studna.sk, s.r.o., Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo, Slovensko
Infolinka: 00421 940 624 488| www.studna.sk
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
studna.sk, s.r.o.
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti studna.sk,
s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti
studna.sk, s.r.o., so sídlom Horný dvor 27, Bernolákovo 900
27, IČO: 44 711 956, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. 85496/B
a/alebo jej dcérskych a pridružených spoločností (ďalej len
„Zhotoviteľ“) a jej zákazníkov (ďalej len „Objednávateľ“ a
spoločne so Zhotoviteľom ďalej len „Zmluvné strany“) pri
zhotovení diela a vykonávaní prác na základe zmluvy o dielo,
ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. VOP v zmysle
ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších právnych predpisov upravujú vzájomné
práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa z príslušnej
zmluvy o dielo, ako aj vzťahy vznikajúce v súvislosti
s konaním, ktorého cieľom je uzavretie zmluvy o dielo.
Pred týmito VOP majú prednosť jednotlivé ustanovenia zmluvy
o dielo, ak ustanovujú inak. Slovné spojenia začínajúce
veľkými písmenami majú v týchto VOP význam im pripísaný,
ak nie sú odlišne definované v zmluve o dielo.
Článok II.
Zmluva o dielo
2.1. Zmluva o dielo je uzatváraná na základe objednávky
Objednávateľa a akceptácie Zhotoviteľa ako je uvedené v bode
2.2. VOP.
2.2. Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi objednávku
ľubovoľnou formou (osobne, poštou, faxom, e-mailom). Na
základe riadne vyplnenej objednávky Objednávateľa prevedie
Zhotoviteľ jej overenie. Overením (odsúhlasením) objednávky
(akceptáciou)
a
doručením
akceptácie
Zhotoviteľa
Objednávateľovi je uzavretá medzi Zmluvnými stranami
zmluva o dielo. Akceptácia objednávky bude Objednávateľovi
doručená ľubovoľnou formou (osobne, poštou, faxom, emailom).
2.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zhotoviť dielo aj
prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, pridružených
spoločností, pobočiek, alebo prostredníctvom subdodávateľov.
2.4. V prípade zrušenia objednávky (alebo jej niektorej časti)
Objednávateľom po uplynutí 24 hodín od jej potvrdenia
Zhotoviteľom a pred začatím zhotovovania diela, zaplatí
Objednávateľ Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5%
z potvrdenej sumy objednávky vrátane DPH. V prípade
zrušenia objednávky (alebo jej niektorej časti) Objednávateľom
po začatí zhotovovania diela zaplatí Objednávateľ zmluvnú
pokutu vo výške 20% z potvrdenej sumy objednávky vrátane
DPH a akékoľvek a všetky náklady vynaložené Zhotoviteľom
do zrušenia objednávky.
Článok III
Vykonanie diela
3.1. Objednávateľ prehlasuje, že na dohodnutom mieste
realizácie prác nie sú situované inžinierske siete ani žiadne iné
vedenia a prvky, ktoré by mohli byť činnosťou poškodené, má
platné stavebné povolenie a má vyriešené strety záujmov a
ochranné pásmo od inžinierskych sietí je v rozsahu minimálne
2,0 m, od základov domu minimálne 5,0 m.
3.2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi vstup na miesto
realizácie minimálne 14 hodín denne (06:00 – 20:00), ak
nebolo dohodnuté inak, Objednávateľ zabezpečí prístup na
miesto realizácie široký minimálne 2,6 metra, vysoký 3,5 metra
a rovinatý terén v mieste realizácie bez zbytočných obmedzení.
Rozsah úprav a prístupu manipulačného priestoru v mieste vrtu
bude vymedzený Zhotoviteľom na základe obhliadky na
lokalite.
