1/1
Referencie
References
2/3
Perspektívna vykurovacia technika pre každé použitie
Futureproof heating technology for all requirements
Celosvetová spotreba energie sa od roku
1970 zdvojnásobila. Do roku 2030 sa dokonca
strojnásobí. Dôsledok: Fosílne palivá, teda
ropa a zemný plyn pomaly miznú, ceny za
energiu stúpajú a emisie CO2 ovplyvňujú klímu.
Global energy consumption has doubled since
1970. By 2030, it will have tripled. The result:
Fossil fuels, oil and gas, are dwindling, energy
prices are on the rise and excessive CO2
emissions continue to affect our environment.
V priemyselných krajinách má výroba tepla
pre obytné a obchodné priestory najvyšší
podiel na energetickej spotrebe – a ponúka
tak najväčší potenciál pre úsporu energie.
In industrial nations, heat generation for
residential and commercial buildings
accounts for the largest proportion of
energy consumption – and therefore it
offers the greatest savings potential.
Energeticky účinné vykurovacie systémy
firmy Viessmann sa používajú na celom svete
nielen v domácnostiach, ale aj mnohých
objektoch a tak výrazne prispievajú k šetreniu
energetických zdrojov.
Pritom firma Viessmann svojimi inovatívnymi
riešeniami úspešne čelí výzvam na modernú
vykurovaciu techniku – a to od pamiatkovo
chránených objektov, cez moderné priemyselné objekty až po veľkoplošné obytné
a pracovné areály.
Energy efficient heating systems from
Viessmann are not only used in many
domestic households around the world,
but also in numerous large projects, where
they make an important contribution to the
protection of energy reserves.
In these projects, Viessmann again and again
faces up to the most varied challenges to
supply advanced heating technology by
offering innovative solutions – in historical
listed buildings, as well as in modern
industrial complexes, and the large-scale
residential and industrial arena.
Obsah
Contents
Rodinný dom
Detached house
Strana/Page
4
Bytový dom
Apartment building
Strana/Page
10
Obchod / priemysel
Commerce / Industry
Strana/Page
16
Siete centrálneho
vykurovania
Local heating networks
Strana/Page
22
Rodinný dom
Detached house
Energeticky úsporné vykurovacie systémy pre novostavby a modernizácie
Energy saving heating systems for new buildings and modernisation
4/5
Rodinný dom
Detached house
Pre efektívne využitie vykurovacieho oleja či
zemného plynu sú kondenzačné zariadenia tou
prvou voľbou. Tieto dnes dosahujú účinnosť
až 98 percent a s odstupom tak predstavujú
najefektívnejšie zariadenia na výrobu tepla
z fosílnych palív.
When it comes to the efficient use of oil
and gas, condensing boilers are the number
one choice. Nowadays, they can achieve effi ciencies of up to 98 percent and are,
therefore, by far the most efficient heatgeneration technology using fossil fuels.
Obnoviteľné energie prispievajú k šetreniu
energie ako aj životného prostredia: Solárna
termika na prípravu teplej vody a podporu
vykurovania a využívanie prírodného tepla
prostredníctvom tepelných čerpadiel alebo
používanie biomasy na spaľovanie dreva.
Kompletný program firmy Viessmann ponúka
inovatívne a účinné riešenia, ktoré možno
prispôsobiť individuálnym požiadavkám jednotlivých užívateľov.
Renewable technologies are playing an ever
more important role. They help both save on
running costs and protect the environment:
for example, solar heat can be used for
supplying domestic hot water (DHW) and
central heating backup, whilst natural heat
can employed in heat pumps and biomass
for wood combustion. Viessmann’s
comprehensive range offers innovative and
efficient solutions that can be individually
tailored to users’ needs and requirements.
Referencie na nasledujúcich stranách ukazujú,
ako možno rôzne vykurovacie technológie
efektívne vzájomne skombinovať.
The reference examples on the following
pages demonstrate how different heating
technologies can be combined in a way
that saves energy and reduces costs.
Rodinný dom
Detached house
Na vykurovanie a prípravu teplej vody v tomto
viedenskom penthouse (strešnom byte) sa
používa kondenzačný kotol Vitodens 300-W.
Tento nástenný kotol sa vyznačuje nízkou
spotrebou energie. Vákuové trubicové kolektory Vitosol 200-T podporujú ohrev pitnej vody
a znižujú tak spotrebu energie. Dizajn zberača
sa výborne hodí k modernému vzhľadu striech
a ponúka súčasne ochranu pred slnkom na
terase.
Penthouse WEG Viedeň, Rakúsko
Penthouse WEG, Vienna, Austria
Plynový kondenzačný
kotol Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted gas
condensing boiler
A Vitodens 300-W gas condensing boiler was
installed to provide central heating and DHW
for this penthouse apartment in Vienna.
A feature of the wall mounted appliance is
its low energy consumption. Vitosol 200- T
vacuum tube collectors support DHW heating
and decrease the amount of energy
consumed. The design of the header casing
fits extremely well with the modern roofscape
and at the same time provides some shading
on the roof terrace.
Trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
Rodinný dom postavený v Bratislave, v ktorom
prúdi životná energia, je ľahký, vznešený a variabilný. Ako zdroj tepla je navrhnutý závesný
kondenzačný plynový kotol Vitodens 300-W
a príprava teplej vody je realizovaná v zásobníkovom ohrievači Vitocell 100-W s objemom
120 litrov.
Plynový kondenzačný
kotol Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted gas
condensing boiler
A family home in Bratislava where one can virtually feel the streaming of life - light construction, variable and dignified. The heat source is
a wall-mounted gas operated Vitodens 300-W
boiler and the necessary hot water provides
a Vitocell 100-W hot water cylinder with
a capacity of 120 litres.
Rodinný dom v Bratislave, Slovensko
Detached house in Bratislava, Slovakia
6/7
Tepelné čerpadlo
Vitocal 343-G
Vitocal 343-G
heat pump
Plochý kolektor
Vitosol 100-F
Vitosol 100-F
fl at-plate collector
Nízkoenergetický dom v Brémach, Nemecko
Low energy house in Bremen, Germany
V tomto nízkoenergetickom dome v Brémach
dodáva tepelné čerpadlo Vitocal 343-G spolu
s 250-litrovým zásobníkom celoročne teplo
pre podlahové vykurovanie. Pomocou solárneho zariadenia pokrývajú obyvatelia 55 percent
svojej teplej vody. Zvyšok ohrieva tepelné
čerpadlo typu soľanka/voda s bivalentným
470 litrovým zásobníkovým vodným kotlom.
