ddi vi ví zí zi ai as st ta av ve eb bnní cí ct tv va a
I INN VVE ESST T s.r.o.
s.r.o.
927 03
927 03
ŠAĽA,
ŠAĽA,
SLOVENSKO
SLOVENSKO
www.invest-in.sk
www.invest-in.sk
ddi vi ví zí zi ai as st ta av ve eb bnní cí ct tv va a
OBSAH
content
4
8
12
16
18
20
22
24
26
28
Občianske a obchodné stavby –
Civil and commercial buildings
4mlyny obchodná galéria
8 octopus HABITAT polyfunkčný dom
12mondrian bytový dom
16leonardo polyfunkčný dom
18AGÁT REZIDENCIA
Priemyselné stavby – Industrial buildings
20samsung
22IKEA
24schindler skladová hala
26delta electronics
28PREFA prefabrikáty
IN VEST s.r.o.
927 03 ŠAĽA
SLOVENSKO
www.invest-in.sk
2
3
editorial
Predstavenie spoločnosti
IN VEST s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1992. Počas viac ako dvadsať ročného vývoja
sa spoločnosť kontinuálne rozrastala a štruktúrovala.
Dnes nám závody spoločnosti v Šali, Bratislave a Geči pri Košiciach umožňujú pôsobiť
na celom Slovenskom trhu.
Podnikáme v oblasti všeobecného stavebníctva a strojárstva, ale aj v oblasti výroby
stavebných hmôt.
Ponúkame výstavbu na kľúč, ale aj čiastočné výkony vlastnými kapacitami, seriózny
prístup, záručný aj pozáručný servis.
V stavebníctve sa špecializujeme na:
- výrobu, montáž a kompletizáciu halových objektov zo železobetónu
- vedenie a realizáciu pozemných občianskych, obchodných a priemyselných stavieb,
- výrobu železobetónových prefabrikátov, predpätých mostových prvkov, predpätých
väzníkov a filigránov.
- realizáciu vlastných developerských projektov
Introduction of the company
Okrem stavebnej výroby Vám IN VEST dokáže ponúknuť :
- široký sortiment betónových dlažieb, obrubníkov a prvkov záhradnej
architektúry vyrábaných na Slovensku v dvoch závodoch.
- výrobu chemických a energetických strojov, tlakových nádob, odpariek,
výmenníkov a kolón vyrábaných v samostatnom závode v Šali.
Naším dodávateľom garantujeme platby a naším odberateľom kvalitu.
V zmysle nášho hesla: „INVEST – partner pre vašu stavbu“ sme pripravení
pre našich partnerov okrem hmotných dodávok poskytnúť aj konzultačné
činnosti pri príprave projektu, resp. zabezpečiť aj projekčnú a inžiniersku
činnosť a v spolupráci s našou sesterskou spoločnosťou STAVMAT IN spol.
s r.o. aj dodávky stavebných materiálov, inštalácií, sanity, obkladov a dlažieb.
Ing. Ivan Khandl
riaditeľ spoločnosti
IN VEST Ltd. been on the market since 1992. For more than twenty years of
development, the company has continuously grown and structured.
Today with our workshops in Sala, Bratislava and Geca near Kosice we are enable
to operate throughout the Slovak market.
We do business in general civil engineering and mechanical engineering, but also
in the production of building materials.
We offer turnkey projects, but also partial performances by own capacities, serious
approach, warranty and post-warranty service.
Civil engineering division specialize in:
- Production, installation and assembly of hall objects from reinforced concrete
- Management and realization of civil, commercial and industrial buildings,
- Manufacture of RC-precast elements, prestressed bridge elements, prestressed
beams and filigrees,
- Realization of own development projects.
In addition to building production INVEST can offer you:
- wide-range of paving, curbs and garden architecture products produced in two
factories in Slovakia
- manufacture of chemical and energy machineries, pressure vessels, evaporators,
heat exchangers and columns produced in a mechanical engineering plant in Sala.
We guarantee to our supplier payment and our customers quality.
According to our motto: „IN VEST - partner for your construction“ we are ready for
our partners in addition to supply material to provide a consultancy activities during
project preparation, respectively ensure the project and engineering activities and
cooperation with our sister company STAVMAT IN, Ltd., the supply of building
materials, installation, plumbing, wall and floor tiles.
Ing. Ivan Khandl
Managing director
4
5
TRADE GALLERY
Obchodná galéria
Miesto stavby / Site location: Štefánikova trieda, Nitra
Investor: Mlyny, a.s.
