MOŽNOSTI ŠTÚDIA
NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH
V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016
Spracovala: RNDr. Anna ZAUJECOVÁ
OBSAH

LEGISLATÍVA (O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH)

TYPY STREDNÝCH ŠKÔL

KRITÉRIÁ PRIJATIA

TESTOVANIE 9 – 2015

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM NA STREDNEJ ŠKOLE

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

ZÁPISNÝ LÍSTOK

ZBER INFORMÁCIÍ

VYBRANÉ STREDNÉ ŠKOLY

PUBLIKÁCIE NA INTERNETE

NÁRODNÉ PROJEKTY
2/68
LEGISLATÍVA

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
 § 62 - § 71

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 113/2012 Z. z.
zo 7. marca 2012 o stredných školách, ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR
č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení
vyhlášky č. 268/2011 Z. z.
3/68
TYPY STREDNÝCH ŠKÔL



gymnáziá
stredné odborné školy
konzervatóriá
4/68
GYMNÁZIÁ





vzdelávací program: štvorročný, päťročný a
osemročný
odbory: gymnázium, gymnázium – bilingválne
štúdium, gymnázium – šport
úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie
sekundárne) ukončené maturitnou skúškou
príprava pre štúdium na vysokých školách
príprava aj na výkon niektorých činností
vo verejnej správe, kultúre a športe
5/68
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY



typy: SOŠ technická, OA, SZŠ, HA, ...
vzdelávacie programy: dvojročné až päťročné
príprava na výkon povolaní a odborných
činností v národnom hospodárstve,
zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a
v ostatných oblastiach, aj príprava na ďalšie
štúdium
6/68
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie
sekundárne)
 2 roky
 záverečná skúška (vo vybraných odboroch aj
výučný list)

stredné odborné vzdelanie (sekundárne)
 2 – 3 roky
 záverečná skúška
 výučný list
7/68
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie
sekundárne)
 4 – 5 rokov
 maturitná skúška (maturitné vysvedčenie
a vo vybraných odboroch aj výučný list)
8/68
KONZERVATÓRIÁ

hudobné a dramatické konzervatórium
 spev, hudba, scénický tanec a hudobno-dramatické
umenie

tanečné konzervatórium
 tanec

príprava
 na profesionálne umelecké uplatnenie
 na vyučovanie umeleckých a odborných
predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého
zamerania
9/68
KONZERVATÓRIÁ

vzdelávací program
 šesťročný
• po ukončení 4. roč. maturitná skúška
• po ukončení 6. roč. absolventská skúška
 osemročný
• v poslednom ročníku maturitná a absolventská
skúška
10/68
KONZERVATÓRIÁ

nižšie stredné vzdelanie
 úspešné ukončenie 4. ročníka v osemročnom
vzdelávacom programe

úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie
sekundárne)
 maturitná skúška

vyššie odborné vzdelanie (post sekundárne
alebo terciárne)
 absolventská skúška
11/68
PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM
NA STREDNEJ ŠKOLE

dve prihlášky
 buď na dve stredné školy
 alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej
školy

ďalšie dve prihlášky
 na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo nadania (talentové
skúšky)

ďalšiu prihlášku
 (podľa § 66 ods. 7) – v prípade, ak žiak nebude
prijatý v 1. kole prijímacích skúšok a riaditeľ
strednej školy zverejní konanie 2. kola
12/68
KRITÉRIÁ PRIJATIA

do 1. 2. 2015 – zverejnenie kritérií na odbory
vyžadujúce talentové skúšky

do 31. 3. 2015 – zverejnenie kritérií
pre ostatné odbory

webové stránky škôl

www.svs.edu.sk

telefonický kontakt

informačný panel
13/68
ODBORY, V KTORÝCH SA VYŽADUJE
TZV. TALENTOVÁ SKÚŠKA









masér
obchodná akadémia – bilingválne štúdium
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
gymnázium – šport
gymnázium – bilingválne štúdium
skupina študijných odborov Umenie a
umeleckoremeselná tvorba I
skupina študijných odborov a skupina učebných
odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba II
triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním
triedy športových škôl a športové triedy v str. školách
14/68
KRITÉRIÁ PRIJATIA

