HP Photosmart Premium e-All-in-One
C310 series
1
Pomocník tlačiarne HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series.......................................................................3
2
Popis zariadenia HP Photosmart
Súčasti tlačiarne...................................................................................................................................................................5
Tipy na oboznámenie sa s tlačiarňou...................................................................................................................................6
3
Postupy...............................................................................................................................................................................7
4
Tlač
Vkladanie médií..................................................................................................................................................................11
Tipy na úspešnú tlač..........................................................................................................................................................15
5
Kopírovanie a skenovanie
Skenovanie do počítača.....................................................................................................................................................17
Kopírovanie textu alebo zmiešaných dokumentov.............................................................................................................18
Tipy na úspešné kopírovanie a skenovanie.......................................................................................................................20
6
Práca s kazetami
Kontrola približných úrovní atramentu................................................................................................................................21
Automatické čistenie tlačovej hlavy....................................................................................................................................21
Výmena kaziet....................................................................................................................................................................22
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne.......................................................................................24
Informácie o záruke na kazety...........................................................................................................................................24
Tipy na prácu s atramentom...............................................................................................................................................25
7
Technická podpora spoločnosti HP
Získanie ďalšej pomoci.......................................................................................................................................................27
Telefonická technická podpora spoločnosti HP..................................................................................................................27
Ďalšie možnosti záruky.......................................................................................................................................................28
8
Pripojenie
Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie...........................................................................................................................29
Tipy na nastavenie a používanie sieťovej tlačiarne............................................................................................................29
9
Technické informácie
Upozornenie.......................................................................................................................................................................31
Informácie o čipe kazety.....................................................................................................................................................31
Špecifikácie........................................................................................................................................................................32
Program environmentálneho dozoru výrobku....................................................................................................................34
Vyhlášky regulačných orgánov...........................................................................................................................................38
Homologizačné nariadenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení........................................................................................41
Register...................................................................................................................................................................................45
1
Obsah
Obsah
Obsah
2
Pomocník tlačiarne HP Photosmart
Premium e-All-in-One C310 series
Informácie o zariadení HP Photosmart nájdete v častiach:
•
•
•
•
•
•
•
•
Popis zariadenia HP Photosmart na strane 5
Postupy na strane 7
Tlač na strane 9
Kopírovanie a skenovanie na strane 17
Práca s kazetami na strane 21
Pripojenie na strane 29
Technické informácie na strane 31
Získanie ďalšej pomoci na strane 27
Pomocník tlačiarne HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series
Pomocník tlačiarne HP Photosmart
Premium e-All-in-One C310 series
1
3
Kapitola 1
Pomocník tlačiarne HP Photosmart
Premium e-All-in-One C310 series
4
Pomocník tlačiarne HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series
2
Popis zariadenia HP Photosmart
•
•
Súčasti tlačiarne
Tipy na oboznámenie sa s tlačiarňou
Súčasti tlačiarne
Pohľad na prednú časť tlačiarne
Popis zariadenia HP Photosmart
•
•
1
Veko
2
Vnútorná strana veka
3
Sklenená podložka
4
Farebná grafická obrazovka (označuje sa aj ako displej)
5
Fotografický zásobník
6
Priečna vodiaca lišta papiera pre fotografický zásobník
7
Nástavec zásobníka papiera (označovaný aj ako nástavec zásobníka)
8
Vodidlo šírky papiera hlavného zásobníka
9
Hlavný vstupný zásobník (označovaný aj ako vstupný zásobník)
10
Výstupný zásobník
11
Kryt kazety
12
Zásuvky Pamäťová karta
13
Pamäťová karta LED sloty
14
LED bezdrôtovej technológie
Pohľad na hornú a zadnú časť tlačiarne
Popis zariadenia HP Photosmart
5
Kapitola 2
Popis zariadenia HP Photosmart
15
Priestor na prístup ku kazete
16
Zostava tlačových hláv
17
Umiestnenie čísla modelu
18
Zadný port USB
19
Pripojenie napájania (používajte len so sieťovým adaptérom dodaným spoločnosťou HP).
20
Príslušenstvo pre obojstrannú tlač
Tipy na oboznámenie sa s tlačiarňou
Na oboznámenie sa s tlačiarňou používajte nasledujúce tipy:
•
•
6
Jednoducho získajte informácie o funkciách ovládacieho panela z webu. Kliknutím sem prejdete online a získate
ďalšie informácie.
Jednoducho získajte informácie o softvéri Print Apps Manager na tlač receptov, kupónov a iného obsahu z
webu. Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Popis zariadenia HP Photosmart
Postupy
Táto časť obsahuje prepojenia na bežne vykonávané úlohy, ako je napríklad tlač fotografií, skenovanie a
kopírovanie.
•
Skenovanie do počítača na strane 17
•
Výmena kaziet na strane 22
•
Kopírovanie textu alebo zmiešaných dokumentov
na strane 18
•
Vkladanie médií na strane 11
•
Odstráňte zaseknutý papier z príslušenstva na
obojstrannú tlač. na strane 14
Postupy
3
Postupy
7
Kapitola 3
Postupy
8
Postupy
4
Tlač
Tlač dokumentov na strane 9
Tlač fotografií na strane 10
Tlač obálok na strane 11
Súvisiace témy
• Vkladanie médií na strane 11
Tipy na úspešnú tlač na strane 15
Tlač dokumentov
Väčšinu nastavení tlače automaticky zabezpečuje softvérová aplikácia. Nastavenia je potrebné zmeniť ručne iba v
prípade zmeny kvality tlače, pri tlači na určité typy papiera a priesvitné fólie alebo pri používaní špeciálnych funkcií.
Tlač zo softvérovej aplikácie
1. Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený papier.
2. V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
3. Skontrolujte, či je ako tlačiareň vybraté vaše zariadenie.
4. Ak potrebujete zmeniť nastavenia, kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie môže byť toto tlačidlo označené ako Properties (Vlastnosti), Options
(Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne), Printer (Tlačiareň) alebo Preferences (Predvoľby).
Poznámka Pri tlači fotografie musíte vybrať možnosti pre príslušný fotografický papier a funkcie na
zlepšenie kvality fotografií.
Tip Príslušné možnosti pre tlačovú úlohu môžete ľahko označiť výberom jednej z predvolených tlačových
úloh na karte Printing Shortcuts (Skratky pre tlač). V zozname Printing Shortcuts (Skratky pre tlač) kliknite
na typ tlačovej úlohy. Predvolené nastavenia pre tento typ tlačovej úlohy sú nastavené a zhrnuté na karte
Printing Shortcuts (Skratky pre tlač). V prípade potreby tu môžete upraviť nastavenia a uložiť vlastné
nastavenia ako novú tlačovú skratku. Ak chcete uložiť vlastnú tlačovú skratku, vyberte skratku a kliknite na
tlačidlo Save As (Uložiť ako). Ak chcete odstrániť klávesovú skratku, vyberte ju a kliknite na tlačidlo
Delete (Odstrániť).
