Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Kalendárium
výročí osobností a udalostí komárňanského
regiónu
na rok 2013
2012
1
OSOBNOSTI
2
JANUÁR
1.1.1948
1.1.1983
1.1.1848
2.1.1933
2.1.1803
2.1. 1953
3.1.1953
5.1.1913
6.1.1868
7.1.1948
7.1.1923
8.1.1833
8.1.1958
9.1.1878
10.1.1943
10.1.1493
11.1.1928
11.1.1913
11.1.1968
12.1.1958
14.1.1918
14.1.1568
15.1.1763
3
* v Komárne BILČÍK, Vladimír Ing.; od r. 1991 pôsobil v spoločnosti B.O.F., a.s.
pôvodne ako lízingový manažér, neskôr ako námestník generálneho riaditeľa
– 65. výr.
* v Komárne CSÉMY, Krisztián; architekt - 30. výr.
* v Komárne KISS, Péter; husľový umelec, učiteľ hudby (+ 16.3.1893 Budapešť)
– 165. výr.
* v Košiciach FECSÓ, Pál, novinár, básnik, 1953 maturoval na gymnáziu v Komárne
(+3.1.2004 Turňa nad Bodvou) – 80. výr.
+ v Komárne GROSSINGER, Ján Kristián; prírodovedec, náboženský
spisovateľ, od r. 1773 pôsobil ako kňaz v starej komárňanskej pevnosti (*
27.9.1728 Komárno) – 210. výr.
* v Bystri PERES, Imre; duchovný reformovanje cirkvi, cirkevný historik, 1996-2004
pôsobil ako docent na Teologickej akadémii J. Calvina v Komárne, od 2004vyučuje
na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne a je zástupcom dekana – 60. výr.
* v Komárne HEGEDŰSNÉ NÉMETH, Erzsébet; chemička, pôsobí na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave – 60. výr.
* v Komárne FEHÉR János Damász; benediktínsky kňaz, učiteľ na gymnáziu (+
23.8.1998 Komárno) – 100. výr.
* v Okoličnej na Ostrove MENYHÁRTH, Gašpar; právnik, vysokoškolský učiteľ
(+ 30.7.1940 Szeged) – 145. výr.
* v Kladne GÖGH, Koloman; futbalista, začínal v Kolárove, kde je po ňom
pomenovaný štadión (+ 11.11.1995 Gattendorf) – 65. výr.
* v Leopoldove SKÁKALA, Róbert; v r. 1954-83 spravoval historické knižničné
fondy, bol riaditeľom Podunajského múzea v Komárne (+ 8.2.1986 Komárno) –
90. výr.
* v Komárne TÁTRAY, József; starosta mesta Komárno v r. 1876-1899 (+ 5.3.1911
Komárno) – 180. výr.
* v Komárne VOJTEK, Peter; generálporučík, náčelník Generálneho štábu OS SR –
55. výr.
* v Plešivci RUDNAY, Július; maliar, grafik, výtvarný pedagóg, jeho diela sú aj
v zbierkach Podunajského múzea v Komárne (+ 4.1.1957 Budapešť) – 135. výr.
* v Rimavskej Sobote BATTA, György; novinár, spisovateľ, básnik, od 1995 žije a
pôsobí v Komárne – 70. výr.
* v Sibiu OLÁH, Mikuláš; humanistický vzdelanec, krajinský a cirkevný
hodnostár, r. 1527 bol komárňanský archidiakon (+ 14.1.1568 Trnava) – 520. výr.
* FARNBAUER, Béla; učiteľ biológie a chémie na maďarskom gymnáziu v Komárne
– 85. výr.
* v Komárne PLEKNER, Štefan; fotograf (+ 17.10.1994 Komárno) – 100. výr.
+ v Budapešti SERESS, Rezső; klavirista, hudobný skladateľ (*3.11.1889 Budapešť
alebo 1899 Komárno) – 45. výr.
* v Komárne DOHNANEC, Éva PhDr.; stredoškolská pedagogička, poslankyňa MsZ
(+25.12.2010 Nová Stráž) - 55. výr.
* v Kolárove HARSÁNYI, Július; pápežský prelát, dekan (+3.10.2005 Kolárovo) –
95. výr.
+ v Trnave OLÁH, Mikuláš; humanistický vzdelanec, krajinský a cirkevný
hodnostár, r. 1527 bol komárňanský archidiakon (* 10.1.1493 Sibiu) – 445. výr.
+ v Komárne BERTALANFI, Pavol; geograf, historik, odborný a náboženský
spisovateľ (* 23.1.1706 Stoob) – 250. výr.
15.1.1698
16.1.1978
16.1.1938
17.1.1958
17.1.1953
17.1.1848
18.1.1988
19.1.1788
19.1.1958
20.1.1958
21.1.2008
21.1.1658
24.1.1883
24.1.1763
24.1.1713
26.1.1768
28.1.1963
28.1.2003
29.1.1973
29.1.1978
30.1.1983
* Neninciach KOVÁČ, Pavol; kazateľ, r. 1728 pôsobil v Komárne – 315. výr.
+ v Číčove KUBÍK, Štefan; lekár – hygienik (* 9.1.1920 Radošovce) – 35. výr.
* v Mikule MOLNÁR, János; dekan Teologickej fakulty Univerzita J. Selyeho
v Komárne – 75. výr.
+ v Győri GIDRÓ, Bonifác; učiteľ matematiky a fyziky, neskôr riaditeľ gymnázia
v Komárne (* 20.8.1869 Karcfalva) – 55. výr.
* v Komárne KESZEGH, Margit JUDr.; právnička, 1998-2003 prednostka
Okresného úradu Komárno, predsedníčka Jókaiho všeobecnovzdelávacieho
a múzejného spolku – 60. výr.
* v Komárne NAGY, Vilmos; notár (+ 24.4.1911 Komárno) – 165. výr.
+ v Bratislave ČERVENKA, Martin; botanik, VŠ učiteľ, v r. 1945-50 riaditeľ
gymnázia v Komárne (* 6.7.1905 Liptovská Teplička) – 25. výr.
+ FABRI, František; veršovník, misionár, jezuita;, 1759 vyučoval humanitné
predmety na gymnáziu v Komárne (* 10.8.1726 Levice) – 225. výr.
* v Komárne VARGA, Róbert; fotograf, spravodajca Magyar Televízió a Duna
TV – 55. výr.
* v Komárne HOLCZHEI, Árpád RNDr.; učiteľ biológie a chémie na Gymnáziu
Hansa Selyeho v Komárne – 55. výr.
+ v Komárne HABART, Tichomír; dlhoročný pedagóg na Gymnáziu v Komárne
(* 14.9.1935 Častá) – 5. výr.
+ v Trnave LANZMAR, František; univerzitný profesor, r. 1654 pôsobil ako
kazateľ v Komárne (* 18.11.1623 Trnava) – 355. výr.
* v Csepregu BOGNÁR, Cecil; prírodovedec, psychológ, príslušník dominikánskej
rehole, 1912-26 bol profesorom na gymnáziu v Komárne (+ 28.6.1967
Pannonhalma) – 130. výr.
* v Modranoch ÉDES, Gergely; básnik, od 1794 rektor v Chotíne (+ 20.10.1847
Tiszatarján) – 250. výr.
* v Komárne KEREŠKÉNI, Adam; teológ, básnik, prekladateľ, univerzitný profesor,
jezuita (+ 1.2.1777 Cluj) – 300. výr.
* v Komárne DÖME, Károly; básnik, prekladateľ (+ 21.5.1845 Bratislava) – 245.
výr.
* v Komárne DOROTOVIČ, Ivan RNDr., CSc., PhD.; výskumný pracovník
v oblasti slnečnej fyziky, pôsobí v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove –
50. výr.
+ v Komárne FERENCZY, Rudolf; pästiar (* 11.7.1921 Komárno) – 10. výr.
+ v Komárne GALAMBOS, Zoltán; cirkevný spisovateľ, redaktor, prekladateľ,
v r. 1925-71 bol kňazom v Komárne (* 22.6.1894 Reca) – 40. výr.
+ v Los Angeles NEHÉZ, Ferenc; novinár, spisovateľ (* 16.10.1912 Moča) – 35.
výr.
* v Móri MAJORFALVI, Bálint; herec v Jókaiho divadle Komárno – 30. výr.
FEBRUÁR
1.2.1943
2.2.1958
2.2.1933
4
+ v Budapešti MARCZELL, Juraj; meteorológ, v r. 1900-04 riaditeľ
meteorologického a geomagnetického observatória v Hurbanove (* 10.4.1871
Bratislava) - 70. výr.
* SZABÓ, Olga JUDr.; v r. 1990-2002 pôsobila ako starostka obce Patince, 19992002 poslankyňa NR SR – 55. výr.
* ŠIPICKÝ, Ondrej; kníhkupec, vedúci predajne Slovenská kniha v Komárne– 80.
výr.
3.2.1858
5.2.2003
6.2.1938
6.2.1773
7.2.1893
8.2.1943
12.2.1808
14.2.1858
16.2.1868
16.2.1898
18.2.1978
20.2.1918
21.2.1963
21.2.2008
22.2.1943
22.2.1938
23.2.1898
25.2.1963
26.2.1693
27.2.2008
28.2.1888
28.2.1983
5
+ v Andocsi ÁCS, Benjamín; františkánsky kňaz (* 1806 Komárno) – 155. výr.
+ v Komárne ĎURKOVSKÝ, Ján RNDr., CSc., mikrobiológ (* 5.6.1935
Považská Bystrica) – 10. výr.
* v Šamoríne NÉMETHNÉ, Gober Éva; pedagogička, aktívna členka Csemadoku
v Komárne (+ 22.12.2008 Komárno) - 75. výr.
+ vo Viedni PÁLFFY, Mikuláš; krajinský hodnostár, feudálny zemepán, feudálny
pán panstiev Plavec, Devín, Bátorove Kosihy, Marchegg, Krimbach, Kirschlag
a i. (* 7.9.1710 Viedeň) – 240. výr.
+ v Szolnoku KARČU, Anton Arzen; profesor na gymnáziu, historik, ľudovú
školu navštevoval v Kolárove, študoval na gymnáziu v Komárne (* 9.5.1827
Trhové Mýto) – 120. výr.
* v Komárne HERDICS, János MUDr. ; lekár, akupunktúrnik - 70. výr.