bez prijímacej skúšky
 v Testovaní 9 úspešnosť v každom predmete
najmenej 90 % (nevzťahuje sa na školy vyžadujúce
talentové skúšky)

prijímacia skúška
 z profilových predmetov (určí MŠVVaŠ SR a MZ
SR s prihliadnutím na návrhy riaditeľov škôl)

prospech na ZŠ

umiestnenie v súťažiach
15/68
TESTOVANIE 9 – 2015

TERMÍN – 15. 4. 2015
(náhradný termín 21. 4. 2015)

testy
 slovenský jazyk a literatúra
– vedomostný (certifikačný) test
 matematika
– vedomostný (certifikačný) test
16/68
TESTOVANIE 9 – 2015

NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania) zverejnení výsledky
– termín určí MŠVVaŠ SR

INFORMÁCIE www.nucem.sk
www.svs.edu.sk
www.minedu.sk
www.iedu.sk
www.statpedu.sk
www.exam.sk
17/68
PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM
NA STREDNEJ ŠKOLE

prihláška na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR

zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku
riaditeľovi ZŠ

prihláška musí byť
 potvrdená ošetrujúcim lekárom žiaka
 podpísaná žiakom a jeho zákonným zástupcom
18/68
PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

KÓPIE DIPLOMOV
 zo 6. - 9. ročníka o umiestnení v olympiádach
alebo iných súťažiach (podľa kritérií)

POTVRDENIE
 o umiestnení z CVČ v Sobranciach (ak CVČ tieto
súťaže organizačne zabezpečovalo )

počet kópií diplomov a potvrdení musí zodpovedať
počtu podávaných prihlášok
19/68
PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE

TERMÍN
 pre talentové odbory do 30. 1. 2015
 pre ostatné odbory do 20. 3. 2015

v prípade nedodržania termínu nebudú údaje
zaevidované na tlačive prihlášky
20/68
PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM
NA STREDNEJ ŠKOLE

zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku
riaditeľovi ZŠ

TERMÍNY
 do 20. 2. 2015 – na odbory vyžadujúce
talentové skúšky
 do 10. 4. 2015 – na ostatné odbory
21/68
PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM
NA STREDNEJ ŠKOLE

presný termín pre prevzatie vytlačených
prihlášok bude oznámený neskôr
prostredníctvom triednych učiteľov

ĎALŠÍ POSTUP





prevziať vyplnenú prihlášku od triedneho učiteľa
skontrolovať vyplnené údaje
doplniť podpis žiaka a jeho zákonného zástupcu
doplniť lekárske potvrdenie
čo najskôr doručiť naspäť triednemu učiteľovi
resp. v prípade jeho neprítomnosti kariérovej
poradkyni
22/68
PRIJÍMACIE SKÚŠKY

25. 3. – 15. 4. 2015 – talentové skúšky

11. 5. 2015 – 1. kolo – 1. termín

14. 5. 2015 – 1. kolo – 2. termín

16. 6. 2015 – 2. kolo
23/68
PRIJÍMACIE SKÚŠKY

rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky
 najneskôr 10 dní pre termínom konania prijímacích
skúšok

pozvanie na prijímacie skúšky
 najneskôr 5 dní pred termínom ich konania

odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí
 do piatich dní od doručenia rozhodnutia

rozhodnutie o prijatí
 termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium
24/68
ZÁPISNÝ LÍSTOK

dokument potrebný k zápisu na štúdium
na strednej škole

vydáva základná škola

presný termín pre prevzatie zápisného lístka
bude oznámený neskôr

prevzatie zápisného lístka potvrdzuje
zákonný zástupca žiaka svojím podpisom

zápisný lístok je prenosný
25/68
ZBER INFORMÁCIÍ

informácie o tom, akú strednú školu si žiak
zvolil, zasielané do ŠVS v Michalovciach

ďalší zber informácií – do 27. 2. 2015
(vzhľadom na termín jarných prázdnin
v Košickom kraji – do 20. 2. 2015)

žiak by si mal do tohto termínu zvoliť strednú
školu

ďalšie zmeny len vo výnimočných prípadoch
– najneskôr do 20. 3. 2015
26/68
27/68
28/68
29/68
30/68
VYBRANÉ STREDNÉ ŠKOLY

