v spolupráci s organizáciami:
In cooperation with:
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministry of Economy of the Slovak Republic
Ministerstvo zemědelství ČR
Ministry of Agriculture of the Czech Republic
STU v Bratislave, Stavebná fakulta
STU in Bratislava, Faculty of Civil Engineering
TU v Košiciach, Stavebná fakulta
TU of Košice, Faculty of Civil Engineering
Politechnika Rzesowska
im. Ignacego Lukasiewicza
Rzesow University of Technology, Poland
VUT v Brně, Fakulta stavební, ČR
VUT in Brno, Faculty of Civil Engineering. Czech republic
MU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, ČR
MU in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology,
Czech republic
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovak Hydrometeorological Institute
Košický samosprávny kraj
Košice Self−Governing Region
Mediálni partneri / Media partners:
POZVÁNKA
I. INFORMÁCIA
na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
INVITATION
Ist INFORMATION
for special conference with international participation
13. ZDRAVOTNO−TECHNICKÉ
STAVBY – MALÉ VODNÉ DIELA –
KRAJINA A VODA
13th Sanitary constructions – Small waterworks –
Landscape and Water management
8.–10. / 8th–10th
December 2014
Vysoké Tatry/High Tatras
Štrbské Pleso
Hotel TOLIAR***
Slovensko/Slovakia
CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE / PURPOSE AND FOCUS OF THE CONFERENCE :
Cieľom konferencie je prezentácia a výmena aktuálnych poznatkov z vedeckovýskumnej a odbornej činnosti, projektovania, vý−
stavby, prevádzky, obnovy a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb, predovšetkým vodovodov, kanalizácií a odpadového hos−
podárstva, úpravy tokov a protipovodňovej ochrany s dôrazom na požiadavky legislatívy, odporúčania technických noriem a envi−
ronmentálny prístup.
The conference aim is the presentation and exchange of knowledge of current research and practice activities, design, construc−
tion, operation, renewal and reconstruction of hydraulic engineering constructions, especially related to water supply, sewerage
and waste management, water stream regulation and flood protection, with emphasis on relevant legislation, standards and envi−
ronmental approach.
HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE / MAIN TOPIC OF THE CONFERENCE :
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozvoj vodovodov a kanalizácií − projektovanie, výstavba, prevádzka, obnova
Nakladanie so zrážkovými vodami
Integrovaný manažment povodí
Povodňové riziká − hodnotenie a manažment
Význam a vplyv vodného hospodárstva v energetike
Vplyv vodných stavieb na životné prostredie
Aktuálne vodohospodárske problémy − požiadavka komunikácie
Prevádzka a údržba vodných stavieb
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
• Water supply and sewer systems − design, construction, operation, restoration
• Rainwater management
• Integrated management of watersheds
• Flood risks − assessment and management
• The importance and impact of water management in energy management
• Environmental impact of water constructions assessment
• Current water issues − the requirement of communication
• Operation and maintenance of hydraulic structures
MEDZINÁRODNÝ PROGRAMOVÝ A VEDECKÝ VÝBOR / INTERNATIONAL SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE :
prof. Dr. Hab. Inž. Józef DZIOPAK
Rzeszow University of Technology, Poľská republika
Dr. Inž. Slavka GALAŚ
Akademia Górniczo−Hutnicza, Kraków, Poľská republika
prof. Ing. Petr HLAVÍNEK, CSc.,
MBA – conference chairman
VUT v Brně, Fakulta stavební, Česká republika
Ing. Petr HLUŠTÍK, PhD.
VUT v Brně, Fakulta stavební, Česká republika
Ing. Oliver KOVÁCS
Košický samosprávny kraj, Slovenská republika
prof. Ing. Jozef KRIŠ, PhD. – conference chairman
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská republika
doc. Ing. Štefan STANKO, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská republika
doc. RNDr. Ivona ŠKULTÉTYOVÁ, PhD.
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská republika
doc. Ing. Dr. Miloslav ŠLEZINGR, PhD.
Mendelova univerzita v Brně, Lesnícka a dřevářská fakulta, Česká republika
prof. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD.
TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Slovenská republika
doc. Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, PhD.
TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Slovenská republika
ORGANIZAČNÝ GARANT / ORGANISING GUARANTEE :
Bc. Eva HOMZOVÁ
ELSEWA, s.r.o. Košice, Ružová č. 33, 040 11 Košice−Západ, Slovenská republika
Tel/Fax: +421 55 6420 838 • E−mail: [email protected] • Web: www.elsewa.sk
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE/ TECHNICAL GUARANTEE :
Ing. Baryalai TAHZÍB
TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská č.4
042 00 Košice, Slovenská republika
E−mail: baryalai [email protected]
ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE / INFORMATION :
• Dátum a miesto konania: 8.– 10. 12. 2014, Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel Toliar ***
Date end place of the conference: 8.–10. 12. 2014, High Tatras, Štrbské Pleso, Hotel Toliar ***
• Prihlášky prosíme vrátiť do: 25. októbra 2014 na adresu: ELSEWA, spol. s r.o., Ružová č. 33, 040 11 Košice, Slovenská republika
Please return the application form− 1st INFORMATION − by: 25. October 2014 to the following address: ELSEWA s r.o., Ružová č.33,
040 11 Košice, Slovak Republic
• Rozpis účastníckeho poplatku / Specification of registration fee:
– vložné/osoba – Registration fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,– EUR
– vložné/aktívny účastník /študent – Registration fee for active participants / student . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,– EUR
– vložné/starosta obce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,– EUR
– ubytovanie 1−posteľ/noc/osoba – accomodation (single bed room / per night) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68,– EUR
– ubytovanie 2−posteľ/noc/osoba – accomodation (double bed room / night / person) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,– EUR
ubytovanie zahŕňa: raňajky, obed, miestny poplatok, Aquarelax
Vo vložnom sú zahrnuté: Náklady na organizačné zabezpečenie, recepcia, zborník CD. V prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame,
zborník zašleme po skončení konferencie.
The deposit includes: the organizational provision cost, the conference proceeding in form of CD, discussion evening and the local charge. In case
you do not take part at the conference the registration fee will not be refunded and the proceeding will be sent to you after finishing the conference.
• Ubytovanie: je zabezpečené cez organizátora v jednoposteľových a dvojposteľových izbách v Hoteli – Titris***, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry.
Parkovné si platí každý sám.
Accomodation: is provided by the organizator in single and double bed rooms in the hotel − Hotel Titris***, Tatranská Lomnica, High Tatras. The accomo−
dation price includes a single entrance fee for the hotel pool but it does not include the parking fee.
• Záujem o obedy a ubytovanie vyznačte na prihláške. / Should you be interested in accomodation and/or lunch, please mark in the
application form.
• Autori, ktorých príspevky budú zaradené medzi prednášky majú k dispozícii časový limit max.15 min. Uverejnenie príspevku v zborníku je pod−
mienené úhradou účastnického poplatku.Príspevky, postery a prezentácie prosíme zaslať na E−mail adresu : [email protected] .
The autors, whose reports will have been chosen for the conference presentation will be given a time limit of maximum 15 minutes. If you be
so kind to send papers, posters and presentations to e−mail: [email protected] .
• Prednášajúcim budú k dispozícii: dataprojektor a notebook. / Equipment available for the lectures: dataprojector and notebook.
• Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina. / Procedure languages: Slovak, Czech, English.
• Možnosti prezentácie firiem / Company/organization presentation options:
– prezentácia firmy počas programu konferencie / company/organization presentation during the conference program
– reklama v zborníku / advertisement in the conference proceeding
– distribúcia propagačných materiálov / distribution of advertising materials
Jednotný poplatok za všetky formy / Single fee for all presentation options is: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,– EUR
Prehľad termínov / Terms:
– 31. 10. 2014 − Odoslanie kompletného príspevku vrátane grafických príloh na adresu: [email protected]
Sending of the full paper including graphical attachments in the approved form in adress: [email protected]
– 31. 10. 2014 − Zaslanie reklamy / consignment of the advertisement
– 18. 11. 2014 − Účastnícky poplatok − uhraďte prevodom na č. účtu: 0448620064/0900, Slovenská sporiteľňa,a.s. pob.Košice,
VS: 07 14 04. V mimoriadnom prípade je možnosť úhrady aj priamo pri prezentácii. Naše IČO: 44247893, DIČ: 2022638915
– 18. 11. 2014 − The registration fee shall be paid by a bank transfer. The account number is 0448620064/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.,
pob. Košice, Variable Symbol: 07 14 04. Company Identification Number: 44247893. In some special case there is a possibility of payment in
the cash at the conference. SWIFT CODE: GIBASKBX, IBAN: SK 75 0900 0000 0004 4862 0064
Časový harmonogram / Timetable:
8. 12. 2014
• Príchody účastníkov / Arrival of participants
9. 12. 2014
9.15 • Úvod – otvorenie, príhovory / Introduction
9.30 • Prednášky / Lectures
12.00–13.00 • Obed / Lunch
13.00–18.00 • Prednášky / Lectures
19.00 • Recepcia / Conference dinner
10. 12. 2014
9.00 • Prednášky / Lectures
12.00–13.00 • Obed / Lunch
13.00–16.00 • Prednášky / Lectures
16.00 • Záver konferencie / End of conference
Pre všetkých účastníkov konferencie je zabezpečené ubytovanie cez organizátora!
Accomodation is provided by the organizers
AK VÁS TÁTO PROBLEMATIKA NEOSLOVILA, POSKYTNITE POZVÁNKU ODBORNÍKOVI, KTORÉHO POZNÁTE.
