Katalog výrobků
Katalóg výrobkov
1. vydání
Česky / slovensky
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Úvod
Společnost Hartridge, která je již téměř 80 let činná v průmyslu
testovacích zařízení dieselových motorů a jejich příslušenství, je
světovým průkopníkem ve vývoji, konstrukci, výrobě a dodávkách
zařízení na testování systémů vstřikování motorové nafty vznětových
motorů. Díky vzájemnému prolnutí naší značné zkušenosti a
významných investic do inovace jsou naše výrobky vždy na špici v
daném oboru a zařazují tak společnost Hartridge mezi profesionální
elitu.
Úvod
Spoločnosť Hartridge, ktorá už takmer 80 rokov pôsobí v priemysle
testovacích zariadení dieselových motorov a ich príslušenstva, je
svetovým priekopníkom vo vývoji, konštrukcii, výrobe a dodávkach
zariadení na testovanie systémov vstrekovania motorovej nafty
vznetových motorov. Vďaka vzájomnému prelínaniu sa našich bohatých
skúseností a významných investícií do inovácie sú naše výrobky vždy
na špici v danom obore a zaraďujú tak spoločnosť Hartridge medzi
profesionálnu elitu.
2
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Obsah
Obsah
Matice výrobků na testování vstřikovacích zařízení
dieselových motorů všech výrobců
Matice výrobkov na testovanie príslušenstva
4 dieselových motorov všetkých výrobcov
4
Matice schválených řešení
4 Matice schválených riešení
4
Řešení servisu
Stanice na testování funkce vstřikovačů IFT-70
Řídící skříňka zkušební stanice IFT-70
Nádobka zkušební stanice IFT-70 na čištění
ultrazvukem
Zobrazení otvíracího tlaku trysky IFT-n
Sortimentní řada Testmaster
Testmaster 2
Testmaster 3
Zkoušečka EUI Poptest
Modernizace přístroje Testmaster 3 EUI
Zkoušečka Stagemaster 2
5 Riešenie servisu
5 Stanica na testovanie funkcie vstrekovačov IFT-70
6 Riadiaca skrinka skúšobnej stanice IFT-70
Nádobka skúšobnej stanice IFT-70 na čistenie
6 ultrazvukom
6 Zobrazenie otváracieho tlaku trysky IFT-n
7 Sortimentná škála Testmaster
7 Testmaster 2
7 Testmaster 3
8 Skúšačka EUI Poptest
8 Modernizácia prístroja Testmaster 3 EUI
8 Skúšačka Stagemaster 2
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
Řešení čisticího procesu Hartridge
Nádrže na čištění ultrazvukem
Nádrž na oplachování ultrazvukem
Čistý kabinet Mikrodiesel
9
9
10
10
Riešenie čistiaceho procesu Hartridge
Nádrže na čistenie ultrazvukom
Nádrž na oplachovanie ultrazvukom
Čistý kabinet Mikrodiesel
9
9
10
10
Řešení Common Rail
Zkušební stanice čerpadel Common Rail
Zkušební stanice vstřikovačů Common Rail
11 Riešenie Common Rail
11 Skúšobná stanica čerpadiel Common Rail
12 Skúšobná stanica vstrekovačov Common Rail
11
11
12
Řešení pro specializované dieselové servisní dílny
Zkušební stanice AVM2-PC
Základní souprava Common Rail
Řešení zkoušek vstřikovacích čerpadel Common Rail
Řešení zkoušek vstřikovačů Common Rail
Řešení zkoušek systémů EUI / EUP
13
13
14
14
15
15
Riešenie pre specializované dieselové servis. dielne
Skúšobná stanica AVM2-PC
Základná súprava Common Rail
Riešenie skúšok vstrekovacích čerpadiel Common Rail
Riešenie skúšok vstrekovačov Common Rail
Riešenie skúšok systémov EUI / EUP
13
13
14
14
15
15
Testování tradičních palivových soustav
Zkušební stanice AVM Majestic
Mechanické zkušební stanice Pumpmaster
Elektronické zkušební stanice Pumpmaster
Srovnávací zkušební stanice hydraulických vstřikovačů
16
16
16
17
17
Testovanie tradičných palivových sústav
Skúšobná stanica AVM Majestic
Mechanické skúšobné stanice Pumpmaster
Elektronické skúšobné stanice Pumpmaster
Porovnávacia skúšobná stanica hydr. vstrekovačov
16
16
16
17
17
Řešení Cummins
Kalibrátor vstřikovačů PT Cummins
Zkušební stanice čerpadel PT Cummins
18 Riešenie Cummins
18 Kalibrátor vstrekovačov PT Cummins
18 Skúšobná stanica čerpadiel PT Cummins
Zkoušení jakosti Hartridge
Monitor na sledování kvality paliva
Kouřoměr
Měřič pevných částic (sazí)
Zkušební stanice kompresorů klimatizace
19
19
19
20
20
Železniční, lodní a vojenské aplikace
21 Železničné, lodné a vojenské aplikácie
21
Zakázkové výrobky
22 Zákazkové výrobky
22
Skúšanie akosti Hartridge
Monitor na sledovanie kvality paliva
Dymomer
Merač pevných častíc (sadzí)
Skúšobná stanica kompresorov klimatizácie
18
18
18
19
19
19
20
20
3
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Matice výrobků na testování vstřikovacích zařízení dieselových motorů všech výrobců
Bosch, Continental, Delphi, Denso – pro více informací kontaktujte prosím našeho
obchodního zástupce
Matice výrobkov na testovanie príslušenstva dieselových motorov všetkých výrobcov
Bosch, Continental, Delphi, Denso – pre viac informácií kontaktujte prosím nášho
obchodného zástupcu
Zákaz.
AVM
Naftová čerpadla
3
< 400 mm /zdvih
Naftová čerpadla
> 400 mm3
< 650 mm3/zdvih
Naftová čerpadla
> 400 mm3
< 4000 mm3/zdvih
Jednostupňové
vstřikovače
Dvoustupňové
vstřikovače
Vstřikovače
Common Rail
Čerpadla
Common Rail
Vstřikovače EUI
Vstřikovače EUP
HEUI
Čerpadla PT
Cummins
Vstřikovače PT
Cummins
Matice schválených řešení / Matice schválených riešení
Řadová/rotační
čerpadla
Čerpadla Caterpillar
Čerpadla Common Rail
Vstřikovače
Common Rail
Vstřikovače EUI
Vstřikovače EUP
Čerpadla PT Cummins
Vstřikovače PT Cumm. .
