Komunálne voľby 2014
Termín volieb do orgánov samospráv
Predseda NR SR vyhlásil termín konania volieb do orgánov samospráv obcí na sobotu 15. 11. 2014.
Obec Polianka bude mať jeden volebný obvod. Volebná miestnosť bude otvorená o 7.00 h. a
zatvorená o 20.00 h. Prípravy a priebeh volieb sa realizuje v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. z
28. augusta 1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Hlasovanie
Každý občan obce Polianka dostane v zákonom stanovenej lehote do 21. 10. 2014 domov písomné
oznámenie o mieste a čase konania volieb, z ktorého sa dozvie kde môže odovzdať kandidátom na
starostu a poslancom Obecného zastupiteľstva svoj hlas. Obecné zastupiteľstvo v Polianke na
svojom rokovaní v piatok 15. 8. 2014 schválilo plný úväzok starostu vo volebnom období 2014 2018, počet poslancov, ktorých bude aj naďalej 5 a jeden volebný obvod. Všetky tieto informácie
musia byť zverejnené najneskôr 65 dní pred termínom konania volieb, teda do 11. 9. 2014.
Volebné obvody sú nasledovné:
Volebný obvod č. 1 – 5 poslancov
Volebná miestnosť: Polianka 91, sála kultúrneho domu
Oprávnený volič v komunálnych voľbách
Podľa zákona môže svoj hlas v komunálnych voľbách odovzdať každý volič, ktorý je obyvateľom
SR, má v danej obci trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov. Prípadné
obmedzenia výkonu volebného práva upravuje zákon č. 346/1990 Zb. v prvej časti, § 2, odsek 2.
Kto môže kandidovať na starostu či poslanca obecného zastupiteľstva ?
Na starostu môže kandidovať volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva (nie
je vo výkone trestu odňatia slobody alebo nie je pozbavený či obmedzený spôsobilosti na právne
úkony) a najneskôr v deň konania volieb dovŕšil vek 25 rokov. Za poslanca obecného zastupiteľstva
môže byť zvolený každý volič, u ktorého rovnako nenastali prekážky vo výkone volebného práva.
Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. Na
funkciu poslanca môže kandidovať aj kandidát na starostu.
Ako kandidovať?
Kandidáti na starostu a poslanca obecného zastupiteľstva môžu kandidovať ako nezávislí alebo na
kandidátnych listinách politických strán. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch
zapisovateľovi miestnej volebnej komisie - tým je v prípade obce Polianka pani Jarmila Šulovská,
Obec Polianka, kancelária OcÚ , Polianka 91 , PSČ: 90701 - najneskôr 55 dní pred voľbami, čo v
tomto prípade znamená do nedele 21. 9. 2014, 24.00 h. Politické strany doručia kandidátne listiny
prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne.
Kandidátna listina predkladaná politickou stranou musí obsahovať nasledujúce údaje:
- názov politickej strany
- meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidátov a ich
poradie
na kandidátnej listine vyjadrené arabskými číslicami
- meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy;
kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom
- meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany
Kandidátna listina predkladaná nezávislým kandidátom musí obsahovať nasledujúce údaje:
- meno a priezvisko
- akademický titul
- vek
- povolanie
- trvalý pobyt
- podpis kandidáta
Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom
volebnom obvode. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie
kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej
kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta musí byť petícia podpísaná voličmi
podporujúcimi jeho kandidatúru. V prípade obce Polianka ide o predloženie petície s minimálne 40
podpismi (obce s počtom obyvateľov od 101 do 500).
V petícii sa pri každom podpise uvedie:
- meno a priezvisko voliča
- dátum narodenia voliča
- trvalý pobyt (názov obce, názov ulice, číslo domu)
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu
osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie
aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú
• výučný list,
• vysvedčenie o záverečnej skúške,
• záverečné vysvedčenie,
• vysvedčenie o maturitnej skúške.
Vzory kandidátnych listín a petičných hárkov pre kandidátov v komunálnych voľbách 2014
nájdete na stránkach www.minv.sk tu http://www.minv.sk/?oso14-kl
Volebná kampaň
Volebná kampaň sa v prípade volieb do orgánov samosprávy obcí začína 17 dní pred termínom
konania volieb a končí 48 hodín pred začatím volieb. Mimo tohto času je kampaň podľa zákona
zakázaná. Podmienky vedenia kampane upravuje zákon č. 346/1990 Zb., § 30, odsek 1 až 15. Do
48 hodín pred termínom konania volieb začne platiť moratórium.
Počet obyvateľov obce Polianka
Obec Polianka v súlade s nariadeniami zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí zverejňuje aktuálny počet obyvateľov obce k 20. 8. 2014.
Počet obyvateľov obce Polianka je 377.
UPOZORNENIE
Informácie o komunálnych voľbách 2014 v tejto sekcii sú čiastkové a zameriavajú sa na tie
najpodstatnejšie údaje pre voličov a prípadných kandidátov. Pre komplexnosť poskytovaných
informácií a ich doplnenie vám odporúčame naštudovať si zákon č. 346/1990 Zb. z 28. augusta
1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Download

Komunálne voľby 2014