spravodajca
22011
Bioveta SK
Odborný veterinársky časopis spoločnosti Bioveta SK
www.bioveta.sk
FIT-ON pre psy - medailón s repelentným účinkom l Systém „Partneri Biovety“ 2011 l Výživa – dôležitý
faktor zdravia a úžitkovosti zvierat l Zdravie zvierat a rentabilita chovu l Referenčné fyziologické
a klinicko-biochemické údaje psov a mačiek l TRICHOBEN – inovovaná vakcína l COFFEINUM BIOVETA l
PROCAIN BIOVETA l Malaséziozy psov l Nákazlivá hniloba paznechtov oviec l Ektoparazitiká – Sergeant´s
a Top spot on stronger l Vakcíny Biocan
ISSN 1337-6691
l
a
i
r
o
t
i
ed
S príchodom jari
Vám chcem vliať
trochu optimizmu. Mám rád
toto ročné obdobie, lebo je
charakterizované najväčšími
zmenami v prírode. Krátkou
úvahou dovoľujem si Vás
vyzvať, aby sme sa zastavili, stíšili a uvedomili si zmeny, ktoré sa
dejú v prírode a môžu aj v nás. Nepotrebujeme k tomu veľa, len
byť vnímaví voči svojmu okoliu a robiť iných šťastnými. Venovať
trochu svojho času inému, tešiť sa z jeho úspechov, nemyslieť
len na seba. Robí nás to lepšími a dobrý človek si zaslúži šťastie...
V tomto čísle venujte prosím viac pozornosti aj reklame.
Inzerujeme nové aj osvedčené výrobky. Systém Partneri
Biovety sme upravili tak, aby bol pre Vás ešte príťažlivejší.
Súčasne prikladáme nové bodové ohodnotenie výrobkov.
Články zamerané na výživu, zdravie, úžitkovosť a rentabilitu
Editoriál
chovu zvierat sú koncipované tak, že uvedené poznatky sa môžu
aplikovať pre všetky druhy zvierat – chované farmovo aj
individuálne. Nakoniec prosím o odpustenie, čiastočne aj
v ľudskej populácii a netreba k tomu ani silnejšiu povahu.
Dokončili sme publikovanie (III. časť) – fyziologické a klinickobiochemické údaje psov a mačiek. Pokračujeme v seriáli ďalej
a v budúcom čísle uverejníme údaje u koní.
Malaséziozy psov – diagnostika a terapia. Aktuálna infekcia
najmä v teplých mesiacoch. Článok prináša návod na rýchlu
diagnostiku v ambulancii aj v laboratóriu a účinnú terapiu.
Budeme radi, ak nám v rámci kazuistiky napíšete Vaše
skúsenosti.
V minulom vlhkom roku väčšina chovov oviec mala problémy
s krívaním. V uverejnenom článku autori rozoberajú príčiny
a možnosti prevencie a terapie. Podľa našich laboratórnych
skúseností (VETSERVIS – veterinárna laboratórna diagnostika)
na výrobu účinnej autovakcíny je limitujúcim faktorom izolácia
pôvodcu z konkrétneho chovu.
Na záver Vám želám veľa síl a odvahu hľadať šťastie, ktoré sa
ukrýva v každom z nás.
Váš Ďuro Salaj
PS: Čestne priznávam, že myšlienky o šťastí som čerpal z CESTOVATEĽ, 1/2011.
Obsah
Výživa – dôležitý faktor zdravia a dobrej úžitkovosti zvierat
Zdravie zvierat a rentabilita chovu
Referenčné fyziologické a klinicko-biochemické údaje psov a mačiek vo veterinárnej starostlivosti III. časť
Malaséziozy psov – diagnostika, terapia
Nákazlivá hniloba paznechtov oviec – infekčná nekrobacilóza
NOVINKA
......
......
......
......
......
4
6
7
12
14
FIT-ON pre
psy
Plastový medailón
s repelentným účinkom
Pôsobí odpudivo proti kliešťom
a obťažujúcemu hmyzu.
Spojenie účinku obojku a spot-onu.
Prírodná účinná látka
geraniol (4,25 %).
Jeden medailón účinkuje
2 – 3 týždne
(balenie 4 ks = minimálne
2 mesačná ochrana).
Odolný proti vode.
Výrobca: AB7 Industries Veterinaires, Francúzsko
Spravodajca Bioveta SK
Odborný veterinársky časopis
Vydavateľ: BIOVETA SK, spol. s r. o.,
Kalvária 3, Nitra
Info: MVDr. Juraj Salaj, PhD, 0905/74 80 40, [email protected]
Tlačiareň: GRTI, s. r. o., Vyškov
MVDr. Ľudovít Černek, PhD, 0905/74 80 41, [email protected]
Šéfredaktor: MVDr. Juraj Salaj, PhD.
MVDr. Margaréta Salajová, 0907/72 36 67, [email protected]
Výkonný redaktor: MVDr. Anna Hanzlová
MVDr. Darina Pospišilová, PhD, 0908/70 51 86, [email protected]
Registruje: Ministerstvo kultúry pod č. EV 3730/09,
ISSN 1337-6691
Systém „Partneri Biovety“
v roku 2011
Systém „Partneri Biovety“ je založený na nákupe prípravkov, ktoré distribuuje
spoločnosť BIOVETA SK.
Systém „Partneri Biovety“ ponúka percentuálne zhodnotenie Vašich nákupov
vyjadrené v bodoch, za ktoré máte nárok na bezplatný odber:
n
tovaru
n
odbornej literatúry
n
poukazov na odborné veterinárne akcie
Systém „Partneri Biovety“ Vám naša spoločnosť ponúka už 11 rokov
a jeho výhody využíva viac ako 200 veterinárnych lekárov.
Čo sme pripravili pre svojich partnerov v roku 2011
n
Rozšírili sme ponuku o nové prípravky zaradené do distribúcie
a o odbornú slovenskú aj cudzojazyčnú literatúru.
n
Radi by sme Vás formou emailu informovali o Vašom stave bodov.
Ak máte o túto službu záujem, zašlite nám Váš emailový kontakt
na adresu: [email protected]
n
Od 1. 4. 2011 Vám ponúkame osobný prístup k informáciám
o Vašom aktuálnom bodovom konte na internetovej stránke
http://partner.bioveta.sk
Všetky bližšie informácie pre zaradených ale aj pre nových partnerov radi a ochotne
poskytneme na telefónnom čísle 0905 713 558 alebo na e-mail: [email protected]
a
v
i
z
y
v
Výživa – dôležitý faktor zdravia
a dobrej úžitkovosti zvierat
MVDr. D. Černeková, VETSERVIS, s. r. o., Nitra, [email protected]
Hlavnou funkciou tráviaceho aparátu je trávenie
a vstrebávanie živín, čo je prvým predpokladom zachovania
dobrého výživného stavu organizmu a tým aj dobrého zdravia.
Sliznica tráviaceho systému zároveň zabezpečuje najväčší
kontakt organizmu s cudzími bielkovinami – antigénmi. Tu
začína tvorba odolnosti, zdravia aj celkovej životaschopnosti
jedinca. Správne stimulovaná slizničná imunita má najväčší
podiel na odolnosti proti infekčných chorobám, proti
stavom imunitnej nedostatočnosti a alergickým prejavom.
Sliznica žalúdočno-črevného traktu je husto osídlená
mikroorganizmami. Zložkou tejto fyziologickej mikroflóry sú
zdraviu prospešné probiotické mikroorganizmy, predovšetkým
laktobacily a bifidobaktérie, ktoré pozitívne ovplyvňujú
slizničnú imunitu a podieľajú sa tak v procesoch regulácie
imunity, čím podporujú celkovú obranyschopnosť organizmu.
Symbiotické mikroorganizmy významnou mierou zasahujú
do tráviacich procesov, fermentujú zložky potravy, ktoré
sa tráviacimi procesmi nerozložili, zároveň sa zúčastňujú
na syntéze vitamínu K a vitamínov skupiny B, metabolizme
polysacharidov a na produkcii mastných kyselín s krátkym
reťazcom, ďalej zlepšujú trávenie, udržiavajú optimálne pH
v čreve a vytvárajú tak prostredie nevhodné pre uplatnenie
sa patogénov.
Množstvo a zloženie mikroflóry tráviaceho traktu
ovplyvňuje spôsob kŕmenia, vek a fyziologický stav zvieraťa,
ale aj druh podávaných liečiv, chemických konzervačných látok
v krmive a množstvo a druh používaných dezinfekčných
prípravkov v ustajňovacích priestoroch. Nefyziologické –
neprirodzené kŕmenie zvierat, ktoré uľahčuje a zjednodušuje
prácu človeka, prináša so sebou veľké negatíva, ktoré sa
prejavujú výskytom nových chorôb, veľkej precitlivenosti
a zvýšenou vnímavosťou takto kŕmených zvierat na rôzne
infekčné a metabolické choroby. S neprirodzeným, fyzikálne
a chemicky upravovaným krmivom, ktoré tvorí dnes najväčší
podiel z krmív používaných najmä vo veľkochovoch, sa menia
aj reakcie organizmu. Slizničná – hlavne črevná imunita nie
je adekvátne stimulovaná, dochádza k poruchám imunity,
ktoré sa prejavujú vo zvýšenej náchylnosti na rôzne infekcie.
Návrat k prirodzenému kŕmeniu zvierat čerstvým krmivom
a zároveň obnova a udržiavanie prirodzenej mikrobiálnej
rovnováhy v tráviacom systéme a prostredí je cesta k zlepšeniu
zdravia chovaných zvierat.
Na prevenciu chorôb a zvýšenie produktivity zvierat
chovatelia často používajú lieky ako sú antibiotiká,
chemoterapeutiká, hormóny a ďalšie, ktoré pri nadmernom
a neopodstatnenom používaní organizmu viac škodia ako
prospievajú. Mnohé liečivá, najmä však antibiotiká
a chemoterapeutiká majú imunosupresívny účinok a narušujú
prirodzenú mikroflóru tráviaceho traktu, čo vytvára
predpoklady pre vznik infekcií. Navyše liečivá a ich metabolity
nadmerne zaťažujú a poškodzujú pečeň a obličky, čo sa
prejavuje zhoršením kondície, znižovaním produkčných
vlastností a zníženou odolnosťou proti chorobám. Narastá
pritom aj riziko vzniku rezistentných kmeňov mikroorganizmov.
V prevencii a liečbe chorôb je vhodnejšie využívať
alternatívne postupy s použitím prírodných látok (rastlinné
extrakty, humínové látky, probiotiká atď.), ktoré nemajú
vedľajšie nežiaduce účinky na zdravie zvierat, nezaťažujú ich
orgány a podporujú fyziologické funkcie, pričom nezanechávajú
rezíduá v produktoch určených na ľudský konzum.
Zistilo sa, že probiotiká môžu v mnohých prípadoch nahradiť
použitie antibiotík, hlavne v prevencii a liečbe črevných infekcií,
napr. salmonelózy, listeriózy, klostrídiových infekcií,
kolibacilózy. Aplikáciou probiotických prípravkov pri poruchách
trávenia sa tráviace procesy optimalizujú, čím sa výrazne
znižuje riziko uplatnenia patogénnej alebo podmienečne
patogénnej mikroflóry a zároveň sa dosiahne rastovo
stimulačný účinok a zvýšenie hmotnostných prírastkov. Veľmi
efektívne je používanie probiotík najmä v prevencii chorôb
tráviaceho a dýchacieho aparátu mláďat hospodárskych
zvierat, ktoré bývajú sprevádzané vysokou chorobnosťou,
úhynom a vysokými nákladmi na ich liečbu. Probiotické
prípravky priaznivo pôsobia aj na vylučovaciu sústavu
zlepšením tráviacich procesov a následným znížením toxických
látok v organizme, čím sa súčasne zníži toxický tlak na obličky
a pečeň. Vylučovanie a detoxikácia prebieha efektívnejšie
a nepriamo zvyšuje výkonnosť a celkovú vitalitu zvierat.