6. Dialógové okno Properties (Vlastnosti) zatvorte kliknutím na tlačidlo OK.
7. Tlač spustite kliknutím na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo OK.
Súvisiace témy
• Vkladanie médií na strane 11
Tipy na úspešnú tlač na strane 15
Tlač
9
Tlač
5. Pomocou funkcií dostupných na kartách Advanced (Rozšírené), Printing Shortcuts (Klávesové skratky pre
tlač), Features (Funkcie) a Color (Farba) vyberte príslušné možností pre tlačovú úlohu.
Kapitola 4
Tlač fotografií
•
Tlač fotografií uložených v počítači na strane 10
Tlač fotografií uložených v počítači
Tlač fotografií na fotografický papier
1. Skontrolujte, či je vo fotografickom zásobníku vložený fotografický papier.
2. Na pravú stranu fotografického zásobníka vložte fotografický papier stranou určenou na tlač smerom nadol.
3.
4.
5.
6.
Posúvajte vodiacu lištu šírky papiera smerom dovnútra, až kým sa nezastavia na hranách papiera.
V ponuke File (Súbor) softvérovej aplikácie kliknite na položku Print (Tlačiť).
Skontrolujte, či je ako tlačiareň vybraté vaše zariadenie.
Kliknite na tlačidlo, ktoré otvorí dialógové okno Properties (Vlastnosti).
V závislosti od softvérovej aplikácie môže byť toto tlačidlo označené ako Properties (Vlastnosti), Options
(Možnosti), Printer Setup (Nastavenie tlačiarne), Printer (Tlačiareň) alebo Preferences (Predvoľby).
7. Kliknite na kartu Features (Funkcie).
8. V časti Základné možnosti vyberte v rozbaľovacom zozname Typ papiera položku Ďalšie. Potom vyberte
príslušný typ fotografického papiera.
9. V časti Možnosti úpravy veľkosti vyberte v rozbaľovacom zozname Veľkosť položku Ďalšie. Potom vyberte
príslušnú veľkosť papiera.
Ak sa veľkosť papiera nezhoduje s typom papiera, softvér tlačiarne zobrazí výstrahu a umožní vám vybrať iný
typ alebo veľkosť.
10. (Voliteľné) Ak ešte nie je začiarknuté políčko Tlač bez okrajov, začiarknite ho.
Ak sa veľkosť papiera bez okrajov nezhoduje s typom papiera, softvér zariadenia zobrazí výstrahu a umožní
vám vybrať iný typ alebo inú veľkosť.
11. V časti Základné možnosti vyberte v rozbaľovacom zozname Kvalita tlače vysokú kvalitu tlače, ako napríklad
Najlepšia.
Tlač
Poznámka Na dosiahnutie najvyššieho rozlíšenia použite s podporovanými typmi fotografického papiera
nastavenie Maximálne rozlíšenie. Ak položka Maximálne rozlíšenie nie je uvedená v rozbaľovacom
zozname Kvalita tlače, môžete ju zapnúť na karte Rozšírené.
12. V časti Technológie HP Real Life kliknite na rozbaľovací zoznam Korekcia fotografie a vyberte niektorú
z nasledujúcich možností:
• Nesvieti:: pre fotografiu sa nepoužije funkcia HP Real Life Technologies (Technológie HP Real Life).
• Základné:: zlepšuje obrázky s nízkym rozlíšením, pričom ostrosť obrázka sa upraví iba mierne.
13. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátite do dialógového okna Properties (Vlastnosti).
14. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo OK v dialógovom okne Print (Tlačiť).
Poznámka V zásobníku papiera nenechávajte nepoužitý fotografický papier. Papier sa môže začať krútiť, čo
môže znížiť kvalitu výtlačkov. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nenechávajte vytlačené fotografie v stohu
v zásobníku papiera.
10
Tlač
Súvisiace témy
• Vkladanie médií na strane 11
Tipy na úspešnú tlač na strane 15
Tlač obálok
Zariadenie HP Photosmart umožňuje tlač na jednu obálku, skupinu obálok alebo hárok štítkov určených pre
atramentové tlačiarne.
Tlač skupiny adries na nálepky alebo obálky
1. Najprv vytlačte testovaciu stranu na obyčajný papier.
2. Testovaciu stranu priložte na vrch listu štítkov alebo na obálku a podržte ich spolu proti svetlu. Skontrolujte
medzery pre každý blok textu. Vykonajte potrebné úpravy.
3. Vložte nálepky alebo obálky do zásobníka papiera.
Upozornenie Nepoužívajte obálky so sponou alebo okienkom. Môžu sa zaseknúť vo valcoch a spôsobiť
uviaznutie papiera.
4. Prisuňte priečnu vodiacu lištu papiera dovnútra, aby dosadla k stohu nálepiek alebo obálok.
5. Pri tlači na obálky postupujte takto:
a. Zobrazte nastavenia tlače a kliknite na kartu Features (Funkcie).
b. V oblasti Resizing Options (Možnosti zmeny veľkosti) kliknite na odpovedajúcu veľkosť obálky v zozname
Size (Veľkosť).
6. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Print (Tlačiť) alebo OK v dialógovom okne Print (Tlačiť).
Súvisiace témy
• Vkladanie médií na strane 11
Tipy na úspešnú tlač na strane 15
Vkladanie médií
1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
Tlač
Vložte papier veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palcov)
a. Zdvihnite veko fotografického zásobníka.
Zdvihnite veko fotografického zásobníka a posuňte priečnu vodiacu lištu papiera smerom von.
b. Vložte papier.
Stoh fotografického papiera vložte do fotografického zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou
stranou nadol.
Vkladanie médií
11
Kapitola 4
Stoh papiera zasuňte až na doraz.
Poznámka Fotografický papier s perforovanými odtŕhacími okrajmi vložte tak, aby boli odtŕhacie
okraje bližšie k vám.
Posúvajte priečnu vodiacu lištu papiera smerom dovnútra, až kým sa nezastaví na hranách papiera.
c. Spustite veko fotografického zásobníka nadol.
Vložte papier s veľkosťou A4 alebo 8,5 x 11 palcov
a. Zdvihnite fotografický zásobník.
Posuňte priečnu vodiacu lištu papiera smerom von.
Vyberte všetky papiere z hlavného vstupného zásobníka.
Tlač
b. Vložte papier.
Stoh papiera vložte do hlavného vstupného zásobníka kratšou stranou dopredu a tlačovou stranou
nadol.
12
Tlač
Stoh papiera zasuňte až na doraz.
Posúvajte priečnu vodiacu lištu papiera smerom dovnútra, až kým sa nezastaví na hranách papiera.
Spustite fotografický zásobník nadol.
Vkladanie obálok
a. Zdvihnite fotografický zásobník.
Posuňte priečnu vodiacu lištu papiera smerom von.
Vyberte všetky papiere z hlavného vstupného zásobníka.
Tlač
b. Vložte obálky.
Na vzdialenejší koniec pravej strany hlavného vstupného zásobníka vložte jednu alebo viac obálok so
záložkou smerom nahor a doľava.
Stoh obálok zasuňte až na doraz.
