T.C.
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ
TARİH YÜKSEK LİSANS (TEZSİZ II. ÖĞRETİM)
I. YARIYIL
II. YARIYIL
Ders
Kodu
Ulusal
Kredi
Ders Adı
AKTS
Ders
Kodu
TTY 501
TTY 503
İlkçağ Tarihi
Orta Asya Türk Tarihi
3
3
0
0
3
3
6
6
TTY 502
TTY 504
TTY 505
TTY 507
TTY 509
TTY 511
TTY 513
TTY 515
TTY 517
TTY 519
İslam Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Tarih Metodolojisi
Türk Kültür Tarihi
Günümüz Dünya Sorunları
Tarihi Coğrafya
Siyasi Düşünceler Tarihi
Bizans Tarihi
SEÇMELİ DERSLER
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
TTY 506
TTY 508
TTY 510
TTY 512
TTY 514
TTY 516
TTY 518
TTY 520
Toplam
Ulusal
Kredi
Ders Adı
Selçuklu Tarihi
Kurtuluş Dönemi Osmanlı
Tarihi
Ortaçağ Avrupa Tarihi
Osmanlı Teşkilat Tarihi
Eski Çağda Göçler
Tarih Felsefesi
Dinler Tarihi
Osmanlı Sosyal Tarihi
Türkiye’de Yabancı Okullar
Osmanlı Islahat Hareketleri
SEÇMELİ DERSLER
30
AKTS
3
3
0
0
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
Toplam
30
III. YARIYIL
Ders
Kodu
TTY 531
TTY 533
TTY 535
TTY 537
TTY 539
TTY 541
TTY 543
TTY 545
TTY 547
TTY 549
Ulusal
Kredi
Ders Adı
Yakınçağ Osmanlı Tarihi
Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti’nin
Modernleşmesi
Dönem Projesi
Çağdaş Dünya Tarihi
Türkiye Demokrasi Tarihi
Atatürk ve Dış Politika
Milli Mücadele Döneminde
Ayaklanmalar
Türk Hukuk Tarihi
Çağdaş Türk Dünyası
SEÇMELİ DERSLER
Toplam
AKTS
3
3
3
0
0
0
3
3
3
6
6
6
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
3
0
0
3
3
6
6
Ders
Kodu
Ulusal
Kredi
Ders Adı
SEÇMELİ DERSLER
30
Toplam
1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
TTY501
İlkçağ Tarihi: Bu derste Mezopotamya, Mısır, Anadolu, İran, Suriye-Filistin, Eski
Yunan ve Roma Tarihleri ve bu ülkelerin kültürel yaşantıları kaynakların ışığında ele alınacaktır.
TTY503
Orta Asya Türk Tarihi: Tarih öncesi dönemlerden itibaren Orta Asya ve çevresinde
kurulan Türk devletleri ile idari ve kültürel yapıları ele alınacaktır.
TTY505
İslam Tarihi: İslamiyet öncesi dönem, Hz. Muhammed’in hayatı, İslamiyet’in
yayılışı, Dört Halife dönemi, Emevi ve Abbasi dönemleri ele alınacaktır.
AKTS
TTY507
Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihi:
Türkiye
Cumhuriyeti
Tarihi,
Mondros
Mütarekesi’nden başlanarak Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre, Cumhuriyet ve reform dönemi
gelişmeleri tüm yönleriyle ele alınacaktır.
1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
TTY509
Tarih Metodolojisi: Tarihin Tanımı ve elemanları, Tarihe yardım eden diğer
birimler, geçmişte ve günümüzde tarih yazma şekilleri, tarihte çağ kavramı ve Türk Tarihi’nin
çağ taksimatı, Tarihin kaynakları, Tarihte kaynak türleri, Osmanlı Dönemi tarihi kaynakları,
araştırma ve yazma teknikleri ve bir araştırmanın kaleme alınması sırasında dikkat edilecek
hususlar hakkında örnekler ile bilgi vermek.
TTY511 Türk Kültür Tarihi: “Türk”, “Türki” ve “Türkiye” kavramlarına kısa bir bakış,
Türklerde devlet yönetimi, Türk Tarihinde vasiyetnameler ve siyasetnameler, Türklerde din konuları,
Türklerde yazı, Türklerde temizlik anlayışı, geleneksel Türk bayramları, Renkler ve Türkler, Türklerde
aile yapısı, Türklerde adalet anlayışı ve hukuk sistemi incelenecektir.