* v Komárne GHYCZY, Kálmán; politik a štátnik, právnik, statkár (+ 28.2.1888
Budapešť) – 205. výr.
* v Hurbanove BERINKEY, Bálint; novinár (?) - 155. výr.
+ v Istanbule BANĎA, Ján; novinár, dôstojník, 1849 pôsobil ako podplukovník
v Komárne – (* 2.12.1817 Opoj) – 145. výr.
* v Budapešti FUZÁK, Ľudovít; vlastivedný a osvetový pracovník, úradník, 1921
pôsobil ako notár v Námestove a v Komárne (+ 27.12.1970 alebo 26.12.1971
Bratislava) – 115. výr.
* v Komárne TÓTH, Erzsébet; hádzanárka, hráčka Zlatnej na Ostrove, Bánoviec nad
Bebravou, Ostravy, najlepšia hádzanárka SR 2003-2005, 2010 – 35. výr.
* v Komárne CSUKÁS, Zsigmond; kňaz reformovanej cirkvi (+ 4.5.2004
Šamorín) – 95. výr.
* v Hurbanove BUKOR, József RNDr., PhD.; VŠ pedagóg, dekan Ekonomickej
fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne – 50. výr.
+ v Komárne KISS, Mihály; osvetový pracovník, konštruktér (* 5.10.1943 Komárno)
– 5. výr.
* v Komárne BOLDOGHY, Katalin; herečka, režisérka – 70. výr.
* v Kovarciach KŐSZEGI FINTA, László; spisovateľ (+ 21.9.2003 Komárno) –
75. výr.
* v Dubnici nad Váhom ONDREIČKA, Karol; maliar, ilustrátor, výtvarný
pedagóg, v r. 1927-28 učil kreslenie na gymnáziu v Komárne (+ 13.12.1961
Bratislava) – 115. výr.
* v Bratislave DANKO, Radoslav; farár ev. cirkvi, senior Dunajsko-nitrianskeho
seniorátu, v r. 1992-2003 viedol cirkevný zbor v Komárne – 50. výr.
* v Felsőpaty ZICHY, Ladislav; náboženský spisovateľ, prekladateľ, rehoľný
kazateľ, 1717 vyučoval gramatiku a spoločenské náuky na rehoľnom gymnáziu
v Komárne (+ 1742 Karlovac) – 320. výr.
+ v Komárne KONCZER, József; pedagóg na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne
(*4.11.1939) – 5. výr.
+ v Budapešti GHYCZY, Kálmán; politik a štátnik, právnik, statkár
(* 12.2.1808 Komárno) – 125. výr.
+ v Bratislave IZSO, Jozef; hydrológ, venoval sa problematike získavania nových
vodných zdrojov a vypracoval hodnotenia viacerých lokalít z hydrologického
hľadiska: Hurbanovo-Zelený Háj, Martovce, Veľké Kosihy, Zemianska Olča;
zaoberal sa aj riešením havarijných zdrojov vody po dunajskej povodni 1965 v okolí
Chotína, Komárna a Kravian nad Dunajom; výsledky hydrogeologických
prieskumov spracoval v rozsiahlych záverečných správach Podunajská nížina 5. a 7.
časť (*22.7.1933 Bratislava) – 30. výr.
28.2.1928
* v Bátorových Kosihách VARGA, Béla; učiteľ, kultúrny pracovník (+3.7.1994
Gbelce) – 85. výr.
MAREC
2.3.1868
+ v Paríži NAGY, Károly; hvezdár, matematik, chemik, ekonóm, publicista (*
6.12.1797 Komárno) – 145. výr.
3.3.1753
+ v Trnave SZABÓ, Štefan; univerzitný profesor, náboženský spisovateľ, v r.
1727-28 pôsobil ako kazateľ v Komárne (* 17.8.1695 Jáger) – 260. výr.
3.3.1973
* v Komárne ÉLESZTŐS, Pál ml. PhD.; vedecký pracovník v odbore aplikovaná
mechanika - 40. výr.
4.3.1948
* v Číčove VÉGH, Daniel Ing. DrSc.; vedecký pracovník na STU Bratislava odd.
organickej chémie – 65. výr.
5.3.1828
* JEKELFALUSSY, Ľudovít; r. 1849 veliteľ práporu v Komárne (+
10.10.1899
Budapešť) – 185. výr.
5.3.2003
+ v Komárne SVOREŇ, Ján MUDr.; pediater, pôsobil ako primár interného
oddelenia v Nemocnici v Komárne v r. 1945-76 a do r. 1991 vykonával prax
odborného lekára (* 1.12.1910 Zvolen) – 10. výr.
6.3.1933
* vo Veľkých Chyndiciach BARÁRH, Ondrej, prof. doc. Ing. Mgr. CSc.
1953-65 učil na SPŠ v Komárne a v Hurbanove – 80. výr.
7.3.1973
* v Komárne ANTALA, Éva; duchovná Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku, zbor Veľké Ludanice, venuje sa duchovnej práci vo väzniciach –
40. výr.
7.3.1888
+ v Bátorových Kosihách KOVÁTS, Jozef; ovocinár, šľachtiteľ (* 17.10.1807
Sokolce) – 125. výr.
8.3.1908
* vo Svätom Petre KOSSÁNYI, József; básnik, kritik (+ 15.9.1988 Budapešť) –
105. výr.
10.3.1893
+ v Komárne GREGORIČ, Gabriel; archivár, regionálny historik (* 30.3.1830
Komárno) – 120. výr.
10.3.1988
+ v Komárne, poch. v Boroch HORVÁTH, Žigmund; cirkevný hodnostár,
kalvinista, ako kňaz pôsobil v r. 1949-71 v Búči, 1971-1988 v Komárne, od 1984
bol biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (* 10.11.1914 Bory)
– 25. výr.
11.3.1613
+ v Bratislave DRAŠKOVIČ, Ján; protiturecký bojovník, hodnostár, na dôchodku žil
v Komárne, kde mal vlastný dom, tu sa venoval literárnej tvorbe (*1550) –
400. výr.
11.3.1928
* v Sládkovičove KRIVOŠÍK, Štefan JUDr. ; v r. 1963-68 a 1971-77 riaditeľ
MOD v Komárne – 85. výr.
14.3.1948
* v Telgárte PISÁR, Ján MUDr.; primár oddelenia ARO v nemocnici Komárno –
65. výr.
15.3.1898
* v Komárne BESZÉDES, Lajos; organizátor skautského hnutia (+ 6.11.1984 USA)
– 115. výr.
15.3.1703
+ ZICHY, Ladislav; stoličný a vojenský hodnostár, od r. 1701 župan
Komárňanskej stolice – 310. výr.
16.3.1893
+ v Budapešti KISS, Péter; husľový umelec, učiteľ hudby (* 1.1.1848 Komárno) –
120. výr.
16.3.1943
* v Hronských Kosihách ŠOŠOKA, Dodo; džezový umelec, 1960 maturoval na
gymnáziu v Komárne (+21.11.2008 Piešťany) – 70. výr.
17.3.1988
+ v Komárne PALOTÁSOVÁ, Gabriela; herečka (* 26.4.1907 Bratislava) – 25.
6
17.3.1993
17.3.1903
20.3.2008
20.3.1953
22.3.1978
23.3.1838
23.3.1843
24.3.1728
24.3.1933
24.3.1983
26.3.1953
28.3.1828
29.3.1838
30.3.1878
30.3.1933
30.3.1748
31.3.1878
výr.
+ v Komárne TOK, Béla; regionálny historik (*15.5.1936 Sokolce) – 20. výr.
+ v Budapešti TÓTH, Lőrinc; spisovateľ, právnik (* 17.12.1814 Komárno) – 110.
výr.
+ v Hurbanove MAČANSKÝ, Ladislav; dlhoročný vedúci odboru kultúry ONV
v Komárne (*17.6.1934 Hurbanovo) – 5. výr.
* v Komárne SZÉNÁSSY, Árpád Ing. ; viceprimátor v r. 1990-94, zakladateľ
vydavateľstva KT v Komárne (+ 4.12.2005 Komárno) – 60. výr.
* v Komárne MAKOVICÝ, Peter Ing. PhD.; vedecký pracovník, pôsobil na SPU
v Nitre na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na Katedre morfológie
stavovcov, od r. 2007 pôsobí na České zemědělské univerzite v Prahe Fakulte
agrobiologie potravinových a prírodných zdrojov na Katedre veterinárnych disciplín
- 35. výr.
+ v Budapešti CSEH-SZOBATI, Samuel; lekár (* 4.9.1757 Komárno) – 175. výr.
* v Nagykovácsi POGRÁNYI, Jozef; verejný činiteľ, statkár, pôsobil v správe
Komárňanskej župy, bol predsedom Jókaiho spolku (+ 2.10.1922 Komárno) 170. výr.
+ v Bratislave KAPI, Gabriel; náboženský spisovateľ, r. 1697 pôsobil ako kazateľ
v Komárne (* 28.8.1658 Kapušany) – 285. výr.
* v Hurbanove MALOVEC, Jozef; hudobný skladateľ, zakladateľ elektroakustickej
hudby na Slovensku (+ 7.10.1998 Bratislava) – 80. výr.
+ v Prahe ŠTERNBERK, Bohumil; astronóm, v r. 1936-38 bol správcom Št.
observatória v Hurbanove (* 21.1.1897 Chrudim) – 30. výr.
* v Rimavskej Seči STUBENDEK, László; verejný činiteľ, zakladateľ
medzinárodného hudobného festivalu sakrálnej hudby Harmonia Sacra
Danubiana – 60. výr.
+ v Budapešti-Pešti KULTSÁR, István; spisovateľ, redaktor, svoju knižnicu s viac
ako 4 tis. zväzkami daroval r. 1821 mestu Komárno (* 16.9.1760 Komárno) –
185. výr.
+ v Nagyszokoly HOLÉCI, Michal; publicista (* 16.10.1795 Komárno) – 175. výr.
* v Komárne FÜLÖP, Zsigmond; verejný činiteľ, redaktor, od r. 1920 riaditeľ
ľudovej banky v Komárne (+ 23.12.1940 Komárno) – 135. výr.
+ v Prahe KAVÁN, Jiří; český matematik, astronóm, v r. 1919-27 bol správcom Št.
astronomického a geofyzikálneho observatória v Hurbanove (* 3.2.1877 Praha) –
80. výr.