Prisuňte priečnu vodiacu lištu papiera až k stohu obálok.
Vkladanie médií
13
Kapitola 4
Spustite fotografický zásobník nadol.
2. Pozrite si animáciu pre túto tému. Niektoré obrazovky, ktoré sa zobrazia v animácii, nemusia zodpovedať vašej
tlačiarni.
Súvisiace témy
• Tipy na úspešnú tlač na strane 15
Odstráňte zaseknutý papier z príslušenstva na
obojstrannú tlač.
Postup odstránenia zaseknutého papiera z príslušenstva na obojstrannú tlač.
1. Vypnite tlačiareň.
2. Odstráňte príslušenstvo na obojstrannú tlač.
3. Odstráňte zaseknutý papier.
4. Vráťte späť príslušenstvo na obojstrannú tlač.
Tlač
5. Zapnite zariadenie.
14
Tlač
6. Skúste znova tlačiť.
7. Pozrite si animáciu pre túto tému. Niektoré obrazovky, ktoré sa zobrazia v animácii, nemusia zodpovedať vašej
tlačiarni.
Tipy na úspešnú tlač
Na úspešnú tlač používajte nasledujúce tipy.
Tlač
Tipy na tlač
• Používajte originálne kazety HP. Originálne kazety HP sa vyrábajú a testujú na použitie s tlačiarňami HP, čo
umožňuje opakovane dosahovať výborné výsledky.
• Skontrolujte, či atramentové kazety obsahujú dostatok atramentu. Ak chcete skontrolovať odhadované úrovne
atramentu, postupujte podľa pokynu v ponuke Nástroje na obrazovke. Úrovne atramentu môžete prípadne
skontrolovať v ponuke Nástroje tlačiarne v softvéri.
• Vložte stoh papiera, nie iba jednu stranu. Použite čistý a rovný papier rovnakej veľkosti. Skontrolujte, či je naraz
vložený iba jeden typ papiera.
• Upravte priečnu vodiacu lištu papiera vo vstupnom zásobníku tak, aby sa tesne dotýkala všetkých papierov.
Skontrolujte, či priečna vodiaca lišta neohýna papier vo vstupnom zásobníku.
• Nastavte kvalitu tlače a veľkosť papiera na základe typu a veľkosti papiera vloženého vo vstupnom zásobníku.
• Pomocou ukážky pred tlačou skontrolujte okraje. Skontrolujte, či nastavenia okrajov pre dokument nepresahujú
oblasť tlače tlačiarne.
• Získajte informácie o zdieľaní fotografií online a objednávaní výtlačkov. Kliknutím sem prejdete online a získate
ďalšie informácie.
• Získajte ďalšie informácie o softvéri Správca aplikácií na jednoduchú tlač receptov, kupónov a iného obsahu
z webu. Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
• Získajte informácie o tlači odkiaľkoľvek prostredníctvom odoslania e-mailu s prílohami do tlačiarne. Kliknutím
sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Tipy na úspešnú tlač
15
Kapitola 4
Tlač
16
Tlač
Kopírovanie a skenovanie
•
•
•
Kopírovanie a skenovanie
5
Skenovanie do počítača
Kopírovanie textu alebo zmiešaných dokumentov
Tipy na úspešné kopírovanie a skenovanie
Skenovanie do počítača
Skenovanie do počítača
1. Vložte predlohu.
a. Zdvihnite veko na zariadení.
b. Položte predlohu do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
c. Zatvorte veko.
2. Spustite skenovanie.
a. Na úvodnej obrazovke zvýraznite položku Skenovať a potom stlačte tlačidlo OK.
b. Zvýraznite položku počítač a potom stlačte tlačidlo OK.
Ak je zariadenie pripojené na sieť, zobrazí sa zoznam dostupných počítačov. Pre spustenie skenovania
zvoľte počítač, do ktorého chcete prenášať.
3. Pozrite si animáciu pre túto tému. Niektoré obrazovky, ktoré sa zobrazia v animácii, nemusia zodpovedať vašej
tlačiarni.
Súvisiace témy
• Tipy na úspešné kopírovanie a skenovanie na strane 20
Kopírovanie a skenovanie
17
Kapitola 5
Kopírovanie a skenovanie
Kopírovanie textu alebo zmiešaných dokumentov
1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
1-stranná kópia
a. Vložte papier.
Do hlavného vstupného zásobníka vložte papier s úplnou veľkosťou.
b. Vložte predlohu.
Zdvihnite veko na zariadení.
Položte predlohu do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
Zatvorte veko.
c. Zadajte počet kópií.
Na displeji Kopírovať sa dotknite ikony Úvod.
Zobrazí sa ukážka funkcie Kopírovať.
Dotykom obrazovky nastavte počet kópií.
d. Spustite kopírovanie.
Dotknite sa ikony Čiernobielo alebo Farebne.
18
Kopírovanie a skenovanie
Kopírovanie a skenovanie
2-stranná kópia
a. Vložte papier.
Do hlavného vstupného zásobníka vložte papier s úplnou veľkosťou.
b. Vložte predlohu.
Zdvihnite veko na zariadení.
Položte predlohu do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
Zatvorte veko.
c. Zadajte možnosť obojstrannej tlače.
Na displeji Kopírovať sa dotknite ikony Úvod.
Zobrazí sa ukážka funkcie Kopírovať.
Dotknite sa ikony Nastavenia tlače.
Zobrazí sa ponuka Nastavenie kopírovania.
Dotknite sa ikony Obojstranné.
Dotknite sa ikony Zapnúť.
d. Zadajte počet kópií.
Pomocou dotykovej obrazovky nastavte počet kópií.
Kopírovanie textu alebo zmiešaných dokumentov
19
Kapitola 5
Kopírovanie a skenovanie
e. Spustite kopírovanie.
Dotknite sa ikony Čiernobielo alebo Farebne.
f. Skopírujte druhý originál.
Položte druhú stranu na sklenenú podložku a dotknite sa tlačidla OK.
2. Pozrite si animáciu pre túto tému. Niektoré obrazovky, ktoré sa zobrazia v animácii, nemusia zodpovedať vašej
tlačiarni.
Príbuzné témy
• Tipy na úspešné kopírovanie a skenovanie na strane 20
Tipy na úspešné kopírovanie a skenovanie
Na úspešné kopírovanie a skenovanie používajte nasledujúce tipy:
•
•
•
•
•
•
•
20
Sklenenú podložku a zadnú časť veka udržiavajte v čistote. Skener interpretuje všetko, čo zistí na sklenenej
podložke, ako súčasť obrázka.
Položte originál do pravého predného rohu sklenenej podložky potlačenou stranou nadol.
Ak chcete kopírovať alebo skenovať knihu alebo iné hrubé originály, odstráňte veko.
Ak chcete vytvoriť veľkú kópiu malého originálu, naskenujte originál na počítači, zmeňte veľkosť obrázka v
skenovacom softvéri a potom vytlačte kópiu zväčšeného obrázka.
Skontrolujte, či je v softvéri správne nastavený jas, aby sa zabránilo nesprávnemu alebo chýbajúcemu
skenovanému textu.
