ZMLUVA O DIELO č. 20111101
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:
Obec Slanec
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
Obecný úrad Slanec, Hlavná 55/114, 044 17 Slanec
Ing. Jozef Bela - starosta obce
Dexia banka Slovensko, a.s.; pobočka Košice
0405013002/5600
00324728
2021245017
[email protected]
(ďalej len „objednávateľ” )
ZHOTOVITEĽ:
MAVAS PROJEKT, s.r.o.
Sídlo:
zapísaná v:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E – mail:
Odborný garant:
Poľovnícka 6, 040 11 Košice
OR OS Košice I, odd. Sro, vl. č. 27802/V
Maroš Vasiľ - konateľ
ČSOB, a.s., pobočka Košice
4013862396/7500
46 163 336
SK 2023274880
[email protected]
Ing. Eduard Koľvek
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne ďalej len „zmluvné strany“ )
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu s týmto obsahom:
1
I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II.
tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.
3. Odborným garantom zhotoviteľa je: Ing. Eduard Koľvek.
II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo špecifikované v čl. II. bode
2. tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť predávajúcemu cenu diela uvedenú
v článku V. tejto zmluvy, to všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2. Dielom je vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre
zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Slanec podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej Ing. Eduardom Koľvekom, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy a písomných pokynov objednávateľa. Realizácia tohto diela je súčasťou Druhého
realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky pre rok 2011, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 590/2011 zo dňa 7.septembra 2011.
3.
V prípade akýchkoľvek prác naviac potrebných na dokončenie diela je zhotoviteľ povinný
tieto práce špecifikovať a písomne ich oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ po
prerokovaní prác naviac s Objednávateľom vypracuje rozpočet nákladov na ich realizáciu
a predloží ho objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uzatvoriť so zhotoviteľom
dodatok k zmluve, ktorým zmluvné strany upravia najmä rozsah týchto prác, cenu prác
ako aj dobu realizácie diela ako celku, a to do 15 (pätnásť) dní od predloženia rozpočtu
nákladov na realizáciu týchto prác zhotoviteľom. Zároveň sa objednávateľ zaväzuje v tejto
dobe na vlastné náklady zabezpečiť prepracovanie projektovej dokumentácie tak, aby
zodpovedala dohodnutému rozsahu diela, ktoré má zhotoviteľ na základe tejto zmluvy
vykonať. O dobu rokovania zmluvných strán v súvislosti s prácami naviac, uzatvorením
dodatku k zmluve a o dobu vypracovania projektovej dokumentácie sa predlžuje doba na
realizáciu diela ako celku.
2
III.
VLASTÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM
1. Vlastníkom diela a to v každom štádiu zhotovenia, je objednávateľ.
2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho prevzatia
objednávateľom.
IV.
TERMÍN A MIESTO PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne ukončené dielo v termíne podľa čl. IV. bod 3
zmluvy.
2. Pod pojmom riadne ukončené dielo sa rozumie úplné ukončenie prác v rozsahu plnenia
v zmysle čl. II. tejto zmluvy bez nedorobkov a vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela.
3. Deň nástupu začatia vykonávania diela je 02.11 2011. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť
dielo v termíne do 31.03.2012.
4. Miestom plnenia je katastrálne územie obce Slanec.
V.
CENA
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za zrealizovanie
diela cenu vo výške:
Cena diela s DPH:
16 215,- €
cena diela bez DPH:
13 512,50 €
DPH 20%:
2 702,50 €
2. V prípade zmeny legislatívy Slovenskej republiky bude daň z pridanej hodnoty
účtovaná v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena diela uvedená v bode 1 tohto článku je pevná
a konečná, môže sa meniť len na základe písomného dodatku odsúhlaseného oboma
zmluvnými stranami.
3
4. Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán, a to na základe odsúhlaseného
Štrukturovaného rozpočtu, ktorý tvorý prílohu č. 2.
5. Cena obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou diela, hlavne náklady na
vypracovanie projektovej dokumentácie, odborného garanta, vodného majstra,
materiály, pracovné sily, stroje, pohonné látky, dopravu, zariadenie staveniska,
riadenie, administráciu, réžiu zhotoviteľa ,všetkých nákladov na kompletizáciu
dodávky, riadne dokončenie diela vrátane réžie staveniska, náklady na bezpečnosť
majetku a pracovníkov.
VI.
FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi zálohu do
výšky 50 % z celkovej ceny diela na základe vystavenej zálohovej faktúry. Zhotoviteľ
je povinný v zmysle platných právnych predpisov do 3 kalendárnych mesiacov odo
dňa pripísania zálohovej platby na účet zhotoviteľa, vyúčtovať poskytnutú zálohu
v zmysle čl. VII ods. 2 tejto zmluvy objednávateľovi faktúrou za uskutočnené práce
a dodávky materiálu.