údaje z doteraz posledného zberu informácií
(december 2014)

plánovaný počet prijatých uchádzačov
počet prihlásených uchádzačov

 na 1. termín
 spolu na 1. a 2. termín
31/68
GYMNÁZIUM, SOBRANCE
gymnázium

plán prijatia: 50 žiakov

prihlásení – 1. termín: 31 žiakov

prihlásení – 1. a 2. termín: 44 žiakov
32/68
SOŠ obchodu a služieb, SOBRANCE
ODBOR
(ŠTUDIJNÝ, 4-ROČNÝ)
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
obchodná akadémia
12
13
20
agropodnikanie
10
3
16
33/68
SOŠ obchodu a služieb, SOBRANCE
ODBOR
(UČEBNÝ, 3-ROČNÝ)
PLÁN
autoopravár – mechanik
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
17
18
18
kuchár
10
10
20
technické služby
v autoservise (2-ročný)
15
4
7
34/68
GYMNÁZIUM PAVLA HOROVA,
Masarykova 1, MICHALOVCE
ODBOR
gymnázium
gymnázium –
informatika
gymnázium –
prírodovedné predmety
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
90
127
208
30
14
22
30
12
20
35/68
GYMNÁZIUM PAVLA HOROVA,
Masarykova 1, MICHALOVCE
ODBOR
gymnázium – telesná
výchova
gymnázium – cudzie
jazyky
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
30
28
35
30
26
33
36/68
GYMNÁZIUM,
Ľudovíta Štúra 26, MICHALOVCE
odbor gymnázium

plán prijatia: 110 žiakov
trieda pre všeobecne intelektovo nadané deti
(20 žiakov)

prihlásení – 1. termín: 90 žiakov

prihlásení – 1. a 2. termín: 243 žiakov

37/68
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA,
Masarykova 27, MICHALOVCE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
masér (talent. skúšky)
28
49
54
zdravotnícky asistent
60
40
72
farmaceutický laborant
30
53
87
38/68
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA,
Moyzesova 17, KOŠICE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
asistent výživy
18
20
35
zdravotnícky laborant
30
36
65
farmaceutický laborant
50
107
165
39/68
OBCHODNÁ AKADÉMIA,
Kapušianska 2, MICHALOVCE
ODBOR
obchodná akadémia
PLÁN
75
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
70
130
40/68
SHA - Dufincova, Komenského 1,
MICHALOVCE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
hotelová akadémia
24
10
16
čašník, servírka
13
7
14
predavač
13
3
3
41/68
SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB,
Školská 4, MICHALOVCE
ODBOR
hotelová akadémia
manažment regionálneho
cestovného ruchu
služby v cestovnom
ruchu
odevný dizajn (talent.)
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
60
45
82
18
7
25
11
9
26
10
6
7
42/68
SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB,
Školská 4, MICHALOVCE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
kozmetička a vizážistka
10
12
18
čašník, servírka
20
25
47
kaderník (3-ročný)
10
13
19
hostinský, hostinská
(3-ročný)
10
7
13
43/68
SOŠ TECHNICKÁ,
Partizánska 1, MICHALOVCE

pracovisko Partizánska 1

pracovisko Kapušianska 6

pracovisko Močarianska 1
44/68
SOŠ TECHNICKÁ,
Partizánska 1, MICHALOVCE

plán prijatia: 247 žiakov

prihlásení – 1. termín: 210 žiakov

prihlásení – 1. a 2. termín: 371 žiakov
45/68
SOŠ TECHNICKÁ,
Partizánska 1, MICHALOVCE