Architekt / Architect: Ing. arch. Pavol Kollár,
Ing. arch. Radovan Vranka, Ing. arch. Tomáš Matlák
Projektant / Designer: Ing. Dušan Hrbatý, Ing. Jozef Búri,
Ing. Alica Režná
Mlyny
P op i s s t a v b y :
Objekt slúžiaci ako nákupné centrum, kde na 28 500 m2
prenajímateľnej plochy sa nachádza 126 obchodných
predajní a služieb. Budova sa skladá z trojpodlažného
nákupného centra a 8-podlažného garážového domu.
Nosný systém je tvorený ŽB skeletom a ľahčenými
rebierkovými stropmi. Neprehliadnuteľnú fasádu objektu
vytvárajú sklené steny a obklady.
B u ild in g d e scr i p t i on:
On 28 500 m2 of leaseable area there
are situated 126 shopping stores and
services. This object consists of threestoried shopping centre and eightstoried garage house. Bearing
system is created by RC-skeleton
and lightweight ribbed ceiling. The
interesting façade is realized by glass
wall and facing.
6
7
O
b
c
h
od
n
á
g
a
l
é
r
i
a
M
L
Y
N
Y
O
b
c
h
od
n
á
g
a
l
é
r
ia
M
L
Y
N
Y
8
POLYFUNCTIONAL BUILDING
Polyfunkčný dom
OCTOPUS Habitat
Miesto stavby / Site location: Bratislava, Záhradnícka ul.
Investor: IUWE a.s., Prešernova 4, 811 02 Bratislava
Projektant / Designer: GRIDO SK s.r.o., Bartóková 1,
811 02 Bratislava 1
9
10
11
Po pis s tav by:
Polyfunkčný dom – OCTOPUS HABITAT v sebe poníma 2 recepcie,
administratívne a obchodné priestory, 153 bytov (jednopodlažných aj
mezonetových) a 9 apartmánov, dvojpodlažné parkovisko s kapacitou
186 miest a 16 garážových státí, komory pre majiteľov bytov, vlastnú
trafostanicu, kotolňu a ostatné technické a komunikačné priestory. V átriovej
časti objektu na 2.NP sa nachádza záhrada pre obyvateľov domu. Objekt
je výškovo perforovaný a rozdelený do 5 sekcií s maximálnym počtom 12.
podlaží, ktoré sú prístupné ako schodiskami, tak aj výťahmi. Skrytú nosnú
konštrukciu a hrubé opláštenie objektu tvorí ŽB monolitická konštrukcia
uložená na základovej doske s podložím spevneným štrkovými vibropilótami.
B u i l di ng d e s c riptio n :
Polyfunctional building – OCTOPUS HABITAT includes
2 receptions, administration and business premises, 153 flats
(one-storey and mezzanine) and 9 apartments, two-storied
parking area, larders, boiler-room and the other utilities.
Garden for householders is situated in atrium part on the 2nd
floor. Object is divided into 5 sections with using of staircases
and lifts. Hidden bearing structure and rough cladding consist
of ferro-concrete monolithic structure placed on foundation slab
with subbase strengthened by gravel vibro-piles.
P o l y f u n k č n ý
dom
O C T O P U S
H A B I T A T
P o l y f u n k č n ý
dom
O C T O P U S
H A B I T A T
12
13
RESIDENTIAL BUILDING
bytový dom
Mondrian
Miesto stavby: Sedmokráskova ulica, Bratislava-Ružinov
Site location: Sedmokráskova Street, Bratislava-Ružinov
Investor: INVEST IN, a.s., Šaľa
Architekt / Architect: Ing. arch. Andrej Alexy, Ing. arch. Andrea Klimková
Projektant / Designer: ALEXY&KLIMKOVÁ, Architektonická kancelária
14
15
P op i s s t a v b y :
Bytový dom MONDRIAN je inšpirovaný tvorbou rovnomenného
holandského maliara, jedného zo zakladateľov hnutia „De Stijl“.
Objekt má deväť nadzemných podlaží a pozostáva zo štyroch
schodiskových sekcií. Suterén obsahuje podzemné parkovanie
pre obyvateľov domu, ako aj pivničné kóje a technické priestory.
Byty sú rôznych veľkostí a typov, celkový počet 88, pričom
na streche sú luxusné terasové a mezonetové byty. Základy
tvoria hĺbkové, štrkové vibrostĺpy stabilizované cementom. Nad
vibrostĺpami sa nachádza celoplošná základová doska. Horná
stavba je železobetónová, monolitická doplnená prefabrikovanými
schodiskovými ramenami a balkónovými stenami.
