Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Humennom,
za školský rok 2012/2013.
Predkladá:
Miroslav DZIJAK
riaditeľ ZUŠ
......................................................
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Humenné
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Humennom za školský rok 2012/2013
V Humennom dňa 29. 10. 2013 .......................................................................................
Mgr. Pavol Demský
predseda Rady školy pri ZUŠ Humenné
Stanovisko zriaďovateľa:
Mesto Humenné s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
ZUŠ Humenné za školský rok 2012/2013
V Humennom dňa ... ........................
................................................................
za zriaďovateľa
Vypracovali: Miroslav Dzijak, Anežka Džurbalová, Emília Bališinová
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1.Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2.Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3.Koncepcia školy na roky 2011 - 2014
4.Plán práce školy na školský rok 2012/2013.
5.Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových
komisií.
6.Informácie o činnosti Rady školy pri ZUŠ Humenné
2
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej umeleckej školy v Humennom za školský rok 2012/2013.
1a. Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy:
Základná umelecká škola Humenné
2. Adresa školy:
Mierová 81 Humenné
3. telefónne číslo:
057 775 2602
faxové číslo: 057 775 2602
4. Internetová adresa: www.zushumenne.edupate.sk, e-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ:
Mesto Humenné
6.Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Miroslav Dzijak
Anežka Džurbalová
Funkcie
riaditeľ školy
zástupkyňa riaditeľa školy pre:
akordeón, hudobnú náuku, dychové nástroje,
výtvarný odbor, tanečný odbor
zástupkyňa riaditeľa školy pre:
spev, klavír, keyboard, organ, literárnodramat. odbor, strunové nástroje.
Emília Bališinová
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školy pri ZUŠ v Humennom bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po voľbách a ustanovujúcej schôdzi dňa 12. 6. 2012 začala svoju
činnosť na obdobie 4 rokov. Na základe oznámenia Mestského úradu zo dňa 10. 10. 2012 boli do
Rady školy delegovaní noví poslanci Mestského zastupiteľstva.
Na všetky zasadnutia rady školy bol pozvaný riaditeľ školy. Prejednávali sa výchovnovzdelávacie výsledky školy, plán práce školy, otázky súvisiace s rozpočtom školy, jeho čerpaním,
metodikou prideľovania finančných prostriedkov škole zo strany zriaďovateľa a využívaním
príjmov školy, ktorými sú príspevky rodičov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
Riešila sa tiež priestorová situácia školy.
Členovia rady školy:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Meno a priezvisko
Mgr. Pavol Demský
Tatiana Oleksíková
Iveta Gazdová
Mária Berešová
Želmíra Vasilková
Mgr. Alexander Niskač
Bc. Daniel Gavulič
PaedDr. Ivan Pajtaš
Mgr. Monika Bálintová
Mgr. Jitka Fiľová
Funkcia
predseda
podpredseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
Zvolený /delegovaný/
za rodičov
za pedagogických zamestnancov
za nepedagogických zamestnancov
za pedagogických zamestnancov
za rodičov
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
za rodičov
2
3
11.
Ing. Martin Lichman
člen
za rodičov
Rodičovské združenie
má právnu subjektivitu, je členom SRRZ. Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske
združenie rodičov, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá
z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy hlavne pri príprave rôznych podujatí.
Finančne pomáha škole, predovšetkým pri zabezpečovaní učebných pomôcok, financuje účasť na
súťažiach, seminároch.
Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu, aktivizuje rodičov
k činnosti, v rámci svojich možností, poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc
pri práci so žiakmi.
Činnosť rodičovského združenia sa riadi schválenými stanovami, odporúčaniami SRRZ
a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú rodičovského združenia. Rešpektuje
požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
Rodičovská rada pracovala v zložení:
predseda :
Ing. Martin Lichman
hospodár:
Ing. Miroslav Kucan
tajomníčka:
Mgr. Viera Hovancová
členovia:
Mgr. Bibiana Kučalová
Mgr. Jitka Fiľová
Ján Franko
Revízna komisia:
predseda
JUDr. Viktor Dubas
členovia
Ing. Jaroslav Jakub
Michal Ferko
Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školy:
1. Predmetové komisie:
Klavírne oddelenie : E. Jevočinová, vedúca ,
členovia: E. Bališinová, z. r., M. Berešová, M. Hanáková, T. Oleksiková,
K. Schinová, J. Dobrančinová, M. Vasiľová, R. Blichová,
Keyboardové oddelenie: R. Blichová, vedúca,
členovia: R. Blicha, M. Surgent, M. Vasiľová,
Akordeónové oddelenie : J. Nemčíková, vedúca,
členovia: A. Džurbalová, z. r., M. Nemčíková, R. Blicha, M. Surgent, I. Mihalič,
R. Blichová, V. Suchá.
Strunové oddelenie a TO : D. Rišková, vedúca ,
členovia J. Hanuščáková K. Harvanová, P.Franko, Hodovancová,
Hudobna náuka a spev: , vedúca, D. Polovková
členovia:, K. Magurová, L. Ivancová,
Dychové oddelenie : Š. Slávik, vedúci,
členovia: M. Hrubovčák, M. Gergeľ, A. Džurbalová
Výtvarný odbor a LDO : D. Zalaiová , vedúca,
členovia:, I. Hanák, B. Miškovičová, E. Jacevičová
2.Umelecká rada školy:
3
4
Umelecká rada školy je poradný orgán riaditeľa školy predovšetkým v otázkach
umeleckých. Tvorili ju riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa a vedúci jednotlivých predmetových
komisií,
Štefan Slávik
dychové oddelenie
PaedDr. Daniela Polovková - hudobná náuka, spev
Daniela Rišková
strunové nástroje, tanečný odbor
Mgr. Drahoslava Zalaiová- výtvarný odbor a literárno-dramatický odbor
Emília Jevočnová
klavír
Jana Nemčíková
akordeón
Renáta Blichová
keyboard
Členmi umeleckej rady boli aj PaedDr. Eva Jacevičová, Ľubica Hodovancová
1b. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013
Základná umelecká škola /stav žiakov na začiatku šk. r. 2012/2013
Počet žiakov
Z toho
hudobný odbor
Z toho
výtvarný
odbor
Z toho
tanečný
odbor
PŚ
16
11
0
0
Z toho
literárnodramatick
odbor
5
1.
152
88
47
12
5
2.
122
72
30
14
6
3
129
66
27
27
9
4.
78
64
14
0
0
5.
68
36
17
7
8
6.
63
34
18
11
0
7.
56
27
20
9
0
8.
8
0
8
0
0
Ročník
2. stupeň
1.
40
11
18
4
7
2.
32
17
13
2
0
3.
15
8
4
3
0
4.
19
6
11
2
0
0
0
0
227
91
40
Štúdium pre dospelých
1.
6
6
Počet žiakov spolu
804
446
4
5
1e. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
Na základe klasifikačnej porady za 2. polrok šk. r. 2012/2013 z celkového počtu 735
žiakov na konci šk. roku prospelo s vyznamenaním spolu 572 žiakov, prospelo 151, neprospeli 10
a neklasifikovaní boli 2 žiaci.
Spolu bolo vymeškaných 5687 hodín, z toho 121 neospravedlnených.
V závere môžeme teda konštatovať, že školský rok 2012/2013 bol pre nás v každom
ohľade rokom úspešným. To, čo sme si naplánovali, sme aj splnili, v mnohom aj ďaleko prekročili
vďaka zanietenosti väčšiny našich pedagogických zamestnancov.
1f. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 sme uplatňovali učebné plány MŠ SR zo dňa 20. augusta 2009 pod č.
CD-2009-27474/21375-1:911 s platnosťou od 1. septembra 2009
1f. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie
Základná umelecká škola
zamestnanci ZUŚ
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky
- ostatní
Spolu počet zamestnancov
Počet
42
36
36
35
1
1
6
6
2
4
42
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ
36
1f. Zoznam učiteľov a ich aprobácia
Miroslav Dzijak, riad. školy
Anežka Džurbalová, zást. riad.
Emília Bališinová, zást. riad.
Mária Berešová
Mgr. Róbert Blicha
Renáta Blichová
Jana Dobrančinová
Peter Franko
Tatiana Oleksiková
Mgr. Jozef Dzurjak
kontrabas
akordeón
klavír
klavír
akordeón
akordeón
klavír
organ, klarinet,
klavír
gitara
5
6
Zhanna Hleba
Mgr. Katarína Magurová
korepetícia
spev, hudobná náuka
Marián Gergeľ
dychové nástroje
Jarmila Hanuščáková
Katarína Harvanová
PaedDr. Daniela Polovková
Miroslav Hrubovčák
Emília Jevočinová
Valéria Karapinová
Miroslava Hanáková
Ivan Mihalič
Mária Nemčíková
Jana Nemčíková
Eva Polanská
Daniela Rišková
Katarína Schinová
Štefan Slávik
Viera Suchá
Mikuláš Surgent
Mgr. Drahoslava Zalaiová
PaedDr. Igor Hanák
Mgr. Beáta Miškovičová
Ľubica Hodovancová
PhDr. Eva Jacevičová
gitara
husle
hudobná náuka
dychové nástroje
klavír
klavír
klavír
akordeón
akordeón
akordeón
klavír
husle
klavír
dychové nástroje
akordeón
akordeón
výtvarná výchova
výtvarná výchova
výtvarná výchova
tanec
literárno-dramatický odbor
1g. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2012/2013
Predmet
gitara
sláčikové +strun.nástroje
dychové nástroje
spev
hudobná náuka
akordeón
klavír, keyboard
literárno-dramat. odbor
výtvarný odbnor
tanečný odbor
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1h. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Kontinuálnemu vzdelávaniu ako súčasti celoživotného vzdelávania sme venovali
pozornosť úmernú našim finančným možnostiam. Realizovalo sa v súlade s Plánom kontinuálneho
vzdelávania na šk. r. 2012/2013. S poľutovaním konštatujeme, že táto oblasť – kreditné príplatkypriniesla riaditeľstvu školy vrásky na čelo. Je prinajmenšom nezdravé, ak zvyšovanie platov
6
7
učiteľov formou kreditných príplatkov, ale aj priamym zvýšením platov, nie je primerane
zohľadnené v rozpočte školy, ktorý vôbec nezohľadňuje vekovú, ani kvalifikačnú štruktúru
pedagogického zboru.
