20
11
Odborný seminár
BetónRacio 2011
sila myšlienky v betóne
Obsah
Odborný seminár BetónRacio 2011
R1 úsek Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. etapa
Ing. Martin Šuster
...5
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie
chlazení čerstvého betonu
...15
Biele vane
...29
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
...51
STN 73 6123: 2010 - Výber zo zmien ...65
Novinky firmy BetónRacio
...71
Vymývané betóny – návrh a overenie v praxi ...85
Ing. Petr Pazderník
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Ing. Matej Špak, PhD.
Ing. Igor Halaša
Ing. Oto Vojtechovský
Ing. Martin Šuster
strana 4
Ing. Martin Šuster
R1 úsek Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. etapa
Odborn seminár Betón Racio, Vysoké Tatry 2011
Ing. Martin uster, [email protected]
Téma 1
Téma 2
Základné informácie o II. etape realizovaného úseku R1:
• tvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia kategórie R 22,5/100 (80)
• Je napojená na súasnú sie troma mimoúrovovmi kriovatkami
arnovica – Lehôtka pod Brehmi – áovské Podhradie
• Je vedená v násype v údolnej nive rieky Hron pozd elezninej trate
• Prvá etapa bola dokonená v novembri 2009, druhá etapa na zaiatku
roku 2011
• Z 10 tich mostov druhej etapy sú tri vedené nad riekou Hron, oznaené
ako objekt 222, objekt 220 a objekt 216
strana 6
Ing. Martin Šuster
R1 úsek Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. etapa
Niektoré zaujímavé druhy mrazuvzdornch betónov
strana 8
Niektoré zaujímavé druhy mrazuvzdornch betónov
Niektoré zaujímavé druhy mrazuvzdornch betónov
Ing. Martin Šuster
R1 úsek Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. etapa
strana 10
Ing. Martin Šuster
R1 úsek Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. etapa
Uprostred steny
M62707
Dole pri okraji
M61564
2cm od vrchu
M62704
Uprostred steny
M61561
2cm od okraja
M62749
strana 12
Ing. Martin Šuster
R1 úsek Žarnovica - Šášovské Podhradie - II. etapa
strana 14
Ing. Petr Pazderník
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie chlazení čerstvého betonu
strana 16
Ing. Petr Pazderník
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie chlazení čerstvého betonu
strana 18
Ing. Petr Pazderník
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie chlazení čerstvého betonu
strana 20
Ing. Petr Pazderník
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie chlazení čerstvého betonu
strana 22
Ing. Petr Pazderník
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie chlazení čerstvého betonu
strana 24
Ing. Petr Pazderník
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie chlazení čerstvého betonu
strana 26
Ing. Petr Pazderník
Stetter Cooling Systems – progresivní technologie chlazení čerstvého betonu
strana 28
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
"$! !0.//+!" (!!&+01,-02,0,0.//
!, ,$ #& +
,
$& %$&"$#&
• # -#! #$% !
• #*
!
• !$%"!!
• -#$&!,+$%
strana 30
%
'
($&&&)
'
'
$&&&
"
,"
,%"% ,%
"% "$ & -"%$
,"
"#" !+
, %
#"
%"
," -%&
, #%
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
%
#/
%"
# "# &
."# "# &/%
"
#
."#$ "# &. "$ &/ &
% ."%
.%
%&
%"-
.%
"#!$
."#"#/%
#,.!
"" . &0
.%
%"
"" 1
.%
,%
" ,
.
.""$
.#"%"$"
"$ strana 32
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
&!'
'&)%& $)
" '
1&(""
"*2
0&( "$*3
1$!"$0"&
1!"$
$'!"$&
"&!' %$ "
!' )
)$" 2&0
$&
&
"*"
" ' "#
"&#
#)&$ &
! %"( $& &( #
% ! #*
%%"$# #%% )
!$
strana 34
%"#,
-" -!
""#
-
! " %",
--$ "
-#
$#"!$%!,
-! "
"!"#
-$" #
"!!
"$%!"#%!$!$%+!!+
%"+#%""
"
"$"!!
!)8%A!"#9
7,=8!"(##"9
6,#)%+6,+"%%!
6!%''%8>?4@;)!)#%9
"#7,!$#!"%#%"'
)%'
6+"'+! #!"#'-'("&#&%'
6%'"'8!',
)
"97'%#'(!"+
)7!+'
,"%#&7!
$%"'%("%'
6*5,"7)$8=<97%)%'7)+$$
!"!'#%#&%'5
6"%)"))#%#%7!$#!")%#&7)+$$
'%#&7!"!'#%#&%'
"#+6)'"''(!"#+8!#%
%"+9
6!"),'$)!"#+7,-!")+
!
"+!"