* v Kláštore pod Znievom KLUCH, Jozef; cirkevný hodnostár, r. 1798 pôsobil ako
komárňanský archidiakon (+ 31.12.1826 Sládečkovce) – 265. výr.
* vo Váci SOÓS, Károly; kňaz reformovanej cirkvi, od 1908 kňaz v Búči (+ 1946
Búč) – 135. výr.
APRÍL
3.4.2008
3.4.1728
4.4.1898
4.4.1923
8.4.1983
7
+ v Komárne BUGÁR, Gáspár; herec MOD Komárno (*25.2.1932 Jahodná) – 5. výr.
* v Bratislave ROYER, František Anton; kníhtlačiar, r. 1742 študoval na kláštornej
škole v Komárne (+?) – 285. výr.
* v Novej Vsi nad Žitavou BÍRÓ, Lucián; benediktínsky mních, publicista,
redaktor, odborný spisovateľ (+ 15.5.1990 Komárno) – 115. výr.
* v Dolinke LÉNÁR Károly atya; zakladateľ Modlitebných dní v Komárne
(+ 21.8.2005 Dolinka) - 90. výr.
+ v Bratislave – Devíne BELAN, Vincent; pedagóg, trpiteľ za vieru, po prepustení
8.4.1928
9.4.1953
10.4.1928
12.4.1968
13.4.1858
15.4.1983
16.4.1948
16.4.1913
16.4.1873
17.4.1928
19.4.1938
19.4.1953
19.4.1823
20.4.1898
20.4.1978
20.4.1788
20.4.1898
25.4.2003
25.4.1928
26.4.1898
28.4.1878
28.4.1988
29.4.1863
29.4.1878
30.4.1893
8
z väzenia pracoval ako kaplán v Komárne (* 6.7.1914 Chrašťany) – 30. výr.
* v Chotíne CSIZMADIA, Dezső; historik, bol aj zamestnancom Okresnej
knižnice v Komárne (+ marec 1995 Komárno) – 85. výr.
* v Komárne ČUPKOVÁ, Katarína; učiteľka, dirigentka detského speváckeho zboru
Plamienkok a Námorníček, v súčasnosti vedie ženský spevácky zbor Kantantína –
60. výr.
* v Komárne DAROLA, Ján RNDr.; ochranár prírody, ornitológ, ktorý pôsobil
v Banskej Bystrici (+ 21.2.2000 Trenčín) – 85. výr.
* v Komárne TÓTHOVÁ, Darina; hlasová pedagogička Bratislavského
chlapčenského zboru – 45. výr.
+ vo Viedni LUDASI (Gans), Mór; novinár (* 1829 Komárno) - 155. výr.
+ v Prahe LIBENSKÝ, Ján; český telovýchovný pedagóg, v r. 1922-23 bol
pracovníkom daňového úradu v Komárne (* 26.10.1902 Brno) –30. výr.
* v Kolárove KADLEČÍKOVÁ, Mária Ing., CSc.; poľnohospodárka, politička –
65. výr.
+ v Budapešti KISLINGSTEIN, Alexander; kníhkupec, bibliograf, vyučil sa za
kníhkupca v Komáre, tu bol aj kníhkupeckým pomocníkom (* 14.1.1852
Levice) – 100. výr.
+ v Komárne PINKÁSZ, Frieden; rabín (* 1801 Bonyhád) – 140. výr.
+ v Budapešti BONCZ, Edmund; právnik, odborný spisovateľ (*19.12.1858
Komárno) – 85. výr.
* v Semerove BOTTKA, Pavol; súkromný poľnohospodár, ktorý hospodári
v Kravanoch nad Dunajom – 75. výr
+ v Bratislave ČERNO, Ľudovít; právnik, publicista (* 11.1.18884 Komárno) –
60. výr.
* v Skalici PODHRADSKÝ, Jozef; spisovateľ, v r. 1836-39 navštevoval
v Komárne nižšie gymnázium (+ 13.11.1915 Jagodina) – 190. výr.
* v Liptovskej teplej DÚBRAVEC, Róbert; maliar, spisovateľ, učiteľ, vydal
vlastivedno-zábavný cestopis pre mládež o zaujímavej plavbe člnom z Liptova
do Komárna (+ 19.8.1934 v Ružomberku) – 115. výr.
+ v Bratislave ELEN, Jarko; učiteľ aj v Komárne (* 5.4.1895 Komárov) – 35.
výr.
* v Trnave HAULIK, Juraj; cirkevný hodnostár, pôsobil ako r. – k. kaplán
v Komárne (+ 11.5.1869 Zagreb) – 225. výr.
* v Lefantovciach KUNST, Teodor; spisovateľ, učiteľ, pôsobil ako učiteľ aj
v Komárne (+ 28.8.1963 Bratislava) - 115. výr.
+ v Bratislave DUBÁN, Dodo; spevák a gitarista skupiny Tublatanka (* 7.6.1964
Bátorove Kosihy) – 10. výr.
* v Kľúčovci GÁSPÁR, Tibor; dlhoročný učiteľ na Gymnáziu Hansa Selyeho
v Komárne, historik (+ 14.8.2011 Komárno) – 85. výr.
+ v Bratislave KNAUS, Ferdinad; historik, cirkevný hodnostár, r. 1881 bol
komárňanský archidiakon (* 13.10.1831 Budapešť – Óbuda) – 115. výr.
* v Komárne FÜSSY, Koloman; politik, roľník (+ po r. 1939) – 135. výr.
+ v Komárne ÖLVECKY, František RSDr.; v r. 1974-88 predseda MsNV Komárno
(* 1932) – 25. výr.
* vo Svätom Petre KOLLÁNYI, František; historik, cirkevný hodnostár (+
1.5.1933 Budapešť) – 150. výr.
+ v Komárne VAGAČ, Cézar Ján; stredoškolský profesor, básnik, r. 1877 sa stal
správcom rehoľného domu v Komárne (* 6.5.1817 Stará Turá) – 135. výr.
+ v Budapešti BELICZAY, Július von; hudobný skladateľ, učiteľ hudby
30.4.1728
(* 10.8.1835 Komárno) – 120. výr.
+ v Košiciach MAROTTI, Imrich; pedagóg, básnik, r. 1722 vyučoval jazyky na
gymnáziu v Komárne (*6.11.1700 Trnava) – 285. výr.
MÁJ
1.5.1993
1.5.1933
2.5.1863
2.5.1848
6.5.1948
6.5.1893
8.5.1973
9.5.1873
10.5.1843
10.5.1908
10.5.1748
10.5.1753
11.5.1938
11.5.1978
15.5.1943
17.5.1878
19.5.1978
19.5.1928
20.5.1883
20.5.1948
21.5.1943
21.5.1948
9
* v Komárne DEMIN, Viktor; rýchlostný kanoista, na ME aj MS získal v K2 zlato a
striebro – 20. výr.
+ v Budapešti KOLLÁNYI, František; historik, cirkevný hodnostár (* 29.4.1863
Svätý Peter) – 80. výr.
* v Komárne DOSZTÁL, Jakub; zvonolejár (+ 6.3.1940 Komárno) – 150. výr.
* v Pest-Terézváros GYULAI, Rezső; benediktínsky kňaz, učiteľ na gymnáziu
v Komárne (+ 12.10.1906) – 165. výr.
* v Klížskej Nemej ÉLESZTŐS, Pál; Doc., Ing., PhD.; vedecký pracovník
v odbore statika, aplikovaná mechanika na STU, od r. 2012 zástupca riaditeľa
Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky v Bratislave – 65. výr.
+ v New Yorku RUŽIČKA, Matej = RÓZSAFI, Mátyás; úradník, podnikateľ (*
29.11.1828 Komárno) – 120. výr.
* v Bratislave KUKOLA, József; herec, od 1991 pôsobí v Jókaiho divadle
v Komárne – 40. výr.
* v Komárne ARDAI, Gejza; technik, vojenský učiteľ, publicista, r.1887
absolvoval nižšie gymnázium v Komárne (+?) – 140. výr.
* v Szabadszentkirály ANTAL, Gabriel; náboženský spisovateľ, cirkevný
hodnostár, r. 1896 bol farárom v Komárne (+ 14.1.1914 Komárno) – 170. výr.
* vo Viszló BOBÁK, Juraj; pedagóg, hudobník, trpiteľ za vieru, pracoval
v Hurbanove, r. 1952 založil a viedol hudobno-spevácky súbor v Komárne (+
6.7.1979 Komárno) – 105. výr.
+ v Bratislave ESTERHÁZI, Jozef; generál, krajinský hodnostár, veľkostatkár,
v r. 1709-48 bol komárňanský župan (* 12.6.1682 Pápa) – 265. výr.
* v Komárne ZAY, Samuel; lekár (+ 1795 Tata) - 260. výr.
* v Tiszaderzs BARTHOVÁ, Alžbeta (vyd. Pietorová); herečka, 1957-59 bola
členkou MOD Komárno (+ 25.2.2004 Bratislava) – 75. výr.
+ v Bratislave GAJDOŠ, Vševlad Jozef; kňaz, pedagóg, historik a literárny vedec,
trpiteľ za vieru, preskúmal knižnicu v Komárne (* 15.5.1907 Maňa) – 35. výr.
* v Urminciach HABAJ, Ivan JUDr.; slovenský prozaik, popredný autor strednej
generácie, tematicky čerpal zo slovenského juhu - trilógia Kolonisti, poviedky
Dolniaci, V tieni moruše a i. – 70. výr.
+ v Budapešti KOVÁČ-ŠEBEŠTÉN, Andrej; lekár - chirurg, vysokoškolský
učiteľ, študoval na gymnáziu v Komárne (* 27.9.1814 Vozokany nad Hronom) –
135. výr.
+ v Budapešti BÓLYA, Ľudovít; básnik, odborný spisovateľ, právnik, VŠ profesor
(* 9.1.1905 Klížska Nemá) – 35. výr.
* v Moyzesove OSTROŽLÍK, Rudolf; ekonóm, vysokoškolský učiteľ, ľudovú školu
a gymnázium navštevoval aj v Komárne (+18.11.1973 Bratislava) – 85. výr.
* v Komárne BEKE, Edmund; jazykovedec (+ 10.4.1964 Budapešť) – 130. výr.
* v Kolárove FŰRI, Béla Ing.; energetik, vysokoškolský docent – 65. výr.
* v Lučenci FARKAS,Veronika PhDr.; historička umenia, zriaďovateľka
Galérie v benediktínskom kláštore a Limes Galérie v Komárne – 70. výr.