V školskom roku 2012/2013 bolo do kontinuálneho vzdelávania na našej školy zapojených
10 pedagogických zamestnancov v rámci kontinuálneho vzdelávania a 1 v rámci kvalifikačného
vzdelávania za účelom získania profesijných kompetencií požadovaných na splnenie
kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu- spev.
1i. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Školský systém v slovenskej republiky definuje základné umelecké školy ako školy, ktoré
poskytujú základné umelecké vzdelanie, pripravujú žiakov na ďalšie umelecké vzdelávanie na
stredných a vysokých školách a tiež na amatérsku činnosť. Celá naša činnosť v tomto školskom
roku, podobne ako aj po minulé roky, bola zameraná na dosiahnutie tohto cieľa a to vo všetkých
oblastiach, teda aj v aktivitách a prezentácii školy na verejnosti. Pripravili sme množstvo podujatí,
ako Vianočný koncert, Zimnú rozprávku pre deti MŠ, Jarný koncert, Koncert absolventov
a tradičný Koncert humenskej hudobnej jari. Okrem toho sme už 2. rok pripravili folklórne pásmo
Stavanie mája. Vonku sme tiež absolvovali vystúpenie v rámci Hudobného leta oslavy výročia M.
R. Štefánika a ďalších podujatiach mesta Humenné. Naše pripravené vystúpenia pri príležitosti
Cyklistických pretekov sa neuskutočnilo pre dážď. Napriek tomu máme ťažké srdce na
organizátorov podujatia, pretože sa domnievame, že pravým dôvodom bola zlá dramaturgia
podujatia. Dážď tiež znemožnil vystúpenie DFS Kolovrátok v humenskom skanzene pri
príležitosti Dňa múzeí. Žiaci sa mohli prezentovať aj na vystúpeniach pre kluby dôchodcov, Dom
sociálnych služieb, Zväz odbojárov, Spoločnosť onkologických pacientov, Vihorlatskú knižnicu,
na koncertoch jednotlivých oddelení, ale aj na triednych koncertoch. Odozvy na tieto podujatia
boli priaznivé. Svedčia o tom nielen poďakovania primátorky mesta, ale aj od rôznych inštitúcií,
pre ktoré sme tieto predstavenia pripravovali. Nesporne veľkým úspechom našej školy bolo aj
účinkovanie našej žiačky Terezy Mandzákovej v česko – slovenskej speváckej súťaži Superstar,
kde to zo slovenských speváčok dotiahla najďalej.
Vďaka finančnej pomoci rodičovského združenia sme sa mohli zúčastňovať aj na rôznych
súťažiach, od oblastných až po medzinárodné, aby sme sa mohli porovnávať s inými školami.
A boli sme úspešní. Najväčší úspech dosiahla v hudobnom odbore Monika Trembuľáková, ktorá
sa po 3. mieste na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Poprade v novembri 2012, stala
absolútnou víťazkou 4. kategórie celoslovenskej súťaže "Giraltovce 2013".
Výtvarný odbor už začiatkom školského roku /dňa 18. 10. 2012 uskutočnil poznávací výlet pre
záujemcov z radov žiakov výtvarného odboru, cieľom ktorého bolo poukázať na výnimočnosť
drevenej architektúry kostolíkov, ktoré sa nachádzajú aj v našom regióne a sú Národnými
kultúrnymi pamiatkami.
Už po tretíkrát sme sa stali garantom regionálnej výtvarnej súťaže Hrnček medu. Výtvarné práce
sme vyhodnotili a nainštalovali výstavu.
19.11. sa naši žiaci zúčastnili tvorivej dielne vo VOS , zameranej na fotografovanie a animáciu.
Takéto akcie podnecujú ich záujem o umeleckú fotografiu a o originalitu tvorby. To, že sa žiakom
aj v tejto oblasti venujeme svedčia pravidelné umiestnenia na fotografických súťažiach.
7
8
V tomto šk. roku sa začali používať na propagáciu detskej tvorby prenosné výstavné panely. Prvá
výstava bola vo vestibule MsÚ v Humennom (od 5.4. do 28.6.). Stretla sa s uznaním a záujmom,
ktorý sa prejavil ponukou vyzdobiť výtvarnými prácami našich žiakov aj detskú polikliniku.
Ďalšou výstavou, ktorá propaguje našu prácu je nová výstava ( od 24.5) vo výklade obchodu
Detský svet na Námestí slobody.
5.6. bola vernisáž absolventskej výstavy v priestoroch MsKs. Absolventi na nej prezentovali
nielen svoje technické zručnosti, ale aj svoje špecifické smerovanie v rámci výtvarnej tvorby.
Absolventi prvej časti prvého stupňa od Mgr. D. Zalaiovej predstavili prierez svojej štvorročnej
tvorby na vernisáži v koncertnej miestnosti ZUŠ.
Naďalej sa staráme o výstavu na schodisku polikliniky, práce našich žiakov zdobia aj priestory
Vihorlatskej knižnice v Humennom.
