exkurzia v Led. Rovniach
Polročné prázdniny 3.2. 2014 majstri odborného výcviku a nepedagogickí
pracovníci SOŠOS Púchov využili na aktívne vzdelávanie:
Navštívili Lednické Rovne, RONA a.s
Kaštieľ – vzorkovňa, kde si pozreli široký sortiment vyrábaných druhov pohárov a kalichov
určených na predaj do viac ako 50 krajín. Sklárske múzeum - kde sa zoznámili so 122
ročnou históriou výroby skla.
Dňa 4.2.2014 sa uskutočnilo v spolupráci s firmou T-fornax z Dubnice nad Váhom
školenie žiakov učebného odboru cukrár. Školenia sa zúčastnili žiaci prvého aj druhého
16
ročníka. Zoznámili sa s technikami prípravy a modelovania postavičiek, prácou
s potravinárskymi farbivami. Žiakov to veľmi zaujalo a mnohí odchádzali veľmi nadšení zo
svojich vytvorených malých diel. Poďakovanie patrí vedeniu školy, ktoré nám umožnilo
zrealizovať túto školskú akciu a firme T- fornax osobne pani Helene Šedíkovej, ktorá
školenie viedla. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať podobné školenie aj v budúcnosti
a tak prispieť k profesijnému rastu našich cukrárov.
Dňa 12.2.2014 sa konalo v kaderníctve Viki odborné školenie firmy Slovhair, s ktorou
už dlhoročne spolupracujeme k obojstrannej spokojnosti. Zúčastnili sa ho žiačky III. ročníka
a všetky MOV. Aj tento krát si pre nás školiteľky pripravili zaujímavý program :
Na MOV Budayovej predviedli hĺbkové ošetrenie vlasov, pomocou novej metódy
zažehľovania keratínu do vlasov.
V dňoch 10.4.-11.4.2014 majsterky OV Mgr.Tvarožková, Mgr.Kavalíková, Bc.
Juríková a Bc. Bartalosová spolu so žiakmi absolvovali baristický kurz.
Odborné školenie v kozmetike
Dňa 30.4.2014 sa žiačky študijného odboru kozmetik spolu s MOV zúčastnili odborného
kurzu masáží. Thai masáž tváre sa zúčastnilo 9 žiačok z triedy III.A a 2 žiačky z triedy IV.A.
Liftingovú masáž absolvovali 4 žiačky III.A. Školenie sa uskutočnilo pod vedením školiteľky
pani Márie Bajcurovej. Žiačky po úspešnom absolvovaní získali certifikát o absolvovaní
kurzu.
Pre majstrov OV, učiteľov, žiakov hotelovej akadémie, študijných a učebných odborov
sme zorganizovali barmanský a baristický kurz s udelením certifikátu.
Teoretické vyučovanie
Predmetové komisie si na začiatku školského roka stanovili úlohy, ktoré vychádzali zo
Školského vzdelávacieho programu Ekonomika a služby.
Zasadnutia predmetových komisií sa uskutočňovali podľa plánu práce a časového
harmonogramu. Na zasadnutiach sa štvrťročne vyhodnocovali dosahované výsledky
študentov a výsledky po maturitných skúškach a záverečných skúškach. Na zasadnutia bolo
prizývané i vedenie školy. Problémy sa riešili aj operatívne mimo naplánovaných zasadnutí.
Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov:
1. vypracovávali prezentácie, učebné texty a testy a využívali ich na vyučovacích
hodinách
2. snažili sa viesť študentov k samostatnej práci a získavaniu informácií aj z odbornej
literatúry, odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov
formou referátov a prezentácií
3. na niektoré predmety museli získavať inovačné učivo z novelizovaných zákonov,
vyhlášok, odbornej literatúry a časopisov
4. vypracovali sme maturitné zadania pre prvých maturantov, ktorí sa vzdelávali už
podľa nového ŠkVP.
17
5. členovia PK pre odborné predmety súčasne zabezpečovali konzultácie žiakov
a opravu prác a prípravu na obhajobu praktickej časti odbornej zložky študijných
odborov
6. vypracovali ŠkVP pre učebný odbor mäsiar platných od 1.9. 2014.
31 učiteľov aktívne pracovalo na projekte školy „ Elektronizácia učebných osnov“.
Učitelia sa starali o pridelené zbierky. Pod vedením členov PK pracovalo na škole 46
krúžkov. Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžky 552.
V rámci zviditeľňovania a propagácie našej školy boli všetci členovia predmetových
komisií zapojení do organizácie Dňa otvorených dverí našej školy v decembri 2013.
Členovia PK sa neustále vzdelávajú, študujú nové materiály. Úspešne sa zapojili do
kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Absolvujú aktualizačné,
špecializačné, inovačné a atestačné štúdiá.
Predmetová komisia hotelovej akadémie
-
v záujme upevňovania teoretických vedomostí a spájania teórie s praxou uskutočnili sa
odborné exkurzie pre študentov, ako Gastrodni Prievidza ( Ing. Šajtlavová, Ing.
Zboranová ), Slovakia Tour, Danubius Gastro ( Ing. Šajtlavová, Ing. Štefeková, Ing.
Zboranová), Čokoládovňa Kitsee, Viedeň (Ing. Štefeková), Oswienčim Poľsko,
Olomouc Čechy ( Ing. Štefeková ).
Súťaž Skill Slovakia:
Členovia predmetovej komisie sa podieľali na:
- príprave čašníka a kuchára na prvé kolo súťaže,
- príprave a účasti čašníka v semifinálovom a finálovom kole.
Výstupná skúška z predmetov EPP a TOB:
-
v mesiacoch apríl až máj žiaci tretieho ročníka HA vykonali výstupnú skúšku
z technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy, na túto skúšku si podľa vylosovanej
témy navrhli menu, zrealizovali jeho prípravu, úpravu na tanieri a pripravili aj výsek
slávnostnej tabule k vylosovanej príležitosti, práca študentov bola hodnotená podľa
schválených kritérií komisiou, ktorej členmi boli učitelia odborných predmetov.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky:
Členky predmetovej komisie HA Ing. Šajtlavová a Ing. Zboranová
- vypracovali organizačné zabezpečenie skúšok,
- zabezpečili vylosovanie rozdelenia študentov a jednotlivých pozícií,
- viedli konzultácie so žiakmi podľa ich zadelenia,
- usmerňovali žiakov pri realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky,
ktoré sa realizovali v dvoch etapách – Fašiangy a Seminár o zdravej výžive,
- členkami skúšobnej komisie boli a činnosť žiakov pri praktickej realizácii usmerňovali
aj Ing. Kadlecová a Ing. Urbanová.