+ Udělení autorizace se očekává na přelomu roku 2008/2009
4
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Řešení servisu
Riešenie servisu
Do servisní dílny vozidel s dieselovými motory se mohou dostat vozidla s
nejrůznějšími problémy. Vstřikovače představují jedny z nejpřesnějších a nejdražších
součástí vznětového motoru a i nepatrné závady mohou vyvolat velké symptomy.
Schopnost testování možných závad těchto součástí může uspořit čas a peníze a
uklidnit vašeho zákazníka. Společnost Hartridge zajišťuje cenově přijatelné
autorizované zkoušky specificky zaměřené na potřeby servisních dílen vozidel s
dieselovými motory.
Do servisnej dielne vozidiel s dieselovými motormi sa môžu dostať vozidlá
s najrôznejšími problémami. Vstrekovače predstavujú jedny z najpresnejších
a najdrahších súčastí vznetového motoru a i nepatrné závady môžu vyvolať veľké
symptómy. Schopnosť testovania možných závad týchto súčastí môže ušetriť čas
a peniaze a ukľudniť vášho zákazníka. Spoločnosť Hartridge zaisťuje cenovo
prijateľné autorizované skúšky, špecificky zamerané na potreby servisných dielní
vozidiel s dieselovými motormi
Stanice na testování funkce vstřikovačů IFT-70 78 x 62 x 89 cm
IFT-70 umožňuje servisní dílně rychlé a jednoduché testování vstřikovačů Common
Rail všech verzí. Tuto modulární zkušební jednotku, která představuje cenově
příznivou vstupní bránu na trh automobilového příslušenství Common Rail, lze
modernizovat a tak rozšířit její kapacitu na
testování tradičních mechanických vstřikovačů a
trysek EUI.
Základní jednotka IFT zahrnuje jako standard IFT-c
umožňující testování vstřikovačů CR všech verzí až
do tlaku 700 bar. Jednotka IFT-u – nádrž na čistění
ultrazvukem (na snímku) se dodává jako její
volitelné vylepšení.
Stanica na testovanie funkcie vstrekovačov IFT70 78 x 62 x 89 cm
IFT-70
umožňuje
servisnej
dielni
rýchle
a jednoduché testovanie vstrekovačov Common
Rail všetkých verzií. Túto modulárnu skúšobnú
jednotku, ktorá predstavuje cenovo priaznivú
vstupnú bránu na trh automobilového príslušenstva Common Rail, je možné
modernizovať, a tak rozšíriť jej kapacitu na testovanie tradičných mechanických
vstrekovačov a trysiek EUI.
Základná jednotka IFT zahrňuje ako štandard modul IFT-c umožňujúci testovanie
vstrekovačov CR všetkých verzií až do tlaku 700 bar. Jednotka IFT-u – nádrž na
čistenie ultrazvukom (na obrázku) sa dodáva ako jej voliteľné vylepšenie.
5
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Řídící skříňka zkušební stanice IFT-70
Modul IFT-c se dodává standardně s IFT-70, a to za účelem ovládání vstřikovačů CR.
Tento modul lze ovšem dodat i samostatně a lze jej jako takový použít společně s
přístrojem Testmaster 3 ke zvýšení jeho funkční schopnosti.
Riadiaca skrinka skúšobnej stanice IFT-70
Modul IFT-c sa dodáva štandardne s IFT-70, a to
za účelom ovládanie vstrekovačov CR. Tento
modul je samozrejme možné dodať i samostatne
a takto ho možno použiť spoločne s prístrojom
Testmaster 3 k zvýšeniu jeho funkčnej schopnosti.
Nádobka zkušební stanice IFT-70 na čištění
ultrazvukem
Modul IFT-u je volitelné extra integrovatelné
zařízení, které lze ovšem také dodat i samostatně,
a slouží k čištění vstřikovačů ultrazvukem před
jejich testováním. Nádobka o objemu 1,5 litru je
opatřena 150 W ohřívačem, časovým spínačem a
stojánkem vstřikovačů.
Nádobka skúšobnej stanice IFT-70 na čistenie
ultrazvukom
Modul IFT-u je voliteľné extra integrovateľné
zariadenie, ktoré je možné taktiež dodať aj
samostatne
a slúži
k čisteniu
vstrekovačov
ultrazvukom pred ich testovaním. Nádobka
s objemom 1,5 litra je vybavená 150 W ohrievačom,
časovým spínačom a stojanom vstrekovačov
Zobrazení otvíracího tlaku trysky IFT-n
Modul IFT-n je volitelná modernizace zkušební
stanice IFT-70 a slouží k testování otvíracího tlaku
tradičních jednostupňových vstřikovačů a trysek
EUI.
Zobrazení otváracieho tlaku trysky IFT-n
Modul IFT-n je voliteľná modernizácia skúšobnej
stanice IFT-70 a slúži k testovaniu otváracieho tlaku
tradičných jednostupňových vstrekovačov a trysiek
EUI.
6
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Sortimentní řada Testmaster
Přístroj Testmaster společnosti Hartridge tvoří hlavní dílenský pilíř, a to především tím,
že poskytuje vysokojakostní, masivní testování vstřikovačů. Doplňkové výrobky pak
zajišťují flexibilní, avšak komplexní modernizační cestu k testování většiny typů
vstřikovačů včetně 2-stupňových (dvoupružinových) vstřikovačů, vstřikovačů EUI a
vstřikovačů systému Common Rail.
Sortimentná škála Testmaster
Prístroj Testmaster spoločnosti Hartridge tvorí hlavný pilier dielne, a to predovšetkým
tým, že poskytuje vysokoakostné, masívne testovanie vstrekovačov. Doplnkové
výrobky potom zaisťujú flexibilnú, avšak komplexnú modernizačnú cestu k testovaniu
väčšiny typov vstrekovačov vrátane 2-stupňových vstrekovačov, vstrekovačov EUI
a vstrekovačov systému Common Rail.