In this low energy house in Bremen, a
Vitocal 343-G heat pump, together with a
250 litre buffer cylinder, delivers the heat
required for the underfloor heating system all
year round. A solar thermal system allows the
occupants to cover 55 percent of their hot
water needs, the rest being met by the
ground source heat pump in conjunction
with a 470 litre dual mode DHW cylinder.
Olejový kondenzačný kotol firmy Viessmann
zásobuje tento 230 m2 veľký obytný priestor
nízkoenergetického domu v Bad Füssingu
komfortným teplom. Na podporu kúrenia
a prípravy teplej vody je tu nainštalovaných
10 m2 kolektorov typu Vitosol 100-F. Okrem
toho je dom vybavený vetracím systémom
Vitovent 300 na rekuperáciu tepla. Majiteľ má
ešte dodatočný príjem odvodom fotovolticky
vyrobenej elektriny do verejnej siete.
Nástenný kotol na
vykurovací olej
Vitoladens 300-W
Vitoladens 300-W
wall mounted oil
condensing boiler
Plochý kolektor
Nízkoenergetický dom v Bad Füssingu, Nemecko
Low energy house in Bad Füssing, Germany
Vitosol 100-F
A Viessmann oil condensing boiler provides
a convenient means of supplying heat to the
230 square metres of living space in this low
energy house in Bad Füssing. Ten square
metres of Vitosol 100-F solar collectors were
installed to back up the central heating system
and to heat DHW. In addition, the house is fitted
with a Vitovent 300 ventilation system for
heat recovery. What is more, the owner earns
money by exporting the power generated by
the photovoltaic system to the public grid.
Vitosol 100-F
fl at-plate collector
Fotovoltický modul
Vitovolt 200
Vitovolt 200
photovoltaic module
Rodinný dom
Detached house
Už priam klasikou je Heliotrop vo Freiburg/
Breisgau. Táto mnohonásobne ocenená
budova využíva výlučne solárnu energiu na
vykurovanie a ohrev pitnej vody. Na toto
využíva vákuové trubicové kolektory Vitosol
200-T ako zábradlie na balkóne, ktorý obopína
celú budovu. Pre ideálne nasmerovanie
smerom na slnko a maximálny solárny výnos
sa celá stavba otáča pomaly okolo svojej
stredovej osi.
Vákuový trubicový
kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
The Heliotrop in Freiburg im Breisgau is an
iconic example. The multi-award-winning
building relies solely on solar power for central
heating and DHW heating. To achieve this,
Vitosol 200-T vacuum tube collectors
were mounted on the circular balconies as
balustrades. To ensure the building is always
in perfect alignment with the sun for
maximum solar yield, the entire building
structure rotates slowly about its central axis.
Heliotrop vo Freiburg/Breisgau (Disch Haus), Nemecko
Heliotrop, Freiburg im Breisgau, Germany (Disch House)
Prostredie slnečných južných viníc a blízkosť
Malých Karpát predurčuje lokalitu domu
k tichému a pokojnému bývaniu. Miesto sa
ideálne hodí na oddych a relaxáciu v jednej
z posledných zelených častí Bratislavy. Na
vykurovanie bol použitý kotol Vitodens 300-W
s 300 litrovým zásobníkovým ohrievačom
Vitocell 100-B, doplnený podlahovým vykurovaním a solárnymi kolektormi Vitosol 300-T.
Plynový kondenzačný
kotol Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted gas
condensing boiler
Vákuový trubicový
kolektor
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T
tube collector
Rodinný dom, Slanec, Bratislava, Slovensko
Detached house, Bratislava, Slovakia
The surrounding wine-yards in the south and
the vicinity of the Small Carpathians mountain
chain virtually predestine the home‘s location
for calm and peaceful living. It is an ideal relaxation place in one of the last still green parts
of Bratislava. This home is heated through a
Vitodens 300-W boiler with a 300 litres hot
water cylinder Vitocell 100-B, complemented
with floor heating and Vitosol 300-T solar
collectors.
8/9
Tepelné čerpadlo
Vitocal 300-G
Vitocal 300-G
heat pump
Vákuový trubicový
kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
Plávajúci dom „Living on Water“ v Kieli, Nemecko
„Living on Water“ house in Kiel, Germany
Takmer plne CO2-neutrálny je vykurovací
a vetrací systém tohto plávajúceho domu,
ktorý navrhla firma z nemeckého Kielu. Príjemnú obytnú klímu zabezpečuje vetrací systém
Vitovent 300 s rekuperáciou tepla.
Na účinný a komfortný ohrev vykurovacej
a pitnej vody tu využívajú tepelné čerpadlo
Vitocal 300-G ako aj vákuový trubicový
kolektor Vitosol 200-T.
Pasívny dom v Kaltenkirchene, Nemecko
Passive house in Kaltenkirchen, Germany
The heating and ventilation system in this
floating house, designed by a company
based in Kiel, is almost entirely CO2 neutral.
A pleasant ambience for life on water is
created by the Vitovent 300 ventilation system
with heat recovery. Efficient and convenient
heating for the central heating system and
DHW is provided by the Vitocal 300-G heat
pump and a Vitosol 200-T vacuum tube
collector.
Zvláštnosťou tohto pasívneho domu
v Kaltenkirchene pri Hamburgu je automatizácia budovy: Táto riadi vetracie zariadenie
a plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W
prostredníctvom regulovateľných termostatov
v interiéri. Regulovateľné ventily riadia prítok
teplej vody a zabezpečujú, že teplá voda je
privádzaná len tam, kde ju aj skutočne treba.
Na ohrev pitnej vody slúžia vysokovýkonné
vákuové trubicové kolektory Vitosol 300-T,
ktoré ohrievajú 500-litrový zásobník teplej
vody na teplotu 55 °C.
Plynový
kondenzačný kotol
Vitodens 200-W
Vitodens 200-W
wall mounted gas
condensing boiler
Vákuový trubicový
kolektor
What is special about this passive house in
Kaltenkirchen, near Hamburg, is the building
automation: It controls the ventilation system
and the Vitodens 200-W wall mounted gas
condensing boiler via adjustable indoor
thermostats. Controllable valves regulate the
DHW supply and ensure that hot water is only
conveyed to where it is needed. For DHW
heating, Vitosol 300-T high performance
vacuum tube collectors are used to heat the
500 litre DHW cylinder to 55 °C.
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T
tube collector
Bytový dom
Apartment building
Energetické koncepcie v bývaní
Energy supply concepts for the housing industry
10/11
Bytový dom
Apartment building
Rastúca konkurencia, energeticko-politický
vývoj a ochrana klímy menia aj správanie v bývaní. Žiadané sú potrebami riadené koncepcie,
ktoré vyhovujú najrôznejším požiadavkám.
