Technická informácia
Stabilizácia
SIHA Gummi Arabicum Granulát
SIHA Gummi Arabicum Granulát je mikrofiltrovaná
arabská guma vyrábaná z kvalitnej arabskej klovatiny.
Pozostáva hlavne z polysacharidov a používa sa tradične ako ochranný koloid k zamedzeniu zakalenia z medi
alebo železa v kombinácii s kyselinou citrónovou (0,3 –
0,5 g/hl) alebo k stabilizácii kryštálov v kombinácii s kyselinou metavínnou.
13 B 5.3.9. IG
04/2006
Dávkovanie
Pridávané množstvo sa riadi podľa typu vína a účelu použitia.
Dávkovanie:
10 - 30 g/hl
Vlastnosti :
Bezpečnosť
 mikrofiltrovaná, preto čistá a stabilná
Pri použití v súladu s určením a pri odbornej aplikácii SIHA
Gummi Arabicum Granulat nie sú známe žiadne negatívne
účinky.
 veľmi ľahko rozpustná
 zlepšuje gulatosť vín
 vhodná aj pre vína biele a rosé
 nízky kolmatačný index
Použitie
Koloidálne látky vo víne sa skladajú z polysacharidov, polypeptidov a polyfenolov. Arabinogalactanová frakcia arabskej gumy vytvára film okolo týchto častíc. Rovnaký negatívny náboj všetkých častíc zabráni, aby sa vzájomne dotýkali. Tak sa vytvára ochranná koloidálna sieť, v ktorej nedochádza k sedimentácii rozptýlených častíc a znižuje sa ich
sklon k zhlukovaniu. Vysoká stálosť koloidálneho roztoku
arabskej gumy vysvetľuje jeho označenie ako „ochranný koloid“. Tvorba takejto siete si vyžiada pravdaže určitý čas (410 hodín), ktorý by pivničný mal využiť a ošetrené víno by
mal po ošetrení rýchlo filtrovať a stáčať.
Pokiaľ to nie je z časových dôvodov možné, odporúčame
tento výrobok pridať niekoľko dní pred stáčaním.
Dôležité upozornenie: Keď nie je koncentrácia arabskej
gumy dostatočná, vznikajú v koloidálnych sieťach medzery.
Vytvárajú sa vodné mosty medzi molekulami arabskej gumy
a ochranný účinok postupne klesá: môže vzniknúť nežiaduci zákal, a to flokuláciou koloidných častíc.
Vlastnosti výrobku
Arabská guma (E 414) pochádza z prirodzenej sekrécie
alebo z procesu hojenia zranenej kôry dreviny Acacia Seyal. Táto sekrécia sa skladá z L-arabinózy, D-galaktózy, Lrhamnózy a z kyseliny D-glukuronovej. Keď má východiskové víno vysoký obsah koloidov, môžu niekedy nastať problémy pri filtrácii, predovšetkým pri konečnej filtrácii s membránovými filtračnými sviečkami. Je to dané tým, že pridaním SIHA Gummi Arabicum Granulat (čo je taktiež koloid)
dochádza ku krátkodobému zvýšeniu obsahu koloidov vo
víne a tým sa môžu membrány zapchať.
Aby sa tomuto zabránilo, pridajte SIHA Gummi Arabicum
Granulat najmenej 72 hodín pred membránovou filtráciou.
Pri aplikácii priamo pred fľašovaním a po konečnej filtrácii je
potrebné ju pridať ako 20 %-ný roztok.
Pridaním SIHA Gummi Arabicum Granulat sa u červených a
u rosé vín dosahuje stabilizácia farby. Ako vedľajší efekt sa
zlepšuje i tzv. mouthfeeling vína, teda pocit v ústach.
Platné bezpečnostné pravidlá viď. Bezpečnostný list EÚ
(vyhláška 91/155/EHS), ktorý Vám na požiadanie radi pošleme.
Skladovanie
SIHA Gummi Arabicum Granulat skladujte v chlade a suchu
a chráňte pred svetlom.
Druhy balenia
SIHA Gummi Arabicum Granulat má číslo výrobku 65.122 a
dodáva sa v týchto druhoch balenia:
65.122.010
1 kg hliníkový sáčik
65.122.250
25 kg papierový mech
Číslo colného sadzobníku: 1301 20 00
Overovaná kvalita
U SIHA Gummi Arabicum Granulat sa behom procesu výroby stále kontroluje rovnomerne vysoká kvalita výrobku. Tieto skúšky zahŕňajú ako technické kritéria funkčnosti, tak
aj potravinársku nezávadnosť. Prísne kontroly sa ďalej robia
priamo pred a behom konečného balenia.
SIHA Gummi Arabicum Granulat zodpovedá kritériám čistoty Medzinárodného kódexu vinárskych prostriedkov.
Informujeme Vás a radíme Vám podľa najlepšieho vedomia. Majte ale pochopenie pre to, že tieto pokyny pri rozmanitosti aplikácií, pracovných postupov, prevádzkových
pomerov atď. nemôžu byť v každom prípade záväzné. Použitie v rozpore s určením vylučuje akékoľvek ručenie.
Kopírovanie, aj čiastočné, je dovolené len pri uvedení prameňa.
Vyhradzujeme si zmeny v rámci technického zdokonaľovania sa.
Download

Technická informácia