Build in g d e s c riptio n :
Residential building MONDRIAN is inspired by the creation of the Dutch painter Piet
Mondrian, one of the founders of“De Stijl” movement. The building consists of nine
aboveground floors and four stair sections. Basement floor includes subterranean parking,
cellars and utilities.88 flats are of different sizes and types, even you can find luxury terraced
and mezzanine flats on the roof. Foundation are built up from deep gravel vibrocolumns
stabilized by cement.
Above vibrocolumns is full-area foundation slab. Upper building-part is monolithic reinforced
concrete completed by precast flights of stairs and balcony walls.
16
17
Polyfunctional building
leonardo
Miesto stavby / Site location: Trnava, Hollého ulica
Investor: IN VEST, s.r.o., Šaľa
Architekt / Architect: Ing. arch. Andrea Klimko, Ing. arch. Pavol Kollár
Projektant / Designer: AK2, s.r.o., Bratislava
polyfunkčný dom
Bui l di ng descr i pt i on:
Multifunctional building Leonardo is located in
north-eastern part of historical core of the town
Trnava, known as “small Rome”, in central town
zone in the Hollého Street. It is surrounded by
palace build-up area of university buildings,
archiepiscopal office, earlybaroque Cathedral of
St. John Baptist, Cathedral of St. Nicholas, town
towers and many of other valuable historical
buildings. The project “Leonardo” offers a
balanced mix of reciprocal functions such as
shops, services, offices and accommodation.
Functional variety has urban character with
ambition to refresh this part of historical core
and offer the cultivated urban spaces and public
areas. The underground garage for tenants and
visitors is part of the ”Leonardo” building.
Popi s sta v b y :
Polyfunkčný dom Leonardo je situovaný severovýchodnej časti
historického jadra mesta Trnava, známeho ako „malý Rím“,
v centrálnej mestskej zóne na Hollého ulici. Obklopuje ho palácová
zástavba univerzitných budov, Arcibiskupský úrad, rannobarokový
Chrám sv. Jána Krstiteľa, Dóm sv. Mikuláša, mestské veže a mnoho
ďalších cenných historických budov. Projekt Leonardo ponúka
vyvážený mix navzájom sa dopĺňajúcich funkcií ako obchod,
služby, administratíva a bývanie. Funkčná pestrosť má mestotvorný
charakter s ambíciou oživiť túto časť historického jadra a ponúknuť
kultivované mestské prostredie a verejný priestor. Súčasťou domu
je podzemná garáž pre obyvateľov a návštevníkov domu.
18
19
Bui l di ng descr i pt i on:
The first part of the complex is designed as a residential building
with apartments on above-ground floors. Each of the three floors
contains 4 apartments. First underground floor is designed as a lobby,
north-east part of the building is dedicated to the retail store with all
utilities and independent entrance. Second part is also designed as a
residential apartment building with apartments and studios on both,
under and above the ground floors. There are 9 apartments and
6 studios. Third floors of both buildings are built with the aspect of
spacious terraces.
Popi s st avby :
Prvý objekt je navrhnutý ako bytový dom s bytmi v nadzemných podlažiach. V 1. až
3. nadzemnom podlaží sú umiestnené vždy štyri byty. V 1. podzemnom podlaží
prvého objektu sú situované vstupné priestory, v severovýchodnej časti pôdorysu
je navrhnutý priestor určený pre obchod alebo služby so samostatným vstupom,
kuchynkou hygienickými priestormi. Druhý objekt je taktiež navrhnutý ako bytový
dom s bytmi a ateliérmi v nadzemných aj podzemných podlažiach. Celkovo v tejto
časti objektu sa nachádza 9 bytov a 6 ateliérov. 3. nadzemné podlažia sú pri
oboch objektoch navrhnuté ako ustúpené, pričom zvyšná časť pôdorysu je tvorená
účelovými terasami patriacimi k priľahlým bytom.
ACACIAS Residences
AGÁT rezidencia
Miesto stavby/ Site location: Staré Mesto, Bratislava, Havlíčkova ulica
Investor: IN VEST s.r.o., Šaľa
Architekt/ Architect: Ing.arch. Vladimír Zigo, Ing.arch. Pavol Kollár
Projektant/ Designer: Ing. arch. Vladimír Zigo, Ingtový dom s by Marcel Krajčírik
20
21
SAMSUNG
LOGISTICKÉ CENTRUM SAMSUNG
LOGISTIC CENTRE SAMSUNG
LCD FACTORY, U-PROJECT
HANSOL PROJECT
Miesto stavby / Site location: Galanta; Voderady
Investor: Samsung Electronics Slovakia
Projektant / Designer: Tecton&Consulting;
IDO Hutný Projekt, Bratislava
Bui l di ng descr i pt i on:
Construction of second production hall K2 - with floor surface 20 000 m2 and three-storevy
of administration building - led to the production expansion of LCD-monitors and plasma
TVs in Samsung company.
