TEMATICKÉ OKRUHY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH CHEMICKÝCH
A POTRAVINÁRSKYCH PREDMETOV
TEORETICKÉ ZÁKLADY VÝCHOVY, VZDELÁVANIA
A ODBORNÉHO VÝCVIKU
1. časť: PEDAGOGICKÉ DISCIPLÍNY
1. Výchovno-vzdelávacia sústava a školský systém v SR
Vymedzenie a charakteristika systémov: predškolskej výchovy, základného školstva,
stredného školstva (gymnáziá, SOŠ, SOU), vysokého školstva. Charakteristika výchovy
vo voľnom čase, terciárna sféra celoživotného vzdelávania. Vysvetlenie úloh, cieľov
a perspektív výchovno-vzdelávacieho systému v SR v dokumente MILÉNIUM.
2. Syntetizujúci pohľad na komplex funkcií školy. Ich základná charakteristika. Vyselektovanie ich slabých a silných stránok
Analýza základných funkcií školy: funkcia akulturácie, selektívna, výchovno-vzdelávacia,
kvalifikačná, socializačná a humanizačná. Vymedzenie pojmu kultúra školy, poukázanie
na význam kľúčových prvkov kultúry školy.
3. Modely riadenia škôl a štruktúra procesu ich riadenia
Vplyv modelu riadenia na kultúru školy a úspešnosť výchovno-vzdelávacieho procesu.
Analýza modelov racionálneho riadenia, subjektívneho riadenia, liberálneho riadenia, humánneho riadenia, postmoderného riadenia, politického riadenia.
Charakteristika procesov: plánovania, organizovania, vedenia ľudí, kontroly, hodnotenia
a rozhodovania.
4. Štýly riadenia školy – marketing v školských podmienkach
Zhodnotenie štýlov riadenia školy vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy, žiakom a okoliu školy. Charakteristika a analýza štýlov riadenia: demokratický, liberálny,
autokratický. Charakteristika funkcie, úlohy a metódy marketingu v podmienkach školy
a školských zariadení.
5. Škola ako významný činiteľ rozvoja osobnosti
Vymedzenie základných pojmov: škola, verejná škola, súkromná škola, cirkevná škola, alternatívna škola. Charakteristika personalizačnej, kvalifikačnej, socializačnej a integračnej
funkcie školy. Klíma školy, kvalita školy a aktivita školy. Škola a jej vzťahy s rodinou
a verejnosťou.
6. Rodina ako významný činiteľ rozvoja osobnosti
Rodina ako primárna výchovná inštitúcia. Charakteristika rodiny a funkcie rodiny. Typy
rodiny. Štýly a modely výchovy v rodine. Negatívne tendencie v rodinnej výchove. Výchovné ťažkosti spôsobené rodinným prostredím a ich odstraňovanie. Pedagogika rodinného života, jej obsah a ciele. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Spolupráca rodiny so
školou.
7. Základné kategórie výchovy: cieľ – obsah – zásady – formy – metódy – prostriedky
výchovy a vzdelávania
Vymedzenie základných pojmov: cieľ, obsah, zásady, formy, metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania, ich vzťah a determinácia. Ciele výchovy – charakteristika a klasifikácia (všeobecné – konkrétne). Taxonómie cieľov a ich funkcie. Ciele vzdelávania. Obsah
výchovy a vzdelávania. Obsahové prvky výchovy (rozumový, mravný, estetický, telesný,
ekologický, pracovný). Obsah vzdelávania: vedomosti – zručnosti – návyky – postoje.
Obsahová a procesuálna analýza foriem, metód a prostriedkov výchovy a vzdelávania.
8. Teoretické základy vyučovacieho procesu
Vymedzenie základných pojmov: vyučovanie, vyučovací proces, prvky edukácie – učiteľ
a žiak (subjekt a objekt výchovy, edukátor a edukant).
Analýza spoločenských, gnozeologických, psychologických a logických základov vyučovacieho procesu. Charakteristika jednotlivých etáp (fáz) vyučovacieho procesu. Vyučovanie ako syntéza vzdelávania a výchovy.