+ v Brestovci PÁZMÁN, Zoltán; právnik, univerzitný profesor (* 26.3.1869
Estergom) – 65. výr.
22.5.1958
23.5.1968
24.5.1778
24.5.1943
25.5.1893
25.5.1973
26.5.1913
28.5.1898
28.5.1953
29.5.1973
30.5.1893
30.5.1863
31.5.1903
* v Kolárove ANGYAL, Béla Ing.; publicista, politik, 2003-2005 vedúci služobného
úradu Ministerstva pôdohospodárstva SR, 2005-2012 predseda Úradu pre verejné
obstarávanie – 55. výr.
* v Bojniciach NAČEVA, Dima; výtvarníčka , žije a pôsobí v Komárne – 45. výr.
* vo Veľkých Dvoranoch ADAMKOVIČ, Michal; matematik, učiteľ, cirkevný
hodnostár, r. 1829 bol komárňanským archidiakonom (+ 18.5.1845 v Bratislave) –
235. výr.
* vo Veľkých Kapušanoch ALBERET, Sándor; v r. 2005-2009 rektor Univerzity
Jánosa Selyeho v Komárne – 70. výr.
* v Trnave pri Laborci GAŇO, Viliam; pedagóg, defektológ, v r. 1921-27 pracoval
v Ústave pre hluchonemých v Komárne (+ 24.7.1966 Bratislava) – 120. výr.
* v Komárne URBAN, Vladimír; pretekár v silovom trojboji, v tlaku na lavičke –
40. výr.
* vo Felsőzsolca HORVÁTH, Karol; teológ, teoretik cirkevného práva,
gymnázium absolvoval v Komárne (+ 14.9.1968 Bratislava - Podunajské
Biskupice) – 100. výr.
+ v Dohňonoch BIELIK, Jozef; publicista, kňaz, študoval na gymnáziu v Komárne
(*27.7.1830 Turzovka-Predmier) - 115. výr.
* v Moči HOLLÓ, András; básnik - 60. výr.
+ v Bratislave MOGYORÓSSY, Ladislav; r. - k. kňaz, šachista (* 2.2.1905
Kolárovo) - 40. výr.
+ v Ivanovciach KUBICA, Pavol; župný hodnostár, statkár, v r. 1837-38 bol
právnickým praktikantom v Komárne (* 25.9.1816 Dolné Srnie) – 120. výr.
+ v Ostrihome NÉMETH, Juraj; cirkevný hodnostár, 1815 bol farárom v Iži (*
22.10.1788 Trnava) – 150. výr.
* v Holíči HOLÚSEK, Oto; publicista, redaktor, historik, od r. 1946 pôsobil ako
profesor náboženstva v Komárne (+ 3.12.1973 Brodské) – 110. výr.
JÚN
1.6.1998
2.6.1913
2.6.1953
3.6.1883
3.6.1953
4.6.1968
5.6.1923
7.6.1913
9.6.1913
9.6.1848
9.6.1878
10
+ v Komárne FAZEKAS, Imre; 1954-84 herec MOD Komárno (* 26.12.1919 Ladice)
– 15. výr.
+ v Komárne AJTAI, Kálmán; r. - k. kňaz, gymnaziálny učiteľ (* 11.7.1889
Komárno) – 100. výr.
* v Skalici LITTVOVÁ, Alžbeta Mgr.; od 1972 pracovníčka, od r. 2006 riaditeľka
Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – 60. výr.
* v Bátorových Kosihách MENDE, Jenő; fyzik (+1944 Budapešť) – 130. výr.
* v Budapešti SIKOS TOMAY, Tamás; dekan Ekonomickej fakulty Univerzity
Jánosa Selyeho v Komárne – 60. výr.
* v Nových Zámkoch ZACHORECOVÁ, Ingrid; recitátorka, účastníčka
Hviezdoslavovho Kubína, Chalupkovho Brezna – 45. výr.
+ v Budapešti BOGDÁNY, Mór; spisovateľ, redaktor (* 11.2.1854 Sokolce) – 90.
výr.
* v Leviciach DUŠEK, Mikuláš PhDr., CSc., archeológ, v r. 1945-54 najskôr
profesor na gymnáziu, potom kustód a riaditeľ Podunajského múzea v Komárne
(+ 12.5.1994 Lefantovce) – 100. výr.
+ v Komárne FRIED, Kálmán; stolár, veľkopodnikateľ (* 1835 Komárno) –100. výr.
+ v Komárne LAKY, Gabriel; verejný činiteľ (* 18.10.1765 Zemianska Olča) –
165. výr.
+ v Budapešti SKALNICKÝ, Anton; staviteľ, VŠ učiteľ (* 1836 Sokolce) – 135.
10.6.1928
11.6.1988
12.6.1823
13.6.1828
13.6.1748
13.6.1973
14.6.1993
14.6.1743
18.6.1963
18.6.1968
19.6.1778
20.6.1953
24.6.1678
27.6.1948
27.6.1878
27.6.1738
29.6.1938
29.6.1938
30.6.1853
výr.
* v Pribete BÖSZÖRMÉNYI, János; učiteľ, regionálny historik (+ 10.10.1993
Komárno) – 85. výr.
+ v Bratislave IHRISKÝ, Vojtech; sochár, športový letec a strelec, kameraman,
vynálezca, v r. 1967-70 učil na ĽŠU v Kolárove (*7.12.1899 Krásno nad Kysucou)
– 25. výr.
* v Tárkányi PECHÁTA, Antal; právnik, r. 1861 si otvoril kanceláriu v Komárne
(+ 27.1.1901 Komárno) – 190. výr.
* v Komárne HIDASY, Kornél; katolícky biskup, učiteľ (+ 12.10.1900 Trnava) –
185. výr.
+ v Trnave PURGINA, Ján; fyzik, básnik, r. 1739 vyučoval gramatiku na
gymnáziu v Komárne (* 16.5.1719 Trnava) – 265. výr.
+ v Prahe SUCHÝ, František; hudobný pedagóg, dirigent, v r. 1924-38 bol
riaditeľom meštianskej školy v Komárne, viedol orchestrálne združenie
Osvetového zväzu a spevokol Osvetového zväzu v Komárne (* 21.4.1891
Příbram-Březové Hory) – 40. výr.
* v Komárne ÉDES, Zsófia; šachistka – 20. výr.
* v Košiciach MANCINI, Anton; pedagóg, historik, r. 1766 vyučoval jazyky na
kolégiu v Komárne (+ 14.4.1784 Bratislava) – 270. výr.
* v Komárne CZABÁNIKNÉ NAGY, Ildikó; podnikateľka – 50. výr.
+ v Budapešti FÖLDES. Alexander; spisovateľ, redaktor, od r. 1918 žil
v Komárne (* 12.1.1895 Timisoara) – 45. výr.
* v Bakabányi BAKAY, János; r. - k. kňaz, 1806-29 pôsobil v Imeli, 1829-36
v Pribete (+ 15.4.1850 Estergom) – 235. výr.
* v Pribete BENYÓ, Zoltán MUDr.; lekár, poslanec – 60. výr.
* v Légárde ŠPANGÁR, Ondrej; bibliograf, r. 1697 a 1704 vyučoval gramatiku
na gymnáziu v Komárne, r. 1719 pôsobil v Komárne ako kazateľ – misionár (+
14.2.1744 Pasov) – 335. výr.
* v Kolárove ANGYAL, Imrich; plukovník, v r. 1998-2001 bol I. viceprezidentom
Prezídia policajného zboru SR, riadil kriminálnu a finančnú políciu – 65. výr.
+ v Komárne NAGY, Antal, Alsó-Szopori; právnik (* 20.10.1814 tamže) -135.
výr.
* v Mojtíne ŠKULTÉTY GÁBRIŠ, Ladislav; husár, ako zástavník slúžil aj
v komárňanskej pevnosti (19.8.1831 Rumunsko) – 275. výr.
* v Bratislave BENDE, Štefan PaedDr.; poslanec, novinár – 75. výr.
* v Komárne BINDER, Pavol Ing.; zoológ, v r. 1971-2007 pracovník a vedúci
prírodovedného oddelenia Múzea maďarskej kultúry a Podunajska – 75. výr.
* v Komárne KIRÁLY, Pál; archeológ – 160. výr.
JÚL
júl 1618
1.7.1953
2.7.1843
4.7.1928
4.7.2008
11
* v Szentlélek-Bisericani ÁGOSTON, Peter; náboženský spisovateľ, ktorý r. 1658
pôsobil ako kazateľ v Komárne (+ 23.4.1689 v Trnave) – 395. výr.
* v Komárne KANTHA, Mária JUDr.; zakladateľka nadácie Kantha Dóra,
od 2011 poslankyňa MsZ v Komárne – 60. výr.
* BENYÁK, Otto; od 1870 profesor benediktínskeho gymnázia v Komárne, 188586 farár v Trávniku – 170. výr.
* v Kráľovej nad Váhom MOROVIČ, Štefan; r. - k. kňaz, publicista, prekladateľ,
výtvarník, v r. 1938-42 študoval na benediktínskom gymnáziu v Komárne – 85. výr.
+ v Bratislave PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, Anna PhDr., CSc.; historička umenia
4.7.1948
7.7.1953
7.7.1808
8.7.2008
10.7.1928
10.7.1658
11.7.1748
13.7.1953
14.7.1833
15.7.1923
18.7.1873
18.7.1943
20.7.1958
22.7.1933
23.7.1878
23.7.1873
26.7.1933
26.7.1853
26.7.1948
30.7.1913
30.7.1893
31.7.1933
12
(* 2.1.1930 Komárno) – 5. výr.
* v Komárne VALO, Peter; spisovateľ, redaktor týždenníka Slovenské národné
noviny – 65. výr.
* v Komárne GRÁFEL, Ľudovít; pamiatkar, prac. MsÚ Komárno – 60. výr
* v Čukladovciach MORVAI, Ján; prekladateľ, bol tabulárny sudca Komárňanskej
župy (+ 15.3.1842 Dubník) – 205. výr.
+ v Komárne TUŠKA, Ján; vytrvalostný bežec (* 9.8.1926 Békešská Čaba) – 5. výr.
+ v Hurbanove FESZTY, Béla; guvernér, poslanec (*19.9.1868 Hurbanovo) – 85.
výr.