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
$ "
'( "$&$%$$&$ % $#
" $ "
$ ".
351
%321.$&'"# "" $" ".
("#$& $"
%461. $%
$ !,
-'$%"#' $$'" /"( %
4410
-'("#$ " "
"$%
$.$
!#!# !#'#%
4 ! '#!$
•*'!24 %%'
4* #!#
4#' ')
'!#!#
4!%)
!#
57189:6
•'( %!*!#
%5!%#%+1 *#3336
5 (#%! '#!$6
*!#
%# !!$ #( '(
%*%#'
4($#1(24%+! '
4#* "$'
4
*! #%
•'4%+'!#)
'*%"%&
!
strana 36
&%($/0% (")2!!$
&3
0!%#0( "%2!
0!!!!&3
%#()!#! !%"%%&%&
!!$
&1!#"%
#%"!
% (")
%( "%!!/
0&!
!
0 )!%!#
0(&%'$
!2!
&3
0 !%!#
%!!!!
0(%"!!(&%
%
0%!
Uvonené hydratané teplo J/g
Uvoovania hydrataného tepla v ase
400
350
300
250
200
150
100
50
0
12
24
48
72
96
120
144
168
Hodiny
CEM I 42,5 R
CEM III/B 32,5 N
A (CEM I 42,5R+EP)
C (CEM III/B 32,5 N+Spl.)
B (CEM I 42,5R+EP+Spl.+Sp.p)
D (CEM III/B 32,5 N+Spl.+Sp.p)
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
Hydratané teplo uvonené po 24 h
Cement CEM I 42,5 R
Vzorka A: cement CEM I 42,5 R + elektrárensk popolek
Vzorka B: cement CEM I 42,5 R + elektrárensk popolek
+ superplastifikátor + spomaovacia prísada
Cement CEM III/B 32,5 N
Vzorka C: cement CEM III/B 32,5 N + superplastifikátor
Vzorka D: cement CEM III/B 32,5 N + superplastifikátor
+ spomaovacia prísada
Hydratané teplo uvonené po 7 doch
Cement CEM I 42,5 R
Vzorka A: cement CEM I 42,5 R + elektrárensk popolek
Vzorka B: cement CEM I 42,5 R + elektrárensk popolek
+ superplastifikátor + spomaovacia prísada
Cement CEM III/B 32,5 N
Vzorka C: cement CEM III/B 32,5 N + superplastifikátor
Vzorka D: cement CEM III/B 32,5 N + superplastifikátor
+ spomaovacia prísada
strana 38
#! -$-
!
,!
,!$%-%!$"!
,%!!
,%
! !-!#!"-! !!!*
,!$% $ ,!!!
,
!"$$
! * $%!
!#!"!!.%*+++/
,$! !"*! *!$
$! !-!!,
,$ % !
,! ! *!$
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
"
(#"
" ( "
#
("! '
(#)"")
"
(#")!
!"&
"$
'"&"''"$.1""
1& #
' ( "&
"$.1&)"
1 ""&''"$2"
!"$"%
"
'#(.1/:'
1/=&' %!
1&!&'
1&'"
")&#2""?;5
1
2/:<
1""752
/=9
1""
"$
'#>;5 $"& ";09
1 ""'
"$
'#!7-:503& "!)&
!"/4
1"""'!7-=0
1""&)$$1:5#
":>875/
strana 40
Pevnos v tlaku v MPa
50
28 dní
40
30
20
1 de
10
0
0
10
20
30
Teplota oetrovania v °C
40
!
50
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
##
#!.
0&#!1 ##
0&#!2&$31###!
2&#$3.
0#&$ #%
0&$$& $!#&!!#!
0'&$0#%
'!' #1#%
$!$ #.
0#&!!87'86540###'
0#&!!:6541'-&'!"# !'# #-$ %#%1&#!
0#&!!9741/6##$'1#
-$&#&
"
/
strana 42
"# '
46893/4
#' !# 340"# '45
!# 0!%#.73<'!#'#%
#' %0!!&$31*=7
#''&# #%0!($'(""871
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
%
&
& & &
& '!
(
&
! *
+ #$
+
#
+
,##
,
!#
! )
!)
!#
"!
strana 44
$"$!!" "% '0' "&!$4$,."$.
' -
/"'/ /""%
/"""$"%
231
/&!
" / &%
'"$
&"$ $
/$-/#"'"
/$ "#&'"
! '$ "$%#
!
)!"0
2)
!#!#)
!
2 (!(!
!*)!%"0
2!*#%
!!# '
2#!*#
!! '
3%*
'")%/
"!#1
$
" '!
$ %!%"41
&%#!#51
!'*%")%$%)#4!!'5/
%#)#4!'5
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
"+
$
!)
!$ !
*
+
$
)
+
+$
"$
!!