9. Ciele a obsah vyučovacieho procesu
Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania. Špecifické (konkrétne) ciele vyučovacieho procesu. Taxonómie cieľov – Bloomova taxonómia kognitívnych funkcií, Krathwohlova taxonómia afektívnych cieľov. Obsah vzdelávania. Učebné plány, učebné osnovy, učebnice,
cvičebnice. Učivo a jeho štruktúra. Kritériá pre výber obsahu učiva. Súčasné kurikulárne
trendy v štátoch OECD a EU. Štandardy a ich charakteristika, obsahové a výkonové štandardy.
10. Didaktické zákonitosti. Vyučovacie zásady
Vymedzenie základných pojmov: zásady vo výchovno-vzdelávacom procese. Historický
vývoj: J. A. Komenský, J. J. Rousseau, H. Pestalozzi. Charakteristika najfrekventovanejších vyučovacích zásad: uvedomelosť, aktivita, názornosť, postupnosť, sústavnosť, trvácnosť, individuálny prístup, primeranosť, vedeckosť. Interpretácia a praktické použitie
uvedených vyučovacích zásad. Problematika komplexnosti a systémovosti v používaní didaktických zákonitostí.
11. Didaktické metódy – ich klasifikácia a charakteristika. Niektoré novšie vyučovacie
metódy a koncepcie vyučovania
Vymedzenie základných pojmov: vyučovacia metóda – koncepcia vyučovania. Klasifikácia didaktických metód: podľa prameňov poznania, podľa aktivity a samostatnosti žiakov,
podľa myšlienkových operácii, podľa etáp výchovno-vzdelávacieho procesu (motivačné,
expozičné, fixačné, diagnostické a klasifikačné). Charakteristika niektorých vyučovacích
koncepcií: kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie, mozgovokompatibilné učenie, konštruktivizmus, modulárno-kreditový systém vyučovacieho procesu.
12. Organizačné formy vyučovania. Vyučovacia hodina a sústavy vyučovacích hodín.
Vychádzka, exkurzia, práce v laboratóriách. Kvalita vyučovacieho procesu
Vymedzenie organizačných foriem vyučovania. História: triedno-hodinový systém, daltonský plán, winetská sústava: individuálne formy vyučovania. Analýza vyučovacej hodiny. Sústava vyučovacích hodín. Základné a kombinované vyučovacie hodiny. Vzdelávanie a výchova v málotriednych školách. Problémy integrácie a segregácie žiakov. Príprava
učiteľa na vychádzku a exkurziu. Kvalita výchovy a vzdelávania v štátoch OECD a EU
(indikátory kvality).
13. Základy pedagogickej diagnostiky
Predmet pedagogickej diagnostiky. Vymedzenie základných pojmov. Diagnostika
v školskej praxi. Funkcie a úlohy školskej diagnostiky. Analýza jednotlivých metód pedagogickej diagnostiky a kritéria ich rozdelenia. Vzťah učiteľ a žiak v priebehu výchovnovzdelávacieho procesu a pri diagnostikovaní úrovne vedomostí žiakov. Vysvetliť proces:
diagnóza + prognóza = opatrenie. Zdôvodnenie požiadaviek na použitie diagnostické metódy.
14. Charakteristika, predmet a vymedzenie obsahu sociálnej patológie
Charakteristika, predmet a obsah sociálnej patológie. Vzťah sociálnej deviácie a sociálnej
patológie. Patologické javy, ich charakteristika a typológia.
15. Vandalizmus, záškoláctvo, násilie na deťoch
Vandalizmus ako sociálny jav. Vandalizmus ako životný štýl. Príčiny vandalizmu mládeže, prevencia a možnosti intervencie. Záškoláctvo – charakteristika, príčiny. Prevencia
a možnosti intervencie. Násilie páchané na deťoch – charakteristika, príčiny násilia, typológia. Charakteristika agresora. Charakteristika obete. Možnosti prevencie a intervencie.
