Organizačná štruktúra samosprávy obce Dolné Saliby
Az Alsószeli Önkormányzat szervezeti felépítése
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
KÉPVISLEŐTESTÜLET
STAROSTA OBCE
POLGÁRMESTER
Mgr. Berényi József
Ing. Bjeliková Katarína
Ing. Burdová Erika
Francisti Ladislav
Ing. Kovács Ľudovít
Mgr. Nagy Olivér
MVDr. Pleva Ladislav
Prokopecová Rozália
Ing. Škúci Richard
Ing. Lajos Seres
OBECNÝ ÚRAD
KÖZSÉGI HIVATAL
Miestne kultúrne stredisko
Helyi kulturális központ
FINANČNÝ ÚSEK:
• Účtovníctvo
• Mzdová agenda, personalistika
• Správa miestnych daní a poplatkov
• Vydávanie osvedčení SHR
• Vyhotovenie nájomných zmlúv, štat.
výkazy
PÉNZÜGYI RÉSZLEG:
• Könyvvitel, bérszám-fejtés, személyzeti
ügyek
• Adóbevallások
• Igazolások, engedélyek kiadása
- játékgépek üzemeltetésére
- mezőgazdasági kisvállalkozók számára
• Okiratok kiállítása
• Bérleti szerződések,
kimutatások,statisztikák
HLAVNÝ KONTROLÓR
KÖZSÉGI FŐELLENŐR
Matrika
Anyakönyvi hivatal
SPRÁVNY ÚSEK:
• Sociálna agenda
• Opatrovateľská služba
• Civilná ochrana – sklad CO
• Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyhotovenie zápisnice z rokovaní
OZ
• Prijímanie a vedenie sťažností občanov
• Komplexná vojenská spisová služba
• Vedenie agendy požiarnej ochrany
• Došlá a odoslaná pošta
• Vedenie archívu
• Evidencia obyvateľstva
• Spisová služba agendy výstavby
• Pokladňa – výber hotovosti
• Vystavenie povolení na tanečné
zábavy, užívanie verejného priestranstva
• Voľby
KÖZIGAZGATÁSI RÉSZLEG:
• Szociális ügyek
• Gondozószolgálat, kérvények
• Polgári védelem, raktár
• Képviselőtestületi határozatok, rendeletek nyilvántartása, jegyzőkönyvvezetés
• Panasz felvétel és vezetés
• Tűzrendészet
• Hadsereg
• Postavezetés
• Irattárkezelés
• Lakosság nyilvántartás
• Építkezésügy
• Temetkezés
• Pénztár – készpénzforgalom
• Engedélyek kiálltása, táncmulatságok, közterülethasználat
• Választások
STÁLE KOMISIE OZ
KÉPVISELŐI BIZOTTSÁGOK
Obecný úrad v
Matúškove
Taksonyi Községi
Hivatal
Denisa Ivančíková
Stavebný úrad
Építésügyi
Hivatal
Finančná komisia
Pénzügyi Bizottság
Verejnoprospešné služby pri
OcÚ
Községi közhasznú üzem
Predseda-Elnök:
Ing. Burdová Erika
AKTIVAČNÝ PROGRAM
• Verejnoprospešné práce
uchádzačov
v hmotnej núdzi o zamestnanie
s podporou Európskeho sociálneho
fondu
AKTIVÁCIÓS PROGRAM
• Közhasznú munkavégzés anyagi
szükséghelyzetben levő
munkanélküli személyeknek az
Európai Szociális Alap
támogatásával
Gizela Fuksová
Členovia -Tagok:
Mgr. Berényi József
Ing. Bjeliková Katarína
Ing. Škúci Richard
Ing. Kovács Ľudovít
Komisia kultúry,
mládeže a športu
Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság
Predseda - Elnök: Mgr.
Berényi József
Členovia - Tagok:
Francisti Ladislav
Mgr. Nagy Olivér
Ing. Szabadios Zsolt
Mgr. Szabados Katalin
Mgr. Zsalkovicsová Ildikó
Morovics Ibolya
Szamolaiová Adriana
Komisia
verejného
poriadku
Közrendi
Bizottság
Komisia na
ochranu
verejného
záujmu pri
výkone funkcií
verejných
funkcionárov
Köztisztviselői
Összeférhetetle
nséget Vizsgáló
Bizottság
Predseda - Elnök:
Francisti Ladislav
Členovia - Tagok:
Ing. Burdová Erika
Prokopecová Rozália
Prágai Albert
Inventarizačná a
škodová komisia
Leltár- és
Kárfelmérő
Bizottság
Predseda - Elnök:
MVDr. Pleva Ladislav
Členovia - Tagok:
Ing. Bjeliková Katarína
Ing. Burdová Erika
Francisti Ladislav
Komisia pre rozvoj
obce, na
vyhodnotenia ponúk
a verejných
obstarávaní
Falufejlesztési és
Közbeszerzési
Bizottság
Predseda - Elnök:
Ing. Seres Lajos
Členovia - Tagok:
Mgr. Nagy Olivér
Fuksová Gizela
Vassová Rozália
Komisia sociálnozdravotnícka Szociális és
Egészségügyi
Bizottság
Predseda - Elnök:
Ing. Škúci Richard
Členovia - Tagok:
Ing. Bjeliková Katarína
Ing. Kovács Ľuodvít
Mgr. Nagy Olivér
MVDr. PLeva Ladislav
Bugár Attila
Ing. Szabados Zsolt
Váczi Tibor
Predseda - Elnök:
Mgr. Nagy Olivér
Členovia - Tagok:
Prokopecová Rozália
Mgr. Nagyová Helena
Ing. Morovics István
Download

- Obec Dolné Saliby