*
+
%!%!
+
%
!#
+!"
+$
#
Smernica BIELE VANE
•
•
•
•
•
•
# ""$!"#/
%!($& "$&.
#"
$!"#"$.$
"
#)"'"
$ #!)' $.
&$"0$!"#1 #!"$ "$!"#.
'".$'.$.#.!"$.
#
((&
strana 46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
!"
& ' # !$
( ! !$
) $ * + , - . &% "
SmeBV, kapitola 5. Betón
& # /*,
•
*'+'%$(*$%*-$*%'(#-
%($ *6*-$ 6 '$ *%' %''!(# <:=8;6
•
%$(*# /*, # $)*.()
<:=8; #()(*&#- %'#$* #$#(%'
'! * &'$(6
•
#6%#"% '$ ,#$$'!(* #$
%)%#% 6
•
'! * # $(# %& $ 6
•
&'$ *'!(*#' =7
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
!' !+,$&
•
•
•
! $!)"!"&(,&"$ ! !"$!
111++ ( ! &"$"$ ! +&"("$$&
"& !& !+,$&
$!++" !&* !+,$&",&
#(% ,(
64725
$&$&& (
•
*#*"##(
•
"#"$+&"&*%&#(6*"#*#'
5$&("#"#*& **,'&#
#&"&,*%&#(
•
"#""(/&,(&& (*-$"!$
#.$&#$&*& ($)%#.&"
<=>?;5?
•
"&#$&*& (,,'#*#"$,
& *7<;/=?984"&<=<@94
•
#&%&#(.*4
•
&&"&#.(
•
.#&& (
strana 48
(&"$
•
%-%"&,
-% !/"&0
-% $%%
& "
"
•
%.' "!#,, &%
%,
•
!"&$
•
!
&
•
"&
•
#%=1;
•
•
"+$ &')"!
$ 4:=2;85?864;0956480<4(::4;
4(1!"#=8!9:;?83>
4$ #+))"$*$!
Betón zodpovedá poiadavkám smernice
Vlastnosti betónu dosiahnuté po predpísanej dobe zretia betónu (dni)
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Biele vane
SmeBV, kapitoly 6. a 8.
1,2."-/% &"#
"#
&&"
•
"&"#"+ %%#
!"#$
strana 50
Ing. Matej Špak, PhD.
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
BETÓNY S VYSOKM
OBSAHOM POPOL
EKA
Ing. Matej pak, PhD.
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
o je popolek ???
Foto: web; autor
strana 52
Odborn
seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn
Smokovec
Popol / popolek
Prevane anorganick
zvyok po horení rôznych materiálov (komunálny odpad,
drevo, uhlie, rôzne organické odpady, ...).
Zloenie popola, resp. popoleka závisí hlavne od:
-zdroja – lokalita, z ktorej surovina pochádza
-zloenia pôvodnej suroviny - pôvod odpadu, druh drevnej hmoty, hnedé /
ierne uhlie, ...
-podmienok horenia - teplota, dka, teplotn
priebeh
-spoluspaované látky
Zdroj: autor
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Vroba popol
eka
Vzniká fluidnm spaovaním ierneho alebo hnedého uhlia v tepelnch
elektrárach, resp. teplárach. Pri spaovaní vznikajú sklovito-amorfné astice
s prevane guovitm tvarom zn, ktoré sú zachytávané na odlu
ova
och.
Zdroj: LUTZE, D., 2009; MALHOTRA, V.M., 2005
Foto: autor a archív BetónRacio, s.r.o.
Ing. Matej Špak, PhD.
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Schéma
tepelnej
elektrárne
Elektrostatické, príp.
mechanické odluovanie
popoleka zo spalín
Schéma: http://www.seas.sk/_cms_/_files/822/schema_tepelna.htm
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Chemické zloenie
Charakteristické chcemické zloenie hydraulickch a puzolánovch látok [hm. %]
Zloka
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Na2O
SO3
Strata
íhaním
Popolek z
ierného uhlia
50-57
25-30
5-12
2-4
1,5-3
0,2-2
0,5-1,2
N/A
Popolek z
hnedého uhlia
43-60
19-34
4-8
4-6
0-2
0,5-1
0-5
N/A
Popolek
ENO
61,7
18,3
8,2
5,3
1,4
0,6
0,3
1,2
Portlandsk
cement
19-23
3-7
1,4-4
61-67
0,6-3
0,3-1,5
1,6-4
N/A
CEM II / B-S
32,5 N
26,1
5,7
1,7
55,7
4,2
<1
2,6
2,3
Zdroj: LUTZE, D., 2009; BEZD
K. J., 1975; databáza BetónRacio, s.r.o.
strana 54
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Popolekov betón
Samotn popolek netuhne a
netvrdne a nie je ani latentne
hydraulick.