Ak má skenovaný dokument zložité rozloženie, vyberte ako nastavenie skenovania dokumentu v softvéri text s
rámčekmi. S týmto nastavením sa zachová rozloženie textu a formátovanie.
Ak je skenovaný obrázok nesprávne orezaný, vypnite funkciu automatického orezania v softvéri a orežte
skenovaný obrázok manuálne.
Kopírovanie a skenovanie
Práca s kazetami
•
•
•
•
•
•
Kontrola približných úrovní atramentu
Automatické čistenie tlačovej hlavy
Výmena kaziet
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne
Informácie o záruke na kazety
Tipy na prácu s atramentom
Kontrola približných úrovní atramentu
Úroveň atramentu sa dá ľahko skontrolovať, takže môžete určiť, ako skoro bude potrebné vymeniť kazetu. Úroveň
atramentu ukazuje približné množstvo atramentu zostávajúceho v kazetách.
Poznámka 1 Ak ste nainštalovali dopĺňanú alebo recyklovanú kazetu alebo kazetu, ktorá sa používala v inej
tlačiarni, indikátor úrovne atramentu môže byť nepresný alebo nedostupný.
Poznámka 2 Upozornenia na úroveň atramentu a indikátory poskytujú iba odhadované hodnoty na účely
plánovania. Ak sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na nízku úroveň atramentu, zvážte zakúpenie náhradnej
kazety, aby sa zabránilo možným oneskoreniam pri tlači. Kazety nemusíte vymieňať, kým sa nezhorší kvalita
tlače na neprijateľnú úroveň.
Poznámka 3 Atrament z kaziet sa používa v procese tlače množstvom rozličných spôsobov, a to aj v procese
inicializácie, ktorý slúži na prípravu zariadenia a kaziet na tlač, a pri údržbe tlačových hláv, ktorá slúži na
uchovávanie tlačových dýz v čistote a na zaručenie plynulého prietoku atramentu. Okrem toho zostane v kazete
po jej použití určité zvyškové množstvo atramentu. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/
inkusage.
Kontrola úrovní atramentu v programe HP Photosmart
1. V aplikácii HP Solution Center kliknite na položku Settings (Nastavenia), kurzorom ukážte na položku Print
Settings (Nastavenia tlače) apotom kliknite na položku Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne).
Poznámka Súčasť Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne) môžete otvoriť aj v dialógovom okne Print
Properties (Vlastnosti tlače). V dialógovom okne Print Properties (Vlastnosti tlače) kliknite na kartu
Features (Funkcie) a potom kliknite na tlačidlo Printer Services (Služby tlačiarne).
Zobrazí sa Printer Toolbox (Nástroje tlačiarne).
2. Kliknite na kartu Estimated Ink Level (Odhadovaná úroveň atramentu).
Zobrazia sa približné úrovne atramentu vatramentových kazetách.
Kontrola úrovní atramentu z displeja tlačiarne
▲ Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo Stav. Zobrazia sa odhadované úrovne atramentu.
Súvisiace témy
• Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne na strane 24
Tipy na prácu s atramentom na strane 25
Automatické čistenie tlačovej hlavy
Ak je kvalita tlače neprijateľná a problémom nie sú nízke úrovne atramentu ani atrament inej značky ako HP, skúste
vyčistiť tlačovú hlavu.
Práca s kazetami
21
Práca s kazetami
6
Kapitola 6
Čistenie tlačovej hlavy z displeja tlačiarne
1. Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo Nastavenia. Zobrazí sa Inštalačná ponuka.
2. V ponuke nastavení dotykom obrazovky zvýraznite položku Nástroje. Stlačte tlačidlo OK.
3. Dotykom obrazovky zvýraznite položku Vyčistiť tlačovú hlavu. Stlačte tlačidlo OK.
Súvisiace témy
• Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne na strane 24
Tipy na prácu s atramentom na strane 25
Výmena kaziet
Práca s kazetami
Postup výmeny kaziet
1. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.
2. Vyberte kazetu.
a. Otvorte prístupový kryt kazety.
Počkajte, kým sa tlačový vozík nepresunie do stredu zariadenia.
b. Stlačte plôšku na kazete a potom ju vyberte zo zásuvky.
3. Potiahnite za oranžovú plôšku a vyberte kazetu z balenia.
a. Otvorte prístupový kryt kazety.
22
Práca s kazetami
Práca s kazetami
Počkajte, kým sa tlačový vozík nepresunie do stredu zariadenia.
b. Stlačte plôšku na kazete a potom ju vyberte zo zásuvky.
4. Vložte novú kazetu.
a. Vyberte kazetu z obalu.
b. Odkrútením odstráňte oranžový kryt. Na odkrútenie krytu môže byť potrebná väčšia sila.
c. Nájdite zhodné farebné ikony a potom zasuňte kazetu do zásuvky, až kým nezacvakne na miesto.
Výmena kaziet
23
Kapitola 6
d. Zatvorte kryt kazety.
Práca s kazetami
5. Pozrite si animáciu pre túto tému. Niektoré obrazovky, ktoré sa zobrazia v animácii, nemusia zodpovedať vašej
tlačiarni.
Súvisiace témy
• Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové tlačiarne na strane 24
Tipy na prácu s atramentom na strane 25
Objednávanie spotrebného materiálu pre atramentové
tlačiarne
Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ktorý spotrebný materiál od spoločnosti HP je vhodný pre vaše zariadenie,
ak chcete objednať spotrebný materiál online alebo vytvoriť tlačiteľný nákupný zoznam, otvorte aplikáciu HP
Solution Center (Centrum riešení HP) a vyberte funkciu nákupu online.
Informácie o kazetách a prepojenia na internetové obchody sa tiež zobrazia na hláseniach upozorňujúcich na stav
atramentu. Okrem toho môžete nájsť informácie o kazetách a objednávaní na Internete navštívením lokality
www.hp.com/buy/supplies.
Poznámka Objednávanie kaziet v režime online nie je podporované vo všetkých krajinách a oblastiach. Ak nie
je podporované vo vašej krajine alebo oblasti, informácie o možnosti zakúpenia kaziet získate od miestneho
obchodného zástupcu spoločnosti HP.
Informácie o záruke na kazety
Záruka na tlačové kazety HP je platná v prípade, ak sa produkt používa v určenom tlačovom zariadení HP. Táto
záruka sa nevzťahuje na tlačové kazety HP, ktoré boli dopĺňané, recyklované, renovované a používané nesprávne
alebo nedovoleným spôsobom.
Počas záručnej doby platí záruka na tento výrobok, pokiaľ sa neminie atrament HP alebo pokiaľ sa nedosiahne
dátumu skončenia záruky. Dátum skončenia záruky vo formáte RRRR/MM je uvedený na výrobku nasledovne:
24
Práca s kazetami
Tipy na prácu s atramentom
Na prácu s atramentovými kazetami používajte nasledujúce tipy:
•
•
•
•
•
Používajte správne atramentové kazety pre vašu tlačiareň. Zoznam kompatibilných atramentových kaziet
nájdete v tlačenej dokumentácii dodanej s tlačiarňou. Prípadne sa pozrite do ponuky Nástroje tlačiarne v
softvéri.
Vložte atramentové kazety do správnych zásuviek. Farba a ikona každej kazety sa musia zhodovať s farbou a
ikonou každej zásuvky. Skontrolujte, či sú všetky kazety riadne zacvaknuté.
Používajte originálne atramentové kazety HP. Originálne atramentové kazety HP sa vyrábajú a testujú na
použitie s tlačiarňami HP, čo umožňuje opakovane dosahovať výborné výsledky.
Keď sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na atrament, zvážte zakúpenie náhradných atramentových kaziet. To
zabraňuje možným oneskoreniam tlače. Atramentové kazety stačí vymeniť až vtedy, keď bude kvalita tlače
neprijateľná.
Fotografické a fotografické čierne kazety sú vzájomne zameniteľné.
Tipy na prácu s atramentom
25
Práca s kazetami
Kópiu prehlásenia o obmedzenej záruke spoločnosti HP nájdete v tlačenej dokumentácii dodávanej so zariadením.
Kapitola 6
Práca s kazetami
26
Práca s kazetami
7
Technická podpora spoločnosti HP
•
•
•
Získanie ďalšej pomoci
Telefonická technická podpora spoločnosti HP
Ďalšie možnosti záruky
Získanie ďalšej pomoci
Technická podpora spoločnosti HP
Ďalšie informácie a pomoc pre produkt HP Photosmart môžete nájsť zadaním kľúčového slova do poľa
Hľadať v ľavom hornom rohu zobrazovača pomocníka. Zobrazia sa názvy príslušných tém – pre lokálne aj
internetové témy.
Ak chcete kontaktovať oddelenie technickej podpory spoločnosti HP, kliknutím sem prejdite online.
Telefonická technická podpora spoločnosti HP
Možnosti telefonickej podpory a ich dostupnosť sa líšia v závislosti od produktu, krajiny alebo oblasti a jazyka.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
Obdobie poskytovania telefonickej podpory
Telefonovanie
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory
Obdobie poskytovania telefonickej podpory
Pre Severnú Ameriku, tichomorskú oblasť Ázie a Latinskú Ameriku (vrátane Mexika) je telefonická podpora k
dispozícii po dobu jedného roka. Ak chcete zistiť trvanie telefonickej podpory v Európe, na Strednom východe a
v Afrike, prejdite na stránku www.hp.com/support . Účtujú sa štandardné telekomunikačné poplatky.
Telefonovanie
Pri telefonickom rozhovore so zamestnancom oddelenia technickej podpory spoločnosti HP buďte u počítača
a zariadenia. Pripravte si nasledujúce informácie:
•
•
•
•
Názov zariadenia (HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series)
Sériové číslo (umiestnené na zadnej alebo spodnej strane zariadenia)
Hlásenia zobrazujúce sa v danej situácii
Odpovede na nasledujúce otázky:
◦ Vyskytol sa tento problém aj v minulosti?
◦ Dokážete ho vyvolať znova?
◦ Pridali ste nejaký nový softvér alebo hardvér do počítača v čase, keď sa začal prejavovať tento problém?
◦ Stalo sa pred touto udalosťou niečo iné (napríklad búrka, došlo k premiestneniu zariadenia atď.)?
Zoznam telefónnych čísiel oddelení technickej podpory nájdete na adrese www.hp.com/support .
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory
Po uplynutí obdobia bezplatnej telefonickej podpory vám spoločnosť HP môže poskytnúť pomoc za príplatok. Pomoc
môže byť k dispozícii aj na webovej lokalite spoločnosti HP venovanej online podpore: www.hp.com/support . Ďalšie
informácie o možnostiach technickej podpory získate od obchodného zástupcu spoločnosti HP alebo na telefónnom
čísle, na ktorom sa poskytuje technická podpora pre vašu krajinu alebo váš región.
Technická podpora spoločnosti HP
27
Kapitola 7
Ďalšie možnosti záruky
Za príplatok sú k dispozícii rozšírené servisné plány pre zariadenie HP Photosmart. Na webovej stránke
www.hp.com/support vyberte svoju krajinu alebo oblasť a preštudujte si časť venovanú službám a záruke, kde
nájdete informácie o rozšírených servisných plánoch.
Technická podpora spoločnosti HP
28
Technická podpora spoločnosti HP
8
Pripojenie
•
•
Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie
Tipy na nastavenie a používanie sieťovej tlačiarne
Inštalácia softvéru pre sieťové pripojenie
V tejto časti nájdete postup inštalácie softvéru zariadenia HP Photosmart do počítača pripojeného do dátovej siete.
Pred inštaláciou softvéru skontrolujte, či ste pripojili zariadenie HP Photosmart do dátovej siete. Ak zariadenie HP
Photosmart nie je pripojené na sieť, pripojte ho podľa pokynov na obrazovke počas inštalácie softvéru.
Poznámka 1 Ak je počítač nakonfigurovaný tak, aby sa pripájal k viacerým sieťovým jednotkám, pred
inštaláciou softvéru skontrolujte, či je počítač pripojený k týmto jednotkám. V opačnom prípade sa môže stať,
že inštalátor softvéru zariadenia HP Photosmart sa pokúsi použiť jedno z písmen vyhradených týmto jednotkám.
Potom by počítač nemal prístup k obsahu tejto sieťovej jednotky.
Poznámka 2 Inštalácia môže trvať 20 až 45 minút v závislosti od operačného systému, množstva voľného
miesta a rýchlosti procesora počítača.
Inštalácia softvéru HP Photosmart pre systém Windows do počítača v sieti
1. Ukončite všetky aplikácie spustené v počítači.
2. Do jednotky CD-ROM počítača vložte inštalačný disk CD dodaný so zariadením. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Poznámka (1) Ak tlačiareň HP Photosmart nie je pripojená na sieť, spustite sprievodcu Spriev. nast.
bezdr. prip. z ponuky Network (Sieť) tlačiarne HP Photosmart. Ak sa počas inštalácie nepodarí softvéru
nájsť tlačiareň v sieti alebo sa vám nepodarí úspešne spustiť aplikáciu Spriev. nast. bezdr. prip., softvér
môže zobraziť nastavenia bezdrôtovej siete a v takomto prípade vás presmeruje do aplikácie Spriev. nast.
bezdr. prip. na zadanie týchto informácií. Alebo
Pripojenie
(2) Ak je tlačiareň už pripojená na sieť, softvér poskytne iné spôsoby vyhľadania tlačiarne cez sieť.
3. Ak sa zobrazí dialógové okno s hlásením o bránach firewall, postupujte podľa pokynov. Ak sa zobrazia
kontextové hlásenia brány firewall, musíte ich vždy prijať alebo povoliť.
4. Na obrazovke Typ pripojenia vyberte možnosť Sieť a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
Kým bude inštalačný program vyhľadávať zariadenie v sieti, zobrazí sa obrazovka Vyhľadáva sa.
5. Na obrazovke Nájdená tlačiareň skontrolujte, či je popis tlačiarne správny.
Ak sa nájde v sieti viac tlačiarní, zobrazí sa obrazovka Nájdené tlačiarne. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete
pripojiť.
6. Podľa pokynov nainštalujte softvér.
Po dokončení inštalácie softvéru je zariadenie pripravené na použitie.
7. Ak chcete skontrolovať sieťové pripojenie, vytlačte z počítača pomocou zariadenia správu o vlastnom teste.
Tipy na nastavenie a používanie sieťovej tlačiarne
Pomocou nasledujúcich tipov môžete nastaviť a používať sieťovú tlačiareň:
•
•
•
Pri nastavovaní bezdrôtovej sieťovej tlačiarne skontrolujte, či má bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod
zapnuté napájanie. Keď je spustený program Spriev. nast. bezdr. prip., tlačiareň vyhľadá bezdrôtové
smerovače a potom zobrazí zoznam zistených názvov sietí na obrazovke.
Ak je počítač pripojený na virtuálnu súkromnú sieť (VPN), pred prístupom na ľubovoľné iné zariadenie v sieti
vrátane tlačiarne ho musíte odpojiť od siete VPN.
Získajte informácie o vyhľadaní nastavení zabezpečenia siete. Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie
informácie.
Pripojenie
29
Kapitola 8
•
•
•
•
•
Získajte ďalšie informácie o pomôcke na diagnostiku siete a ďalších tipoch na riešenie problémov. Kliknutím
sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Získajte informácie o zmene z pripojenia USB na bezdrôtové pripojenie. Kliknutím sem prejdete online a získate
ďalšie informácie.
Získajte informácie o používaní brány firewall a antivírusových programov počas inštalácie tlačiarne. Kliknutím
sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Získajte informácie o pripojení tlačiarne HP Photosmart na bezdrôtovú domácu sieť použitím funkcie WiFi
Protected Setup (WPS). Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Získajte informácie o pripojení tlačiarne HP Photosmart na bezdrôtovú domácu sieť použitím Sprievodcu
nastavením bezdrôtovej siete. Kliknutím sem prejdete online a získate ďalšie informácie.
Pripojenie
30
Pripojenie
9
Technické informácie
V tejto časti sú uvedené technické špecifikácie a informácie medzinárodných noriem pre zariadenie HP Photosmart.
Ďalšie špecifikácie nájdete v tlačenej dokumentácii dodávanej so zariadením HP Photosmart.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
•
•
•
•
•
•
Upozornenie
Informácie o čipe kazety
Špecifikácie
Program environmentálneho dozoru výrobku
Vyhlášky regulačných orgánov
Homologizačné nariadenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
Upozornenie
Informácie o čipe kazety
Kazety HP používané s týmto zariadením obsahujú pamäťový čip, ktorý pomáha pri prevádzke zariadenia. Tento
pamäťový čip tiež zhromažďuje obmedzené množstvo informácií o používaní zariadenia, ktoré môžu zahŕňať
nasledujúce údaje: dátum prvého nainštalovania kazety, dátum posledného použitia kazety, počet strán vytlačených
použitím kazety, pokrytie strán, použité tlačové režimy, akékoľvek chyby tlače, ktoré sa mohli vyskytnúť, a model
zariadenia. Tieto informácie pomáhajú spoločnosti HP pri návrhu budúcich výrobkov a plnení tlačových potrieb
našich zákazníkov.
Spoločnosť HP zhromažďuje vzorky pamäťových čipov z kaziet vrátených spoločnosti HP v rámci jej bezplatného
programu zberu a recyklácie (partneri HP Planet Partner: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
recycle/). Pamäťové čipy z týchto vzoriek sa prečítajú a potom preskúmajú z dôvodu zlepšenia budúcich výrobkov
spoločnosti HP. Partneri spoločnosti HP, ktorí asistujú pri recyklácii tejto kazety, môžu mať takisto prístup k týmto
údajom.
Každá ďalšia spoločnosť spracovávajúca kazetu môže mať prístup k anonymným údajom na pamäťovom čipe. Ak
nechcete umožniť prístup k týmto údajom, čip môžete zničiť. Avšak po zničení pamäťového čipu sa kazeta nebude
dať použiť v zariadení HP.
Ak sa obávate poskytnúť tieto anonymné informácie, môžete ich zneprístupniť tým, že vypnete schopnosť
pamäťového čipu zhromažďovať informácie o používaní zariadenia.
Vypnutie funkcie informácií o používaní
1. Dotknite sa ikony Inštalácia.
Technické informácie
31
Technické informácie
Údaje získané z pamäťového čipu kazety neobsahujú informácie, ktoré by sa dali použiť na identifikáciu zákazníkov
alebo používateľa kazety alebo ich zariadenia.
Kapitola 9
2. Dotknite sa ikony Voľby.
3. Stlačte tlačidlo Informácie o čipe kazety a potom OK.
Poznámka Funkciu informácií o používaní znova zapnete obnovením predvolených nastavení z výroby.
Poznámka Kazetu môžete naďalej používať v zariadení HP aj po vypnutí schopnosti pamäťového čipu
zhromažďovať informácie o používaní zariadenia.
Špecifikácie
V tejto časti sú uvedené technické špecifikácie zariadenia HP Photosmart. Kompletné špecifikácie zariadenia
nájdete v dokumentáciu k zariadeniu na adrese www.hp.com/support .
Systémové požiadavky
Softvérové a systémové požiadavky sa nachádzajú v súbore Readme.
Informácie o budúcich vydaniach operačných systémov a o podpore nájdete na webovej lokalite podpory online
spoločnosti HP na adrese www.hp.com/support .
Požiadavky na prevádzkové prostredie
• Povolený rozsah prevádzkových teplôt: Hlavná tlačiareň: 5 až 40 stupňov C (41 až 104 stupňov F). Odnímateľný
displej: -10 až 40 stupňov C (14 až 104 stupňov F)
• Rozsah možnej prevádzkovej teploty prostredia: 5 ºC až 40 ºC
• Vlhkosť: relatívna vlhkosť 15 až 80 %, bez kondenzácie; maximálny rosný bod 28 ºC
• Rozsah neprevádzkových (skladovacích) teplôt: -20 až 60 stupňov C (-4 až 140 stupňov F)
• V prítomnosti silných elektromagnetických polí môže byť výstup zo zariadenia HP Photosmart mierne
deformovaný.
• Spoločnosť HP odporúča používať kábel USB s dĺžkou 3 malebo kratší, aby sa minimalizoval indukovaný šum
spôsobený potenciálnymi silnými elektromagnetickými poliami.
Rozlíšenie tlače
Ďalšie informácie o rozlíšení tlačiarne získate v softvéri tlačiarne.
Špecifikácie papiera
Technické informácie
Typ
Plošná hmotnosť
papiera
Vstupný zásobník*
Výstupný zásobník†
Fotografický
zásobník*
Obyčajný papier
60 až 90 g/m2 (16 až 24
lb.)
Max. 125 (20 lb. papier)
50 (20 lb. papier)
nie je
Papier Legal
60 až 90 g/m2 (16 až 24
lb.)
Max. 125 (20 lb. papier)
10 (20 lb. papier)
nie je
Karty
max. 281 g/m2 (75 lb.)
Až 60
25
Až 20
Obálky
75 až 90 g/m2 (20 až 24
lb.)
Až 15
15
nie je
Priesvitná fólia
nie je
Až 40
25
nie je
Nálepky
nie je
Až 40
25
nie je
Fotografický papier s
veľkosťou 13 x 18 cm (5 x 7
palcov)
max. 281 g/m (75 lb)
Až 40
25
Až 20
Až 40
25
Až 20
Fotografický papier s
veľkosťou 10 x 15 cm (4 x 6
palcov)
32
Technické informácie
2
(236 g/m2)
max. 281 g/m2 (75 lb.)
(236 g/m2)
pokračovanie
Typ
Plošná hmotnosť
papiera
Vstupný zásobník*
Výstupný zásobník†
Fotografický
zásobník*
Fotopapier 216 x 279 mm (8,5
x 11 palcov)
max. 281 g/m2 (75 lb.)
Až 40
25
nie je
*
†
Maximálna kapacita.
Kapacita výstupného zásobníka závisí od typu papiera a množstva používaného atramentu. Spoločnosť HP odporúča často
vyprázdňovať výstupný zásobník. Režim kvality tlače RÝCHLY KONCEPT vyžaduje vysunutie nástavca zásobníka a otočenie
konca zásobníka nahor. Bez otočenia konca zásobníka nahor budú papiere veľkosti Letter a Legal dopadať na prvý hárok.
*
Poznámka Úplný zoznam podporovaných veľkostí médií nájdete v ovládači tlačiarne.
Špecifikácie papiera pre príslušenstvo na obojstrannú tlač – všetky oblasti okrem Japonska
Typ
Veľkosť
Hmotnosť
Papier
Letter: 8,5 x 11 palce
60 až 90 g/m2 (16 až 24 lb.)
Executive: 7,25 x 10,5 palce
A4: 210 x 297 mm
B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x
257 mm
Brožúrový papier
Letter: 8,5 x 11 palce
max. 180 g/m2 (48 lb.)
A4: 210 x 297 mm
Špecifikácie papiera pre príslušenstvo na obojstrannú tlač – iba Japonsko
Typ
Veľkosť
Hmotnosť
Papier
Letter: 8,5 x 11 palca
60 až 90 g/m2
Executive: 7,25 x 10,5 palca
A4: 210 x 297 mm
A5: 148 x 210 mm
B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x
257 mm
Brožúrový papier
Letter: 8,5 x 11 palca
max. 180 g/m2
A4: 210 x 297 mm
4 x 6 palca
max. 200 g/m2
Technické informácie
Karty a fotografie
5 x 8 palca
10 x 15 cm
A6: 105 x 148,5 mm
Hagaki: 100 x 148 mm
Odchýlka zarovnania
• 0,006 mm/mm na obyčajnom papieri (2. strana)
Poznámka Dostupnosť jednotlivých typov médií sa líši v závislosti od krajiny/regiónu.
Špecifikácie tlače
• Rýchlosť tlače závisí od zložitosti dokumentu.
• Tlač s panoramatickou veľkosťou
• Metóda: tepelná atramentová tlač systémom „drop-on-demand“
• Jazyk: PCL3 GUI
Špecifikácie
33
Kapitola 9
Špecifikácie kopírovania
• Digitálne spracovanie obrazu
• Maximálny počet kópií sa líši podľa modelu.
• Rýchlosť kopírovania závisí od zložitosti dokumentu a od modelu
• Maximálne zväčšenie kópie v rozsahu 200 – 400 % (v závislosti od modelu)
• Maximálne zmenšenie kópie v rozsahu 25 – 50 % (v závislosti od modelu)
Výdrž atramentovej kazety
Ďalšie informácie o odhadovaných kapacitách tlačových kaziet nájdete na adrese www.hp.com/go/
learnaboutsupplies.
Špecifikácie skenovania
• Obsahuje editor obrázkov.
• Softvérové rozhranie kompatibilné so štandardom Twain
• Rozlíšenie: optické rozlíšenie max. 1 200 x 2400 ppi (podľa modelu); optimalizované rozlíšenie max. 19200 ppi
(softvérové)
Ďalšie informácie o rozlíšení v ppi nájdete v softvéri skenera.
• Farby: 48-bitové farby, 8-bitová škála odtieňov sivej farby (256 úrovní sivej farby)
• Maximálna veľkosť dokumentu skenovaného zo sklenenej podložky: 21,6 x 29,7 cm
Program environmentálneho dozoru výrobku
Spoločnosť Hewlett-Packard sa zaväzuje vyrábať kvalitné výrobky spôsobom, ktorý prispieva k ochrane životného
prostredia. Na potrebu budúceho recyklovania sa prihliadalo už pri vývoji tohto produktu. Počet typov materiálu bol
obmedzený na minimum. Toto obmedzenie nemá vplyv na správnu funkčnosť a spoľahlivosť výrobku. Jednotlivé
typy materiálov sa od seba dajú jednoducho oddeliť. Spony a iné spoje je možné ľahko nájsť, sú dobre prístupné a
dajú sa rozobrať pomocou bežných nástrojov. Dôležité časti sú skonštruované tak, aby v prípade nutnej opravy boli
dobre prístupné a demontovateľné.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke venovanej angažovanosti spoločnosti HP v problematike životného
prostredia na lokalite:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
Technické informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekologické tipy
Používanie papiera
Plasty
Informačné listy o bezpečnosti materiálu
Program recyklovania
Program recyklovania spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP
Nastavenie úsporného režimu
Spotreba energie
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
Chemické látky
Toxic and hazardous substance table
Battery disposal in the Netherlands
Battery disposal in Taiwan
Upozornenie pre používateľov v Kalifornii
EU battery directive
Ekologické tipy
Spoločnosť HP je odhodlaná pomáhať zákazníkom znižovať ich vplyv na životné prostredie. Spoločnosť HP
poskytuje ekologické tipy uvedené nižšie, aby vám pomohla zamerať sa na spôsoby vyhodnocovania a znižovania
vplyvu tlačových prostriedkov. Okrem špecifických funkcií tohto zariadenia navštívte webovú lokalitu ekologických
riešení spoločnosti HP, kde nájdete ďalšie informácie o environmentálnych iniciatívach spoločnosti HP.
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
34
Technické informácie
Ekologické funkcie vášho zariadenia
• Duplexná tlač: Pomocou funkcie Tlač šetriaca papier môžete tlačiť obojstranné dokumenty obsahujúce
viacero strán na jednom hárku, aby sa znížila spotreba papiera.
• Inteligentná webová tlač: Rozhranie inteligentnej webovej tlače HP obsahuje okná Schránka klipov a Upraviť
klipy, v ktorých môžete ukladať, organizovať alebo tlačiť klipy získané z webu.
• Informácie o úspore energie: Ak chcete zistiť stav spôsobilosti tohto výrobku podľa programu ENERGY
STAR®, pozrite si časť Spotreba energie na strane 36.