Násilie, príčiny a druhy násilia v škole. Vplyv násilia na žiaka a reakcia obete násilia. Násilie páchané na učiteľoch. Možnosti prevencie násilia v škole.
16. Závislosti, charakteristika, príčiny, prevencia a možnosti intervencie
Závislosť ako spoločenský jav – charakteristika a príčiny. Závislosť na hazardných hrách.
Alkoholizmus. Tabakizmus. Pasívne fajčenie tabakových výrobkov. Účinok patologického hráčstva, alkoholizmu a tabakizmu na ľudský organizmus. Prevencia a možnosti intervencie.
17. Drogy ako spoločenský a interdisciplinárny problém
Drogové závislosti – droga, typológia drog, drogová závislosť, toxikománia. Charakteristika a štádiá drogovej závislosti. Účinky na ľudský organizmus. Osobitosti drogovej závislosti dospievajúcich. Príčiny konzumácie legálnych a nelegálnych drog. Prevencia drogovej závislosti u detí a mládeže. Konzumácia nelegálnych drog. Typológia a vplyv nelegálnych drog na ľudský organizmus. Prevencia konzumácie nelegálnych drog.
18. Zločinnosť ako spoločenský problém
Charakteristika kriminológie, kriminality, kriminalitistiky, penológie, viktimológie. Kriminalita na Slovensku. Príčiny páchania trestnej činnosti, typológia trestných činov, typológia páchateľov trestných činov. Prevencia kriminality – primárna, sekundárna, terciárna
prevencia. Spôsoby sankcionovania a metódy prevýchovy páchateľov trestnej činnosti.
Literatúra:
BADURÍKOVÁ, Z., BAZALIKOVÁ, J., KOMPOLT, P., TIMKOVÁ, B. Školská pedagogika. Bratislava : UK, 2001.
ČECH, S., ŘEZNÍČEK, M. Zločin kolem nás. Praha : Melantrich, 1997.
HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha : Portál, 2002.
JANÍK, A., DUŠEK, K. Drogy a společnost. Praha : Avicenum, 1990.
OBDRŽÁLEK, Z., HORVÁTHOVÁ, K. a kol. Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN, 2004.
ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patológia. Bratislava : Veda, 1990.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.
PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 1997.
SEJČOVÁ, Ľ. Deti, mládež a delikvencia. Bratislava : Album, 2002.
TUREK, I. Inovácie v didaktike. Bratislava : MC, 2003.
VANIŠ, I., SIROTOVÁ, M., RUČKOVÁ, G. Úvod do pedagogiky. Bratislava : Veda, 2000.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ., KAČÁNI, V. Základy školskej pedagogiky. Bratislava : IRIS, 2000.
ZELINA, M. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Bratislava : IRIS, 1995.
TEMATICKÉ OKRUHY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH CHEMICKÝCH
A POTRAVINÁRSKYCH PREDMETOV
TEORETICKÉ ZÁKLADY VÝCHOVY, VZDELÁVANIA
A ODBORNÉHO VÝCVIKU
2. časť: PSYCHOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ DISCIPLÍNY
1. Psychológia ako veda: vývin a predmet psychológie
Filozofické predpoklady vzniku psychológie ako samostatnej vedy. Predpoklady vzniku
psychológie v oblasti biologických vied. Koncepcia psychológie podľa Wundta. Reakcie
na Wundtovu koncepciu. Systém psychologických vied.
2. Metódy psychológie, ich základné charakteristiky
Všeobecná charakteristika vedeckej metódy. Charakteristika jednotlivých metód.
3. Poznávacie procesy a ich charakteristika 1
Pojem analyzátora. Pocity a vnemy, druhy pocitov, porovnanie pocitu a vnemu. Všeobecná charakteristika vnímania. Vnímanie priestoru, času a pohybu.
