Všeobecné obchodné podmienky, informácie o prevádzkovateľovi, ochrana osobných
údajov zo dňa 1.2.2013
1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.schudnitesnami.sk je Ing. Milan Marko, so sídlom Čepeňská 3047
/ 114, 926 01 Sereď; IČO: 41386060, DIČ: 1029648609, číslo živn. registra 620-23154.
2. Používateľom je každá osoba, ktorá sa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej VOP)
zaregistruje na stránke www.schudnitesnami.sk , vyplnením a následným odoslaním registračného
formulára.
3. Registrácia na stránke www.schudnitesnami.sk je bezplatná.
4. Nevyhnutnou podmienkou registrácie je oboznámenie sa s týmito VOP a ich bezvýhradná akceptácia zo
strany Používateľa.
5. Proces registrácie je definitívne ukončený až potvrdením o prijatí registrácie zo strany Prevádzkovateľa,
formou textu zobrazeného na web-stránke po odoslaní formuláru a následnou e-mailovou správou.
Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia
kedykoľvek v budúcnosti zrušiť registráciu Používateľa a ukončiť tak poskytovanie služieb.
6. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním služieb
zahŕňajúcich predovšetkým poradenstvo a poskytovanie informácií v oblasti zdravej životosprávy - redukcie
nadváhy, správnej výživy a pohybových aktivít.
7. Registráciou na tieto stránky Používateľ dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu
registračných údajov, v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. v platnom znení.
8. Prevádzkovateľ, v záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov, spolupracuje aj s ďalšími spoločnosťami –
zmluvnými partnermi. Títo zmluvní partneri môžu nakladať s osobnými údajmi Používateľa v rovnakej
miere ako samotný Prevádzkovateľ, pričom tieto informácie môžu používať a spracovávať výlučne pri
plnení svojich povinností a v rámci vzájomnej spolupráce s Prevádzkovateľom a nesmú ich použiť za
žiadnym iným účelom.
9. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje Používateľa tretím osobám bez
predchádzajúceho súhlasu Používateľa, s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štátnej správy,
ktoré sú oprávnené k vyžiadaniu daných informácií podľa zákona.
10. Osobné údaje sú spracovávané po dobu neurčitú. Používateľ má však právo kedykoľvek svoj súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov odvolať zaslaním písomného oznámenia na emailovú adresu
[email protected], alebo na hore uvedenú poštovú adresu Prevádzkovateľa. V takomto prípade
súhlas zanikne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu
Používateľom Prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.
11. Link na odvolanie súhlasu a vymazanie osobných údajov Používateľa má Používateľ v každej emailovej
správe Prevádzkovateľa. Používateľ má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných
údajov a taktiež i ďalšie práva podľa § 20 a násled. citovaného zákona.
12. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke
www.schudnitesnami.sk . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP, pričom
takáto zmena je účinná okamihom jej zverejnenia na stránke www.schudnitesnami.sk .
Download

Vážení přátelé, - Schudnite s nami