18
90. výročie vzniku školy:
Všetci členovia predmetovej komisie boli poverení úlohami v rámci prípravy oslavy 90.
výročia vzniku školy ako:
- príprava bulletinu, pozvánok, zabezpečenie informovanosti verejnosti ( Ing. Šajtlavová),
- oslovenie bývalých absolventov ( Ing. Zboranová ),
- príprava darčekov a pamätných plakiet ( Ing. Štefeková ),
- zabezpečenie výzdoby javiska, komunikácia s firmou ( Ing. Urbanová, Ing. Vaštíková )
PK spoločné stravovanie, cukrár v školskom roku
Nové poznatky získavali učitelia aj na odborných exkurziách:
Ing. Štefek
- Danubia gastro v Bratislave, exkurzia vo Viedni
Ing. Pažítková – Danubia gastro v Bratislave, odb. exkurzia vo Viedni, exkurzia
v Piešťanoch, Osvienčim
Ing. Šuba - Danubia gastro v Bratislave
Učitelia si z exkurzií priniesli veľa poznatkov týkajúcich sa nových trendov, modernej
gastronómie, ale i materiálov, prospektov, ktoré možno využiť na vyučovaní odborných
predmetov.
Ing. Kadlecová sa zúčastnila ako predseda hodnotiacej komisie regionálneho kola
SOČ a ako člen hodnotiacej komisie krajského kola SOČ. Ing. Kadlecová kompletizovala
ŠKVP učebný odbor mäsiar.
Ing. Pažítková pripravila žiakov III. D triedy Siku Martina a Gáblika Jakuba na súťaž
v Českých Budejoviciach – Carving, ktorí získali 2. (Gáblik) a 3. (Sika) miesto.
Ing. Pažítková, Ing. Šuba pripravovali žiakov na súťaž - SKILLS Slovakia Piešťany. Simona
Piešová za čašníkov postúpila na celoslovenské kolo (Ing. Pažítková).
PK-obchod-kaderník-kozmetik – pracovník marketingu
- Ing. Játiová sa podľa plánu exkurzií zúčastnila so žiakmi II. A plánovanej exkurzie
BEAUTY Trenčín
- realizuje vo vyučovacom procese projekt „Modernizácia učebných osnov“
- Ing. Kryštofová skompletizovala témy na ZS pre učebný odbor- kaderník,
študijný odbor vlasová kozmetika a kozmetik
- Ing. Mgr. Pagáčová a Ing. Michalková sa zúčastnili sa s triedou exkurzie BEAUTY
Trenčín
- členovia PK vykonávali úlohu konzultantov a vedúcich záverečných prác PČMS v triedach
nadstavbového štúdia.
PK prírodovedných predmetov, telesnej výchovy a športu
Mgr. Zigová vykonávala na škole funkciu koordinátora matematickej medzinárodnej
súťaže „MATEMATICKÝ KLOKAN“, do ktorej prihlásila 13 študentov súťažiacich v dvoch
kategóriách - Kadet O12 a Junior O34.
 Mgr. Rusnáková s Ing. Kryštofovou viedli školskú knižnicu aj v tomto školskom roku.
 Ing. Kapralčíková spolupracovala na príprave a výrobe 2 čísel školského časopisu
„Prestávka“ a vykonávala funkciu školského koordinátora pre integráciu žiakov. Podieľala
19
na kampani „ČERVENÉ STUŽKY“- deň boja proti HIV a AIDS, ktorá bola spojená
s Dňom otvorených dverí.
 Mgr. Linerová sa venovala fotografickému záznamu a následnému spracovaniu všetkých
školských akcií.
 RNDr. Motúzová zabezpečila zverejnenie výsledkov PS na internete, celkovú úpravu
ŠkVP odboru mäsiar, starala sa o tvorbu a aktualizáciu internetovej stránky školy.
 Vyučujúce TEV zorganizovali:
 Kurz „Ochrana života a zdravia“ pre tretie ročníky vykonaný formou dochádzky do
terénu.
 Vyučujúce TEV – na základe plnenia osnov telesnej výchovy zorganizovali v termíne
4 – dňový plavecký výcvik pre triedy I.D,I.E,I.F a lyžiarsky kurz v horskom stredisku
pre triedy II. AH, I. A, I. B.
 Boli uskutočnené účelové cvičenia č.1 a č.2 pre I. ročníky a č.3 a č.4 pre II. ročníky.
 Beh oslobodenia obce Lednické Rovne – pričom získali popredné miesta – 1. miesto
ženy Ing. Alena Kadlecová, 3. miesto Alexandra Chovaníková I.C, 3.miesto Marek Reksa
I.B.
 Športové školské súťaže poriadané okresnou radou SAŠŠ - absolvovali a umiestnili sa
nasledovne:
volejbal
OK
1. miesto dievčatá
RK
2. miesto dievčatá
stolný tenis
OK
3. miesto chlapci
2. miesto dievčatá
atletika
OK
1. miesto -Gašpárková,
Reksa
2 .miesto- Holková, Mokrišová
Kapráliková, Kmošena,
3. miesto- Holková, Mokrišová
Repková, Čavoj
4. miesto - Reksa
2. miesto - Gašparková
3. miesto chlapci
KK
halový futbal
OK
maratón aerobik
OK
postup 15 žiačok
do RK Halasova Sandra
Martina Jurčiová II.AH.
futbal
OK
2. miesto chlapci
cezpoľný beh
OK
2. miesto chlapci - postup do
regionálneho kola
/Škritek IV.AH, Digaňa III.B, Kmošena
I.AH/
2. miesto dievčatá
/Chovaníková Alexandra I.C, Valková
I.AH /
20
florbal
OK
3. miesto chlapci
Vedomostná súťaž o olympizme 2014 KK 3. miesto
Vyučujúce TEV
 zorganizovali futbalový turnaj pri príležitosti „DŇA ŠTUDENSTVA“, na
ktorom sa zúčastnilo 10 družstiev cca 80 žiakov.
 zorganizovali vianočný futbalový turnaj, na ktorom sa zúčastnilo 10
družstiev.
 priebežne počas roka so žiakmi upravovali športový a školský areál.
 pomáhali pri organizácii všetkých podujatí konaných v športovej hale.
PK cudzích jazykov
V mesiaci december 2013 usporiadali učitelia školské kolá olympiád v nemeckom,
anglickom, ruskom a francúzskom jazyku v kategóriách 2A a 2B, ktorých sa zúčastnili
talentovaní študenti jednotlivých tried. Školské kolá zorganizovali a žiakov pripravovali Ing.