Demografický vývoj, trend k indvidualizácii
a otázka komfortu bývania pre nájomníkov sú
základom profilu požiadaviek pri zlepšovaní
stavieb a prevenciu neprenajatých priestorov.
Stúpajúce náklady na energie len zdôrazňujú
želanie nájomcov mať spotrebe zodpovedajúce a kontrolovateľné vedľajšie nájomné
náklady.
Kompletná ponuka firmy Viessmann ponúka
nespočetné možnosti optimalizácie ponuky
v prípade bytoviek a viacposchodových stavieb podľa dopytu a nárokoch užívateľov.
Increasing competitive pressure,
developments in energy policy and climate
protection targets are changing the way
the housing industry does business. As
a consequence, tailored concepts are needed
to satisfy the various demands.
Demographic change, the trend towards
individualisation and tenant comfort and
convenience all need to be considered when
improving housing stock and seeking to
prevent rented accommodation standing
empty. Rising energy costs highlight the
desire for transparent, consumption-based
and controllable ancillary rental costs.
Viessmann’s comprehensive range provides
numerous ways of designing apartment
buildings and multi storey buildings in line
with demand and oriented to users’ needs.
Bytový dom
Apartment building
Bloková kogeneračná
jednotka Vitobloc 200
Vitobloc 200 combined
heat and power
module
Nízkoteplotný
olejový/plynový
vykurovací kotol
Vitoplex 300
Obytná oáza „Wohnoase“ v Regensburgu, Nemecko
Vitoplex 300
„Wohnoase“ Regensburg, Germany
low temperature
oil/gas boiler
Pri stavbe tejto „oázy“ v nemeckom Regensburgu uplatnili štandard „Ökologisch Bauen –
Energiesparhaus 60“ spoločnosti KfW. Takto
sa podarilo získať výhodné úvery ako aj štátne
dotácie. V rámci inovatívneho zásobovania
energiou boli nainštalované dve blokové kogeneračné jednotky Vitobloc 200, ktoré okrem
tepla, poskytujú tomuto komplexu s 30-timi
bytmi aj všetku potrebnú elektrickú energiu.
Okrem toho je táto energetická centrála vybavená jedným plynovým kondenzačným kotlom
a jedným nízkoteplotným kotlom na vykurovanie a ohrev teplej vody.
The architects of „Wohnoase“ (residential
oasis) in Regensburg, Germany, designed
the development to meet the KfW bank’s
„Energy saving house 60“ ecological building
standard, giving them access to loans at
favourable rates and state subsidies. As part
of an innovative energy supply system, two
Vitobloc 200 CHP modules were installed to
generate both the heat and power required for
the entire 30-apartment complex. In addition,
the energy centre features a gas condensing
boiler and a low temperature oil boiler for
central heating and DHW heating.
V tejto tesne zastavanej obytnej zóne stojí aj
táto bytovka v Zürichu. Napriek tomu však
bola možná modernizácia vykurovacieho systému aj v týchto stiesnených priestoroch a to
pomocou tepelného čerpadla KWT. Za týmto
účelom boli do zeme zavedené pred garážami
tri sondy do hĺbky 200 metrov.
Tepelné čerpadlo
KWT
KWT
heat pump
Obytný dom v Steinhaldenstraße, Zürich, Švajčiarsko
Apartment building on Steinhaldenstraße, Zurich,
Switzerland
A densely built-up residential area in Zurich,
Switzerland, provides the setting for this
apartment building. However, despite the
limited space, it was still possible to upgrade
the heating system to a KWT large heat
pump. In order to exploit geothermal energy,
three probes were required, which were
driven 200 metres into the ground beneath
the forecourt.
12/13
Vákuový trubicový kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
Plynový kondenzačný
kotol Vitocrossal 200
Vitocrossal 200
gas condensing boiler
Solárne sídlisko v Kolíne-Niehli, Nemecko
Solar housing estate in Köln-Niehl, Germany
Modernizáciou tohto sídliska z 50-tych rokov
bola v Kolíne-Niehli realizovaná energetická
koncepcia pozoruhodného rozsahu. Okolo
60 percent teplej vody dodáva 225 trubicových kolektorov Vitosol 200 -T. Okrem toho
tieto kolektory podporujú aj vykurovanie.
Zvyšné teplo potrebné na vykurovanie a ohrev
vody poskytuje plynový kondenzačný kotol
Vitocrossal 200. Zariadenie dopĺňajú tri zemné
zásobníky s objemom po 15 000 litrov,
345 odovzdávacích staníc v bytoch ako aj
1800 radiátorov.
A project to modernise a 1950s residential
development in the Niehl area of Cologne
saw the implementation of a large-scale solar
energy concept. Altogether, 225 Vitosol 200-T
tube collectors contribute around 60 percent
of the DHW heating requirement, whilst
also providing central heating backup. The
remaining central heating and DHW provision
is covered by three Vitocrossal 200 gas
condensing boilers. The system is supplemented
by three geothermal stores (each holding
15,000 litres), 345 transfer stations located
in the apartments and 1800 radiators.
Zelená budova v Manchestri platí za najpokrokovejšiu ekologickú budovu Veľkej Británie.
Vykurovacie teplo a elektrinu tu získavajú
prevažne z obnoviteľných energií. 60 m2 solárnych kolektorov typu Vitosol 300-T ohrieva
vodu v bytoch za podpory plynových kondenzačných kotlov Vitodens 300-W, ktoré zase
zásobujú aj podlahové vykurovanie.
The Green Building in Manchester is
recognised as the most ecologically advanced
building in the UK. Heating energy and power
are primarily provided from renewable energies.
Vitosol 300-T solar collectors, covering
a 60 square metre area, provide DHW to the
apartments, backed up by Vitodens 300-W
gas condensing boilers, which also supply
the underfloor heating system.
The Green Building v Manchestri, Veľká Británia
The Green Building, Manchester, Great Britain
Vákuový trubicový kolektor
Vitosol 300-T
Vitosol 300-T
tube collector
Plynový kondenzačný kotol
Vitodens 300-W
Vitodens 300-W
wall mounted
gas condensing boiler
Bytový dom
Apartment building
Skupina investorov postavila sídlisko pozostávajúce z pasívnych domov s názvom „Im
Sonnenfeld“ (V slnečnom poli) v nemeckom
Ulme. Už samotné projektové zadanie obsahovalo inštaláciu kolektorov na ohrev pitnej
vody. Pre týchto 17 domov nakoniec nainštalovali dva kotly na drevo typu Pyromat DYN,
ktoré pokrývajú zvyšnú energetickú spotrebu
na podporu tejto 70 m2 veľkej kolektorovej
plochy.
