Download

7. V Ý Š KOV É MERANIE Pri výškovom meraní určujeme výškové