4. Poznávacie procesy a ich charakteristika 2
Všeobecná charakteristika myslenia, formy myslenia a myšlienkové operácie. Pamäť
(všeobecná charakteristika, druhy podľa rozličných kategórií). Predstavy pamäti
a predstavy fantázie – porovnanie, charakteristika jednotlivých druhov fantázie a význam
fantázie. Pozornosť (všeobecná charakteristika, druhy a vlastnosti pozornosti).
5. Vymedzenie pojmu „osobnosť“ a prístupy k osobnosti z hľadiska rozličných odborov a psychologických škôl
Introgénne koncepcie – typologické a psychoanalytické. Behaviorálne koncepcie. Psychologické rodové rozdiely osobnosti („gender“).
6. Štruktúra osobnosti a jej vlastnosti
Schopnosti, vlohy, podmienky rozvíjania schopnosti. Charakter – charakterové črty. Dynamika osobnosti. Pojem temperamentu a vybrané typológie temperamentu (Pavlov, Jung,
Kretschmer).
7. Psychologické aspekty motivácie činnosti
Základné motivačné činitele, ich klasifikácia a hierarchia. Motivácia a sebautváranie. Vôľa – vôľové konanie a vlastnosti vôle. Postoje – zložky, zmeny postojov. Hodnoty – ašpirácie a záujmy.
8. Emócie a city
Charakteristika emócií a citov (resp. nižších a vyšších citov). Charakteristika vyšších citov
a ich druhy. Vlastnosti citov. Citové stavy (afekty, nálady, vášne). Emocionálna inteligencia.
9. Všeobecné otázky vývinovej psychológie
Predmet vývinovej psychológie a determinanty psychického vývinu. Vzťah učenia
a zrenia. Vývinové zmeny. Periodizácia psychického vývinu (Erikson).
10. Psychologická charakteristika dieťaťa v období predškolského veku
Najvýznamnejšie vývinové úlohy z pohľadu niektorých vývinových teórií. Osobnosť – od
egocentrizmu a negativizmu k socializácii (sociomorálny vývin). Špecifiká poznávacích
procesov a reči. Predstavivosť, kresba, hra.
11. Psychologická charakteristika dieťaťa v období mladšieho školského veku
Školská zrelosť, pripravenosť a adaptácia na školu. Vývin myslenia a reči. Socializácia.
Pociťovanie a vnímanie.
12. Psychologická charakteristika obdobia puberty a adolescencie
Sociálny vývin. Vývin vyšších citov. Vývin myslenia. Reč a jej charakteristiky v období
puberty a adolescencie.
13. Kognitívny vývin
Piagetova teória kognitívneho vývinu. Vygotského teória kognitívneho vývinu.
14. Socio-morálny vývin
Spoločnosť a morálka. Morálne normy a hodnoty. Morálne usudzovanie a morálne správanie. Teórie morálneho vývinu Piageta a Kohlberga.
15. Fyziologický vývin – vekové zvláštnosti a správny vývin opornej a pohybovej sústavy
Vymedzenie základných pojmov: spojivové tkanivo (väzivo, chrupavka, kosť), svalové
tkanivo (priečne pruhovaná svalovina, hladký sval, svalovina srdca), vývoj a rast kostí, osteoporóza, krivica, skolióza, plochá noha, fyzikálne vlastnosti svalov a svalová práca.
16. Funkcia a význam zmyslových analyzátorov v procese vyučovania, poruchy zmyslových orgánov.
Vymedzenie základných pojmov: zrakový a polohovosluchový ústroj, podstata videnia,
choroby zraku (ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus), podstata vnímania sluchu,
choroby sluchového orgánu (nedoslýchavosť, zápal stredného ucha), starostlivosť o zrak
a sluch.
17. Psychologická charakteristika učenia
Vymedzenie pojmu učenie z pohľadu teórií učenia. Druhy a zákony učenia. Charakteristiky učenia (učenie v školskom kontexte, koncepcia učenia a vyučovania).