Kotol na kusové drevo
Pyromat DYN
Pyromat DYN
wood boiler
Pasívne sídlisko „Im Sonnenfeld“ (V slnečnom poli)
v Ulme, Nemecko
Passive housing estate „Im Sonnenfeld“, Ulm, Germany
The passive housing estate „Im Sonnenfeld“
project in Ulm was undertaken by several
property developers. The installation of solar
collectors to heat DHW was specified early
on in the project, in the tender documents.
Finally, 17 houses were fitted with two
Pyromat DYN wood boilers to supply the
remaining energy required to back up the
70 metre square solar collector area.
Nízkoteplotný olejový/
plynový kotol Vitoplex 100
Low temperature oil/gas
boiler Vitoplex 100
Polyfunkčný a bytový súbor Koloseo, Bratislava, Slovensko
Multi-role and housing estate Koloseo, Bratislava, Slovakia
Koloseo ponúka moderný a praktický domov
pre ľudí, ktorí si vybrali bývanie v metropole
a zároveň vyznávajú tradičné hodnoty života
v príjemnom prostredí. Súčasťou projektu je
oddychová zóna (átrium) s množstvom zelene.
Bytový komplex Koloseo je situovaný v atraktívnej časti Bratislavy – Nové Mesto. Koloseo
tvoria štyri samostatné budovy. Tento najväčší
bytovy dom na Slovensku vykuruje 6 zariadení
Vitoplex 100.
Koloseo is a modern and practical home
for people striving for a life in a metropolis
while simultaneously professing traditional
values and a pleasant environment. Part of
the project is also the relaxation zone (atrium)
with numerous trees and lawns. The apartment complex Koloseo is situated in Nové
Mesto (New City), a very attractive district in
Bratislava. Koloseo consists of four separate buildings. This is also Slovakia‘s largest
apartment-house, heated by six Vitoplex 100
units.
14/15
Plynový kondenzačný
kotol
Vitocrossal 300
Vitocrossal 300
gas condensing boiler
Nízkoteplotný olejový/
plynový kotol Vitoplex 200
Komplex Cassovar, Košice, Slovensko
Low temperature oil/gas
Cassovar complex, Košice, Slovakia
boiler Vitoplex 200
Najväčší polyfunkčný projekt s názvom
Komplex Cassovar má 88 000 m2 podlažnej
plochy. V metropole východného Slovenska
vyrástlo z ruín košického pivovaru nové,
moderné biznis centrum – areál s bývaním,
administratívou, kongresovým hotelom,
obchodmi a službami. Tepelnú pohodu
zabezpečuje 5 kotlov Vitocrossal 300 a 3 kotly
Vitoplex 200.
The largest multi-role project, named Komplex
Cassovar, has a floor area of 88 000 m2. This
modern business centre in East Slovakia‘s
metropolis arose from the ruins of the old
brewery – offering now a complex with
apartments, offices, a congress hotel, shops
and services. Heating comfort is provided by
five Vitocrossal 300 boilers and three Vitoplex
200 boilers.
Plynový kondenzačný kotol
Vitodens 100-W
Vitodens 100-W
wall mounted gas
condensing boiler
Senec Gardens, Senec, Slovensko
Senec Gardens, Senec, Slovakia
Senec Gardens viac času pre seba, rodinu
a priateľov. Nová obytná štvrť Senec Gardens
leží v juhozápadnej časti mesta Senec, iba
20 km od Bratislavy. Mesto Senec je vďaka
svojim širokým možnostiam rekreácie, jazerám a bohatou históriou stále populárnejšie
miesto na bývanie. Vďaka svojmu kvalitnému
životnému prostrediu, širokej škále občianskej
vybavenosti i príjemnej atmosfére pešej zóny
s posedením v kaviarničkách a reštauráciach
má Senec čo ponúknuť po celý rok. Vykurovanie zabezpečujú kotly Vitodens 100-W
a 120-litrový zásobník teplej vody Vitocell.
Senec Gardens stands for more time dedicated to you, your family and friends. The
Senec Gardens residential estate is situated
in the south-west part of the town of Senec,
just 20 km from Bratislava. Thanks to its
relaxation possibilities, swimming lakes and
its interesting history, this town has become
increasingly popular as a residential location. Thanks to its intact environment, civil
infrastructure and the pleasant atmosphere of
the local pedestrian zone with its cafés and
restaurants, Senec has something to offer
throughout the year. This residential estate is
heated by Vitodens 100-W boilers and
a 120 litre Vitocell DHW storage tank.
Obchod / priemysel
Commerce / Industry
Dokonale zladené systémové riešenia
Perfectly matching system solutions
16/17
Obchod a priemysel
Commerce and industry
Energeticky náročné aplikácie vyžadujú
inovatívne technické riešenia. Hospodárske
úvahy ukazujú pri inštalácii nového zariadenia
ako aj pri modernizácii značný potenciál úspor
v oblasti vykurovacieho a procesného tepla,
ktoré sa doposiaľ takmer nevyužívali.
Vysokoúčinné vykurovacie systémy firmy
Viessmann dosahujú úspory, ktoré sú o to
vyššie, čím vyššia je energetická spotreba –
v obchodných prevádzkach a priemyselných
budovách, ako aj kancelárskych budovách,
hoteloch, klinikách či školách.
Už aj z krátkodobého hľadiska vedú značné
rozdiely v stupni využitia k pozoruhodným
úsporám energie ako aj nákladov. Obdobne
kráka je potom aj návratnosť. Pre priemysel,
obchod a obce ponúka firma Viessmann dokonale zladené systémové riešenia.
V stredobode pozornosti sú energetické systémy na pokrytie základnej záťaže, kombinované
s koltami na špičkové zaťaženie prevádzkované na fosílne palivá. Na dosiahnutie dokonalej
súhry a tým aj najvyššej efektívnosti, sú všetky systémové komponenty zostavované podľa
individuálnych požiadaviek daného odberateľa.
Applications that are highly energy intensive
need innovative heating solutions. Viability
studies show that there is considerable
potential for energy savings to be made in
new installations and modernisation projects
alike, in terms of heating energy and process
heat – potential which has hitherto been
scarcely realised.
Viessmann’s highly efficient heating systems
achieve even greater savings the higher
the energy requirement, in other words,
in commercial operations and industrial
buildings, as well as in office blocks, hotels,
clinics and schools.