Amorfn SiO2 reaguje s Ca(OH)2,
priom vzniká tzv. C-S-H gél.
Zdroj: STN EN 450-1 +A1: 2008; STN EN 206-1: 2004
Foto: archív SvF, TU KE
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Popol
ek poda STN EN 450-1 +A1
Prímes druhu II
Jemn práok prevane z guovitch sklovitch astíc.
Puzolánová prímes.
Skaldá sa prevane z SiO2 a Al2O3, pri
om obsah aktívneho SiO2 (STN EN 197-1) je
najmenej 25%.
Popol
ek do betónu – prímes druhu II – stavebn vrobok v systéme 1+
Po
iato
ná skúka typu + vnútropodniková kontrola + plánované skúky +
kontrolné skúky + po
iato
ná inpekia vroby a VPK + priebená inpekcia VPK.
Potrebné dokumenty: certifikát zhody + vyhlásenie zhody.
Zdroj: STN EN 450-1 +A1: 2008; STN EN 206-1: 2004; Vyhláka . 158/2004, Príloha 1
Ing. Matej Špak, PhD.
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Poiadavky na popolek poda STN EN 450-1 +A1
Vlastnos
Povolené hodnoty
Strata íhaním
Kategória A: max. 5,0 %; Kategória B: 2,0 – 7,0 %; Kategória C: 4,0 – 9,0 %
Chloridy (Cl-)
max. 0,10 %
SO3
max. 3,0 %
Von CaO
max. 2,5 % (nad 1,0 % potrebná skúka na objemovú stálos)
Aktívny CaO
max. 10 %
Aktívny SiO2
min. 25 % (popolek zo spaovania len prákového uhlia vyhovuje)
Celkov obsah SiO2, Al2O3 a Fe2O3
min. 70 % (popolek zo spaovania len prákového uhlia vyhovuje)
Alkálie (Na2O ekvivalent)
max. 5,0 % (popolek zo spaovania len prákového uhlia vyhovuje)
MgO
max. 4,0 % (popolek zo spaovania len prákového uhlia vyhovuje)
Rozpustn PO4-III (P2O5)
max. 100 mg/kg (popolek zo spaovania len prákového uhlia vyhovuje)
Jemnos (zostatok na 0,045 mm)
Kategória N: max. 40 %, ± 10 % deklarovanej hodnoty; Kategória S: max. 12 %
Index aktivity
Po 28 doch min. 75 %; Po 90 doch min. 85 %
Objemová stálos
max. 10 mm (ak je obsah voného CaO do 1,0 %, popolek vyhovuje)
Merná hmotnos zn
± 200 kg.m-3 oproti deklarovanej mernej hmotnosti
Zaiatok tuhnutia
max. dvojnásobok oproti cementovej kai zhotovenej zo 100 % cementu
Po
adované mno
stvo vody
Pre kategóriu S: max. 95 % oproti cementu; Pre kategóriu N: nestanovuje sa
Nebezpené látky a rádioaktívne iarenie
Index hmotnostnej aktivity: I =Zdroj:
1,0 STN EN 450-1 +A1: 2008; Zbierka zákonov . 528/2007, Príloha 1
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Certifikát zhody + vyhlásenie zhody
Zdroj: archív BetónRacio, s.r.o.
strana 56
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Popol
ekové betóny - hospodárske hadisko
Bené betóny, dobre
erpatené a pumpovatené,
s niou dávkou cementu
Liate podlahové potery
(náhrada drahch
anhydritovch poterov)
Betóny s vysokm obsahom
popol
eka (HVFA) aj s
konzistenciou S4; cca 50 %
úspora cementu
Zdroj: autor
Foto: autor
Odborn
seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn
Smokovec
alie vyuitie popoleka
Stabilizácie, CBGM
Betónové vozovky s
popolekovou prímesou
Geopolyméry na báze
popoleka (bezcementové
betóny)
Zdroj: autor
Foto: web; autor
Ing. Matej Špak, PhD.
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Popol
ekové betóny - globálne hadisko
Environmentálne hadisko
• celosvetová ro
ná produkcie cementu 2,8 mld. ton cementu
• pri vrobe 1 tony cementu vzniká priemerne cca 1 tona CO2
• cementárensk priemysel má 5%-n podiel produkcie CO2
• spracovanie druhotnch surovín z priemyselnej vroby (el. popol
ek)
Ekonomické hadisko
• cement tvorí cca 15% hmotnostnch betónu (ben betón C 25/30)
• cena popol
eka je cca 5 - 8x niia ako cement
Technické a technologické hadisko
• zlepenie spracovatenosti
• vylepenie charakteristík zatvrdnutého betónu (dlhodobá pevnos, odolnos
proti vplyvom agresívnych látok, vodotesnos, ...)
Zdroj: Mineral Commodity Summaries 2010; WORRNELL, E., 2001; autor
Odborn
seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn
Smokovec
Charakteristika HVFA betónov
Obsah popoleka 30 a 60 % z celkového mnostva
spojiva (cement, popolek)
Obsah popoleka min. 50% z celkového mnostva
spojiva (cement, popolek)
Obsah vody zvyajne cca 180 kg/m3
Nízky obsah vody, zvyajne menej ako 130 kg/m3
Mnostvo cementu zvyajne cca 200 kg/m3
Mnostvo cementu zvyajne do 200 kg/m3
Betóny so pecifikovanou 28-dovou pevnosou
v tlaku menej ako 30 MPa, konzistenciou sadnutia
kuea menej ako 150 mm (S1 – S3) a vodn
m
súiniteom vyím ako 0,40 mono vyrobi
So superplastifikátorom je moné pripravi betóny
so pecifikovanou 28-dovou pevnosou v tlaku 30
MPa a viac, konzistenciou sadnutia kuea viac ako
150 mm (S4 – S5) a vodn
m súiniteom mením
ako 0,35
S prevzduovacou prísadou je moné pripravi
betóny vystavené prostrediu so striedav
m
úinkom zmrazovania a rozmrazovania
Zdroj: MALHOTRA, V.M., 2005
strana 58
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Experimentálne overenie HVFA betónov
Zlo
ka
Druh
Pôvod
Cement (c)
CEM II/A-S 42,5 R
Tura nad Bodvou
Prímes (p)
popolek do betónu
Hencovce
Kamenivo (k)
PHK – 0/4, 4/8, 8/16
Gea
Prísada superplastifikátor
Berament HT121
Berament HT2, C101
polykarboxylát
Voda
Príprava betónov pri laboratórnych podmienkach
Mieanie betónu, vroba, ulo
enie a skúanie vzoriek v súlade s normami
Konzistencia vetkch betónov S3 po dobe 45 minút od zamieania
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Experimentálne overenie HVFA betónov
Oznaenie
FA1-0
FA1-1
FA2-1
FA3-1
FA4-1
FA5-1
FA4-2
FA3-2
FA3-3
FA3-4
FA3-5
FA0-0
Popolek
50%
50%
43%
37%
30%
23%
30%
37%
37%
37%
37%
0%
p/c
1,00
1,00
0,75
0,58
0,43
0,30
0,43
0,58
0,60
0,60
0,60
–
v / (c + k.p)
0,87
0,80
0,75
0,69
0,63
0,59
0,64
0,53
0,65
0,73
0,75
0,53
Oznaenie
FA1-1
FA2-1
FA3-1
FA4-1
FA5-1
FA0-0
Popolek
50%
43%
37%
30%
23%
0%
p/c
1,00
0,75
0,58
0,43
0,30
–
v / (c + k.p)
0,80
0,75
0,69
0,63
0,59
0,53
Vzorky na urenie pevnosti v tlaku
po 2, 7, 28, 56, 120 a 350 doch
Ing. Matej Špak, PhD.
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Vvoj pevnosti v tlaku v priebehu asu v závislosti od mnostva popoleka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Vvoj pevnosti v tlaku v priebehu asu v závislosti od mnostva popoleka
strana 60
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Prírastok pevnosti v tlaku za urité asové obdobie
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Korelácia medzi súiniteom spojiva a pevnos
ou v tlaku po 28 doch
Ing. Matej Špak, PhD.
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Korelácia medzi súiniteom spojiva a pevnos
ou v tlaku po 350 doch
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Vvoj pevnosti v tlaku v priebehu asu v závislosti od pouitej prísady
strana 62
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Pevnos
v tlaku po 28 doch v závislosti od vodného súinitea
v / (c+k.p)
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
STN EN 206-1/NA:2009 a koncepcia k- hodnoty
CEM I 32,5
k = 0,2
CEM II/A-S; CEM II/B-S; CEM III/A
k = 0,2
CEM I 42,5 a vyí
k = 0,4
Vodn sú
inite s koncepciou k- hodnoty v / (c + k.p)
Pri koncepcii k-hodnoty mono bra do úvahy mnostvo popol
eka max. do
vky 0,33-násobku mnostva cementu.
Zdroj: STN EN 450-1 +A1: 2008; STN EN 206-1/NA: 2009
Ing. Matej Špak, PhD.
Betóny s vysokým obsahom popolčeka
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
STN EN 206-1/NA:2009 - koncepcia k- hodnoty
Vodn sú
inite s koncepciou k- hodnoty v / (c + k.p)
Pri koncepcii k-hodnoty mono bra do úvahy mnostvo popol
eka max. do
vky 0,33-násobku mnostva cementu.