18. Psychologická charakteristika tvorivosti
Vymedzenie pojmu, faktory tvorivosti. Fázy tvorivého procesu. Vzťah tvorivosti
a inteligencie. Nadaný žiak v škole (vzťah k ostatným žiakom, k učiteľom a naopak).
19. Neprospievajúci žiak
Charakteristika neprospievajúceho žiaka. Príčiny neprospievania. Prístupy učiteľa
k neprospievajúcemu žiakovi.
20. Výchovné pôsobenie
Psychické pôsobenie a reakcie na toto pôsobenie. Psychologická charakteristika výchovného pôsobenia.
21. Farebná úprava pracoviska. Hluk a pracovná činnosť
Význam farebnej úpravy pracoviska. Faktory, ktoré treba zohľadniť pri farebnej úprave
pracoviska. Význam farieb v úrazovej prevencii. Pôsobenie hluku na človeka podľa pásiem hluku. Trojaký účinok hluku na človeka.
22. Záťaž a únava
Čo je to záťaž a aké sú jej zdroje? Záťažové faktory v mimopracovnej sfére. V akých oblastiach sa záťaž prejavuje? Druhy a hlavné prejavy únavy.
Literatúra:
ATKINSONOVÁ, R., L. et al. Psychologie. Praha : Victoria, 1995.
ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2001.
DROBNÁ, M., DROBNÝ, I. Vývinová antropológia. Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK,
1980.
ĎURIČ, L., GRÁC, J., ŠTEFANOVIČ, J. Pedagogická psychológia. Bratislava : Jaspis, 1999.
FÁBRY, R. Vybrané kapitoly z psychológie práce. Bratislava : MPC, 1997.
JAKABČIC, I. Základy vývinovej psychológie. Bratislava : IRIS, 2002.
NÁKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha : Academia, 1998.
PARDEL, T., BOROŠ, J. Základy všeobecnej psychológie. Bratislava : SPN, 1975.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000.
TEMATICKÉ OKRUHY PRE ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
V BAKALÁRSKOM ŠTUDIJNOM PROGRAME
UČITEĽSTVO PRAKTICKÝCH CHEMICKÝCH
A POTRAVINÁRSKYCH PREDMETOV
TEORETICKÉ ZÁKLADY VÝCHOVY, VZDELÁVANIA
A ODBORNÉHO VÝCVIKU
3. časť: TEÓRIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
1. Stredné odborné školstvo v SR
Systém stredoškolského odborného vzdelávania v SR, učebné a študijné odbory, medzinárodná klasifikácia ISCED.
2. Didaktika odborných predmetov ako vedná disciplína
Definícia, pramene, charakteristika, predmet, úlohy a členenie didaktiky, didaktická
transformácia v odbornom vzdelávaní.
3. Ciele vyučovacieho procesu v odbornom vzdelávaní
Definícia, rozdelenie, taxonómia cieľov v odbornom vzdelávaní (Bloomova taxonómia,
Taxonómia podľa Nemierka), postup pri určovaní špecifických cieľov.
4. Výber a usporiadanie učiva v odbornom vzdelávaní
Definícia pojmu kurikulum, učivo, základné učivo, obsah vyučovania, konkretizácia obsahu vzdelávania, štandardy, učebnice v odbornom vzdelávaní.
5. Materiálové výučbové prostriedky vo vyučovaní odborných predmetov
Rozdelenie UP, funkcia UP, materiálovo-technické prostriedky v OVP, optimálny výber
didaktickej techniky.
6. Didaktické zásady v OVP (odborné vzdelávanie a príprava)
Uplatnenie didaktických zásad v OVP, zásada názornosti v odbornom vzdelávaní, spojenie teórie s praxou.
7. Tradičné vyučovanie v OVP
Charakteristika tradičného vyučovania, vyučovací (edukačný) proces, priebeh vyučovacieho procesu v OVP.
8. Modernizácia vyučovania v OVP
Modernizácia vyučovania, výchovno-vzdelávacích cieľov, modernizácia obsahu vzdelávania, zavádzanie didaktickej techniky.