Even in the short term, the significant
efficiency differences lead to remarkable
savings in terms of energy consumption and
costs. Payback periods are similarly short.
Viessmann offers industry, commerce and
local authorities perfectly matching system
solutions.
The focus, here, is on renewable energy
systems that cover base load and which
are combined with peak load boilers that
operate with fossil fuels. So as to ensure
everything works together perfectly to
achieve maximum efficiency, all system
components are assembled according to
individual requirements.
Obchod / priemysel
Commerce / Industry
Vysokotlaký parný kotol
Vitomax 200-HS
Vitomax 200-HS
high pressure steam boiler
StoVerotec, v Lauingene (pri Dunaji), Nemecko
StoVerotec, Lauingen (Danube), Germany
Spoločnosť StoVerotec GmbH je špecializované na tepelné izolácie. Pre svoj nový rad
produktov potrebuje systém parných kotlov,
ktorý ponúka dostatočné výkonové rezervy
pre budúce rozšírenia. Voľba padla na vysokotlaký parný kotol typu Vitomax 200 s výkonom
štyroch ton za hodinu a poistným tlakom
16 barov.
StoVerotec GmbH specialises in thermal
insulation products. A new production line
meant that a steam boiler system was
required that offers sufficient reserve capacity
to allow for future expansions in production.
The Vitomax 200 high pressure steam boiler
was selected, which features an output of
four tonnes an hour and a safety pressure
of 16 bar.
2000 metrov štvorcových meria kolektorová
plocha solárneho zariadenia v švédskom
Malmö, ktorá pokrýva tepelnú spotrebu sídliska City of Tomorrow. Táto mestská časť
s 500 bytmi mala získavať svoju energiu výlučne zo slnka, vetra a vody. Pre dva systémy
dodala firma Viessmann trubicové kolektory
Vitosol 200-T, ktoré sú tu nainštalované na
plochej streche ako aj na fasáde.
Vákuový trubicový
kolektor
Vitosol 200-T
Vitosol 200-T
tube collector
City of Tomorrow (Mesto zajtrajška) v Malmö, Švédsko
City of Tomorrow, Malmö, Sweden
In all, 2000 square metres of space is taken up
by the collectors of the solar thermal system
tasked with meeting the heat demand of the
City of Tomorrow in Malmö, Sweden. The city
district with 500 homes is intended to utilise
sun, wind and water exclusively to generate
this heat. For two installations, Viessmann
supplied Vitosol 200-T tube collectors that are
mounted on a flat roof as well as on a wall.
18/19
Vykurovací kotol
na drevo Pyrotec
s roštovým spaľovaním
Pyrotec
wood boiler with
grate combustion
Plaváreň „Cambomare“ v Kemptene, Nemecko
„Cambomare“ leisure pool, Kempten, Germany
Plaváreň „Cambomare“ v Kemptene vyrába
teplo potrebné na kúrenie a ohrev vody
z 95 percent pomocou kotla na drevo od firmy
Köb. Pri plnom zaťažení zariadenie spotrebuje asi 200 kg dreva za hodinu a špičková
spotreba takto môže dosiahnuť až 4,8 tony
dreva denne. CO2 neutrálna vykurovacia technika nahradí ročne 500 000 litrov fosílneho
vykurovacieho oleja. Len na vykrytie špičkovej vykurovacej záťaže využíva kúrenie ešte
plynový kotol.
The „Cambomare“ open-air swimming pool
in Kempten utilises a Köb wood boiler to
produce 95 percent of the heat required
for central heating and hot water. When
operating at full load, the boiler consumes
around 200 kilogrammes of wood an
hour, with peak demand reaching up to
4.8 tonnes/ day. This CO2 neutral heating
technology acts as a substitute for around
500,000 litres of fossil fuel oil a year. A gas
boiler is connected to the heating system,
but only to cover peak loads.
Plynový nízkoteplotný kotol
Vitoplex 200
Vitoplex 200
low temperature gas boiler
Plynový kondenzačný
kotol
TESCO supermarket Rajec, Slovensko
Vitocrossal 200
TESCO supermarket Rajec, Slovakia
Vitocrossal 200
gas condensing boiler
Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., vstúpila
na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti
prevádzkuje 116 obchodov. So svojimi vyše
9 500 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco
k najväčším súkromným zamestnávateľom
na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti
Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu
kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom
pre všetkých. Viessmann tu má zastupenie so
svojími 70 kusami kotlov Vitoplex, Vitocrosall
a Vitodens.
The retail company Tesco Stores SR, a. s.
entered the Slovak market in 1996 and operates currently 116 shops. With its more than
9 500 employees, Tesco is one of Slovakia‘s
largest private employers. The fundamental philosophy of Tesco is to provide the
customer with the highest quality for the best
price and become a partner for all. Viessmann
contributed to those efforts with 70 Vitoplex,
Vitocrosall and Vitodens boilers.
Plynový kondenzačný kotol
Vitodens 200-W
Vitodens 200-W
wall mounted
gas condensing boiler
Obchod / priemysel
Commerce / Industry
Pomocou prírodného tepla je klimatizované aj
Grohe Forum v areáli krajinskej záhradníckej
výstavy Landesgartenschau 2010 v nemeckom
Hemeri. Kombinácia podlahového vykurovania
a viacerých vykurovacích systémov zabezpečuje v najrôznejších priestoroch tejto multifunkčnej haly pre rôzne podujatia a šport príjemnú
teplotu. Na celoročné chladenie a kúrenie sa tu
využíva tepelné čerpadlo KWT, ktoré zaisťuje
komfortnú prípravu teplej vody aj v sprchách
a sanitárnych priestoroch.
Tepelné čerpadlo
KWT
KWT
heat pump
Grohe Forum v Hemeri, Nemecko
Grohe Forum, Hemer, Germany
Located on the showground of the Regional
Garden Show 2010 in Hemer, the Grohe
Forum was conditioned using natural heat.
The combination of an underfloor heating
system and several ventilation systems
ensures that the various rooms of the multi
functional venue and sports hall remain at
a pleasant temperature. A KWT large heat
pump was installed to deliver year-round
heating and cooling, and also conveniently
heats DHW for showers and washrooms.
Plynový kondenzačný
kotol
Vitocrossal 200
Vitocrossal 200
gas condensing boiler
Plynový kondenzačný
kotol Vitodens 200-W
a Vitodens 300-W
Vitodens 200-W
and Vitodens 300-W
Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom, Slovensko
Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom, Slovakia
wall mounted gas
condensing boiler
Nový automobilový komplex, a zároveň prvý
závod automobilky KIA v Európe, vyrástol
v Tepličke nad Váhom pri Žiline. Môžeme
vidieť ukážku spojenia premysleného urbanistického konceptu, kvalitnej realizácie budov
a jednoduchej a elegantnej architektúry.