* v Bologni MARSIGLI, Luigi Ferdinado; prírodovedec, polyhistor, v 6-zv. diele
uverejnil ním opravené mapy o. i. aj Komárňanskej stolice (+ 1.11.1730 Bologna) –
355. výr.
* v Komárne CSEH-SZOMBATI, Jozef; lekár, odborný spisovateľ (+ 2.2.1815
Budapešť) – 265. výr.
* v Komárne PETROVIČ, Ján; cyklista, reprezentant ČSSR – 60. výr.
+ v Banskej Štiavnici SIMA, Krištof; spisovateľ, lexikograf, prekladateľ, učiteľ (*
8.11.1742 Komárno) – 180. výr.
* v Holiaroch CSÉMY, Alajos; VŠ učiteľ, duchovný reformovanej cirkvi, cirkevný
historik – 90. výr.
+ v Budapešti NÁDAŠDY, Leopold; stoličný hodnostár, veľkostatkár, v r. 1837-46
a 1860 bol županom Komárňanskej stolice (* 8.7.1802 Viedeň) – 140. výr.
+ v Leviciach TURI-NAGY, Ján; veterinárny lekár, pôsobil aj v Komárne
(*31.3.1864 Uzlovoje) – 70. výr.
* v Skalici KOVÁCS, Karol JUDr., prezident Notárskej komory SR, základné
a stredoškolské vzdelanie získal v Komárne, žije a pôsobí v Seredi – 55. výr.
* v Bratislave IZSO, Jozef; hydrológ, venoval sa problematike získavania nových
vodných zdrojov a vypracoval hodnotenia viacerých lokalít z hydrologického
hľadiska: Hurbanovo-Zelený Háj, Martovce, Veľké Kosihy, Zemianska Olča;
zaoberal sa aj riešením havarijných zdrojov vody po dunajskej povodni 1965 v okolí
Chotína, Komárna a Kravian nad Dunajom; výsledky hydrogeologických
prieskumov spracoval v rozsiahlych záverečných správach Podunajská nížina 5. a 7.
časť (+ 28.2.1983 Bratislava) – 80. výr.
* v Dubé DITRICH, Arnošt; český astronóm, v r. 1927-36 riaditeľ
astrofyzikálneho observatória v Hurbanove (+ 15.12.1959 Lomnice nad Lužnicí)
– 135. výr.
+ v Bratislave ZSIHOVICS, František; náboženský spisovateľ, od r. 1837 bol
r. - k. kaplánom v Kolárove (* 19.3.1814 Bénye) – 140. výr.
* v Radvani nad Dunajom GARDIAN, Ľudovít; ekonóm, vysokoškolský učiteľ
(+14.6.1989 Bratislava) – 80. výr.
+ v Okoličnej na Ostrove HETÉNYI, János; filozof (* 26.7.1786 Okoličná na
Ostrove) – 160. výr.
* v Nových Zámkoch TIRINDA, Peter Ing., CSc.; strojár, v r. 1963-67 študoval na
SPŠ strojníckej v Komárne – 65. výr.
* vo Vyhniach KALDROVITŠ, Jozef RNDr.; geofyzik, v r. 1945-47 bol vedúcim
Št. meteorologického a geofyzikálneho observatória v Hurbanove (+ 22.11.1977
Topoľčany) – 100. výr.
* v Kľúčovci KÚR, Géza; cirkevný historik, historik, spracoval históriu
reformovaných cirkevných zborov Komárno, Klížska Nemá, Číčov a Trávnik (+
23.12.1991 Youngstown) – 120. výr.
* v Zlatých Moravciach BENKO, Štefan; zvonolejár, pôsobil v Kovoslužbe
Komárno, kde odlial v r. 1955 zvon pre kostol Panny Márie v obci Pered (+
23.9.1996 v Komárne) – 80. výr.
AUGUST
2.8.1933
3.8.1803
6.8.1948
9.8.1913
10.8.1958
13.8.1853
16.8.1933
20.8.1953
21.8.1933
21.8.1903
23.8.1998
24.8.1943
24.8.1873
24.8.1928
25.8.1873
25.8.1978
26.8.1988
26.8.1913
27.8.1933
27.8.1868
27.8.1918
13
* v Békešskej Čabe VALACH, Ladislav PhDr., doc., CSc.; v r. 1960-68 pôsobil
ako vedúci odboru kultúry ONV Komárno, 1969-71 riaditeľ SÚH Hurbanovo,
potom až do odchodu do dôchodku docent na VŠPg v Nitre (+31.7.2004 Nitra) –
80. výr.
* v Sľažanoch RUTKAI, Štefan; župný hodnostár, statkár, v rev. armáde 1848/49
dosiahol hodnosť pplk. a bojoval i v obliehanom Komárne (+ 3.9.1869 Sľažany) –
210. výr.
* v Rožňave STUBENDEK, István; pedagóg, dirigent, niekoľko rokov bol riaditeľ
ZŠ cirkevnej hudobno-speváckej maď. Marianum v Komárne, r. 1980 založil a je
dirigentom speváckeho zboru Concordia – 65. výr.
+ v Budapešti SZINNYEI, József; bibliograf, encyklopedista, biograf, historik (*
18.3.1830 Komárno) – 100. výr.
+ v Budapešti TUBA, Karol; funkcionár robotníckeho hnutia, spisovateľ, redaktor,
učiteľ (* 13.8.1879 Komárno) – 55. výr.
* v Komárne DOMÁNY, János; primátor mesta Komárna v r. 1899-1914
(+24.2.1921 Komárno) – 160. výr.
* v Nitrianskych Hrnčiarovciach FERENCZY, Anna (vyd. Sedileková); herečka
MOD Komárno, spisovateľka – 80. výr.
* v Galante SZARKA, László doc., PhDr., PhD.; v r. 2009-2011 bol dekanom
Pedagogickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne – 60. výr.
* v Komárne LŐRINCZ, Margit; herečka, zakladateľka MOD Komárno – 80. výr.
* vo Veľkých Kršteňanoch STRAKA, Jozef; náboženský spisovateľ, pedagóg
(+19.11.1971 Bratislava) – 110. výr.
+ v Komárne FEHÉR János Damász; benediktínsky kňaz, učiteľ na gymnáziu (+
5.1.1913 tamže) – 15. výr.
* v Seredi ANETTOVÁ, Zdenka Dr.; učiteľka, osobnosť matičného hnutia, v r.
1990-96 riaditeľka Domu MS v Komárne, 2006-2007 prednostka Krajskej
školskej správy v Nitre (+23.8.2010 Komárno) – 70. výr.
* v Komárne SÖRÖS, Pongrác; učiteľ, historik, benediktín (+ 5.1.1919 Győr) –
140. výr.
* URBANOVSKÝ, Vladimír; učiteľ, riaditeľ ZŠ vo Svätom Petre (+10.10.1992
Svätý Peter) – 85. výr.
+ v Modranoch BESE, Elek; kňaz (* 1831) – 140. výr.
* v Komárne PÁLMAY, Katalin; poetka, žije v Nových Zámkoch – 35. výr.
* v Komárne BOROŠOVÁ, Zuzana; šachistka – 25. výr.
* v Číčove HITES, Endre Kristóf; učiteľ na benediktínskom gymnáziu
v Komárne (+1.6.1999 Pannonhalma) –100. výr.
* v Kravanoch nad Dunajom BARTAL, Károly Tamás; premonštrátsky kňaz,
jasovský opát, autor knihy Tanúságot tenni az Evangéliumról - 80. výr.
+ v Severnej Karolíne MACK, József; veliteľ pluku, r. 1849 prevzal organizovanie
delostreleckej obrany Komárna, spolu s Mátyásom Rózsafim založili periodikum
Komáromi Értesítő (* 1810 Budín) – 145. výr.
* v Sütő SÁGHY, Antal; ornitológ, spolupracovník Podunajského múzea
v Komárne (+ 11.7.2000) – 95. výr.
28.8.1658
28.8.1963
29.8.1798
30.8.1943
* v Kapušanoch KAPI, Gabriel; náboženský spisovateľ, r. 1697 pôsobil
v Komárne ako kazateľ (+ 24.3.1728 Bratislava) – 355. výr.
+ v Bratislave KUNST, Teodor; spisovateľ, učiteľ, pôsobil ako učiteľ aj v Komárne
(* 20.4.1989 Lefantovce) – 50. výr.
* v Trnave MOLNÁR, Titus Ján; teológ, učiteľ, v r. 1846-56 bol predstaveným
rehoľného domu v Komárne (+ 17.5.1857 Komárno) – 215. výr.
* v Kolárove ADAMIS, Anna; textárka, poetka, najznámejšie texty napísala pre
skupinu Omega a LGT – 70. výr.
SEPTEMBER
september 1633 + v Košiciach VELIČINUS, Štefan; spisovateľ, reformovaný kňaz, ZŠ
navštevoval v Komárne (* Komárno) – 380. výr.
3.9.1963 * v Komárne KLÁTIK, Miloš; od 2007 generálny biskup evanjelickej cirkvi – 50.
výr.
4.9.1848
* v Bude BEÖTHY, Zsolt; historik, pedagóg, člen UAV, študoval aj v Komárne (+
18.4.1922 Budapešť) – 165. výr.
4.9.1938
* v Šahách FEKETE, Zoltán; výtvarník pedagóg na Schola Privata Gutaiensis –
75. výr.
4.9.1928
* v Modre ŠEBO, Eduard; v r. 1959-90 riaditeľ Gymnázia v Komárne (+
20.2.2005 Komárno) – 85. výr.
4.9.1898
+ v Budapešti ZUBER, Jozef; verejný a kultúrny činiteľ, v r. 1875-94 bol hlavným
županom Komárňanskej župy, honvédskym nadpor. v Komárňanskom hrade,
odkiaľ po kapitulácii odišiel, bol dlhoročný predsedom Historického
a archeologického spolku Komárňanskej župy (* 1824 Székesfehérvár) – 115. výr.
6.9.1983
+ vo Zvolene GRIMEKOVÁ, Mária (rod. Godálová); herečka (* 29.1.1927
Komárno) – 30. výr.
6.9.1893
+ v Dömös NEDECZKY, Gáspár; r. – k. kňaz, v r. 1848 pôsobil v Komárne
(*26.4.1822 Virt) – 120. výr.
6.9.1843
* v Komárne ROVÁCS, Albin; právnik, mestský archivár v Komárne (?) -170. výr.