Už niekoľko rokov ilustrujeme Zborník vlastnej tvorby, ktorý vydáva Vihorlatská knižnica.
V tomto roku ho celý ilustrovala Soňa Korošiová (11 r.) z triedy Mgr. D Zalaiovej.
13. a 14.6. sme sa zúčastnili s 25 žiakmi krajinárskeho kurzu v Zámutove. Už tradične patrí táto
akcia k pekným stretnutiam výtvarníkov s prírodou. Vznikajú tu nielen návrhy pre ďalšiu tvorbu,
ale aj podnety ako sa dá tráviť voľný čas .
Pozitívom tohto školského roka je vypratanie modelárne a odstránenie starej keramickej pece.
Modelovanie patrí k obľúbeným predmetom našich žiakov a preto si zaslúži našu pozornosť aj
priestor, v ktorom sa realizuje.
Výtvarný odbor sa tiež staral o estetizáciu interiéru školy, scénu ku koncertom a propagáciu
podujatí formou plagátov.
Výrazné úspechy žiakov boli zverejňované v regionálnych novinách. Naši žiaci získali nejedno
ocenenie na regionálnych, krajských celoslovenských aj medzinárodných súťažiach ( výsledky
v prílohe ). Zo všetkých výsledkov si najviac ceníme tieto : Celoslovenská súťažná prehliadka
prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ Maľovaná ZUŠka ( Banská
Bystrica ), kde
hlavnú cenu získala : Simona Maturkaničová (uč. Mgr. B. Miškovičová) a cenu AX AEQUE : Ján
Dzubai (uč. D. Zalaiová).
V tanečnom odbore DFS Kolovrátok zrealizoval projekt „ROK NA DEDINE“ v spolupráci
s DFS MAGOČKY zo Sobraniec. Projekt bol zrealizovaný v Sobranciach. Do tohto projektu bolo
zapojených 45 detí z našej ZUŠ a 60 detí zo ZUŠ Sobrance. S pripraveným programom sme
účinkovali dvakrát v Sobranciach v rámci výchovných koncertov. V budúcom šk. r. chceme
zrealizovať tento projekt v Humennom.
Aj tento rok sme spolupracovali s DK, ktorý nás opäť oslovil, aby sme pripravili Stavanie mája
pred DK. DFS Kolovrátok v spolupráci s ľudovou hudbou a p. Mihaličom pripravil samostatné
podujatie, ktoré bolo 30.4.2013.
8
9
Do vystúpenia pre rodičov, ktoré bolo venované Dňu matiek a otcov sa zapojil celý tanečný
odbor. O tom, že už naše koncerty majú tradíciu sme sa mohli presvedčiť aj plnou sálou Domu
kultúry.
Na regionálnej súťaži DFS – Tanečné konfrontácie v Dlhom nad Cirochou sme získali bronzové
pásmo s tancami: Karička 6.roč. a Krucená a Polka 7.roč.
Na základe tohto vystúpenia sme
boli pozvaní predsedom poroty dňa 26.6.2013 do Košíc, kde sa tancoval rekord v tancovaní
Karičky. Okrem nás sa do karičiek zapojili rôzne školy, detské folklórne súbory, folklórne súbory,
dedinské folklórne skupiny, ale aj študenti z Japonska, ktorí študujú u nás a ktorým „naša“
Karička učarila.
Divadelný súbor ALFA pracoval aj v tomto školskom roku v troch skupinách
a každá vytvorila svoju novú inscenáciu podľa metód dramatickej výchovy, teda podľa tvorivých
schopností a potrieb konkrétnej skupiny. Vznikli dve autorské inscenácie a jedna dramatizácia
podľa poviedky. Súbor žiačok II. stupňa vybrala odborná porota na postupovú krajskú súťaž
detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov. V konkurencii desiatich súborov sa v tejto
súťaži súbor AFA umiestnil na 3. mieste. Do svojej autorskej inscenácie Zlatá rybka vytvoril
v spolupráci s Humenskou televíziou videoprojekciu, v ktorej účinkovali hlavne mladší žiaci
odboru.
V tomto školskom roku odbor zaznamenal v oblasti literárnej tvorivosti úspech na XXXIII.
ročníku regionálnej súťaže Literárne talenty. Žiačka Alžbeta Bazárová
z 1.ročníka II. stupňa získala v kategórii 15 až 20 ročných žiakov 2.miesto svojou minuloročnou
absolventskou prózou.
Najvýraznejšie úspechy odbor dosiahol v tomto školskom roku v oblasti umeleckého
prednesu. V postupovej súťaži Hviezdoslavov Kubín sa v okresnom kole zúčastnilo 5 žiakov,
v krajskom kole 3 žiaci, na celoštátnu prehliadku najlepších detských recitátorov Slovenska bola
odporúčaná Anna Pipáková z 2.ročníka.
Na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne účinkovala s prednesom poézie
v komponovanom programe a zúčastnila sa na tvorivej dielni s lektorkou z Národného osvetového
centra. Na ďalšej postupovej súťaži v prednese slovenskej prózy Timravina studnička získala
Mária Havrišková 1. miesto na celoštátnom kole v Lučenci.