Na ochranu, regeneráciu a podporu činnosti pečene a
obličiek sa osvedčilo okrem podávania probiotík predovšetkým
podávanie prípravkov na prírodnej báze s obsahom karnitínu,
taurínu, arginínu, horčíka a extraktov z rastlín ako sú
ostropestrec mariánsky, plod pakmínu, vňať zlatobyle, púpava,
semeno petržlenu a oplodie fazule. Tieto prírodné látky
ovplyvňujú fungovanie všetkých systémov v organizme
–4–
viacerými mechanizmami. Karnitín, taurín, arginín a horčík
upravujú tvorbu bunkovej energie a látkovú premenu tukov
v pečeni, povzbudzujú proces trávenia, podporujú odolnosť
organizmu, svalovú silu a aktivitu srdcového svalu. Extrakt
z plodov bodliaka ostropestrec mariánsky s obsahom
flavonoidov (silymarín) regeneruje pečeňové bunky poškodené
rôznymi toxínmi, antibiotikami, ťažkými kovmi a inými
cudzorodými látkami, uľahčuje vylučovanie žlče a utišuje
kŕče, podporuje metabolizmus a trávenie. Komplex extraktov
z pakmínu, zlatobyle, púpavy, petržlenu a oplodia fazule pôsobí
močopudne, má protizápalový, antimikrobiálny a analgetický
účinok, znižuje napätie hladkého svalstva, reguluje vylučovanie
metabolitov močom podporuje činnosť žlčníka a trávenie.
Podávanie prípravkov s obsahom týchto prírodných látok je
vhodné preventívne v jednotlivých etapách života, a to
mláďatám na podporu životaschopnosti a rastu, samiciam
v čase pôrodu a laktácie na zvýšenie kvality a množstva mlieka,
na podporu činnosti pečene u vysokoúžitkových dojníc, na
zlepšenie reprodukčných schopností samcov aj samíc, pred
a v čase zvýšenej fyzickej záťaže, pri stresových situáciách,
pri tepelnom strese, hydine na podporu znášky, zvýšenie
liahnivosti a oplodnenosti vajec. Odporúča sa ich použitie
aj na podporu liečby pri všetkých infekčných chorobách
a intoxikáciách, po každej liečbe antibiotikami a chemoterapeutikami a po podávaní zdravotne chybného krmiva
(zmrznuté, zatuchnuté, plesnivé).
Pri otravách ťažkými kovmi, ako sú olovo, meď, ortuť,
kadmium či bárium môže pomôcť aplikácia humínových
kyselín. Sú veľmi dobrými absorbentmi rôznych látok a okrem
kovov sú schopné viazať na seba aj ďalšie toxické zlúčeniny,
napr. mikrobiálne toxíny, mykotoxíny, fytotoxíny, amoniak, PCB,
dioxíny, benzpyrény a iné, ktoré sa tým stávajú pre organizmus
nedostupné a odchádzajú trusom. Na sliznici tráviaceho traktu
vytvárajú ochranný povlak, čím znižujú riziko vzniku infekcií
a otráv. Majú protizápalové účinky, viažu voľné radikály,
stabilizujú pH v tráviacom systéme, ovplyvňujú zloženie
a činnosť črevnej a bachorovej mikroflóry v prospech
symbiotických mikroorganizmov (laktobacily, bifidobaktérie...)
a tlmia rozvoj ketoacidóz u prežúvavcov. Stabilizovaním črevnej
mikroflóry napomáhajú lepšiemu využitiu nutričných látok
z potravy a zvyšujú konverziu krmiva. Preventívne podávanie
humínových kyselín do krmiva zabezpečuje dobrý zdravotný
stav, znižuje chorobnosť a úhyn a pozitívne ovplyvňuje všetky
produkčné parametre pri súčasnom znížení spotreby antibiotík
a iných liečiv, zároveň znižuje náklady na výrobu tým, že zvyšuje
celkovú rentabilitu. Nezanedbateľné je, že živočíšne produkty
obsahujú menej toxických látok (ťažké kovy, pesticídy, atď.)
Z hľadiska zdravia zvierat a rentability chovov je pre
chovateľov najvýhodnejšie zamerať sa na účinnú prevenciu,
čím sa znížia náklady na liečbu, zlepší sa zdravotný stav
a odolnosť zvierat a súčasne sa zvýši úžitkovosť. Bonusom
je zníženie chemického zaťaženia a zároveň aj produkcia
kvalitnejších surovín živočíšneho pôvodu. Alternatívny prístup
liečby a prevencie chorôb berie ohľad na životné prostredie,
pohodu zvierat a na zdravie ľudí. Jeho cieľom je znížiť množstvo
cudzorodých látok v prostredí, produkovať zdravotne bezpečné
potraviny bez obsahu rezíduí liečiv - bezpečné pre zdravie ľudí
a znížiť možnosť vzniku rezistencie patogénnych baktérií na
antibiotiká a chemoterapeutiká. Prevencia chorôb je založená
na rešpektovaní fyziologických princípov a potrieb zvierat,
včasnú diagnostiku zdravotného problému a cielenú liečbu.
Alternatívne postupy prevencie a liečby chorôb neprinášajú so
sebou zvýšenie finančných nákladov na produkciu zdravých
potravín naopak, zvyšujú efektivitu chovu.
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja na základe zmluvy č. VMSP-P-0024-09
–5–
e
i
v
a
r
d
z
Zdravie zvierat a rentabilita chovu
MVDr. D. Černeková, VETSERVIS, s. r. o., Nitra, [email protected],
MVDr. D. Pospišilová, PhD. VETSERVIS, s. r. o., Nitra, [email protected]
Celkové zdravie a životaschopnosť hospodárskych zvierat je
základným predpokladom ich dobrej úžitkovosti a následne
dobrého ekonomického efektu poľnohospodárstva. Toto je možné
dosiahnuť cestou vytvárania aktívneho zdravia zvierat s využitím
postupov posilňujúcich mechanizmy nešpecifickej imunity
a vykonávania prevencie založenej na rešpektovaní fyziologických
princípov a potrieb zvierat, s cieľom dosiahnuť vysokú
obranyschopnosť zvierat.
Faktory vplývajúce na zdravie a následne produkciu zvierat
možno rozdeliť (nie však ich vplyv na zvieratá oddeliť) do
nasledovných skupín:
n stresové situácie
n zootechnické a zoohygienické podmienky
n výživa
n genetické predpoklady chovaného plemena.
od zdravotného stavu a kvality funkcií tráviaceho systému, pečene
a obličiek. Chovateľom pomerne často spôsobujú ekonomické
straty metabolické ochorenia zvierat, ktoré sa v chovoch vyskytujú
väčšinou hromadne. Predchádzať ich vzniku je možné
rešpektovaním fyziologických potrieb a daností chovaných
zvierat, kvalitným a hlavne fyziologickým kŕmením všetkých
kategórií zvierat a snahou o udržanie dobrej funkčnosti pečene,
obličiek a celého tráviaceho traktu. Dobrá funkcia týchto orgánov
má zásadný vplyv na úžitkovosť zvierat a predstavuje prirodzenú
prevenciu zdravotných problémov. Udržanie zdravej a funkčnej
pečene, obličiek a tráviaceho traktu má podstatný význam hlavne
v intenzívnych chovoch zvierat s vysokým stupňom šľachtenia,
čo veľakrát súvisí s ich zníženou prirodzenou odolnosťou
a životaschopnosťou. Fyziologické – prirodzené kŕmenie,
kvalitným, čerstvým krmivom bez rezíduí pesticídov a iných
cudzorodých látok dáva predpoklady dobrej odolnosti zvierat
aj proti infekčným chorobám.
Genetické vlastnosti a stupeň šľachtenia je tiež jedným
z faktorov vplývajúcich na zdravie a následnú úžitkovosť zvierat.
Ako príklad možno uviesť chov dojníc. V ostatných rokoch bol
trend prešľachťovania našich pôvodných plemien, prispôsobených našim podmienkam, na vysokoúžitkové dojnice
holštajnského plemena. Argumentom bola vysoká mliečna
úžitkovosť tohto plemena, a tým aj lepšia rentabilita – ekonomika
chovu, ktorá by sa dosiahla predajom väčšieho množstva mlieka
od menšieho počtu dojníc. Ale nové prešľachtené dojnice boli
citlivejšie na zoohygienické podmienky, podnebie, teplotný stres
a infekčné choroby, potrebovali kvalitnejšie, lepšie vybilancované
kŕmenie a viac výživných a podporných látok. Mnohí naši
chovatelia nepočítali s vyššími nákladmi na nové požiadavky tohto
plemena a s vidinou ekonomického prínosu naďalej chovali
prešľachtené zvieratá v pôvodnom prostredí a často kŕmili hlavne
jalovice podradným krmivom. Výsledkom bolo, že sa prešľachtené
dojnice v takýchto chovoch dožívali maximálne troch laktácií.
Počas svojho života boli častejšie liečené, zvýšila sa spotreba liečiv
a nároky na lekársku starostlivosť. Na kŕmenie a nákup doplnkov
krmív musel chovateľ vynaložiť oveľa viac prostriedkov, bez
ktorých by tieto dojnice nemali požadovanú úžitkovosť. Dojnice
zvyčajne do tretej laktácie uhynuli alebo boli porazené kvôli
zlyhaniu pečene, metabolickým poruchám, mastitídam alebo
neplodnosti. Počas svojho života síce mali vyššiu mliekovú
úžitkovosť ako naše pôvodné plemená, neporovnateľne sa však
pritom zvýšili náklady na nákup semena, odchov teliat a jalovíc,
doplnky krmiva, množstvo liekov, lekárskych zákrokov a vakcinácií
potrebných na udržanie života a zdravia týchto zvierat počas
odchovu aj laktácie. Po spočítaní nákladov a porovnaní s ich
návratnosťou, chovateľ zistil, že konečný dlhodobý ekonomický
výsledok chovu je v strate v porovnaní s chovom pôvodného
plemena, ktoré síce s menšou mliekovou úžitkovosťou, ale aj
s nižšími nákladmi na chov sa bez problémov dožívalo desať a viac
laktácií. Podobne sa vyvíjala situácia aj v chovoch iných druhov
hospodárskych zvierat. V súčasnosti sa preto čoraz viac chovateľov
vracia k chovu pôvodných plemien, prispôsobených miestnym
podmienkam. Z uvedených skutočností vyplýva, že základom
dobrej celkovej obranyschopnosti, zdravia a produktivity zvierat je
znižovanie pôsobenia rôznych stresových faktorov prostredia, čo
je možné dosiahnuť predovšetkým správnou zoohygienou,
technológiou, výberom vhodného plemena pre požiadavky
a podmienky daného chovu a správne volenou výživou.