9. Špecifiká odborných chemických a potravinárskych predmetov
Charakteristika chemických a potravinárskych predmetov, rozdelenie odborných chemických a potravinárskych predmetov, medzipredmetové vzťahy.
10. Organizačné formy vyučovania v OVP
Rozdelenie a využitie jednotlivých organizačných foriem vyučovania v odbornom vzdelávaní, vyučovacia hodina, štruktúra vyučovacej hodiny.
11. Výber a uplatnenie vyučovacích metód v OVP
Definícia, kritéria zaradenia a zadelenie metód do systému, použitie didaktických metód
v odbornom vzdelávaní.
12. Osobnosť učiteľa odborných predmetov
Osobnostná charakteristika učiteľa, kvalifikačné požiadavky na učiteľa odborných predmetov, Vyhláška 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických
pracovníkov v znení neskorších predpisov.
13. Osobnosť majstra odbornej výchovy (MOV)
Osobnosť majstra odbornej výchovy, kľúčové kompetencie, kvalifikačné požiadavky na
MOV, Vyhláška 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických
pracovníkov v znení neskorších predpisov.
14. Hlavné formy praktického vyučovania
Definícia praktického vyučovania, základné ustanovenia, popis hlavných foriem praktického vyučovania.
15. Pedagogická dokumentácia na SOŠ
Definícia pedagogickej dokumentácie, členenie PD, popis a význam pedagogickej dokumentácie na stredných odborných školách.
16. Pedagogická dokumentácia MOV
Povinná dokumentácia, odporúčaná PD, definícia a popis PD MOV, ďalšia PD na SOŠ.
17. Štátne vzdelávacie programy (ŠVP), Školské vzdelávacie programy (ŠkVP)
Zmysel a zámer tvorby ŠVP, dvojúrovňový model, štruktúra ŠVP, štruktúra ŠkVP
18. Plánovanie práce učiteľa odborných predmetov
Plánovacie kompetencie učiteľa odborných predmetov, zdroje informácií učiteľa odborných predmetov.
19. Organizácia školského roka na SOŠ
Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy
v školstve SR, rozvrh hodín na odborných školách.
20. Dlhodobá príprava učiteľa odborných predmetov
Príprava na vykonávanie učiteľskej profesie, príprava na vyučovanie pred začatím školského roka, tvorba tematických plánov.
21. Krátkodobá príprava učiteľa odborných predmetov
Definícia, prvky krátkodobej prípravy učiteľa – výber a formulácia cieľov, výber obsahu
vyučovania, príprava pomôcok, sledovanie a hodnotenie postupu práce žiakov.
22. Príprava MOV na učebný deň
Učebné dni, príprava majstra odbornej výchovy – metodická časť prípravy, stanovenie
výchovno-vzdelávacích cieľov, materiálovo-technické zabezpečenie, organizácia učebného dňa.
23. Vyučovacie hodiny v OVP
Hodiny s chemickým experimentom, cvičné, produktívne a kontrolné práce v OVP, klasická vyučovacia hodina, hodina opakovania, preverovania.
24. Skúšanie a hodnotenie v OVP
Kontrola vzdelávacieho procesu, formy preverovania a hodnotenia v odbornom vzdelávaní.
25. Didaktické testy v OVP
Využitie didaktických testov v odbornom vzdelávaní, vlastnosti didaktických testov, druhy testových úloh, overenie, úprava, použitie a spracovanie testov
Literatúra:
PETLÁK, E. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 2004.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ., KAČÁNI, V. Základy školskej pedagogiky. Bratislava : IRIS, 2001.
TUREK, I. Didaktika technických predmetov. Bratislava : SPN, 1990.
TUREK, I. Didaktika. Bratislava : Iura Edition, 2008.
POLÁČKOVÁ, D. Majster odbornej výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese. Bratislava :
IZOV, 2000.
www.siov.sk Pedagogická dokumentácia, ŠVP, Štandard stredoškolského odborného vzdelávania
Download

tematické okruhy pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom