Modulačné schémy v plne optických
komunikačných systémoch
Študijný program: Multimediálne telekomunikácie
Vedúci:
Konzultant:
doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD.
Ing. Ján Tóth
Autor : Maroš Porvaz
Obsah prezentácie
Zadanie diplomovej práce
Úlohy riešené v rámci SP
Vlastná fázová modulácia
Krížová fázová modulácia
Zoznam úloh pre riešenie v rámci ZP
2/8
Zadanie diplomovej práce
•
•
•
•
Teoretické spracovanie problematiky javov
ovplyvňujúcich prenos signálov v OV
Nelineárne javy v optických komunikačných systémoch
Systémy pre vlnové multiplexovanie signálov v
mnohokanálových optických vláknových komunikačných
systémoch
Návrh a experimentálne overenie modelu SPM
3/8
Úlohy riešené v rámci SP
Javy ovplyvňujúce prenos signálov v OV:
Lineárne javy
Útlm optického vlákna
Disperzia (materiálova, vlnová, chromatická, vidová)
Ohybové straty
Rayleighov a Mieho rozptyl
Nelineárne javy
Stimulovaný Ramanov rozptyl (SRS)
Stimulovaný Brillouinov rozptyl (SBS)
Vlastná fázová modulácia (SPM)
Krížová fázová modulácia (CPM)
Štvorvlnové zmiešavanie (FWM)
4/8
Vlastná fázová modulácia (Self-Phase Modulation – SPM)
Vo vláknach sa pri prenose vysokého optického výkonu začne prejavovať
tzv. Kerrov efekt, ktorý je zodpovedný za závislosť indexu lomu jadra
vlákna od intenzity žiarenia šíriaceho sa vo vlákne. Kolísanie intenzity
signálu mení index lomu jadra, z čoho plynie modulácia okamžitej fázy
šíriacej sa optickej vlny.
Takýto jav sa označuje ako
vlastná fázová modulácia.
5/8
Krížová fázová modulácia (Cross-Phase Modulation – CPM)
Ak sa vláknom prenášajú naraz dva alebo viacero kanálov na rôznych
vlnových dĺžkach, fázy ich signálov sú ovplyvnené nielen vlastnou
fázovou moduláciou (SPM), ale aj krížovou fázovou moduláciou (CPM).
Kolísanie výkonu v jednom konkrétnom kanále spôsobuje zmeny indexu
lomu, ktoré ovplyvňujú nielen tento, ale aj ostatné spoločne sa šíriace
kanály. Tieto zmeny modulujú fázu svetelnej vlny ostatných kanálov.
6/8
Zoznam úloh pre riešenie v rámci ZP
Systémy pre vlnové multiplexovanie signálov
Návrh modelu SPM
Experimentálne overenie modelu SPM
Vyhodnotenie experimentov
7/8
Ďakujem za pozornosť
8/8
Download

Modulačné schémy v plne optických komunikačných systémoch