2. V prípade, že zhotoviteľ nevyúčtuje poskytnutú zálohu v lehote uvedenej v odseku 3
tohto článku je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,EUR.
3. Pri preberaní diela bude vyhotovený písomný odovzdávací protokol. Zhotoviteľ má
nárok na zaplatenie celkovej ceny za dielo, ak odovzdávací protokol nebude
obsahovať záznam žiadnych vád a nedostatkov, resp. ak vady a nedostatky uvedené
v odovzdávacom protokole boli zhotoviteľom riadne odstránené.
4. Po prevzatí diela objednávateľom, podľa ustanovení tejto zmluvy, vystaví zhotoviteľ
faktúru za dielo (konečná faktúra). Povinnou prílohou konečnej faktúry je kópia
odovzdávacieho protokolu podpísaná objednávateľom, ak k odovzdaniu diela nedošlo
v zmysle ustanovenia čl. VII. ods. 7. Objednávateľom uhradené faktúry a iné platby
zrealizované objednávateľom v prospech zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou diela
podľa tejto zmluvy budú v konečnej faktúre vysporiadané. Spolu s konečnou faktúrou
zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že konečná faktúra
predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých čiastok, na ktoré má zhotoviteľ
podľa zmluvy nárok.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti
daňového dokladu ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä
4
náležitosti ustanovené zákonom o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať náležitosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi,
je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením
dôvodov jej vrátenia. V prípade objednávateľom oprávneného vrátenia faktúry doba
splatnosti podľa vrátenej faktúry neplynie a cenu zrealizovaných prác je objednávateľ
povinný uhradiť v lehote splatnosti na základe novej, resp. prepracovanej faktúry.
VII.
VYKONANIE A ODOVZDANIE DIELA
1. Dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje za zrealizované (dokončené), ak zodpovedá
výsledku určenému touto zmluvou a nemá žiadne zjavné vady a nedorobky, ktoré by
bránili jeho riadnemu užívaniu.
2. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, iba ak dielo nemá žiadne vady a nedostatky, ktoré
bránia jeho užívaniu.
3. Zhotoviteľ po dokončení diela vyzve objednávateľa písomne, faxom alebo mailom na
preberacie konanie – prebratie diela. Preberacie konanie sa uskutoční po vzájomnej
dohode zhotoviteľa s objednávateľom, najneskôr však do 5 dní odo dňa doručenia výzvy
objednávateľovi.
1.
Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma
zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- sa nedostaví na preberacie konanie, na ktoré bol zhotoviteľa riadne a včas vyzvaný,
- bezdôvodne odmietne prevziať riadne dokončené dielo alebo
- odmietne prevziať dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu diela alebo
- dielo z akéhokoľvek iného dôvodu neprevezme v dohodnutej dobe,
dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie diela.
4. Pri preberacom konaní je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi
fotodokumentáciu z jednotlivých fáz realizácie diela, stavebný denník, GPS zameranie
diela, porealizačnú dokumentáciu a výkaz výmer stavebných prác a dodávok materiálu.
5. Zhotoviteľ odstráni nedostatky diela zistené pri preberacom konaní na svoje náklady
v termíne uvedomenom v odovzdávacom protokole a zopakuje preberacie konanie.
5
VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä
v prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie diela zistí potrebu doplnenia ďalších údajov
alebo podkladov nevyhnutných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ je povinný požiadať
objednávateľa o poskytnutie súčinnosti bez zbytočného odkladu tak, aby nebol narušený
plynulý postup prác a/alebo nedošlo k omeškaniu zhotoviteľa s realizáciou diela.
Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť v lehote
určenej Zhotoviteľom, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. O dobu
omeškania objednávateľa so splnením tejto povinnosti sa predlžuje doba na realizáciu
diela.
2. Objednávateľ sa najmä zaväzuje poskytnúť všetky, pre plnenie zmluvy potrebné
informácie a podklady, prístup na miesto plnenia diela, zabezpečiť stavebnú a technickú
pripravenosť v primeranom predstihu pred dňom, ktorý je v zmluve uvedený ako deň
nástupu začatia vykonávania diela.
3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať komplexnú kontrolu zhotovovaného
diela.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak pri kontrole realizácie diela zistí,
že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s projektovou dokumentáciou, všeobecne
záväznými právnymi predpismi a/alebo technickými normami, a zhotoviteľ, napriek
písomnému upozorneniu objednávateľa v lehote 30 dní neodstránil objednávateľom
vytknuté nedostatky zistené pri kontrole realizácie diela.
5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zaobstaral objednávateľ a boli
zhotoviteľovi odovzdané za účelom ich ďalšieho spracovania a dokončenia diela.