V tomto školskom roku, podobne ako v minulom, sa všetci žiaci predstavili svojim rodičom
s individuálnymi prednesmi v malej divadelnej sále v CVČ Dúha.
V závere školského roka sa všetky súbory so svojimi inscenáciami predstavili
v dome kultúry pre základné školy a pre verejnosť.
9
10
Chronologický prehľad podujatí.
7. 9.
8. 9.
20.-22.9.
17. 10.
18.10.
25. 10.
25. 10.
14.11.
14. 11.
17. 11.
19. 11.
22. 11.
23. 11.
25.11.
28. 11.
5. 12.
6.12.
9. 12.
16. 12.
17.12.
18. 12.
21.12.
18. 1.
31.1.
20.2.
28. 2.
16. 3.
21. 3.
27. 3.
5.4.
10. 4.
12.4.
14.4.
Vystúpenie žiakov hudobného oddelenia (HO) a literárno-dramatického odboru ( LDO)
pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné na námestí - Vitaj levík
Vystúpenie žiakov HO pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné na námestí
Gorazdove organové dni Zvolen – nesúťažná organová prehliadka žiakov ZUŠ
Vystúpenie žiakov tanečného odboru (TO) vo Vihorlatskej knižnici v Humennom pri
príležitosti prezentácie knihy „Šťastlivec“ od Lenky Štiblárikovej
Jednodňový poznávací výlet ,,Drevená architektúra kostolíkov v Ruskom Potoku a Uličskom
Krivom.“
Účasť žiakov LDO v regionálnej súťaži Timravina studnička vo Vihorlatskom osvetovom
stredisku (VOS) v Humennom
Vystúpenie žiakov LDO vo Vihorlatskej knižnici v programe - Svoj príbeh rozpráva básnik
Michal Chuda
Účasť žiakov LDO vo výberovom kole na celoslovenskú súťaž v umeleckom prednese
európskej poézie „Beniakove Chynorany“ v Košiciach
„Rok na dedine“ - vystúpenie detského folklórneho súboru (DFS) Kolovrátok ( TO a HO)
v rámci projektu v Sobranciach.
Hrnček medu- vyhodnotenie výtvarnej časti súťaže.
Tvorivá dielňa vo VOS - Fotografia a animácia.
Vystúpenie DFS Kolovrátok na otvorení regionálnej miestnosti v ZŠ Pugačevova.
Účasť žiakov LDO na celoštátnej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina
studnička v Lučenci
Účasť žiakov HO na Benefičnom koncerte Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Dome
kultúry
Interný koncert klavírneho oddelenia
Mikulášsky koncert v Dome kultúry.
Vystúpenie žiakov TO a HO pre Onkológiu
Vianočný koncert žiakov HO pre Dom sociálnej opatrovateľskej služby
Vianočný koncert školy v MSKS
Vystúpenie žiakov TO na Kudlovskom jarmoku
Vystúpenie žiakov HO v Dome sociálnej opatrovateľskej služby na ul. Duchnovičovej
Triedny koncert TO a HO
Vystúpenie žiakov HO na 20. výročí vzniku Slovenskej republiky v ROH
Vystúpenie na plese Kudlovskej školy
Biblia na cestách – Vihorlatská knižnica Humenné
Sústredenie žiakov LDO
Výber divadelných súborov na krajskú súťaž
Účasť žiakov LDO na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín
Účasť na III. súťažnej prehliadke v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach
Výstava vo vestibule MsÚ v Humennom
Účasť žiakov klavírneho oddelenia na krajskej klavírnej prehliadke v štvorručnej hre na klavíri
v Košiciach
Účasť žiakov LDO na krajskej súťaži Hviezdoslavov Kubín v Starej Ľubovni
Regionálna súťaž DFS Tanečné konfrontácie Dlhé nad Cirochou
10
11
17. 4.
18. 4.
19 .4.
22. 4.
23.– 24.4
25. 4.
26.4.
30.4.
7. 5.
7.5.
15.5.
16. 5.
21. 5.
24.5
27.5.
5.6.
5.6.
13. 6.
14.6.
19.6.
19.6.
23. 6.
25.6.
26.6.
26. 6.
