4. slovenský filozofický kongres
Identita – Diferencia
Smolenice, 13.-15. september 2010
Program
Pondelok, 13. september 2010
09:00-10:15
Registrácia účastníkov
10:15-10:30
Otvorenie
10:30-12:00
Plenárne prednášky
Novosád František: Kultúry ako konfigurácie hraníc
11:15-12:00 Kiczková Zuzana: Koncepty rodovej identity v súčasnej feministickej diskusii
10:30-11:15
12:00-13:30
Obed
13:30-16:00
Rokovanie v sekciách
Sekcia 1
Sekcia 2
Sekcia 3
Sekcia 6
Rovnaké a iné
Reflexie sociálnych, politických
a kultúrnych aspektov identity
a diferencie
Identita a existencia v analytickej
filozofii
Subjektivita/intersubjektivita
Moderátor: Vladimír Manda
Moderátor: Peter Korený
Moderátor: Dušan Gálik
Moderátorka: Milena Fridmanová
13:30-14:00 Münz Teodor:
Jedno a jeho diferenciácia v klasickej
metafyzike
Zouhar Jan:
Filozofie: kultura, integrace, identita a
různost
Čupková Lenka:
Podoby existenčných výrokov v
prirodzenom jazyku a ich možné chápanie
Gliganič Marián:
Zrkadlenie v reciprocite intersubjektivity, od
telesnosti k intersubjektivite
14:00-14:30 Neština Marek:
Filozofické problémy náboženskej
rozmanitosti
Višňovský Emil:
K pojmu kultúrnej inakosti vo filozofii R.
Rortyho
Geistová-Čakovská Barbora:
Vzťah synonymie skúmaný z hľadiska
logickej, lingvistickej sémantiky
a pragmatiky a problém identity
kognitívnych významov synonymných
výrazov
Javorská Andrea:
Subjektivita telesného pohybu u Jana Patočku
14:30-15:00 Nezník Peter
Theatrum vitae humanae (Divadlo
ľudského života)
Bukowska Sonia:
Idea multikulturalizmu a problem
zachowania integralności państwa
Mlynarčík Peter:
Emergencia a problém indeterminizmu vo
svete
Mikeska-Kycia Danuta:
Zagadnienie intersubiektywności wyników
poznania eidetycznego
15:00-15:30 Halas Juraj:
Marx o subjektivite, intersubjektivite a
objektivite
Bačeková Miroslava:
Je možné hovoriť o identite univerzálnych
princípov v modernej pluralitnej
spoločnosti?
Orieščik Tomáš:
Existencia abstraktných objektov z
hľadiska neologicizmu
Motýľ Branislav:
Dialogický motív Ja – Ty v Gadamerovom
koncepte hermeneutickej skúsenosti
15:30-16:00
Brabec Martin:
Pojetí zásluhy v teoriích distributivní
spravedlnosti
Nuhlíček Martin:
Internalizmus a externalizmus
v epistemológii alebo Dva prípady
nevedomého subjektu
16:00-16:30
Prestávka
16:30-19:00
Rokovanie v sekciách
Struzik Elżbieta:
Tożsamość człowieka - rola świadomości
somatycznej w procesie konstytucji
podmiotowości
Sekcia 1
Sekcia 2
Sekcia 4
Sekcia 6
Rovnaké a iné
Reflexie sociálnych, politických
a kultúrnych aspektov identity a
diferencie
Problém identity a diferencie vo
feministickej filozofii
Subjektivita/intersubjektivita
Moderátor: Peter Nezník
Moderátor: Matúš Porubjak
Moderátorka: Zuzana Kiczková
Moderátorka: Elżbieta Struzik
16:30:17:00 Čarnogurská Marina:
Rovnaké v bytí neexistuje, v tom je všetko,
nielen v lineárnom slede, súčasne
nekonečne iné
Michalík Adrian:
Ponímanie identity, diferencie a tolerancie
v konzervatívnom myslení
Kalnická Zdeňka:
Identita feministické filozofie nebo
diferencovaná genderová dynamika
filozofických kontextů?