Vo veľkochovoch zvierat sa vytvorili nové chovné podmienky,
ktoré sú odlišné od prirodzených podmienok vo voľnej prírode,
alebo v tradičných chovoch, pričom väčšinou nie sú rešpektované
základné fyziologické potreby a prirodzené vlastnosti druhu
chovaných zvierat. Problémom je najmä zmenšenie plochy
na odpočinok, obmedzenie priestoru pri kŕmení, obmedzenie
pohybu, prísun cudzích zvierat do ustálenej skupiny alebo
miešanie skupín a časté vyrušovanie zapríčinené prevádzkou
maštale. Dlhodobé pôsobenie týchto faktorov vedie k stresu,
čo negatívne vplýva na zdravie a produkciu zvierat. Stres je stav,
v ktorom sa nachádza živý systém pri mobilizovaní svojich
obranných reakcií odpovedajúcich na nepriaznivé podnety
z prostredia, keď sa poruší rovnováha organizmu. Je to nežiaduca
reakcia organizmu na vonkajšie podnety. Prvou a najmenej
náročnou reakciou na záťaž prostredia je zmena správania sa
zvierat. Objavujú sa rôzne poruchy správania, ktoré znižujú ich
hospodárske využitie. Ak však zvieratá nie sú schopné svojimi
reakciami zmierniť stres, dochádza k zmenám v biologických
funkciách, kedy je energia presmerovaná z funkcií, ktoré sa
považujú za produkčné (rast, produkcia mlieka, reprodukcia) na
obranné funkcie organizmu. V organizme dochádza k zvýšenému
uvoľňovaniu stresových hormónov, výsledkom čoho je zmenená
imunitná odpoveď a zviera sa stáva citlivejším na rôzne ochorenia.
Poškodenie imunitného systému môže vyústiť do stavu trvale
porušenej imunitnej odpovede. Intenzita reakcií a ich následky
závisia od genetických vlastností jedinca (plemena, úžitkovosti,
hybridu, veku, pohlavia) a od druhu a intenzity pôsobenia
stresových faktorov.
Zdravotný stav, plodnosť a úžitkovosť sú najspoľahlivejšími
ukazovateľmi vzťahu medzi zvieratami a prostredím, preto jednou
zo základných podmienok dobrého zdravotného stavu zvierat
sú vyhovujúce zoohygienické podmienky (vlhkosť, teplota
a prašnosť prostredia, obsah amoniaku a oxidu uhličitého
v ovzduší, koncentrácia zvierat, výživa, stres). Vonkajšie prostredie
spolu s fyzikálnymi a biologickými faktormi priamo vplývajú na
život zvieraťa. Prostredie má výrazný vplyv na jeho imunitný
systém, ako aj na spôsob, akým môže imunitný systém odolávať
tlaku patogénov. Každé zviera reaguje na záťaž odlišne na základe
svojho jedinečného genetického základu. Jednotlivé druhy zvierat
majú rozdielne správanie a fyziologické charakteristiky. Vplyv
prostredia na zviera je zložitou kombináciou vlastností prostredia,
predispozície zvieraťa a celého radu možných reakcií.
Zdravie zvierat, odolnosť proti chorobám, výkonnosť
organizmu a ich úžitkové vlastnosti v podstatnej miere závisia
–6–
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
na základe zmluvy č. VMSP-P-0024-09
c
n
e
r
e
f
re
Referenčné fyziologické a klinicko-biochemické údaje
psov a mačiek vo veterinárnej starostlivosti
III. Hodnotenie a interpretácia stanovených hodnôt klinicko-laboratórnych vyšetrení biochémie krvi
Prof. MVDr. I. Maraček, DrSc., MVDr. Z. Kostecká, PhD., MVDr. R. Vlčková, PhD., MVDr. D. Sopková, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, e-mail: [email protected]
Praktickými a klinickými zverolekármi najčastejšie sú požadované a
uplatňované z laboratórne vyšetrené a zistené údaje hematologické a hlavne
klinicko-biochemické nezriedka zjednodušene používané chemické
vyšetrenia krvi najčastejšie krvného séra alebo krvnej plazmy, prípadne z
iných biologických tekutín (moč, likvor, sliny a pod.). Mnohé chemické
vyšetrenia sa vyžadujú od špeciálnych laboratórií, a preto je potrebné
venovať hodnoteniu a interpretovaniu získaných výsledkov zvláštnu
pozornosť a nezriedka aj špeciálnu konzultáciu alebo konziliárne
zhodnotenie a interpretovanie výsledkov.
1 Biochémia krvi
1. 1 Proteíny
1. 1. 1 Celkové bielkoviny (CB)
-3
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 58 – 78 g.dm ; mačka 54 – 78 g.dm
Zvýšené hodnoty (hyperproteinémia):
(1) pri zvýšenom hematokrite (Htk): dehydratácia; (2) pri normálnom
alebo zníženom Htk: maskovaná anémia a dehydratácia (hyperalbuminémia), hyperglubulinémia, hyperfibrinogenémia .
Znížené hodnoty (hypoproteinémia):
(1) pri zníženom Htk: pri predávkovaní infúzie, krvácanie; (2)
fyziologicky: mláďatá; (3) znížená syntéza proteínov: kachexia,
malabsorpčný syndróm, cirhóza pečene/portosystemický skrat, kongestívna
(kongescia = nával krvi), insuficiencia srdca; (4) zvýšená strata proteínov:
popáleniny, strata krvi, enteropátie spojené so stratou proteínov, nefropátie
spojené so stratou proteínov, septikémie/endotoxémie, peritonitída.
1. 1. 2 Albumín
-3
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 25 – 34 g.dm ; mačka 21 – 33 g.dm ;
Zvýšené hodnoty (hyperalbuminémia):
(1) dehydratácia; (2) terapia anabolikami.
Znížené hodnoty (hypoalbuminémia):
(1) fyziologicky (mláďatá); (2) znížená syntéza proteínov: kachexia,
malabsorpčný syndróm, cirhóza pečene/ portosystemický skrat,
kongestívna insuficiencia srdca; (3) zvýšená strata proteínov: popáleniny,
strata krvi, enteropatie spojené so stratou proteínov, nefropátie spojené
so stratou proteínov, septikémie/endotoxémie, peritonitída; (4)
hyposomatotropizmus (nedostatok rastového hormónu-STH) [pes].
1. 1. 3 Globulíny
-3
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 24 – 45 g.dm ; mačka 28 – 55 g.dm ;
Zvýšené hodnoty (hyperglobulinémia):
(1) fyziologicky (novorodenci); (2) akútny zápal (α-globulíny);
(3)chronický zápal (γ-globulíny); (4) choroby pečene: akútna hepatitída, (αglobulíny), chronická hepatitída (β2-globulíny), cirhóza pečene (γ-globulíny),
nádory pečene (β1-globulíny); (5) nádorové choroby: hlavne lymfatická
leukémia/lymfosarkóm, mnohopočetný myelóm/plazmocytóm
(monoklonálna hypergamaglobulinémia); (6) infekčné choroby: felínna
infekčná peritonitída-FIP (γ-globulíny) [mačka], vírus psinky (α2, γ-globulíny)
[pes], vírus felinnej leukémie/vírus imunodeficiencie mačiek-FeLV/FIV (γglobulíny) [mačka], ektoparazity (γ-globulíny), (Leishania sp.[γ-globulíny])
[predovšetkým psy], (Ehrlichia sp. [α2, β, γ-globulíny]) [pes], (Dirofilaria sp.
[γ-globulíny]) [predovšetkým pes], (systémové mykózy [γ-globulíny]); (7)
imunitou sprostredkované choroby: lymfocytárna cholangitída [mačka],
lupus erythematosus, amyloidóza obličiek, glomerulonefritída,
reumatoidná artritída.
Znížené hodnoty (hypoglobulinémia):
(1) primárna/sekundárna imunodeficiencia; (2) strata krvi; (3)
enteropátie spojené so stratou proteínov; (4) nefropátie spojené so stratou
proteínov.
1. 1. 4 Pomer albumín/globulín
Referenčné hodnoty sú: pes 0,6 – 1,1; mačka 0,6 – 1,2.
Zvýšené hodnoty:
(1) hypoglobulinémia; (2) primárna/sekundárna imunodeficiencia.
Znížené hodnoty:
(1) hyperglobulinémia (< 0,5 podozrenie na felinná infekčná
peritonitída) [mačka]; (2) hypoalbuminémia.
1. 2 Krvný cukor (KC)
1. 2. 1 Krvný cukor (KC)/glukóza (glykémia)
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 3,5 – 5,5 mmol.dm (70–120 mg/100 ml);
-3
mačka 3,25 – 6,25 mmol.dm (70–150 mg/100 ml)
Zvýšené hodnoty (hyperglykémia):
(1) fyziologicky: stres [predovšetkým mačka], postprandiálne; (2)
diabetes mellitus; (3) hyperkorticizmus (Cushingov syndróm)
[predovšetkým pes]; (4) hypertyreóza [mačka], (5) progesterón (diestrues)
[suka], (6) liečivá: glukokortikoidy, terapia progestagénmi, adrenalín, xylazín,
ketamín, alfaxolan/alfadolon (SAFFAN®), thiazin, predávkovanie inzulínom;
(7) kŕčové záchvaty; (8) akromegália (nadbytok STH); (9) akútna
pankreatitída [predovšetkým pes]; (10) feochromocytóm; (11) chyba
merania (dlhodobá infúzia dextrózy, lipidémia, hemolýza.
Znížené hodnoty (hypoglykémia):
(1) septikémia/endotoxémia; (2) hyperinzulinizmus (inzulinóm, terapia
inzulínom); (3) pečeňová insuficiencia (cirhóza/portosystemický skrat); (4)
malabsorpčný syndróm; (4) kachexia; (5) glykogenóza; (6) hypokorticizmus
(Addisonova choroba) [pes]; (7) idiopatický syndróm u šteniat a malých
plemien psov; (8) záchvaty kŕčov (status epilepticus); (9) polycytémia; (10)
otrava etylénglykolom; (11) chyba merania (vyšetrenie krvi, ktorá nie je
čerstvá).
1. 2. 2 Fruktózamín
-3
-3
Referenčné hodnoty sú: pes do 340 μmol.dm ; mačka do 340 μmol.dm .
Zvýšené hodnoty (pri hyperglykémii):
dlho trvajúca hyperglykémia (2 – 3 týždne) (kontrola terapie diabetes
mellitus).
Znížené hodnoty (pri hyperglykémii):
stresová hyperglykémia [predovšetkým mačka].
1. 3 Parametre pečene
1. 3. 1 Alanínaminotransferáza – ALT
(prv glutamátpyruváttransamináza – GPT)
Referenčné hodnoty sú: pes 0,10 – 0,33 μkat.dm-3 (do 55 U/l), mačka
-3
0,02 – 0,38 μkat.dm (do 70 U/l).
Zvýšené hodnoty:
(1) hepatitída: infekčná hepatitída (Leptospira sp. [pes]), felinná
infekčná peritonitída–FIP koronavírus [mačka], FeLV/FIV [mačka], CAV-1 psí
adenovírus typ 1 (infekčná hepatitída psov [hepatitis contagiosa canis –
hepatitis c.c.]) [pes], Toxoplasma sp., toxická hepatitída, lymfocytárna
cholangitída [predovšetkým mačka], felinná cholangio-hepatitída [mačka];
(2) hepatopatia: hepatálna stáza (insuficiencia pravej strany srdca), felinná
lipidóza pečene [mačka], amyloidóza pečene, glykogenóza, choroba s
lyzozomálnou alteráciou (tezaurizmóza) [pes], diabetes mellitus,
hypertyreóza [mačka], hyperkorticizmus (Cushingov syndróm)
[predovšetkým pes]; (3) nádory pečene/pečeňové cysty; (4) obštrukcie
žlčovodov: intrahepatálna cholestáza, extrahepatálna cholestáza (kamene,
nádory), (4) akútna pankreatitída [predovšetkým pes]; (5) šok; (6) horúčka,
myokarditída; (7) lieky: fenobarbitál, glukokortikoidy, primidon,
mebendazol.