• Recyklované materiály: Ďalšie informácie týkajúce sa recyklácie produktov spoločnosti HP nájdete na adrese:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Používanie papiera
Tento produkt je vhodný na používanie recyklovaného papiera podľa noriem DIN 19309 a EN 12281:2002.
Plasty
Plastové súčiastky s hmotnosťou nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje
možnosť ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti produktu.
Informačné listy o bezpečnosti materiálu
Informačné listy o bezpečnosti materiálu (MSDS) je možné získať na webovej lokalite spoločnosti HP na adrese:
www.hp.com/go/msds
Program recyklovania
Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých
krajinách a regiónoch a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť
Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov. Ďalšie informácie týkajúce
sa recyklácie výrobkov HP nájdete na adrese:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Program recyklovania spotrebného materiálu atramentových tlačiarní HP
Spoločnosť HP sa zaväzuje k ochrane životného prostredia. Program spoločnosti HP recyklovania spotrebného
materiálu pre atramentovú tlač je dostupný v mnohých krajinách či oblastiach a umožňuje bezplatnú recykláciu
použitých tlačových a atramentových kaziet. Ďalšie informácie nájdete na adrese:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
Ak vypnete zariadenie HP Photosmart, v predvolenom nastavení prejde do úsporného režimu. Tým zariadenie šetrí
viac energie, ale tiež to znamená, že zapnutie zariadenia môže trvať dlhšie než obvykle. Okrem toho pri vypnutí
v úspornom režime zariadenie HP Photosmart nemusí byť schopné dokončiť niektoré automatizované údržbové
úlohy. Ak sa na displeji pravidelne zobrazujú hlásenia o zlyhaní hodín reálneho času alebo ak chcete skrátiť čas do
spustenia, môžete vypnúť úsporný režim.
Poznámka V predvolenom nastavení je táto funkcia zapnutá.
Zapnutie a vypnutie úsporného režimu
1. Dotknite sa ikony Inštalácia.
2. Dotknite sa ikony Voľby.
3. Dotykom šípky nadol prechádzajte možnosťami a potom sa dotknite položky Úsporný režim.
4. Dotknite sa ikony On (Zapnúť) alebo Off (Vypnúť).
Program environmentálneho dozoru výrobku
35
Technické informácie
Nastavenie úsporného režimu
Kapitola 9
Spotreba energie
Tlačové a obrazové zariadenia Hewlett-Packard označené logom ENERGY STAR® vyhovujú špecifikáciám
americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (Environmental Protection Agency, EPA) pre obrazové
zariadenia. Obrazové zariadenia vyhovujúce špecifikáciám programu ENERGY STAR budú označené
nasledujúcou značkou:
Ďalšie informácie o modeloch obrazových zariadení vyhovujúcich špecifikáciám programu ENERGY STAR sú
uvedené na nasledujúcej adrese: www.hp.com/go/energystar
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
Technické informácie
36
Technické informácie
Chemické látky
Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať svojim zákazníkom informácie o chemických látkach v jej produktoch v
súlade so zákonnými požiadavkami, ako je napríklad norma REACH (nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho
parlamentu a Európskej rady). Výkaz chemického zloženia tohto produktu môžete nájsť na nasledujúcej adrese:
www.hp.com/go/reach.
Toxic and hazardous substance table
Battery disposal in the Netherlands
Technické informácie
Battery disposal in Taiwan
Upozornenie pre používateľov v Kalifornii
The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more
information, go to the following Web site:
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Program environmentálneho dozoru výrobku
37
Kapitola 9
EU battery directive
Technické informácie
Vyhlášky regulačných orgánov
Zariadenie HP Photosmart vyhovuje požiadavkám predpisov vo vašej krajine alebo oblasti.
Táto časť obsahuje nasledujúce témy:
38
Technické informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely
FCC statement
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
Notice to users in Japan about the power cord
Notice to users in Korea
Notice to users in Germany
Noise emission statement for Germany
HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series declaration of conformity
Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely
Kvôli identifikácii pre zákonné účely je výrobok označený identifikačným číslom modelu pre zákonné účely
(Regulatory Model Number). Identifikačné číslo modelu pre zákonné účely tohto zariadenia je SDGOB-1021.
Nezamieňajte toto číslo s obchodným názvom zariadenia (HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series atď.)
ani s číslom zariadenia (CD734A atď.).
Technické informácie
FCC statement
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
Vyhlášky regulačných orgánov
39
Kapitola 9
Notice to users in Japan about the power cord
Notice to users in Korea
Notice to users in Germany
Noise emission statement for Germany
Technické informácie
40
Technické informácie
HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series declaration of conformity
Technické informácie
Homologizačné nariadenia týkajúce sa bezdrôtových
zariadení
Táto časť obsahuje nasledujúce homologizačné informácie týkajúce sa bezdrôtových produktov:
•
•
•
•
•
Exposure to radio frequency radiation
Notice to users in Brazil
Notice to users in Canada
European Union regulatory notice
Notice to users in Taiwan
Homologizačné nariadenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
41
Kapitola 9
Exposure to radio frequency radiation
Notice to users in Brazil
Notice to users in Canada
Technické informácie
42
Technické informácie
European Union regulatory notice
Technické informácie
Notice to users in Taiwan
Homologizačné nariadenia týkajúce sa bezdrôtových zariadení
43
Kapitola 9
Technické informácie
44
Technické informácie
F
T
fotografický papier
špecifikácie 32
fotografický papier s veľkosťou 10 x 15
palcov
špecifikácie 32
technické informácie
požiadavky na prevádzkové
prostredie 32
systémové požiadavky 32
špecifikácie kopírovania 34
špecifikácie papiera 32
špecifikácie skenovania 34
špecifikácie tlače 33
telefonická podpora 27
tlač
špecifikácie 33
H
homologizačné oznamy
nariadenia týkajúce sa bezdrôtových
zariadení 41
K
Register
Register
V
kopírovanie
špecifikácie 34
O
obálky
špecifikácie 32
obdobie poskytovania telefonickej
podpory
obdobie poskytovania podpory 27
obrazovka Nájdená tlačiareň, Windows
29
vyhlásenia o splnení zákonných
požiadaviek
identifikačné číslo modelu pre
zákonné účely 39
vyhlášky regulačných orgánov 38
Z
zabezpečenie
sieť, kľúč WEP 29
záruka 28
P
papier
špecifikácie 32
papier veľkosti Legal
špecifikácie 32
papier veľkosti Letter
špecifikácie 32
podpora pre zákazníkov
záruka 28
po uplynutí obdobia poskytovania
podpory 27
priesvitné fólie
špecifikácie 32
prostredie
požiadavky na prevádzkové
prostredie 32
Program environmentálneho dozoru
výrobku 34
R
recyklovanie
atramentové kazety
35
S
skenovanie
špecifikácie skenovania 34
systémové požiadavky 32
Š
štítky
špecifikácie 32
45
Register
46
Download

HP Photosmart Premium e-All-in