Renáta Priklerová, Mgr.Renáta Slugeňová a PhDr. Jana Filová.
PhDr. Jana Filová – pravidelne pripravovala rozhlasové relácie, v ktorých
informovala o školských aktivitách, súťažiach a celkovom dianí na škole.
Mgr.Renáta Slugeňová , Mgr. Mičuchová - príprava podkladov k Európskemu dňu
v Nemecku, preklad 54 slidov prezentácie o škole a študijných odboroch na našej škole,
korešpondencia s nemeckými partnermi a školou v Debrecíne.
Mgr.Ivana Rezáková – oprava Plánu práce pre 2O13/2014 a korektúra Vyhodnocovacej práce
pre rok 2012/2013, oprava Bulletinu pre oslavy 90-teho výročia založenia školy a preklad
informácií O škole pre webovú stránku školy, zabezpečenie celoročného servisu kopírovania
v zborovni.
PK slovenského jazyka a literatúry
a spoločenskovedných predmetov
-
SOČ - Na hodinách SJL sa žiaci venovali formálnej i obsahovej stránke odborných
prác, ktoré prezentovali a najúspešnejšie postúpili do školského kola. Práce a ich
obhajoba v školskom kole mali veľmi dobrú úroveň po stránke obsahovej i formálnej.
Práce so študentami pripravovala Mgr. Bellová, Mgr. Trenčanová, Mgr. Vráblová
a Mgr. Pavlacová.
Najúspešnejšie práce postúpili do regionálneho a krajského kola, kde sa naši študenti
umiestnili na 3. a 6. mieste v kategórii Problematika voľného času a na 5. a 8. mieste
v Teórii kultúry a umenia.
-
Úspešne sme sa zapojili do súťaže Mladý rétor V Trenčíne, na ktorej sa zúčastnili 4
študentky 1. ročníka.
V rámci vyučovania SJL sme zorganizovali literárnu exkurziu pre študentov
nadstavbového štúdia a HA do Martina, spojenú s divadelným predstavením Hamlet
v Slovenskom komornom divadle.
Zapojili sme sa do kampane „Červené stužky“ zameranej na podporu boja proti HIV
AIDS – tvorba letákov, pohľadnicová súťaž zameraná na prevenciu a boj proti AIDS –
celoslovenská úroveň; prednášky a diskusie na túto tému s cieľom rozšíriť vedomosti
tejto problematike sme uskutočňovali v rámci hodín ETV, OBN a počas Dňa
-
-
21
-
-
-
-
otvorených dverí – symbolické stužky, letáčiky so základnými informáciami o tejto
chorobe.
V apríli 2014 sme v rámci občianskej náuky zrealizovali aktivitu v tvorbe plagátov na
tému Aby bol človek človekom. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť uvedomenie
a znalosti žiakov v oblasti ľudských práv a podporiť lepšie vzájomné vzťahy
a toleranciu.
Zorganizovali sme návštevu študentov v Národnej rade SR. Súčasťou exkurzie bola
i odborná prednáška a návšteva Prírodovedného múzea v Bratislave, ktorej cieľom
bolo podporiť environmentálny rozvoj výchovy.
Zorganizovali sme školské kolo 16. ročníka Olympiády ľudských práv, na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia všetkých tried. Do krajského kola postúpila žiačka 3.A
(Veronika Žárska) a umiestnila sa v prvej desiatke.
Zapojili sme sa do celoslovenskej súťaže Prečo som na svete rád a našu školu
reprezentovali tri súťažné práce.
V školskom roku 2013/2014 vyšli 2 čísla školského časopisu Prestávka. Študenti
pracovali v záujmovom krúžku pod vedením Mgr. Vráblovej.
PK sa tiež intenzívne podieľajú na príprave dôstojných osláv 90. výročia školy príprava kultúrneho programu, propagácia školy, návrhy plakiet, informačných
a propagačných materiálov.
Členovia PK zorganizovali:
-
-
Návšteva divadelného predstavenia Lakomec v Mestskom divadle Žilina
SOČ – školské kolo 15 prác
súťaž prezentácií na tému „Stop rasizmu“ v rámci školy. Zúčastnilo sa jej 22 žiakov.
Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť uvedomenie a znalosti žiakov v danej oblasti a podporiť
lepšie vzájomné medziľudské vzťahy a toleranciu.
15. ročník školského kola Olympiády ľudských práv
zabezpečili sme účasť žiakov nadstavbového štúdia na divadelnom predstavení v SND a
exkurziu v Starom meste BA.
V tomto školskom roku vyšli 2 čísla školského časopisu Prestávka. Študenti pracovali pod
vedením Mgr. Vráblovej.
-
Členky našej PK Mgr. Trenčanová a Mgr. Pavlacová pracovali v tomto školskom roku
ako členky poroty v regionálnom kole SOČ. Mgr. Pavlacová bola i členkou poroty
okresného kola.
Správa o výchovnej činnosti a činnosti výchovného poradcu
1. Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrila aj tento rok : veľká absencia žiakov,
záškoláctvo, podvody s ospravedlnenkami, fajčenie, svojvoľné opúšťanie školského areálu
a odchody zo školy, arogantné a nevhodné správanie žiakov voči pedagógom, bežné
priestupky počas vyučovania a na odbornom výcviku, drobné krádeže a vážnejšie
prospechové nedostatky. V tomto školskom roku sme sa často stretávali s
nekontrolovaným vulgárnym vyjadrovaním žiakov a zvýšeným agresívnym útokom
jednotlivých žiakov voči spolužiakom. Išlo o druh skôr slovnej agresivity a vzájomného
urážania. Veľmi častým problémom je veľká hyperaktivita žiakov, ktorá je spojená s
22
veľmi impulzívnymi a rýchlymi reakciami, veľkou pohyblivosťou, problémami obsedieť
na hodine, vyrušovaním, nedisciplinovanosťou žiakov. Žiaci začínajú mať problémy s
akceptovaním autorít, ťažko vnímajú hranice, za ktoré už nemôžu ísť, a ktoré sa týkajú
správania sa na vyučovaní a odbornom výcviku. Stretávame sa s tým, že dieťa nevníma
ani rodiča ako autoritu a následne sa stávajú aj výchovné opatrenia neúčinnými. Sám rodič
stráca výchovný vplyv na dieťa, ktoré prechádza do pozície toho kto v danej veci
rozhoduje. Čoraz častejšie sa vyskytuje nešetrné až devastačné zaobchádzanie žiakov so
školským majetkom : poškodzovanie nových lavíc, poškodzovanie dverí úmyselnými
nárazmi do nich, poškodzovanie radiátorov a pod.