Vykurovanie zabezpčujú lokálne kotolne
Viessmann.
A new automotive complex and first KIA‘s car
plant in Europe has been erected in Teplička
nad Váhom near the city of Žilina. This is also
a good example of merging industrial urbane
design, quality buildings and simple, elegant
architecture. The plant is heated through local
Viessmann heating plants.
20/21
Zariadenie na spaľovanie
dreva s plochým posuvným
roštom Pyroflex
Pyroflex
Flat moving
grate combustion
Mosser Leimholz v Perwarthe, Rakúsko
Mosser Leimholz, Perwarth, Austria
Priam predurčený pre kotle spaľujúce biomasu
je drevospracujúci priemysel. Rakúska spoločnost Mosser Leimholz využíva dva kotly
Pyroflex, ktoré CO2-neutrálne spaľujú drevené
zvyšky či odpad.
The wood processing industry is almost
destined to use biomass boilers. Austrian
company, Mosser Leimholz, has set up two
Pyroflex boilers as a CO2 neutral way of
burning the continually accumulating wood
remnants and waste.
Moderná kancelárska budova, ktorej dominuje minimalizmus a transparentnosť, svojou
architektúrou dôstojne nadväzuje na predchádzajúce sídla tejto bankovej inštitúcie. Poskytla
kvalitné pracovné prostredie pre vyše tisícku
pracovníkov. Slovenská sporiteľňa je dlhodobo
najväčšou bankou na Slovensku a jej história
siaha až do 19. storočia. O vykurovanie sa starajú 3 kotly Vitoplex 100 s výkonom 1120 kW.
Slovenská sporiteľňa, Bratislava, Slovensko
Slovenská sporiteľňa a.s. (bank), Slovakia
The design of this modern office building is
dominated by minimalism and transparency,
making a dignified connection to the previous
buildings of this banking institution and offering a pleasant working environment for more
than 1000 employees. Slovenská sporiteľňa
is the largest bank in Slovakia and has had
a long-term presence in the country with a
history dating back to the 19th century. Viessmann takes care of the heating - with three
Vitoplex 100 units, delivering a total thermal
output of 1120 kW.
Nízkoteplotný olejový/
plynový kotol Vitoplex 100
Low temperature oil/gas
boiler Vitoplex 100
Siete centrálneho
vykurovania
Local heating networks
Efektívne zásobovanie komunálnych oblastí
Efficient supply of municipal areas
22/23
Siete centrálneho vykurovania
Local heating networks
Pri koncepcii miestneho vykurovania firmy
Viessmann zásobuje decentrálny tepelný
zdroj pripojené jednotky nezávisle a individuálne teplom a teplou vodou. V tomto prípade
je aj nepdodstatné, o aký druh tepelného
zdroja vlastne ide: Je jedno, či ide o kotlové
zariadenia na fosílne palivá alebo o regeneratívne palivá, tepelné čerpadlo alebo blokovú
kogeneračnú jednotku.
Viessmann dodáva všetky komponenty pre
kompletné siete centrálneho vykurovania
z jednej ruky – od kotlov firmy Viessmann na
vykurovací olej či zemný plyn až po kotly
a bioplynového zariadenia svojich dcérskych
spoločností. Drevospaľujúce systémy špecializovaných firiem tejto skupiny, ako sú Köb
alebo MAWERA, tepelné čerpadlá od KWT
alebo blokové kogeneračné jednotky firmy
ESS pokrývajú základné zaťaženie a vysokoúčinné kotly na zemný plyn či vykurovací olej
od firmy Viessmann vykryjú špičky a ponuku
dotvárajú komplexné bioplynové zariadenia
firiem Schmack, BioFerm a Carbotech, ktorú
sú tiež súčasťou našej skupiny.
Systémy miestneho vykurovania možno vždy
pružne prispôsobiť pomerom daného objektu.
Takýto na mieru šitý systém zaručuje rýchlu
návratnosť investície a svojimi dlhodobo nízkymi nákladmi na prevádzku a údržbu zaručuje
aj silne zníženú spotrebu paliva a úspornú
prevádzku.
With the Viessmann local heating network
concept, a decentralised heat source supplies
the connected units independently and
individually with central heating and domestic
hot water. For this, it is irrelevant as to what
kind of heat source is employed: be it a boiler
system for fossil or sustainable fuels, a heat
pump or a combined heat and power module.
Viessmann supplies all the components for
complete local heating networks from one
source – from oil and gas appliances to heat
sources and the biogas systems offered by
its subsidiaries. While base load is met by
wood heating systems from specialists Köb
or MAWERA, large heat pumps from KWT
or combined heat and power modules by
ESS, Viessmann’s highly efficient oil or
gas condensing boilers cover peak loads.
Technology from Group members Schmack,
BioFerm and Carbotech complete the line-up.
The flexibility of local heating networks
enables accurate matching to the conditions
of the project concerned. Tailor-made for any
application, the system quickly pays for itself
and guarantees economical operation over
the long term through low administration and
maintenance costs, as well as through
drastically reduced fuel consumption.
Siete centrálneho vykurovania
Local heating networks
Grand Hotel Kempinsky sa nachádza na
brehu Štrbského Plesa vo výške 1351 m.n.m.
v národnom parku Vysoké Tatry. Po svojej
kompletnej rekonštrukcii v roku 2009 ponúka
svojim zákazníkom v 98 izbách luxusné služby.
Aj v drsnom zimnom období vytvárajú pre
náročnú klientelu tepelnú pohodu teplovodné
kotly Vitoplex 200.
Nízkoteplotný olejový/
plynový kotol Vitoplex 200
Vitoplex 200
low temperature oil/gas
boiler
The Grand Hotel Kempinski is situated near
the shores of the Štrbské Pleso mountain
lake at an altitude of 1351 metres ASL amidst
the National Park Vysoké Tatry. Following its
extensive reconstruction in 2009, the building
offers customers luxury services in 98 rooms.
The Vitoplex 200 hot water boilers provide the
demanding clientele with the necessary heating comfort even in the harsh winter season.