odbory
 prevádzka a ekonomika dopravy
• colná deklarácia
• logistika v doprave
 elektrotechnika
• elektroenergetika
• počítačové systémy
• priemyselná informatika
46/68
SOŠ TECHNICKÁ, MICHALOVCE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
mechanik – mechatronik
25
11
17
mechanik elektrotechnik
10
7
13
20
43
77
16
14
19
80
59
102
mechanik počítačových
sietí
mechanik hasičskej
techniky
elektrotechnika
47/68
SOŠ TECHNICKÁ, MICHALOVCE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
prevádzka a ekonomika
dopravy
30
28
47
staviteľstvo
10
4
7
autoopravár (3-ročný)
17
21
39
8
7
14
10
3
5
murár (3-ročný)
strojárstvo
48/68
Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metoda,
Tehliarska 2, MICHALOVCE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
kozmetik (4-ročný)
10
1
4
kuchár (4-ročný)
10
5
6
propagačná grafika
(talent. skúšky)
10
8
9
49/68
Cirkevná SOŠ sv. Cyrila a Metoda,
Tehliarska 2, MICHALOVCE
ODBOR
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
kuchár (3-ročný)
15
5
7
kaderník (3-ročný)
15
15
20
50/68
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA,
Komenského 12, TREBIŠOV
ODBOR
biotechnológia a
farmakológia
učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo
sociálno-výchovný
pracovník
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
20
13
27
50
50
52
20
18
19
51/68
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA,
Kmeťovo stromoradie 5, PREŠOV
ODBOR
učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo
sociálno-výchovný
pracovník
PLÁN
POČET
PRIHLÁSENÝCH
1. termín
1. a 2. t
105
252
278
15
20
32
52/68
PUBLIKÁCIE NA INTERNETE

publikácia AKO NA STREDNÚ ŠKOLU
 www.uips.sk

publikácia STREDNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ
ZARIADENIA v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja 2015/2016
 web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo
53/68
54/68
55/68
56/68
57/68
INFORMÁCIE NA INTERNETE

www.infoabsolvent.cz – video o povolaniach

www.pozicie.sk – popisy najbežnejších
profesií na Slovensku

www.upsvar.sk – stránka Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny

www.iedu.sk – informačný portál rezortu
školstva

www.minedu.sk – stránka MŠVVaŠ SR
58/68
NEZAMESTNANOSŤ
ABSOLVENTOV STREDNÝCH ŠKÔL

www.uips.sk – Ústav informácií a prognóz
školstva (od januára 2014 súčasť Centra
vedecko-technických informácií SR)

web.uips.sk/webaplikacie/Amn/
 online aplikácia AMN (absolventská miera
nezamestnanosti)
 porovnanie nezamestnanosti absolventov
stredných škôl v odboroch vzdelávania
59/68
60/68
61/68
Národné projekty
v oblasti kariérového poradenstva






Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie
žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja
polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj
pracovných zručností a práca s talentami
www.zsodborne.sk
metodická pomoc pri vyučovaní technických predmetov
metodická pomoc v oblasti kariérového poradenstva
softvér zameraný na kariérové poradenstvo
katalóg pracovných pozícií
62/68
Národné projekty
v oblasti kariérového poradenstva



Národný projekt: Komplexný poradenský
systém prevencie a ovplyvňovanie sociálnopatologických javov v školskom prostredí
www.vudpap-projekt.sk
ciele
 digitalizovať systém výchovného poradenstva
 zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť
ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť

prístup do prostredia COMDI (COMputer Diagnostics)
 www.comdi.sk
63/68
COMDI Modul A




poradenský nástroj určený pre žiakov
8. a 9. ročníkov základných škôl, ktorí stoja
pred voľbou povolania
vhodný pri výbere a vyhľadávaní vhodných
študijných a učebných odborov
spracovanie, uchovávanie a interpretácia dát je
v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov
1. fáza (šk. rok 2014/2015)
 testovanie žiakov so ŠVVP
64/68
CPPPaP, Okružná 3657, Michalovce




Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
webová stránka: psychologiami.sk
elokované pracovisko:
Komenského 12, Sobrance
poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
 potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu
65/68
KONZULTAČNÉ HODINY
13:00 – 14:00

utorok

na základe predchádzajúceho telefonického
dohovoru

v prípade potreby je možné dohodnúť iný
termín
66/68
KONTAKTNÉ ÚDAJE

tel. č.: 056/652 32 75

e-mail: [email protected]

web: zskom6so.edupage.org
 sekcia KARIÉROVÉ PORADENSTVO
67/68
Ďakujem za pozornosť
Kontaktné údaje: [email protected]
Download

Možnosti štúdia na stredných školách v šk. roku 2015/2016.pdf