3.3. Objednávateľ na vlastné náklady umožní Zhotoviteľovi
pripojenie sa na elektrickú rozvodnú sieť a odber elektrickej
energie a zabezpečí vodu, miesto pre vrtný odpad, kal a odvoz
odpadu, všetko na náklady Objednávateľa. Zhotoviteľ sa môže
domáhať náhrady nákladov vzniknutých nezabezpečením
uvedených potrieb. Zhotoviteľ sa môže domáhať náhrady za
spôsobené prestoje do výšky 10% z ceny prác, pozastaviť práce
a zlikvidovať stavenisko na náklady Objednávateľa do 3 dní od
neplnenia akýchkoľvek povinností Objednávateľa v zmysle
požiadaviek Zhotoviteľa.
3.4. Objednávateľ podpisom objednávky vydáva súhlas
s umiestnením vyťaženej vrtnej drti a stavebného odpadu
v okolí miesta realizácie vrtných prác, pričom vyťažený
materiál po realizácii prác zlikviduje na vlastné náklady.
Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že pri realizácii
prác môže dôjsť k poškodeniu upraveného terénu prechodom
vrtnej technológie a nákladným automobilom. Rozsah
poškodenia a návrh zabezpečenia okolia a objektov je vopred
prediskutovaný
a odsúhlasený
Objednávateľom
a Zhotoviteľom, pričom sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť
spolu súčinnosť na základe požiadaviek Zhotoviteľa.
3.5. Výkopové práce pre inštaláciu rozvodov, šachty alebo
iných objektov a technológii ( výkop rýh do hĺbky minimálne
80 – 120 cm, vyplnenie rýh pieskovým lôžkom mocnosti 15
cm, zasypanie inštalovaného potrubia pieskovým lôžkom
mocnosti 15 cm, zasypanie výkopov a úprava terénu )
zabezpečuje Objednávateľ na vlastné náklady minimálne deň
pred dohodnutým termínom realizácie diela, ak nebolo
dohodnuté inak.
3.6. Pri realizácii vrtov kalkulovaných na metráž, napr. vrtov
pre tepelné čerpadlá si Zhotoviteľ vyhradzuje právo na zmenu
dĺžky jednotlivých vrtov v prípade zmeny geologického
podložia.
3.7. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, aby Zhotoviteľ,
alebo ním splnomocnené osoby mali právo vstupu, prejazdu
pešo, osobným alebo nákladným motorovým vozidlom
k predmetu tejto zmluvy a aby si v prípade riadneho nesplnenia
povinnosti Objednávateľa mohli realizovať zádržné právo
k hnuteľným veciam ktoré sú súčasťou vrtu, rovnako ako
k veciam ktoré tvoria jeho príslušenstvo, resp. sú nevyhnutné
na prevádzkovanie vrtu a to až do riadneho zaplatenia
dohodnutej ceny diela. Zhotoviteľ má zádržné právo k veciam
na zabezpečenie nároku na zaplatenie ceny za dielo, zmluvnej
pokuty ako aj prípadného nároku na náhradu škody.
3.8. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť
ochranu majetku Zhotoviteľa v čase keď sa nevykonávajú
práce. Objednávateľ znáša všetky náklady na pokrytie škôd
v prípade poškodenia alebo odcudzenia strojového vybavenia,
náradia a materiálu Zhotoviteľa, potrebného na riadne
vykonanie diela.
všeobecné obchodné podmienky _ strana | 1
studna.sk, s.r.o., Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo, Slovensko
Infolinka: 00421 940 624 488| www.studna.sk
Článok IV
Cena za dielo, fakturačné a platobné podmienky
4.1. Cena diela je dohodnutá v zmluve o dielo (záväzná
objednávka). Akákoľvek daň z pridanej hodnoty, clá, zrážkové
dane alebo iné verejné alebo bankové poplatky zaplatené alebo
splatné Zhotoviteľom môžu byť aj následne pripočítané k cene
diela a Objednávateľ sa ich zaväzuje uhradiť.
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu diela v
lehote splatnosti. Splatnosť faktúry je 3 až 14 dní, podľa typu
obchodného prípadu a lehota splatnosti začína plynúť dnom jej
vystavenia. V prípade, ak deň splatnosti faktúry pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, Objednávateľ je povinný uhradiť
faktúru už v posledný predchádzajúci pracovný deň.
4.3. Zhotoviteľ je oprávnený oznámiť potrebu prekročenia
rozpočtovanej sumy a výšku požadovaného zvýšenia ceny bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa ukáže, že je nevyhnutné
prekročenie ceny diela (najmä z dôvodu nepredvídanej zmeny
geologického podložia alebo hydrogeologických pomerov
záujmovej lokality ), ktorá bola určená na základe rozpočtu.
Objednávateľ výslovne akceptuje dodatočné zvýšenie ceny
diela o 10%.
4.4. V prípade negatívneho alebo nevystrojeného vrtu
Objednávateľ uhradí náklady za dopravu na základe cenovej
ponuky a sumu za vrtné práce podľa skutočne zrealizovaných
prác v zmysle cenovej ponuky. Ak z dôvodu nepredvídaných
vlastností podložia bude potrebné vrt prehĺbiť, Zhotoviteľ po
odsúhlasení Objednávateľom bude pokračovať v realizácii
prác. V prípade negatívneho výsledku vrtu v konečnej možnej
hĺbke, alebo v prípade, že Objednávateľ podľa vlastného
uváženia práce zastaví, má právo Zhotoviteľ preukázaný
dodaný
materiál
a preukázané
práce
fakturovať
Objednávateľovi vo výške skutočne vykonaných prác
a vynaložených nákladov.
4.5. Fakturácia za vykonané práce prebehne podľa skutočne
zrealizovaných prác. Ak nie je v zmluve o dielo dohodnuté
inak, Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi zálohu vo
výške 70 % v zmysle cenovej ponuky, a to minimálne 48 hod.
pred nástupom na realizáciu diela prevodom na účet
spoločnosti alebo 24 hod. pred nástupom na realizáciu diela
v hotovosti poverenému zástupcovi spoločnosti alebo vkladom
do pokladne v sídle spoločnosti.
4.6. Cenová ponuka Zhotoviteľa je dôverná a platná len pre
konkrétne dielo, vypracovaná na základe doložených
informácii.
4.7. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so
splnením si akýchkoľvek finančných záväzkov voči
Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ okrem všetkých ostatných
dostupných právnych prostriedkov aj právo rozhodnúť sa podľa
vlastnej úvahy pre jednu alebo viacero z nasledujúcich
možností, a to bez akéhokoľvek ďalšieho oznámenia alebo
žiadosti:
a) fakturovať z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne. Objednávateľ je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 5 kalendárnych dní odo
dňa vystavenia faktúry, ktorou mu Zhotoviteľ vyúčtuje
zmluvnú pokutu; a/alebo
b) vykonať svojpomocne také technické opatrenia na diele,
ktoré budú mať trvalý resp. dočasný charakter a ktoré
znemožnia Objednávateľovi využívanie diela, alebo jeho
ktorejkoľvek súčasti. Realizáciu týchto opatrení nie je dotknuté
právo Zhotoviteľa na doplatenie ostávajúcej nezaplatenej časti
ceny diela podľa zmluvy o dielo a tiež nárok na náhradu škody,
resp. úhradu nákladov potrebných na realizáciu vyššie
uvedených technických opatrení; a/alebo
c) prerušiť používanie diela odo dňa splatnosti doplatku ceny
diela až do času pokiaľ nebude cena za dielo riadne zaplatená,
vrátane prípadného nároku na náhradu škody alebo zmluvnej
pokuty, uplatnenej Zhotoviteľom; a/alebo
d) okamžite odstúpiť od zmluvy o dielo bez toho, aby
odstúpenie od zmluvy o dielo zakladalo akýkoľvek nárok
Objednávateľa na náhradu škody (skutočnej škody, alebo
ušlého zisku).
Vyššie uvedené oprávnenia môže Zhotoviteľ využiť podľa
vlastnej úvahy všetky alebo len niektoré z nich, bez tohto aby
sa tým vzdal iných svojich práv.
4.8. Zhotoviteľ a Objednávateľ sú oprávnení jednostranne
zmeniť čísla bankového spojenia o čom v dostatočnom
predstihu upozornia druhú Zmluvnú stranu, a zároveň druhú
Zmluvnú stranu požiadajú o úhradu na nové číslo bankového
úctu. Uvedené zmeny nebudú mat vplyv na splatnosť faktúry.
Článok V.
Výhrada vlastníctva a Dodanie diela
5.1. Dielo zostáva majetkom Zhotoviteľa až do úplného
uhradenia celej sumy ceny diela a po splnení všetkých nárokov
Zhotoviteľa,
ktoré
vyplývajú
Zhotoviteľovi
voči
Objednávateľovi zo zmluvy o dielo a/alebo VOP. Zmluvné
strany sa výslovne dohodli, že na účely tohto ustanovenia
o výhrade vlastníctva sa cenou diela rozumie cena diela vrátane
všetkého jej príslušenstva.
5.2. Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo
protokolárne prebrať. Ak Objednávateľ odmietne dielo
prevziať napriek tomu, že toto je vyhotovené v súlade so
zmluvou o dielo, považuje sa za deň odovzdania deň, kedy
Zhotoviteľ ponúkol dielo na odovzdanie, alebo keď
Objednávateľ odmietol dielo prevziať. Uvedeným dňom sa
záväzok Zhotoviteľa považuje za riadne splnený a Zhotoviteľ je
oprávnený požadovať zaplatenie ceny diela.
Článok VI.
Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje používať dielo v zmysle
stanovených limitov v priloženej technickej dokumentácii,
podľa pokynov pracovníkov Zhotoviteľa, pričom porušenie
týchto podmienok sa považuje za porušenie záručných
podmienok na dielo a Objednávateľ stráca práva zo záruky.
Objednávateľ výslovne prehlasuje, že ho Zhotoviteľ pri podpise
zmluvy o dielo poučil o spôsobe využívania diela tak aby
nebola obmedzená jeho funkčnosť, alebo aby nedošlo k inému
poškodeniu diela.
6.2 Na dielo sa uplatňuje minimálne 24 mesačná záruka pre
fyzické osoby a 12 mesiacov pre právnické osoby, a to odo dňa
zhotovenia diela. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má
dielo v čase odovzdania. Za vady, ktoré vznikli počas záručnej
lehoty Zhotoviteľ zodpovedá v rámci záruky. Záruka sa
uplatňuje na technickú funkčnosť a stabilitu diela, záruka sa
neuplatňuje na geologické a hydrogeologické pomery
záujmového územia, ich prípadnú zmenu. Záruka sa
nevzťahuje na neodborný zásah Objednávateľa alebo tretej
strany.
všeobecné obchodné podmienky _ strana | 2
studna.sk, s.r.o., Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo, Slovensko
Infolinka: 00421 940 624 488| www.studna.sk
6.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za suchý vrt, prípadnú stratu vody
z vrtu, alebo nemožnosť používania vrtu pre nedostatočnú
hladinu vody.
6.4. Na dielo vybudované systémom „na kľúč“ sa uplatňuje
predĺžená záruka 36 mesiacov na technickú funkčnosť diela pre
fyzické aj právnické osoby, predĺžená záruka sa neuplatňuje na
elektrické zariadenia.
6.5. Na čerpacie systémy neobsahujúce kontrolnú jednotku
s ochranou proti behu na sucho, alebo ponorné čerpadlá
s plavákom, sa záruka neaplikuje na poruchu čerpadla
spôsobenú vplyvom behu na sucho. Životnosť dodávaných
čerpadiel je závislá od chemického zloženia vody a množstva
pevných častíc v studničnej vode, technických parametroch
výrobcov čerpadiel. V prípade montáže čerpacej technológie do
vrtov nevyhotovených Zhotoviteľom sa neuplatňuje záruka
proti opotrebovaniu čerpadla.
6.6. Zhotoviteľ začne s odstraňovaním vád do 14 pracovných
dní od písomného uplatnenia reklamácie u Zhotoviteľa a to na
vlastné náklady a zodpovednosť.
6.7. Na mimozáručný servis vrtov a servis vrtov
nerealizovaných
Zhotoviteľom,
napr.
odpieskovanie,
odkalovanie, revitalizácie studne systémom airlift sa
neuplatňuje záruka a Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadný
negatívny výsledok servisu vrtov. Zmluvné strany berú na
vedomie, že aj v prípade negatívneho výsledku je Objednávateľ
povinný uhradiť cenu za skutočne zrealizované práce.
6.8. Uplatnenie zľavy z ceny diela nesmie Objednávateľ
uskutočniť nezaplatením ceny diela, alebo jej časti. V prípade,
že Objednávateľ požaduje preverenie vád diela nezávislým
znalcom, hradí náklady s tým spojené. Objednávateľ nie je
oprávnený odstrániť vady diela svojpomocne alebo
prostredníctvom tretej osoby; v takomto prípade Objednávateľ
stráca záruku na dielo. Objednávateľ výslovne akceptuje, že
uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie
ceny diela v plnej hodnote a v stanovenej lehote splatnosti.
7.3. Zhotoviteľ bude zodpovedný za úraz, alebo škodu na
majetku len ak je dokázané, že taký úraz alebo škoda boli
zapríčinené hrubou nedbalosťou Zhotoviteľa.
7.4. Zhotoviteľ sa nedopustí porušenia povinnosti vyplývajúcej
zo zmluvy o dielo v žiadnom inom prípade než, ak bude konať
v rozpore s jej ustanoveniami buď úmyselne alebo z hrubej
nedbanlivosti. Objednávateľ (ani žiadna tretia osoba) nebude
mať žiadne nároky voči Zhotoviteľovi ani jeho partnerom,
zamestnancom, pridruženým firmám, povereným osobám alebo
členom jeho tímu s výnimkou prípadov náhrady škody, ktoré
budú dôsledkom úmyselného konania alebo hrubej
nedbanlivosti Zhotoviteľa.
7.5. Objednávateľ si je plne vedomý, že výstupy práce
Zhotoviteľa a jeho činnosť podľa zmluvy o dielo môžu mať
povahu odporúčaní a že konečné rozhodnutie či a za akých
podmienok realizovať dielo zostáva výlučnou zodpovednosťou
Objednávateľa.
7.6. Objednávateľ súhlasí, že Zhotoviteľ v čase uzavretia
zmluvy o dielo predvída a má predvídať s vynaložením
obvyklej starostlivosti s prihliadnutím na všetky okolnosti
škodu, ktorá môže byť dôsledkom porušenia povinnosti
vyplývajúcej zo zmluvy o dielo, a to v sume maximálne
rovnajúcej sa výške 10% ceny diela, ktorá mu bude skutočne
vyplatená, pričom Objednávateľ s takouto limitáciou náhrady
škody podpisom zmluvy o dielo výslovne súhlasí. Výška škody
spôsobenej Zhotoviteľom, ktorú zmluvné strany ako možný
dôsledok porušenia povinnosti Zhotoviteľa predvídali pri
uzatváraní zmluvy o dielo, sa teda obmedzuje maximálnou
čiastkou vo výške 10% ceny diela, ktorá bude Zhotoviteľovi
skutočne vyplatená.
7.7. Tieto ustanovenia o limitácii náhrady škody sa plne
použijú aj po akomkoľvek skončení platnosti dohôd
obsiahnutých v zmluve o dielo a sú doplnkom akýchkoľvek
práv, ktoré môže Zhotoviteľ (vrátane jeho partnerov,
zamestnancov, právnikov, pridružených spoločností, agentov
alebo iných členov tímu Zhotoviteľa) mať.
Článok VII.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Článok VIII.
Komunikácia
7.1. Nepovažuje sa za porušenie zmluvy o dielo, ak Zhotoviteľ
nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky,
ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni v jej splnení, ak
nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto
prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a že by v
čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal (najmä, ale nie
výlučne vojna, štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare,
teroristický útok, prerušenie dodávok energií, živelná pohroma,
priemyselné alebo pracovné spory, pouličné nepokoje, požiare,
embargá, nedostatok pracovnej sily, materiálu, energie, alebo
dopravných prostriedkov, ktoré ovplyvnili Zhotoviteľa, alebo
ktoréhokoľvek subdodávateľa, ako aj okolnosti zapríčinené z
dôvodu zákonov, smerníc, nariadení alebo vyhlášky akejkoľvek
vlády, či oprávneného orgánu atd.). Pokiaľ sa Zmluvné strany
písomne nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa
predlžujú o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť
(vis major).
7.2. Zhotoviteľ v žiadnom prípade nebude niesť zodpovednosť
za žiadne špeciálne, vedľajšie, nepriame alebo následné škody,
ako je strata na zisku, strata zmluvy, škoda na majetku, škoda
na použití, zabezpečenie náhrady, alebo zodpovednosti tretím
stranám.
8.1. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, akékoľvek oznámenie
alebo iná korešpondencia súvisiace so zmluvou o dielo musí
byť doručená príslušnej zmluvnej strane v písomnej forme, a to
osobne, poštou, kuriérskou službou, faxom, e-mailom na
korešpondenčné adresy zmluvných strán uvedené v príslušnej
zmluve o dielo, alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany
navzájom oznámia podľa tohto článku VOP.
98.2. Akékoľvek oznámenie alebo iná korešpondencia sa budú
pre účely príslušnej zmluvy o dielo považovať za doručené:
a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne
alebo kuriérskou službou, alebo
b) na piaty pracovný deň nasledujúci po dni odovzdania
zásielky na jej doručenie pošte, alebo
c) pri doručovaní prostredníctvom faxu momentom, vytlačenia
faxovej správy o ich úspešnom odoslaní, alebo
d) pri doručovaní prostredníctvom e-mailu momentom prijatia
správy o jeho doručení.
8.3. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, čísla
účtu v banke, prípadne ostatných skutočností týkajúcich sa
zmluvnej strany, ktoré súvisia s príslušnou zmluvou o dielo, je
každá zo zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť
bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane, v opačnom
všeobecné obchodné podmienky _ strana | 3
studna.sk, s.r.o., Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo, Slovensko
Infolinka: 00421 940 624 488| www.studna.sk
prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené
správne.
Článok IX.
Osobné údaje
9.1. Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi výslovný súhlas,
že Zhotoviteľ je oprávnený spracovávať osobné údaje
fyzických osôb, ktoré Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi, a
to na účely zmluvy o dielo, a to v rozsahu a v súlade so
zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, prípadne zákonom, ktorým bude tento
zákon v budúcnosti nahradený. Zhotoviteľ je oprávnený
poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu, a to aj
tretiu osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, za
predpokladu že táto zaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak
budú takéto osobné údaje kedykoľvek pre účely plnenia
povinností Zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo poskytnuté alebo
sprístupnené Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ oprávnený od
Objednávateľa požadovať spolu s týmito údajmi aj predloženie
dokladu o súhlase udelenom zo strany príslušných dotknutých
osôb na spracúvanie osobných údajov Objednávateľovi
(vrátane ich poskytnutia alebo sprístupnenia Zhotoviteľovi),
alebo preukázanie podmienok umožňujúcich spracúvanie
týchto osobných údajov (vrátane ich poskytnutia alebo
sprístupnenia Zhotoviteľovi) aj bez súhlasu príslušných
dotknutých osôb. Zodpovednosť Objednávateľa za akékoľvek
porušenie ochrany osobných údajov voči príslušným
dotknutým osobám nie je dotknutá.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1. Vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán sa riadia
príslušnou zmluvou o dielo, ustanoveniami VOP, Obchodného
zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
prípadne ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi, a to
výslovne v tomto poradí.
10.2. Zhotoviteľ je oprávnený VOP, v nadväznosti na vývoj
právneho a podnikateľského prostredia, a s ohľadom na svoju
obchodnú politiku, kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.
Zhotoviteľ určí zverejnením aktuálne znenie VOP.