1. 3. 2 Alkalická fosfatáza (ALP)
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 0,08 – 0,41 μkat.dm , (do 110 U/l) mačka
-3
0,04 – 0,18 μkat.dm (do 140 U/l). Mladé zvieratá až 6-krát zvýšené.
Zvýšené hodnoty:
(1) fyziologicky (rast, tréning); (2) choroby pečene; (3) regenerácia
pečene; (4) obštrukcia žlčovodov; (5) ochorenie kostí; 6) regenerácia kostí
(hojenie fraktúr); (7) hyperkorticizmus (Cushingov syndróm)[predovšetkým
pes]; (8) septikémia/endotoxémia; (9) kachexia; (10) gravidita
[predovšetkým mačka]; (11) hypertyreóza [mačka]; (12) diabetes mellitus;
(13) liečivá: glukokortikoidy, fenobarbitál, primidon, mebendazol.
–7–
1. 3. 3 Bilirubín (celkový bilirubín)
-3
Referenčné hodnoty sú: pes do 15 μmol.dm , (do 2mg/l); mačka < 12
-3
μmol.dm , (do 2mg/l).
Zvýšené hodnoty (hyperbilirubinémia):
a) prevažne nepriamy (nekonjugovaný) bilirubín: (1) akútna hemolýza;
(2) transfúzia plnej krvi; (3) vnútorné krvácanie/hematóm.
b) prevažne priamy (konjugovaný) bilirubín: (1) hepatitída: infekčná
hepatitída, Leptospira sp. [pes], FIP – koronavírus [mačka], CAV-1 (hepatitis
c. c.) [pes], Toxoplasma sp., toxická hepatitída, lymfocytárna cholangitída
[predovšetkým mačka], felinná cholangiohepatitída [mačka]; (2)
hepatopátie: hepatálna stáza (insuficiencia pravostranného srdca), felinná
lipidóza pečene [mačka], amyloidóza pečene, glykogenóza, choroba
lyzozomálnej nedostatočnosti (tezaurizmóza) [pes], diabetes mellitus,
hypertyreóza [mačka], hyperkorticizmus (Cushingov syndróm) [hlavne pes],
cirhóza pečene. (3) nádory pečene/cysty pečene; (4) obštrukcia žlčovodov:
intrahepatálna cholestáza, extrahepatálna cholestáza (kamene, nádory); (4)
liečivá: glukokortikoidy, fenobarbitál, primidon, mebendazol.
Zvýšené hodnoty:
(1) fyziologicky (postprandiálne); (2) diabetes mellitus; (3) hypotyreóza
[predovšetkým pes]; (4) akútna pankreatitída [predovšetkým pes]; (5)
hyperkorticizmus (Cushingov syndróm) [predovšetkým pes]; (6) terapia
glukokortikoidmi; (7) obštrukcia žlčovodov; (8) hladovanie (pri obezite); (9)
idiopatická hyperlipidémia [malý bradáč]; (10) nefropatia spojená so stratou
proteínov.
1. 3. 11 Acetylcholínesteráza
Referenčné hodnoty: pes 1,5–3,0 kU/l; mačka 1,0–3,0 kU/l
Zvýšené hodnoty:
(1) otrava organofosfátmi; (2) akútna/chronická choroba pečene.
1. 4 Žalúdočné a črevné parametre
1. 4. 1 Gastrín
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 25–100 ng.dm
Zvýšené hodnoty (hypergastrinémia):
(1) gastrinóm (Zollingerov-Ellisonov syndróm) [predovšetkým pes]; (2)
stenóza pyloru [predovšetkým pes]; (3) duodenálne vredy (ulcus duodeni);
(4) insuficiencia obličiek; (5) hyperparatyreóza; (6) atrofická gastritída; (7)
short bowel syndrom (Billroth II) [pes].
1. 3. 4 Amoniak
-3
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 10–60 μmol.dm ; mačka 10–60 μmol.dm
Zvýšené hodnoty:
(1) portosystemický skrat; (2) cirhóza pečene; (3) akútna hepatitída; (4)
závažná urémia; (5) kongenitálna porucha močovinového cyklu [pes]; (6)
nedostatok arginínu [mačka]; (7) vysoká telesná záťaž; (8) otrava
amoniakom; (9) chyba merania (vyšetrenie krvi, ktorá nie je čerstvá).
1. 4. 2 Kyselina listová
-3
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 3,5–11,0 ng.dm ; mačka 3,2–34,0 ng.dm
Zvýšené hodnoty:
(1) bakteriálne prerastanie; (2) exokrinná insuficiencia pankreasu.
Znížené hodnoty:
(1) malabsorpčný syndróm; (2) antagonizmus kyseliny listovej:
sulfonamidy/trimetoprim, fenitoin.
1. 3. 5 Aspartátaminotransferáza – AST
(prv glutamátoxalacetáttransamináza – GOT)
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 0,10–0,33 μkat.dm (do 25 U/l);
-3
mačka 0,11–0,36 μkat.dm (do 30 U/l).
Zvýšené hodnoty:
(1) choroby pečene; (2) choroby kostí a svalov; (3) choroby srdcového
svalu (predovšetkým myozitída, infarkt myokardu, trombóza aorty); (4)
vysoká telesná záťaž; (5) chyba merania (hemolýza).
1. 4. 3 Kobalamín (vitamín B12)
Referenčné hodnoty sú: pes 300–800 pg.dm-3;
-3
mačka 120–1200 pg.dm
Zvýšené hodnoty:
(1) suplementácia vitamínu B12; (2) terapia antibiotikami.
Znížené hodnoty:
(1) bakteriálne prerastanie; (2) črevné parazity (napr. invázia
pásomnicami); (3) malabsorpčný syndróm; (4) exokrinná insuficiencia
pankreasu.
1. 3. 6 Gamaglutamyltransferáza (GGT)
Referenčné hodnoty sú: pes 0,08–0,167 μmol.dm-3, (do 6 U/l);
-3
mačka <0,084 μkat.dm , (do 6 U/l).
Zvýšené hodnoty:
(1) chronické choroby pečene; (2) obštrukcia žlčovodov.
1. 5 Pankreatické parametre
1. 5. 1 Amyláza
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 10,0–21,0 μkat.dm (do 1700 U/l);
mačka (do 1800 U/l).
Zvýšené hodnoty (2–3-krát):
(1) akútna pankreatitída [predovšetkým pes]; (2) nekróza pankreasu; (3)
nádory pankreasu; (4) insuficiencia obličiek; (5) perforácia žalúdka/čreva; (6)
terapia glukokortikoidmi.
1. 3. 7 Laktátdehydrogenáza (LDH)
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 0,08–1,68 μkat.dm , (do 136 U/l);
mačka < 1,68 μkat.dm-3, (do 200 U/l).
Zvýšené hodnoty:
(1) fyziologicky (orientálne plemená mačiek); (2) choroby kostí a svalov;
(3) choroby srdcového svalu; (4) choroby pečene; (5) malígne nádory; (6)
chyby merania (hemolýza).
1. 3. 8 Žlčové kyseliny
-3
Referenčné hodnoty sú: pes do 20 μmol.dm (12 h nalačno);
-3
mačka do 20 μmol.dm (12 h nalačno);
Zvýšené hodnoty:
(1) fyziologicky (postprandiálne = po prijatí potravy); (2) pri hepatitíde:
infekčná hepatitída, Leptospira sp.,[pes], FIP – koronavírus [mačka],
FeLV/FIV [mačka], CAV-1 (hepatitis c.c.) [pes], Toxoplasma sp., toxická
hepatitída, lymfocytárna cholangitída [predovšetkým mačka], felinná
chlangiohepatitída [mačka]; (3) obštrukcia žlčovodov: intrahepatálna
cholestáza, extrahepatálna cholestáza (kamene, nádory); (4)
hyperkorticizmus (Cushingov syndróm) [predovšetkým pes]; (5) terapia
glukokortikoidmi; hypertyreóza [predovšetkým mačka], (6) diabetes
mellitus; (7) portosystemický skrat/cirhóza pečene.
1. 5. 2 Lipáza
-3
Referenčné hodnoty sú: pes < 13,34 μkat.dm (do 300 U/l;
-3
mačka < 13,34 μkat.dm (do 280 U/l).
Zvýšené hodnoty (2–3-krát):
(1) akútna pankreatitída [predovšetkým pes]; (2) nekróza pankreasu; (3)
nádory pankreasu; (4) insuficiencia obličiek; (5) choroby pečene
(predovšetkým nádory pečene); (6) terapia glukokortikoidmi.
1. 5. 3 Imunoreaktívny trypsín
-3
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 5–35 μg.dm ; mačka 17–48 μg.dm
Zvýšené hodnoty:
(1) akútna pankreatitída; (2) insuficiencia obličiek; (3) prerenálna
azotémia; (4) podvýživa.
Znížené hodnoty:
(1) exokrinná pankreatická insuficiencia.
1. 3. 9 Triacylglyceroly (triglyceridy)
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 0,6–1,2 mmol.dm (50–100 mg /100 ml);
-3
mačka 0,57–1,14 mmol.dm (50–100 mg/100 ml).
Zvýšené hodnoty:
(1) fyziologicky (postprandiálne); (2) diabetes mellitus; (3) hypotyreóza
[predovšetkým pes]; (4) akútna pankreatitída [predovšetkým pes]; (5)
hyperkorticizmus (Cushingov syndróm) [predovšetkým pes]; (6) terapia
glukokortikoidmi; (7) obštrukcia žlčovodov; (8) hladovanie (pri obezite); (9)
idiopatická hyperlipidémia [malý bradáč]; (10) nefropatia spojená so stratou
proteínov.
1. 6 Obličkové parametre
1. 6. 1 Močovina (urea)
-3
Referenčné hodnoty sú : pes 3,33–6,33 mmol.dm ;
-3
mačka 4,75–7,33 mmol.dm
Zvýšené hodnoty (azotémia):
Prerenálna azotémia:
(1) dehydratácia; (2) šok; (3) strata krvi; (4) kongestívna insuficiencia
srdca; (5) hypokorticizmus (Addisonova choroba) [pes]; (6)
hypoalbuminémia; (7) hypertyreóza [predovšetkým mačka]; (8) horúčka; (9)
diéta (nedostatok cukru + nadbytok proteínov); (10) zvýšená telesná záťaž.
1. 3. 10 Cholesterol
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 3,5–4,0 mmol.dm ;
-3
mačka 3,25–6,69 mmol.dm
–8–
Renálna azotémia:
(1) akútna insuficiencia obličiek: trauma, infarkt obličiek,
glomerulonefritída, intersticiálna nefritída, pyelonefritída; (2) chronická
insuficiencia obličiek: intersticiálna nefritída, glomerulonefritída,
pyelonefritída, fibróza obličiek, amyloidóza obličiek, obličkové kamene
(nefrolitiáza), nádory obličiek, cysty obličiek [predovšetkým mačka].
Postrenálna azotémia:
(1) obštrukcia močových ciest: močové kamene (urolitiáza), felínny
urologický syndróm/ochorenie dolného močového traktu mačiekFUS/FLUID [mačka], nádory močových ciest, zväčšenie prostaty [pes],
fraktúra panvovej kosti; (2) ruptúra močového mechúra/odtrhnutie
močovodu/odtrhnutie močovej trubice.
Znížené hodnoty:
(1) insuficiencia pečene (cirhóza/portosystemický skrat); (2)
polyúria/polydipsia (predovšetkým hyperkorticizmus, diabetes insipidus).
Znížené hodnoty:
(1) primárna hypotyreóza: lymfocytárna tyreoiditída, chronická
tyreoiditída, folikulárna atrofia štítnej žľazy, karcinóm štítnej žľazy,
nedostatok jódu, obojstranná tyreoidektómia; (2) sekundárna hypotyreóza:
nedostatok tyreoideu stimulujúceho hormónu -TSH (lézie hypofýzy),
autoimunitná hypotyreóza; (3) kongenitálna hypotyreóza (trpasličí vzrast);
(4) všeobecné ochorenie štítnej žľazy; (5) lieky: glukokortikoidy,
antikonvulzíva, propylthiourail, metamizol/karbimazol, testosterón.
1. 8. 2 Inzulín
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 9–32 mU.dm (hodnota nalačno),
-3
mačka 4–20 mU.dm (hodnota nalačno)
Zvýšené hodnoty – hyperinzulinizmus + hypoglykémia:
(1) fyziologicky po prijatí potravy (postprandiálne); (2) inzulínom
vyvolaný stav: β-bunkový nádor ostrovčekov pankreasu, extrapankreatický
nádor (paraneoplastický syndróm).
Zvýšené hodnoty – hyperinzulinizmus + hyperglykémia:
(1) diabetes mellitus (typ 2: inzulínová rezistencia): obezita,
hypersomatotropizmus (rastový hormón – STH), hyperprogesteronizmus,
hypertyreóza, terapia glukokortikoidmi, hyperkorticizmus (Cushingov
syndróm).
Znížené hodnoty (hypoinzulinizmus) – hypoinzulinizmus + hyperglykémia:
(1) diabetes mellitus (nedostatok inzulínu); (2) antagonizmus inzulínu:
predovšetkým adrenalín, terapia glukokortikoidmi, hyperkorticizmus
(Cushingov syndróm), xylazín.
1. 6. 2 Kreatinín
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 50–200 μmol.dm ;
-3
mačka 71–159 μmol.dm
Zvýšené hodnoty (azotémia):
Prerenálna azotémia:
(1) dehydratácia; (2) šok; (3) strata krvi; (4) kongestívna insuficiencia
srdca; (5) hypokorticizmus (Addisonova choroba) [pes]; (6)
hypoalbuminémia; (7) hypertyreóza [predovšetkým mačka]; (8) horúčka; (9)
katabolizmus; (10) diéta (nedostatok cukru + nadbytok proteínov); (11)
zvýšená telesná záťaž.
Renálna azotémia:
(1) akútna insuficiencia obličiek: trauma, infarkt obličiek,
glomerulonefritída, intersticiálna nefritída, pyelonefritída; (2) chronická
insuficiencia obličiek: intersticiálna nefritída, glomerulonefritída,
pyelonefritída, fibróza obličiek, amyloidóza obličiek, obličkové kamene
(nefrolitiáza), nádory obličiek, cysty obličiek [predovšetkým mačka].
Postrenálna azotémia:
(1) obštrukcia močových ciest: močové kamene (urolitiáza), FUS/FLUID
[mačka], nádory močových ciest, zväčšenie prostaty [pes], fraktúra panvovej
kosti; (2) ruptúra močového mechúra/odtrhnutie močovodu/odtrhnutie
močovej trubice; (3) chyba merania (terapia cefalosporínmi, diabetická
ketoacidóza).
1.8. 3 Pomer inzulínu a glukózy
Referenčné hodnoty sú: pes do 0,3 [inzulín (mU/l : glukóza
(mg/100ml)]; mačka do 0,3.
Zvýšené hodnoty:
(1) fyziologicky (postprandiálne); (2) inzulínom spôsobené: nádor βbuniek ostrovčekov pankreasu, extrapankreatický nádor (paraneoplastický
syndróm).
1. 8. 4 β-estradiol (17β-estradiol)
Referenčné hodnoty sú: pes závislé na pohlavnom cykle suky; mačka
závislé na cykle
Zvýšené hodnoty (hyperestrogenizmus):
(1) cysty vaječníkov; (2) nádory vaječníkov; (3) nádory semenníkov.
1. 7 Svalové parametre
1. 7. 1 Kreatínkináza (CK)
-3
Referenčné hodnoty sú: pes 88–177 μkat.dm ;
-3
mačka 88–177 μkat.dm
Zvýšené hodnoty:
(1) Choroby kostrových priečne pruhovaných svalov (rabdomyolýza):
trauma svalov, choroby chrbta, záchvaty kŕčov, myozitída, myopatie, zvýšená
telesná záťaž; (2) poškodenie srdcového svalu.
1. 8. 5 Progesterón (P4)
Referenčné hodnoty sú: u suky aj mačky závislé na pohlavnom cykle.
-1
-1
Zvýšené hodnoty (>2 ng.ml = 3 mmol.l ):
(1) funkcia žltého telieska (od ruje v priebehu doby asi 60 dní); (2) vrchol
(peak) LH – luteotropného hormónu adenohypofýzy: optimálna doba pre
krytie suky asi 4 dni po LH peaku (kontrola progesterónu každý 2. deň od 9.
dňa ruje).
-1
-1
Znížené hodnoty (<2 ng.ml = 3 mmol.l ):
(1) anestrus; (2) luteolýza.
1. 7. 2 α-hydroxybutyrátdehydrogenáza (α-HBDH)
Referenčné hodnoty sú: pes do 50 U/l; mačka do 97 U/l.
Zvýšené hodnoty:
Choroby srdcového svalu.
Význam laboratórnych vyšetrení a získaných výsledkov – údajov
Cieľom veterinárnej laboratórnej diagnostickej práce je, aby zdravie
alebo prípadné suspektné podozrenie na poruchu zdravia alebo chorobu
vyšetreného zvieraťa čo najistejšie určila, zistila a potvrdila. Pri
determinovaní referenčného rozpätia sa vychádza z rozloženia
individuálnych údajov jedincov tvoriacich zdravú populáciu podľa Gaussovej
krivky, z ktorej vyplýva, že 95 % vyšetrovaných a stanovených výsledkov
spadá do referenčného priestoru zdravých jedincov sledovanej populácie. To
znamená, že podľa tohto kritéria 5 % výsledkov (zdravých zvierat) vypadá z
referenčného priestoru zdravých jedincov populácie a teoreticky vzaté by
mali patriť už do skupiny so zdravotnou poruchou (Maraček, Kostecká,
Sopková, 2010, pozri: Spravodajca Bioveta SK č. 2, 2010, 8–10 s). Pri
vyšetrovaní pacientov zverolekárom spravidla pacienti nie sú v definovanej
pokojovej situácii, ktorá bola pri determinovaní referenčného rozpätia
(vzrušenie v priestore vyšetrenia, kŕmenie, cirkadiánne rozdiely v priebehu
dňa, telesné napätie, dlhé prechovávanie vzorky a i.). Preto nemožno žiadnu
aktuálnu laboratórnu hodnotu považovať za absolútnu, pevne danú. Pre
zhodnotenie výsledku a klinickú interpretáciu alebo overenie diagnózy sú
omnoho dôležitejšie časové zmeny hodnôt opakovaných vyšetrení, ktoré
majú určitý trend, ako jednorazové vyšetrenia.
1. 7. 3 Troponín
-1
-1
Referenčné hodnoty sú: pes do 0,6 ng.ml ; mačka do 0,5 ng.ml .
Zvýšené hodnoty:
Choroby srdcového svalu.
1. 7. 4 Atriálny nátriuretický peptid (ANP)
-1
Referenčné hodnoty sú: pes do 1350 ng.ml .
Zvýšené hodnoty:
Choroby srdcového svalu.
1. 8 Hormóny
1. 8. 1 Tyroxín (T4), Voľný tyroxín (fT4)
-1
-3
Referenčné hodnoty: T4: pes 1,3–3,6 μg.100 ml (17–46 nmol.dm );
-1
-3
mačka 0,9–4,0 μg.100 ml (12–52 nmol.dm )
-1
fT4: pes 0,6–3,7 ng.100 ml ;
-1
mačka 0,5–2,6 ng.100 ml .
Zvýšené hodnoty:
(1) hypertyreóza: adenóm/karcinóm štítnej žľazy, tyreoiditída/absces;
(2) fyziologicky (mláďatá); (3) hyperestrogenizmus: cysty vaječníkov, nádory
vaječníkov, terapia estrogénom, ruja [suka]; (4) hyperprogesteronizmus:
gravidita, terapia progestagénmi; (5) hyperinzulinizmus: terapia inzulínom.
–9–
b
o
h
c
i
r
t
Moderná inovovaná vakcína proti
trichofytóze hovädzieho dobytka
TRICHOBEN
Minulosť
Prítomnosť
Trichoben
inj. sicc. ad us. vet.
Vakcína proti trichofytóze hovädzieho
dobytka, inaktivovaná
Trichoben
Obsah
Trichophyton verrucosum
min. 2,5×106 CFU, max. 15×106 CFU
Obsah
Trichophyton verrucosum
min. 3,125×106 CFU, max 18,75×106 CFU
Cieľový druh
Hovädzí dobytok všetkých vekových
kategórií
Cieľový druh
Hovädzí dobytok od veku 1 deň
Dávkovanie
Profylaktické: teľatám vo veku 3 týždne
až 3 mesiace 2×2,5 ml,
nad 3 mesiace 2×5 ml
Liečebné: dvojnásobok profylaktickej dávky
Dávkovanie
Profylaktické aj liečebné: teľatám
od veku 1 deň do 3 mesiacov 2×2 ml,
nad 3 mesiace 2×4 ml
Interval medzi vakcináciou a revakcináciou
10–14 dní.
Interval medzi vakcináciou a revakcináciou
5–14 dní.
Doba použiteľnosti: 2 roky
Doba použiteľnosti: 3 roky
Lyofilizát na prípravu injekčnej suspenzie
s rozpúšťadlom pre hovädzí dobytok
Balenie: 5×12,5 ml, 50 ml, 100 ml
Balenie: 5×10 ml, 40 ml, 80 ml
– 10 –
a
t
e
v
o
i
b
Coffeinum Bioveta 125 mg/ml injekčný roztok
Prípravok s obsahom centrálneho analeptika
kofeínu znovu na trhu!