Testmaster 2 o rozměrech: 74 x 62 x 61 cm
HH700 představuje klasický servisní pilíř
umožňující zkoušky tradičních jednostupňových
vstřikovačů do tlaku 500 bar. Manuálně
ovládaný Testmaster 2 kompaktní konstrukce je
perfektním základním modelem pro dílny, které
chtějí provádět ověřování funkce vstřikovačů a
tvaru jejich vstřikovaného paprsku.
Testmaster 2 s rozmermi: 74 x 62 x 61 cm
umožňujúci skúšky tradičných jednostupňových vstrekovačov do tlaku 500 bar.
Manuálne ovládaný Testmaster 2 kompaktnej konštrukcie je perfektným základným
modelom pre dielne, ktoré chcú robiť overovanie funkcie vstrekovačov a tvaru ich
vstrekovaného lúča.
Testmaster 3 o rozměrech: 75 x 66 x 63 cm
HH701 zajišťuje všechny výhody přístroje
Testmaster 2, avšak kromě toho poskytuje
flexibilní modernizační cestu pro dílny, které
hodlají postupně rozšiřovat svou testovací
způsobilost. Pneumatické čerpání umožňuje ve
spojení s modulem IFT-c testování vstřikovačů
CR a dále pak jeho modernizace na HH705
rozšiřuje
jeho
funkčnost
na
testování
vstřikovačů EUI. Kromě toho lze při kombinaci s
HH720 testovat také 2-stupňové vstřikovače,
což činí z přístroje Testmaster 3 skutečně
nástroj pro všestranné použití.
Testmaster 3 s rozmermi: 75 x 66 x 63 cm
HH701 zaisťuje všetky výhody prístroje Testmaster 2, okrem toho však poskytuje
flexibilnú modernizujúcu cestu pre dielne, ktoré chcú postupne rozširovať svoju
testovaciu spôsobilosť. Pneumatické čerpanie umožňuje v spojení s modulom IFT-c
testovanie vstrekovačov CR a taktiež jeho modernizácia na HH705 rozširuje jeho
funkčnosť na testovanie vstrekovačov EUI. Okrem toho je možné pri kombinácii
s HH720 testovať aj 2-stupňové vstrekovače (dvoupružinové), čo robí z prístroja
Testmaster 3 skutočne nástroj pre všestranné použitie.
7
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Zkoušečka EUI Poptest o rozměrech: 84 x 66 x 76 cm
Zkoušečka HH705 zajišťuje všechny funkce přístroje Testmaster 3. Kromě toho ji lze
použít i k testování vstřikovačů EUI. Pomocí modulu IFT-c a přístroje Stagemaster 2
lze její funkčnost rozšířit na doplňkové testování vstřikovačů Common Rail a 2stupňových vstřikovačů.
Skúšačka EUI Poptest s rozmermi: 84 x
66 x 76 cm
Skúšačka HH705 zaisťuje všetky funkcie
prístroja Testmaster 3. Okrem toho je možné
ju použiť aj k testovaniu vstrekovačov EUI.
Pomocou
modulu
IFT-c
a prístroja
Stagemaster 2 je možné jej funkčnosť
rozšíriť
na
doplnkové
testovanie
vstrekovačov Common Rail a 2-stupňových
vstrekovačov.
Modernizace přístroje Testmaster 3 EUI o
rozměrech: 60 x 52 x 50 cm
Zkoušečka HK862 představuje modernizaci
přístroje Testmaster 3 na zkoušečku HH705
EUI Poptest. Vzhledem k tomu, že se jedná
o modernizovaný výrobek, musí se vrátit
zpět společnosti Hartridge k zajištění její
montáže.
Modernizácia prístroja Testmaster 3 EUI
s rozmermi: 60 x 52 x 50 cm
Skúšačka HK862 predstavuje modernizáciu
prístroja Testmaster 3 na skúšačku HH705
EUI Poptest. Vzhľadom k tomu, že sa jedná
o modernizovaný výrobok, musí sa vrátiť
späť spoločnosti Hartridge k zaisteniu jej
montáže.
Zkoušečka Stagemaster 2 o rozměrech:
77 x 44 x 68 cm
Zkoušečka HH720 je přídavný výrobek, který
ve spojení s HH701 a HH705 umožňuje
testování
2-stupňových
vstřikovačů.
Poskytuje
velký
sortiment
předem
naprogramovaných
zkušebních
plánů
oblíbených vstřikovačů s jednoduchým i
automatickým ovládáním a jasným displejem
otvíracího tlaku trysek.
Skúšačka Stagemaster 2 s rozmermi: 77 x 44 x 68 cm
Skúšačka HH720 je prídavný výrobok, ktorý v spojení s HH701 a HH705 umožňuje
testovanie 2-stupňových vstrekovačov. Poskytuje veľký sortiment vopred
naprogramovaných skúšobných plánov obľúbených vstrekovačov s jednoduchým
i automatickým ovládaním a jasným displejom otváracieho tlaku trysiek.
8
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Řešení čisticího procesu Hartridge /
Riešenie čistiaceho procesu Hartridge
Během zkoušek, dále při opravách a předělávkách vstřikovačů a čerpadel dieselových
motorů je mimořádně důležitá schopnost zajistit maximálně efektivní čistění součástek
a jejich uchovávání v čistém prostředí. Běžné čistící zařízení se může často ukázat
jako kontraproduktivní, a proto společnost Hartridge nabízí celou řadu výrobků, které
jsou specificky určené k čištění a proplachování součástek vstřikovací soustavy
vznětových motorů.
Behom skúšok, pri opravách a prerobeniach vstrekovačov a čerpadiel dieselových
motorov je mimoriadne dôležitá schopnosť zaistiť maximálne efektívne čistenie
súčiastok a ich uchovávanie v čistom prostredí. Bežné čistiace zariadenie sa môže
často ukázať ako kontraproduktívne, a preto spoločnosť Hartridge ponúka celú škálu
výrobkov, ktoré sú špecificky určené k čisteniu a preplachovaniu súčiastok
vstrekovacej sústavy vznetových motorov.
Nádrže na čištění ultrazvukem (jsou různých velikostí, prosíme, abyste si
vyžádali další podrobnosti)
Tento sortiment nádrží je pro vstřikovače a
čerpadla ideálním řešením, neboť zajišťuje rychlý
čisticí cyklus na odstranění rázy nanesených
nečistot. Tyto nádobky se zabudovaným ohřívačem
jsou k dostání ve 3 různých velikostech pro různé
aplikace.