Pre prevzdunené betóny XF2 a XF4 sa popol
ek, ako aktívna prímes do
mnostva spojiva nezarátava vôbec.
Pre vetky ostatné stupne vplyvu prostredia (XC, XD, XA, XF1 a XF3) mono
bra do úvahy max. vodn sú
inite v súlade s k- hodnotou v / (c + k.p)
Vä
ie mnostvo popol
eka sa nesmie bra do úvahy pre vpo
et
vodného sú
initea ani pre minimálny obsah cementu !!!
Zdroj: STN EN 450-1 +A1: 2008; STN EN 206-1/NA: 2009
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
STN EN 206-1/NA:2009 - koncepcia k- hodnoty
Minimálne mnostvo cementu
Maximálny vodn sú
inite
C 16/20 – XC1
260 kg/m3
C 16/20 – XC1
0,65
C 20/25 – XC2
280
kg/m3
C 20/25 – XC2
0,60
C 25/30 – XC3
280
kg/m3
C 25/30 – XC3
0,55
C 30/37 – XC4
300 kg/m3
C 30/37 – XC4
0,50
p / c < 1,00
do triedy C 30/37
p / c = 1,00 a 1,35 C 16/20 a C 25/30
p / c > 1,35
do triedy C 12/15
p / c < 0,55
do triedy C 16/20
pri vysokej dávke plast. C 25/30
p / c > 0,55
do triedy C 12/15
Moné vetky triedy do C 30/37 – X0
Zdroj: STN EN 206-1/NA: 2009
strana 64
Odborn seminár BETÓNRACIO 2011 – Horn Smokovec
Úitkové vlastnosti HVFA betónov
Zlepenie spracovatenosti erstvého betónu (konzistencia, pumpovatenos
)
Niie hydrata
né teplo uloeného betónu – monos
realizácie masívnych
kontrukcii bez rizika nadmerného vzniku trhlín
Monos prevzdunenia HVFA betónu na dosiahnutie poadovanej
mrazuvzdornosti a odolnosti proti vode a CHRL (freez/taw)
Pevnostné charakteristiky (pevnos
v tlaku, pevnos
v ahu za ohybu, odolnos
proti
abrazívnym úinkom) zatvrdnutého HVFA betónu porovnatené s betónmi z
portlandského cementu
Dosahovanie vyích kone
nch pevností – vaka puzolánovej aktivite popoleka
Vrazne lepia odolnos proti tlakovej vode – vodotesnos
Lepia odolnos proti vplyvu rozli
nch agresívnych prostredí
Zdroj: MALHOTRA, V.M., 2005; autor
Ing. Igor Halaša
STN 73 6123: 2010 - Výber zo zmien
Igor Halaa
STN 73 6123: 2010
Zásadné zmeny z pohadu vrobcu:
•
•
•
•
•
Nová klasifikácia a urenie vhodnosti CB a redukcia tried
Oznaovanie CB,
Vstupné materiály – nové/doplnené poiadavky:
- cement
- kamenivo
- NIE recyklovaná voda
Nové kritériá mechanicko – fyzikálnych vlastností
Nové kritériá trvanlivosti CB
strana 66
STN 73 6123: 2010
Nová klasifikácia, urenie vhodnosti CB, redukcia tried:
• CB I:
plochy na letiskách, dianice, rchlostné cesty
• CB II:
cesty I. a II. triedy, odstavné a parkovacie plochy
pre vozidlá nad 3,5 t
• CB III:
cesty II. a III. triedy, odstavné a parkovacie plochy
pre vozidlá do 3,5 t
•
Triedy CB L a CB IV zruené!
STN 73 6123: 2010
Oznaovanie CB:
Betón STN 73 6123 – CB II – Cl 0,4 – Dmax 22 – S1
Betón STN 73 6123 – CB II – Cl 0,4 – Dmax 22 – S1
-
-
-
-
-
Oznaenie normy
Skupina krytu (trieda)
Obsah chloridov (podobne ako v STN EN 206-1)
Maximálne zrno (podobne ako v STN EN 206-1)
Konzistencia betónu pri dodaní
Ing. Igor Halaša
STN 73 6123: 2010 - Výber zo zmien
STN 73 6123: 2010
Vstupné materiály – kamenivo:
•
•
•
•
•
•
•
Nie je prípustné pouitie uhliitanového kameniva,
recyklovaného ani umelého
Obsah chloridov, síranov, síry,
Objemová stálos (zmraovanie suením)
Drobné kamenivo: zrnitos + typická trieda zrnitosti, f3,
organické látky, nasiakavos
Hrubé kamenivo: zrnitos + typická trieda zrnitosti, FI20,
SI20, LA, MDE, MS18, F1, WA24, odolnos voi ASR
(chemicky + dilatometricky)
Pre obrusné vrstvy CB II a CB I len drvené kamenivo!