V školskom roku 2013/2014 bolo navrhnutých 170 výchovných opatrení.
V prvom polroku školského roku 2013/2014 bolo udelených 88 výchovných opatrení.
V druhom polroku školského roku 2013/ 2014 bolo udelených 82 výchovných opatrení.
Zúčastňovali sme sa náborových akcií na základných školách a špeciálnych
rodičovských združení základných škôl, pre končiace ročníky a svojimi informáciami sme
pomáhali rodičom a deťom s orientáciou na voľbu budúceho povolania
Zorganizovali stretnutie s výchovnými poradcami z okresu Púchov, Považská
Bystrica, Ilava a Dubnica nad Váhom, aby sme im poskytli najaktuálnejšie informácie
o možnosti štúdia na našej škole.
Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili prezentácie stredných odborných škôl
v Považskej Bystrici, Púchove a Dubnici.
V školskom roku 2013/2014 sme evidovali 39 žiakov individuálne začlenených.
V tomto školskom roku sme sa zapojili do kampane „Červené stužky“ . Táto kampaň
je zameraná na prevenciu a boj s HIV- AIDS. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže pri tvorbe
pohľadníc s touto tematikou.
Prevencia drogových závislostí a kriminality
V školskom roku 2013/2014 sme v prevencii kriminality vychádzali z úloh vyplývajúcich
z hlavných priorít Stratégie prevencie kriminality v SR na roky 2011 – 2014, z úloh
vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, z Koncepcie boja
proti extrémizmu na roky 2011 - 2014 a z Národného programu boja proti obchodovaniu.
Naši študenti hotelovej akadémie sa každý rok v novembri pravidelne zúčastňujú tvorivých
dielní venovaných aktivitám z projektu Spoločne proti kriminalite a bezpečné dieťa v SMT
Milochov.
Vo februári viac ako 300 našich študentov si prezrelo obrazy putovnej celoslovenskej
výstavy s medzinárodnou účasťou výtvarných prác detí a mládeže s protidrogovým zameraním
Prečo som na svete rád. Obrázkami na túto výstavu pravidelne prispievame aj my. V tomto roku
sme spolu s OR Policajného zboru v Považskej Bystrici pripravili pre študentov aj sprievodné
podujatia so zameraním na prevenciu pod názvom: Kriminalita detí a mládeže; Drogy, právo,
polícia, ktoré sa uskutočnili v rámci výstavy.
23
- Mgr. Pavlacová sa zúčastňuje pravidelných školení, ktoré rozširujú jej odbornú
spôsobilosť a ona získané poznatky aplikuje v školskej praxi smerom k triednym učiteľom
i k samotným žiakom (KOČAZ, triednicke hodiny).
Zahraničná prax
V školskom roku 2013/2014 sa zahraničnej prázdninovej praxe na gréckych ostrovoch
Rodos a Kos zúčastňuje 7 študentov SOŠOS Púchov. Pracujú na pozíciách kuchár, čašník
a barman. Do výberového konania sa prihlásilo 20 študentov.
Z celkového počtu sú 4 študenti odboru hotelová akadémia, 1 nadstavbové štúdium a 2
čašníci.
Škola podporujúca zdravie
V školskom roku 2013/2014 sme uskutočnili nasledovné akcie:
1. Vykonávali sme pravidelnú úprava okolia školy v jesennom a jarnom období.
2. Zabezpečili sme kvetinovú výzdobu na chodbách
v triedach
na vonkajších oknách školy.
3. 70 žiakov školy sa zúčastnilo spolu s vyučujúcimi výstavy „Zdravý životný štýl“
v Trenčíne
4. Pokračujeme v separovanom zbere papiera a zbere tužkových batérií
5. V spolupráci so školskou jedálňou zvýšime propagáciu racionálneho stravovania prípravou
jedál s nižším obsahom nasýtených tukov.
6. Zabezpečili sme prednášku zdravotnej sestry s názvom „S tebou o tebe“, kde študentky
spoznávajú svoje telo, dostávajú hygienický balíček. Rozhovorom a diskusiou sa oboznámili
s témou „Plánované rodičovstvo.“
SOČ
Uskutočnilo sa školské kolo SOČ. Z našej školy do oblastného kola postúpilo 10 prác.
Do krajského kola, ktoré sa konalo 4.4.2014 v SOŠ Stará Turá, z našej školy postúpilo 6 prác.
Najlepšie umiestnenie - 3. miesto- dosiahol Marián Košťál a bol 1. náhradník pre celoštátne
kolo, 5. miesto získala Jana Budayová, 6. miesto Veronika Žárska, 8. miesto Miroslava
Turzová.
V porovnaní s minulým školským rokom môžeme skonštatovať, že žiaci dosiahli tento
rok lepšie výsledky, do krajského kola postúpilo celkovo 6 prác.
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
V rámci realizácie projektu Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej
školy, ktorý je súčasťou projektu Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť schváleného
Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR v zastúpení Agentúry Ministerstva
školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a spolufinancovaného zo
zdrojov EÚ, ESF a OPV, sa realizovalo vyučovanie aj u iných študijných a učebných
24
odboroch. V tomto školskom roku sa podrobilo vyučovaniu podľa uvedeného projektu 275
žiakov a do vyučovania bolo zapojených spolu 31 pedagógov.
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou
V tomto školskom roku školské inšpekčné centrum Trenčín vykonalo tematickú
inšpekciu, ktorej predmetom bola realizácia externej časti a písomnej formy internej časti
z cudzích jazykov maturitnej skúšky. Práca školskej koordinátorky, predsedníčky ŠMK,
predsedníčok PMK bola počas administrácie testov a pri hodnotení odpovedí efektívna a
stanovené úlohy sa splnili.
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Škola má v Púchove 4 budovy
Budova A – slúži na vyučovací proces.
Budova B – slúži na vyučovací proces.
V priestoroch školy na nachádza 27 učební.
Budova ŠJ – nachádza sa tu ŠJ a školské pracovisko „OV Cukrár“, slúžia na praktické
vyučovanie
Budova „Učebňa kaderníctva a ostatných služieb“ - nachádza sa tu Cukráreň AKADÉMIA
a kaderníctvo AKADÉMIA obidve školské pracoviská slúžia pre praktické vyučovanie.
V Považskej Bystrici
Budova „Hotel Študent“ – slúži ako školské pracovisko, kde zabezpečujeme praktické
vyučovanie. Nachádza sa v nej aj školské pracovisko „Kozmetika“.
Ďalšie školské pracovisko, kde sa realizuje praktické vyučovanie máme v prenajatých
priestoroch, ktoré užívame na základe uzatvorenej zmluvy o nájme, ide o:
- Kaderníctvo VIKI v Púchove.
Materiálno technické podmienky sú na dobrej úrovni, primerané potrebám vyučovacieho
procesu.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
1.
O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov
Rozpis rozpočtu pre rok 2014 bol realizovaný na základe rozpočtu Trenčianskeho
samosprávneho kraja na roky 2014-2016 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK
č.16/2014.
Príjmy spolu za organizáciu
Z toho
Normatívny zdroj 111
Zdroje TSK 41
Vlastné zdroje organizácie 46
2 112 692 €
1 658 361 €
37 494 €
416 837 €
Výdavky spolu za organizáciu
Normatívny zdroj 111
2 112 692 €
1 658 361 €
25
Zdroje TSK 41
Vlastné zdroje organizácie 46
2.
37 494 €
416 837 €
O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotných
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi
vyživovaciu povinnosť
Takéto príspevky škola nemá
3.
O finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich
použitia v členení podľa financovaných aktivít
V školskom roku 2013/2014 pracovali žiaci v 46 krúžkoch. Počet žiakov, ktorí
krúžky na našej škole navštevovali bolo 552. Na jedného žiaka sme dostali 2,90 €/mesiac.
Tieto prostriedky boli použité na vyplatenie dohôd o vykonanie práce pedagogických
zamestnancov, ktorí viedli krúžky a na technické a materiálové vybavenie školy.
4.
O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsobe ich použitia v členení
podľa finančných aktivít
Ide o darované finančné prostriedky škole formou darovacích zmlúv. Účel využitia
týchto prostriedkov je podrobne uvádzaný v jednotlivých darovacích zmluvách, čo je pre nás
záväzné a prostriedky sú použité na daný účel. Najčastejšie je to na materiálne a technické
vybavenie školy. Taktiež máme prostredníctvom daru aj hmotné statky, ako sú napr. nábytok,
stoličky, a pod.
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia:
Hlavným cieľom vo výchovno-vzdelávacej oblasti bolo dosiahnutie profilu absolventa
v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Dosiahnuť správnu motiváciu absolventov
pre ich uplatnenie v praxi, prípadne pre štúdium na vysokej škole.
Za účelom realizácie stanovených cieľov bolo potrebné plniť nasledovné úlohy:
1.) Vytvárať podmienky personálne a materiálne, aby všetci absolventi školy boli schopní
používať výpočtovú techniku v praxi vo svojom odbore a dosiahnuť, aby každý absolvent mal
znalosť cudzej reči.
2.) Vo vyučovacom procese sa zamerať na to, aby žiaci získali v prvom rade dobrý prehľad
o svojom odbore, vedeli nájsť potrebné informácie v informačnom systéme.
3.) Rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov našej školy, jednak v povinnej telesnej a športovej výchove,
ale i využívaním možnosti návštev plavárne a zúčastniť sa účelových cvičení, lyžiarskych
kurzov, účasťou na športových súťažiach v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu,
Centrom voľného času v Púchove a žiakov zaradených do nižších zdravotných skupín zapojiť
do telesnej výchovy oslabených. Aktívne sa zapojiť do projektu „Škola podporujúca zdravie“.
26
4.) V odborných
a všeobecno-vzdelávacích
predmetoch
uplatňovať
všetky
zložky
environmentálnej výchovy, pomáhať koordinátorom protidrogových aktivít v boji proti
toxikománii, alkoholizmu, fajčeniu, drogám, v rámci výchovného pôsobenia na žiakov
uplatňovať zložky etickej a estetickej výchovy.
5.) Aktivizovať žiakov za účelom rozvoja odborných poznatkov alebo zručností formou krúžkov,
zapájať nadaných a talentovaných žiakov do súťaží SOČ, olympiád v CJ, literárnych súťaží
ako napr. Hviezdoslavov Kubín a iné.
6.) V celom výchovno-vyučovacom procese, najmä však pri vyučovaní všeobecno-vzdelávacích
predmetov sledovať dosiahnutie takých cieľov ako všeobecná inteligencia a informovať
našich žiakov o spoločenskom dianí v štáte a v našom okolí, správnym a prístupným
pôsobením na žiakov formovať ich citovú výchovu a etiketu správania v škole i na verejnosti.
7.) Zapájať žiakov do realizácie výmenných stáží v rámci zahraničných projektov, kde dôležitú
úlohu zohráva cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk).
Hlavné úlohy na úseku praktického vyučovania v školskom roku 2013/2014:
1.
Pri realizácii výučby odborného výcviku vychádzať zo školského vzdelávacieho
programu, rozpracovaného v tematických plánoch učiva.
2.
Zapájať žiakov do rozličných odborných súťaží v rámci SOŠ OaS a najlepších žiakov
vysielať na súťaže mimo školy.
3.
Podporovať žiakov v ich úsilí o zdravý životný štýl.
4.
Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň odborných vedomostí a zručností.
5.
V rámci jednotlivých tematických celkov venovať pozornosť dodržiavaniu
bezpečnostných a hygienických predpisov pri práci.
6.
Klásť zvýšené požiadavky na hospodárnosť na pracoviskách praktického vyučovania.
7.
Pri zabezpečovaní prevádzok je nutné vychádzať z požiadaviek spotrebiteľa a
uplatňovať nové trendy ekonomiky.
8.
Snažiť sa o dosiahnutie čo najvyššej úrovne rentability školských pracovísk.
9.
Odbornú výučbu zamerať na produktívnu prácu v školských prevádzkach.
10.
Svojou dosiahnutou úrovňou odborných zručností a vedomostí sa snažiť o prezentáciu
školy na vyššej úrovni.
11.
Vybaviť pracoviská praktického vyučovania čo najvhodnejším a najmodernejším
technologickým zariadením a pracovnými prostriedkami.
12.
Vychovávať žiakov k estetickému cíteniu a ku kladnému vzťahu k zvolenému
povolaniu.
27
Do tematických plánov podľa školského, vzdelávacieho programu odborného výcviku
boli vypracované programy v rámci projektu EU Elektronizácia učebných osnov –
nevyhnutnosť modernej školy.
Ďalšou úlohou bolo zapojiť žiakov do pracovného procesu tak, aby sa u nich vytvorili
správne návyky pracovného života. Snahou bolo dosiahnuť primeranú produktivitu práce, aby
školské pracoviská nevykazovali stratu. Daná úloha bola splnená.