Vaňková Ingrida:
Identita, kariéra, narácia
17:00-17:30 Mičaninová Mária:
Miloval som ťa (Ahavticha). Pokus
o filozofickú analýzu Ibn Gabirolovej
básne
Jurová Jarmila:
Tolerančný potenciál liberalizmu
Kobová Ľubica:
Zvarík Michal:
Carl Schmitt pre feminizmus v 21. storočí? Každodennosť, normalita a intersubjektívny
konflikt vo fenomenológii Alfreda Schütza
17:30-18:00 Manda Vladimír:
Lockov pohľad na identitu osoby
Korená Kristína:
Tolerancia a intolerancia vo verejnom
priestore
Krištofová Lenka:
Ženy a armáda (prípad Slovensko)
Petkanič Milan:
Pravda subjektivity podľa Kierkegaarda
18:00-18:30 Piskáček Tomáš:
Svet – známy i neznámy?
Korený Peter:
Eticky diferentné identity, sloboda
svedomia a tolerancia
Szapuová Mariana:
O pohlavnej diferencii: Rousseau verzus
Wollstonecraft
Debnár Marek:
Autobiografia a posunutie subjektu
18:30-19:00
Androvičová Zlata:
Spoločná zodpovednosť ľudstva za
pozemskú prírodu a rozmanitosť identít
19:30
Recepcia
Utorok, 14. september 2010
09:00-9:15
Udelenie čestného členstva SFZ pri SAV
09:15-12:00
Plenárne prednášky
09:15-10:00
Husson Suzanne: Inakosť a autarkia bytia u Platóna
Waldenfels Bernhard: Na mieste druhého
10:45-11:30 Georg Kohler: Ethnos, demos, nation – k realite politických konštruktov
10:00-10:45
11:30-12:00
Diskusia
12:00-13:30
Obed
13:30-16:00
Rokovanie v sekciách
Sekcia 1
Sekcia 2
Sekcia 5
Sekcia 7
Rovnaké a iné
Reflexie sociálnych, politických
a kultúrnych aspektov identity a
diferencie
Reflexie etických aspektov identity
a diferencie
Subjektivita/intersubjektivita
(Bratislavské filozofické dni)
Moderátorka: Aleksandra Kuzior
Moderátor: Emil Višňovský
Moderátorka: Zlatica Plašienková
Moderátorka: Jana Tomašovičová
Rendtorff Jacob Dahl:
Kozmopolitizmus a pohostinnosť
v perspektíve filozofie diferencie
(Cosmopolitisme et hospitalité dans la
perspective de la philosophie de la
différence)
Bednáriková Eva:
14:00-14:30 Kondrla Peter:
Dve podoby diferencie: Lyotard vs. Deleuze V čom spočíva identita environmentálneho
hnutia?
Szotek Barbara:
Kulturowa tożsamość środowiska
naukowego w poglądach Stefana
Folarona
Muránsky Martin:
Heideggers Seinsverständnis in Tugendhats
Selbstverständnis (Zur Deutung der
„Seinsfrage“ bei Ernst Tugendhat)
14:30-15:00 Probala Peter:
Problém identity v súčasnom
antropologizme
Sisáková Oľga:
Diferencia a dištinkcia v kritike
spoločenskej súdnosti Pierra Bourdieu
Hudecová Andrea:
Vymedzenie statusu tela v súvislosti
s biomedicínskym donorstvom
Starzynski Wojciech
Les enjeux phénoménologiques du sujet
charnel selon les analyses cartésiennes de J.-L.