Nádrže na čistenie ultrazvukom (sú v rôznych
veľkostiach, prosíme, aby ste si vyžiadali ďalšie
podrobnosti)
Tento sortiment nádrží je pre vstrekovače
a čerpadlá ideálnym riešením, pretože zaisťuje
rýchly čistiaci cyklus na odstránenie razom
nanesených
nečistôt.
Tieto
nádobky
so
zabudovaným ohrievačom sú k dostaniu v 3
rôznych veľkostiach pre rôzne aplikácie.
9
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Nádrž na oplachování ultrazvukem o
rozměrech: 65 x 35 x 45 cm
HM1009 je oplachovací nádrž určená k
odstranění
uvolněných
částic
po
ultrazvukovém čistění. Tato nádrž zajišťuje
pomocí silného proplachovacího proudu
vody vynikající přípravu součástí pro mazací
mokrou opětnou montáž. Konstrukce nádrže
umožňuje její zabudování do kabinetu
Mikrodiesel, určeného k montáži v čistém
prostředí.
Nádrž na oplachovanie ultrazvukom
s rozmermi: 65 x 35 x 45 cm
HM1009 je oplachovacia nádrž určená k odstráneniu uvoľnených častíc po
ultrazvukovom čistení. Táto nádrž zaisťuje pomocou silného preplachovacieho prúdu
vody vynikajúcu prípravu súčastí pre mazaciu mokrú opätovnú montáž. Konštrukcia
nádrže umožňuje jej zabudovanie do kabinetu Mikrodiesel, určeného k montáži
v čistom prostredí.
Čistý kabinet Mikrodiesel o rozměrech:
140 x 90 x 160 cm
HM1000 zajišťuje perfektní prostředí pro
čistou opravu a montáž. S filtrací až do
velikosti částic 0,5 mikronu HM1000
poskytuje kompaktní a cenově příznivý
způsob zajištění naprosto čistého prostředí
uvnitř servisní dílny vznětových motorů s
rušným provozem.
Čistý kabinet Mikrodiesel s rozmermi: 140 x 90 x 160 cm
HM1000 zaisťuje perfektné prostredie pre čistú opravu a montáž. S filtráciou až do
veľkosti častíc 0,5 mikrónu HM1000 poskytuje kompaktný a cenovo priaznivý spôsob
zaistenia úplne čistého prostredia vo vnútri servisnej dielne vznetových motorov
s rušnou prevádzkou.
10
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Řešení Common Rail /
Riešenie Common Rail
Moderní součást systému Common Rail vznětového motoru představují produkty
vyrobené nejnovějšími technologickými postupy. Výměna těchto přesných a vysoce
konstrukčně náročných dílů je v důsledku jejich vysoké užitné hodnoty rovněž velice
drahá v případě, že se poškodí nebo přestanou fungovat. A proto není žádným
překvapením, že pro dílny, které se specializují na rychlé opravy včetně testování
těchto drahých komponentů, existují v tomto oboru cenné obchodní příležitosti. Z toho
důvodu společnost Hartridge navrhla, zkonstruovala a vyrobila samostatné kompaktní
stroje pro automatické, rychlé a komplexní testování čerpadel a vstřikovačů pro
systém Common Rail.
Modernú súčasť systému Common Rail vznetového motoru predstavujú produkty
vyrobené najnovšími technologickými postupmi. Výmena týchto presných
a konštrukčne vysoko náročných dielov je v dôsledku ich vysokej úžitkovej hodnoty
veľmi drahá v prípade, že sa poškodia alebo prestanú fungovať. A preto nie je
žiadnym prekvapením, že pre dielne, ktoré sa špecializujú na rýchle opravy, vrátane
testovania týchto drahých komponentov, existujú v tomto obore cenné obchodné
príležitosti. Z tohto dôvodu spoločnosť Hartridge navrhla, skonštruovala a vyrobila
samostatné kompaktné stroje pre automatické, rýchle a komplexné testovanie
čerpadiel a vstrekovačov pre systém Common Rail.
Zkušební stanice čerpadel Common Rail o rozměrech: 184 x 184 x 114 cm
Zkušební stanice CRp-PC poskytuje otáčky v
rozsahu od 30 ot/min do 6500 ot/min a zkušební
tlak až do hodnoty 2500 bar. Tato zkušební stanice
může v důsledku své schopnosti testovat jak v
automatickém, tak i ručním režimu, dále v důsledku
svého propojení s osobním počítačem používajícím
vlastní software Magmah zajistit testování
vstřikovacích čerpadel všech verzí, a to rychle a
snadno pro zajištění rychlé a účinné doby obrátky.
Skúšobná stanica čerpadiel Common
s rozmermi: 184 x 184 x 114 cm
Rail
Skúšobná stanica CRp-PC poskytuje otáčky v rozsahu od 30 ot/min do 6500 ot/min
a skúšobný tlak až do hodnoty 2500 bar. Táto skúšobná stanica môže v dôsledku
svojej schopnosti testovať ako v automatickom, tak aj v ručnom režime, taktiež
v dôsledku svojho pripojenia s osobným počítačom používajúcim vlastný software
Magmah, zaistiť testovanie vstrekovacích čerpadiel všetkých verzií, a to rýchlo a ľahko
pre zaistenie rýchlej a účinnej doby obrátky.
11
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Zkušební stanice vstřikovačů Common
Rail o rozměrech: 115 x 85 x 195 cm
Díky poloautomatickému hydraulickému
upínání
a
automaticky
nebo
poloautomaticky prováděným zkušebním
plánům je provoz zkušební stanice
vstřikovačů CRi-PC velice rychlý a
jednoduchý, přičemž současně zajišťuje
rychlou obrátku nejrůznějších testů. Její
výkonné počítačové rozhraní umožňuje
flexibilní možnosti zkoušek a počítačové
software je schopné měřit množství
vstřikovaného paliva, odpor cívky a reakční
dobu pro konečné provozní zkoušky až do
tlaku v hodnotě 2000 bar.