PLEASE, FORWARD THIS APPLICATION TO YOUR COLLEAGUES
Vzhľadom na prípravu programu konferencie Vás prosíme o dodržanie termínu návratky –
do: 25. októbra 2014
In consideration of conference program preparations we kindly ask you to respect
the return receipt deadline –
by: 25 th October 2014
UBYTOVANIE − miesto konania konferencie / ACCOMODATION − place of the conference
Hotel T O L I AR***
8.–10. 12. 2014 / 8th–10th December 2014
Vysoké Tatry / High Tatras
Štrbské Pleso
PRIPRAVOVANÉ AKCIE / INFORMATION ABOUT FOLLOVING EVENTS
• Marec 2015 konferencia s medzinárodnou účasťou / March 2014 special conference with
international participation
5. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – PROBLÉMY
A MOŽNOSTI RIEŠENIA
(ovzdušie – voda – pôda)
5th ENVIRONMENT − PROBLEMS
AND POSSIBLE SOLUTIONS
(air – water – soil)
• November 2015 konferencia s medzinárodnou účasťou / November 2014 special
conference with international participation
14. ZDRAVOTNO−TECHNICKÉ STAVBY –
MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA
A VODA
14th Sanitary constructions –
Small waterworks – Landscape
and Water management
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !
ELSEWA, spol. s r.o., Ružová č. 33, 040 11 Košice−Západ
Tel./fax: +421 55 6420 838, e−mail: [email protected]
IČO: 44247893, DIČ: 2022638915, IČ DPH: Nie sme platcami DPH.
Obch. reg. Okresného súdu Košice I., vložka č.22109/V.
VS: 07 14 04
Prosíme vrátiť do / Please return
before: 25. 10. 2014
PRIHLÁŠKA PRÍSPEVKU A ÚČASTI
NA ODBORNÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
REGISTRATION FORM FOR SPECIAL CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
13. ZDRAVOTNO−TECHNICKÉ STAVBY – MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA
13th Sanitary constructions – Small waterworks – Landscape and Water management
8. – 10. 12. 2014 – Vysoké Tatry / High Tatras, Štrbské Pleso, Hotel Toliar***
Meno, priezvisko, titul / Name, surname, title:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Názov a adresa organizácie / Organization – Firm (precise name): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................................................
PSČ/Zip code: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E−mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banka/Bank:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Č. účtu/ Account number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO/Identification number :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IČ DPH/VAT Identification number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.
ROZPIS ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU / Registration fee specification:
*) prosíme doplniť počet osôb , ubytovaní a stravy a zároveň aj jednotlivé čiastkové sumy / please indicate the number of persons, accommodation and meals booking
and also the partial sum amounts
– vložné/účastník – registration fee /person
= 110,– EUR . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– vložné/aktívny účastník /študent – Registration fee for active participants / student
= 80,– EUR . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
–
= 60,– EUR . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vložné/starosta obce
– ubytovanie 1−posteľ/noc/osoba – accomodation (single bed room per night)
= 68,– EUR . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– ubytovanie 2−posteľ/noc/osoba – accomodation (double bed room per night per person) = 58,– EUR
. . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . .= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– ubytovanie zahŕňa: raňajky, obed, miestny poplatok, Aquarelax / Accomodation: breakfest, lunch, local charge, Aqua relax Mix (2 hours).
Objednávka ubytovania – vyznačte X / Accomodation booking – please mark X:
Objednávka stravy – vyznačte X / Meals booking – please mark X:
9. 12. J
8. 12. /9. 12. J
9. 12. /10. 12. J
10. 12. J
Názov príspevku / Title of Lecture :
FORMA PREZENTÁCIE / FORM OF PRESENTATION: J Prednáška / Presentation
J Poster
B.
MOŽNOSTI NA PREZENTÁCIU FIRIEM – vyznačte X / POSSIBILITIES FOR PRESENTATION OF FIRMS – Please mark X:
J formou prezentácie firmy počas programu konferencie / company/organization presentation during the conference program
J formou reklamy v zborníku / publication of advertisement in the conference proceding
J distribúciou propagačných materiálov / distribution of the advertising materials
Jednotný poplatok za všetky formy je / Single fee for all listed services is: 300,– EUR
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Prehlasujeme, že sme dnešným dňom uhradili účastnícky poplatok v celkovej výške:
We declare, that today we paid off registration fee in total amount:
. . . .. . . . . . ,– EUR
Na č. účtu: 0448620064/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Košice. VS: 07 14 04, Naše IČO: 44247893, DIČ: 2022638915.
To account Nr: 0448620064/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s., pob. Košice. VS: 07 14 04.
IBAN: SK 750 900 0000 0004 4862 0064, SWIFT CODE: GIBASKBX
...............................................................
Dátum a podpis oprávneného zástupcu
Signature of authorized representative
.................................................
Pečiatka organizácie
Stamp of organization
Download

8.–10. / 8 –10 December 2014