Účasť žiakov speváckeho oddelenia na Regionálnej súťažnej prehliadke v speve ľudových
a umelých piesní žiakov ZUŠ „MOYZESOV SLÁVIK“ 2. ročník v Prešove
Účasť žiakov LDO na krajskej súťaži detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov
Vystúpenie žiačky LDO na oslavách Dňa učiteľov v dome kultúry
Nahrávanie žiakov LDO v HNTV
Účasť žiakov speváckeho oddelenia na 5. ročníku Celoslovenskej súťaže v sólovom speve
Dvorského
Jarný koncert v MSKS
Vystúpenie žiakov HO pre zväz protifašistických bojovníkov
Stavanie mája- vystúpenie DFS Kolovrátok TO a HO pred Domom kultúry
Verejný koncert klavírneho oddelenia v kaštieli
V. ročník Východoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na keyboarde v Prešove
Koncert ZUŠ v rámci HHJ v DK
Koncert strunového oddelenia
Interný klavírny koncert
Výstava vo výklade Detský svet na Námestí slobody
Vystúpenie žiakov LDO ( sólové prednesy)v CVČ
Absolventská výstava v MS KS
Absolventský koncert v MSKS
Vystúpenie žiakov tanečného odboru v MSKS
Účasť žiačky LDO na vyhlásení výsledkov regionálnej súťaže Literárne talenty
vo Vihorlatskej knižnici
Vystúpenie recitátorky na Celoštátnej súťaži Hviezdolavov Kubín v Dolnom Kubíne
Výstava v koncertnej miestnosti ,,Farebný svet štvrtákov „
Účinkovanie žiakov HO na podujatí Kultúrne leto pri fontáne
Vystúpenie divadelného súboru ALFA a TO pre ZŠ a rodičov v dome kultúry
Tancujúce mesto – Karička na Hlavnej , vystúpenie žiakov TO
Vystúpenie žiakov HO vo Vihorlatskej knižnici v Humennom
Umiestnenie v súťažiach 2O12/2O13
VÝTVARNÝ ODBOR
Medzinárodné súťaže:
40. ročník medzinárodnej detskej výstavy LIDICE 2012 :
Čestné uznania : Michal Brincko , Gregor Pankovčin(uč. D. Zalaiová)
XVIII. Medzinárodné bienále grafiky detí a mládeže ( Toruň – Poľsko )
Diplom : Tamara Hužvárová, Timea Balogová, Michal Brincko (uč. D. Zalaiová)
Diplom : Bibiána Bonková, (uč. Mgr. B. Miškovičová)
Naši susedia / Poľsko
Cena : Paula Michalková / uč. I. Hanák
11
Petra
12
7. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže
Ceny: Michal Brincko ,Anna Bačišinová , Kristína Džurbalová (uč. D. Zalaiová)
Celoslovenské súťaže:
Celoslovenská súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2012
(Trenčín):
CENA : Antónia Jalčaková (uč. Mgr. B. Miškovičová)
za výtvarné práce v textile: 1. Deň neskorej jesene
2. Noc neskorej jesene
Celoslovenská súťažná prehliadka prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ Maľovaná ZUŠka (
Banská Bystrica ) :
HLAVNÁ CENA: Simona Maturkaničová (uč. Mgr. B. Miškovičová)
CENA EX AEQUE : Ján Dzubai (uč. D. Zalaiová)
Diplomy: Filip Karas, Lucia Brehovská, Miloslava Tuptová (uč. Mgr. B. Miškovičová)
Diplom: Martin Janošov, Filip Panoc (uč. D. Zalaiová)
Anjel Vianoc (Poprad):
CENA : Lenka Latová (uč. D. Zalaiová)
Celoslovenské kolo fotografickej súťaže AMFO ( Humenné ):
CENA: 2. miesto +cena riaditeľky MsKs v Humennom: Alžbeta Dlugošová (uč. D.
Zalaiová)
Celoslovenské kolo fotografickej súťaže FOTOGRAFIA OČAMI DETÍ (Bratislava)
CENA: Miloslava Tuptová (uč. Mgr. B. Miškovičová)
XVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže „ Gorazdovo výtvarné Námestovo „
2. miesto v I. kategórii : Jaroslava Antolíková (uč. D. Zalaiová)
Krajské súťaže:
Krajská súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby (Prešovského kraja) VÝTVARNÉ SPEKTRUM
2013
ČESTNÉ UZNANIA: Simona Maturkaničová (uč. Mgr. B. Miškovičová)
Antónia Jalčaková (uč. Mgr. B. Miškovičová)
Miloslava Tuptová (uč. Mgr. B. Miškovičová)
Krajské kolo fotografickej súťaže AMFO / Stará Ľubovňa
3. miesto : Ráchel Reháneková / uč. I. Hanák
2. miesto : Alžbeta Dlugošová (uč. D. Zalaiová)
Krajská súťaž - Hľadaj krásu v prírode / Stropkov
12
13
1. miesto v 3. kategórii : Viktória Holejová / uč. I. Hanák
2. miesto v 2. kategórii : Daniela Karpáčová / uč. I. Hanák
3. . miesto v 3. kategórii :Michal Brincko (uč. D. Zalaiová)
Regionálne súťaže:
Hrnček medu ( Humenné):
CENY: Nella Burdzová, Jana Michančová, Sára Hoľková, Ján Melich
Jaroslava Antolíková(uč. D. Zalaiová)
CENY: Bibiána Bonková, Sofia Ciklaminyová, Cecília Hardíková, Emma Sivá,
Veronika Piňková (uč. Mgr. B. Miškovičová)
CENY: Jakub Tupta, Karolína Hoľková, Nina Trebišovská (uč. PaeDr. I. Hanák)
Čestné uznania: Adela Fedorová, Terézia Vinčurová (uč. Mgr. B. Miškovičová)
Nikola Barabášová, Juliana Tamášová (uč. Mgr. D. Zalaiová)
Ivona Barbaričová, Barbora Strižencová, Ľuba
Galandová (uč. PaeDr. I. Hanák)
Európa v škole ( Humenné):
CENA: Juliana Tamašová (uč. D. Zalaiová)
Čestné uznanie: Sára Feškaničová (uč. D. Zalaiová)
Regionálne kolo fotografickej súťaže AMFO / Humenné :
Cena : Simona Čupáková, Ráchel Rehaneková / uč.I.Hanák
Alžbeta Dlugošová (uč. D. Zalaiová)
Čestné uznanie: Karina Jadlovská (uč. D. Zalaiová)
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Medzinárodné súťaže:
Celoslovenské súťaže:
Timravina studnička – Celoštátna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy v Lučenci
1.miesto- Mária Havrišková,1.roč.2.časť
Hviezdoslavov Kubín – Celoštátna postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Vystúpenie detských recitátorov ( Anna Pipáková v programe najlepších recitátorov I. kategórie )
Regionálne súťažné prehliadky
16.3.3013 v Humennom
postup na krajskú súťaž dramatickej tvorivosti – Divadelný súbor ALFA ( žiačky II. stupňa)
Literárne talenty – XXXIII.ročník súťaže v literárnej tvorbe, Vihorlatská knižnica
2. miesto – III. kategória próza – Alžbeta Bazárová, 1.roč./II.stupeň
Okresné súťažné prehliadky
Hviezdoslavov Kubín – Postupová súťaž v umeleckom prednese v Humennom
13
14
1. miesto - I. kategória poézia – Anna Pipáková, 2.roč.