Grand Hotel Kempinski, Slovensko
Grand Hotel Kempinski, Slovakia
Maitre d’ouvrage : S.E.R.S. Architecte conceptur : Architecture Studio Europe
Nízkoteplotný olejový/
plynový kotol Vitoplex 300
Vitoplex 300
low temperature oil/gas
boiler
Európsky parlament v Štrasburgu, Francúzsko
European Parliament, Strasbourg, France
Priestranná architektúra Európskeho parlamentu v Štrasburgu si vyžiadala inštaláciu
miestneho vykurovacieho systému. Desať nízkoteplotných vykurovacích kotlov Vitoplex 300
s výkonom po 1120 kW dodáva pre budovu
Louise-Weiss z roku 1999 dostatok energie na
vykurovanie a prípravu teplej vody.
The extensive design of the European
Parliament in Strasbourg made it necessary
to install a local heating network. Ten
Vitoplex 300 low temperature boilers, each
with 1120 kilowatt output, provide sufficient
energy to meet the central heating and DHW
needs of the Louise Weiss building, which
opened in 1999.
24/25
Vysokotlaký parný kotol
Vitomax 200-HS
Vitomax 200-HS
high pressure steam boiler
Zi Wei Garden, Xi‘an (Čína)
Zi Wei Garden, Xi‘an, China
Pre 42 000 bytových jednotiek mestskej časti
Zi Wei Garden v čískom 7-miliónovom meste
dodáva sedem veľkokotlov Vitomax 200
s celkovým výkonom 105 MW komfortné teplo pre vykurovanie ako aj prípravu teplej vody.
In the Zi Wei Garden district of 7 million
strong Chinese megacity Xi’an, 42,000
residential units are conveniently supplied
with heat for central heating and DHW by
seven Vitomax 200 industrial/commercial
boilers with a total output of 105 megawatts.
Základným poslaním DFNsP je starostlivosť
o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia
pacientom od narodenia do 18 rokov poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pre zabezpečenie chodu a vykurovanie objektov slúžia
dva parné kotly Vitomax 200-HS a teplovodné
kotly Vitoplex a Vitocrossal. Pre podporu
prípravy teplej vody slúži tepelné čerpadlo
Vitocal 350-A a solárny systém Vitosol 200-T.
Detská fakultná nemocnica, Bratislava, Slovensko
Paediatric teaching hospital, Bratislava, Slovakia
The fundamental mission of this medical
facility is the protection, preservation and
restoration of the health of patients between
their birth and the age of 18 by top-quality
medical services. The hospital buildings are
heated by two Vitomax 200-HS steam-boilers
and a Vitoplex hot water boiler. The heating of
the water is also supported by a Vitocal 350-A
heat pump and a Vitosol 200-T solar system.
Vysokotlaký parný kotol
Vitomax 200-HS
Vitomax 200-HS
high pressure steam boiler
Siete centrálneho vykurovania
Local heating networks
Pre bytovku s 30 bytmi v Zürichu sa investor
rozhodol pre tepelné čerpadlo KWT so
zemnou sondou. Tri kompresory poskytujú
vykurovací výkon 291 kW.
Tepelné čerpadlo
KWT
The property developer chose a KWT
geothermal probe heat pump for this new
apartment building with 30 flats in Dennlerstrasse in Zurich, Switzerland. Three
compressors deliver a heating output of
291 kilowatts.
KWT
large heat pump
Sídlisko v Zürichu, Švajčiarsko
Housing estate, Zurich, Switzerland
Bývalá tereziánska sýpka, postavená na príkaz
Márie Terézie slúžila ako jedno z prvých bratislavských kín. 700 miestna koncertná sieň je
pôsobiskom Slovenskej filharmónie a patrí
k najvýznamnejším historickým kultúrno-spoločenským a reprezentačným stavbám starého mestského jadra. Ničím nerušený kultúrny
zážitok zabezpečujú dva kondenzačné kotly
Vitocrossal 300 s výkonom 787 kW.
Plynový kondenzačný
kotol Vitocrossal 300
Vitocrossal 300
gas condensing boiler
The former corn-silo built on the order of Maria Theresia was also one of the first cinemas
in Bratislava. The concert hall with its 700
seats houses also the Slovak Philharmonic and
is one of the most significant historic, cultural/
social, and representative buildings of the old
urban core. Two Vitocrossal 300 condensing
boilers with an output of 787 kW ensure an
undisturbed cultural experience.
Reduta v Bratislave, Slovensko
Reduta, Bratislava, Slovakia
26/27
Pre malebné mestečko Brezová pod Bradlom
v Myjavskom okrese, nad ktorým bdie monumentálna mohyla M. R. Štefánika zabezpečuje
teplo inštalácia dvoch kotlov na spaľovanie
drevnej štiepky typu FSR 2600, s jednotkovým výkonom 2600 kW. Sklad paliva pre kotly
je vybavený posuvnou podlahou a s objemom
220 m3 – poskytuje dostatočnú zásobu paliva
pre bezobslužnú prevádzku kotolne aj v najchladnejších zimných mesiacoch.
Brezová pod Bradlom, Slovensko
Brezová pod Bradlom, Slovakia
Svit, Slovakia
dreva s plochým posuvným roštom Pyroflex
Pyroflex
Flat moving
grate combustion
The picturesque town of Brezová pod Bradlom
lies in the Myjava-district - virtually guarded
by the monumental burial mound of M. R.
Štefánik - and is heated via two woodchip
operated FSR 2600 boilers, each delivering a
thermal output of 2600 kW. The fuel storage
of these two boilers is furnished with a sliding
bottom and the total capacity of 220 m3
ensures sufficient fuel supply for the boilerplant‘s fully automatic operation even during
the coldest winter months.
Mesto Svit patrí medzi najmladšie mestá na
Slovensku. Vzniklo v roku 1934 vybudovaním
závodu „Slovenské Viskózne Továrne“ (SVIT)
továrnikom Jánom Antonínom Baťom zo Zlína.
V roku 2010 - práve v areáli továrne Chemosvit - vyrástla najmodernejšia energocentrála
inštalovaním horúcovodných kotlov 3 ks
Vitomax 200-HW s jednotkovým výkonom
6500 kW.
Svit, Slovensko
Zariadenie na spaľovanie
The city of SVIT is one of the youngest in Slovakia, built in 1934 along with the manufacturing plant ‘Slovenské Viskózne Továrne - Slovak
Viscoses Works’ (SVIT) by the shoe-tycoon
Ján Antonín Baťa form Zlín. In 2010, the most
up-to-date energy plant with three Vitomax
200-HW hot water boilers was installed in the
premises of the Chemosvit works - each of the
boilers delivering 6500 kW.