Vlastníkom vecí zostáva objednávateľ.
6. Zhotoviteľ je povinný písomne, zápisom do stavebného denníka, faxom alebo
prostredníctvom elektronickej pošty oznámiť objednávateľovi, že dochádza k zakrytiu
niektorej časti diela a oznámiť termín, kedy môže skontrolovať túto časť diela pred jej
zakrytím. Doba od oznámenia o zakrytí prác do samotného zakrytia prác nesmie byť
kratšia ako 3 (tri) pracovné dni. Odsúhlasenie prác sa vykoná zápisom do stavebného
denníka. Bez odsúhlasenia prác a bez vyhotovenia fotodokumentácie nie je zhotoviteľ
oprávnený práce zakryť; to neplatí, ak sa objednávateľ napriek písomnému oznámeniu
zakrytia prác nezúčastnil a vopred nepožiadal o iný termín na skontrolovanie časti diela
pred jeho zakrytím. Ak objednávateľ dodatočne požiada o odkrytie týchto prác, je
zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa.
6
7. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so skutkovým stavom na mieste, kde sa má dielo
vykonávať a oboznámiť sa so skutkovým stavom stavby. Ak zhotoviteľ ešte pred začatím
realizácie diela dôjde k záveru, že nemôže vykonať dielo dohodnutým spôsobom, je
povinný objednávateľa na túto skutočnosť upozorniť a navrhnúť riešenie pre odstránenie
prekážky.
8. Zhotoviteľ písomne upovedomí objednávateľa na prekážky znemožňujúce vykonanie
diela podľa projektovej dokumentácie do 72 hodín od momentu, kedy ich zistí.
V písomnom upozornení je povinný opísať, v čom spočívajú prekážky, ako aj návrh na
ich odstránenie. V prípade, ak zhotoviteľ na prekážky v realizácii diela neupozorní, je
povinný uhradiť dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s touto prekážkou. Ďalej je
povinný písomne upozorniť na vady a nedostatky, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak prekážky
nebudú odstránené. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, na ktoré objednávateľa
písomne neupozornil napriek tomu, že ich pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť
mohol a mal.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu diela včas, v zodpovedajúcej kvalite a
dodržať všetky súvisiace bezpečnostné, technické a technologické normy a predpisy
platné v SR.
10. Zhotoviteľ je počas realizácie diela povinný viesť denník realizovaných prác a opatrení
(ďalej len „stavebný denník“).
11. Na pracovisku je zakázané požívať alkoholické a iné omamné a návykové látky, takisto
byť pod ich vplyvom.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať na pracovisku poriadok a po skončení práce v daný deň
upratať pracovisko, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu a aby sa zabránilo
znečisťovaniu okolia stavby.
IX.
ZÁRUKA
1. Zhotoviteľ garantuje, že dielo bude mať vlastnosti špecifikované v priloženej projektovej
dokumentácii, že kapacita zadržanej zrážkovej vody, s postupným odtokom prebytočných
vôd bude vo výške 14 375,24 m3 (vodozádržná kapacita) a bude mať vlastnosti
zodpovedajúce technickým normám a usmerneniam platným v SR.
7
2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo v trvaní 60 kalendárnych mesiacov odo dňa
prevzatia diela objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje po nahlásení vady alebo poruchy diela dostaviť sa v lehote do
troch dní od nahlásenia k objednávateľovi a spísať reklamačný list, v ktorom sa uvedie
druh závady a termín odstránenia závady, ktorý je pre zhotoviteľa záväzný. Zhotoviteľ sa
zaväzuje nastúpiť na odstránenie vady a poruchy v záruke a odstrániť ju najneskôr do 10
dní, ak tomu nebránia nepriaznivé podmienky počasia.
4. V prípade, že vady a poruchy diela nebudú z dôvodov na strane zhotoviteľa riadne a včas
odstránené, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád a porúch pomocou
tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
X.
ZMLUVNÉ POKUTY
1. Zhotoviteľ má právo v prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného
záväzku, uplatniť si voči nemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy
bez DPH za každý aj začatý deň omeškania odo dňa splatnosti do úplného zaplatenia.
2. Objednávateľ má právo, v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti
dokončiť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, v termíne stanovenom v čl. IV. tejto
zmluvy, uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej
ceny diela bez DPH, za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa
nárokovať si náhradu škody spôsobenú porušením povinností zhotoviteľa. Objednávateľ
je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania zhotoviteľa so splnením
povinnosti dokončiť dielo v termíne podľa čl. IV. tejto zmluvy o viac ako 90 dní.
XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva bola oboma stranami prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom z exemplárov.
3. Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve môžu byť uskutočnené len v písomnej forme po
vzájomnom odsúhlasení obidvoch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve
sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 5 dní od doručenia dodatku druhej
strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
8
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prejavy vôle zmluvných strán, pri ktorých vyžadujú
táto zmluva alebo právne predpisy písomnú formu sa budú doručovať osobne alebo
doporučene poštou do sídla zmluvných strán. V prípade neprevzatia doporučenej zásielky
v sídle zmluvnej strany vôbec platí, že zásielka bola doručená na siedmy deň od jej
odoslania druhou zmluvnou stranou.
5. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných
strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne písomnou formou, faxom alebo emailom
druhej zmluvnej strane.
6. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.
7. Zmluva je platná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že ustanoveniam zmluvy porozumeli a zmluva je
záväzná pre obidve strany.
8. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že táto Zmluva o dielo
sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Eduardom Koľvekom
Štrukturovaný rozpočet
V Slanci, dňa 02.11.2011
.............................................
Obec Slanec
objednávateľ
...................................................
MAVAS PROJEKT, s.r.o.
zhotoviteľ
9
10
osoba/mesiac
Jednotka
Bežné výdavky
m3
m3
vsakovacie rýhy
zemné hrádze
ks
ks
posudok, konzultácia - geológ
školenie vodného majstra
Strana 1
ks
celkom
ks
GPS zameranie
osoba/mesiac
vodný majster
projektová dokumentácia
osoba/mesiac
odborný garant
technické a poradenské služby zabezpeþované dodávateĐsky, napr.
4. Výdavky na služby
celkom
m3
suchý polder
6
6
1
1
1
1
900,00
1 500,00
300,00
400,00
213,76
112
22,4
58
50
Poþet jednotiek
330,00
42,787
66,420
2,436
25,70
Cena za jednotku v
eurách
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOýET
k.ú. Slanec, parcela þ. 1153, 1225, 1224,
náklady na zhotoviteĐa - vypísaĢ podĐa rozpoþtu zhotoviteĐa podĐa stavebných objektov :
celkom
3. Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu
2. Cestovné výdavky a cestovné náklady
celkom
5% spolufinancovanie na 10 pracovných miest podĐa § 50j
1. Osobné výdavky, mzdové náklady ( celková cena práce )
Typ výdavku
Umiestnenie protipovodĖových objektov (k.ú, þíslo parcely )
Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Slanec
Vybudovanie systému preventívnych protipovodĖových opatrení v katastri obce : Slanec pre zabezpeþenie zníženia rizík povodní
Názov protipovodĖovej stavby :
9 793,76
213,76
400,00
300,00
1 500,00
5 400,00
1 980,00
6 421,24
141,29
1 487,81
4 792,14
0,00
1 285,00
1 285,00
Výdavky spolu v eurách
Príloha þ. 1
osoba
ochranné pracovné prostriedky
3,25
15,93
57,57
173,25
10
10
10
10
32,50
Strana 2
OTLAýOK PEýIATKY A PODPIS:
MIESTO A DÁTUM: Slanec, 17. 10. 2011
Ing.
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA :
BELA Jozef
20 000,00
2 500,00
1 732,50
575,70
159,30
NÁZOV OBCE : Slanec
Uvedie sa :
1) Celkový vybudovaný objem vodozádržných systémov : 14 375,24 m3
PrijímateĐ vytvorí 14 375,24 m3 vodozádržných systémov protipovodĖovými objektami na katastrálnom území Slanec
2) Rozpis budovaných vodozádržných systémov v množstevnom i kvalitatívnom þlenení podĐa druhu protipovodĖového objektu:
objekt þ.1 - vsakovacie ryhy - 22,4 m3
objekt þ.2 - suchý polder - 112 m3
spolu za objekty þ. 1 - 3 = 14 375,24 m3, nakoĐko všetky 3
objekty sú navzájom prepojené
objekt þ.3 - zemné hrádze - 58 m3
Komentár k rozpoþtu :
Vysvetlivky:
V stĎpci "jednotka" sa uvádza napríklad: osoba/deĖ, kus, tona, m3 a podobne.
Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.
Spolu (bežné výdavky)
celkom
osoba/projekt
osoba
strava - obþerstvenie pre zamestnancov ( novovytvorené prac. miesta )
osoba
vstupná zdravotná prehliadka
k.ú. Slanec, parcela þ. 1153, 1225, 1224,
Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Slanec
poistenie zamestnancov
ostatné náklady súvisiace so zamestnaním uchádzaþov o zam.:
5. Iné oprávnené výdavky
Umiestnenie protipovodĖových objektov (k.ú, þíslo parcely )
Názov protipovodĖovej stavby :
Vybudovanie systému preventívnych protipovodĖových opatrení v katastri obce : Slanec pre zabezpeþenie zníženia rizík povodní
Download

ZMLUVA O DIELO č. 20111101