V školskom roku 2013/2014 boli pracoviská priebežne dopĺňané podľa požiadaviek
najnutnejšími pomôckami a zariadeniami.
Cieľ manažmentu školy
Pre využitie maximálneho potenciálu práce a schopnosti zamestnancov je potrebné
zlepšiť pracovné podmienky, pracovné istoty, firemnú kultúru, medziľudské vzťahy
v budúcnosti a pracovať na motivačných faktoroch (úspech, zaujímavá práca, uznanie, postup
v zamestnaní, príležitosť na sebarealizáciu). Čím viac motivačných faktorov manažment
školy ponúkne, tým viac zatraktívni pracovnú pozíciu pre pracovníka, zvýši pracovný výkon.
Omnoho viac profesionálnych pracovníkov bude chcieť pre školu pracovať a tým väčší výkon
škola podá. Súčasne si posilní svoju pozíciu v kraji.
Personálna stratégia školy predstavuje pre manažment školy základný nástroj riadenia
kvality zamestnancov školy. Je súčasťou celkovej koncepcie školy – spolu s pedagogickou,
marketingovou a finančnou stratégiou. Projektuje v dlhodobejšom horizonte zmeny kultúry
školy prostredníctvom strategických cieľov a nástrojov reflektujúcich
silné stránky
a možnosti rozvoja školy, potenciálne využiteľné zdroje školy.
Medzi hlavné úlohy manažmentu školy v budúcnosti patrí zvýšenie výkonu svojich
zamestnancov. Zamestnanci musia byť vnútorne motivovaní, nadšení, osobnostne blízki
profesii, v ktorej pracujú. Musia ovládať komunikačné a manažérske zručnosti, byť odborne
zdatní vo svojom odbore a mať kompetencie a zodpovednosť. U pedagogických pracovníkov
musí vedenie školy podporovať ich tvorivú sebarealizáciu, zavádzanie nových metód vo
vyučovaní jednotlivých predmetov aktívnymi učiteľmi. Je potrebné zlepšiť komunikáciu
a spoluprácu predmetových komisií, v rámci ktorých môžu učitelia diskutovať a realizovať
svoje projekty.
o/ V školskom roku 2013/2014 škola dosiahla tieto vyučovacie výsledky:
V školskom roku 2013/2014 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie
výsledky: Zo 665 žiakov, ktorí tvorili 29 tried prospelo žiakov, z toho:
46 žiakov prospelo s vyznamenaním
112 žiakov prospelo veľmi dobre
502 žiakov prospelo
5 žiakov neprospelo
Tento školský rok sme zaznamenali väčší záujem žiakov o štúdium na VŠ. Na vysoké
školy sa hlási viac ako 50 žiakov. O štúdium na VŠ prejavujú záujem aj naši bývalí
absolventi.
Najčastejšou príčinou výchovných opatrení bolo porušovanie školského
a vyučovacieho poriadku, ktoré sa týkalo vysokej neospravedlnenej absencie - záškoláctva.
28
Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrila veľká absencia žiakov,
záškoláctvo, arogantné a nevhodné správanie žiakov voči pedagógom, bežné priestupky počas
vyučovania a na odbornom výcviku, drobné krádeže a vážnejšie prospechové nedostatky.
Niektoré z riešených problémov boli výrazne súkromného charakteru.
Našim cieľom v tejto oblasti je skvalitňovať úroveň výučby, posilňovať rady
vyznamenaných žiakov a čo najviac znižovať počet neprospievajúcich žiakov.
Naši žiaci sa pripravujú na prácu v oblasti služieb, a preto kladieme veľký dôraz na ich
spoločenské správanie. SOŠ obchodu a služieb Púchov sa môže pochváliť aj tým, že žiaci,
ktorí sa v nej pripravujú, vo väčšine prípadov, zvládajú zásady medziľudského styku na
požadovanej úrovni, o čom svedčí aj množstvo pochvalných a ďakovných listov z prevádzok
a pracovísk, na ktorých žiaci pracovali. Samozrejme objavujú sa aj nedostatky, ktorých síce
nie je veľa, ale v budúcnosti by sme ich chceli ešte minimalizovať.
p/ Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania
Podľa množstva žiakov, ktorí prospeli, nepochybne patríme medzi školy, ktoré
každoročne dobre pripravia absolventov po teoretickej, ale i praktickej stránke. Napriek tomu,
že nemáme od žiakov presnú spätnú väzbu o ich uplatnení sa na trhu práce, z rozhovorov
vieme, že časť z nich pokračuje v štúdiu na VŠ rôzneho zamerania, časť odchádza za
atraktívnejšie platenou prácou do zahraničia, časť začne samostatne podnikať, časť sa
zamestná v profesii, na ktorú sa pripravovali, malá časť pracuje v iných oblastiach a časť
absolventov je evidovaná na úradoch práce. Nezamestnanosť absolventov alebo úplná zmena
voľby profesie často ani nie sú vyvolané nezáujmom o zvolený odbor, na ktorý sa počas
štúdia pripravovali, ale nízkym finančným ohodnotením jednotlivých profesií. V mnohých
prípadoch práve toto má za následok skutočnosť, že mnohí absolventi odchádzajú vykonávať
svoju profesiu do zahraničia.
Počas štúdia majú naši žiaci možnosť absolvovať niekoľkomesačné pracovné pobyty
v zahraničí (napr. Rodos...), čo im značne uľahčuje pohyb a orientáciu na zahraničnom trhu
práce po skončení školy, pretože si vytvoria nové kontakty a získajú množstvo praktických a
životných skúseností.
Zoznam prevádzok, v ktorých sa vykonávala odborná prax žiakov hotelovej akadémie
v školskom roku 2013/2014
Žiaci hotelovej akadémie počas školského roka musia absolvovať:
a) povinnú súvislú prax:
2. ročník /počet žiakov 28, žiak odpracoval spolu 90 hodín/
3. ročník /počet žiakov 25, žiak odpracoval spolu 180 hodín/
4. ročník /počet žiakov 27, žiak odpracoval spolu 210 hodín/
5. ročník /počet žiakov 30, žiak odpracoval spolu 70 hodín/
b) povinnú prázdninovú prax:
2. ročník /počet žiakov 28, žiak odpracoval 120 hodín/
3. a 4. ročník /počet žiakov 52, žiak odpracoval 140 hodín/
29
Povinnú odbornú prax žiakov hotelovej akadémie – súvislú a prázdninovú žiaci
vykonávali v nasledovných prevádzkach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OTO SYSTEM s.r.o, 020 71 Nimnica 91/2
RONA a.s., Shreiberova 365, Ledniclé Rovne
Hotel Alexandra, Dvory, Púchov
Baračka, Trenčianske Teplice
Hotel Odevák, Piešťany
El Greco, Púchov
Hotel Študent, 017 01 Považská Bystrica
Zoznam prevádzok nadstavbového štúdia v školskom roku 2013-2014
P.č. Meno a priezvisko
1.