· stimulácia centrálnej nervovej sústavy
· bezpečná podpora srdcovej činnosti
· skrátenie prebúdzania po celkovej
anestézii
Indikácie: celková akútna telová slabosť,
kolaps alebo šok v dôsledku námahy, otravy
alebo ťažkého ochorenia, operačná kóma,
srdcová insuficiencia, vyčerpanie,
depresívne stavy, skrátenie prebúdzania
po celkovej anestézii
Cieľový druh zvierat: kôň, hovädzí dobytok,
ošípaná, ovca, koza, pes, mačka
Balenie: 50 ml
Procain Bioveta 100 mg/ml injekčný roztok
Lokálne anestetikum s obsahom prokaínu
· použiteľný v mnohých spôsoboch
lokálnej anestézie
· umožňuje chirurgické zákroky
u kritických pacientov
· minimalizuje riziká kardiovaskulárnej
depresie
· esterové anestetikum, ktoré vyvoláva
menej alergických reakcií
Cieľový druh zvierat: kôň, hovädzí dobytok,
ovca, koza, pes, mačka
Balenie: 50 ml
– 11 –
e
s
a
l
a
m
Malaséziozy psov –
diagnostika, terapia
MVDr. E. Čonková, PhD. , MVDr. J. Vantrubová, MVDr. A. Marciová, e-mail: [email protected]
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
V klinickej praxi sa veterinárni lekári pomerne často
stretávajú so sekundárnymi infekciami psov, spôsobenými
kvasinkami rodu Malassezia, prezentovanými ako seboroická
dermatitída alebo zápal vonkajšieho zvukovodu (otitis externa).
Napriek tomu, že sa jedná o komenzálne kvasinkovité
organizmy teplokrvných stavovcov, za určitých okolností
pôsobia ako oportúnne patogény. Ich patogenita súvisí so
zmenou mikroenvironmentu kožného povrchu, sprevádzanou
narušením fyzikálnych, chemických a imunologických mechanizmov zdravej kože (Cafarchia a kol., 2005; Prado a kol., 2008).
Etiológia, epizootológia a patogenéza malaseziózy
Hlavným pôvodcom malasezióz psov je Malassezia
pachydermatis, jediný „non-lipid-dependentný“ (na
prítomnosť lipidov v živnom médiu nezávislý) druh rodu
Malassezia. Príčinou infekcie môžu byť aj niektoré lipiddependentné druhy ako M. furfur, M. globosa a M. sympodialis
(Crespo a kol., 2000; Nardoni a kol., 2004).
M. pachydermatis sa vyskytuje približne pri 50 % klinicky
zdravých psoch. Ako potenciálny patogén je kvasinka izolovaná
z povrchu kože, oblasti pysku, brady, vonkajšieho ušného
kanála, análnych vačkov, vagíny a rekta (Dorogi, 2002).
Asymptomatické zvieratá vykazujú jej prítomnosť v perianálnom vaku (46,9 %), v rekte 46 %, v oblasti konečníka 40,6 %,
prepúcia 6,1 %, vagíny 37,2 %, nozdier 12,6 %, pysku 8,6 % a vo
vonkajšom zvukovode 40 % (Hajsik a kol., 1985).
Pri psoch s kožnými poruchami bola najvyššia frekvencia
výskytu zaznamenaná v inguinálnej (100 %) a interdigitálnej
(100; resp. 70,7 %) oblasti. Pomerne často je malasézia
detekovaná pri otitídach vo výteroch z vonkajšieho zvukovodu
(57,1; resp. 63,4 %) (Cafarchia a kol., 2005; Nardoni a kol.,
2007).
Predispozíciou vzniku infekcie je excesívna produkcia a
znížená kvalita kožného mazu, akumulácia vlhkosti, poškodenie
epidermy a spolupôsobiace dermatózy (Patterson a Frank,
2002). Rovnako niektoré choroby (diabetes mellitus, atopia
atď.), bakteriálne kožné infekcie, poruchy keratinizácie
(seborrhea), endokrinopatie (hypotyreoditída,
hyperadrenokorticizmus), imunologické dysfunkcie a kožné
neoplázie podmieňujú vznik malaseziózy (Mauldin, 2002).
Pri otitídach faktorom predispozície malasezióznej infekcie
je dlhý a úzky kanál, sklopené ušnice a zvýšená tvorba mazu v
ušnom kanále niektorých plemien (kokršpaniel) (Masuda a kol.,
2000).
Infekcia postihuje psy rôznych plemien. Vysokú
predispozíciu pre malasezióznu dermatitídu majú: West
highland white teriér, baset, jazvečík, kokršpaniel, špriger
španiel, nemecký ovčiak, kólia, Jack Russel teriér, Silky teriér,
austrálsky teriér a sharpei (Carloti, 2001).
Z hľadiska pohlavnej príslušnosti pri malasezióznych
dermatitídach nie sú zisťované signifikantné rozdiely (Nardoni
a kol., 2004). Avšak pri výskyte otitíd uvádzajú niektorí autori
vyššiu náchylnosť psov v porovnaní so sukami (Chaudhary
a Mirakhur, 2002).
Rôzne názory existujú na koreláciu prevalencie malasézie
– 12 –
k veku zvierat. Kým napr. Plant a kol. (1992) nezistili žiadnu
súvislosť vo vzťahu malasezióznych dermatitíd k veku zvierat,
Jeong a kol. (2005) zaznamenali jej výskyt až pri 63 % zvierat vo
veku 1 – 3 rokov. Pri zvieratách s otitídou vyššiu incidenciu
(44,58 %) uvádzajú Kumar a kol. (2002) vo veku 2 – 4 rokov.
Malasézia sa pri otitídach vyskytuje samostatne alebo
v zmiešanej kultúre s inými mikrobiálnymi patogénmi ako
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas
aeruginosa, Proteus spp., Candida spp., Aspergillus spp.
(Kushida, 1990; Kumar a kol., 2002). Vyššia prevalencia
malasézie je pozorovaná pri generalizovanej kožnej infekcii,
poraneniach, za prítomnosti cudzieho telesa, pri alergiách,
parazitárnych infekciách (Otodectes cynotis, Demodex)
a neoplaziách (Åkerstedt a Vollset, 1997).
Klinické príznaky malaseziózy
Malasezióza sa najčastejšie manifestuje ako seboroická
dermatitída alebo zápal vonkajšieho zvukovodu.
Výrazným klinickým príznakom je intenzívny pruritus a silný
zápach rozkladajúceho sa tuku. V počiatočnom štádiu kožnej
infekcie sú pri postihnutých zvieratách zisťované alopécia,
lokalizovaný alebo difúzny erytém, erytematózne papuly
a makuly, krusty, šupinatosť faciálnej oblasti, na trupe,
v perianálnej, inguinálnej, interdigitálnej oblasti a v kožných
záhyboch. V chronických prípadoch je zaznamenaná
hyperpigmentácia a ďalšie sekundárne lézie v dôsledku
škrabania a olizovania (erózie, lichenifikácia) (Åkerstedt
a Vollset, 1997; Dorogi, 2002).
Pri otitídach je pozorované potrepávanie hlavou, škrabanie,
zápalový proces vonkajšieho zvukovodu a žlto-hnedý voskovitý
exsudát (Åkerstedt a Vollset, 1997; Matousek a Campbell,
2002).
Diagnostika malasézií
1. Cytologické vyšetrenie
Vykonáva sa priamo v ambulancii a pri odbere vzoriek sa
využívajú 3 metódy:
n odtlačková: čisté podložné sklíčko sa pritlačí k povrchu
pokožky,
n ster z kože, resp. výter z vonkajšieho zvukovodu, ktorý sa
nanesie na podložné sklíčko,
n odtlačková pomocou priesvitnej lepiacej pásky, ktorá sa
pritlačí na postihnuté miesto a následne priloží na podložné
sklíčko.
Po vysušení sa preparáty ofarbia Diff-Quick-om alebo
metylénovou modrou a vyšetrujú mikroskopicky pri 400 alebo
1000-násobnom zväčšení (Matousek a Campbell, 2002;
Mueller 2004).
Za pozitívny cytologický nález sa pri 400-násobnom zväčšení
považuje prítomnosť viac ako 5 kvasiniek v zornom poli pri
výtere z vonkajšieho zvukovodu, resp. z kože (Cafarchia a kol.,
2005; Osthold a Wagner, 2009).
V prípade negatívneho výsledku, pri podozrení na
malasezióznu infekciu je potrebné odoslať vzorky na kultivačné
mykologické vyšetrenie.
a
z
o
i
z
e
s
2. Kultivačné mykologické vyšetrenie
Na kultiváciu sa zasielajú do mykologických laboratórií
superficiálne kožné zoškraby, stery alebo výtery na sterilnom
vatovom tampóne z postihnutého miesta. Pred odberom sa
odporúča pretrieť odberové miesto 70 % alkoholom a osušiť,
čím sa zníži kontaminácia saprofytickými mikroorganizmami.
Pre kultivačné vyšetrenie Malassezia pachydermatis je
vhodný Sabouraudov dextrózový agar (SDA) s prídavkom
chloramfenikolu a cyklohexidínu. Lipid-dependentné malasézie
si vyžadujú média saturované lipidmi (mDixonov agar, LeemingNotman agar). Inokulované platne sa inkubujú pri teplote 32 °C
3–7 dní. Identifikácia jednotlivých druhov kvasiniek sa
vykonáva na základe makro- a mikroskopických morfologických
charakteristík, testovaním fenotypových vlastností, ktoré
zahŕňa rast na SDA, mDixonovom agare, precipitáciu na
CHROM-agare, utilizáciu cremoforu EL a tweenu, hydrolýzu
eskulínu a katalázovú reakciu (tab. 1).
M. pachydermatis na SDA vytvára malé, matné, konvexné,
krémové (s nádychom do hneda) 1 – 2 mm veľké kolónie.
Mikroskopicky sa prezentuje v 3 morfologických celulárnych
typoch: malá, ovoidná s veľkosťou 2,5–4,8 × 2,6–5,0 μm alebo
väčšia a tvarovaná (3,8–6,0 × 4,8–7,0 μm), resp. malá, okrúhla
(1,66 × 1,67 μm). Dcérske bunky sa vznikajú na širokom základe
(Woodgyer, 2004; Galuppi a Tampieri, 2008).
Malassezia furfur na mDixonovom agare má matný, hladký,
vypuklý alebo mierne zvrásnený vzhľad krémovej farby. Veľkosť
kolónii dosahuje 2 mm. Existuje v 2 mikromorfologických
bunkových formách: dlhá cylindrická (1,5–3,0 × 2,5–8,0 μm),
oválna alebo guľovitá (2,5 – 5,0 μm).
Malassezia sympodialis sa na mDixonovom agare javí ako
lesklá, hladká plochá kolónia, niekedy s centrálnou eleváciou.
Mikroskopicky je to malá elipsovitá bunka (1,5–2,5 × 2,5–6,0
μm) s opakujúcim sa alebo sympodiálnym pučaním.
Malassezia globosa tvorí na mDixonovom agare vypuklé,
zvrásnené, nerovné kolónie. Mikroskopicky je to sférická bunka
(2,5 – 8,0 μm), s dcérskou bunkou pučiacou na úzkej báze
(Woodgyer, 2004).
Kým M. pachydermatis patrí medzi kvasinky, ktoré
nevytvárajú vlákna, lipid-dependentné druhy sú dimorfné
a v závislosti od kultivačných podmienok môžu vytvárať
mycélium (Guillot a Bond, 1999).
Terapia malasezióz psov
Na liečbu malaseziózy sa používajú rôzne lokálne
antifungálne prípravky na báze ketokonazolu, mikonazolu,
klotrimazolu a chlorhexidínu (napr. šampóny, krémy, gély, lotia,
kúpele, spreje) v kombinácii so systémovými azolovými
antimykotikami (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
(Patterson a Frank, 2002).