7.9.1913
* v Komárne KECSKÉS, László; regionálny historik (+27.10.1995 Komárom) –
100. výr.
8.9.1958
* v Komárne CSÜTÖRTÖKI, Jozef Ing., CSc.,; entomológ, v r. 1990-95, 19992004, 2007 dodnes je riaditeľom Podunajského múzea v Komárne – 55. výr.
8.9.1863
* vo Vrábloch TRUBINYI, János; katolícky kňaz (+ 4.6.1919 Moča) – 150. výr.
11.9.1938
+ v Bratislave LOUBAL, Antonín; historik, archeológ, inventarizoval praveké
zbierky Podunajského múzea v Komárne (* 27.6.1910 Přerov) – 75. výr.
14.9.1968
+ v Bratislave - Podunajských Biskupiciach HORVÁTH, Karol; teológ, teoretik
cirkevného práva, gymnázium absolvoval v Komárne (* 26.5.1913 Felsőzsolca)
– 45. výr.
15.9.1988
+ v Budapešti KOSSÁNYI, József; básnik, kritik (* 8.3.1908 Svätý Peter) – 25.
výr.
16.9.1908
+ v Szeghalome CSORBA, Gejza; publicista, advokát (* 19.12.1849 Okoličná na
Ostrove) – 105. výr.
16.9.1933
* v Silici VÁRADY, Béla; v r. 1959-70 herec MOD Komárno (+16.5.2012 Košice) –
80. výr.
17.9.1933
* v Komárne SZABÓ, Ivan; psychológ, odborný asistent, autor 4 odborných
monografií – 80. výr.
17.9.1913
* v Komárne VIKARTOVSKÁ, Irma; od 1950 vyučovala hru na klavíri
v Komárňanskej mestskej hudobnej škole, 1954-76 bola riaditeľkou ĽŠU
14
19.9.1868
21.9.1968
21.9.2003
21.9.2008
22.9.1723
23.9.1958
25.9.1843
25.9.1793
26.9.1913
27.9.1728
27.9.1728
28.9.2008
29.9.1983
29.9.1928
v Komárne (+ máj 2005 Komárno) – 100. výr.
* v Hurbanove FESZTY, Béla; guvernér, poslanec (+10.7.1928 Hurbanovo) - 145.
výr.
* GEREJCHANOV, Velichan; pästiar, štartoval za Spartak Komárno,
8-násobný majster SR – 45. výr.
+ v Komárne KŐSZEGI FINTA, László; spisovateľ (*22.2.1938 Kovarce) –
10. výr.
+ v Iži KAJTÁR, Jozef; 1968-1990 riaditeľ Podunajského múzea v Komárne
(*23.4.1930 Iža) – 5. výr.
* v Komárne HORVÁTH, Alexander; učiteľ, jezuita (+?) – 290. výr.
* v Komárne TÖRÖK, František; huslista, člen Moyzesovho kvarteta – 55. výr.
* v Szent-Marton NÉMETH, Vilmos; benediktínsky kňaz, učiteľ a riaditeľ
gymnázia, v r. 1872-79 pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Komárne, od 1879 jeho
riaditeľ (+?) – 170. výr.
* v Číčove PAUNÁCZ, Mihály; r.- k. kňaz (+ 11.9.1877 Esztergom) – 220. výr.
* v Budapešti DOJČÁK, František; astronóm, banský odborník, učiteľ,
spolupracoval s astronomickým pracoviskom v Hurbanove (+ 5.4.1989 Levoča) –
100. výr.
* v Komárne GROSSINGER, Ján Kristián; prírodovedec, náboženský spisovateľ,
od r. 1773 pôsobil ako kňaz v starej komárňanskej pevnosti (+ 2.1.1803 Komárno) –
285. výr.
* v Komárne HORVÁTH, Michal; historik, teológ, jezuita (+ 9.3.1810
Bratislava) – 285. výr.
+ v Komárne TARICS, János; herec, režisér, hudobník (*16.11.1925 Komárno) – 5.
výr.
+ vo Vyšných Hágoch BABIAK, Tomáš; oštepár, od 1956 žil v Komárne (*
11.3.1949 Nitra) – 30. výr.
* vo Veľkých Raškovciach JAKAB, István; jazykovedec, žije v Komárne – 85.
výr.
OKTÓBER
2.10.1758
3.10.2003
5.10.1943
5.10.1978
6.10.1993
6.10.1678
6.10.1958
7.10.1998
8.10.1908
9.10.1948
15
+ vo Veľkých Kosihách VALESIUS, Anton Jakub; kalvínsky kňaz českého
pôvodu, v r. 1740-45 pôsobil v Zemianskej Olči (* 1662 Skalica) – 255. výr.
+ v Komárne KANICSKA, Teodor; od 1955 učiteľ, v r. 1972-91 riaditeľ SPŠ
v Komárne (* 6.1.1929 Strekov) – 10. výr.
* v Komárne KISS, Mihály; osvetový pracovník, konštruktér (+ 21.2.2008 Komárno)
– 70. výr.
* v Komárne MICHELA, Miroslav Mgr.; historik – 35. výr.
+ v Moči BÖSZÖRMÉNYI, János; učiteľ, regionálny historik (* 10.6.1928
Pribeta) – 20. výr.
+ v Debrecene KOMÁROMI CSIPKÉS, György; jazykovedec, doktor teológie,
učiteľ (* 1628 Komárno) – 335. výr.
* v Komárne KOLLÁR, Viola MUDr.; pediatrička pôsobiaca v Ústí nad Labem –
55. výr.
+ v Bratislave MALOVEC, Jozef; hudobný skladateľ, zakladateľ elektroakustickej
hudby na Slovensku (* 24.3.1933 Hurbanovo) – 15. výr.
* v Palárikove CSIBA, László; hudobný skladateľ, po r. 1945 sa usadil v Komárne
(+ 3.11.1975 Komárno) – 105. výr.
* v Hurbanove DARÁZSOVÁ, Rozália, akademická sochárka, medailérka, v r.
10.10.1993
15.10.1973
17.10.1953
17.10.1958
17.10.1993
19.10.2003
20.10.1923
20.10.1823
20.10.1818
22.10.1788
23.10.1938
24.10.1949
24.10.1943
25.10.1683
27.10.1953
27.10.2003
27.10.1953
30.10.1903
1985-2011 pôsobila ako riaditeľka ZUŠ v Hurbanove – 65. výr.
+ v Moči BÖSZÖRMÉNYI, János; učiteľ, regionálny historik (+ 10.6.1928
Pribeta) – 85. výr.
+ v Prahe BECHYNĚ, Stanislav; český technik, odborník na železobetónové
konštrukcie, r. 1955 vytvoril projekt cestného mostu cez Váh v Komárne (*
20.7.1887 Přibyslav) – 40. výr.
* v Kameničnej HORVÁTHNÉ ZOBOR, Rozália; mikrobiologička – 60. výr.
+ v Leviciach PUSKÁS, István; duchovný reformovanej cirkvi (* 28.10.1891
Martovce) – 55. výr.
+ v Komárne TOK, Vojtech; pedagóg, muzeológ (* 15.5.1936 Sokolce) – 20. výr.
+ v Komárne MIŠIAK, Július Daniel; v r. 1949-2000 evanjelický kňaz vo Svätom
Petre (* 18.9.1922 Partizánska Ľupča) – 10. výr.
* v Patinciach KOVÁCS, József; spisovateľ, herec, 1955-1969 MOD Komárno, od
1969 do odchodu do dôchodku Thália Košice (+1994 Košice)– 90. výr.
* v Kosihách nad Ipľom IPOLYI, Arnold; biskup, zberateľ umeleckých diel,
etnograf, historik umenia, pôsobil vo Svätom Petre ako pomocný kňaz (+
2.12.1886) – 190. výr.
+ v Propoči MALLO, Jozef; cirkevný historik, učiteľ, študoval na gymnáziu aj
v Komárne (*10.8.1744 Bytča) – 195. výr.
* v Trnave NÉMETH, Juraj; cirkevný hodnostár, 1815 bol farárom v Iži
(+30.5.1863 Ostrihom) – 225. výr.
* v Kameničnej BUDA, František; novinár – 75. výr.
+ v Bad Ischl LEHÁR, Franz; rakúsky hudobný skladateľ (*30.4.1870 Komárno) –
65. výr.
* POLÁKOVÁ-JAVORČEKOVÁ, Magda Ing.; detstvo prežila v Komárne, je
autorkou zbierky básní Túžba duše (2001) a rozprávkovej knihy V kráľovstve
dobra (2011) – 70. výr.
+ v Záhrebe KIŠ, Imrich; univerzitný profesor, náboženský polemik, r. 1651
vyučoval gramatiku na gymnáziu v Komárne (* 2.12.1631 Trnava) – 330. výr.
* v Moči ASBÓTH, József; stredoškolský profesor na Gymnáziu Hansa Selyeho
v Komárne, hlásateľ Duna TV – 60. výr.
+ v Prahe HORVÁTH, Lajos; herec a režisér, pôsobil v MOD Komárno (*10.4.1947
Lučenec) – 10. výr.
* v Komárne HULKÓ, Márta; hudobná kritička, vysokoškolská pedagogička – 60.
výr.
+ v Budapešti KRIVÁČ, Jozef; dôstojník, železničný odborník, od septembra
1848 bol veliteľom delostrelectva komárňanskej pevnosti (*18.2.1821 Spišské
Vlachy) – 110. výr.
NOVEMBER
5.11.1883
* v Košútoch GREGOROVITS, Leopold; politik, cirkevný hodnostár, pôsobil ako
kaplán v Kolárove (+ 12.12.1957 Ostrihom) – 130. výr.
5.11.1933
* v Moči LIPTAY, Lothár; kňaz reformovanej cirkvi, r. 1979 emigroval do
Švajčiarska – 80. výr.
8.11.1893
* v Komárne KERESZTES, Pál; učiteľ, autor učebníc (+ 2.5.1970 Kiskomárom)
– 120. výr.
10.11.1948 * v Nových Zámkoch GAÁLOVÁ, Ida PhDr; historička umenia, od r. 1974
pôsobí v Podunajskom múzeu v Komárne – 65. výr.