Pre CB II a CB I deklarova aj PSV
STN 73 6123: 2010
Vstupné materiály – kamenivo:
•
•
•
•
Pre vrobu CB minimálne 3 frakcie
CB III môe by Dmax 16
CB II a CB I minimálne Dmax 22
Krivka zrnitosti musí vyhovie hraniciam v tab. 7
strana 68
STN 73 6123: 2010
Vstupné materiály – cement:
•
•
•
CB I: jedine „cestn cement“
CB II: CEM I 42,5 alebo CEM II/A,B-S 42,5
CB III: CEM I 42,5 alebo 32,5; CEM II/A,B-S 42,5;
CEM II/A,B-S 32,5
Prímesi druhu I je moné do CB poui.
Prímesi druhu II nie je moné do CB poui!
STN 73 6123: 2010
erstv a zatvrdnut betón:
•
•
•
•
•
Prieny ah / ah pri ohybe
Odolnos povrchu voi vplyvu vody a ChRL
Mrazuvzdornos (odporúaná pre CB I a CB II)
SF pre CB I a CB II
Pevnos v tlaku na valcoch (odporúaná pre CB I a CB II)
Ing. Igor Halaša
STN 73 6123: 2010 - Výber zo zmien
STN 73 6123: 2010
Ukladanie betónu, úprava povrchu:
•
•
•
•
•
Pre CB I a CB II je potrebné poui finier!
Pri teplote vzduchu pod 5 °C sa nesmie betónova
Zhut
ovanie strojovo, rovnomerne po celej írke
ukladaného pásu, úinnos v celej hrúbke vrstvy
Kropenie povrchu erstvého betónu vodou: ZAKÁZANÉ
Ochrana povrchu betónu: ihne po dohotovení
strana 70
Ing. Oto Vojtechovský
Novinky firmy BetónRacio
Oto Vojtechovsk
Novinky firmy BetónRacio
Spolupráca s firmou Hebau
strana 72
Produkty na vylepenie
betónovch povrchov
Odformovacie prostriedky,
prísady a vlákna
Ochranné nátery a istiace
inidlá
I. Produkty na vylepenie betónovch povrchov
1. Retardan papier pre vymvané betóny
Typ
Vekos
zrna
Hbka
prieniku
úinnej
látky
Papier
WB
Papier
siv
WB
Papier
lt
WB
Papier
modr
WB
Papier
zelen
WB
Papier
erven
0 – 4/8
0 – 4/8
4–8
4–8
8 – 12
8 – 16
16 – 32
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
cca. 0,5
cca. 0,7
1–2
2
2–4
3–5
5–8
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
RSE
SE
Papier 01
Ing. Oto Vojtechovský
Novinky firmy BetónRacio
2. CSE® Entaktivierer (Deactivator) – tekut prostriedok na vymvané
betóny
Verzie deaktivátorov vhodné pre negatívnu aj pozitívnu metódu pouitia
Verzia pro – na báze rozpú
adla
Verzia nova – na báze vody
Verzie deaktivátorov vhodné pre pozitívnu metódu pouitia
Verzia solotop – na vodnej báze
Verzia multitop – na vodnej báze, s parotesniacou zábranou
a ochranou proti dau
strana 74
Typ
Vekos
zrna
mm
Hbka
vymytia
mm
CSE
005
modr
CSE
01
modr
CSE
02
hned
CSE 10
zelen
CSE
25
lt
0 - 4,8
0 - 4,8
2-8
2-8
4-8
cca.
0,3
cca.
0,5
cca.
1,0
cca.
1,5
cca.
2,0
CSE
50
ruov
68/12
cca.
2,5
CSE
70
ed
8 - 16
cca.
3,0
CSE
130
biely
CSE
200
oran.
CSE
300
fialov
8-
12
16 -
16/22
-16/32
32
cca.
4,0
cca.
5,0
cca.
6,0
3. Microgel
gél s obsahom povrchovo aktívnej látky a kyseliny, ktor napomáha
vytvára dokonalejie a precíznejie betónové povrchy.
jeho pouitím sa odstráni len povrchová vrstva cementovej pasty
a jemn piesok i kamenivo sa odhalia
ahko pouiten na vertikálne a horizontálne povrchy
Typy:
Spezial
Forte
V01
Ing. Oto Vojtechovský
Novinky firmy BetónRacio
II. Odformovacie prostriedky, prísady a vlákna
a) Odformovacie prostriedky
Wabicon HP – na báze vody, vhodn pre oce
ové, drevené aj plastové
formy. Zabrauje korózii oce
ovch foriem. Pouíva sa pri zhotovovaní
neporézneho architektonického betónu.