Vysokotlaký horúcovodný kotol
Vitomax 200-HW
Vitomax 200-HW
high pressure hot water boiler
Kompletný program Viessmann
Olejové nízkoteplotné
a kondenzačné kotly
Plynové nízkoteplotné
a kondenzačné kotly
13 – 20 000 kW
4 – 20 000 kW
Solárna termika
a fotovoltika
Rodinné domy
Bytové domy
Priemyselné
objekty
Centrálne
zásobovanie
teplom
Individuálne riešenia s efektívnymi systémami
Perspektívne vykurovacie systémy pre všetky zdroje energií a aplikačné oblasti.
Kompletný program Viessmann
Kompletný program firmy Viessmann ponúka
pre všetky aplikačné oblasti a všetky zdroje
energií individuálne riešenia s efektívnymi
systémami. Ako ekologický priekopník naša
spoločnosť už po celé desaťročia dodáva
účinné a nízkoemisné vykurovacie systémy
na olej, plyn ako aj solárne systémy, vykurovacie systémy pre dorastajúce suroviny ako aj
tepelné čerpadlá.
Kompletný program firmy Viessmann ponúka
špičkové technológie a vytvára štandard
pre celé odvetvie. S vysokou energetickou
efektívnosťou pomáha šetriť vykurovacie
náklady a predstavuje správnu voľbu aj
z ekologického hľadiska.
Individuálne hospodárne riešenia
Viessmann má pre každé použitie ten správny
vykurovací systém, nástenný alebo stacionárny, individuálne kombinovateľný ako aj
perspektívny a hospodárny. Či už pre rodinné
domy (pre jednu alebo dve rodiny), pre veľké
obytné budovy, živnosti a priemysel alebo aj
pre lokálne siete diaľkového vykurovania.
Pritom je nepodstatné, či je zariadenie určené
na modernizáciu alebo pre novostavbu.
28/29
Zariadenia na vykurovanie
drevom, kogeneračné zariadenia
a zariadenia na bioplyn
4 – 13 000 kW
Tepelné čerpadlá
soľanka/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5 – 1 500 kW
Klimatizačná technika
Systémové komponenty
Kompletný program firmy Viessmann:
Individuálne riešenia s efektívnymi systémami pre všetky
zdroje energií a aplikačné oblasti
Inovátor
Skupina Viessmann udáva krok v technológii
vykurovania. Za tým stojí značka Viessmann
a značky dcérskych spoločností, ktoré sú formované rovnakým duchom a tou istou silnou
inováciou.
Výkonové spektrum zahŕňa:
n
n
n
n
n
n
n
n
Vykurovacia technika pre olej a plyn
Solárne systémy
Tepelné čerpadlá
Zariadenia na vykurovanie s drevom
Kogeneračné zariadenia
Zariadenia na bioplyn
Systémové komponenty
Služby
Vo všetkých týchto trhových segmentoch je
Viessmann vysoko špecializovaný, zároveň má
ale oproti špecializovaným predajcom rozhdujúcu výhodu: Viessmann rozumie vykurovacej
technike ako systematickému celkou a ponúka
technologicky otvorené poradenstvo. To garantuje pre každý výkon najlepšie riešenie.
Skupina Viessmann
Podnikanie
30/31
Viessmann – climate of innovation
Prísľub značky Viessmann prináša v zhustenej forme výkonové nároky firmy. Je to
centrálne posolstvo a spolu s našou značkou
celosvetovo charakteristický znak. „Climate of
innovation“ je prísľub v troch aspektoch: Je to
viera v kultúru inovácií. Je to prísľub vysokého
produktového využtia a zároveň záväzok ku
ochrane klímy.
Kompletný program pre všetky nosiče
energií
Viessmann je jedným z medzinárodnevedúcich výrobcov vykurovacích systémov a so
svojím kompletným programom ponúka pre
všetky oblasti použitia a všetky energetické
nosiče individuálne riešenia s efektívnymi systémami. Firma už desaťročia dodáva obzvlášť
efektívne vykurovacie systémy s nízkymi
emisiami.
Trvalo obchodovať
Prevzatie zodpovednosti znamená pre
Viessmann vieru k udržatelnému podnikaniu.
To znamená: Ekológia, ekonómia a sociálne
aspekty v súlade tak, aby boli uspokojené
požiadavky bez toho, aby sa ohrozila nasledujúca generácia.
Efektivita Plus
S projektom trvalej udržateľnosti Efektivita
Plus ukazuje Viessmann v Allendorfe, že energetické a klimatické ciele pre rok 2020 môžu
byť splnené dostupnou technikou už dnes.
Vo výsledku sa zvýšila energetické efektívnosť
o 22 percent, podiel obnoviteľnej energie na
18 percent a CO2 emisie klesli o tretinu.
Efektivita
Nemecká cena
za trvalú udržateľnosť
Najudržateľnejšia
výroba Nemecka 2009
Za svoju angažovanosť na poli ochra-
Projekt zahŕňa:
n ochranu klimy,
n efektivitu zdrojov,
n a zaistenie zamestnanosti.
ny klímy a efektívneho využívania
zdrojov bola spoločnosť Viessmann
v roku 2009 vyznamenaná Nemeckou cenou za trvalú udržateľnosť.
Výsledkom má byť ušetrenie 40% fosílnej
energie a zníženie vytvárania CO2 emisií
o tretinu.
Viessmann bol ocenený za obzvlášť
Závody Viessmann
efektívne využívanie energie vďaka
inovatívnej centrále na spätné získa-
Informácie o podnikaní
n Rok založenia: 1917
n Počet zamestnancov: 9400
n Obrat skupiny: 1,7 miliárd Euro
n Podiel exportu: 56 %
n Výrobné a dodávateľské spoločnosti
v 10 krajinách s 23 výrobnými závodmi
v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, USA,
Taliansku, Kanade, Poľsku, Maďarsku,
Rakúsku, Švajčiarsku a v Číne
n Predajné organizácie v 74 krajinách
s 32 vlastnými spoločnosťami
n 120 predajných pobočiek vo svete
n 3 spoločnosti poskytujúce služby
Výkonové spektrum
n Vykurovacia technika pre olej a plyn
n Solárne systémy
n Tepelné čerpadlá
n Zariadenia na vykurovanie s drevom
n Kogeneračné zariadenia
n Zariadenia na bioplyn
n Klimatizačné jednotky
n Systémové komponenty
n Služby
Kompletný program pokrýva celé spektrum.
S výkonom od 1,5 kW do 116 MW.
vanie tepla so sídlom v Allendorfe/
Eder cenou Energy Efficiency
Awards v roku 2010.
Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk
Vaša špecializovaná kúrenárska firma:
9440 419 SK 08/2012
Obsah je chránený autorskými právami.
Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.
Technické zmeny vyhradené.
Download

Referencie2.1 MB