Ing.Ľubica Kafková
2.
Pavol Rusnák
adresa
Kuzmányho 923/27
Obrancov mieru 1150/2 ,
kaviareň WEST CAFÉ
BM GROUP s.r.o.
Reštaurácia Hošták, s.r.o.,
Dedovec 1748
Hostinec VOZNÍK, Hloža 1343
Furmanský dvor-POHOSTINSTVO
EKVITA – GASTRO, s.r.o. Centrum 29/39
ROSST, Pružina 519
Papradno 997
Kukučinova 366/72, Dolné Kočkovce
Pohostinstvo, Šoltésovej 1697/218
VITA Pružina,s.r.o., prevádzka Penzión
pod Strážovom
Hotel Podjavorník 1422
3.
4.
Andrej Melúch
Dušan Hošták
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tatiana Zbínová
Ivana Halušková
Ivan Pavlovič
Ján Janiga
Jozef Zdurienčik
Peter Faktor
Lukáš Buday
13.
Zuzana
Zdurienčíková
Sparidon Somaratis El Greco Company,s.r.o. Moyzesova
1909
Katarína Valachová JUVITEX, s.r.o. Trenčianska 1320
Vladimír Fukna
Moravská 1629
Ján Vlček
Súhradka 196/28,
CRISTALLO RESTAURANT
Iveta Vavríková
Slatinská 25/6
Ing.Jozef Poláček
Hotel Odevák, Odborárska 15
p.Jana Kollárová
ALEXANDRA HOTEL, s.r.o.
Bc. Aďa Gabrišová Ul.1.mája 899
Dvor 581
Ladislav Bechyně
Hotel LUHA, Jurkovičova alej 858
Renáta Vanečková RenART, Kuzmányho 902
OľgaMatúšová
Kaderníctvo OLA,
Ing.Rastislav Jellúš Mestská kaviareň, Štefánikova 811
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
017 01 Pov.Bystrica
020 01 Púchov
017 01 Pov.Bystrica
017 01 Pov.Bystrica
018 61 Beluša
020 51 Dohńany
017 01 Pov.Bystrica
018 22 Pružina
018 13 Papradno
020 01 Púchov
017 01 Pov.Bystrica
018 22 Pružina130
018 13 Papradno
020 01 Púchov
020 01 Púchov
020 01 Púchov
020 61 Lednické Rovne
018 61 Beluša
021 01 Piešťany
020 01 Púchov
763 28 Luhačovice
01707 Pov.Bystrica
Udiča 684
020 01 Púchov
30
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ingrid Valjentová
Ing.Michal Krasňan
Magdaléna
Gáliková,konateľ
Ing.Pavol Brnka
Mária Rolinčinová
PETROS ART,s.r.o.,Dolná Breznica 111
Pivný bar ENERGY 25, Hollého 11
B+K, spol..r.o., Sládkovičova 2545
Parkhotel na Baračke.s.r.o.
Baračka 89,
RONA a.s., Schreiberova 365
Hotel Študent, Sl.Partizánov
020 61 Lednické Rovne
010 01 Žilina
017 01 Pov.Bystrica
014 51 Trenčianske
Teplice
020 61 Lednické Rovne
017 01 Pov.Bystrica
Zoznam prevádzok v šk.roku 2013/2014,
v ktorých vykonávajú naši žiaci individuálny OV
Počet
žiakov
20
Názov zariadenia
1. Ahold Retail Slovakia, k.s., Tolstého 7, 811 06 Bratislava
2. Potraviny HD, Eva Hoštáková, Orlové 239, 017 01 Pov.Bystrica
2
3. Kaufland SR,v.o.s.,Trnavská 41/a, 831 04 Bratislava
5
4. ILSPORT, Ľuboš Ondraščin, Mierové námestie 882/35, 019 01 Ilava
1
5. Tesco Púchov, Okružná 1/1922, 020 01 Púchov
4
6. Roman Markovič, R.I.M.,Rybníky 932/12,01811 Beluša,predajňa Ilava
2
7. Dušan Jance,KROVMONT, 01822 Pružina 721
1
8. Rosinová Magda, Lichardova 1300/6, 020 01 Púchov
1
9. Marika Kvocerová,J.Kráľa 1102/21,0201 Púchov, kaderníctvo STYLE
1
10. Ing.Rastislav Jellúš,ul.1.mája 883/31,0201 Púchov
4
11. Ing. Rusnák , Prevádzka Furman,01852 Pruské 285
1
12. Bartošek, s.r.o., Štefánikova 810,02001 Púchov, Púchovčan
1
13. Chateau Mignon,Pod Kaštielom 949/9,01841 Dubnica n/V
1
14. Krajči Jozef,SNP 1481/136,Pov.Bystrica,Čierny Havran PU.Madagaskar PB
8
15. SK-Eltest,s.r.o., Pod Hájom 958/14, 01841 DCA, reštaurácia Fanúšik
3
16. Ťažké strojárstvo,a.s.,Továrenská 1413, 01841 Dubnica nad Váhom
3
17. Ladislav Kožík,Mojmírova 6, 02001 Púchov, Pub Pizzeria Púchov
1
18. Hedviga Luhová,Komenského 1626/3,0201 Púchov, reštaurácia Atlantýz
4
19. Eva Matuščinová,Kollárova 1305/15,018 41 DCA - Cardinál
2
20. Reštaurácia GARNI,s.r.o., Kukučínova 209/24,01701 Považská Bystrica
3
21. EUREST,s.r.o.,Miletičova 40,821 09 Bratislava
3
22. Peter Kyzúr,Ružová 111, 01901 Ilava, reštaurácia DELIKATESSO
2
23. B&M GROUP s.r.o.,Žilinská 812,01701 Pov.Bystrica,reštaurácia OÁZA
1
24. FROST service,s.r.o. KMK Restaurant,Uhrovecká 300/57, Led.Rovne
2
31
25. VITA Pružina,s.r.o.,Pružina 130, 018 22 Pružina
4
26. Drevo Líška Plus,s.r.o.,Čertov 642,02055 Lazy pod Makytou
1
27. Ledrov spol.s.r.o.,Schreiberova 369,02001Led.Rovne, Bala Dol.Breznica
1
28. Sports&Training Centre,s.r.o.,Svätoplukova 1463,0201 Púchov
2
29. Katarína Breznická,J.Palu 6/11,91441 Nemšová,Pizza di Siusi Pruské
1
30. Drahoslava Sobotová,Pod Hájom 1083/38-16,01841 DCA,Expresso DADA
1
31. Alena Šišková,Mojzesova 1744,02001 Púchov, Kozmetika - Pedikúra Pú
1
32. Ján Pavlík,Pružina 667, 018 22 Pružina
SPOLU
1
88
2. Ďalšie informácie:
a/ O psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania
Žiaci našej školy majú vytvorené vyhovujúce psychohygienické podmienky pre svoje
štúdium na praktickom a teoretickom vyučovaní.