Zkušební stanice vstřikovačů Common Rail
Skúšobná
stanica
vstrekovačov
Common Rail s rozmermi: 115 x 85 x 195
cm
Vďaka poloautomatickému hydraulickému
upínaniu
a
automaticky
alebo
poloautomaticky prevádzaným skúšobným
plánom je prevádzka skúšobnej stanice
vstrekovačov CRi-PC veľmi
rýchla
a jednoduchá, pričom súčasne zaisťuje
rýchlu obrátku najrôznejších testov. Jej
výkonné počítačové rozhranie umožňuje
flexibilné možnosti skúšok a počítačový
software je schopný merať množstvo
vstrekovaného
paliva,
odpor
cievky
a reakčnú dobu pre konečné prevádzkové
skúšky až do tlaku v hodnote 2000 bar.
12
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Řešení pro specializované dieselové servisní dílny /
Riešenie pre špecializované dieselové servisné dielne
Pro zasvěcené servisní dílny, které se v oboru dieselových motorů považují za
specialisty, je nepostradatelná schopnost provádění zkoušek většiny vstřikovacích
čerpadel a vstřikovačů včas a bez jakýchkoli odkladů. A proto společnost Hartridge
vyvinula, zkonstruovala a vyrábí zkušební stanici AVM2-PC, která je charakteristická
tím, že její modulární konstrukce umožňuje přidávat potřebnou funkci, kdykoliv to bude
nezbytné. Pomocí výkonného software Magmah vyvinutého Hartridge a tvořícího
srdce této zkušební stanice lze podle přání zákazníků přizpůsobit a vytisknout jak
zkušební plány, tak i zkušební výsledky tak, aby vyhovovaly zadaným požadavkům.
Pre zasvätené servisné dielne, ktoré sa v obore dieselových motorov považujú za
špecialistov, je nevyhnutná schopnosť robenia skúšok väčšiny vstrekovacích čerpadiel
a vstrekovačov včas a bez akýchkoľvek odkladov. A preto spoločnosť Hartridge
vyvinula, skonštruovala a vyrába skúšobnú stanicu AVM2-PC, ktorá je charakteristická
tým, že jej modulárna konštrukcia umožňuje pridávať potrebnú funkciu kedykoľvek to
bude nevyhnutné. Pomocou výkonného softwaru Magmah vyvinutého Hartridge
a tvoriaceho srdca tejto skúšobnej stanice je možné podľa priania zákazníkov
prispôsobiť a vytlačiť tak skúšobné plány, ako aj skúšobné výsledky tak, aby
vyhovovali zadaným požiadavkám.
Zkušební stanice AVM2-PC o rozměrech: 191 x 114 x 209 cm
Díky flexibilitě počítačového rozhraní, dále motoru o
výkonu 20 ks a celé řadě přídavných souprav může
zkušební stanice AVM2-PC provádět zkoušky
skutečně všech typů automobilových řadových,
rotačních vstřikovacích čerpadel a čerpadel
systému Common Rail, dále vstřikovačů a systémů
EUI. Může být rovněž dodána s volitelnými
doplňkovými funkcemi, jako je fázování, dynamické
seřízení a digitální předvstřik.
Skúšobná stanica AVM2-PC s rozmermi: 191 x
114 x 209 cm
Vďaka flexibilite počítačového rozhrania, tiež
motora o výkone 20 ks a celej škály prídavných
súprav môže skúšobná stanica AVM2-PC robiť skúšky skutočne všetkých typov
automobilových radových rotačných vstrekovacích čerpadiel a čerpadiel systému
Common Rail, taktiež vstrekovačov a systémov EUI. Môže byť dodaná s voliteľnými
doplnkovými funkciami ako je fázovanie, dynamické zostrojenie a digitálny predvstrek.
13
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Základní souprava Common Rail o rozměrech: 121 x 101 x 71 cm
Základní souprava Common Rail HB378
představuje přídavný výrobek ke zkušební
stanici AVM2-PC jako základní platformu pro
testování vstřikovacích čerpadel a vstřikovačů
systému Common Rail. Systémy Common Rail
vznětových motorů pracují za velmi vysokých
tlaků a proto je souprava HB378 vybavena
vysokojakostním ochranným bezpečnostním
krytem
s
automatickým
vypínáním
a
vypouštěcím ventilem.
Základná súprava Common Rail s rozmermi:
121 x 101 x 71 cm
Základní souprava Common Rail
Základná súprava Common Rail HB378
predstavuje prídavný výrobok k skúšobnej
stanici AVM2-PC ako základnú platformu pre
testovanie
vstrekovacích
čerpadiel
a vstrekovačov systému Common Rail. Systémy
vznetových motorov Common Rail pracujú za
veľmi vysokého tlaku, a preto je súprava HB378
vybavená
vysokoakostným
ochranným Řešení zkoušek vstřikovacích
bezpečnostným
krytom
s automatickým
čerpadel Common Rail
vypínaním a vypúšťacím ventilom.
Řešení zkoušek vstřikovacích čerpadel Common Rail
Souprava HF1130 je zařízení, které se upevňuje pomocí šroubů přímo na zkušební
stanici AVM2-PC a umožňuje ovládání a zkoušky vstřikovacích čerpadel Common Rail
se všemi výhodami našich nejpokrokovějších, osobním počítačem ovládaných
zkušebních systémů. Při zkouškách čerpadel všech verzí souprava HF11309 také
umožňuje provádění kontrol odporu elektromagnetických ventilů čerpadel se
současným měřením průtoku a výkonu u výrobků vyráběných společnostmi
Continental, Delphi, Denso a Bosch.
Riešenie skúšok vstrekovacích čerpadiel Common Rail
Súprava HF1130 je zariadenie, ktoré sa upevňuje pomocou skrutiek priamo na
skúšobnú stanicu AVM2-PC a umožňuje ovládanie a skúšky vstrekovacích čerpadiel
Common Rail so všetkými výhodami našich najpokrokovejších, osobným počítačom
ovládaných skúšobných systémov. Pri skúškach čerpadiel v režime „Všetky verzie“,
súprava HF11309 taktiež umožňuje kontrolovanie odporu elektromagnetických
ventilov čerpadiel so súčasným meraním prietoku a výkonu pri výrobkoch vyrábaných
spoločnosťami Continental, Delphi, Denso a Bosch.
14
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Řešení zkoušek vstřikovačů Common Rail
Souprava HK900 je zařízení, které pracuje v
součinnosti se soupravou HF1130 (zkoušky čerpadel
CR) a se soupravou HB378 (základní souprava) jako
speciální přídavný výrobek ke zkušební stanici AVM2PC k testování vstřikovačů CR. S volitelnou soupravou
na měření zpětného toku a s různým příslušenstvím
vstřikovačů souprava HK900 představuje komplexní
diagnostiku pro optimální výkonnost vstřikovačů.
Riešenie skúšok vstrekovačov Common Rail
Súprava HK900 je zariadenie, ktoré pracuje v súčinnosti so súpravou HF1130 (skúšky
čerpadiel CR) a so súpravou HB378 (základná súprava) ako špeciálny prídavný
výrobok k skúšobnej stanici AVM2-PC k testovaniu vstrekovačov CR. S voliteľnou
súpravou na meranie spätného toku a s rôznym príslušenstvom vstrekovačov súprava
HK900 predstavuje komplexnú diagnostiku pre optimálnu výkonnosť vstrekovačov.
Řešení zkoušek systémů EUI / EUP
Za účelem uspokojení požadavků trhu na provádění
servisních zkoušek systémů EUI/EUP společnost
Hartridge zkonstruovala a vyrábí soupravu HK870 a
celou řadu dalších souprav používaných při zkouškách
na zkušební stanici AVM2-PC. Souprava HK870 tím,
že kromě jiného obsahuje montážní sestavu vačkové
skříně s upínacím systémem pro upínací přípravky
vstřikovačů a řídící skříňku, je mimořádně vhodná pro
provozní zkoušky za ztížených provozních podmínek.
Možnost instalace univerzálního a autorizovaného
dynamometru
poskytuje
další
bezkonkurenční
funkčnost spočívající v regulaci vnitřního vstřikovacího
tlaku a určení okamžiku vstřiku.
Riešenie skúšok systémov EUI / EUP
Za účelom uspokojenia požiadaviek trhu na
prevádzkovanie servisných skúšok systémov EUI/EUP
spoločnosť Hartridge skonštruovala a vyrába súpravu
HK870 a celú škálu ďalších súprav používaných pri
skúškach na skúšobnej stanici AVM2-PC.
Súprava HK870 tým, že okrem iného obsahuje montážnu zostavu vačkovej skrine
s upínacím systémom pre upínacie prípravky vstrekovačov a riadiacu skrinku, je
mimoriadne vhodná pre prevádzkové skúšky za sťažených prevádzkových podmienok.
Možnosť inštalácie univerzálneho a autorizovaného dynamometru poskytuje ďalšiu
bezkonkurenčnú funkčnosť spočívajúcu v regulácii vnútorného vstrekovacieho tlaku
a určenia okamžiku vstreku.
15
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Testování tradičních palivových soustav /
Testovanie tradičných palivových sústav
Současně s podporou nejnovější generace palivových vstřikovacích systémů Common
Rail a elektronicky řízených systémů čerpadlo-tryska (EUI) existuje i velký celosvětový
trh pro provádění zkoušek konvenčních palivových vstřikovacích soustav. Společnost
Hartridge zajišťuje dodávky několika výrobků, které jsou specificky určeny na testování
tradičních dieselových systémů a které současně umožňují specializovaným servisním
dílnám dobře vydělávat na obchodních příležitostech dostupných na tomto
prosperujícím trhu.
Spolu s podporou najnovšej generácie palivových vstrekovacích systémov Common
Rail a elektronicky riadených systémov čerpadlo-tryska (EUI), existuje aj veľký
celosvetový trh pre skúšanie konvenčných palivových vstrekovacích sústav.
Spoločnosť Hartridge zaisťuje dodávky niekoľkých výrobkov, ktoré sú špecificky
určené na testovanie tradičných dieselových systémov, a ktoré zároveň umožňujú
špecializovaným servisným dielňam dobre zarábať na obchodných príležitostiach
dostupných na tomto prosperujúcom trhu.
Zkušební stanice AVM Majestic o rozměrech: 191 x 114 x 209 cm
Zkušební stanice AVM Majestic je určena k
testování rotačních a řadových čerpadel a
zajišťuje podrobné výsledky a vynikající
funkčnost.
Pomocí
vysokého
točivého
momentu a motoru o výkonu 10 ks, dále 8
válcového pokročilého vizuálního dávkování a
kompaktních rozměrů poskytuje tato zkušební
stanice vynikající a cenově dostupné řešení
zkoušek vstřikovacích čerpadel.
Skúšobná
stanica
AVM
s rozmermi: 191 x 114 x 209 cm
Majestic
Skúšobná stanica AVM Majestic je určená k testovaniu rotačných a radových čerpadiel
a zaisťuje podrobné výsledky a vynikajúcu funkčnosť. Pomocou vysokého točivého
momentu a motora s výkonom 10 ks, a tiež 8 valcového pokročilého vizuálneho
dávkovania a kompaktných rozmerov poskytuje, táto skúšobná stanica vynikajúce
a cenovo dostupné riešenie skúšok vstrekovacích čerpadiel.
16
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Mechanické zkušební stanice Pumpmaster (PM808/812) o
rozměrech: 79 x 80 x 205 cm
Zkušební stanice PM808 a 812 jsou samostatné mechanické
zkušební stanice obsahující elektromotor na střídavý proud o
výkonu 8 ks, selektivní volbu 8 nebo 12 válcových nádob a
fázování tlaku až do hodnoty 50 bar. Tyto zkušební stanice
zajišťují cenově příznivé, rychlé a snadné řešení zkoušek
čerpadel.
Mechanické skúšobné stanice Pumpmaster (PM808/812)
s rozmermi: 79 x 80 x 205 cm
Skúšobné stanice PM808 a 812 sú samostatné mechanické
skúšobné stanice obsahujúce elektromotor na striedavý prúd
s výkonom 8 ks, selektívnu voľbu 8 alebo 12 valcových nádob
a fázovanie tlaku až do hodnoty 50 bar. Tieto skúšobné
stanice zaisťujú cenovo priaznivé, rýchle a jednoduché
riešenie skúšok čerpadiel.
Elektronické zkušební stanice Pumpmaster (PM1008/2012)
o rozměrech: 104 x 196 x 205 cm
Vyjádřeno metaforou, jedná se o velkého bratra mechanických
stanic Pumpmaster poskytujícího naprosto stejné funkce,
avšak s doplňkovou výhodou použití elektromotoru na
stejnosměrný proud o výkonu buďto 10 ks nebo 20 ks. Pomocí
motoru s přímým pohonem a systému elektronické zpětné
vazby zkušební stanice PM1008/2012 představují kvalitní
metodu testování širokého sortimentu jak řadových, tak i
rotačních čerpadel.