10.11.1693 * v Cluji KEREKEŠ, Martin; univerzitný profesor, prírodovedec, ako magister
16
14.11.1993
15.11.1903
16.11.1978
16.11.1938
17.11.1773
18.11.1998
18.11.1623
18.11.1973
19.11.1748
19.11.1958
20.11.1983
21.11.2008
22.11.2008
23.11.1973
23.11.1883
24.11.1963
25.11.1928
26.11.1878
26.11.1653
29.11.1948
29.11.1828
30.11.1983
17
vyučoval r. 1717 gramatiku na gymnáziu v Komárne (+ 26.11.1741 Cluj) –
320. výr.
+ v Komárne URBAN, Eduard; železný muž, pretekár v triatlone (* 14.6.1966
Komárno) – 20. výr.
+ v Budapešti BOBULA, Ján Nepomuk; politik, redaktor, publicista, podnikateľ,
staviteľ, študoval na gymnáziu v Komárne (* 15.3.1844 Liptovský Hrádok –
Dovalovo) – 110. výr.
* v Dunajskej Strede GÁL, Tamás; herec v Jókaiho divadle Komárno, zakladateľ
Csavar Színház – 35. výr.
* v Bake TÓTH, Vojtech; zápasník, člen Spartak Komárno a Dunajplavba
Bratislava, šesťnásobný majster republiky v perovej váhe – 75. výr.
* v Debrecene CSOKONAI VITÉZ, Mihály; maďarský básnik, ktorého múzou
bola Vajda Julianna Lilla z Komárna, 1797 v Komárne vydal výzvu Magyar
insurrectio (+ 28.1.1805 Debrecen) – 240. výr.
+ v Komárne BIHARY, Mihály; regionálny historik, holič (* 31.5.1905 Komárno) –
15. výr.
* v Trnave LANZMAR, František; univerzitný profesor, r. 1654 pôsobil ako
kazateľ v Komárne (+ 21.1.1658 Trnava) – 390. výr.
+ v Bratislave OSTROŽLÍK, Rudolf; ekonóm, vysokoškolský učiteľ, ľudovú školu
a gymnázium navštevoval aj v Komárne (*19.5.1928 Moyzesovo) – 40. výr.
+ v Košiciach CORNELI, Ján; pedagóg, historik, v r. 1709-10 vyučoval
gramatiku a sociálne náuky v Komárne (* 24.12.1686 Kopčany) – 265. výr.
* v Komárne VALLACH, Ladislav; fotograf, od 2002 spravodajca TASR
v Budapešti – 55. výr.
* v Imeli KOVAČICOVÁ, Monika; hádzanárka, pôsobí v Maďarsku – 30. výr.
+ v Piešťanoch ŠOŠOKA, Dodo; džezový umelec, 1960 maturoval na
gymnáziu v Komárne (*16.3.1943 Hronské Kosihy) – 5. výr.
+ v Barcsi N. LÁSZLÓ, Endre; učiteľ, spisovateľ (* 30.9.1930 Komárno) – 5. výr.
* v Šali LAKATOS, Róbert; hudobník, violista, zakladateľ hudobného telesa
Lakatos Róbert és a RÉV, žije a pôsobí v Komárne - 40. Výr.
* v Komárne RÁSKAI, Ferenc; spisovateľ, novinár (+ 30.10.1942 Budapešť) –
130. výr.
+ v Nitre KOVÁČ, Vojtech; zootechnik, vysokoškolský učiteľ, r. 1925 bol
hospodársky adjunkt na veľkostatku L. Schlesingera v Bátorových Kosihách, od
1933 učiteľ na maďarskej roľníckej škole v Komárne (* 1.2.1905 Trenčianska
Turná) – 50. výr.
+ v Budapešti ERDŐSI, Vojtech; grafik, maliar (*6.4.1871 Okoličná na Ostrove)
– 85. výr.
* v Liptovskom Mikuláši MASSÁNYI, Ernest; meteorológ, v r. 1902-04 bol
pracovníkom Št. meteorologického ústavu v Hurbanove (+3.6.1946 Budapešť) –
135. výr.
+ v Bratislave PÁLFFY, Pavol; krajinský hodnostár, feudálny zemepán; značne
rozmnožil majetok rodu, k zdedeným panstvám pridal r. 1635 Devín a Bátorove
Kosihy (* 1590) – 360. výr.
* v Bátorových Kosihách LACZA, Tihamér; chemik, novinár, literárny kritik –
65. výr.
* v Komárne RUŽIČKA, Matej = RÓZSAFI, Mátyás; úradník, podnikateľ
(+6.5.1893 New York) – 185. výr.
* ANTALÍK, Imre PhDr.; ekonóm, vedúci dekanátu na Univerzite Jánosa Selyeho
v Komárne - 30. výr.
DECEMBER
december 1833 * vo Veľkých Kosihách ZÁVORY, Elek; ako kňaz reformovanej cirkvi pôsobil
v rodnej obci 43 rokov (+1900) – 180. výr.
1.12.1948
* v Čalovci ALFÖLDI, Karol; pedagóg, hudobník – 65. výr.
3.12.1968
* v Hurbanove BOLEMANT, László Ing; básnik, žije a pôsobí v Bajči – 45. výr.
3.12.1973
+ v Brodskom HOLÚSEK, Oto; publicista, redaktor, historik, od r. 1946 pôsobil
ako profesor náboženstva na gymnáziu v Komárne (* 31.5.1903 Holíč) – 40.
výr.
5.12.1793
+ vo Viedni IZZÓ, Ján; učiteľ, architekt, jezuita, univerzitný profesor, 1751 bol
kazateľom v novej pevnosti v Komárne (*29.8.1721 Košice) – 220. výr.
6.12.1983
+ v Bratislave KOLESÁR, Miloš; novinár, redaktor, úradník, v r. 1919-20 bol
tajomníkom župného úradu v Komárne (* 12.11.1892 Novi Sad) – 30. výr.
6.12.1908
* v Komárne MALÁR, Ján; generál, účastník protifašistického odboja (+
17.4.1979 Košice) – 105. výr.
6.12.1928
* v Klížskej Nemej PECKA, Karel; český spisovateľ (+ 13.3.1997 Praha) – 85.
výr.
8.12.1953
* v Balvanoch KOCSIS, Aranka; etnografka, novinárka – 60. výr.
9.12.1933
* v Kráľovskom Chlmci SZENTPÉTERY, Aranka; herečka, od 1960 pôsobila
v MOD a dodnes pôsobí v Jókaiho divadle Komárno – 80. výr.
13.12.1943 * v Budapešti FÜLÖP, Antal; spisovateľ žijúci v Komárne – 70. výr.
14.12.1903 * v Bratislave HOLČÍK, Juraj; kňaz, publicista, staral sa o početných ev.
kolonistov v oblasti Komárna a N. Zámkov (+ 25.11.1984 Bratislava) – 110. výr.
14.12.1983 * v Komárne MOLNÁR, Péter; futbalista – brankár, pôsobil v ETO Győr, Siófok –
30. výr.
15.12.1953 * v Komárne TUROŇ, Ľudovít, Ing.; zootechnik, predseda PD v Dedine Mládeže –
60. výr.
17.12.1888 * v Čavoji VENENY, Ľudovít; šľachtiteľ rastlín, pôsobil na hospodárskom dvore
v Pribete, od 1945 na hospodárskom dvore v Nesvadoch-Aňale (+ 20.10.1975
Kľačno) - 125. výr.
19.12.1858 * v Komárne BONCZ, Edmund; historik, právnik (+17.4.1928 Budapešť) – 155.
výr.
19.12.1923 * v Békešskej Čabe MELIŠ, Pavol; fytoterapeut, ľudový liečiteľ, masér, žil
a pôsobil vo Svätom Petre (+ 1.1.2011 Svätý Peter) – 90. výr.
20.12.1963 + v Budapešti KOMJÁTHY, István; učiteľ, redaktor, spisovateľ (* 30.3.1917
Okoličná na Ostrove) – 50. výr.
22.12.2008 + v Komárne NÉMETHNÉ, Gober Éva; pedagogička, aktívna členka Csemadoku
v Komárne (*6.2.1938 Šamorín) - 5. výr.
22.12.1958
* v Martovciach TALLÓSI, Béla; novinár, spisovateľ – 55. výr.
24.12.1963
+ v Komárne KRIZSÁN, József; učiteľ hry na husle v Komárne (* 14.9.1895 Pola)
– 50. výr.
26.12.1848 * v Komárne GLÖCKNEROVÁ, Berta; herečka (+ 10.12.1916 Viedeň) – 165.
výr.
26.12.1963 * v Komárne KÁDEK, Rita; herečka a speváčka, pôsobí v Budapešti – 50. výr
26.12.1693 * v Felsőpatony ZICHY, Ladislav; kazateľ, náboženský spisovateľ, prekladateľ,
vyučoval gramatiku a spoločenské náuky na rehoľných gymnáziách aj
v Komárne r. 1718 (+ 1.8.1742 Karlovec) – 320. výr.
29.12.1978 * v Komárne GŐGH, Tomáš; džudista – 35. výr.
29.12.1948 + v Budapešti SIKABONYI, Antal; literárny historik (* 24.11.1886 Komárno) –
18
31.12.1973
65. výr.
* v Komárne VIDA, Gergely; básnik – 40. výr.
BEZ PRESNÉHO DÁTUMU
1338
1543
1598
1603
1623
1628
1663
1693
1703
1743
1768
1793
1798
1803
1823
1838
1838
1858
1863
1883
1898
1903
1908
1913
1943
1948
19
+ NEKČEI, Demeter; krajinský hodnostár, ktorý sa r. 1318 zúčastnil na dobýjaní
Komárna od Matúša Čáka (* pred 1282) – 675. výr.
* MANSFELD, Karol; vojvodca (+ 14.8.1595 Komárno) – 470. výr.
+ v Lagno Val d´Intelvi FERRABOSCO, Pietro; staviteľ, maliar, štukatér, r. 1559
projektoval pevnosti v Komárno a Győr (* okolo 1521 Lagno Val d´Intelvi) – 415.
výr.
+ FORGÁCH, Michael; pochádzal z grófskej rodiny z Gýmeša (dnes Jelenec), r. 1594
pod veliteľom Hardekom táboril pod Komárnom – 410. výr.
* v Naháči KOROMPAI, Peter; krajinský a cirkevný hodnostár, r. 1661 bol
ostrihomský kanonik a komárňanský archidiakon (+ 12.5.1690 Viedeň) – 390. výr.
* v Komárne KOMÁROMI CSIPKÉS, György; jazykovedec, doktor teológie,
alebo 1630 učiteľ (+ 6.10.1678 Debrecen) – 385. výr.
* v Győri OLAS, Pavol; náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, r. 1713 bol
komárňanským archidiakonom (+ 18.12.1730 Trnava) – 350. výr.
* PONGRÁC, Gašpar; náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, r. 1724 bol r.- k.
farárom v Číčove (+ 25.6.1766 Liptovský Mikuláš) – 320. výr.
* v Komárne FÜSI, Pius; dominkán (+ 1769 Vác) – 310. Výr.
* v Kolárove – Veľkom Ostrove HADALY, Karol; matematik, fyzik (+ 19.7.1834
Budapešť - Pešť) – 270. výr.
* SETH, Ján; hlavný lekár Komárňanskej stolice (+ 18.1.1810 Komárno) – 245. výr.
* VIZER, Štefan; kartograf, hlavný inžinier kráľovskej komory, inžinier
Komárňanskej stolice (+ 1.4.1856 Budín) – 220. výr.
* v Okoličnej na Ostrove VARGHA, Ján; zememeračský inžinier (+ po r. 1850
Buda) – 215. výr.
* SIEGLER, Antonín; kníhtlačiar, knihár, kníhkupec, od r. 1848 s bratom Michalom
bol spolumajiteľ tlačiarne v Komárne a od 1864 tlačiarne v Nitre (+ 14.6.1870
Budapešť - Buda, poch. v Komárne) – 210. výr.
* v Komárne GRÜNWALD, Adolf; lekár, pôsobil ako praktický lekár v Komárne –
190. výr.
+ v Budapešti BESSE, Ján Karol; cestovateľ, publicista (* 29.8.1765 v Hurbanove)
– 175. výr.
+ v Nagy-Szokoly HOLÉCZY, Michal; ev. senior (* 16.10.1795 Komárno) – 175.
výr.
+ ÁCS, Benjamín; františkánsky kňaz (* 1806 Komárno) -155.výr.
* v Komárne NEMESSZEGHY, István; hudobný skladateľ, učiteľ hudby – 150.
výr.
* v Bátorových Kosihách MENDE, Jenő; fyzik (+ 1944 Budapešť) – 130. výr.
* v Šuranoch PARTOS, Alexander; lekár, výskumník, vedec, študoval na gymnáziu v
Komárne (+18.10.1937 Nitra) – 115. výr.
* v Zlatnej na Ostrove ERDÉLYI, Pál st.; kňaz reformovanej cirkvi (+ 30.11.1991
Zlatná na Ostrove) – 110. výr.
* v Komárne ERDŐHÁZI, Hugó; básnik a spisovateľ (+ 1982 Londýn) – 105. výr.
* v Komárne LESZENSZKY, László; maliar (+ júl 2007 Pásztó) – 100. výr.
* KORIM, Ondrej; zápasník – 70. výr.
+ v ruskom zajatí NARANCSIK, Imre; kalvínsky duchovný, historik (* 28.1.1904
1948
1948
1958
1958
1963
1963
1973
1978
1978
1978
1988
2008
Zlatná na Ostrove) – 65. výr.
* v Komárne NEIGER-FLEISCHMANNOVÁ, Miriam; výtvarníčka a poetka
žijúca v Izraeli – 65. výr.
* v Bratislave TOMENENDAL-WOLLNER, Yvonne; s rodinou žila v Hurbanove,
od 1958 v Komárne, 1966 maturovala na gymnáziu v Komárne, pôsobila ako
docentka na univerzite vo Viedni (+2011 Viedeň) – 65. výr.
* v Komárne BALÁZS, Klára Mgr; učiteľka na ZŠ maď. Veľká Mača, autorka
monografií – 55. výr.
* v Komárne VARGA, Róbert; fotograf, spravodajca Magyar Televízió a Duna
Televízió – 55. výr.
* v Hurbanove HORVÁTH, Árpád; primátor mesta Kolárovo od r. 2006, od r. 2009
je poslancom NSK – 50. výr.
+ v Komárne KRIZSÁN, József; učiteľ hudby, riaditeľ hudobnej školy, od 1929
vyučoval na benediktínskom gymnáziu v Komárne hudbu, spev a hru na husle, od
1935 vyučoval hru na husle na Mestskej hudobnej škole, 1950-55 bol prvým
riaditeľom Komárňanskej hudobnej školy (*1895 Pula) – 50. výr.
* v Komárne IVÁNOVÁ, Ivana Ing., PhD.; geoinformatička – 40. výr.
* v Komárne BERGER, Krisztina; fyzička, vysokoškolská pedagogička, tanečná
terapeutka, učiteľka jogy, žije v Berlíne – 35. výr.
* v Leviciach CÚTH, Csaba; pedagóg na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne,
predseda Pons Danubiií – európskeho územného spolupracujúceho zoskupenia,
predseda občianskeho združenia Anyanyelvünkért Polgári Társulás – 35. výr.
* v Nesvadoch HARIS, Éva; žije a pôsobí v Uppsale vo Švédsku, píše poéziu – 35. výr.
+ v Paríži RÓZSA, András, Ondrej, Andrej; tanečník, choreograf (* 27.2.1932
Komárno) – 25. výr.
+ v Bratislave CHRÁSTEK, František;, akademický maliar, pôsobil v ĽŠU v
Komárne (*1925 Rakovice na Morave) - 5. výr.
UDALOSTI
1278
28.6.1763
1718
21.9.1788
1848
17.9.1848
1863
1898
1883
1908
8.9.1908
1913
20
získali Komárňanský hrad Čákovci – 735. výr.
zemetrasenie v Komárne s magnitúdou pravdepodobne 5,8 pri ktorom zahynulo 63
ľudí, 102 bolo zranených, zrútilo sa 7 kostolov a 279 budov; najsilnejšie historicky
doložené zemetrasenie na území Slovenska – 250. výr.
postavený barokový Kostol sv. Ladislava v Hurbanove, 1763 ho poškodilo
zemetrasenie, 1910 ho zničil požiar, nový kostol bol postavený 1912-1913 podľa
projektu architekta Štefana Medgyaszayho – 295. výr. ; 100 výr.
vysvätili kostol reformovanej cirkvi v Komárne – 225. výr.
založená Fiedlerova továreň na spracovanie ľanu v Tôni – 165. výr.
požiar na Mederčskej ulici v Komárne, ktorý zničil aj stred mesta – 165. výr.
neogotická stavba Dôstojníckeho pavilónu bola postavená v rokoch 1858-1863. Je to
dvojpodlažná nárožná budova s dvoma polygonálnymi nárožnými vežami na hlavnej
fasáde. Na hlavnej fasáde je umiestneným nápis: Viribus unitis – V jednote je sila –
heslo Františka Jozefa I. – 150. výr.
založené Lodenice v Komárne – 115. výr.
založený Dobrovoľný protipožiarny zbor v Moči – 130. výr.
postavená muničná továreň v Komárne – 105. výr.
otvorená budova Gymnázia J. Selyeho v Komárne – 105. výr.
bola postavená podľa projektov budapeštianskeho profesora Dezső Hütla účelová
budova Jókaiho spolku – Kultúrny palác, dnešné sídlo Podunajského múzea
v Komárne – 100. výr.
zložený 1. skautský sľub komárňanského oddielu - 100. výr.
vznikla Stredná združená škola záhradnícka a poľnohospodárska Kravany nad
Dunajom – 60. výr.
1968
uvedený do prevádzky jediný sklápací most na Slovensku – 45. výr.
1978
vznikla Materská škola Ul. Mederčská v Komárne – 35. výr.
august 1968 v Slovenských lodeniciach v Komárne založili podnikové periodikum LODIARHAJÓS, zaniklo v roku 2001 – 45. výročie
február 1988 odovzdaná do užívania hlavná budova Knižnice J. Szinnyeiho v Komárne
na Ul. Eötvösa č. 35 – 25. výr.
30.3.1988
odovzdaný do užívania OD Lodiar na Ul. Eötvösa v Komárne – 25. výr.
1993
založil Mirosla Divéky a József Alföldy realitnú kanceláriu Koreka – 20. výr.
1993
vznikla Szlovákia Magyar Képzőmüvészek Társasága=Spoločnosť maďarských
umelcov na Slovensku v Komárne – 20. výr.
5.7.1993
otvorila majiteľka Mária Szabóová-Hajabácsová reštauráciu KLAPKA na Nám.
Klapku v Komárne – 20. výr.
3.10.1993
vzniklo Detašované pracovisko Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Komárne – 20. výr.
18.10.1993 vznikla firma CLEAN CITY – 20.výr.
1993
vznikol Domov dôchodcov OÁZA v Komárne – 20. výr.
1998
vznikol umelecký štvrťročník ATELIER – 15. výr.
1998
založený RÉV – Magyar Kultúra Háza v Komárne – 15. výr.
2003
založili Mikuláš Csintalan, Ladislav Stubendek, Štefan Bende a Štefan Varga
občianske združenie Comorra – mesto na oboch brehoch Dunaja – 10. výr.
2003
vznikol K.ART.E – Spolok komárňanských výtvarníkov = Komáromi
Alkotóművészek Egyesülete – 10. výr.
2003
začal vychádzať mesačník PEDAGÓGUSFÓRUM, tlačový orgán Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége – 10. výr.
23.5.1913
1.9.1953
PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCIACH
Bodza – r. 1268 – 745. výr.
Búč – r.1208 – 805. výr.
Čalovec – r. 1268 – 745. výr.
Holiare – r. 1258 – 755. výr.
Iža – r. 1268 – 745. výr.
Lipové – r. 1923 (vznik obce) – 90. výr.
Kolárovo – r. 1263 - 750. výr.
Marcelová – r. 1353 – 660. výr.
Martovce – r. 1438 – 575. výr.
Moča – r. 1208 – 805. výr.
Šrobárová – r. 1928 (osamostatnenie obce) – 85. výr.
Vrbová nad Váhom – r. 1968 (vznik obce) – 45. výr.
OBSAH
21
Osobnosti
........................................................ 3
Udalosti .............................................................20
Prvá písomná zmienka o obciach ...................... 21
_____________________________________________________________________________
MDT: 929:015
Názov: Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na rok 2013
Podnázov: Regionálna bibliografia
Zostavila: Mgr. Eva Ďurčová
Zodp. red.: Mgr. Alžbeta Littvová, riaditeľka
Vydala: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne v roku 2012
22
Download

Kalendárium výročí osobností a udalostí komárňanského regiónu na