nízkoštandardného ubytovania. Dostavba obsahuje kancelárie, šatne, wc, technické priestory a vstupné priestory
so schodiskom. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza kuchynka a spoločenská miestnosť.
Sprievodná správa
1. Identifikačné údaje
Názov stavby:
Miesto stavby:
Katastrálne územie:
Parcelné číslo:
Charakter stavby:
Investor:
Stupeň dokumentácie:
Spracovatelia štúdie:
Architektúra, autori :
Dátum:
Novostavba farského úradu a dostavba pastoračného centra
v Podunajských Biskupiciach v Bratislave
Podunajské Biskupice, Bratislava
Bratislava II, Podunajské Biskupice
6 - záhrady, 7 - zastavané plochy a nádvorie, 8 - záhrady
rekonštrukcia, dostavba a novostavba
Rím. kat. úrad v Podunajských Biskupiciach
Zastúpený farárom: ThLic. Jozef Vadkerti
Architektonická štúdia
Ing. arch. Pavol Pauliny
Bodrocká 18, 821 07 Bratislava, tel.0908 863 257
Ing. arch. Juraj Zelman
10/2010
2. Zámer štúdie
Rímskokatolícka fara v Podunajských Biskupiciach je historický objekt, ktorý je výsledkom niekoľkých
stavebných etáp, z ktorých najstaršiu môžeme datovať do obdobia stredoveku. Objekt v súčasnosti nevyhovuje po
stavebno-technickej stránke, stavebno-fyzikálnej a nevyhovuje ani požiadavkam kladeným na funkciu farského
úradu, ubytovania kňazov a priestorov pastorácie. Predkladaná štúdia napĺňa zámer investora vybudovať
pastoračné centrum a popri novostavbe navrhuje aj rekonštrukciu a dostavbu hodnotnej architektúry starej fary.
3. Širšie vzťahy a urbanistické riešenie
Objekt starej fary a priľahlý stavebný pozemok sa nachádza v intraviláne mestskej časti Podunajské
Biskupice v Bratislave v tesnej náväznosti na parcelu, na ktorej stojí farský kostol sv. Mikuláša. Pozemok je
sprístupnený spevnenou komunikáciou z námestia Sv. Trojice a peším chodníkom z areálu farského kostola.
Parcela je rovinatá z veľkej časti zatrávnené s porastom vzrastlých stromov.
Návrh rieši asanáciu nevyhovujúcich a nehodnotných objektov na parcele, rovnako ako nehodnotných
prístavieb starej fary. Zámerom štúdie je ponechať pamiatkovo hodnotný dvojpodlažný objekt starej fary a zapojiť
ho do komplexu pastoračného centra. Vzhľadom na potrebu etapizovať stavbu štúdia predpokladá v prvej etape
novostavbu farského úradu a ubytovania kňazov a v druhej etape rekonštrukciu a dostavbu starej fary pre potreby
pastoračného centra. Z urbanistického hľadiska, nové objekty citlivo dopĺňajú spolupôsobenie starej fary a vzrastlej
lipy a vytvárajú tak nové farské nádvorie, z ktorého budú prístupné všetky funkčné celky. Zvyšná parcela sa bude
parkovými úpravami deliť na súkromnú záhradu fary a trávnatú plochu určenú pre voľnočasové aktivity
pastoračného centra. V náväznosti na prístupovú komunikáciu bude pri oplotení susediaceho obchodu
vybudovaná na parcele číslo 6 dvojgaráž farského úradu a sklad záhradnej techniky, rovnako ako aj rezervné
parkovacie miesta v kapacite 5 ks.
4. Architektonické riešenie
Fasády hodnotného objektu starej fary majú jednoduchý klasicistický charakter bielej omietanej steny so
štvorkrídlovými oknami s pevným latinským krížom osadenými do líca fasády. Strecha je valbová s eternitovou
krytinou. Nové objekty nadväzujú na krídla fary dvojpodlažnou zástavbou so sedlovou strechou so štítovými
stenami a zaatikovými žľabmi. Charakter nových objektov sa podlažnosťou, tektonikou, materiálovým a farebným
riešením približuje k existujúcemu objektu a spoluvytvára tak harmonický celok.
Novostavba farského úradu a ubytovania kňazov je dvojpodlažný objekt, murovaný s monolitickými
horizontálnymi konštrukciami a schodiskom. Na prízemí sa nachádzajú priestory farského úradu a denná časť
ubytovania kňazov farnosti - predsieň, šatník, kuchyňa a obývací priestor s východom do súkromnej farskej
záhrady. Na podlaží a v krove sa nachádzajú súkromné izby farára, kaplána a hosťovské izby.
Rekonštrukcia a dostavba starej fary bude slúžiť pre potreby pastorácie. Na prízemí starej fary sa budú
nachádzať skladové priestory a wc pre kostol, prístupné pôvodným otvorom vedúcim k farskému kostolu. Priestory
na podlaží sa budú využívať ako miestnosti pastorácie a pôvodný krov bude slúžiť pre potreby príležitostného
5. Prevádzka a užívanie
V prvej etape výstavby sa bude realizovať novostavba farského úradu a ubytovania kňazov, aby nebola
narušená prevádzka farnosti. V druhej etape sa sa bude realizovať rekonštrukcia a dostavba starej fary pre účely
pastoračného centra. Oba celky budú v záverečnej etape prepojené vonkajšou pergolou a krytým spojovacím
prvkom v úrovni 1. nadzemného podlažia medzi pastoračným centrom a novou farou.
6. Podmieňujúce predpoklady
- pre ďalšiu PD pastoračného centra je potrebné dopracovať architektonicko-historický výskum (Ing. arch. Mgr.
Andrej Botek)
- domeranie vybraných častí starej fary
- statické posúdenie starej fary
- posúdenie a návrh sanácie zemnej vlhkosti (Ing. M. Pichová)
7. Podklady
1. Polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia
2. Schématické zameranie objektu starej Fary. Ing. P. Okkel
3. Vlastná fotodokumentácia
Download

C:\Users\Pauliny\Desktop\fara_rozpracovanost Model (1)