1. miesto – I. kategória próza – Stela Simonová, 2.roč.
1. miesto – III. kategória – Alžbeta Bazárová, 1.roč./II.stupeň
2. miesto – II. kategória – Gustáv Urban, 1.roč./2.časť
3. miesto - II. kategória – Anna Mária Sakaliková, 1.roč./2.časť
Krajské súťažné prehliadky
Hviezdoslavov Kubín – Postupová súťaž v umeleckom prednese v Starej Ľubovni
2. miesto + nominácia na celoslovenkú prehliadku - I. kategória poézia – Anna Pipáková, 2.roč.
2. miesto - I. kategória próza – Stela Simonová, 2.roč
3. miesto – Mária Havrišková, 1.roč./2.časť
Rozprávkový Stropkov – Postupová súťaž detskej dramatickej tvorivosti v Stropkove
3. miesto – Detský divadelný súbor ALFA – žiaci II.stupňa s predstavením Eva Jacevičová a kol. Zlatá
rybka
Žiakov literárno-dramatického odboru pripravila vyuč. PhDr. E. Jacevičová
HUDOBNÝ ODBOR
Regionálne súťažné prehliadky
Regionálna súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ „MOYZESOV
SLÁVIK“ 2. ročník v Prešove
A kategória – strieborné pásmo: Timea Kordilová, 2. ročník (uč. Mgr. L. Ivancová)
B kategória – strieborné pásmo: Branislav Blicha, 2. ročník (uč. Mgr. K. Rondziková)
strieborné pásmo: Ema Balková, 2. ročník (uč. Mgr. L. Ivancová)
zlaté pásmo: Terézia Kočanová, 4. ročník (uč. Mgr. L. Ivancová)
zlaté pásmo: Daniel Kuľha, 4. ročník (uč. Mgr. L. Ivancová)
D kategória – zlaté pásmo: Zuzana Kalaninová, 1. roč./II. st. (uč. Mgr. K. Rondziková
III. súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch v Košiciach
Strieborné pásmo: Júlia Lichmanová 4. roč. (uč. Katarína Harvanová)
Krajské súťaže
Krajská klavírna prehliadka v štvorručnej hre na klavíri v Košiciach
kategória - zlaté pásmo: Viktória Drugová, Natália Orlejová ( uč. Oleksíková)
bronzové pásmo: Dominika Vasilková, Anna Bačišinová ( uč. Berešová)
I.
II. kategória - bronzové pásmo. Terézia Kočanová, Klaudia Balková ( uč. Oleksíková)
III. kategória - zlaté pásmo: Timea Varghová, Michaela Surgentová (uč. Oleksíková)
IV. kategória - zlaté pásmo: Otília Otavková, Samuel Rapáč ( uč. Berešová, Oleksíková)
strieborné pásmo: Daniela Pittnerová, Dominika Gulyásová ( uč. Mgr. Dobrančinová)
V. ročník Východoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na keyborde v Prešove
14
15
Strieborné pásmo: 2. kategória Dominika Ferková, vyuč. Mgr. R. Blicha
Bronzové pásmo: 1. kategória
Branislav Blicha, vyuč M. Berešová
2. kategória
Michal Babinčák,vyuč. R. Blichová
Celoslovenské súťaže
5. ročník Celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského v Košiciach
A kategória
zlaté pásmo: Timea Kordilová, 2. ročník (uč. Mgr. L. Ivancová)
B kategória
zlaté pásmo: Daniel Kuľha, 4. ročník (uč. Mgr. L. Ivancová)
Akordeónový festival Giraltovce 2013
IV. kat. absolútny víťaz Monika Trembuľáková, 2. roč./II. st. vyuč. Jana Nemčíková
Medzinárodné súťaže
7. ročník Medzinárodnej akordeónovej súťaže POPRAD 2012
III. kat. 3. miesto Monika Trembuľáková, 2. roč./II. st. vyuč. Jana Nemčíková
TANEČNÝ ODBOR
Tanečné konfrontácie- Regionálna súťaž detských folklórnych kolektívov v Dlhom nad Cirochou
Bronzové pásmo: 6.r. Karičky
7.r. Krucena a Polka, vyuč. Ľ. Hodovancová
1j. Projekty do ktorých bola škola zapojená
Názov projektu
Termín začatie
realizácie projektu
Propagácia detskej výtvarnej jún 2012
tvorby v meste
Rok na dedine – DFS
marec 2013
Kolovrátok
Termín ukončenia
realizácie projektu
máj 2013
máj 2013
Výsledky
Úspešne
ukončené
Úspešne
ukončené
1l. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
Analýza priestorov školy
Aj v hodnotenom školskom roku škola riešila svoje priestorové problémy. Za posledné roky
sa do školy neinvestovali žiadne finančné prostriedky na údržbu a modernizáciu a tomu
zodpovedá aj súčasný stav priestorov, ktoré škola využíva. Zo strany zriaďovateľa bol záujem
presťahovať školu do iných priestorov s čím sme vyjadrili svoj nesúhlas. Tento problém riešila aj
rada školy a rada rodičov. Sme radi, že nakoniec sa tento zámer neuskutočnil. V súčasnosti
zriaďovateľ prejavil záujem ponechať školu v súčasných priestoroch a postupne do nej investovať.