After production halls building up, central store for commodities was necessary, also.
Logistic centre is one-storey store with built-up area 25 000 m2 and height 12 m.
Set of objects LCD plant in Voderady forms built up area 35000 m2 and consists of
production and storage facility, the administrative building and operating buildings (boiler).
Office building is designed as a two-story skeleton covered by sandwich panels.
The aim of HANSOL project was providing subcontracts for the Samsung LCD TVs
production. Hansol project consists of 6 production and operating objects.
Pop is s t a v b y :
Výstavba druhej výrobnej haly K2 s podlahovou plochou 20 000 m2
a trojpodlažnej administratívnej budovy viedlo k rozšíreniu výroby LCD
monitorov a plazmových TV v spoločnosti Samsung.
Po výstavbe výrobných hál bolo nevyhnutné vybudovať centrálny sklad
pre výrobky. Logistické centrum je jednopodlažný sklad s podlahovou plochou 25 000 m2 a výškou 12 m.
Súbor objektov LCD závodu vo Voderadoch tvorí 35 000 m2 zastavanej plochy a pozostáva z výrobnoskladového objektu, z administratívnej budovy a z prevádzkovej budovy (kotolňa). Administratívna budova
je riešená ako dvojpodlažný skelet, opláštená sendvičovými panelmi.
Cieľom HANSOL projektu bolo zabezpečenie subdodávok pre výrobu LCD televízorov spoločnosti
SAMSUNG. Samotný subdodávateľský park pozostáva zo 6 výrobno-prevádzkových objektov.
22
23
STORE EXTENSION AND PARKING HOUSE IKEA
ROZŠÍRENIE OD IKEA A PARKOVACÍ DOM
IKEA
Miesto stavby / Site location: Bratislava
Investor: IKEA Bratislava
Projektant / Designer: ORPIS, s.r.o., Bratislava,
BKU-Bogár Králik Urban, Bratislava
Build in g d e s c riptio n :
Extension of sales area and warehouses of IKEA Bratislava
and also newly built five-story parking house. The
supporting structure is RC- prefabricated structure. Store
object´s covering is of sandwich panels and parking house
of steel lathing and wood.
Po pis s tav by:
Rozšírenie predajnej plochy a skladov OD IKEA
Bratislava a zároveň novostavba päťpodlažného
parkovacieho domu. Nosnú konštrukciu tvorí ŽB
prefabrikovaná konštrukcia. Opláštenie OD je
zo sendvičových panelov a parkovacieho domu
z ťahokovu a dreva.
24
25
production hall-SHOWROOM
výrobná hala - showroom
Build in g d e s c riptio n :
Construction of factory building and
showroom, including external drainage,
water and paved areas. The Showroom
is positioned glass-enclosed escalator
and elevator with glass.
Po pis s tav by:
Výstavba výrobnej haly a Showroomu, vrátane
vonkajšej kanalizácie, vodovodu a spevnených
plôch. V Showroome je umiestený presklený
eskalátor ako aj presklený výťah.
s c h i n d l e r
p r od u c tio n
h a l l
-
s h o w r oom
SCHINDLER
ESKALÁTORY / ESKALATORS
Miesto stavby / Site location: Dunajská Streda
Investor: Schindler Eskalátory, s.r.o., Dunajská Streda
Projektant / Designer: ABJ – Architekti Bobek Jávorka, s.r.o. Šamorín
26
27
PRODUCTION HALL OF DELTA ELECTRONICS
DELTA
ELECTRONICS
VÝROBNÝ ZÁVOD
Miesto stavby / Site location: Dubnica nad Váhom
Investor: Delta Electronics, Dubnica nad Váhom
Projektant / Designer: IPE-Consulting, s.r.o., Bratislava
B u i l di ng d e s c riptio n :
The production area of Delta, Ltd. consists of two main, functional and
operational parts. Manufacturing hall and warehouse is designed as a singlestorey concrete skeleton building. Here‘s headquarters manufacturing and
warehouse space. Part of the hall in the production area is designed as a
two-storey object. The ground floor is used for workshop and storage section,
floor is designed for office space belongs to manufacturing division, purpose
connected with the administrative part. The administration part consists
of three-storey structural object divided by fire wall from production part.
There are located office part, dining areas, locker rooms and facilities. In the
administrative part are also technical utilities.