Partikon II – na báze rozpúadla, vhodn pre oce
ové, drevené
a plastové formy. Pouíva sa pri zhotovení vysokohodnotného betónu.
Wetcast-Formfluid HP – peciálny odformovací prostriedok vhodn
na polyuretánové, latexové, silikónové a pod. formy. Pouíva sa pri
vyrábaní betónu, ktor sa má vzh
adom pripomína prírodn kame.
strana 76
b) Prísady
HYDROMIX-Fluid 50 – peciálna
prísada so zlokou tvoriacou
hydrofóbnu vrstvu na betónovom
povrchu. Jej prítomnos
redukuje
tvorbu vkvetov. Vrobok je
vhodn na zhotovovanie
prefabrikovanch vrobkov.
ARCON-Fluid SCC – plastifikátor
na prípravu samozhutnitench
dekoratívnych a architektonickch
betónov. Prísada zniuje mieru
segregácie a napomáha teda
k tvorbe vylepench povrchov.
III. Ochranné nátery
a) COLORFRESH Intensiv – vhodn
pre
architektonick
a dekoratívny betón i
prírodn
kame. Neadhezívny a sprejom
nanáaten
. Chráni pred vodou, mastnotou,
pinou a v
kvetmi. Je odoln
voi
poveternostn
m vplyvom a UV lúom.
Chráni pred stratou farby. Aplikovaten
na erstv
betón a aj na hotov
v
robok.
Náter je trvanliv
a oderuvzdorn
.
Vhodn
pre vnútorné a vonkajie pouitie.
Ing. Oto Vojtechovský
Novinky firmy BetónRacio
b) COLORTEC MAX
Vlastnosami sa podobá vrobku
COLORFRESH Intensiv.
Jeho vekou vhodou je tvorba
neviditeného ochranného náteru.
Vhodn pre interiérové aj
exteriérové pouitie.
c) COLORTEC Rapid – prípravok vhodn
pre hladké neomietnuté
betónové povrchy. Zanecháva neviditen
ochrann
hydrofóbny
povlak. Chráni pred v
kvetmi a pinou. Nanáa sa na v
robok priamo
po odformovaní, resp. po oddebnení.
d) PROWALL – peciálny anti-graffitov
náter na báze vosku. Slúi na
oetrenie protihlukov
ch stien, mostov a in
ch betónov
ch povrchov.
Je takisto vhodn
aj na kovové, sklenené a plastové povrchy.
Graffit sa z povrchu oetreného v
robkom PROWALL odstrauje
prostredníctvom vysokotlakej vodnej pitole. Nie je potrebné
chemické istenie. Náter je po zaschnutí neviditen
a hydrofóbny.
strana 78
Ing. Oto Vojtechovský
Novinky firmy BetónRacio
strana 80
Ing. Oto Vojtechovský
Novinky firmy BetónRacio
strana 82
Ing. Oto Vojtechovský
Novinky firmy BetónRacio
BR SRA 100
protizmraovacia prísada – redukuje mieru zmraovania zrejúceho
betónu
betón je homogénny a nemá tendenciu „poti sa“
dávkovanie sa pohybuje od 0,5 % do 2 % hmot. na mnostvo spojiva,
na vrobu podlahového betónu sa obvykle pouíva dávka 1 % z
mnostva spojiva
skladova v rozpätí teplôt 5 – 25 °C, v prípade zamrznutia je potrebné
produkt roztopi a dôkladne zamiea
strana 84
Ing. Martin Šuster
Vymývané betóny – návrh a overenie v praxi
Téma 1
Téma 2
strana 86
Ing. Martin Šuster
Vymývané betóny – návrh a overenie v praxi
strana 88
Ing. Martin Šuster
Vymývané betóny – návrh a overenie v praxi
strana 90
Ing. Martin Šuster
Vymývané betóny – návrh a overenie v praxi
strana 92
Ing. Martin Šuster
Vymývané betóny – návrh a overenie v praxi
20
11
BetónRacio, s.r.o.
Skladová 2, 917 00 Trnava
tel.: +421_33_5531 531
fax.: +421_33_5346 191
gsm: +421_908_710 356
e-mail: [email protected]
Žilinská cesta 49/25, 013 11 Lietavská Lúčka
tel.: +421_41_565 5378
e-mail: [email protected]
Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
tel.: +421_51_758 1441
e-mail: [email protected]
www.betonracio.sk
Senica
51
Tr
BetónRacio, s.r.o.
Skladová 2
stí
ns
ka
Pie‰Èany
61
ce
sta
·paãinská cesta
lská
indo
RuÏ
Buãianska
á
íkov
Rybn
Modra
504
ká
Hlbo
a
ársk
pod
Hos
Download

STN 73 6123: 2010