V prípade malasezióznych dermatitíd sa odporúča
ketokonazol podávaný p.o. v dávke 10 mg/kg ž. hm. 1-krát
denne (Bensignor, 2008), resp. v dávke 5 mg/kg ž. hm. 1-krát
denne spolu s podpornou liečbou: šampón s 2 %
ketokonazolom 2-krát týždenne a 2 % ketokonazolový krém
2-krát denne (Sai a kol., 2006). V oboch prípadoch terapia trvá
3 týždne.
Itrakonazol sa zvieratám aplikuje p.o. v dávke 5 mg/kg ž. h.
1-krát denne počas troch týždňov, alebo pulzne v rovnakej
dávke 2 za sebou nasledujúce dni v týždni počas 3 týždňov
Pinchbeck a kol., 2002).
Veľmi dobré klinické výsledky sú dosahované s terbinafínom
(dávka 30 mg/kg ž. hm., p.o. 1x denne, 3 týždne) samostatným
resp. v kombinácii s cefalexínom (22 – 30 mg/kg ž. hm.) (Guillot
a kol., 2003; Rosales a kol., 2005).
Na lokálnu aplikáciu je vhodný šampón s obsahom 2 %
mikonazolu a 2 % chlorhexidínu (Bond a kol., 1995), alebo
šampón s 3 % chlórhexidínom používaný 3-krát týždenne
(Jasmin a kol., 2003), resp. roztok enilkonazolu (Imaverol).
Lokálne sa osvedčili aj 2 % kyselina bórová a 2 % kyselina octová
(Craig, 2008).
Literatúra u autorov.
Práca vznikla za podpory projektu APVV-0357-07.
Tabuľka 1. Typické fenotypové vlastnosti štyroch malasézií izolovaných od psov (podľa Kaneko a kol., 2007)
Druh
M. pachydermatis
M. sympodialis
M. globosa
M. furfur
Rast
na SDA
32 °C
32 °C
37 °C
40 °C
+
–
–
–
+
+
+
+
+
+
V/–
+
+
+
–
+
Rast na mDixon-agare
Precipitácia
na CHROM-agare
20
10 %
+
+
+
–
+
–
–
+
Utilizácia Tweenu
40
60
0,5 %
0,5 %
+
+
–
+
+
+
–
+
80
0,1 %
Eskulín
Cremofor EL
Katalázová
reakcia
+
+
–
+
V
+
–
–
V
–
–
+
+
+
+
+
SDA = Sabouraud dextrózový agar, + = pozitívny, – = negatívny, V = variabilný
pokračovanie zo strany 14
Skúseností doc. Margetína s nákazlivou hnilobou paznechtov (NHP) v chove
Trenčianska Teplá. Všetky opatrenia, ktoré v chove robíme sú v príspevku uvedené.
Skutočne za veľmi dôležitú považujem prevenciu, t. j. včasné orezávanie paznechtov
(najlepšie podľa potreby). Paznechty je potrebné orezávať už pri chovných
jahničkách a baránkoch, a to najmä pri špecializovaných dojných plemenách a ich
krížencoch s domácimi plemenami. Pri týchto ranných plemenách je rast paznechtu
intenzívnejší a ak sa orezanie neurobí včas, dôjde často až k nezvratným deformáciám
končatín (paznechtov). Z vlastných skúseností viem (vidieť to napríklad na nákupných
trhoch baranov), že mnohý ošetrovatelia nevedia správne paznechty orezávať
a ošetrovať. V pokročilejších štádiách NHP (footrot) je potrebné postihnuté zvieratá
oddeliť a priebežne ošetrovať v areáli hospodárskeho dvora (v ovčíne, resp. pod
prístreškom). Nemali by chodiť na pastvu v mimoriadne nepriaznivom počasí, po
rozbahnených prístupových cestách a chodníkoch. Máme skúsenosti s použitím
dezinfekčných brodov. Používali sme formalín, modrú skalicu; najlepšia je biela
skalica. Používali sme aj sprej chronicin a kubatol (s tým ale neboli najlepšie
skúsenosti). Pri počiatočných štádiách NHP a po orezaní paznechtov používajú
niektorí chovatelia formou spreju zmes 1 diel ajatín, 1 diel formalín a 1 diel voda.
V pokročilom štádiu sa používali aj rôzne antibiotické masti. Skúšali sme aj prášok
zložený z antibiotika (3 g – oxytetracyklín, resp. penicilín, a p., 100 g rozomletej živice
a 200 g bielej skalice). Tento prípravok sa používal vo forme prášku. Takýto prípravok
používajú najmä novozélandski a austrálski chovatelia oviec (aj bez antibiotika).
Niektorí chovatelia majú dobré skúsenosti aj s vakcináciou pomocou Footwax (dobré
výsledky najmä po prvom použití). Používajú sa aj rôzne masti, ktoré obsahujú
propolis. V niektorých chovoch sú problémy ani nie tak z nákazlivou hnilobou
paznechtov – footrot, ale zapálená je najmä oblasť korunky paznechtov (paznecht je
pritom suchý, ošetrený). Ovce v tomto prípade náhle a veľmi krívajú. V knihe „Sheep
Medicine“ (2007) sa toto ochorenie volá „White line abscess“. Ošetrenie – často
zapálenej a zahnisanej korunky je v tomto prípade náročnejšie.
Na základe týchto poznatkov možno povedať, že celková odolnosť aj imunitný
stav zvierat a zoohygienické podmienky majú najväčší vplyv na uplatnenie patogénov
a prejavenie sa choroby. Preto aj prevencia a liečba spočíva hlavne v podpore imunity
a udržiavaní dobrej zoohygieny – optimalizácia životných potrieb chovaného
plemena – výživa, kvalita pastvín, znižovanie stresových situácií, minimalizovať
pôsobenia iných patogénov, parazitárne ochorenia a podobne.
– 13 –
„Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
na základe zmluvy č. VMSP-P-0024-09“.
o
l
i
c
a
b
o
r
k
ne
Nákazlivá hniloba paznechtov oviec –
infekčná nekrobacilóza
MVDr. D. Pospišilová, PhD., VETSERVIS, s. r. o., Nitra, Doc. RNDr. M. Margetín, PhD., SPU Nitra, CVŽV Nitra,
Ing. Ľ. Pospišilová, BIOVETA SK, spol. s r. o., e-mail: [email protected]
Infekčná nekrobacilóza je bolestivé ochorenie, ktoré znižuje pohyblivosť oviec.
U postihnutých jedincov dochádza k zníženiu telesnej hmotnosti predovšetkým ako
následok obmedzeného príjmu potravy a zvýšeného toxického zaťaženia pečene.
To ovplyvňuje plodnosť bahníc, zastavuje produkciu kolostra, obmedzuje tvorbu
mlieka a u gravidných bahníc môže spôsobiť ketózy. U baranov znižuje plodnosť
a ochotu k páreniu. U jahniat vedie k spomaleniu rastu. Je to nákazlivá, vysoko
infekčná choroba, ľahko prenosná zo zvieraťa na zviera predovšetkým v malom
priestore. Počasie a zoohygienické podmienky – teplo a vlhko výrazne vplývajú na
šírenie choroby.
Ochorenie spôsobujú dva typy baktérií. Priamym pôvodcom infekčnej krívačky
je Dichelobacter nodosus – striktne anaeróbna baktéria, viazaná na hostiteľa, ktorá
prežíva vo vonkajšom prostredí maximálne 10 – 14 dní, a ktorá sa uplatní len
v prípade, že rohovina paznechtu a interdigitálny priestor je narušený a infikovaný
inou baktériou Fusobacterium necrophorum. F. necroforum je bežným komenzálom
prítomným v truse oviec, spôsobuje poškodenie tkaniva v interdigitálnom priestore,
a tak pomáha uplatneniu baktérii D. nodosus. Synergický efekt F. necrophorum je
v tom, že táto baktéria tvorí endotoxín, ktorý spôsobuje nekrózu epidermy
v interdigitálnom priestore a tiež exotoxín leukocidín, ktorý zabíja leukocyty, čím
pomáha chrániť D. nodosus pred imunitnou odpoveďou organizmu. Zvýšená vlhkosť
je predispozičným faktorom, nakoľko vlhkom rozmacerovaná rohovina je
náchylnejšia na uplatnenie sa baktérie F. necrophorum a tiež baktérie
Corynebacterium pyogenes, ktorá sa tiež zúčastňuje pri tvorbe zápalového procesu.
Teploty nad 10 °C a vlhké počasie vytvárajú ideálne podmienky na prežitie D. nodosus
v prostredí mimo hostiteľa – v aeróbnych podmienkach.
Zdrojom nákazy sú infikované ložiská – mikroabscesy na končatinách oviec,
ktoré pochádzajú z infikovaného stáda. Aj klinicky zdravé ovce môžu byť nositeľmi
nákazy. Infekcia sa do chovu dostáva prikúpenými zvieratami. Ochorenie sa prejaví
u nich skôr vo vlhkom a teplom období (zvyčajne na jar a na jeseň) a postupne sa
v chove šíri.
Krívanie oviec môže mať viac foriem:
Interdigitálna dermatitída – zaparenie – benígna nenákazlivá hniloba paznechtov –
nie je pridružená infekcia virulentného kmeňa D. nodosus (neinfikovaný chov).
Nákazlivá hniloba paznechtov je charakterizovaná léziami pod rohovinou
paznechtov, odlupovaním a navrstvovaním rohoviny, zeleno sivým hnilobne
zapáchajúcim exudátom. Na tejto forme sa zúčastňujú virulentné kmene
D. nodosus, schopné tvoriť enzým proteázu, ktorý spôsobuje skvapalnenie
bielkovín tkaniva paznechtu, čo zase poskytuje výživové médium a rastový
stimulátor aj pre F. necrophorum.
Iné príčiny krívania: fibrom a granulóm paznechta, absces linea alba paznechtu,
artritída kĺbov paznechtu, infekčná polyartritída, slintačka – krívačka.
Predispozičné faktory vzniku infekčnej hniloby paznechtov
Zoohygiena
n rozbahnené a mokré miesta, vlhká podstielka,
n možnosti poranenia končatín na pasienku – tŕnie, ostré rastliny, na
prechodoch,
n vysoká hustota zvierat – prechody do dojárni, košiare, maštale, preháňacie
uličky, v okolí kŕmidiel a napájačiek,
n neprimerané a nesprávne ošetrovanie paznechtov – do krvi, poranenia.
Výživa
n metabolické poruchy – acidóza, výkyvy pH v tráviacom systéme,
n vysoká mliečna produkcia – straty vápnika, jemnejšia rohovina, vyššia citlivosť
na poruchy metabolizmu.
Genetika
Naše pôvodné plemená cigája, valaška majú rohovinu paznechtov pevnejšiu –
tzv. „chodivé plemená“ prispôsobené na chôdzu po členitých pasienkoch. Plemená
šľachtené na vysokú mliekovú úžitkovosť „stajňové plemená“ (lacaune) majú
rohovinu paznechtov tenšiu, intenzívnejšie rastúcu, ktorá postačuje pri pohybe
v maštali a na priľahlom ošetrovanom výbehu (oplôtku).
Riešenie nákazlivej hniloby paznechtov oviec
Karanténa prikúpených zvierat jeden mesiac – v tom čase robiť častejšie prehliadky
a ošetrenie paznechtov (urobiť izolovane) a bezpečne odstránit ostatky po ošetrení
paznechtov, kúpeľ 3% formaldehydom. Podávať kvalitné krmivo, probiotiká
(PROGAL) na lepšie prispôsobenie sa zvierat novému prostrediu, krmivu.