TTY513 Günümüz Dünya Sorunları: Bu derste dünyamız ve geleceği, İnsan ve çevre
sorunları, nüfus ve sorunları, yerleşme ve sorunları, ekonomik sorunlar, beslenme sorunları gibi tüm
insanlığı ilgilendiren sorunlar ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
TTY515 Tarihi Coğrafya: Coğrafi mekan, coğrafi faktörlerin yerleşim yerlerine etkileri,
coğrafi faktörlerin savaşlardaki rolü, coğrafi faktörlerin ekonomiye etkileri, coğrafi faktörlerin
sosyal, ekonomik, dini ve kültürel yaşantıya etkileri konuları, Coğrafi faktörlerle göçler arasındaki
bağlantı, Eskiçağın büyük coğrafyacıları ve eserleri, Anadolu, Mısır, Mezopotamya ve Türk Dünyası
coğrafyalarının tarihi hadiseler üzerindeki rolü konuları ele alınacak.
TTY517 Siyasi Düşünceler Tarihi: Tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan fikir akımları ile
temsilcileri ele alınacaktır.
TTY519
Bizans Tarihi: Bizans Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süre zarfında
siyasi, idari, kültürel ve dini yapıları ele alınacaktır.
2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
TTY502
Selçuklu Tarihi: Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve beylikler,
siyasi ve kültürel yapıları incelenecektir.
TTY504
Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi: Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan III. Selim
Dönemine kadar olan siyasi, idari ve sosyal olaylar ele alınacaktır.
TTY506
Ortaçağ Avrupa Tarihi: Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra Avrupa’nın
siyasi yapısı, derebeylikler ve skolastik düşünce sistemi İstanbul’un fethine kadar olan dönem
incelenecektir.
TTY508
Osmanlı Teşkilat Tarihi: Osmanlı Devleti’nin idari, iktisadi, adli vb. yapıları, tarihi
süreçte değişiklikler ele alınacaktır.
2. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
TTY510
Eskiçağda Göçler: Bu derste, göç kavramları göç ve göçmen ilişkisi, göçlerin
nedenleri, tarihin erken dönemlerinden miladi 10. Yüzyıla uzanan süreçte Eskiçağ coğrafyasında
meydana gelen tüm göçler ele alınacaktır.
TTY512
Tarih Felsefesi: İnsanlığın var oluşu ve yaşayışı, cüzzi ve külli irade anlayışı, Tarih
unsurları, Coğrafi yapıların etkileri, Tarihin umumi kanunları, Toplumsal müşterekler, Geleceğe
yönelik nispi tepkiler ele alınacak ve tartışılarak incelenecektir.
TTY514
Dinler Tarihi: Bu derste, Tokmizm ve Animizm dönemlerinden başlayarak dünyanın
farklı coğrafyalarında ortaya çıkan bütün çok tanrılı dinler sistemi ve ilahi dinler ele alınacaktır.
TTY516
Osmanlı Sosyal Tarihi: Osmanlı Devleti’nin toplum yapısı ve yaşayışı, gelenekler ve
kurumsallaşmalara bağlı yaşayış ele alınacaktır.
TTY518
Türkiye’de
Yabancı
Okullar:
Osmanlı
Devleti’nde
başlayıp
Cumhuriyet
Türkiye’sinde varlığını sürdüren yabancı okulların durumları ele alınacaktır.
TTY520
Osmanlı Islahat Hareketleri: Osmanlı Devleti’nin duraklamadan yıkılışına kadar
olan süreçte yapmış olduğu ıslahatlar ele alınıp incelenecektir.
3. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
TTY531
Yakınçağ Osmanlı Tarihi: III. Selim döneminden Osmanlı Devleti’nin yıkılışına
kadar olan süreç ele alınacaktır.
TTY533
Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi: Bizans İmparatorluğunun yıkılışından Birinci
Dünya Savaşı sonuna kadar olan süreçte Avrupa’da meydana gelen olaylar ele alınacaktır.
TTY535
Türkiye Cumhuriyetinin Modernleşmesi: Türkiye’yi modern devlet ve modern
toplum olarak gerçekleştirecek tek siyasi rejimin Cumhuriyet oluşu gerçeğinden hareketle eğitimden
iktisada çok yönlü olarak incelenecektir.
TTY537
Dönem Projesi: Uygulamalı dönem projesi.
3. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
TTY539
Çağdaş Dünya Tarihi: Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze dünyada meydana
gelen olaylar ele alınıp incelenecektir.
TTY541
Türk Demokrasi Tarihi: Türk Devletleri’nde demokrasi alanında oluşan gelişmeler
günümüze kadar ele alınıp incelenecektir.
TTY543
Atatürk ve Dış Politika: Atatürkçü dış politika ayrıntılı olarak ele alınıp
incelenecektir.
TTY545
Milli Mücadele Döneminde Ayaklanmalar: Milli mücadelenin başlangıcından
günümüze zararlı, yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı akımlar ve eylemler ayrıntılı biçimde işlenecektir.
TTY547
Türk Hukuk Tarihi: Türklerin tarih sahnesine çıkışından günümüze adalet sistemi ve
kuralları ele alınıp incelenecektir.
TTY549
Çağdaş Türk Dünyası: Günümüz Türk Devletleri ele alınıp incelenecektir.
Download

Tarih Tezsiz Yüksek Lisans Programı