b/ O voľno časových aktivitách:
V školskom roku 2013/2014 sa v našej škole uskutočňovali nasledovné záujmové krúžky:
P.Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Vedúci krúžku
Krúžky v školskom roku 2013-2014
Hamšíková Ludmila
Bc. Katarína Bučová
Bc. Anna Ciesarová
Bc. Tatiana Filiačová
Bc. Viera Filová
Ing..Helena Backárová
Bc. Mária Juríková
Bc. Naďa Karavanová
Bc. Lýdia Kavalíková
Bc.Zuzana Ďurkechová
Bc. Marta Luhová
Mgr.Renáta Tvarožková
Mgr.Jana Mikulová
Ing. Iveta Beláková
Mgr.Emília Bellová
PhDr. Jana Filová
Mgr. Anna Golejová
Mgr.Monika Línerová
Ing.Jana Kapralčíková
Ing. Oľga Játiová
Ing. Alena Kadlecová
Ing. Gabriela
Kanderková
Mgr. Miriam Kremeňová
Inovácia v stolovaní
Cukrarina trocha inak
Klub mladého barmana a baristu
Úprava tváre-vizáž
BlueGastro program v praxi
Dekoretívna tvorba v obchode
Spoznávajme víno
Skús objaviť tvorivosť a kreativitu vo vlasoch
Slávnostné stolovanie
Ošetrenie pleti,vizáž
Trendy v strihaní vlasov
Netradičný svet kuchára
Svet studenej kuchyne
Čaká nás maturita
Literárny seminár pre maturantov
Francúzština v každodennom styku
Maturujem z nemeckého jazyka
Cross fit
Internet-moj pomocník
Počítač - môj pomocník
Zdravá škola
Mozaika
Komunikácia v anglickom jazyku
32
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Ing. Nadežda Kryštofová
Ing. Mária Michálková
Ing.Mlenka Kolmanová
Mgr. Iveta Mináriková
Ing., Mgr. Anna
Pagáčová
Ing. Mária Pažítková
Ing. Renáta Priklerová
Mgr. Ivana Rezáková
Mgr. Petra Rusnáková
Mgr. Renáta Slugeňová
Ing.Jozefína Chanová
Ing. Nadežda Šajtlavová
Ing. Miroslav Štefek
Ing. Alena Štefeková
Ing. Marian Šuba
Mgr. Miroslava
Trenčanová
Ing. Jaroslava Urbanová
Ing. Zuzana Vaštíková
Mgr. Gabriela Vráblová
Mgr.Strelčíková Dana
Mgr. Marta Zigová
Bc.Budayová Eva
Bc.Viera Krátka
Ako písať maturitnú prácu
Divy sveta
Anglická gramatika
Spoločenskovedný krúžok
Zdrav životný štýl
Nové trendy v gastronómii
Angličtina-konverzácia
Zmaturuj z angličtiny
Matematika-príprava na VŠ
Nemčina v praxi
Nemčina
Hotelierstvo-súčasnosť a budúcnosť
Turisticko-poznávací krúžok
Nemčina pre maturantov
Kultúrou za poznaním
Slovenčina trochu inak
Kreativita a tvorivosť v gastronómii
Zručností
Školský časopis
Plávanie
Matematický krúžok
Starostlivosť o ruky a nechty
Úprava tváre-vizáž
c/ O spolupráci školy s rodičmi a poskytovane služieb deťom
Túto časť môžeme rozdeliť na:
1. individuálnu, pri ktorej stretnutia:
a/ vyvoláva škola v prípade problematického správania žiaka (záškoláctvo, krádeže...),
slabšieho prospechu, pri integrácii žiaka, pri práci s vývinovými poruchami učenia u detí
atď.
b/ stretnutia vyvoláva rodič alebo žiak z dôvodu osobných problémov alebo z dôvodu
kariérneho poradenstva,
2. skupinovú :
a/ formou stretnutí sa triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenia školy s rodičmi na
rodičovských združeniach,
b/ formou mimoriadnych rodičovských združení v prípade vyskytnutia sa mimoriadnych
skutočností, ktoré je potrebné naliehavo riešiť,
c/ škola realizuje DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
d/ aktívna účasť vedúcich pracovníkov alebo výchovného poradcu na
rodičovských združeniach pre ZŠ s cieľom pomôcť im pri výbere povolania.
33
d/ O vzájomných vzťahoch medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími
fyzickými osobami, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v školách
a/ Účasť na aktivitách realizovaných pedagogicko-psychologickými poradňami
a úradmi práce s cieľom pomôcť žiakom pri voľbe budúceho povolania.
b/ Organizovanie rôznych náučných seminárov, veľtrhov, súťaží a besied pre našich
žiakov, ktoré sa týkajú drogovej prevencie, kriminality, ďalšieho kariérneho postupu,
ľudských práv, boja proti rasizmu a iné.
c/ Návštevy rôznych kultúrnych podujatí, napr.: koncertov, divadelných predstavení,
galérií, múzeí, hradov a zámkov a pod.
d/ Odborné exkurzie, ktoré sú zamerané na zlepšenie a upevnenie si vzťahu
k zvolenému povolaniu a získanie nových informácií v zvolenom odbore.
e/ Organizovanie rôznych olympiád (matematická, jazyková, ľudských práv), SOČ,
súťaží zameraných napr. na overovanie si zručností, vedomostí, recitačných
a výtvarných schopností a pod.
f/ V škole funguje knižnica, kde si žiaci môžu vypožičať nielen povinnú literatúru.
g/ Škola má svoj školský bufet a školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje denne stravu
pre 675 stravníkov.
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.6. 2014.
V Púchove dňa 15. 10. 2014
Mgr. Ivan Kasár
riaditeľ školy
34
35
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014