Elektronické
skúšobné
stanice
Pumpmaster
(PM1008/2012) s rozmermi: 104 x 196 x 205 cm
Obrazne povedané, jedná sa o veľkého brata
mechanických staníc Pumpmaster poskytujúceho úplne rovnaké funkcie, avšak s doplnkovou
výhodou použitia elektromotoru na rovnomerný prúd s výkonom buďto 10 ks alebo 20 ks. Pomocou
motora s priamym pohonom a systému elektronickej spätnej väzby skúšobnej stanice PM
1008/2012 predstavujú kvalitnú metódu testovania širokého sortimentu ako radových, tak aj
rotačných čerpadiel.
Srovnávací zkušební stanice hydraulických vstřikovačů
o rozměrech: 120 x 116 x 205 cm
Srovnávací zkušební stanice HA230 zkonstruovaná specificky na
testování hydraulických systémů čerpadlo-tryska (HEUI) je skutečně
mistrem v tomto oboru. Je rovněž k dostání její volitelná
modernizace (HJ042), která umožňuje provádění zkoušek
vstřikovačů 6L, V6 a V8 společnosti Siemens. Svou schopností
provádět komplexní soubor testů až u 4 vstřikovačů HEUI najednou
představuje zkušební stanice HA230 nepostradatelné zařízení pro
servisní dílny vznětových motorů.
Porovnávacia
skúšobná
stanica
hydraulických
vstrekovačov s rozmermi: 120 x 116 x 205 cm
Porovnávacia skúšobná stanica HA230 skonštruovaná špecificky na
testovanie hydraulických systémov čerpadlo-tryska (HEUI) je
skutočne majstrom v tomto obore. Je dostať taktiež jej voliteľná
modernizácia (HJ042), ktorá umožňuje skúšanie vstrekovačov 6L,
V6 a V8 spoločnosti Siemens. Svojou schopnosťou robiť komplexný
súbor testov až u 4 vstrekovačov HEUI naraz, predstavuje skúšobná
stanica HA230 nevyhnutné zariadenie pre servisné dielne
vznetových motorov.
17
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Řešení Cummins / Riešenie Cummins
Kalibrátor vstřikovačů PT Cummins o rozměrech: 136 x 93 x 166 cm
Kalibrační zařízení HA290 zkonstruované a vyráběné výlučně pro zkoušky
vstřikovačů PT Cummins zajišťuje mimořádně přesné a rychlé provádění zkoušek bez
používání vzorových vstřikovačů. Inovační upínací metoda aplikovaná na HA290 a
představující autorizované řešení umožňuje rychlé a snadné testování PT vstřikovačů
Cummins.
Kalibrátor vstrekovačov PT Cummins
s rozmermi: 136 x 93 x 166 cm
Kalibračné zariadenie HA290 skonštruované
a vyrábané
výhradne
pre
skúšky
vstrekovačov
PT
Cummins,
zaisťuje
mimoriadne presné a rýchle robenie skúšok
bez používania vzorových vstrekovačov.
Inovačná upínacia metóda aplikovaná na
HA290 - predstavujúca autorizačné riešenie,
umožňuje rýchle a jednoduché testovanie PT
vstrekovačov Cummins.
Zkušební stanice čerpadel PT Cummins
Zkušební stanice HA123 zkonstruovaná a
vyráběná specificky pro aplikace Cummins je
schopná zajistit zkoušky všech typů čerpadel
PT včetně vysokoprůtokových čerpadel,
čerpadel AFC a čerpadel osazených
aneroidními
ventily.
HA123
byla
zkonstruovaná
k
optimálnímu
pohodlí
operátora a zajišťuje rychlý, avšak nicméně
důkladný zkušební režim pro tato tržně
specifická čerpadla. Pro případy méně
častého používání je k dispozici přenosná
zkušební jednotka HF491, která zajišťuje
všechny funkce poskytované zkušební stanicí
čerpadel PT HA123, přičemž můžete využít
hnací sílu vaší stávající zkušební stanice.
Skúšobná stanica čerpadiel PT Cummins
Skúšobná stanica HA123 skonštruovaná
a vyrábaná špecificky pre aplikácie Cummins
je schopná zaistiť skúšky všetkých typov
čerpadiel PT, vrátane
vysokoprietokových
čerpadiel,
čerpadiel
AFC
a čerpadiel
vsadených aneroidnými ventilmi. HA123 bola
skonštruovaná
k optimálnemu
pohodliu
operátora a zaisťuje rýchly, avšak nemenej
dôkladný skúšobný režim pre tieto trhovo špecifické čerpadlá. Pre prípady menej
častého používania je k dispozícii prenosná skúšobná jednotka HF491, ktorá zaisťuje
všetky funkcie poskytované skúšobnou stanicou čerpadiel PT HA123, pričom môžete
využiť hnaciu silu vašej nastávajúcej skúšobnej stanice.
18
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Zkoušení jakosti Hartridge /
Skúšanie akosti Hartridge
Monitor na sledování kvality paliva o rozměrech
přibližně 260 x 120 x 260 mm
Monitor na sledování kvality paliva FQM-20 je
robustní přenosný přístroj určený pro použití jak v
terénu, tak i v servisní dílně. S integrovaným
čerpadlem a přívodní a zpětnou hadicí je monitor
FQM-20 schopen testovat vzorky motorové nafty
odebrané ze zásobních nádrží, ze zkušebních stanic
nebo dokonce přímo z motorů na obsah
znečišťujících částic, a to s maximální flexibilitou.
Monitor na sledovanie kvality paliva s rozmermi približne 260 x 120 x 260 mm
Monitor na sledovanie kvality paliva FQM-20 je robustný prenosný prístroj určený pre
použitie ako v teréne, tak aj v servisnej dielni. S integrovaným čerpadlom a prívodnou
a spätnou hadicou je monitor FQM-20 schopný testovať vzorky motorovej nafty
odobraté zo zásobných nádrží, zo skúšobných staníc, alebo dokonca priamo
z motorov na obsah znečisťujúcich častíc, a to s maximálnou flexibilitou.