Marion
15:00-15:30 Wójcik Wiesław:
Znaczenie zasady tożsamości i zasady
podobieństwa w tworzeniu podstawowych
kategorii filozoficznych
Sťahel Richard:
Kríza identity priemyselnej civilizácie
Smolková Eva:
Vybrané etické problémy identity
a inakosti v súčasnej bioetike
Bierhanzl Jan:
K identitě mluvícího subjektu podle Levinase
15:30-16:00
Wojewoda Mariusz:
Problem tożsamości i uznania w
spłecznościach wielokulturowych (ujęcie
Charlesa Taylora i Alasdaira MacIntyre‘a)
Koišová Jana:
Limity princípu autonómie pacienta
Sucharek Pavol:
“Iné v tom Istom“ ako problém mravného
vedomia
13:30-14:00 Ciupka Stanisław:
Źródłowe doświadczenie tożsamości
Cárová Tatiana:
Novotný Karel:
Fenomén sociálnej identity z darvinovsko- Phänomene diesseits der Subjektivität. Zu
evolučného pohľadu
Marc Richirs Transformation der
transzendentalen Phänomenologie
16:00-16:30
Prestávka
16:30-19:00
Rokovanie v sekciách
Sekcia 7
Sekcia 2
Sekcia 5
Reflexie sociálnych, politických
a kultúrnych aspektov identity a
diferencie
Reflexie etických aspektov identity a
diferencie
Subjektivita/intersubjektivita
(Bratislavské filozofické dni)
Moderátor: Richard Sťahel
Moderátorka: Zlata Androvičová
Moderátor: Karel Novotný
Bohunická Lenka:
Problém sebainterpretácie a identity
reflektovaný v prácach J. Kánskeho
Fridmanová Milena:
Herecký paradox a paradox identity
16:30:17:00 Kuzior Aleksandra:
Globalny kalejdoskop tożsamości
Blaščíková Andrea:
17:00-17:30 Miczka Tadeusz:
Mocna tożsamość człowieka w perspektywie Norma a diferencia v kontexte stredovekej
ponowoczesnego eksponowania różnic
afirmatívnej a apofatickej etiky
Puc Jan:
Být sám sebou. Heideggrův pojem
autenticity a jeho kritika
17:30-18:00 Remišová Anna, Lašáková Anna:
Dimenzie medzikultúrnych rozdielov
(mocenský odstup, asertívnosť)
Grzybek Grzegorz:
Podmiotowość a tożsamość w koncepcji
„etyki rozwoju“
Nitsche Martin:
Diference jako myslitelský topos (u
Martina Heideggera)
18:00-18:30 Porubjak Matúš:
Identita a diferencia v politickom myslení
archaických Grékov
Plašienková Zlatica:
Urban Petr:
Identita a diferenciácia osobnosti na pozadi Od intersubjektivity k interanimilitě
etiky sebarealizácie
18:30-19:00 Šabíková Kristína:
Problém identity v konceptoch globálnej
spravodlivosti
Prokešová Eva:
Charles Taylor: Jazyk a identita. Jazyk ako
základná podmienka (charakteristika)
morálneho života človeka
19:00-19:30 Kreuzzieger Milan:
Globalizace a transkulturní obrat
Lalíková Erika:
Identické obrazy skutočnosti v tvorbe
Hrušovského a Šimečku
19:30
Mináriková Miroslava:
Individuálna (vnútorná) diferencia
a spoločenská (povrchová) identita
indivíduí vo vzťahu k uzatvorenej
a otvorenej spoločnosti u Henriho
Bergsona
Večera
Streda, 15. september 2010
9:30-12:00
Rokovanie v sekciách
Sekcia 5
Sekcia 7
Reflexie sociálnych, politických
a kultúrnych aspektov identity a
diferencie
Reflexie etických aspektov identity a
diferencie
Subjektivita/intersubjektivita
(Bratislavské filozofické dni)
Moderátorka: Táňa Mandová
Moderátor: Milan Toman
Moderátor: Petr Urban
9:30-10:00
Faltin Jaroslav:
Identita a ľudská prirodzenosť
Osiecka Iwona:
Problem tożsamości i różnicy w kontekście
wyzwań społeczeństwa ryzyka
Tomašovičová Jana:
Identita a ek-sistencia
10:00-10:30
Wieczorek Krzysztof:
Granice Europy a tożsamość kulturowa
Ujházyová Michaela:
Identita morálneho subjektu a sociálny
rámec zodpovedania sa
Šajda Peter:
Intersubjektivita a interiorita: Adornova
ambivalentná recepcia Kierkegaarda
10:30-11:00
Matějková Elena:
Chápanie a postavenie človeka
v posthumánnej budúcnosti
Mazag Marián:
Morálny rozmer seba-utvárania
Vydra Anton:
Je Bachelardova vertikálna skúsenosť
intersubjektívna?
11:00-11:30
Szumera Grażyna:
Problematyka tożsamości narodowej
Šimsa Martin:
Role diference v konsensuální teorii
etického a demokratického diskursu
Karul Róbert:
Diferencia v identite – zrodenie únavy
u Plotina
Sekcia 2
11:30-12:00
12:00-13:30
Toman Milan:
Identita, cnosť a ideál „dobrého života“
Obed
Záver kongresu
Download

Program - Slovenské filozofické združenie pri SAV