Návrh nutných opráv:
15
16
Mierová ul. 81
- natretie strechy /minimálne južnú stranu/ a výmena poškodených žľabov a zvodov,
- protišmyková dlažba a bezpečnostné zábradlie pri vchode do budovy
- dokončiť výmenu okien
- urobiť bránu pri vchode do školského areálu
- rekonštrukcia bleskozvodov
Štúrova ul. 25
- výmena všetkých okien
- hygienická maľba
- oprava vonkajšej fasády
- rekonštrukcia koncertnej sály školy
Z dlhodobého hľadiska
- rekonštrukcia strednej budovy a sfunkčnenie prechodu medzi budovami.
1m. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy sú
uvedené v Správe o ročnom hospodárení za rok 2011, ktorá tvorí prílohu tejto správy.
1n. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia.
V koncepčnom zámere rozvoja školy sme si stanovili cieľ podporovať súbory a orchestre
školy, popri tom však vytvárať nové zaujímavé zoskupenia. Úloha vybudovať veľký spevácky
zbor sa nám podarila len čiastočne. Zbor pod vedením Mgr. Kataríny Rondzíkovej už má za
sebou niekoľko úspešných vystúpení, ale je potrebné ho naďalej rozšírovať. Je potrebné zapojiť
všetkých žiakov speváckeho oddelenia, ale aj žiakov iných oddelení /štvorručná hra na klavíri/. Za
týmto účelom je potrebné skvalitniť činnosť predmetových komisii, zlepšiť medzipredmetovú
a medziodborovú spoluprácu.
1o. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba zvýšiť úroveň výchovy a vzdelávania.
SILNÉ STRÁNKY
vysoká odbornosť pedagogických SLABÉ STRÁNKY
zamestnancov
bohaté pedagogické skúsenosti
škola nemá vlastnú koncertnú sálu
dobré výsledky v súťažiach
zastaralé učebné pomôcky
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
dobré podmienky pre vzdelávanie
nedostatok finančných prostriedkov na
žiakov
prevádzku školy
práca v
rôznych súboroch a
kolísavý záujem o štúdium niektorých
orchestroch
predmetov /hud. nástrojov/
16
17
1p. Údaje o prijatých žiakoch na Ďalšie štúdium na umeleckých školách
V zmysle tzv. školského zákona úlohou základnej umeleckej školy je okrem iného aj pripravovať
žiakov na ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním. V tejto
oblasti sa nám dlhodobo darí. V tomto školskom roku boli na takéto štúdia prijatí:
1/ Braňo Bačovčin
2/ Juraj Tomori
3/ Daniela Demková
Stredná združená škola
tr. uč. I. Hanák
VŠMU Bratislava/odbor zvláštne efekty tr. uč. Zalaiová
Konzervatórium Košice
tr. uč. E. Bališinová
4/ Dominika Blahníková, Daniela Gajovská
Konzervatórium Košice – tanec
tr. uč. Ľ. Hodovancová
5/ Karina Jadlovská
ZOUŠ A. Dubčeka vo Vranove n. Topľou /Mgr. D. Zalaiová/
6/ Veronika Vozárová Stredná škola úžitkového výtvarníctva v Prešove /Mgr. B. Miškovičová /
7/ Dominika Šuľaková Slovenská technická univerzita v Bratislave, fakulta architektúry /Mgr. B.
Miškovičová /
8/ Miriam Bezegová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, odbor:
výtvarné umenie /Mgr. B. Miškovičová /
V závere konštatujeme, že v školskom roku 2012/2013 sa nám podarilo nadviazať na úspechy
predchádzajúcich školských rokov. Preto riaditeľstvo školy vyjadruje svoje poďakovanie všetkým
zamestnancom školy.
17
Download

výtvarný odbor - Základná umelecká škola, Mierová 81, Humenné