Zverejnením sa pre účely zmluvy rozumie sprístupnenie
dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných
priestoroch Zhotoviteľa a/alebo na internetovej stránke
Zhotoviteľa alebo inou, podľa úvahy Zhotoviteľa vhodnou
formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak
nie je v príslušnom dokumente určené inak. Objednávateľ je
oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou VOP písomným
oznámením doručeným Zhotoviteľovi do 15 dní od kedy boli
VOP určené zverejnením. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky
nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený. Ak Objednávateľ
v lehote do 15 dní od zverejnenia VOP vyjadrí svoj nesúhlas
so zmenou VOP a nedôjde k dohode, je Zhotoviteľ oprávnený
odstúpiť od príslušnej zmluvy o dielo.
10.3. Ak je ktorékoľvek ustanovenie VOP a/alebo príslušnej
zmluvy o dielo neplatné alebo nevynútiteľné, alebo sa niekedy
v budúcnosti takým stane, takáto neplatnosť alebo
nevynútiteľnosť nebude mať vplyv na platnosť alebo
vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a/alebo zmluvy o
dielo. Zmluvné strany sa zaväzujú vykonať všetko, čo je, alebo
bude nevyhnutné na dosiahnutie rovnakého cieľa, ktorý
zmluvné strany zamýšľali takýmto neplatným alebo
nevynútiteľným ustanovením.
10.4. Objednávateľ sa zaväzuje počas zmluvného vzťahu
založeného zmluvou o dielo, ako aj po skončení zmluvného
vzťahu neuskutočniť a zabezpečiť, aby zamestnanci
a spolupracujúce osoby Objednávateľa neuskutočnili nič, čo by
mohlo poškodiť dobré meno Zhotoviteľa, najmä akékoľvek
protiprávne konanie, nemorálne či nevhodné vystupovanie voči
verejnosti či médiám.
10.5. Zmluvné strany vynaložia primerané úsilie na to, aby
všetky spory a nezhody, ktoré vyplynú zo zmluvy o dielo
a/alebo VOP alebo vzniknú v súvislosti s nimi, boli urovnané
prostredníctvom rokovaní a vzájomnej dohody. Ak k takémuto
urovnaniu nedôjde v lehote 30 dní, o všetkých sporoch
vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a/alebo VOP alebo s nimi
súvisiacich, vrátane sporov týkajúcich sa ich platnosti, výkladu
alebo zrušenia, budú riešené pred Stálym rozhodcovským
súdom zriadeným spoločnosťou Najvyšší rozhodcovský súd
a.s., IČO: 44 246 480 zapísanou v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4542/B, ak
žalujúca zmluvná strana podá žalobu na rozhodcovskom súde;
rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných
predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom
ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského
súdu. Týmto nie je dotknuté právo navrhovateľa predložiť spor
na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky, s čím
zmluvné strany súhlasia. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že
sa podrobujú základným vnútorným právnym predpisom
Stáleho rozhodcovského súdu zriadeného spoločnosťou
Najvyšší rozhodcovský súd a.s., IČO: 44 246 480 zapísanou v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 4542/B, ktoré sú platné a účinné v čase začatia
rozhodcovského konania pred Rozhodcovským súdom.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že sa podriadia rozhodnutiu
Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre obidve zmluvné strany
záväzné.
10.6. V prípade, že Zhotoviteľ nebude trvať na bezodkladnom a
striktnom plnení niektorých podmienok alebo záväzkov podľa
zmluvy o dielo a/alebo VOP alebo neuplatní niektoré zo
svojich práv podľa zmluvy o dielo a/alebo VOP v jednom alebo
viacerých prípadoch, neznamená to, že netrvá na danej alebo
ktorejkoľvek inej podmienke, záväzku alebo práve.
10.7. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15.08.2014. Všetky
zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Objednávateľom a
Zhotoviteľom odo dňa účinnosti VOP sa riadia VOP, pokiaľ
nie je uvedené inak.
V Bernolákove, dňa 15.08.2014
studna.sk, s.r.o.
všeobecné obchodné podmienky _ strana | 4
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY studna.sk, s.r.o. Článok I