Autorizovan5 osoba dislo SKl2
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienkov6 9 D
821 06 Bratislava, Slovensk6 republika
teo: gs 826 o4s
SK CERTIFIKAT
o zhode syst6mu riadenia vf roby u virobcu
sK12 - ZSV
- 0158
V s0lade so z5konom t,. 13312013 Z. z. o stavebnfch vfrobkoch a o zmene a doplneni niektoryich
z6konov sa tento certifik6t vzt'ahuje na stavebnf vfrobok
Beton
druhy Podl'a prllohy 1 tohto certifik6tu,
ktor':f sa pouZiva pre kon5trukcie betonovan6 na stavbe, montovan6 kon5trukcie a pre
prefabrikovan6 kon5truk6n6 dielce pozemnlch a inZinierskych stavieb;
vyrobenf
A-Z STAV, s.r.o.
Odesk6 3, 821 06 Bratislava, Slovenski republika
ICO: 35 813 393
a vyrdbanf vo vfrobni
A-Z STAV, s.r.o., betonSrefi Podunajsk6 Biskupice,
Bratislava, Slovensk6 republika
Tlimto certifikdtom sa potvrdzuje, Ze v5etky ustanovenia tlikaj0ce sa posudzovania a overovania
nemennosti vfrobcom deklarovanfch parametrov podstatnfch vlastnostl stavebn6ho vfrobku
(d'alej len ,,posudzovanie parametrov") a parametrov uvedenlich v slovenskej technickej norme
STN EN 206-1:20021 A1:20041 A2:2005 / NA: 2009 / NA/OI :201'l
podl'a syst6mu posudzovania parametrov ll+ s0 uplatnen6 a
syst6m riadenia vfroby spifia v5etky vy5Sie uveden6 poziadavky.
Tento certifikdt, vydani prvfkrSt dia 31 . 05. 2007, ost6va v platnosti, pokial' sa metody sk05ania
a/alebo poZiadavky syst6mu riadenia vfroby obsiahnut6 v slovenskej technickej norme pouZit6 na
posudzovanie parametrov nezmenia a vfrobok a podmienky vfroby vo vfrobni sa vfznamne
nezmenia.
sL0
s
s" \?
Bratislava, 03. 03. 2014
uD/5dr)
nPF-n6
l'r'\ri
lJ r
I
Priloha
1
je neoddelitel'nou sUdasfou
lSti'58li3iiK1
2
- zsv -
01
58
Autorizovan6 osoba iislo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienkov6 9 D,
821 06 Bratislava, Slovenski republika
QUATI FORM
s[ovAKlA
Priloha 1 k sK cERTlFlKAru o zhode syst6mu riadenia vfroby u vfrobcu
c. SK12 - ZSV - 0158
Vfrobca:
Miesto vliroby:
A-Z STAV, s.r.o., Odesk5 3,821 06 Bratislava, Slovensk5 republika,
betonirefi Podunajsk6 Biskupice, Bratislava, Slovensk6 republika
Poradov6
,|
2
3
4
5
o
7
8
o
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Technick6
Soecifik6cia
Stavebni virobok
iislo
Bet6n STN EN 206-1
Bet6n STN EN 206-1
Bet6n STN EN 206-'1
Bet6n STN EN 206-1
-
- XC1 (SK) - Ct O,Z - D ,""4 - 53
C20125 - XC1 (SK) - Ct 0,2 - D max4 - 53
C16120 - XCI (SK) - Cl 0,2 - D .,"8 - 53
C20125 - XC2 (SK) - Ct 0,2 - D ,",8 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,2 - D max16 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D
31
^.,22 Bet6n STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D nax22 - 32
Bet6n STN EN 206-1 - C8/10 - X0 (SK) - Ct 0,4 - D ,"*22 - 53
Beton STN EN 206-1 - C12115 - X0 (SK) - Cl 0,2 - D max16 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C12115 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D ,""22 - 51
Bet6n STN EN 206-1 - C12115 - X0 (SK) - Ct 0,4 -D nax22 - 32
Beton STN EN 206-1 - C12115 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D .."22 - 53
Bet6n STN EN 206-1 -C16120 -X0 (SK) - Ct0,4 - D max16 - S1
Bet6n STN EN 206-1 - C16120 - X0 (SK) - Ct 0,4 - D max16 - 52
Bet6n STN EN 206-1 - C16120 - X0 (SK) - Cl 0,4 - D ,"*16 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C20125 - XC1 (SK) - Ct 0,2 - D max'|6 - 51
Bet6n STN EN 206-1 - C20125 - XC1 (SK) - Ct 0,2 - D max16 - 52
Bet6n STN EN 206-1 - C20125 - XC1 (SK) - Cl0,2 - D max16 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C20125 - XC2 (SK) - Cl 0,2 - D ,"*16 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C25130 - XC2 (SK) - Ct 0,2 - D max16 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C25130 - XC3 (SK) - Cl 0,2 - D .."16 - 53
Bet6n STN EN 206-1 - C30137 - XC4, XD2 (SK) - Cl 0,2 - D ,""16 -
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2OO2
C16120
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2OO2
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
sTN EN 206-1.2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
sTN EN 206-1" 2002
sTN EN 206-1.2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
53
Bet6n STN EN 206-1 - C35/45 -XC4, XD3 (SK) - Cl 0,1 - D max16 - 54
Bet6n STN EN 206-1 - C20125- XC2 (SK) - Cl 0,2- D max16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206-1
-
C25130-XC3 (SK)
- C|0,2- D max16 - S3
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2, XF1 (SK) - Cl 0,1 - D max16 - 54
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206-1 - C30137 - XC4, XD2, XF3 (SK) - Cl 0,1 - D max16 - 54
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206-1 -C30137 -XC4, XD2,XF4 (SK) - Cl 0,2-D max16- 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
Bet6n STN EN 206-1 - C30/37 - XC4, XD2 (SK) - Cl O,2 - D ma*16 - 53
- max. priesak 50 mm podl'a STN EN 12390-8
STN EN 206-1:2OO2
STN EN 2Q6-1:2OO2
STN EN 206-1:2002
sTN EN 206-1" 2002
STN EN 206-1:2OO2
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
STN EN 206-1:2002
Bratislava. 03. 03. 2014
ca autorizovanej osoby e. SK12
1t1
Download

Certifikát vnútropodnikovej kontroly prostý betón