Po pis s tav by:
Výrobná areál firmy Delta, s.r.o. pozostáva z dvoch hlavných,
funkčno-prevádzkových častí. Výrobno-skladová hala je
jednopodlažná budova riešená ako veľkorosponový železobetónový
skelet. Tu je sústredená výroba a skladové priestory. Časť haly
v rámci výrobného priestoru je navrhnutý ako dvojpodlažný
vstavok. Prízemie je využívané na dielenskú a zásobovaciu časť,
poschodie je navrhnuté na kancelárske priestory patriace výrobe,
účelovo prepojené s administratívnou časťou. Administratívna časť
tvorí trojpodlažný samostatný konštrukčný trakt aj požiarny úsek
a je oddelená od výrobnej haly požiarnou stenou. Sú tu situované
administratívne priestory, stravovacie priestory, priestory určené ako
šatne a zázemie pre zamestnancov. V administratívnej časti sú aj
priestory technického zázemia.
28
29
Introduction of the prefabrication plant
Predstavenie závodu
prefabrikátov
PREFA
The history of the prefabrication production started in 2000. The production range of goods consisted of
prefabricated elements assigned for family houses, shopping centres, blocks of flats.
In 2008 the construction of a new modern hall was finished- it was assigned for the production of
prestressed precast elements. The plant PREFA was established by implementation of new production
line. The main target of the plant is the production of precast elements STN EN 13369- bar beams,
STN EN 13225- skeleton structures, production of „I“ formed bridge prestressed beams in length 1821-24-27-30 m STN EN 1992-2, STN EN 15050, decks for filigree ceilings STN EN 13747, foundation
elements STN EN 14991, foundation piles STN EN 12794, wall elements STN EN 14992, balcony plates
TO- 09/0169, parapet precast elements TO- 10/0022, reinforced concrete constructions according to
delivered project documentation (STN EN 13369, STN EN 206-1).
Development of the production line enabled a production of complete skeleton
structures assigned for construction of production halls, shopping centres and
execution of turnkey projects. Production facility of armed reinforcement was
modernized so that reinforced cages for own needs and custom-made cages can be
produced.
The production selection was expanded by production of bridge prestressed beams
and it was enabled by type documentation within Eurocodes STN EN 1992-2,
higher quality, on time deliveries, technical and production capacities- those are
the parameters why IN VEST Ltd. is among the most significant construction and
production companies. Production of precast elements fulfils legislation requirements
for construction elements with the Act Nr. 90/1998 about construction products.
História výroby prefabrikátov sa datuje od roku 2000. Výrobný sortiment
tvorili prefabrikáty určené k výstavbe rodinných domov, obchodné centra,
bytové domy.
Pod vplyvom rôznych stavebných trendov sa v roku 2008 dokončila stavba
novej modernej haly pre výrobu predpätých prefabrikátov. Uvedením do
prevádzky novej linky vznikol závod PREFA, ktorého hlavnou činnosťou je
výroba prefabrikátov STN EN 13369 – tyčových nosných prvkov STN EN
13225 - skeletové konštrukcie pre pozemné staviteľstvo, výroba vopred
predpätých nosníkov tvaru I pre mosty pozemných komunikácií typových
dĺžok 18-21-24-27-30 m STN EN 1992-2, STN EN 15050 , stropné dosky
pre filigránove stropy STN EN 13747, základové prvky STN EN 14991,
základové pilóty STN EN 12794, stenové prvky STN EN 14992, balkónové
dosky TO – 09/0169, rímsové prefabrikáty TO – 10/0022, železobetónové
konštrukcie podľa dodanej PD (STN EN 13369, STN EN 206-1).
Výstavba výrobnej linky umožnila výrobu kompletnej skeletovej konštrukcie
určenej k výstavbe výrobných hál, obchodných centier, reťazcov a skeletové
konštrukcie týchto stavieb dodávať a realizovať na kľúč. Pre zabezpečenie
výrobného procesu bola zmodernizovaná výrobňa armovacej výstuže
(armovňa), kde sa pripravujú armokoše pre vlastnú výrobu, ale aj pre
externých odberateľov podľa požiadaviek zákazníka.
Výrobný sortiment sa rozšíril o výrobu predpätých mostových nosníkov,
vypracovaním typovej dokumentácie v zmysle eurokódov STN EN 1992-2,
vysokou kvalitou, plnením termínov dodávok, technickými a výrobnými
kapacitami sa spoločnosť INVEST s. r. o. posúva medzi významné stavebno
– výrobné podniky. Výroba prefabrikátov spĺňa legislatívne požiadavky
na stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
IN VEST s.r.o.
927 03 ŠAĽA
SLOVENSKO
www.invest-in.sk
Download

IN VEST s.r.o.