Zoohygienické opatrenia
oddeliť zdravé zvieratá od chorých,
udržovať suché miesta, kadiaľ ovce často prechádzajú, resp. sa zdržujú
(dojárne, košiare...), v týchto miestach je možné použiť na posyp prípravok
Humac Natur, ktorý má adsorpčné vlastnosti,
n minimalizovať možnosti poranenia paznechtov,
n zvieratám s vyššou mliekovou úžitkovosťou prešľachťované „stajňovými
plemenami“ upraviť pastviny aby sa minimalizovali možnosti poranenia,
zabahnenia, nezaťažovať tieto zvieratá dlhou chôdzou,
n tvrdší podklad na miestach prechodu oviec,
n
n
pravidelné a správne ošetrovanie paznechtov na vyhradenom mieste,
choré zvieratá ošetrovať zvlášť, dodržiavať hygienu,
dezinfekčné kúpele robiť podľa možností po očistení paznechtov aspoň
po mechanickom očistení, resp. po prebrodení vo vode,
n po kúpeli umiestniť zvieratá na čisté a suché miesto s tvrdým povrchom
n vyraďovanie chorých zvierat.
n
n
n
Výživa
Predchádzať metabolickým poruchám – vyrovnaná, vybilancovaná kŕmna dávka
podľa úžitkovosti a vývojového štádia kŕmených oviec.
Prípravok HUMAC Natur sa odporúča podávať mesiac pred bahnením, ale aj na
jar, hlavne pri zmenách krmiva. Podáva sa primiešaný do krmiva jahňatám,
bahniciam pred prechodom na pastvu, aspoň jeden mesiac. Keď sú zvieratá na
pastve, môže sa prípravok pridávať k jadrovému krmivu. Odporučená dávka je 20 g na
kus a deň.
HUMAC Natur
upravuje a stabilizuje pH v tráviacom systéme,
adsorbuje toxické látky a vírusy v tráviacom trakte,
dodáva organizmu mikroelementy,
podporuje množenie a činnosť symbiotickej mikroflóry,
detoxikuje organizmus – vysoko efektívne viaže exogénne aj endogénne
vznikajúce toxíny,
n podporuje celkový imunitný systém a metabolizmus,
n znižuje úhyn, zabezpečuje dobré produkčné zdravie zvierat.
PROGAL sa odporúča podávať ovciam pred bahnením a počas celého obdobia
laktácie, jahňatám hneď pri odstave, pri umelom odchove do mlieka, potom raz
mesačne po dobu 7 dní. Dávka je 2 g na kus a deň.
n
n
n
n
n
Imunoprofylaxia
Pri prirodzenej infekcii ovce tvoria nízké hladiny protilátok proti Dichelobacter
nodosus, nevzniká trvalá imunita. Imunitná reakcia sprostredkovaná bunkami, ktorá
je prvotná, pri prirodzenej lokálnej infekcii je inhibovaná leukocidínom, ktorý
produkuje F. necrophorum. Autovakcína pripravená z kmeňa izolovaného v
postihnutom stáde sa podáva parenterálne, celkovo podporí imunitné reakcie aj
tvorbu protilátok. Organizmus získa širšiu stimuláciu a tým je lepšia imunitná odozva
na infekciu. Protilátky po vakcinácií pretrvávajú približne 6 mesiacov, preto je
potrebná revakcinácia vždy pred rizikovým obdobím. Vakcinovať možno aj krívajúce
zvieratá, pričom takáto vakcinácia pôsobí aj liečebne.
Nakoľko Dichelobacter nodosus má veľa podskupín a sérotypov, lepší účinok
v infikovanom chove má autogénna vakcína. Izolácia a množenie Dichelobactera
nodosus musí prebiehať v striktne anaeróbnych podmienkach, preto aj príprava
autogénnej vakcíny je omnoho zložitejšia ako pri iných druhoch baktérií.
Úprava paznechtov je dôležitá súčasť ochrany zvierat proti hnilobe, avšak nie je
postačujúca. Pri úpravách paznechtov by nemalo dôjsť ku krvácaniu. Poškodenie
mäkkých častí paznechtov vedie k tvorbe granulómov a chronickému krívaniu
zvierat. Vždy treba zachovať dostatok rohoviny a neodstraňovať časti prstov.
Paznecht treba zbaviť prasklín a štrbín kde sa držia nečistoty a môžu množiť baktérie,
ale s cieľom zachovať jeho pôvodný tvar. Aby nedošlo k prenosu infekcie je dôležité
nožnice a použité náradie vždy dobre dezinfikovať a všetok infekčný materiál náležite
odstrániť. Úpravy vykonávať u zdravých a chorých zvierat oddelene. Prehnané úpravy
paznechtov sú častou príčinou krívania oviec.
Kúpele paznechtov sa odporúča robiť prípravkami na báze formaldehydu alebo
síranu zinočnatého. Pred kúpeľom je potrebné končatiny umyť podľa návodu
výrobcu prípravku a kúpeľ následne vykonať tak, aby zodpovedal danému typu
preparátu (typ vane, dĺžka pobytu...).
Formalínové kúpele: koncentrácia formaldehydu 3–5 %. Najskôr končatiny umyť
a odstrániť nečistoty, brodivý kúpeľ s čerstvo pripraveným formalínom, zvieratá
po kúpeli ustajniť na čistom povrchu minimálne 10 minút, potom vyhnať na
neinfikovanú pastvu, v ideálnych podmienkach držať na tvrdom stojisku 1 hodinu.
Síranové kúpele: koncentrácia síranu zinočnatého 10 %. Najskôr umyť končatiny
a odstrániť nečistoty, zvieratá by mali v kúpeli pobudnúť minimálne 5 minút, po
kúpeli vyhnať na čistú pastvu alebo do čistého spevneného výbehu.
Liečba antibiotikami sa odporúča len pri vážnych stavoch a vzácnych zvieratách.
Antibiotiká sa aplikujú parenterálne. Ak ovca nereaguje, mala by byť vyradená
z chovu. Lokálne ošetrenie antibiotikami má nejednoznačné výsledky. Najlepší
lokálny účinok majú spreje na báze peroxidov, nakoľko tvorbou aktívneho kyslíka
zabíjajú striktne anaeróbneho pôvodcu choroby D. nodosus. Sprej sa má aplikovať
hneď po ošetrení paznechtu, pričom by mali byť dodržané podmienky ako po kúpeli –
prejsť na suchý a pevný povrch, nakoľko aktívny kyslík má krátky účinok a vo vlhkom
a savom prostredí podstielky sa jeho účinnosť ešte rýchlejšie stráca.
V ekologicky hospodáriacich chovoch sú na preventívne a liečebné použitie
schválené len niektoré prípravky! Nedodržanie zásad ekologického hospodárenia
môže nepriaznivo ovplyvniť ekonomiku chovu.
Čistá pastva – kde sa nepásli infikované zvieratá aspoň 10 – 14 dní. V suchom
a teplom období stačí aj kratší čas oddychu pastvy.
– 14 –
dokončení na straně 13
ektoparazitiká l ektoparazitiká l ektoparazitiká
Obojky proti blchám a kliešťom pre psy a mačky
Sergeant´s
AKCIA 3+1
1. Dlhodobý účinok
6 mesiacov na kliešte aj blchy
2. Spoľahlivosť
určené sú na trvalé nosenie
ich účinok sa pôsobením
vody neznižuje
3. Bezpečnosť
môžu ich používať šteňatá
a mačatá od 3 mesiacov, gravidné
aj laktujúce suky a mačky
Účinné látky:
propoxur, flumethrin, dikarboximid
Veľkosti:
pre mačky a mačatá
pre šteňatá a malé psy
pre stredné psy
pre veľké psy
32 cm
40 cm
55 cm
66 cm
Insekticídny a repelentný prípravok pre kone a psy
TOP SPOT ON STRONGER
Dávkovanie psy:
n do 15 kg – obsah
aplikátora (1 ml) sa
nanesie na kožu medzi
lopatkami (Dog S alebo
a proti:
Ochran mesiace,
1 aplikátor z hromadného balenia)
3
blchám
e
4 týždn 2 týždne
n od 15 do 30 kg – obsah 2 aplikátorov
m
o
kliešť
yzu
m
h
u
m
(2×1 ml) sa nanesie na kožu medzi
e
lietajúc
lopatkami (Dog M alebo 2 aplikátory
z hromadného balenia)
n nad 30 kg – obsah 3 aplikátorov (3×1 ml) sa nanesie
na kožu medzi lopatkami (Dog L alebo 3 aplikátory
z hromadného balenia)
n
Kvalitný spot o
s obsahom
permetrínu
Dávkovanie kone:
obsah jedného balenia pre
kone s hmotnosťou
cca 500 kg. Liek sa nanesie
na niekoľko miest na koži
v oblasti kohútika a bedier
v množstve 2–3 ml na
jedno miesto
Ochrana
proti:
lietajúce
mu hmyz
u,
kliešťom
až 4 týžd
ne
Balenie: Dog S – 1×1 ml, Dog M – 2×1 ml, Dog L – 3×1 ml,
hromadné balenie 50×1 ml, Horse – 1×25 ml
ektoparazitiká l ektoparazitiká l ektoparazitiká l ektoparazitiká l ektoparazitiká l ektoparazitiká l ektoparazitiká
AKCIA 4+1
Vakcíny Biocan
poľahlivá a bezpečná ochrana pred infekčnými chorobami
–6–
Jarná vakcinácia šteniat
Biocan Puppy
špeciálna vakcína na skorú vakcináciu šteniat proti
psinke a parvoviróze od veku 5 týždňov
n vysoká účinnosť vakcinácie aj u mladých šteniat
(vo veku 5–6 týždňov), ktoré sú chránené vysokými
hladinami protilátok
n vďaka inaktivovanej parvovirózovej zložke dochádza
k eliminácii vzniku tzv. imunitného okna u šteniat
n inaktivovaná zložka parvovirózy umožňuje vakcináciu
gravidných sučiek (21 až 14 dní pred pôrodom), čím
vznikne vysoká chránenosť šteniat kolostrálnymi
protilátkami
Biocan DHPPi
Kombinovaná vakcína proti psinke, infekčnej hepatitíde,
infekčnej laryngotracheitíde, parvoviróze a parainfluenze
n od veku 8 týždňov
Biocan DHPPi + L
Kombinovaná vakcína proti psinke, infekčnej hepatitíde,
infekčnej laryngotracheitíde, parvoviróze, parainfluenze
a leptospiróze
n od veku 8 týždňov
Biocan DHPPI + LR
Kombinovaná vakcína proti psinke, infekčnej hepatitíde,
infekčnej laryngotracheitíde, parvoviróze, parainfluenze,
leptospiróze a besnote
n od veku 12 týždňov
Včasná jarná vakcinácia proti borelióze
Biocan B
Inaktivovaná vakcína proti borelióze psov a mačiek
n od veku 12 týždňov
n obsahuje aktuálne kmene borélií, ktoré sa vyskytujú
na území Slovenska.
Jarná vakcinácia proti besnote
Biocan R
Inaktivovaná vakcína proti besnote
psov, mačiek a iných zvierat
n od veku 12 týždňov
K baleniu Biocan R 10×10 d
dostanete od distribútora 100 ks
rabiznámok a na vyžiadanie
aj plagáty na hromadnú
vakcináciu psov!
Download

akcia 4+1 - BIOVETA SK spol. s ro