Kouřoměr o rozměrech: 92 x 44 x 62 cm
Kouřoměr, který se vyznačuje malou hmotností a
kompaktností, lze provozovat jednou osobou všude
tam, kde je třeba změřit emise výfukových plynů jak
v případech volné akcelerace, tak za stabilního
nepřetržitého chodu motoru. Ovládá se pomocí
klávesnice s funkčními a numerickými klávesami a je
vybaven LCD displejem zobrazujícím automaticky
všechny parametry, které jsou mimo toleranční
hodnoty.
Dymomer s rozmermi: 92 x 44 x 62 cm
Dymomer, ktorý sa vyznačuje malou hmotnosťou
a kompaktnosťou, je možné obsluhovať jednou
osobu všade tam, kde je potrebné zmerať emisie
výfukových
plynov
ako
v prípadoch
voľnej
akcelerácie, tak za stabilného nepretržitého chodu
motora. Ovláda sa pomocou klávesnice s funkčnými
a numerickými klávesmi a je vybavený LCD
displejom
zobrazujúcim
automaticky
všetky
parametre, ktoré sú mimo tolerančné hodnoty.
19
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Měřič pevných částic (sazí)
Měřič pevných částic (sazí) HPM-50 je určen
k testování hladin pevných částic v sektoru
trhu autopříslušenství motorových vozidel.
Na rozdíl od tradičních kouřoměrů je přístroj
HPM-50 schopen rozlišovat mezi NO2 a
pravými pevnými částicemi, což z něj činí
odzkoušené
řešení
budoucnosti
pro
testování emisí výfukových plynů.
Merač pevných častíc (sadzí)
Merač pevných častíc (sadzí) HPM-50 je určený k testovaniu hladín pevných častíc
v sektore trhu autopríslušenstva motorových vozidiel. Na rozdiel od tradičných
dymometrov je prístroj HPM-50 schopný rozlišovať medzi NO2 a pravými pevnými
časticami, čo z neho robí odskúšané riešenie budúcnosti pre testovanie emisií
výfukových plynov.
Zkušební stanice kompresorů klimatizace
o rozměrech: 127 x 100 x 176 cm
Zkušební stanice kompresorů klimatizace
HA7-AC
zajišťuje
cenově
příznivé,
jednoduché a flexibilní testování kompresorů
klimatizace na trhu autopříslušenství. HA7AC, která obdržela autorizaci společnosti
Denso měří výtlak, netěsnost ventilů a
odsávání za účelem zajištěné komplexní
diagnostiky vadných, opravených nebo
předělaných kompresorů.
Skúšobná
stanica
kompresorov
klimatizácie s rozmermi: 127 x 100 x 176
cm
Skúšobná stanica kompresorov klimatizácie HA7-AC zaisťuje cenovo priaznivé,
jednoduché
a flexibilné
testovanie
kompresorov
klimatizácie
na
trhu
autopríslušenstva. HA7-AC, ktorá obdržala autorizáciu spoločnosti Denso, meria
výtlak, netesnosť ventilov a odsávanie za účelom zaistenia komplexnej diagnostiky
vadných, opravených alebo prerobených kompresorov.
20
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Železniční, lodní a vojenské aplikace /
Železničné, lodné a vojenské aplikácie
Společnost Hartridge zajišťuje výrobu a dodávky celé řady standardních
a speciálních zkušebních stanic, které vyhovují těžkým provozním
podmínkám a nárokům na vysokou dodávku paliva železničních,
lodních a vojenských aplikací. Sortiment zkušebních stanic, který začíná
u zkušební stanice HA4500, zahrnuje 8/12/18 linkové odměrky, 12
linkové digitální dávkování SPM, jakož i dávkování do jednotlivých válců.
K dispozici je rovněž rozsáhlý sortiment čerpadlových souprav,
vačkových skříní a upínacích přípravků, které lze navíc také modifikovat
podle specifických požadavků, a to za využití našeho zákaznického
servisu vznětových motorů.
Spoločnosť Hartridge zaisťuje výrobu a dodávky celej škály
štandardných a špeciálnych skúšobných staníc, ktoré vyhovujú ťažším
prevádzkovým podmienkam a nárokom na vysokú dodávku paliva
železničných, lodných a vojenských aplikácií. Sortiment skúšobných
staníc, ktorý začína pri skúšobnej stanici HA4500, zahŕňa 8/12/18
linkové odmerky, 12 linkové digitálne dávkovanie SPM, ako aj
dávkovanie do jednotlivých valcov. K dispozícii je tiež rozsiahly
sortiment čerpadlových súprav, vačkových skríň a upínacích prípravkov,
ktoré je možné naviac modifikovať podľa špecifických požiadaviek, a to
za využitia nášho zákazníckeho servisu vznetových motorov.
21
Katalog výrobků / Katalóg výrobkov
Zakázkové výrobky
Zákazkové výrobky
V případě, že máte specifické zkušební požadavky, může společnost
Hartridge vyrobit zakázkovou zkušební stanici, která bude plně
vyhovovat vašim potřebám. Náš odborně zdatný a zkušený technický a
výrobní personál vyprojektuje, zkonstruuje a vyrobí předmětné zařízení
na zakázku tak, aby vyhovělo vzájemně dojednaným technickým
podmínkám. Naše portfolio zakázkových zařízení se také použilo ve
vývoji technologií, jako jsou například vysokotlaké rotační systémy,
systémy Common Rail a elektronicky řízené systémy čerpadlo-tryska.
V prípade, že máte špecifické skúšobné požiadavky, môže spoločnosť
Hartridge vyrobiť zákazkovú skúšobnú stanicu, ktorá bude plne
vyhovovať vašim potrebám. Náš odborne zdatný a skúsený technický
a výrobný personál vyprojektuje, skonštruuje a vyrobí predmetné
zariadenie na zákazku tak, aby vyhovel vzájomne dojednaným
technickým podmienkam. Naše portfolio zákazkových zariadení sa
taktiež použilo vo vývoji technológií ako sú napríklad vysokotlakové
rotačné systémy, systémy Common Rail a elektronicky riadené systémy
čerpadlo-tryska.
Zkušební stanice vyrobená na zakázku
22
Download

Katalog ke stažení ve formátu PDF